Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

gERSTE BLAD VRIJDAG 15 NOVEMBER f yiATSELMK MIE0WS ▼ arkem en kalveren Frauduknu slachten van TffiN MANNEN AANOEHODDEN De politie te Haarlem heeft tien persoiien aangehouden die betrokken z n bU het frauduleus slachten van varkens en kalveren In totaal is vijfhonderd pond varkens vleesch in beslag genomen dat bü iderzoek niet voor consumptie geschikt bleek te zUn De zaak kwam aan het licht doordat de politie twee mannen aanhield die op hun fietsen groofe partijen varltensvleesch vervoerden Dit vleesch moesten zü in opdracht van een slager m Haarlem Noord naar een slager ifi Bloemendaal overbrengen Bij dezen slager vond de politie nog een groote partij vleesch Zl paste de stukloen aan elkaar doch kon geen compleet varken construeeren zoodat men opnieuw op zoek ging Bij een chauffeur in Haarlem vond msp het ontbrekende vleesch Het varken was frauduleus geslacht ten huize van een koopman in Haarlemmerliede Blen deel van een ander varken dat daar eveneens was geslacht werd eveneens in beslag genomen By het voortgezette onderzoek bleek dat de slager in HaarlemNoord drie weken geleden in Haarlemmerliede ook drie varkens had geslacht Het vleesch van deze dieren kon uiteraard niet meer achterhaald worden In totaal zijn tim personen by deze zaak betrokken De hoofdschuldige kreeg niet minder dan zes bekeuringen wegens overtreding der distributiewet der prijsopdrijving en hamsterwet der vleeschkeuringwet het 3lachtverl od alsmede wegens het afleveren van varkens boven de 110 kg en het afleveren van varkens aan niet erkende varkenshandelaren De politie heeft voorts een 25jarigen chauffeur uit Badhoevedorp aangehouden die op zijn fiets twintig pond varkensvleesch vervoerde afkomstig van een frauduleus geslacht dier Tegen den chauffeur en den man die het varken had geslacht is procesverbaal opgemaakt Engelsche luchtaanvallen GEEN DOODEN De activiteit van Engelsche vliegers was in den afgeloopen nacht ten gevolge van de gunstige weersgesteldheid grooter dan in de nachten daarvoor Het afweergeschut waj echter ook actief en daardoor zijn aanvallen op grootere plaatsen voorkomen Een Engelsche bommenwerper heeft de terugreis niet kunnen maken Al was de schade nergens groot zoodat ook geen menschenlevens te betreuren zijn beloopt het totaal der beschadigde huizen nog een paar dozijn en IS liet aantal gewonden nog 17 Van de beschadigde huizen is er echter slechts één geheel vernield en de verwondingen zün meestal van lichten aard Aan broeikassen is vrij veel glasschade aangericht Een spoorweg is licht beschadigd In Lienden Gld is een geval van tegenwoordigheid van geest te vermelden een brandbom viel door het dak van een boerderij in een slaapkamer De bewoner smeet de liom voor zij ontbrand was met de hand het raam uit Het projectiel ontvlamde op vol doenden afstand van de l oerderij om geen schade meer aan te richten Netto opbrengst zomerzegels bijna ƒ 90 000 BIJNA 1 MILUOEN ZEGELS VERKOCHT Volgens de voorloopige gevens zijn dit jaar 3 376 925 zomerzegels verkocht waarvan de opbrengst l oven de frankeerwaarde bijna ƒ 90 000 bedraagt Het gunstige eindresultaat dat nog ƒ 1277 18 boven de opbrengst van de zomerzegels van 1939 ligt is vooral aan de goede verkoop van den eerst begin September j l in omloop gebrachte 7 ï centszegel te danken Dat ondanks de zorgen van dezen oorlogstijd en hoewel midden in de verkoopperiode een tariefverhooging viel de opbrengst der zegels zoo gunstig is stemt tot verheugmg De sociale en cultureele instellingen welke daar van profijt trekken worden dank zü den aldus tot uiting gekomen burgerzin weder in We gelegenheid gesteld haar weijkzaamheid op de genoemde gebieden krachtdadig te bevorderen loopen zomer tienduizenden de passiespelen büwoonden vrijwel geheel ver woest EEN ZOETE INVAL In het gehucht Groot Schoot onder de gemeente Budel werden door de ryksambtenaren enkele huiszoekingen gedaan met als resultaat dat niet minder dan 22 000 reepen chocolade alsmede een groote hoeveelheid puddingpoeder peperkoek enz werden inbe lag genomen Na den storm KUNST EN LEnEREÜ ONGEVEER 60 0 BOOMEN GEVELD BU NUMEGEN Nu de storm geluwd is en men een overzicht kan krügen van de aangerichte schade blijkt de boschrijke omgeving van Nijmegen zwaar getroffen te zijn Alleen op Heumensoord liggen over een beboschte oppervlakte van 300 H A 2500 boomen tegoi den grond In het Merienbosch ziJn 130 boomen geveld waaronder een iep met een stamomvang van anderhalven meter In de staatsbosschen onder Croesbeek o a bü den Muntberg Wolftierg en den Hoenderberg zün eenige duizenden boomen ontworteld In het bosch van het sanatorium Ddtkerswald liggen zoo veel boomen op den grond dat vier volwassen mannen tot den zomer werk zullen hebben om alle boomen op te ruimen In bet geheel zün te Numegen en omgeving ongeveer 6000 boomen door d i storm geveld Oyenladitttcater te Tegelen voideld Tengevolge van den storm die gistermorgen woedde is het openhtcht l th ter De Doolhof waar in den afge DE FRIX DE ROME 1940 De jury s voor de wedstrijden in de monumentale en versierende beeld houwkunst en de monumentale en versierende schilderkunst om den Prix de Rome brachten heden liun rapport uit aan de commissie van toezicht op de Rüksakademie van beeldende kunsten De jury voor den wedstryd in de beeldhouwkunst belcroonde den heer Joh Limpers te Amsterdam met de gouden medaille terwül het aecessit de zilveren medaille werd toegekend aan den heer P H d Hont te Utrecht De jury voor den wedstrijd in de schilderkunst kende de gouden medaille toe aan den heer A A van der Weyden te Amsterdam terwül den heer J Düker te Amsterdam de zilveren medaille werd toegewezen De beide met goud bekroonden zullen door de commissie van toezicht bQ den waarnemend secretaris generaal van het departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen voor de toefcesning iraa e i junseld woiden voorgedragen derlnrk L IJmoI mamtAMMacommiKia OlfnONDDf WlBleilniy aiiiit wwfc ver D batyemccdcr btett aan d leden H da NlmwJMacominJiai welke in m KMVtweek é tradltkuMMle NieuwiMTBOoUecte met open achBal hmgi de huizen hield ten bate der behoeftige ingezetenen doen weten dat ingevolgei de stichting Winterhulp vmvtaan aUe ipmibare inzamelingen vu geld bi goederen zijn veriwden Herinneringen van milddadigheid zUn MB deze traditioneele collecte die telkan iare tusschen de f 500 en ƒ 800 afbracht verbonden Voor de ledeQ van W oommissie is de kennisgeving als n Mrvol ontslag uit hun functie te beartwuwen tOWM VEBNDXDE BONDERDEN DAKPANNEN Mat T rUdendten vnushUat afgerukt yen over aebaor gesUngerd Dejitorm van Woensdag opéSÊfKirAll iacht heeft in onze gemeSvl nog d schade aangericht Honderden dakpannen en eenige schoorsteenen werden afgerukt Het gemeentelijk aan akl ord aan dw Lageweg ging omver ISm kap van een rijdenden vrachtauto IMtd afgerukt en over een landlxjuwMhuur heen geslingerd Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet foor Vele bewoners van de buitendijks taande huizen hadden last van t hooge iratw ICABELBALLON OVER DE GEMEENTE Hoogspaimliigsiiet geraakt Donderdagmorgen omstreeks half ittgen passeerde tijdens den storm een Ïm geslagen katwlballon onze gemeente Km aan de ballon hangende draad rtakte in de Kromme het hoogspanlAïgsnct De lampen bij verschillende bewoners gingen dientengevolge even uit Vervolgens sleepte de draad over h t zinken dak van het schuurtje van dan heer J Wegman gelukkig zonder t blüven haken Daarna dreef het gevaarte weg den polder in rREDIKBEURTEN VOO ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 3 uut Ds J G Woelderink V m voorbereiding H AvonmaaL Wijk gebouw 10 en 7 uur de heer A de Redelukheidi g o w V m voorbereiding H Avondmaal ref Kerk 10 en 2 30 uur Ds D A Vogel Reeu k PREDIKBEURTEN V0 ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk v m 10 en n to 3 uur ds W Vroegindewei Ned Herv Kerk Sluipwijk v m 10 en n m 3V4 uur de heer Matse g o te Hazerswoude Qeref Kerk v m 10 en n m 3 A uur ds P Waimenhoven SchoonhoTen moIKBEVBTENVOOR ZONDAG Rem Geref Gemeente 10 30 uur Ds Rappold te Alkmaar Minderheidsgroep Rem Geref kerkgebouw n m 3 uur Ds Q A den Herfog van Amsterdam Ked Herv Gem 10 uur v m Ds D 3 V d Graaf en 3 uur nm gandidaat A Korevaar van Molenaarsgraaf Geref Gem 10 en 3 uur Ds J Hoekstra extra collecte voor de kerk SCHADE DOOR STORM Door den hevigen storm is er in deie gemeente vrU wat schade veroorzaakt Van vele huizen zijn dakpannen kapot gevallen vooral in de Veerstraat en Korte Weistraat Tevens werden m vele huizen ramen vernield dit in het bijzonder in de Lange Weistraat Verschillende antome s zijn mede slachtoffer geworden van den storm lEPENBOOMEN GEGUND De gemeente heeft den verkoop van de 153 iepenboomen op stam die wejHns iepenziekte gerooid moeten wor9ln gegund aan den hoogsten inschrij ver den heer C Doesburg te Mont foort voor ƒ 8111 DEMPING ZUTAK VOORHAVEN B en W hebben aan het hoogheemraadschap Krimpencrwaard vergunning gevraagd voor de demping en rioleering van de zutak van den Voor haven Bij verleening zal onmiddellijk met de werkzaamheden een begin worden gemaakt IXAMEN GEMEENTE FINANCIEN De heer A J de Krom adjunctCommies ter secretarie alhier is gisteren geslaagd voor het examen gemeen tefinanciën eerste gedeelte Vli t CURSUS IN LANDBOUWBOEKHOUDEN Voor d ioneerengroep van den Bond van Kaasproducenten zal een eursus in landbouwboekhouden worden gehouden Aan dezen cursus zullen 31 personen deelnemen De cursus staat onder leiding van den heer Verbeek te Skïhoonhovau SUBSIDIE TOOR AUTOBUSDIENST Aan den autobusdienst van PolaBTock via Vijst naar Gouda zal door de neenle Polsbroek dit Jaar weer een tHbaidie worden vwstrekt uit de oe wentekas ApVERTEÊRTX IN DIT BLAD ± A lvM tenHên Teratoml gevraagd 2 Dagmeisjes goed kunnende koken Indiusttredlag Maandai Crabethstraat 75 O 3518 8 ADVERTEERT geregeld In de Goudsche Courant D Officier van Justitie by de ArrondlssementsRechtbank te Rotterdam maakt bekend dat hl de Onteigenings procedure van de Naamlooze Vennootschap Ne derlandsche Spoorwegen gevestigd te Utrecht Eischeres tegen Ingenieur REEP VER l OREN VAN THEMAAT wonende te Nümegen Gedaagde het onderzoek van deskundigen benoe Kl bü vonnis van voornoemde Rechtbank van 24 October 1940 door den Rechter Commissaris in dezen Is bepaald op Zaterdag 14 December 1940 des voormiddags te 10 uur op de te onteigenen perceelen gelegen onderde gemeente Papekop Rotterdam 14 NovembW 1940 De Officier van Justitie ANDRINGA Q 3542 22 Vitamine C voorliomt net uitbreken van infectieziekten Cehmik daarom regelmatig C C C tmbletten In de laatste periode van den Spaantchen Burgeroorlog was het door de Republikeinen bezette gebied afgesneden van den toevoer der meest noodzakelijke levensmiddel Er was in die streek echter door gemis aan uivoer een overvloed van sinaasappelen en tomaten xosdit bevolking en het leger zich hoofdzakelijk hiermede voedden Hofwel de hygiënische toestanden zeer slecht waren braken er toch geen epidemieën uit Dit was te danken aan den overvloed van Vitamine C uit de versche vruchten Vitamine C verhoogt hel weerstandsvermogen en vermindert daardoor de vatbaarheid voor griep dipMerilts angina typhus en andere infectieziekten Bovendien voorkomt het moeheid lusteloosheid prikkelbaarheid en slapte Zorg ervoor dat U in de komende wintermaanden voldoende Vitamine C binnenkrijgt en neem daartoe dagelijks drie C C C tabletjes welke U de vereischte dagdosis verschaffen Geef Uw kinderen in ieder gevat C C C het brengt hen behouden den winter doori vitamine C abletten e B e e Getotuiheid uit een doosje Bij alle opothefcer en drogisten d ƒ 0 97 per 50 tabletten f ƒ 0 95 + 2 O B Veniaordifld door N V Sourypharma Deventer de fabrikonte van Tonicum Noury 5103 138 De oracm naar Torpedo koners Alle orders zijn uitgevoerd en we hebben WOS ÜTOOll nog enkele Kotfermachines af te geven l Prachtsorteering gebrulkla maehtnea venal 1 3S Schrijfmachinehandel Jan v d Heuvel WESTHAVEN 19 TELEFOON 3089 O 3519 30 Zaterdar November HILVERSUM I 41S M V A B1A S i Nieuwsberichten ANP gramofoonmuzielt V F B O MorsenwUding TJl R A 10 ZS Voor arbeiders m de continubedrHven IZ D VARAorlsest 12 45 1 0 Nieuws en econonusche berichten ANP I IM I I5 Gramofoonmuziek 2 00 Viagenbeantwoording over Beeldende Kunsten Z 15 Esmeralda en soliste 3 W Tuinbouwpraatje 3 38 Bravour en Charme 4 00 Gramofoonmuzlek 4 3o Wat hoe waai Is onze aarde r lezing 4 45 Orgelspel en zang S IS Nieuws economische en beursberichten ANP 5 30 VARA orkest 00 S U Van Staat en Maatschappi causerie J S 4J Actueeie reportage ot gramofoonmuziek 7 SS f lS Vragen van den dag en nieuwsberichten ANP HILVERSUM II mi M K R O S OS Nlcuwberlchten ANP t U Wi beginnen den dag 8 30 Gramofoonmuziek 11 3 Godsdienst e causerie 12 00 Gramofoonmuziek I2 IS Musiquette 12 45 Nieuws en economische berichten ANP I OO Bococo octct 1 20 KROsrkest 2 M Voor d Jeued 3 00 Onze Zatenlagmiddag vj jLa B b lvertellln en K B O 5 1S Nieuws economische en beur t erichtenANP 5J0 Actueeie aethermtaen S OS Gramo foonmuziek S 30 Overpeinzing met muzikaleomlijiKing S 43 Gramofoonmuziek 7 00 7 45 Grooiacach praatje en nieuw rlchten ANPen slKltlng ooTwuK vm u A TJLO 1M Berlditen Dultach 7 15 OranHrfoommiiMi Tja 7 4S Berichten Engdech S O S U NieawBberichlen ANP 0 l5 Bertditen DultKk t M MorgenwUding M 15 Gramo bommuiek M M AVRO AmuMioentKn keat en aoUst 11 3 Berichten Sngelseh 11 45 aramofoonmuziek I2 U U Berichten VtM BeticMen DuitMb U 4S Nlcuwi én eonoim berichten ANP IM OrWiipel IJ ïiCAM bSSSb D it i u J a 4 B ricMea ncelsel SJS Crchu JUcvn en Attentie Schoenreparatie f t Wli repaneren ao atiys voor oaze beheaëe lege prHse gebruiken nog uitslaiteiid nalarlaal van gee e kwallleH Probeert U het ook b HOOGSTRAAT U Gouda Reparaties wor fn gebracht en gehaald xooder prVtverhooglBg O 3SII 24 iii iiiiiii i i ii ii una ÊÊmmmmmn ii Officieeie publicatie van liet Departement van Handel Nijverlieid en Scheepvaart KfIQUtTE ELECTROTECBNISCHE INDUSTRIE Blijkens beschikking van den Secretaris Generaal waarnemend Hoofd van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 14 er zün alle personen en lichamen die zich als hoofd of nevent earijf bezighouden met de vervaardiging of samenstelling van electro technische artikelen uitgezonderd geleidingsdraad en kabel alsmede artikelen dienende voor radio telefoon telegraaf en signaalwezen resp beschikken over een eigen reparatiewerkplaats voor electrotechnische artikelen waarin minstens 5 personen zich regelmatig bezighoud met de reparatie van deze artikelen verplicht aan de Sectie Electrotechnische Industrie van het Ruksbureau voor Verwerkende Industrieën gevestigd Bezuidenhoutsche weg 78b te s Gravenhage opgave te verstrekken van Ie de op 31 Octotier 1940 bü hen voorradige hoeveelheden grondstoffen en halffabrikaten 2e de hoeveelheden grondstoffen en halffabrikaten door hen gedurende het jaar 1939 en gedurende de eerste 10 maanden van het jaar 1940 verbruikt 3e de op 31 December 1938 31 December 1939 en 31 October 1940 bü hen voorradige hoeveelheden electroteciinische artikelen 4e de hoeveelheden electrotechnische artikelen door hen gedurende het jaar 1939 en gedurende het jaar 1940 vervaardigd samengesteld of afgeleverd Voorts zün alle personen en lichamen die zich als hoofd of nevenbedrijf bezighouden met het verhandelen invoeren of uitvoeren van de in de eerste alinea bedoelde elettrotechnische artikelen met uitzondering van detailhandelaren installateurs en zelf installeerende l edrüven verphcht aan iwvengenoemde Sectie opgave te verstrekken van Ie de op 31 December 1938 31 December 1939 en 31 October 1940 bij hen voorradige hoeveelheden electrotechnische artikelen 2e de hoeveelheden electrotechnische artikelen door hen gedurende het jaar 1939 en gedurende de eerste JO maanden van het jaar 1940 gekocht ingevoerd of uitgevoerd Aan bovenbedoelde verplichtingen moet worden voldaan door indiening van naar waarheid voUedig en zonder eenig voorbehoud ingevulde formulieren welke voorzoover zy niet reeds door bovengenoemde Sectie aan de betrokkenen tün toegezonden vóór 22 November a s bü deze Sectie dienen te worden aangevraagd De indiening der formulieren houdende opgave betreffende electrotecimische artikelen moet binnen 3 weken die der formulieren houdende opgave tietreffende grondstoffen en halffabrikaten binnen 2 weken na den datum waarop de formulieren werden ontvangen gesohieden OUDE MATERIALEN EN AFVALSTOFFEN De Secretaris Generaal waarnemend Hoofd van het Departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart brengt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden In de Nederlandsche Staatscourant van 15 November 1940 is een beschikking opgenpmen oude materialen en afvalstoffenbeschik king no 2 40 waarbü oude materialen en afvalstoffen worden aangewezen als distributiegoederen in den zin van art 4 van de Distributiewet 1939 In de beschikking wordt een nadere omschrijving gegeven van hetgeen onder oude materialen en afvalstoffen is te verstaan De dagelijksche leiding by de uitvpering van de in deze beschikking vervatte distributieregeling berust bü den directeur van het Rijksbureau voor oude materialen en afi alstoffen Paleisstraat 7 sGravenhage Alle ondernemingen die onder de banoeiïngen van het Rijksbureau zullen vallen zun verplicht binnen vüf dagen na den dag van afkondiging der beschikking in de Staatscourant tot den directeur schriftelük het verzo lt te richten haar bü het Ryksbureau m te schryven Na ontvangst van dit verzoek wordt door den directeur Tenslotte is het verboden by den verkoop van oude materialen en afvalstoffen nader vast te stellen maximump üzen te overschrijden Voor verdere by onderheden Moordt verwezen naar fe Staatscfturant daden onser Doorluchtigste zeehelden 3 30 Bencliten Engels ch 3 45 Mijnwerkersleven en mijn erk rshederen caus crie met koorzang 4J5 Concertgebouw orkest en solist opn 5 00 Berichten Duit ch 5 15 Nieuweconon i che en beursl enchten ANP 5 30 Omroeporkest en soliste 6 30 Berichten Eng 8 45 Gramofoonmuziek 7 00 7 15 Groningsch praatje en nieuwsberichten ANP en sluiting makkehjk zSn Spr is het met ds vryspraak vJn de Utrechtsche rechtbank niet eens Er liggen nog twee JE do pjaA ss 3 iBBqj i uass30OJ I doening te wachten De eisch luidde ƒ 15 subs 6 dagen Verd drong er met klem op aan hem vrij te spreken Uitspraak over 8 dagen POGING TOT DOODSLAG RECHTSZAKEN Aeht maanden geëischt Een twintigjarige tuindertknecht uitFriesland die in den Beemster werkt had op 16 September met eenig vrienden uit zyn geboortestreek kermis gevierd en daarby ook verschiilende cafe s bezocht waar h mee sterken drank consumeerde dan WI verdragen kon Na het sluitingsuurgingen de jongelui naar huis en in donker ontmoetten zy vier personM die zy niet kenden De tuindersknecb was echter zeer agressief en begon met de onbekenden te vechten Toen er in was geslaagd hem weer kalmte te brengen kwamen de aa gevallenen tot de ontdekking dat nu kleeren waren vernield en z verschillende wonden haddon £ loopen welke waarschünlyk met e mes waren toegebracht Gisteren stond de tuindersknco voor de Haarlemsche recWbans terecht en de officier van Justitie ft poging tot doodslag subsidiair z mishandeling ten laste gelegd verdachte zei niets meer van het er beurde te kunnen herinncrm en o wist hy niet ot hü dien avond mes bü zich had gehad Er kwam ter vast te staan dat hy in een o cafe s inet een mes had zitten spe Mr A Bruch pleitte clemenüe Uitspraak 28 November WANNEER STRAALT ER LICHT NAAR BUITEN Een advocaat te Amersfoort mr J F had zich voor den kantonrechter te verantwoorden omdat hü naar de meening van een tweetal leden van den luchttieschermingsdienst zyn woning niet voldoende verduisterd had Verd betoogde dat dit wel het geval was Hy had de controleurs er op gewezen dat zyn woning was verduisterd op de wüze in de verordening voorgeschreven Verd heeft zware gordünen waardoor geen licht naar buiten kan stralen De controleure als getuigen gehoord deden mededeeling van hun ervaringen maar konden geen positiefantwoord geven op een vraag van den kantonrechter of de lichtbron ookzichtbaar was Vend zeade dat hetdaar nu juist om ging Hü beriep zicher op dat hy door de Utrechtscherechtbank voor zoo n geval wu vrijgesproken Hü werd den laatsten tijd herKaaldelyk 3oot controleurs lastig gevallen en wilde daarvan gaarne ver lost worden j Het O M zeide dat het hier ging om een zeer belangryke zaak Wan neer alle menSchen doen zooala verd gedaan heeft dan zal het oooiplexj wm lichtbundels dat daardoor ontstmit voor vUegeisoriéntatie zeer ge