Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

BSCHE 16 Nov 1940 No 20480 NIEUWSBLAD VOOR GCgüDA EN OMSTREKEN Directeur F TIXTEK Poitglro 48400 Bur Markt 31 TeL VU 9ÉMB i pISSbwc verduistering onvoldoende yandelijkheden tn Thailand en Indo China Etalage en reclameverïichtmg zal ook op den dag niet meet mogen branden Scherpere bepalingen t a v zaklantaarn Aan de Noordgrens zou het tot botsingen zijn gekomen f rsrtderingen in het land der Thai De jachtige minister Loeang Pradit f i aca tpccÏMl l C icht van JTkloNitsJi Nit ji t De ièracht oan den storm Op de Flevolaan gelegen tusschen Naarden en Hulzen veHOé de storm een erooten spar welke dwars over den weg kwam te bggea waardocw het g eele verkeer totaal werd gestremd Gemeente arbeiders zaagden tan stuk uit den boom zoodat de voetgasfen temmnste Iwnden passeerea Polygoon t de reclittwee ujd dagen p aan op t es iM fa t n de Noor éns T Thailand Fransch JTq tot militaire botain en UB D vijandelijkheden beide landen zouden ifldiy wordt gemeld De in het yuliad verspreide geru ten dat in IJ tlUndüche Zee gestationneerde Juli itnidkrachten naai Indo tniSita zijn worden van bc2 jj de gokt nmerkt als volkomen jjllt en een product van fantasie Het land der Thai In étn correspondentie uit Bang ïja de Uwns nog in Thailand Sm regeerende Chakn dynastie iSet bewind kwam heerschte z w het geheele Maleische schierémL roet uityandenng van Malakka Jtol iore Alle kleinere Maleische Wa en hun radjah s betoonden den HÉM van Siam hun eerbied in den jibduchen vorm van een zilveren Impje met gouden bladeren Deh twf we goddelijke eer bev ezen een enkele onderdaan waagde het kn dan knielend in zijn nabijheid konen Dewide zeden en gevroonten werden Jtajdtuatd aan het hof hoewel de jMltad meer en meer Europeesche WbegMi aan te nemen Naast de maade pagoden met hun vergulde BH verrezen electnsehe centrales jonken op de Mekong werden J merhand Uïtste absoluut souvereine koNrojadhipok was een n gertiaal ge angen waren Bf koning vervangen door den kroonprins f rop Irok Prajadhipok zien j i deregeermg daar h het niet IjWWmet Ltn deel van de hervorjJ J ofsLhonn de monarchisti f onii beliouden was geblej ra 9 pj an den koning f aantastbaar was verklaard Waats werd cte kleine prins j tot knnmg uitgeroepen Doch T = öiing werd onmiddellyk ÏWm loeder en zijn broer W1 en een kleine hofhouding W e geituurd om d ar de kl bezoeken n jaar 1919 toen hu zyn 13den m ï hnd gevierd werd koning j Mahidol door zyn regeering i fr ïd een bezoek te brengen Bon S Bangkok te ehte groote geest JgjS JU kwam de troepen para l 5 w hem hij stichtte een BT e jeugdorganisatie en Hin rop ipoedig terug naar 1tf om zijn studies te vol SUfcT eheid van den koning be S tte i 8 in handen van een ilÜ 1 25 leden mbegnp an te ministers De man die alles bedisselt is echter de minister van Binnenlandsche Zaken Loeang Pradit die overigens tot doctor in de rechten aan de Parysche universiteit IS gepromoveerd Zoodoende is het ook te verklaren dat de hervorming van het Siameesche recht op de Fransche wetgeving steunt By de militairen evenwel openl airen iich Duitsche tradities Een veertigtal officieren m actieven dienst heeft zyn optelding genoten m LichterfeW en in Potsdam Tballand en het conlHet tuasdieB Japan en China Het IS zeer begrypelyk dat vooral het J pansch Chineesche conflict en ook de oorlog in Europa sterk die aan dacht bezig houden in Thailand De loop van de militaire gebeurtenissen wordt hier met groote aandacht gevolgd Thailand is de eenige volkomen souvereme staat m het Verre Oosten Het grenst slechts door de smalle zeeengte van Krah daarvan gescheiden aan den Bntschen machtputer in het Oosten Singapore Het is omgeven aoor Engelsche protectoraten en heeft grenzen gemeen met hét Fransche IndoChina Ter handhaving van zijn neutraliteit bezit Thailand een staand leger van 500 000 mafi Langs den Mekong heeft het zun garnizoenen versterkt Doch al zyn de Siameezen misschien goede soldaten het land fi volstrekt niet oorlogszuchtig daarvoor zun de inwoners te goede aanhangers van Boeddha Het Maleische volk der Siameezen Is 7eer sterk vermengd met Cbineesch bloed Vooral m de laatste jarrai heeft de Chineesche immigratie buitengewoon groote proporties aangenomen zoodat de heerschende kaste der Thai waarnaar het land is genoemd zich zeer sterk heeft vermeng met Chineesche elementen De z g Lock Sm d W I de rowi van een Siamees en een Chineesche vrouw onderscheidt zich door zun intelkgentie en zun oproengeo geest Hu neemt tegenwoordig de meeste leidende posities in üet land m Dit overwegen Van het Chineesche element wil echt volstrekt niet zeggen dat Thailand zoo vnendelyk gestemd IS tegenover de Chineezen Men erkent daarentegen in Bangkok den overheerschenden geest van Japan ZoHCHlHaaH Zon op 9 04 onder 17 47 Maan op 19 06 onder 10 00 Men is verplicht te verdnia teren van zonsonderiSang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten nor na sonsondergang ontstoken worden niwKvaw nnn nw w annnnni ALLES GEREED VOOR ENGELSCHEN AANVAL OP IERLAND Nieuwe mededeelingen van de Popoio d Italla Derapolod Italia meldt De strQdkniehteB voor aen Bacelaehen aanval op Ierland staan in Ulster gereed Voor hei precedent van een gewapend optreden tegen een dominion hebben het Foreign Office het ministerie voor Indl bmede de Londensehe bureaux der venehillende dominions vooral het Canadeesche burean Churchill gewaarschuwd De belanghebbende kringen souden trachten tegen De Valer en groote omsingelingamanoeuvrc op tonw te zetten Daarna sou Ierland slin vloot en vliegtuigstennponten niet aan Engeland i och aan het Britsche imperiom moeten af s t aa n Canada Australië Nieuw Zeeland ZnidAfrika en de Vereenigie Staten souden Ierland de temnave der gebieden binnen M dagen na onderteekenlng van het vredesvo drag dat aan het conflict een einde maakt garandeeren Bovendien spiegelt Engeland Ierland de belofte voor dat het sich na den oorlog voor Ulster zal desinteresseeren NatunrltJk worden intusschen aan Ulster volkomen tegengestelde beloften en toezeggingen gedaan aldus het blad Om de regeering van Dublin murw te aiaken dreigt Engeland met uiterst scherpe econoadscbe vergeldingsmaatregelen en zaobiliseert het ia Ierland aUe l e opposities ENGELSCHE VOOR STELLEN AAN RUSLAND Engeland bereid nonagressiepact te sluiten Naar verlnidt aon Engeland koH voor do reis van Melotof naar Berlin aan de Sovjet regeering te verstaan gegeven hebben dat het bereid b een Bngckdi Itnasisch nonagreaaiepact te sluiten aldus United Freas Voorts zou Engeland hebben voorgesteld dat het ten eerste niet aan een oorlog tegen Rosland zon deelnemen ten tweede nlels heeft tegen deelneming van Sovjet Kuland aan de regetang van den vrede ten derde zicli herdd verklaart de inlijving der Oostzee staten bij St SovjetUnie de facto te erkennen Jn KracKtige actie van afweergetchut en nachtjager I SCHADE IN DE BINNENSTAD Na de slechte ervaringen welke de Britsche vhegers m den nacht van Donderdag op Vrydag hebben op daan hebban zij er Vrudagavraid van afgezien met sterke strudkrachten het door luchtdoelgeschut beveiligde Duitsche land binnen te vliegen aldus het DI Zg hebben in verscheidene golven getrartit van zee uit Hamburg te bereiken Zy waren echter naar het D N B verneemt reeds lang voor het bereiken van de kust door den Duitschen luchtwachtdienst verkend en werden boven het land terstond door een geconcentreerden afweer door luchtdoelgeschut en nachtjagers ontvangen Het heWere weer maakte het mogelijk zoo goed te richten dat het grootste deel der aanvallende vhegtuigen noch de stad noch de haven van Hamburg bereikte doch gedwongen werd om te keeren Verscheidene der vyandeluke machines halen toen zu in het sgiervuur van het afwcergeschut terecht kwamen haar bommen uit noodweer vallen Hamburg zélf bereikten slechts weinig vUegtuigen Het blukt aar door de Enge schen gekoesterde plan een grootscheepschen aan val op Hamburg te ondernemen is mislukt Het aantal bommen dat zij boven Hamburg konden uitwerpen is belreltkeluk klein Over de bijzonder heden der uitwerking hiervan is nog niets naders bekend Er zou naai er luidt Ml de binnenstad eenige sciiade aan gebouwen zun aangericht welke echter noch ji militair noch in oorlogseconoirisch opzicht van beteekenis IS Zwaar getroffen werd een groot zikeenhuis waar ook verscheidene per sonen gedood of gewond werden Naar ooggetuigen vertellen zun ten N O vai jjonburg In de buurt van de BeadpHIphiki twna vUegtuieen tH andend neorgastort De jongste luchtaanvallen op Engeland Naar uit Londen gemeld wordt had Londen m den afgeloopen nacht het voornaamste deel van fe Duitsche luchtaanvallen op de voor de oorlogvoering belangrgke centra m Engeland te verduren De aanval was de hevigste sedert verscheidene nachten Ook het communique van het Engelsche ministerie van Luchtvaart kenmerkt den aanval als hevig en van langen duur Op vele deelen van Londen werden volgens het communique explosieve en brandbommen geworpen en er is belangruke schade aangericht Er zun vele branden uitgebroken Het aantal dooden en gewonden is echter niet zoo groot als bu de hevigheid der aanvallen verwacht kon worden In dm laatsten tijd is vastgesteld dat aan de verduisterlngsvoorscliritteB slechts zeer gebrekkig de hand gehouden wordt Vooral heeft dit botrekking op den tijd van de avond en de ochtendschemering Steeds moet weer geconstateerd worden dat winkeliers hun etalageverliehting en lichtreclames ook na zonsondergang nog laten branden Voorts kan meo vaak zien dat In woningen zoowel s avonds als in den vroegen ochtend Ueht wordt aangedraaid zonder dat de ramen te voren verduisterd zijn Ook met luuiden ïiUtlantaams wordt steeds weer lichtzinnig en onvoorzichtig omgegaan Dergelijke overtredingen zullen voortaan onvoorwaardelijk gestraft worden Binnenkort kunnen in dit opzicht nieuwe bepalingen verwacht worden DaarOm wordt men reeds nu op het volgende opmerkzaam gemaakt 1 Etalage en reclameverlichting dienen in de toekomst geheel buiten tiedrijf gesteld te worden en ITALIË HET BEZOEK VAN ANTONESCU AAN ROME Besprekingen met Mussolini en Ciano Graaf Ciano heeft gistermiddag gtneraal Antonescu ontvangen De beipiekmg duurde meer dan drie kwartier Vervolgen oracht Antonescu een kort bezoek aan de gedenkteekenen van de eeuwige stad waarbu hu door de bevolking harteUjk werd toegejuichd Daarop begaf hu zich naar het palazzo Venezia waar hu door den Duce m tegenwoordigheid van Ciano werd ontvangen Tudens de bespreking die gekenmerkt werd door een groote hartelyliheid en die ongeveex anderhalf uur duurde werden e verschillende vraagstukke der beide landen m het kader df aspolitiek besproken Om 18 45 uur vertrok de conducator naar de Roemeensche legatie waar hu tegenover vertegenwoordigers der Itahaanache pers eenige verklaringen af iCgde In de zalen van de Roemeensche academie te Rome is gistermiddag een film over de legionaire bewegmg vertoond Verklaring van Antonescu Antonescu heeft gisteren m het Roe meensche gezantschap m tegenwoor digheid van den directeur generaal voor de Italiaansche pers voor vertegenwoordigers der Italiaansche dagbladen een verklarmg afgelegd waarin hu o a zeide Het verleden is door het heden overwonnen De politiek van Roemenie is niet meer die van gisteren Thans is zu een totaal andere en jet nieuwe regiem is vastbesloten om met de spil tot aan het emde te marcheeren Ik zeg u dit als soldaat Roemenie aldus generaal Antonescu heeft een slag verloren zonder dat het heeft kunnen vechten Doch éen volk dat door alle eeuwen heen tegenstand heeft geboden aan allen druk en aan alle stormen kan niet ten onder gaan De duce heeft in 1940 te Milaan een gelukkige ingeving gehad toen hu zeide dat een overwonnen volk altiid nog een geschiedenis heeft een volk dat afzudig staat echter niet ENGELAND Beperking in de levensmiddelenvoorziening REDE VAN DEN BRITSCHEN iVUNISTER VAN HANDEL De Britsche minister van Handel Oliver Littleton heeft Vrudagavond m een radiorede verklaard dat hu de bevolking van Engeland in kennis moest stellen van beperkingen in de levensmiddelenvoorzienmg des lands aldus het DNB ledere Engelschman zal het in den komenden tud zonder iets moeten stellen wat hem tot dusver ontontbeerlyk heeft geschenen aldus Littleton Het ministerie van Handel heeft zich juist vandaag Vrudag genoodzaakt gezien op het gebied der algemeene beperkingen in het levensmiddelenverbruik mgrupender maatregelen dan tot dus te publicecren Het komt er nameluk in de eerste plaats op aan dat iedere Engelsche soldaat wordt uitgerust met datgene wat hu voor de oorlogvoering beslist noodig heeft Dat is de reden waarom de Engelsche bevolking den buikriem vaster moet aanhalen Niet slechts de soldaat moet exercecren aldus de mimster doch ook de burger moet m het particuliere leven hetzelfde doen en zich langzamerhand aan bepaalde ontberingen wennen Het bUek xnoet begrupen mogen ook gedurende 4en dag niet meer worden ingeschalceld Zaklantaarns mogen wanneer zij niet atgesehemid z n in de open lucht niet meer gebmikt worden Werden goed af gescl ermde saklantaams In de op i lucht gebruikt dan moeten de daarvoor geldende voorschriften in acht g nomen woeden Met is oa tenstrengste verboden zaklantaarnsnaar boven te doen schijnen De politie heeft opdracht ontvangen scherp op te letten dat daonder 1 en 2 genoemde bepalingen worden nageleefd Lantaarns diamet volgens de voorschriften worden gebruikt kunnen do w dapolitie sender meer in beslag genomen worden Nogmaals wordt da verwachtini uitgesproken dat de bevolking begrip zal toonen ten aanzien van de verdnls tenngsbepaUngen en er zich streng aan zal houden de HASSAN SABRI PASJA plotseling overleden Egyjftischie premier Foto orchief dat de Engelsche fabrieken In de eer ste plaats voor de bewapenmg werken Ieder heeft thans een gelegen held door inperking zun budrage tot den oorlog te leveren Echter wordt naar de minister zeide m de eerste plaats de winkelier en kleinhandelaar door de nieuwe maatregelen waaromtrent Littleton niets naders mededeelde ernstig getroffen Zun inkomsten zullen Verminderen en Littleton verzocht derhalve het koopende publiek met te mosren wanneer m de toekomst het een of ander bu den vasten leverancier niet meer voorradig zou zun De vroeger gebruikeluke handelswmsten behoorden althans ze lang de oorlog duurde tot het verlcxien Want zoo besloo t Littleton met de particuliere belangen beheerschen het tegenwoordige oogenlikb doch in de eerste plaats komt thans de strud om het bestaan van GrootBrittannie Groote activiteit te Gibraltar ENGELSCHE OORLOGSSCHFPTN KO VIEN EN GAAN Het agentschap Mcnschet meldt dat te Gibraltar groote drukte heerscht Engelsche oorlogsschepen komen aan en vertrekken als ook talrijke koop dardijschepcn Ook de vliegers van do vUegtuigba is van Gibraltar ontplooien groote activiteit Het agentschap Cifra meldt dat op de reede van Gibraltar meer dan 40 koopvaarduschepen zun aangekomen die tot een convooi zullen worden samengevoegd In de haven van Gibraltar hggen bovendien het vhegtuigmoederschip Ark Royal het slagschip Renown een kruiser van de Yorkklasse alsmede drie groote torpedojagers FRANKRIJK De aanval op Gabon HOUDT FORT GENTIL STAND Havas meldt uit Vichy dat volgen de laatste uit Gabon ontvangen berichten Port Gentil stand houdt tegen alle aanvallen van de troepen van De Ghiulle Op zee verhmderen Britsche strudkrachten iedere verbinding met d buitenwereld