Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

E BLAD VRIJDAG 15 NOVEMBER 194Q DuiUckc loadMii aiM ktttlii V rklai ii p MM e e r t Amsterdam R JiU Aand 263 280 Bandar ub mij td ISO Deli Bat R MD ld 1 J 4 199 Kendeng Lemboe Rub idem 186 17 Majangianden Vereen id HOostJavo Rubber Mij Idem J Ooatk i 500 C v ld 56 156 Serbadjadl Sum R Idem 138 136 Silau Sum Rubber MÖ idem SL Sum Rubb Cult ld 2H Ver Ind Colt Ond idem 6 Interc Rubber Cert V idem S t AanvUIng Hertogenb H37 aVi Leiden 1887 31 2 Ntjm ae l 1887 3 2 88 Zuidh ie I 1808 3 83 Arnh H B Ser E F Pandbr 3 2 Dordr H B dito 3i sGravenh H B dito 3 j Werkap NV Ie hyp obl 4 Wilton 41 2 St Mt Nederland 1 30 bl 4 j Muller 3 Ned Ind Sp MU 1 02 obl 3 2 Miss Kans en T Rauw Ie hyp obl 4 Javasclie B f 500 v aand Amst Dr Mi aand Amat Superf aand Automa Screw W aand erke s Pa Afgest c V aand Kon Ned Ed m bedr aand Stokvis 5 400 aand American Chrystal Su Cert v gew a Am Tob Cy c V A B R n Colgate C V 1 A R II Gen El Cy Ct 1 6 a R Il Hudson M C C i ni Keesp Me T Plate Corp C V A Nat Steel C v C A R II United Stat Bubber C V 10 g a Am TeL CTr K C V A Koii Ked pirirl Cert V A glINENLAND OMST VAN DÜITM NEOERLANDSCHE gpUSTRIEELEN van minister fifchböck BBDUirS Mrt n Vond t i Graven H TiiuBoeUDg plMU tusschcn industrieelen di op een jjOT ons land i n met tal im5Uande Nederlandsche in Binne het kader van be tiuschen deze industriee z ieOT een talryk en UHUtacb ijffl n byeenkomat plaat Zet den commissaris generaal raaWJiën en Economische Zaken TJpKhbticK General Direktor iSi Zangen Leiter Re ehsgruppe Sltamed door dr H L Wol üreileiK der llotterdamtche Ofciiinoifde dr nachbéck b openingsrede begroette dr A de aanwezigen Het bezoek ndustricelen aldus dr valt samen met de or ani fDilitKhc hM Nederland che bedrijf £hi £ l ieen dezer dagen i geschied üiMtmeAP o de amenwer 1 ttMfhen Duitschland en Neder5 mi t deye organisatie ingetre il met deye ïii ik verwezenlijking van de ge zijdp wor Me doeleinden moeten daarbij ueaUt plaatj van Duitsche IL jBichtspunlcn in het oog M houden 1 Abeolule en volkomen beschik ytdline van de voor h t DuitFche SoWPPTaat noodzakelijke middeZ nirin de taak van het bedrijfi Sa i t oogcnblik is gelegen l Boorvoering van deze taak b n g hel kader van vriendschappelijke wlMuiingen en harmonisch am iKkeil met het Nederlandsche be Dt organis ilie van het bednifsleven n tm beslisscnden invlo ïd uitl etm bü de ten uitvoerlegging van kjaielde taak De nieuw opgerkhte organisatie m liet Nedcrlandsche bedrijWeven iKft verstrekkende bevoegdheHr n wrd organisatie van het bedriifsiréi hier te bnde Nieuwe bedriifs imiaties zullen worden opgericht letds bestaande organisaties zullen nnneer deze overbodig zijn indien Kodig worden opgeheven Binnen bet kader van deze problewnzallwl noodig zijn om pfirsonee swagstuitken onder oogen te zien en imv it reyelen ïwr de eischen die op dit oogenUik aanwezig zijn zijn de on heden iestaan e orpanispti s niet voldoende BJ otfinisatiPCommiEsic dat thans is ip friAt zal goed doen we ren r fiWehn te vinden om nieuwe orgaRn S op tp r rHton well e OV r E entawn met ds dcor den ftaat geleide itomie Ten p vole h Tvf i 7 1 7ii il het bP 1nifslpven in Ncd lnpd iwr dn tot dusverre het cev l was b tHl ziin naar buiten als eenk on Ie treden Ten atnzien van de toekomst vsrterd de irinister dat het Ne ior kr fsfhtbe riifs ven haar laak vindt Bncheen phats te verzekeren in d e de die straks in Europa zal Waa Df Fitchbóck hoopt ten zeerste dat k iin Nederlan s hen bedrijf leid rs feidueel mooelijk z al zijn een vporHxlaiade poFitie in te nemen binnen Ibïhr Sor wil dit streven met £ lle lL helpen KvcriHïn ondat levenskrachti e or ii tifi ont taan Geen geweldmaatregelen ti dient ak uitgangspunt voor ï te worden gehouden dat geen pklmaatreeelen worden genomen iiKiiïldueele belangen en interessen lid Duitsche industrie le vertegen Wdisers worden geheel en al binnen eachtsDiint van vo komen geli kj lili edlieid behartied De ond r JIJltltaMn liisschen Duitsche en Ne diche vertegenwoordieers verr i beide partijen een r te wil tot een resultaat bü de fliaadelingenMe komen Bij het nen van een gemeenschappetijk = l en bij een vruchtbare samenwerS iMWhen Duitsche en Nederland iti ijftrie len zijn tal van gun Pewoectieven aanwezig De oo iiblik beschikbare industrieel t dient in Nederland ten volle jj n benut in eenzelfde rhythme KS dlt in Duitschlar d het geval is PJ Mand werkt de industrie met TOcht spr hoopt dat t succes Kederland zal worden bereikt isislotte richtte dr Fischböck een ï iL aanwezigen om een brug over de bestaande poHtieke feïSv verhoudinifen heen ï htor niet te behandelen hebben 1 iddoel bü te draden tot het X bloei van het Neder lamiic Diiitsche bedrüfi en eco ai leven Kede van GcBcral Direktar y Zangiiii liS nam General Direktor Zangen het woord Spr wees P bedrijfsleven in Duitschland rland Een nog nauwere tiewJi woord bpr wees wSorische samenwerking tus talSJ i og verder worden ir a ï en verdere vermindering kjTjr enlie wordt door spreker Wjjkom t verwacht kjj S P nadruk op elijkheid dat een overeenjjii ro4t gekregen over de wijze H levering van goederen binIlij3 er van het Eimipeesche Sak komen En wil men h ry piet succes ten uitvoer leg 2af biervoor noodif een tot U voegde organisatie S iJ d en verklaarde dat v rig moet zjin wanneer h K g sorganisationen sprake l nd b v ziet het er in de zoo erg uit als men op het eerste gezicht wel zou kunnendenken Aan den eenen kant kunnendwangorganisaties natBurluk wel on acenaara z n voor een individueelendeelnemer maar aan den anderen kantscheet een dusdanige organiaatie tochde mogelykheid van een interne vereffening Spr beval met nadruk aan de vertafenwoordigers van de versc hillende thaiu in de byeenkomst aanwezige organisaties aan thans reeds n grond slag te leggen voor een vruchtbare samenwerking Men heeft de keus a Zelfstandig te blijven en zich doorden staat te laten leiden b Zich een eigen organisatie tescheppen De Duitsche indtutrie wil in geenenkel opzicht een druk uitoefenen opde Nederlandsche industrie De rijkeen groote ervaringen van Duitschlandworden geheel en al in dienst van Nederland geateia Er is geen sprake van dat wy ons willen opdringen aldusverklaarden de heer Zangen met denmeeslco nadruk Spr streeft naar eenvrüwilligc en gemeenschappclijkenarbeid Het is natuurlijk een feit zoozeide de heer Zangen ten slotte dat opdit oogenblik nog geen definitieve besluiten kunnen worden genomen Maar wat op dit oogneblik wel mogelijk is Is het feit dat men thans reeds eenbasis kan vormen Strenger optreden tegen wielrüder HANDHAVING VAN DE VERKEERSVOORSCHRIFTEN De secretaris generaal van het departement van Justitie deelt in een circulaire aan de procureurs generaal fungeerende directeuren van politie mede dat van den hoogeren SS en politieltider bij den Rijkscomniissans voor lift bezette NederlanSiche gebied en schrijven heeft ontvangen waaraan het volgende ordt ontleend Tot mijn leedwe en moet ik constatceren dat in het met goede verkeersgebruiken strijdige gedrag der wielrijders in het algemeehe straatverkeer in werkelijkheid geen verandering is gekomen dat voortdurend door wielrijders tegen de door mij aangegeven regels en ook tegen de nog geldende Nederlandsche erkeersvoorschriften wordt gezondigd en dat niet in de laatste plaats aan een nauwgezet toezicht door de politieambteraren op het wielrijdersverkeer en aan uit een politioneel oogpunt noodzakelijk ingrijpen op straat veel ontbreekt Vooral met dit gebrek aan doortastendheid van Qe meeste ambtenaren van de slraatpolitie doen de wielrijders zichtbaar hun voordeel door te rijden op een wijze zooafs het hun belieft doch niet in overeenstemming met de verkeersvoiorschriften Voortdurend bereik r mij klacht n o er het ongedisciplineerde en met goede verkeersgebruiken strijdige gedrag der wielrijders Ik wensch er geen twijfel over te laten bestaan dat ik als commissarisgeneraal voor de openbare veiligheid niet van zins ben dit rnet de verkeersregels strijdige g rag der wielr der langer tp duld n ejj öat ik met name de door mij gegeven aanwijzingen tegenover de wielrijders tot uitvoering zal j eten te brengen Wanneer de Nederlandsche politie niet in staat zou zijn aan de be staande wantoestanden een einde té m ken dan zal ik n ij genoopt zien aan organ ar van de Duitsche ordepolitie het alfemeene verkeerstoezicht on te dragen Van het geheele politie personeel moi t bij de handhaving van de verschillende v rkeersbepalingen de uiter ste activiteit worden geëischt en overtreders moeten worden geverbaliseerd welke laatste maatregel eventueel zal kunnen gepaard gaan met bijvoortjeeld het laten leegloopen van rijwielbanden BUITENLAND UITSCHLAND Ondeiiioud tus chen Badoglio en Keitel BESPREKINGEN TE INNSBRUCK Naar in Berlijnsche perskringen bekend wordt zi beden in biBabrück besprekingen geopend tusschen de cbets van iKt opperbevel der Duitsche en der Itaiiaansche weermaehUmaar schalk Badoglio en generaalveidmaar scbalk Keitel alsmede tnssetaen bon wcdenijdKbc staven ENGEL D De hevigste aanval van den luchtoorlog BET BOMBARDEMENT VAN COVENTRY De vergeldingsvluchten van de Duitsche luchtmacht die zooals reeds gemeld gisteren zijn ondernomen naar Coventry het centrum van de Engelsche luchtwapenindustrie worden in deskundige Berlijnsche kringen bestempeld als de hevigste aanval in de heele geschiedenis van den luchtoorolg Naar het D N B verneemt is boven Coventry door verscheidene honderden Duitsche vliegtuigen een bommenlast van 45 000 kg uitgeworpen Bovendien verneemt het D N B dat gisteren onder beste weersomstandigheden ook voortdurende aanvallen zijn ondernomen op Londen Dover en eenige steden in Zuid Engeland Naar tot dusver kon worden vastgesteld bedragen de Duit che verliezen t die van den vijand 15 machines SPANJE SDNER NAAK PARUS Officieel wordt medegedeeld De Spaansche minister van Buitenlandsche Zaken Serrano Suner heeft zich Donderdagavond naar Parijs begeven In 2ün gezelschap bevonden zich de chef van het protocol baron dP las Torres het lid van den Nationalen Raad Tovar en luitenant kolonel Gat 1 Figueras BALKAN Griek c e troepen trekken terug AAN HET FRONT VAN MACEDONIÉ De correspondenten van P o 1 i t i k a en V r e m e die langs de Zuid Slavisch Grieksche grens geatalionneerd zijn melden beiden dat de Grieksche troepen gisteren aan het front van Macedonië zich bü verrassing hebben teruggetrokken De Grieksche troepen staan thans aan 4p linie CerjeBiblisjte Bra jtsjina Bosjurja In het Moravagebergte zijn de Grieksche troepen circa vijftien kilometer teruggetrokken BALKAN Nieuwe aardschokken in Boekarest GEEN SCHADE Gisteren om 16 uur 38 in Boekare t een nieuwe aardbeving van de derde sterkte gevoeld Voor zoover tot dusyer bekend ia er echt r niet opnieuw materieele soiiade aangericht Het gerechtshof te Boekarest beeft thans ook de arrestatie van den architect en een ingenieur der bouwonderneming gelast welke den ingestorten Carlton olkenkrabber gebouwd iieeft Uil het puin van dit gebouw Wbnden gisteren nog acht lüken geborgd wiorden Naar pas thans bekend wordt is de we van Kronstadt naar Buzau in iKt gebergte op een plek door de aardbeving over een lengte van 200 M gespleten zoodat het verkeer volkomen gestagneerd is Verscheidene heuvels ijn gaan glijden en rotsblokken hebben de bedding van de rivier Buzau versperd Uit de aardspleten dringt een grijze vloeibare stof OISTRIBUTIENiEUWS De vleeschkaart De secretarie generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij deelt mede Vam de vleeschkaart geeft gedurende het tijdvak van Maandag 18 November tot en met Zondag 24 November aj elk der vier met 09 vleesch gemerkte bonnen recht op het koopen van 100 gram vleesch been inbegrepen of een rantaoen vleeachwarcn De piet 09 worst vleeachwaren gemerkte bon geeft gedurende dat tijdvak uitsluitend recht op bet koopen van en rantsoen vleeschwaren De bonnen welke op 24 November aj nog niet gebruikt ZAJn blijven nog geldig tot en met Zondag 1 December aj Ook v oor deze bonnen geWt dat zij gedutende de tweede week van hun geldigheidsduur dus an 25 November tot en met 1 December a s geibruikt zrillen mogen wordett iohotels restaurants e d Het rantsoen vleeschwaren dat per bon kan woi€en gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt var kens rundof kallsvleesch en voor gerookte worstsoorten 100 gram voor gekookte worstsoorten rolpens en knakworst 125 gram voor leverartikelen tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloedwoirst BtURSuVfcftzfCHT De beuiiJundei dK de laaUte dagen reeds leis minder umv giijn waa sewotden dan r os a echts koften lijd seieden het geval wa wa vandaas aaiunerkeiQk ineekrompen Zr u nti beuclüleltjk maar we r lg orders en de markt had dan ook een rufalJS ver oop Aanvankeiijk bestond een soed pr shoudende doch vaate icnuiiing en o de neeste afdeeiinxen werd achandeld op of cis oovcn de vorige topprijlen Reeds kpoedig echter ir oeat eenig materiaal worden vei werkt en lakten de Boteeringen een kleinigheid in In olies ging bet rustig toe De koers draaide eeuumen Ujd rundom dt aeo procent inaar later op den nuddag Uad een reactie van een paar punten in Amenkaansctie peuolcumaandeeïen waren dioor elkander prijihoudend De be aiigstelling voor cultuurwaarden waa aanmerkelijk geluwd Op de fauikeiafdeeling ot endan H V A s in vaste houding maar ook Hflr trad aeleideiyk aan een kleine verzwakkAg in Vorstenlanden kwamen iets hoogcr te aggen Incourante soorten waien onregelmaug In de rubbet rubriek kon lietzcllde worden opgemerkt Amatcrdam Rubbers Liepen na vabte opening eenige procenten achteruit maar bleven per aaldo toch nilmSftnoots pp pe4I terwt l voor de minder eourante aandeelen de noteeringen op onajrstematiï che wijze tot stand kwamen Voor baklten evenwel was de stemming goed pri Bt oudend De Sumatra aandeelen waren over de geheele Unie iets hooger en Senembah s kwamen wederom boven 200 procent Industrleeien werden op bescheiden voet verhandeld maar waren over hel algemeen ni t slecht acdiaponeerd Aku s evan eerden eenlfc procenten maar konden zich toch niel op de topprUzen handhaven Uni evers kwamen iets hoo0er te liggen terwijl ook de Phülpaaandeelen zich boven de vorige prli en konden verhcllen De affaire in scheepvaertaandeelen was van ieperkte af rttin0en De tendens was aanvankelijk vast waarbij later sp den middag evenwel een kleir inzlnklBg plaats vond Aan het einde v n de rekening werd meerendeels och cp een lichtelQk verlvoogd niveau afgedaan De Amerikaanaehe fondsen waren oed gedisponeerd De Mfalre was hier echter ook iets geslonken De sUalaandeeien werden oveiigens nog geheel in een open hoek verhandeld Ook Anaconda s en de spoorwegwaarden gaven zij het op loescheidener voet geregeld handel te aanschouwen De koersen waren vrijwel algemeen iets verbeterd De staataandeelen waren zelfs vergeleken bij het vorige slot niet onbelangrijk hooger De Duitsche markt lag verlaten Ook in de Youngen de Daweslcenlnc werden geen zaken gedaan Prolongatie Xi procent OrnCIEBLE TALUTAKOeasEN DBK NEDEBLANOSCME BAKK 19 November ValBta s schrUteltike tet tramacties New Vork f 1 JSS i 1J i m BerltJn 79JS 5 43 Bnuiel 3e ll m IT Bslsinkl f Ml r 3 SS Stockholm r 4JI 44Jt Zurich ƒ 43 83 43 11 Bankpa pier Berlijn 75I 7 J4 New Tork 1 P i f l M Brussel 3aM l 30 20 Stockhotm 44 7 4tJt Zurich 43 9S 43 7S EFFECTENBEURS AMSTERDAM Notceringen van 15 November OmUGATÏBS Staatsleenlng Vorige kotrt 15 Nov 1 40 1 f ioo Wi mï w erioo4 tSM ae 1040 bu floot mQ 10 lMai fM0 4 96M asK 1S40 bu soo 4 Kii aah a rm sm 8 isae too I tiH siH iwj ioo aoii M 1037 f mi IK an 1 3 100 a 3 H H IMS f 5001 n itx mn isag CL f 100 H a M I 3 O I soo H J W S 2 i 831 1837 O I 500 a 84K SZ 2 e M 1837 o i t sent m ax FraTioe Gwa liaiJBiaB Amitf rdam isas t W Dito KU Ji ttfi as Apeldoorn Ie isa7 31 1 WH Arnhem 1838 a Deventer 1920 S Dordrecht 38 3V2 3 Eindhoven 1839 Ji s i Dito 3 ig as ai Gelderland 1838 M Dit a J Ie If 3S a 96 at Dito W J aelf 38 s Cravcnhage Uil Dito 1S3 31 t 82 Dito 1837 I 31 1 81X MU Dito 3S 3 2 3 ttH Groningen 1938 3 Dito Ie 1838 3 88 Haarlem MSS 3 82 Dito 38 31 2 3 87 7 Helmond 1837 31 j Hilversum 1938 31 4 S6 ï Hilveri 10 38 IVj Leeuwarden 1938 3 Noord Holland 1838 3 83 834 Dito 2e 1938 3i i 1 86 Dito 8 J 1938 21 j 84 Dito 3e lO j 1938 Ji i Rotterdam 1936 37 4 92S 83 □ ito I en 3 1937 3 H Mx Dito 1 1938 31 1 aSH I8M Dito 1938 31 3 83ii 83 i Schied 3e I 37 a t UU nibin I 1937 a Utrecht Pr 17 r i 8 M Dito gera Ti V t m Zeeland 1937 3 2 Holland 1937 3 Dito 2e Ig 1938 3 81X 81 B vNG 3e 1 37 3i tOH M Dito 1S3S 3 ao B V Onr Z 1937 4 ai ttH Gem Cred 8001 33000 O aVt MM Dito i r IL i aao I rpMlwckkuksi Alg Ti Hjp b met 2 ver pi uitL Pandbr 13 8 Alg Hrp b serJCy 88 ai A damicb Hjp 1 97 KH Dito ai 88 aa Bat Brp b NJf py H £ Dilo CU 3V2 8 H 88 Tr Gren Hyp Baitk Pd 4 Mh Dito Da en Va 3 s NM at Dito pendb ta t 8 8M Cron Ujp B Pb 31 a at s l Haarl HP ser A C 4 i Wl IMto serie B D 3 i 88 Hoi Uyp B dlU XH Dito MTt K 31 1 88 aSM Hyp b van NadarL Sene M 31 1 84 Insul Hyp b ser AB AA BB n n Dito serie T TA 3i t IIH Mij v H Cred Pandb 4 82li 96 Duo met 1 verpl uiUt VAt 82l 84 NatÜTp b mtoV t KH 8SK Ned Hyp b Veend serie K 3V W Dito laVz dito 3 K Noordh Hyp b Pandbr Overtjia H D dito 4 H i 4 Rou Hyp b dita 4 89S 8 ld dito avi SI Sted Hyp b serie K L 31 g Utr Hyp b 4 8B a6 Dito 2 verpl uitk 31 2 aan 8h irestl Ryp b KE iT r l H Zceuwscll R b Bk 4 Zuider Hyp b J S ultl 4 J6 Dito serie K I 31 2 88 88 Z H Hyp b met verpl ultl 31 2 8WEerst N d Sch verb 4 H Rott Sch Hyp b 4 H Dito 31 iBdaKi oBdaracKiBfak A KV obl 91 2 135 138 Bergh s en Jurg P d Obl 3 2 M Berkei s Pat v 37 Obl 4 as Levers Zeep Mti Obl 4 i MOH 1 Llmb Steenkolenm Obl 4 86 95 i Bat Petr Mij O 41 2 S A Idem idem Obl SVj 82iV 1 2 1 Moormantt Cult On Obl 9 8 x mn Amst Grondb bank 9 5 N t Grondbezit 18 9 idem 1 3 4 M ii Ned Grondbrietb 4 Oost Java Sf Obl 9 Scmarang Joaiur 1882 1801 id 4 tl 88M Amsterd 1874 10 3 ld A dam Olymp X loe 3 asM MX id l W Kr H HV Het 18 8 8E Ned Bankinsl 9 4 r K Venrelg aanvoUtag Pumesa S en Agt Ml aand iXlH Handelsverg A dam Cert V aand 436 442 Coalpara Cult Mij aand M Pasir Nangka C Mij aand W Java Thee C MD aand 4m Ins Cult Syndicaat aand Kali Tello Cult Mij j aand a W Java Kina C Mij aand 12S 132 Gem Eigend Mij Woon en winkelh pref wd aand Gouda Kaash Mi aand ee Woolworth en Co C van Aand B a Kans C South Bw Co g aand w f Kans C South Rw Ce pref aand e Geld Tramweg Mij aand tMH Kediri Stoomtr Ma aand Am Bemberc C V pnf umé American Smelting m H C V aand 47 SUntfard Brands C V aand SUndw4 Oil Nal ieA25 C v aand 43 Javt Caoutchous aand 136 136 m 106 U 106 106 106 1 100 180 70 70 87 388 1 5 p 9 1 c 8 r 3 p 1 43 cara p 1843 c 8 r 3 p 1844 e t a p 1845 c 8 r a p 1048 c r a p 1847 c 8 r 3 p 1848 c e r 3 kaaa iO Ausf obl a Q Du grootli ld id 1 I ld ld ld id ld ld Konvcndooa Dito Neu Karbenlnd I C C r KaU Synd C tS IOO 1 Dito a I0O 8V1 WintershaU obl IVi Farbenind I G C v A Ver Korkiii4 C V A Dultachl BerL Ril S O 1 Ruhrv 37 Vi Vt V o 78 82 UO m 62 61H 84 Dito ao V2 V O 1 Hr Rentenbank 1 Ver D Stedenl O 9 Bayr Hyp cnW B Fb 38 1 D Unolciimw O T Gelienk Bergw ObL S RuGutehoffnunrdiOtto Obl 7 Harpener Berfbau Obt Phoenix Akt Gel Obl 8 Kh Bbe Union ObL 7 Buhrcbemie A G OM 8 Siemena en Halake Obl SVs V Stahiwerke Obl 7 80 81 eiH OH 80 208 277 182 Dito serie A 25 OM ti j Victor Gew ObL 8I 1 Vo el D t K ObL 7 Rheln w El 25 Obl 7 Dito 27 Obl 8 Hagener Straffienbshn Ob 8 Farbenindustrle asnd Siemens en Hallk aand Ver Glanzstoff Fabr aand Wmtershall Akt Ges aand AANDE Ulf B Cra i UiiMeIUBg B A d Bank aand M7H U7 Hoa Bank Untedlto 108 MOH lot Bank dito UK Jt H Kasvereeniging dito 122 121 Ned Ind Esc m dito 89 90 N d rl Bank A 156 IM N Bank v Z Air 9 g dito WK MSH N d Hand MIJ 250 aand U9 H Roit B Var aand 121 121 Twentsehe B A A UtM 13 i iBdnstr ondcmemliigut Alg Norit gew A 34S 350 BMwna tlarf rak TM W V d Bergh pr wd A 1008 Otto a f Ma Cart an Pap fab Sctaolt A 14S ut Gouda sUarlne lo 535 600 Grtiytar es Zn A pret aand I43M 14IH Dito B winitd pr l 148 Heemaf aand US Heinek Aand 200 f m Hero Cons aand 139 jji HoU St m lab aand M7 147 Hollautia aand IM 188 Hotl Bet M t Aand 380 agt HoU draad en kab A 238 306 loll Kuiisti Ind A lis J01U Int Cew BeL dilo 119 4 13B mum Vise A 56 se Koa P Bcyncs dito 74M mti Kon M Hoocov dito 129 UB Kon Nc4 Zovt Ind aan4 478 47a Ken Br Stbaem iBle 3434 3at er Br en IJnlt C f M Cum pr A utu Dito 10 0 c V pr A UI Iisa Dtle IW 8 C pr A 114 115 Dito 08 C prA lUM mn Lyempf Us en MelUsbr n 173 MecUabr d Ked B C T A JttM N C en S P aand 419 UH Ned Kabclt dito 4l9 414 N Scheepsb mi dtta laè IBV N Staa f Xeyier A B 170 Pbilipe Gloell 7S T afgest C V A 4 Rott D H4 dltO aai 380 Schelde K M de ftat Bez V aand 54 57W SehoKcB dito Ml Ml Smit tranfff f dtto 30 11 2r Stokvis 500 1000 do Jft u j Stoomsplnnertl a Spanj dito Jg a Stork dit WH 129 Twonttra Pre A 1 u Ltr Asph fa Gew A ijö 112 Ver e fab aand i§s igg Ver Cliein fao aand ulB MM Ver G asf Nat Beb j aand L Vit Pap f V C41der liu m Dito d to pref aand 1 143 Ver Ned Rub Cabr Bd 115 Ut Ver Touwtabr dtta 81H VUssingen Kat dito IIE Werkapoor A dito Ift 152 Weatersulkef dito M5i4 Wiltea r y a g w A IM 184 Dito Conv pr e A 122 122 Weren I en II 148 150 A N I El M4 A i87 3 s Dito Nat Bez f a 966 a9 S N I Gas Mtt A 4S 30 Dito Nat Bez a 3M 3 Twentsch Centr St V EI Str A 2 21c aa4el v neolgliK a Banda Cred en Handelsv gtw A OH MK Borneo Sum H MU A 180 OBH Deli Atiek R Mij dtto U7K IM Guntzel en Schuin A 127 131 Int Cr en tl v B A 306 210 Linde erlTeves aand 173 lÉB Ned Wol ö A VunkaawWidememliigen Billit Mij rtiubt 4 566 Dllo 3 4 443 445 Boeten MtJn Mi aand 17 4 U Singkep TinMij aand 188 174 Pe4re ncaüagen DonHsche Petr 1 l C A l 273 Kon Ned Petr MU 180 Ond A 296 Oè i Moeara Snim A 323 328 Taraekan Pet M4 A 376 375 Hes a Rubber aaML 141 142 Ind Rubb C IM J54 Preanger Rubber Mi 74 78 Rotterd Tap 76 79 Salatrl Plant 84 85 Wal Sumatra 1 1 Zuid Preanger 71 80 CeheepvaartiaaatackappUen Mii Zeevaart aand Kiev Goudr A 278 ttti De Maas C tA U9 MD Oostzee A IW CnHaarauataehappUen Krian Suik A W H Pagotun A 172 Suiker CulL Ml A 38 Tjeweng Lestori U3 Arendsburg 30O Beaoekl A 81M Soekow Landb A 100 Amst The Cult A Ban Thee Rubb A aa Pangkeofam Thee 142 Rongga Landb A Sedep Cult A 406 Smdangs Cult A ISl Telaga Patengan 150 Michie s Am 178 IHvcrsea BUuwta VriCMev A 46X BUenkorf A Mi Gem Elg Woon en Wmkelh 8j Houlh Alberts A 1 Hofeth Joogeaa A 136 Houlh Pont A MH 4uH r IW H A SKDito 5200175000 A N Mij V Havenw A 33 Zeeh Sab 1000 C V A 110 l 175 112 300 178t 138 28U IMK trauwtfea f Dell Spoer A u jmw JL oorj a 6N C tr A 21K aa Kan aty SoutL C V A 7u a Dito Cert T p A ai J Onlon Pac C v f A £ u 2 Madoera Stoomtr A Dito pref A 13 BialaiK W aw nlf A M 0 tm n nooortr A tff 4 Joon A t S m 3icTilMB A Jt 3 8o n o dal Maomtr 15M ProIoncaOo 3K K ACIIKVE FOKDSEIL g t ag t a l ii i ii i l f u WBi il a laidië lo rl80 4 MM 101 4 a 18 a8M a6 aan aaM bu fuea MDM nS mi loo tiH m OrooOMMk oM laag iaai oM t 77k tik Cait T Jbwcbr a 77k 77i4 Grootbook obL I 77K 1 88 1000 1 98K 9 i ItlT f 180 aOH aOH m f 1800 j s i mfi 4 i aBi 8V CertUlcataB lt H 4 Grootboek obL i TM nw laa indit 188 at itMindit 1880 1 85K raaw 1991 IndW f 1800 A a OH tttH Dultachl Younc OM 1000 30 Sl i 3814 27K Bnk CB Cred Iaat g Kol Bank 180 laai Ncd Ind Handalab 127 138 Ncd Hand MtL C T A liaXi US U IndaaMkëo Alg Kunstztjdo Cnlo 11 K 130 4 USH UO Berkel s Patent 45 45 Calve Ollef C rw 84 S4 Centr Suiker 185 190 rokker l 188 Larcr Bro en Unla 3 1 137 Ned Ford AuL 327 Hi 331 Philips G B V A 301 203 209 20 Dito Pret w A 140 140 AlL lAldl St C V 10 ga R n 36 Am Bemberg A C V 5 10 gj i iSlcU è Vlt H 28K P 31JJ Bethl St C ï 10 ld 85 4 ÏH Chrysl Corp C v A 8U nSCoitlii Wr Coep C idem M U General Ifotor Idem 51Jf 53 Intern mckel Cy C V 1 a 30X aO 31M SD Kennac C V M A R II a a mH aa ssx North Anu Av C A R n 30i North Am R A C V A 23 2K4 Rep Steel C v A 7Hi i ZIH I Un sate Steel ld 76 i4 7Wi 7tN PlTCFMB CIt Ser C C M 7H 7 C South C M A R n 14 IA North A Cy C v A MiS 30 Radio Corp C v A 8M M tH H Ooct Borneo Mh A 191 It7 idem pref Aand 306 Mtx r U Ond m idBtaa ji Dord Peb Ind Mt G Aand 2 38 aa Petr Ml idem SM aaax 802 296 Cent OU Cy C v M Mem 31 na Mld Conttnental P t C V A 13X UA Phll Pet C Wld H h SlseU ün C ld 12H U 13H UKT Wat Asi OU C T 1 idem 11H 1 U U gt ai p iiiilM Hl ii k i pH t l HoD Am Lijn Aand 112 S 1M U4USJava China Japan Utn idem 137M M0 143 145 4 Kon Ned St 914 id 152 14 1 4M IS Kon Paketv Mt ld 219 123 Ned Scheepv Un id 15 MO M3 l 4 Rotterd Lloyd Idem ttXH im IM 133 Stoon v Vij Ned id ISSi I39 i 140 Int Mere Mac Cy C T 10 A 16 U V gaifcera da ni fl a g ai i Handet v Amst A 446 438 444 439 Javaachc Cul ml ld 250 256 268 Ved Ind S Un id 255 255 Ver Vorst C M 250 900 A 128 134S129 136 4 TabakaondeniemlBgeB De i Batav My A 190 186 193 189 OellMu 180 C V Idem 268 366 381 258 Senembah Ml idem ia2H U6 188 303 WUaon Co C v A 5 5A 5 5 poorwagea Bidtim and Ohio C Y idem 6 6 6 5h Sheaap tt Ohio C v M 36 a 42H 48 niln Cent C V U 12 UK 13 I i i irYirkcïnlr C v id nv Sx X S Pennsylv R W 6 37 36 38X 2W idem U W M IA Railway O gew iMh iaa 196 199 ITO 78 1321 iatM 157159 138 127 112 lUM I96 196H 1 4U 5fc Kt 85 NM 364 4 175 88 U6 4i 2S H ITSK tH 11 4 13 an m 8 161J4 IH 13X lax H UK 88 27 161 3 4X ci23 p C V li 6 8