Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

TWEEDE BLAD m VRIJDAG 15 NOVEMBER ij Yi digende ultbceMki van de figuurvan Kapitein Sevért wat te nadrukkelijk som m r Ker 1 geheel ruimvoldoende Van de overige medespelenden noemen WIJ nog Ana van der Naaten als ét moederlijke goavemante en Toimyvan Otterloo die met veel zwier eniflolhrid den arfiilder Gabriel Durand Itbeelilde De prins de Chairomonte aldus de Inhoud komt door ei n ongeval plot eling te overliiden Bij gebreke van een testament komt de geheele naiiiensrhap aan zijn oudste dochter die van haar nieuwe macht en waardigheid onniiddellyic op wreede w ie mi ruik maa t Zy ziet nu kans om haar jongere halfzuster Angela het huil uit te jagen Deze is in t geheim verloofd met kapitein Giovanni Sevéri juist or den dag dat Angela zo i smadilijk bejegend Wordt m et hii echter vertrekken naar Afrika met een wetcn whappelijke expeditie oodat van Ptn huwelijk niets komt Angela gaat ijiel haar gouvernante Biadame Bernard mee en neemt bij haar ihtrek T3 t wacht rö op den teniBkeer v tn haar liefde maar dan treft hdar een tweede slag de couranten tn Iden de mislukking van d exp dilie en den dood van alle leden kapitein Sevèri inbegrepen Angi la trekt zich terug in liet kloo ler der Witte Zu lnrs Juist op dit mornint keert de kapitein U uit den dood berrez en terug maar het is te Iaat Het laatste betinjf brengt hen ncjg eenmaal bij elkaar bij een uitbarsting van de Vesuvius vindt Angela s zuster den dood tcnvijl ook kapitein S véri waar gewond wordt en ge doemd is Ie st rven Dan blijft dfl Witte non nwt de gedachte dat zij het goede heeft gekozen VOORDRACHT BENOEMING REGENT VAN ITERSON ZIEKENHl IS He eirliij e viin rCEenten van hetVan Iierson Ziekenhuis heeft een aanbeveling opgemaakt ter voorziejimg mde vacature welke in dit college isontslaan door hel bedanken van denheer Ed van Danlzig lid geen iaad Iid zijnde Deze aanbi Vëling luidt 1 H J den Uvl 2 B SchoUen er Examisn Stenografeni bond Bij het te loeiden gehouden examenvan dei Kon Erk A g Sten i Tafenbend ziin voor di volgende diploma sgeslaagd Steno tvpis fe De dames M de Jong en M Warm nhoven en de heer G Kraa venveld Kantporstenografie 130 lettergr per mimil Mcj C Hulleman TypistCe A De dames J Ketting M v d Krans L I eeu wenhoek R Rooyinans en N Zuidam en de hee ren H Kooi H Overfyncflr en H Tei louw EXAMEN WISK UNDE M O Te s Gravcnhage is gfslaacd oor het examen wiskunde IT O akte K de heer K Raimond alhier BENOEMING DRIE LEDEN IN COMMISSIE VOOR ZWEMBAD De commisie van toezicht op de Stedelijke Zweminriditin htetl aanbevelingen opgMnaakt ter voorziening in de drie vacatures in dat College ontstaan Deze aanbevelingen luiden in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer J Kroondijk 1 P de Boer 2 A J Kettler in de vacature onstaan door het overlijden van den heer G van Spengen 1 J Jaring 2 A Klomp in de vacature ontstaan door het ontslag van den heer Ed van Dantzig 1 W Warnders H Meems SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond FROGRA MMA VOOR ZONDAG Afdeelmg I Ie klasse B V DL Fluks Excelsior S V V Overmaas Gouda Vhendenscliaar De Ilollandiaan 3e klasae C Olympia Woerden D C V D H S St Volharden V F C Forluna Alphen Het Noorden de Pechvogels O V V O N A 4e klasse A V V L V O GE L Texas Rouwkoop Teijlingen GraafWillem II Wijhclmus G S V Archipel L D W S 4e klas se C M S V Boskoopsche Boys DO N K Moordrecht Gouderak Eodegiavcn Waddinxvecn Ammcrstolbche S V 4 klasse D V D S Kranenburg Zwarl Blauw Rijsw ijk Was =enaar Spoorwijk B T C Schoonhoven Ur us Quick Steps O B Delfia D V K 4e liIas n H Zwervers St Hooger Ukkcrkerk V ND N H S D RL Botnes Dilettant D I N D U A C K C Reserve 2e kla sse A U VS II A D O IV GoMda II HBS III H V V Il V U C UI Schevcning II DH C III Pe serve ie klasse B O NA II B M T II V UC IV V I O S II H B S IV Laakkwart IH H V V III Quick III Celeritas II R V C II Reserve Ic kla=se C Xerxes IV O S V II Schoonhoven II Gouda III Spara IV Martmil II Olympia II O N A IH elf uur NAGEKOMEN UITSLAGEN Afdeeling II 4 klasse A T O N A Rouwkoop 2 5 Lisse TeijHngen O 2 ATHLETIEK ZEVENTIG DEI LVEMERS IN WIEBAGO LOOP Oek vetefanen tonnen animo Daar inlus sfiien ook de Haagsche vereeniging Trekvogels en tevens Alphia Uit Alphen a d Rijn zich onder de aan den a s Waterdag te houden Wiebagoloop deelnemende vereenigin een hebben geschaard is het aantal athletcn dat voor deze 3 K M wegwed strijd zal itarten tot 70 gestegen Bij dr veteranen die een afzonderluk groep zullen vormen en wier plaats daarom niet van invloed is op het winnen van den beker is de animo eveneens groot Crider hen bevinden zich de oudkam Ipioen Ovcrdam Pluym Richter enz De veteranen zullen kenbaar zün aan een witten band dien zij om den arm dragen PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht MET BALLON MAAK STORM DE OORZAAK VUftien storingen in t electricitcitsnet Nader is gebleken dat de schade aan het electrisch net aan de Dijklaan niet is ontstaan door de versperringsballon Wel heeft de kabel In het geheel zijn ca 15 storingen in het electrisch net gemeld vier keht palen zijn omgewaaid Van ettel ke huizen zijn dodr den storm pannen van het dak gerukt terwijl ook verscheidene vensterruiten het hebben begeven DINGEN VOOR EEN GEMEENTEBETREKKING Sollicitant wil het voor ƒ 300 minder doen Door het ontslag van den heer M L van den Berg is benoeming van een nieuwen controleur der steunverleening en werkverschaffing noixiig B en W hebl en sollicitanten naardeze betrekking waaraan een jaarwedde van ƒ 1000 is verbonden opgeroepen Onder de éoUicitanten nu bevind t zich een op wachtgeld gesteld secreta rieambtenaar van elders die zich iianbicdt tegen ƒ 700 p jaar NOTABEL NED BRRV KERK Door het overlijden van den heer B Kok is er een vacature ontstaan als notabel van de Ned Herv Kerk HOOFDSTRAAT VERZAKT Als gevolg van de hevige regens in de laatste dagen zijn m de nieuw beslrate Hoofdstraat nwerdere verzakkingen ontstaan De bestrating zal zoo spoedig mogelijk weer worden hersteld aangezien de ontstane gaten s avonds een levensgevaar vormen FREDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur v m en 2 30 uur n m Ds Ewoldt Geref Kerk 10 uur v m en 2 30 u n m Ï3s Terhaak Uitgetredenen uit Ned Herv Kerk 10 uur v m en 2 30 utir n m leeadienst E ZIJN 21 KIPPENHOUDERS Uit een ingesteld onderzoek in verband met eventucele ondersteuning van kippenhouders is gebleken dat in deze gemeente 21 houders van meer dan 300 kippen gevestigd zün Al deze personen zuUen wel niet voor steun in aanmerking komen aangezien er meerderen bij zijn die meer Uit liefhebberij kippen houden dan om r een bestaan in te vinden Berkenwoude S MORGENS LATER SCHOOL In de morgenuren zullen de scholen aanvangen te 10 uur en eindigen te I uur Des middags is het aanvahgsuur bepaald op 2 uur Dan zuUen d léssen eindigen te 4 uur Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Greef Kerk v m 9 30 en n m 2 30 u cand Den Boei Ned Herv Kerk v jn 10 en n m 5 u ds Klüsener Evang Luth Kerk v m 10 uur Ds J D V Heest uit Amsterdam Geref Gem v m 10 en n m 4 uur de heer Wijting uit Amersfoort VERGADERING GEMEENTERAAD De radd onzer gemeente is in openbare vergadering bijeengeroepen op a s Woensdagmiddag 2 uur GONGWEDSTRUD DAMCLÜB Onder groote belangstelling hield de damclub fiodegraven Woensdagavond een gongw edstrijd De uitslag luidt als volgt Winnaarsronde 1 C J Rijhaart 2 Joh Boef 3 M Witte Verliesronde 1 C Scheer 2 N PRACHTIGE COLLECTEOPBRENGST ƒ SM voor de zending De in de Ned Herv Kerk gehouden collecte voor de samenwerkende zendingscorporaties heeft opgebracht ƒ 660 Boskoop VEEL SCH ADE AAN GEWASSEN Hoc de storni hier woedde De storm in den nacht van Woensdag op Donderdag heeft gewoed heeft hier ter plaatse groote schade aangericht aan de op t veld slaande gewassen Ook erkele boomen langs de wegen werden ontworteld tei wijl onder de dakpannen een groote verwoesting werd aangericht ZONDAGDIENST DOKTOREN V ior a s Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door Dr J Hamburger telcf 136 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm half 10 en nam 3 uur ds Jacobs Geref Kerk voorm half 10 en nam half 3 ds Van der Keus van Scheveningen Chr Geref Kerk voorm 10 en nam 3 uur ds Kleisen Rem Kerk Voor Vrxjz Hervormden voorm 10 uur ds H W Bloemhoff van Heiloo Geref Gemeente voorm half 10 on nam half 3 uur leesdienst UITSLAG VERKOOPING Bij de gehouden verkooping ten overstaan van notaris Groen alhier is het huis met erf van de erven A van Oijen gekocht door den heer J Kooij alhier voor f 2900 Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk vm 10 uur prof dr H C van Mourik Broekman Geref Kerk v m 10 uur n m 3 uur ds D p Kalkman Herv Geref Evangelisatie v m 9 30 uur en n m 2 uur de heer Okkerse DAMCLUB MOORDRECHT De d amverecniging Moordrecht hield haar jaarvergadering De heer C Terlnuw ia voor dit jaar winnaar van den wisselbeker Als voorzitter werd gekozen de heer H Admiraal wegens bedanken van den heer Joh v d Panne De aftredende bestuursleden de heeren C Terlouw B Boon D Alphenaar en G Twigt werden herkozen De rekening was inkomsten ƒ 91 30 uitgaven ƒ 65 18 en batig saldo ƒ 25 72 KELDERS ONDERGELOOPEN Ten gevolge van den storm en hoogen waterstand in den IJssel zijn bij vele buitendijkbewoners weer de kelders vol water geloopen ICcnigc kippen en konijnen verdronken BURGERLUKE STAND Geboren Jaantje d van W de Wit en S Verkaaik Moercapelle PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur en n m 3 uur Ds Venkerk G reformeerde C meentg v m 10 30 uur ne n m 3 uuy Ds Hofman Nieuwerkerk a d IJssèl PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 9 30 u en m 8 30 Ds VoHenweider Geref Kerk vtn 9 30 u en n m 2 u Ds Rijksen Geref Gemeente vm en n m leesdienst KOEIE V DIE DK KRAAN OPENDRAAIEN Modelboerderfj gereed In den Prins Alexandei polder is deze week een niodelboerderij gereed Sickomen Speciaal de mooi uiigevoerrie koestal is het bezichtigen waard Wat hier opvalt zyn de drinkbakjes hun kop een kraan in werking J ce drinkbakken vullen van liel vee De koei a biengeo M ng w Vi sli Mr waarop de beesten zyn bevMIUaJ voorts geheel nieuw In het koiSLtjaar zal ook het woonhuis gehete nieuw worden opgeti ukkeii OUD GEREF GEMEENTE GFSTH Voorganger Va D ab rredikuiberoepen De groep personen die sedert iaB tyd samenkomen in hel kerkgebou aan den Bermweg heeft zich aanoJJ ten by de Oud Geref Gemeenten iv heer W v Dijk die tot nog toe d godsdienstoefeningen leidde is thm beroepbaar verklaard Een bertiendS de geïnstitueerde kerk op hem uiti bracht werd bereids aangenomen K bevestiging en intrede van randiiw Van Dijk zal geschieden resp in dJ Zondagmorgen en namiddagdienit on 24 November as Als bevestiger ïS optreden ds J van Wier van Rrjjs HULDE AAN GESNEUVELDEN Qorkonde met medaille uitgereikt Deze week heelt ds J Kars uit C pelle a d Ussei op verzoek van luite nant kolonel on F D M il A vu Aelst commandant van het derde o Ï7ste regimeht infanterie van het vbor malige J ederiandsche leger a in dè vaders vfen de gesneuvelde dienstphcli tigen T Jongeneel en H van Gorkum een oorkonde uitgereikt met een medaille omdat hun zonen zich zoo moedig gedragen hebben in den oorlog Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOÓR ZONDAG Ned Herv Kerk v m W ig ur i n n ra 3 uur Ds Tj Tak Geref Kerk v m 10 en n ni 3 uur Ds G W Bovendorp Rem Kerk v m 10 uur Ds B Nieuw burg van Moordrecht WAT DE STORM VERMELDE De storm heeft hier aardig htm gehouden In het Noordeinde viel ea boom door het electrische net van dt graanmaalerij van de fa Van Erk wert de dakgoot afgerukt terwyl aan da Bierhoogtweg een tweetal boerenschuren het moesten ontgeldend GEEN EIERVEILING Tengevolge van den gering n aanvoer van eieren op de veiling en mede doordat de maximumprijzen worde betaald worden de eierert undenhands verkocht EERVOL ONTSLAG HOOFD LUCHTBERSCHERMINGS Aan den heer W M Staarthof is op de meest eervolle wijze ont Iag verleend als hobfti van den luchtbg s heTmingsdienst onder dankbetuiging voor de goede diensten in deze functie bewezen De functie van hoofd wordt thans tijdelijk waargenomen dom ourgemetster Brandt Een eierrekje Met 02 figuurzaag gemaakt Iets over het Rode Kruis Hoe Alfred een goede daad verrichtte T bfn tiai ii X Toen hij thuis kwam zei moeder r En waar is je boek Dal heb ik met zei Alfred en hij vertelde wat er was gebeurd Zodra bij uitgesproken uas rukte moeder haar jongen tegen zieh aan en zei Wat ben ik blij dat je dat hebt gedaan En s middags gaf vader hem een kwartje zodat hij weer drie gulden bij elkaar had en het boek kon kopen og eens telde Alfred ijii opgespaarde geld na Hoera Nu had hij drie gulden bij i lkaar Ziju laHg gekwslerde wens kon in vervulling gaan Nu kon hij dat prachtige hoek over schepen kopen dat hij m de étalage bij Van den Broek had gezien Het was een boek met een mooie rood met goud bewerkte band en toen Alfred een keer in de winkel was geweest had hij het doorgebladerd en gezien dat er mooie gekleurde platen in stonden En dat bork kostte prtx ies dr it gulden Wekenlang had Allied ge ipaard Zoni en dan kreeg hij een paar centenvan vader én moeder en toen tantelaatsrt op bezoek waf h d hij zelfs tw kwartjes gekregen Nu was het zo ver Vrolijk liep Alfiec de keuken binnen om het nieuws aan moeder te vertellen Dat is fi in jongen zd moedor Zie ie wel dat ik gelijk heb gehad Wie maar geduld heeft komt er wel Jij dacht dat jo die drie gulden nooit oij elkaar kreeg Maar lang kon moeder zich niet met hem bemoeien want ze had het druk Zeg Al fred zei ze even later alsje nïiar de boekwinkel gaat ga dane Tst even laligs den kruidenier enhaat daar een pond rijst ik 7ie dat weniets meer hebben Alfi de wind stoof Alfred weg Eefstging hij naar den kruidenier en deedzijn boodschap Toen ging hij op wegnaar de boekwinkel Hii floot van ple ier Plotseling ag iij e n klein meisje dat v x r een bakkerswinkel stond te huilen IAlfred was een aardige jonden en hij trok t 7irh altiid aan ats iemand verdriet had Waarom hui jc vroeg hij op denman af aan het mejpie Het meisie keekhem rven aan n begon nn harder tehuilen Toe iel Alfred nog eens waaromhfSI fe Toen bejrön het meisje snikkend te vertelen n Alfred begreep uft haar droevfge verhaal dat haar moeder 7iek w s mï dat 7e hrood moest iropen maar é9 ze haar geld had vprToren Direct hMp Alfred haar zoeken Vier keer Hepen ze de straat op en neer ant daar moest fe het verloren leb n zei ze maar ze vonden niets Al Oirfrt hielp Alfred haar fken fred besloot toen maar door te lupcn Wat moest hij nog langer bij hel meisje doen Hij kon haar ttxrh met helpen Kon hij dat heus niet Ineens schoot het door zijn hoofd dat hij drie gulden ü zak had Als hij wilde kon hij haar wel helpen Als hij wilde kon hij dat brood voor haar kopen Maar zijn boek dan Dat zou hii dan niet kunnen kopen Alfred weifelde Hij liep een paar passm verder maar ineens draaide hij zich om rende naar het meisje toe pakte haar bij de hand en zeü Kom maar mee Toen looide hij met haar naar de bakkerij èn kocht het brood De tranen van het meisje waren ti r o M gedroogd Ze scheen het eerst met te kunnen gelnven eventjes pret Mi e tei lleiii tn i k laur deej Karel de Vijfde afstand van de regering Willem A cct ik n et meesip n oe lw r efft ZMik dnipf n ► eho f jtii C te weten w nl wp wmwn overal zo ver fln af Oom Wil je zo graag najr school Wees blij dat je nog twee jaar de tijd hebtr Bert Maar Karet Is at ijd o Mijals hii vacantie hecft ik wÜ juk i = blij zijnr 1 De zeeman En toen Alfred naar huis liep da ht hij niet eens aan bet boek zo gelukkig voelde htj zich Stel e vo r dat hij dat meisje een met had gebolpt n Pieï 18 beerlijk aan het spelen Hij i aari op het noehg sop En een omgekeerde tafel Is zijn schip daar zit hij op Hij verbeeldt zich dat het rloerkleed f Oppervlak is van de zee Grote golven voeren bruisend Hem en t r arikel scheevif niee Achteraan bond Piet een stoffer En dat is ef roer ran t schip Daarmee nioet hij ruit er sturen Anders loopt het op een klip H tvat bulderen de golven Tegen t wnnkele bootje aan Piet bf ift binnenboord want andert Zou hij kopje onder gaan Maar als Moe roept Pief een Oe lcr hii heet niet ann oei TStopt hi THin zijn schip ¥ n irnndeit Dwars zo door de golven maar Natuurhjk weten jullie allemaal wat er nr €t Het Rode Kruis wordt t edoeld maar jc weet misschien niet hoe het IS ont 4a v ÏTet Rode K ls is een pra htinsteiiing Dt wuorden Het R jde Kruis tu ren we het meest als er oorlog is Het Riyde Kruis ts ook ontstaan gedurende n oorlog De s tichter van deze mensltftvertde instelling is Henri Dimant 24 Juli Ifl fl was hij bij de slag van Solferino waar Franse en Oostenrijke legers tegen elkaar vochten Hij zag dat er bonderden doden en gewonden op het slagveld lagen zonder dat u mand hen te hulp kwam RAADSELS 1 VROEG OPSTAAN GEEFT STERKTE i Schrap in bovenstaande zin enliele letters eg zodat je d iiaani van een plaatsje b j Leiden krijgt 2 Neem de kop van e n haan een stukje rups de staart van een rat een halve spin een halve os en de kop van een tor dóe dat allemaal in een pan en kook het Wat krijg je dan I X X x Sxxx xxxM XXX M M In deze sier komen van 1 naar beneden e n slad m Noord Holland van 2 schuin naar rechts onder een stad m Utrecht van 3 naar recht een stad in ZuidHol and van 4 schuin naar reohts boven een dorp in Sroningen Alle hebhen zoals je ziet een E lo het midden en een M aan het eind M fwl wonire nnrnnier 1 Amersfoort KoevordenZandvoort ZeelandZeebrutge ZevenhipzenMaasdam Nwrdwiik Appelsga Hupgeveen 2 ERgernis vERgeven vERdoei j botERham o n t b E R e n h e e s t E B s ongeveER 3 Een horlode Want in dit lijd werden doktoren en ziekenverplegers net als de andrren If njgfige angcn gemaakt Henn Dunant ging naar NapoleonHï en vroeg hem of hij onmiddellijk i le doktoren en ziekenverplegers wilde vrijlaten in naam van neuai iitkhfid De keizer was zo geroerd door ijn verzot k dat hij dadelijk ja f Alle doktoren werden vrijgelaten jm mwhten weer werken ats zij wild n m ichten zij zelfs naar hun eigenand terugkeren i Maar Henn Dunant vond dal met gt noeg In 1863 bekgde hij een vergadering m Geneve en 22 Augustus 1864 rraderde hel eerste congres van Het R xie Krui5 dat nu nog genoemd wordt De Conventie van Geneve Maar het duurde jaren eer Dunant die al buna zijn hele vermogen had gegeven om het ode Kruis op te richien voor zijn a eite werd loond In IPO kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede Henn Dunant stierf te Heidea bij Ziirich Hij was toen 82 jaar We hebben dus heel veel aan dezen man te danken Wat zou de wereld op t ogenblik zonder t Rode Kruis moeten doen De ruzie tussen de tu e vossen In een bos woonden eens twee vossen die nog nooit ruzie hadden gehad Op een goede dag zei de een Kom laten we eens ruzie maken Best zei de ander maar hormoeten we beginnen Och dat kan nooit erg moeilijk zijnAls de mensen het kunnen waaromzou het ons dan niet lukken Ze probeerden het op allerlei manieren maar het lukte niet want steeds was één van hen bereid om d ander zijn zin te geven Eindelijk haalde de één twee stenen te voorschijn en zei Hier liggen twee stenen daarzullen we ruzie om maken Nu beginnen we deze steen is van mijl B st zei de andere vos hou em maar en wees gelukkig Toen draaide hij ach om en liep w g Maar zo krijgen we nooit ruzie riep de ander terwijl hij z n vriendachterna liep Weet je dan niet dater twee nodig zijn om ruzie te maken Maar waarom zouden we ruziemaken vroeg de ander Ze wisten het geen van beiden en ze hebben h l verdej mmr nooit meer Ui4 eieiTckje is een aarü cwleauijf voor moeder J hebt er iioiil viin mm dikte oor no 1i Klik üowl naar d veriW iW die op fbpcldinx z Pt De rtflaHen it fn t maten in eeiitimelei aan De verilelinif l ten je op het houi r r Ml Tairt dan alles nelie uit Op de ier hoeken znaj je I i lan de kant af op tW UHHiifr ai n re f le hoek uïiar an ü ziid H I o in lanjr zijn een gleuf v i i 4 m nrefilile ll ordoor teeli je 1 brille en i I 2 r m lanp e latje i i iiatTde kar t waar ze Ityen elk U i komen zo hebt aftfe i W dal ii r i Mlioeki n elkaar pussen Je Icu t tf aan elkaar vast Zr steken 1 f m j en te riind van het bankje mi zaag je Iw e 1 1 2 i m Uraile en lanpp Litt ii en liimt deze nii li r n l i eiikarii ïtn hoi bankje en i l nnenknnt n de pootjes a i De poo jes worden nu aan il fierkan an het bankje vierkaiil g ni iakt door ile niinit eersl im rin lark re en 1 f rii brede laii ilaafna nut e Mi t cm lang en 1 f j breed latje wnnnn ie ei n oper in hebt eezaac l loor de lat die ér ofl en loopt iTji Ie vullen Het emm iat je nu n he liien i alle mooi elad Ie Mllf lie ttvn aardw Sirnerklai rnil Rekensommetje HoeviM l nienscn zalen ei h i p vroeg men aan een re zi deze antwoordde Al je hun li eren vuiffpr i en lenen bii elksn optelt behoef de som oiffhl no te vermindeien om het geiraiiU l f lal te krijiien Hoeveel p rM nen er in de coupé ie u zie ny a mn i ma ufK d a uj u Ui EJ El mi u u ii i lamn ml 66J P w ip J BU ajiqjavo uoosjsd I J J uannaj iMiaom fc iib r Jo vl nüp na isao waS J = 01 + Ot ii M u di 11 i i ii uajn iiaXo uk 111 Ti t J jfiii i Vf tiv i oi K