Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

BLAD VRIJDAG 15 NOVEMBER 1940 talmjkk arrestaties verricht Volgens berichten uit Caïro heersrfite bank zes doodvcmnissen geveld tegen er in da Egyii tische hoofdstad tusschen de elden van een Poolsche rooversben ide politieke partijen aan den vooravond de die in de atretic vai Nes ati aan der opening van het parlement een de Oostelijke grms van de Warlhe rterke spanning OndT den zwaron felir ÏTS S t J i e ï T tt Uschoori l r V 5ïï7 wö dT Jür dene moorden kadden gepleegd Jde laatste dagen verscneKlene betoo 1 noemd sprak de openingsrede uit dienst ingesteld BUITENLAND SÏEélEDEMOBIUSAIIE IN ROEMENIE Vanmiddag begonnen kratitens een door generaal Anto teekenüé en t iaa gepubliceerde Twordt de gataaale SoemMnsdti g ltshi W land to m0UK m in da gplemobiliseerd De demobüiag nt Of 13 Noi foiber 1940 dee 0l om i uur Ijl t minifttrie vin widiverdediging haeft echter de beJegdheid ofti zoo noodig reservisten 0 te rw ptn en lot opvorderingen r te gaan tbt ie mobjitsatie van hat Roemscn ger wefd tooaja bekend overga tór jekgtrtJWid ran h af j n Btbsarabië ei d Nourde PÏBAth wtitB wa de SiSuiet Uqié e Jum van dit jaar De Duitftche troepen in Roemenië jMOtPEKK VERKIARINOEN VAN IIONtatKSCHKN IMINISTEH l i ijn lit Ju Vfimelcli rede voor h t luis vi n Afgevaardigden wees de g iaai i li minister van Buitenland ita Zaker raaf Csaky o a er ook op 4ti Het Bt i Ujnst he dneniugendheden pwtevtn l In Hun arue ook in Roegi ié nut vuldoening is ontvangen Kt schiinl il crondenstelling te wet ftn dat KotinicBie van zijn streven aaiCTtM t iieeft aCgezieh Het ver1 var Rionitnit aan Duitschland MlfKiii j lii t ptn te turen is e n nyjg uiidoipund dat Roaaienié een lAmpui t ilir ordem ZuidoStt Europa til W H1 I CARtJI NIET MET MEVROUW LlPESC l GETROUWD S ar uit Madnd wordt gemeld Itemt liet borKht van de arrestatie vm den r K feren Roemecnschen hofWarschalk Urdarianu niet overeen met de fi ttjii Daarna werd gemeld d t Urd r nu up Mn verzwk tot uitlevering van de RoomeenÈche regeering diHiide Spaansclie ai torit iten in Sevilln Rearreateerd en naar Madiid overnebrafht zou zyn Ex konniK Carol die zich nog steeds nxi mevrouw Lupescu in Seïilla btiindt heeft aaa de per aldaar verki iiird dat hij met met mevnjüw Lnptscu getrouwd is Deze wrklar iii vras klaarblijkelijk een ge Nf van rif berichten uit Madrid van twee Londr iiKhe dagbladen die bewetd h iddcn dat het huwelijk van im ex k intsg laet e geseheiden Jodin Lupescu reeds jaren geleden was ge sli tcn HET EFFECTENBEZIT VAN E KONINO CAROL Se RopnieeiÏM he minister van Ju litie hei ft Kelast dat alle aandeelen obligaties rn andere effecten die j eigendom im van ex koning Carol door de huidige bezitters of beheerders bj lic Rocmeensche eredietbank Boelen Murden gedeponeerd Tot b keetder in dit vermogen is de hofmsarschalli kolonel Romnireanu enocmd ENGELAND DE AANVAL OP EEN BRITSCH KONVOOI Hevige ontploffingen veroorzaakt Inzake den aanval van Duittche Bogtuigen op een door verscheidene misers if schermd groot Engelsch ooi aan de Oostkust van Schotland nieemi liet D N B nog dat het ktopvaardijschip van 8000 ton een vol ittw kreeg en na een zware ontplof reed binnen twee minuten zonk ontpjpfting was zoo hevig dat er P het ichip een waar vuurwerk ont od en de scheepsromp in duizend okken b irsUe die honderden meters in de lucht chot i Men kan emer dat het hier een schip be f d t met sterk ontplofbare munitie h lïden as Met stelligheid kan wordMi aangenomen dat ook f Whip van SUOO ton dat midscheeps Wfen werd i onder zware rook Uikeling bleef liggen gezonken is sclup van 8000 ton kreeg twee y offers waarvan een op den l tn een in de machinekamer zoo ifcr vaartuig terstond zonk Een vrachtschip kreeg een bom vlak Zj g zoodsl de wand werd eten en het sehip binnen twin Mi zonk M n ii brcMt Mokkadc uit 4 r de New York Journal d BÏ Londen meldt heeft jj =nische nunister voor de blokkade Èjg gemaakt dat Engeland de l aoe nu ook heeft uitgebreid tot Z W tAfrika Liberie i Jy radio heeft n tweede SX S tHj ïevangen va het Britsche § fip EmpijlB WÏM volgens het8 frhip na een aanval van een verke ewlen toe rkomtin U Stn ttua t ïTi r p K Mnvallen n Engehuid te en aeaame licht bommen iTt u O istermiddag ondanks het stormachtig weer met oest mmmj Zuid Engeland gestart Bventena i ew reeks Duitsche jagers op weg gegaan om met een eventueel opduikandmi U naUnd r terstond den strud aan te binden Volgens tot dusver ontvangen berichten zMn evenwel nergens EngeUche jagers r verdadigmg Opgéïlefeii loodit geen luchtg vechten gehouden zün De aach van Chaniberlain m OK WCBTMINSTER dwiU BUCEZET De asch van oud minister president Chamb rlain is vandaag bijgezet in de Wartminster Abdij AZIË Japanner ontruimen Zuidweft Kwangtoeng en een deel van Kwangsi MEDEDEELING VAN HET HOOFDKWARTIER Het Japansehe leger heeft de evacuatie van het Zuidwesten der provincie Kwangtoeng en het deel der provincie Kvrtingsi dat het had bezet na zijn landing btj Pakhoi aan de golf van Tonking op 15 November 1939 voltooid zoo deelt hét keizerlijke hoofdkwartier mede Op 13 November ontruimden de Japansehe troepen Yamtsjau hét Zuidwesten van de provincie Kwangtoeng zonder eenig verlies aldus deelde de legerafdeeling van het keizerlijk hoofdkwartier vanmiddag om 5 uur mede Het communiqué herinnert er aan dat de Japansehe troepen op 28 October begonnen terug te trekken uit Nanning de vroegere hoofdstad van de provincie IJvvangsi in het achterland van Yamtsjau Hieraan voegt het communiqué toe Deze strijdkrachten zullen in een anderen sector worden gebruikt Het communiqué luidt Een deel van onze troepen is na hun bezetting van Yamttjau en de omge ing van Nanning half Noaafl S van het vorige jaar beuénnveest met het afsnijden van heWdrkeer uit Fransch Indo China naar Tsjoengking Aangezien hun missie een einde genomen heeft door het binnenrukken van onze tronen in Fransch Indo China zijn zij op 8 October begonnen uil Nanning terug te trekken Op 13 November hebben zij Yamtsiau ontruimd Deze strijdkrachten zpUen in een anderen sector worden gebruikt Onze slriidkracbten hebben geen enkel verlies t geleden De woordvoerder van het departement v sn Oorlog heeft verklaard De Chincesehe propaganda die beweert dat de Japansehe evacuatie van Nanityrfen Y amtsjau het voorspel vormt n de algeheele terugtrekking der apanners uir Zuid China is geen enkele aandacht waard E JAPANSCHK VLOOT IN DE CHINEESCHE WATEREN De vroegere commandant van de apansche vloot In de Zuld Chineesche cateren vice admiraal Takasoe die nlajigs naar Tokio is teruggekeerd is do r den keizer in audiëntie ontvangen H Jv J racht verslag uit over de actie der H loot in Zuid Cbina Na de audiëntie verklaarde Takasoe dat de aankomst van een Japansehe marine afdeeling en een legér oep in Fransch Indo China zonder twijfel een zwaren slag voor het regime te Tsjoengking geweest is Japan zal de blokkade om de Chinee scne kust steeds nauwer maken NIEUWE OPPERBEVELHEBBER VAN HET LEGER IN THAILAND De minister pnesident en bevelvoerend chef van het Thailandsche leger is tot opperbevelhebber over alle strijdkrachten benoemd BELGIË Spoorwegongeluk wegens torm 21 DOODEN EN 80 GEWONDEN De orkaanachtige storm die gisterochtend in de vroegte boveh geheel België gewoed heeft heeft een ernstig spoorwegongeluk verciorzaakt Om 7 3 uur reed een personentrein uit Thienen op het station Dieghem bij Brussel op eeri stilstaanden trein Deiolsing was zoo hevig dat verscheidene wagens van Sen personentrein totaal vernield werden Volgens tot dusver ontvangen berichten zijn 21 reizigers allen Belgen gedood en dertig zwaar en vijftig licht gewond POLEN DOODSTRAFFEN IN POLEN De bijzondere rechtbank te Posen heeft zes Polen die zich in de laatste maanden vergrepen hadden aan eigendom en leven van DuiCschers ter dood veroordeeld De meesten hunner waren reeds eerder venoordeeld Een der veroordeelden een S6 jarige man hsd zich in September van het vorige Jaar schuldig gemaakt aan zeer ernstige mishandsUng van Foien van Duitsche afkomst In een tweede proces heeft de recht IERLAND Britsche druk op Ierland DK VAtt A 60110 VOET BIJ STUK In d Berliner Boersenzci tung schrijft Karl Megerie onder het opschrift Onzedelijk voorstellen Mn Ierland het volgende Sedert ChurchiU het jjarocl heeft uitgegeven dat Engeland bepaalde lersche havens moet hetyben om het duikbootgevaar meester te worden probeeren de Engelechen heit lersche vraagstuk op iedere wijze te benaderen De lersche minUter prejident De Valera heeft krachtig ondersteund door de geheel lersche natie iieder vrijwillig of gedwongen misbruik van lersch grondgebied en lersche watpren krachtig en ondubbelzinnig van de hand gewezen Hg protesteerde tevens ook onmiddelJük tegen de po Rg er Engelschpn om langs omwegen en wel langs Amerikaansche omwegen hun doel te bereiken De Britten waren op het idee gekoroen thans de Vereenigde ptalen en wel den president self te ebriiiEen voor hun aanslagen 0 rI P and Deze moest of wel door de maeht van ztjn persoonlijk autoriteit een directen druk op Ierland uitoefenen pm Engilané ter wille te zijn of vyel indden liit niet hielp Ierland bij het verdedigingsverdrag betrekken dat tmsscheiS de Vereenigde Staten en Canada bestaat De D k i 1 y Mail was zeer naief van meening dat nu de Ieren geen Engelschep op hun grondgebied dulden men hen met Amerikaansfhe hul toch zoo ver zo i kiinnen brengen hun lavens en vliegvelden ter beschikking te stellen van de Canadeesche marine en het luchtwapea Dit voorstel is inmiddels in het Canadeesche parlement ter tafel gebracht en even naief door den leider der conservatieve i parjij verdedigd Hy verzocht de Canadeesche regcering aan de Valera een persoonlijken oproep te richten om de lersche steunpunten voor den duur van den oorlog bij wijze van pacht aan Canada af te staan Hij voegde hieraan nog Toe d t men dit verzoek nog door de Vereenigde Staten zou kunnen laten opdersteunen De Valera die de beteekénis van den Amerikaansche factor in de lersche kwestie even goed kent als den lerschen factor in het Amerikaansche leven heeft van te voren dit verzoek gepareerd door er in een telegram aan den sterksten AmerikaanschIe schen bond de aandacht op te vestigen dat het gebruik van lersche havens door Engeland voor Jerland oorlog zou beteekenen In dezen oorlog echter zou Urland zftpder ich te kunnen verdedigen blostgesteld zijn aan alle luchtaanvallen De Valera kan er echter zeker vanzijn dat hfl bu de in Amerika levendeIeren volledig begrip vindt voor zijnzorgen Dit lersche element is immerseen levende getuigenis en een eeuwigdurende aanklacht tegen het Engeland dat thans voorgeeft te stryden v or dtkleine staten maar fat het kfeim lersche volk tat diep in de twintigsteeeuw onderdrukt gedecimeerd en vanhet geboorteeiland verdreven h ft enhet nog thans de nationale cenheftf onthoudt Als men in Ierland de v erdereeniwikkeiing met zorg gadeslaat is datbegrupelijk De wijze waarop Churchill en de Engelsche openbare meening zich met de lersche neutraliteitbezig houdt IS volkomen dezeljje alstijdens het voorspel van den overvalop Scandinavië en van het Britschecynisme kan men met stelligheid verwachten dat het met den eisoh omtrent lersche havens en steunpuntentegelijkertijd hooptde Duitsche vergeldmgsaanvallen van Engelschen paarlerschen bodem af te leiden en op dezewijze het lersche volk voor Engi imd te laten bloeden AFRIKA Groote gouddiefstal TEN NADEELE VAN DE BANQUE DE FRANCE De politic van Casablanca FranschMarokko heeft een grooten gouddiefBtal opgehelderd gepleegd ten nadeelevan den Franschen staat of wel van deBanque de France s Bij den opmarscfa van de Duitadie troepen uit Parijs werden de laatste goudvoorraden van de Banque de France naar Brest overgebü acht om verscheept te worden naar een Fransche kolonie op grc atcn afstand var het strijdtooneel Te Brest werd dit goud aan boord van de Ville d Alger gebracht die onder een hagel van Duitsche stukabommen uitliep Eerst in volle zee werd de bemanning er vin verwittigd dat de reis naar Casablanca en Dakar ging Na aankomst te Casablanca werd bij controle der lading geconstateerd dat een buidel met 10 000 gemunte goudStukken van tien en twintig goudfranc ter waarde van millioenen ontbrak De politie werd hiervan in kennis gesteld De verdenkinft viel op drie matrozen van bet schip die plotseling op grooten voet leefden en overal verteldeji dat ij in de lotcrSJ gewonn n hadclen Na hun arrestatie bekenden z dat zij onderweg door een indiscretie bekend geraakt waren met den aard der lading en besloten hadden een buidel te ontvreemden die zij in de kiel van het schip Vicrstopten Een zak haver hadden zij er voor in de plaats gelegd Andere matrozen hadden heft evenwel verrast en een deel van den buit als zwijggeld geëischt Te Casablanca weren allen toen van boord gedaan om de goudstukken te wisselen De politie heeft nog zes matrozen gearresteerd die medeplichtig waren Gespannen verhoudingen te Cairo gingen op touw gezet om den EgypUschen politici en de regeering die Ulch tegen de Britscha eischeo vorzet ♦ w m ittj beden te tód 2 èjÈ gekche autoriteitcfl hebben talrijke arrestaties verricht Ook fgevaardigtW tun in hechtenis genomen om naar men te Cairo constateert op deze WQze een meerderheid ten gunste van dp oppvsiti tt Verhiwjiinsn OISTRIBUTIENIEUWS n Ai Bonaan wiizingen k De secretaris generaal waarnemend hoofd yan bet departement van Landbouw en Vis cheru maakt met betrskking tot de dis I tributie van levensmiddelen bet i navolgende bekend Het overladen van Sabi i Pasja VOOR DE VOETEN VAf KONING FAROEK INEENGEZAKT In tegenstelling tot de eerste Britsche berichten die zeiden dat de Egyptische ministerpresident Sabri Pasja was overkden kort voor hij zich naar het parlement zou begeven melden Engelsche bronnen thans dat de dood intrad nadat Sabri was begonnen met de voorlezing der troonrede Plotiseling jaktg hij voor de voelen vanTcBning Farock ine n De tnoonrede werd later venier voorgelezen door den voorzitter Van den Senaat Zij zegt dat Egypte het Engelsch Egyptische verdrag op dezelfde wijze wil blijven nakomen hetgeen zou beteekenen dat de regeering haar politiek handhaaft en het Egyptische volk buiten den oorlog tusschen Itplië en Engeland wil houden BROOD Elk der roet 15 genummerde bonnen van de broodkaart geeft gedurende de week van Maandag 18 November tot en met Zondag 2 lovember recht 00 het koopen van 125 gram roggebrood of 100 grain ander brood Voorts geeft elke der met 15 genummerde b ooilbonien recht op het ioopen van een rantsoen gebak Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerij producten telkens ten minste het daarachter geplaatate aanltil rammen Beschuit 75 gram Biscuits en watels 90 gram Speculaas 140 gram Andere koekjes 200 gram Koek 160 gram Cake 300 gram Gevuld klein korstgcbak b v amandelbroodjes 400 gram Gevuld groot korstgebi k b v boterletter 500 gram Taart en gebakjes 600 gram EGYPTISCHE MINISTERPRESIDENT GESTORVEN Naar Reuter meldt is gister de ministerpiesident van Egypte Hassan Sabry Pasja overleden DUITSCHLAND Depositie van Luxemburg EEN DUJTSCH LAND De leider van het burgerlijke bestuur in Luxemburg gouwieider Simon heefr aan een verslaggever van de Berliner toersenzeitung een uiteenzetting gegeven van de n euwe ordening in Luxemburg Sedert er een Germaansch Duitseh staatsbestel bestaat zoo zeide Simon behoort Luxemburif tot het Duit sche rijk Teen Luxemburg onder Engelschen indruk m een Belgisch Luxemburgsche tolunie werd ondergebracht ontstond in de ivafeld de opvatting alsof Luxemburg een eigen volk en land WdS De taal van het land is altijd Duitsch geweest Voor geheel of ten deele uit meel Jf bloem gebakken producten welke hierboven niet genoemd zgn geldt dat c n rantsoen een hoeveelheid Omvat waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt KAAS Gedurende het tijdvak van Maandag IS November tot en met Zondag 24 November as geeft de met 51 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen l van 100 gram kaas De bonnen jvelke op 24 November a s nog niet gebruikt zijn blijven nog geldig tot en met Zondag 1 December a s met dien verstartde dat deze bonnen gedurende de vfeek van 25 November tot en met 1 December a s niet gebruikt mogen worden ter verkjrijging van kaas in hotels restaurants e d EIEREN De met S4 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje geeft vgedurende hét tijdvak van ifaandagv 18 November tot en met Zondag Zi November recht op het koopen van één ei De bonnen welke op 24 November nog niet gebruikt lijn blijven voorts geldig tot en met 1 December a s met dien verstande dat ook zij gedurende de week van 25 November tot en met 1 December a s niet gebruikt mogen worden fh hotels restaurants e d De op 24 November nog piet gebruikte bonnen blijven voorts noggeldig gedurende de week van 25 November tot en met 1 December as met dien verstande dat zij gedurendelaatntgenoemde week met gebruiktmogen worden voor het koopeii vanbrood of gebak in hotels restaurantsad BINNENLAND Teraardebestelling ir R de Kat GBoen belangstelunc Onder zeer groote belangstelling is gistermiddag op de Ned Herv begraafplaats te Wassenaar het stoffelijk overschot teraardebesteld van ir Rutger de Kat in leven oud directeur van de staatsmijnen in Limburg en puddirecfeur van het departement der gouvernementsbedrijven in Ned Indië Schadecommissie Rotterdam VEELOMVATTENDE ARBEID Naar aanleiding van bet bericht in de bladen waarin melding wordt gemaakt van de oprichting van een stichting oorlogsschade verzoekt men ons mede te deeten dat zonder te kort te doen aan de beteekénis van de Stichting oorlogsschade de commissie ter behartiging van de belangen van beschadigde bedrijven vaststelt dat het reeds sedert Juli 1940 m nauw contact met alle betrokken officieele en semlofficieele instanties werkzaam is op het gebied van de verzorging van de belangen der getroffen bedrijven in den ruimsten zin des woords Daaronder vallen o m het nastreven van 100 pet schadeloosstelling een volledige herinstallatie van de getroffen bedryven het opleiden van menschen in verband met den wederopbouw het verleenen van bijstand op belastinggebied zoomede de herbevoorrading van Rotterdam mtt onontbeerlijke goederen zulks middels de centrale commissie voorziening Rotterdam welke samenwerkt met de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam den gemeentelijken dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon de Stichting Rotterdam 1939 de Stichting Rotterdam 1940 de Textielstic jting Rotterdam de commissie ter behartiging van de verkoopbelangen het bureau A voer Burgerbevolking het ministerie lan Sociale Zaken en de Schade enquête Commissie Het comité ter behartiging van de belangen der beschadigde bedrijven werkt ten nauwste samen met de stichting Getroffenen oorlogsgeweld Zeeland met welke zy verscheidene duizenden getroffenen vertegenwoordigt In verband met de ruime doelstelling en de verstrekkende bemoeiingen van het comité en mede in verband met het feit dat tot de omzetting van een comité in een stichting waartoe reeds geruimen tUd werd besloten en waarop de goedkeuring van den procureur gene raal binnenkort wordt verwacht lykt het juist uitdrukkelijk te vermelden dat het bureau van het comité hetwelk geleid wordt door drs P van Zuuren werd gevestigd jn h t perceel Banierstraat 1 Rotterdam tel 45780 Tot den kring van aanwezigen behoorden prof dr F K Th van Iterson 1 directeur der staatsmijnen In Limburg tevens als vertegenwoordiger van de particuliere mijnen ir M H Damme directeur generaal der PTT mede nam ns de Indische spoor en tramwegen oudminister ir M C E Bonfaerts als vertegenwoordiger van den lijnraad met mr H M Neiszen secretaris ir P Hovig ir P M van Bosse en H P Gelderman leden van dien raad prof ir C L van Nes secretaris van den Raad van Beroep van het Mijnwezen ir Wouter 9ool alg secretaris van het Ned InsKUy van Ingenieurs en tal van anderen Verscheidene bloemstukken dekten de baar die tydens de plechtigheid was opgesteld in he kerkgebouw Hier werden op het orgel het Largo van Handel en het Adagio uit de Pathétique van Van Beethoven ten gehoore gebracht Ir M E Bongaerts trad als eerste spreker naar voren en schetste den ontslapene als een der voornaamste leden van den mijnraad Iemand die op het gebied van de mijnen in de geheele wereld groote kennis en rijke ervaring had verkregen Nederland is veel aan ir De Kat verschuldigd en in het bijzonder de leden van den Mijnraad hebben ervaren hoe hy zich aan zijn taak gaf Prof Iterson herinnerde aan De Kat s arbeid ten bate van de staatsmijnen en getuigde van de gevoelens van sympathie die Limburg voor den thans ontslapene koesterde Tenslotte sprak jhr C E van Panhuys als ondervoorzitter van de Geologische Stichting woorden van groote waardeering jegens ir De Kat wiens nagedachtenis door allen in hooge eere zal worden gehouden Daarna werd de kist grafwaarts gedragen Een zoon dankte bij de groeve voor de betoonde belangstelling FRUHTEELTSCHOOL TE BOUTEN GEOPEND In een voormalige boerderü van het landgoed Wickenburg het Goy te Houttn Is gistermiddag onder groote belangstelling een nieuwe fruitteeltschool geopend OPE N1NG VAN DE SPOORLIJN NIJMEGEN ARNHEM Naar wy van officieele zijde vernemen zal Zondas a s de eleetrischr Het is de tiende fruitteeltschool elk in Dri5 land tot stand is gekomen onder ausefciën van de Nederlandschc Pomolqgisdhe Vcreeniging hoofdafdeeJ ng fruitteelt der Nedertandsche Heiaemaa schapplj De voorzitter van de Nedertalf schc Pomoiogische Veieeniging jhr q F etè van Goidschalxoord naar spoorlijn Nymegen Arnhem geopend TRNTOONBTBLUMa NKDERLANDBCHB inOBRB Dl AMBACHTSKimST liïhtt heoidkantoor irand n A N WA aan de Parkstraat te s Gravenhage gistermiddag een tentoonstelling gtopend van Nederlandsche volks tm ambachtskunst in tegenwoordighd J an de direetaurcn van den A N W Bl e heeren van Balen en WesterouM van Meeteriin van den directeur dtar A N V V dki heer De Waal en v v schillende eiiderc genoodifden Dé tentoonstelling zal geopend blihven tot 4 Januari ONDER DE DISTRIBUTIE VALLENOB ARTIKELEN NIET BESCHIKBAAB VOOR NIEUWE BEORUVEM De directeur van het RUkjftreni voor het hötcl café restaiirtint en penslonliedryf brepgt na overleg met het centraal distributiekantoor ter kennis dat met ingang van 15 November 1940 nieuw te vestigen bedryven oph i gebied van het hotel café en restaurantwezeti niet kunnen rekenen op to ♦ ijzingen rey ectieveHjk lOE se bonnen voor gedistribueerde en te distrlbueeren artikelen Bielanghebbenden kunnen rich tot bet inwinnen van nedere inlichtingen wenden tot genoemd ryksbureau Raalnweg 14 s Gravenhagc RECHTSZAKEN BERUCHT RECIDIVIST VOOR DE RECHTBANK Hij was reeds 36 maal veroordeeld Voor de Haarlemsche rechtbank stond gisteren een man terecht die tot voor kort door de politie van vele plaatsen in ons land werd gezocht omdat hij overal waar hy opdook zich aan oplichtingen schuldig maakte Het was de 44jarige W N V die reeda 36 vonnissen achter den rug heeft en ruim achttien jaar in de gevangenia heeft doorgebracht doch flie desondanks 7O0dra hij vrij kwam opnieuw het pad der misdaad betrad In Haarlem moest hij thans terecht staan voor diefstal van een fiets waarvoor de Officier van Justitie twee jaar gevangenisstraf eischte Hij zal zich echter nog voor tal van andere rechtbani ken te verantwoohlen hebben en het is met onwaarschijnlijk dat zijn strafblad dan een vijftigtal veroordeelingen zal bevatten DIEFSTALLEIi Vier personen veroordeeld De Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in ie zaak tegen den 49 jarigen puinruimer D R en zyn 45 jange echtgenoote die zich in den nacht van 14 op 15 Mei hadden schuldig gemaakt aan diefstal of heling van eenige kostbare kleedmgstukken ten nadeele van de firma Gerzon te Rotterdam De vrouw had e nachts in een schuilkelder naar zfl verklaarde een zilvervospellerine ter waarde van ƒ 295 twee mantels van tezamen ƒ 120 en een sportjasje van een onbekenden man voor f 20 gekocht De officier had tegen beiden een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek van drie maanden preven tieve hechtenis geëischt Mr Belzer had clementie gepleit De uitspraak luidde vier maanden gevangenisstraf met aftrek van ém preventieve hechtenis De 37 jarige voerman L J W te Rotterdam die zich te verantwoorden had gehad wegens diefstal van rijwie len zestienmaal gepleegd werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden met aftrek der preventieve hechtenis Er was een jaar en zes maanden gevangenisstraf tegen hem geëischt Bovendien moet hij zes maanden gevangenisstraf uitzitten die hy nog te goed had W was reeds achtmasl veroordeeld Mej mr N E Lissauer had clementie gepleit De 28 JBrige reiziger M J A te Rotterdam tegen wien eveneens een jaar en zes maanden Gevangenisstraf wegers diefstal was geëischt werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met aftrek van preventieve hechtenis De m n was op 19 September j L uit de gevangenis te Haarlem ontslagen en den volgenden dag was hij t Rotterdam weer begonnen met stelen Binnen een paar dagen had hü kan Bezien zich vier fietsen toe te eigenen Ook hii had reeds acht veroordeelingen achter den rug MISHANDELING TIJDENS DB OORLOGSDAGEN Majaer van politie vereerdeeld Voor de Rotterdamsche rechtbank had zich gi steren te verantwoorden de 41 jange majoor van politie M te Rotterdam verdacht van mishandeling jan eenige leden der N S B op II Mei j 1 die op 10 Mei in het hoofdbureau van politie waren ingesloten Den volgenden morgen hadden de mannen eenise liederen volgens hun verklaring voor de rechtbank o a De Vlaamwhe I epuw en O schitt rende kleuren van Nederlands vlag gezongen waarop verdachte verscheen geëscorteerd door vüf rechercheurs van politie met revolvers Verd w s binnengekomen en had met een gummistok de opgcslotenen geslagen tengevolge waarvan zij pijtilijk werden getroffen De officier van Justitie mr Meischke zeide dat verd een goed politieman IS die reeds tal van misdaden heeft helpen oplo isen Volgen een rapport van dr Donkersloot was verd door de bijzondere gebeurteniasen niet e el normaal Dit mag evenwel geen reden zijn iet pi gummlstok te slaan Daarom chte pr een geldboete vnn f40 luhs twintig dagen hechtenis Mr Otkam pleitte vriisnraak op grond van tydelyke ontoerekenbaarhekl van verd Uitspraak 28 November ax