Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1940

ZATERDAG 16 NOVEMBER 1940 EEDE BLAD l De Goudsche Courant f Onder dese f aon vaart dcro erw IIDl heeft hij hel beste van hel besie in iijn püpl Ót heerliike Speciaal Mclonse No 33 mild Mchl ea Jeurig als teen andcrel Gekónen en gemêleerd voUem hel büiondere Niemeijer NON SHARP principal EN WEGEN WINKELEN Qe trek i naar Gouda en Gouda stelle zich hierop in nE CEr KGKNHEID OM WINKELSÏin VOOK DE GEHEELE STREEK Stiw j WORDEN Hen schrijft ons uit Boskoop Het belangstelling hebben de inwo m van Boskoop kennis genomen vanCt bericht dat het maken van een en weglichaara met bijkomendeï ljen voor den provincialen weg M de oost ijde van de Gouwe vanff oop tot Alphen aan den Rijn is jbesteed Wanr eer dfze provinciale weg een mjal lereed is zal een goede verbin Angsweg tusschen Gouda en den Rijks Sfutweg onder Alphen aan den Rijn St stand ziJn gekpmen Goede verbindingswegen zijn voor Ike gemeente ook van vitaal belang Hoe betrekkelijk nog maar korj geleden was de verbinding tusschen Boskoop en Gouda buitengewoon slecht te iMemen Men modft omr Gouda te bereiken ver small polderwegen reizen of een joige reis per boot majten De busdiensten op Gouda bfachten Jn de reisgelegenheid eenige verbete ijl maar de belangrijkste verbeterin en waren toch wel de totstandkoming van den provincialen weg van Gouda jot Boskoop geschikt voor autoverkeer met een ruim rijwielpad en de totjlandkoming van den spoorweg GoudaBoskoop Alplien aan den Rijn Er is een tijd geweest waarin het inkelend publiek uit Boskoop bij voorbaat reisde naar Leiden Rotter gn en Den Haag De welvaart welke Boskoop heerschte maakte dat men or het doen van inkoopen meer naar grootere steden trok Daatbij kwam Jit Gouda in die jaren geen enkele tochtige poging deed om het koop totige publiek van Boskoop tot zich li rekken Velen koopen In Gouda taerint valt Jiu een kentering waar te semen ïallooze Boskoopers gaan teïenwooriiig huii inkoopen in Gouda doen vooral pp Zaterdagmiddag Het is naaf Gouda een mooie fitts tocht als men het rijwielpad langs df n provincialen weg volgt een tochtje dit straks nog gemakkelijker zal valyia als men den bijna gereed zijnden wtg ten Noorden van den spoorweg Gouda zal kunnen volgen om via dl nieuwe verkeerstunnel Gouda binrai te rijden Duidelijk springt wel in het oog hoe telangrijk goede verbindingswegen lijn Dit demonstreert zich tiok in het feit d t ër na het totstandkomen van den loorweg GoudaAIphen aan den Rijir drukker verkeer en inniger confcct van Boskoop met Alpljen aan den Itjn is ontstaan Inwoners uit Boskoop die voor kinitren middelbaar onderwijs begeeren Itaan vaak voor de keus Gouda of Alphen aan den Rijn De kortpie afstand per spoor naar Jfiphen aan den Rijn maakt at men ms spoediger naar Alphen aan den Kjn gaat dan naar Gouda Wanneer straks de proviriciale weg Qouda Boskoop Alphen aan den Rijn reed zal zijn zal stellig het verkeer P Alphen aan den Rijn drukker worden Misschien ontstaat in de toekomst IBgeens een concurrentie tusschen den inkelstand van Gouda en Alphen aan n Rijn om het kooplustige publiek Ut Boskoop dat al kan het ook in tun eigen gemeente terecht gaarnedders winkelt Gouda heeft de kans Op het oogenblik bestaat deze conwn entie met Er zullen maar weinig nenschcn gevonden worden die nu in Alphen aan den Rijn winkelen Mocht deze concurrentie ontstaan n zal daarbij van groot belang zijn ïe houding van den winkelstand en de medewerking der plaatselijke overheden Ö6t Welkom vreemdeling zal van poot gewicht zijn Van beteekenis vooral zal zijn of de winltelstand rekening zal houden met weischen van het elders komend pu i biedt de grootste publiciteit in ï J Gouda eta omgeving wordt eiken 0 avond bij vele duizenden abonné s bezorgd in GOODA Alphen a d Ryn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebru ge Goudèrak Haastrecht HekenJ dorp Moercapelle Moordrecht i Nieuwerkerk a d IJsseL OuderJ kerk a d IJssel Oudewater j Polsbroek Reeuwyk Schoonhoven Stolwyk Waddinxveen y oerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel nneer f 0 40 Bij overeenkomst geredufeerde pryzen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels t 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximuni grootte 6 regels UitKiuitend bü vooruitbetahng Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van eij aWertentiën in tezenden aan hetMreau Markt 31 Gouda Tel 2 45 en bij de pljgjselijke agenten u 9r bliek iets dat de winkelstand te Gouda misschien destijds niet ten volle heeft gedaan toen in de rijke jaren het winkelend publiek uit Boskoop voor zijn inkoopen naar Leiden Rotferdam en s Gravenhage trok Bij de opening van de spoorwegtunnel te Gouda op 1 November j l wees de w n burgemeester van Gouda op de groote beteekenis van de totstandkoming van dit werk niet alleen voor de bewoners van Gouda doeji ook voor de bewoners der ten Npi5f3en van Gouda gelegen gemeenten die deze stad plegen te bezoeken hetzij om daar hun inkoopen te doen lietzij om handel te drijven op de Goupsche markt hetzij een der vele andere dingen te verrichten waarvoor een centrum gemeente nu eenmaal geëigend is Deze flifcgist aat begreep de beteekenis van deze verkeersverbetering Maar Er is concurrentie van andere steden Wil Gouda inderdaad de winkelstaj ook voor de gemeenten worden well dicht in de buurt van andere stede liggen dan zal het zich hierop mét alle krachten hebben in te stellen Modelwasscherij Bedrijfswater zoo zacht als regenwater Graai Floriiw g 113 GoudaTelefoon 2084 G 2632 8 Diverse diefstallen VAN ALLES KAN MEN GEBRUIKEN Ten nadeele van een kantoorbediende is gisteravond een rijwiel ont Ook een kaashandelaar te Reeuwijkmist zijn fiets welk karretje ee igentijd voor een café aan den Ridderi vanCalsweg stond Van een metselaar alhier is een ijutezak met gereedschappen ontvreemd die hij even tegen een werkplbatsAchter de Vischmarkt had neergazet De zak bevatte een kaphamer tweetroffels een nijptang een hamert eneen bruine overall Een bode te Boskoop is tusschen ngarage aan de Nieuwe Markt en Blrtemendaal van zijn bodewagen tweeblikken siroopwafelen en een zakwaschgoed kwijt geraakt Voorts zijn eenige stukken lood teV waarde van ƒ 1 50 van het dak van de openbare lagere school B aan de Nieuwe Haven ontvreemd fir l wr a x jrV mZenuwen Mandagen Moe en maf f AKKERtM o 3535 9 Collecte voor stichting Winterhulp Nederland BURGEMEESTER ROEPT ALLER MEDEWERKING VOOR COLLECTANTEN IN De burgemeester deelt mede dal in afwachting van den verderen uitbouw van de orianisatie van de bureaux van de Stichting Winterhulp Nederland op 29 en 30 November a s een landelijke collecte zal worden gehouden ten bate van deze stichting Deze collecte vindt in elke gemeenteplaats onder algeheele verantwoordelijkheid van de burgemeesters Ten einde deze collecte in de gemeente Gouda zoo goed moèelijk tedoen slagen zal een straat n eenhujsaan huis collecte worden georganiseerd Voor deze collecten zUn veel collectanten noodig zU moeten den leeftgd van 16 jaren hebben bereikt De burgemeester roept voor dit dpel de medewerking van de geheele bur gery in en verzoekt allen die bereid zijn als collectant e voor de collecte werkzaam te zijn zich daartoe vóór Donderdag 21 November a s schrifte lijk of mondeling aan te jnelden bij den directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs Regentessèplantsoen 9 onder mededeeling voor welke collecte straatof huis zij zich beschikbaar stellen Ook hardhoorenden kunnen filmgeluid hoi nimgi oren NIEUWE GELUIDSINSTALLATIE IN THALIA THEATER De voortschrijding der techniek die steeds met nieuwe wonderen verrast heeft het mogelijk gemaakt dat thans ook zij voor wie het bezwaarlijk was een bioscoopvoorstelling te bezoeken omdat het geluid hen niet bereikte de liardhoo enden ontspanning en amusement in de cinema kunnen vinden zonder iets van woord of muziek te mis sen Dat is het belangrijke nieuWe snufje van de goede aanwinst die Thalia Theatpr heeft gekregen Er is een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst een vernuftig modern apparaat dat eenvoud en doelmatigheid in zich vereenigt Verhoogt de installatie dbor zuiverheid en vastheid van toon het genot ivoor het gewone publiek de mooie vinding dient ook de slechthoorenden Er IS om het populair te zeggen een aftakking van het geluid gemaakt dat via een aparte lijn naar koptelefoons gevoerd wordt en door deze op te zetten kunnen zij wier gehoor minder scherp is als leder ander het filmgeluid en ook de muziek die met gramofoonplaten voor en tijdfn de voorstellingen wordt gegeven even goed als iedfer ander hooren Het geluid komt krachtig do ór en men kan het zelf nog regelen en net zoo hard of zacht zetten als men wil In elk geval is iiet voor ieder uitsteTcend te hooren Een medicus specialist op dit gebied heeft de apparaten geprobeerd ep hij was enthousiast pver de resultaten 5 aarin zich uiteraard bovenal degenen voor wie de installatie bedoeld is zich zullen verheugen yoorloopig ijn er vier koptelefoons gl ïlaatst eiaKLaantaJ zal naar behoefte worden jjB ebreid De niei ör geluidsinstalaitie heeft de plaats ir Riomen van het apparaat dat twaalf jaar lang van de verschijning van de geluidsfilm af zijn goede diensten heeft Hewezen Dat van thans biedt uiteraard hft nieuwste en het beste wat er op dit gebied is en de weergave van het geluid een zoo belangrijke factor bij een filmvertooning geeft al wat men er van verlangen kan EXAMEN WISKUNDE L O Te s Gravenhage is geslaagd voor het examein wiskunde 1 o de heer B J A Bakker alhier Uit vroeger t den DE GOUDSCHE COrUANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Het college van toezigt over het Huis van Bewaring te Gouda is voornemens op Donderdag den 23n November 1865 des middags ten 12 ure in een der vertrekken van het raadhuisv aldaar bij inschrijving aan te besneden het on derhoud der gevangenen in voornoemd Huis De voorwaarden van aanbesteding Uggen ter inzage i een ieder op de plaatselijke secret o alwaar ook de mschrijyingsbiljettel op zege geschreven dobr den aannemer en zijne borgen geteekend en behoorlijk gesloten vóór des namiddags 4 ure van den 22n November aanstaande moeten ingeleverd zijn SOj AR GELEDEN In de EMdszitting kwam in een voorstel vaif B en W om hen te machtigen aan M Lammers alhier aannemer van het onderhoud der straten van de ge meente op zön verzoek opnieuw dat onderhoud voor 3 jaar op te dragen en wel tegen dezelfde voorwaarden ƒ 0 11 per vierk meter 25 JAAR GELEDEN Uit Gouderak Het was gisteren 40 jaar geleden dat de heer G J H de Vries onderwijzer aan de o l school hoofd de heer M Dane als onderwijzer hier ter plaatse in dienst trad Fijn aardewerk LuXe artikelen M Sliedirecht L Tiendew g 50 telef 352S o 3532 8 Agenda gemeenteraad AANKOOP SLOOT VOOR ST JOZEFPAVILJOEN TER DOORTREKKING VAN HET RIJWIELPAD D agenda voor de vergadering van den raad op a s Dinsdagmiddag 4 uur vermeldt de volgende punten Het voorstel tot benoeming van drie leden der Commissie van toeziclit op de Stedelijke Zweminrichting Het voorstel tot benoeming van een regent van het Van Iterson Ziekenhuis Het voorstel tol vaststelling eener verordening betreffende het bewaren en ter beschikMng stellen van afvdien van levensiamdelén en het ter beswBkking stelleH vaa dierlijke afvallen en van cadavejfe v hondep en katten j Het voomei fct vaststelling en wijzi ging van verorcSen n en instructies in verband met le overneming door de gemeente van het radiodistrifeutie bednjf Het voorstel betredende regeling der gaspnjzen in verband met de kolenclausule Het voorstel tot vaststelling eenernieuwe verordening op de heffing eninvordering va n een haven en bruggeld Het oorsfel tot Wijziging der Bouwen Woflingverordening Het voorstel tot het opnieuw vaststellen der bedrijfsverordeningen Het voorstel lot het uitnemen van gronden uit het grondbedrijf Het voorstel tot het aangaan van een geldleening groot ƒ 100 000 Het voorstel lot het aankoopen vaneen stoep gelegen aan de Gouwe vanP HuUeman Het voorstel tot het aankoopen van een stoep gelegen aan de Gouwe van A J van Xanten Tiet voorstel tot verkoop van te rooien boomen Het voorstel lot hét overnemen in eigendom beheer en onderhoud van den Coornhertgedenksteen aangebracht in het perceel Oosthaven noj51 alhier Het voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Sophiastr at aan de Gebrs IJsselstein i Het voorstel tot het koopen van een gedeelte sloot aan den Graaf Florisweg van het St Joseph Weeshuis Het voorstel tot vaststelling der vergoedang ex artikel 101 der L O wet 1920 over 1937 met afrekening over de jaren 1934 t m 1937 Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet voor het uitbaggeren van de Kromme Gouwe Het voorstel tot het opnemen van kapselden gedurende het Ie kwartaal 194 1 Wijziging der begrooting dienst 1940 en verder voorkomende zaken Goudsche Orkestvereeniging tevreden VOOROEFENING VOOR OPLEIDING VAN ORK£STLED EN Qe Goudsche Orkestvereenlging heefi haar jaariyksche algemeene ledenvergadering gehouden waa tin secretaris en pcnningmeesteresse verslag uitbrachten over het derde vcreenigmg sjaar Hoewel ook der G O V de welhaast door elke ver eniging gevoelde terugslag niet is gespaard gebleven zij moest door de tijdsomstandigheden eenige leden missen kan het bestuur toch met voldoening op den afgelegden weg terugzien dank zy den ijver waarmede alle leden daarin voorgegaan door hun dirigent bezield zijn Ook de financiën er was een klein batig saldo gaven reden tot tevredenheid en het was in dezen geest van optimisme en vertrouwen in de toekomst dat met algemeene stemmen werd besloten 26 December Tweede Kuistdag een volksconcert matinee te geven In priilcipe werd besloten tot het vormen van een vóoroefenmg voor jongere muziekbeoefenaars om tot orkestleden té worden opgeleid Elke vereeniging toch heeft jong bloed van noode en de G O V tracht dit op deze wijze te kweeken De bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding bracht als nieuwbestuurslid den heer T Verbruggenin de plaats van den heer W B FGrevenstuk die zich niet had herkiesbaar gesteld j Ge westelük arbeidsbureau te Gouda In ons land zullen zeven en dertig gewestelijke arbeid ureaux worden ingesteld waarvan er een te Gouda gevestigd zal worden De directeur generaal van het rijksarbeidsbureau zal bepalen wanneer de gewestelijke arbeids bureaux hun werkzaamheden zullen aanvangen N V C Hoyng In de gisteren ten kantore der Kon Plateelbakkerij ZuidHolland hj r gehouden jaarlijksche vergaderiii van aandeelhouders van de N V C H ng zijn de jaarstukken goedgel ur n de balans en winst en verliesi ening overeenkomstig de voorsttllen van commissarissen vastgesteld De nog op de agenda vermelde benoemingen van een directeur en eèn commissaris zullen ter voldoening aan statuaire bepalingen worden behandeld in een in de maand Decejmber te houden buiten j ewone vergadering van aandeelhouders Radio distributie Ingevolge het raadsbesluit totWerneming van de eigendommen van deN V Maatschappij tot exploitatie derMachtiging voor Radiodisfributia inCfouda G R D geschiedt de exj oit atie van het Radiödistributiebedi jf sedert 1 October 1940 als onderdeel wan het bedrijf der Gemeente Lichtfabrieken Voor zoover de personeelsaangel genheden aanvulling der bestaands salaris en loonbesluiten noodig makem zal ïlet advies der commissie voor géorganiseerd overleg in ambtenarenen werkliedenaangelegenhcden worden ingewonnen Aanvankelijk hebben B en W de noódige maatregelen getroffen teneinde tê bevorderen dat het Rac iori ïlributiebedrijf in den door de op korten termijn geboden overneming niet te voorkomen overgangstijd althans op een provisorisch geregelde basis kan voortwerken Voorts zijn in verband met de overneming van het bedrijf diverse verordeningen en instructies vast te stellen otf te wijzigen B en W hebben den raad hiertoe het voorstel gedaan HAVEN EN BRUGGELD B en W stellen den raad voor de verordening op d heffing van havengeld en van een bruggeld goedgekeurd tot 1 Januari 1941 opnieuw vast te stellen D ie verordening zal thans in over O 3540 32 w l AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop De familie van mijn vrouw met Johan Kaart Cissy van Bennekom en Sylvain Poons Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Zondag 10 30 uut Een njeisje van het baUet m t Anny Ondra en Victor Staal 17 Nov 2 30 uur Remonstr Kerk Her denkmg 60jarig bestaan Vrijz Prot Zondagsschool Növ 8 uur Concordia Voorstelling Willy Derby en goochelaar Davola Nov 7 uur Ons Genoegen Biljart en kaartconcours leden sociëteit Nov 9 45 uur Vergaderzaal Geref Kerk Vergadering classis GoudaGereformeerde Kerk 19 Nov 2 30 uur De Zalm Voordrachts middag mr A Noland voor Vereeniging n Huisvrouwei 19 Nov 4 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 21 Nov 10 30 uur De Zalm Openbare vrijwillige verkppping notaris B J Teij inck 21 Nov 2 30 uiir Blauwe Kruia Ledenvergadering Ned Chr Vrouwenbond inleiding ds M van iftenBrink over De Bijbelvertalingen voor de zending Nov 7 uur Ons Genoegen Voortzetting en beëindiging biljart enkaartcuncours leden sociëteit Nov 2 uur Kon Stearine Kaarsen fabriek Gouda Jaarlijksche al e meene vergadering van aandëel houders N V Reederij De IJselvoorheen C G van der Garden No 3 uur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhemsclie Orkestvereeniging onder leiding van Jaap Spaanderman j 33 Ndiv 3 30 5 uur Kunstjoiin Receptie bestuur Goudsche Bond van Dilettanten vereenigingen ter gelegenheid van 20 jarig bestaan 25 Nov 7 30 uur Ons noègen Algemeene ledenvergadering sociëteit ZONDAGSDIENST ÜOKTOREN Bij afwezigheid van den huisart 11 van Zaterdagmiddag 3 tot Zongavond 12 uur te consulteeren de lictoren dr Arn Beek Lange Tien eg 54 telefoon 3181 en J G W F Bjk Bleekerssingel 55 telefooa 31511 APOTHEKERSDIENST St e geopend des nachts alléén voor Gou fcepteij Apotheek P Weijeiv 135 t eenstemVnirfg worden bebracht met de wet tot wijziging der Gemeentewet waarbij Js voorgeschreven dat de invorderinm der plaatselijke belastingen moet worïl n geregeld in de heffing verordening FEUILLETON Nadruk Verboden De verdwenen erfgenaam ai Toen Gjellerup s zware stappen op trap verklonken omhelsde EUna orger snikkend Men wil je iets aoen Jurgen fluisterde zy Lund is Je vuand dat heb ik je aKijd gezegd je zulf zien dat ik gelijk krijg Wat zou hij van mü willen Het ergste riep zü uit Z wbben jou vroeger toch van moord schuldigd je hebt het mij dikwijls Knoeg verteld En nu hebben zij weer ts anders O Jurgen ik heb zoó n ist voor jou il trok haar naar zich tee en kus haar O myn lieveling zeide tceder myn meisje wat houd J eel van mü kiiikte en drukte zich tegen hem aa Je moet je niet angstig dver mü en Elina aUes zal goed Vorden ttrh ien HU maakte zich t uit haar omarming los Jurgen riep zij buiten zichzelf ga je heen Naar Lund zeide hU Kalm en P lün hoed jj ijf zooals zijn gewoonte was almer in de kamer heen en weer Nu en dan ging 1 hij naar de schrijftafel waar een brief lag keek naar de dicht beschreven vellen en schudde het hoofd Tenslotte nam hy den brief op en stopte hem in zijn actentasch en trok zijn jas aan Mijn wagen riep hij door de telefoon Vijf minuten later bevond hij zich op weg naar de Loretti gebouwen Storslaapen liet hem geen oogenblik wachten U zult niet kunnen vermoedenw t mij hier brengt begon Palmerkalm Om echter alles niet tweemaal te herhalen verzoek ik u vriendelijk de beide andere heeren ook hierte laten komen Lund en Torger Ik verzoek het u Storslaapen s oogen begonnen te knipperen U komt vanwege Ik kom inzake Kurt Ettinger mijnheer Storslaapen Hebt u bericht van hem Daar zal ik over spreken als de beide andere heeren ook hier zijn Storslaapen s gezicht veranderde van kleur Mijnheer Torger is in de Kristgade mijnheer Palmer alleen mijnheer Lund is hier Als mijnheer Torger een wagenneemt kan hü in tien minuten hierziJn antwoordde Palmer koel Ik zal u dadelijk opbellen Storslaapen verliet het vertrek en lietPalmer alleen ie nu zyn tentaschleeg maakte en daarna in het vertrekheen en weer begon te loopen Zijngezicht stond nadenkend en deze uit drukking verdween niet toen Storslaapen weder terugkwam Mijnheer Torger komt toevallighier naar toe zeide Storslaapen Hijkan ieder oogenblik hier zijn Des te beter knikte Palmer Opdit oogenblik kwatp Lund binnen Zooals altijd was hü ook nu zeer elegantgekleed zonder echter datgene te bei eiken wat Storslaapen zonder meerbezat Ook Lund was zichtbaar opgewonden hoewel hij moeite deed er zorgeloos uit te zien Torger verscheeninderdaad vijf minuten later Reedsin de vestibule was hem gezegd datmen op hem wachtte Toen hü binnenkwam keek hü een oogenblik opmerlizaam naar Lund om dan echternaar den advocaat te küken Palmernam plaats en de anderen volgden zynvoorbeeldr Ik heb berichten ontvangen begon de advocaat en greep naar de papieren die mü buitengewoon verrast hebben en die ook u zoo stel ikmy voor zeer zullen verwonderen Drie paar oogen keken hem vol spanning aan Ik zal met het belangrykste beginnen müne heeren Als alles juistis kunnen wy bet onderzoek naarEttinger s zoon staken ï ant hü is gevonden Storslaapen bette zUn gezicht met zün zakdoek Hü was de eenige die zich niet Icon beheerschen Hü wilde iets zeggen maar toen hy de beide anderen met strakke gezichten zag zit ten drukte hy de lippen op elkjiar enzweeg U herinnert zich den brief diegeschreven was door een zekerfti José di Freitas uit Valparaiso De manvertelde dat hy in een ziekenhuis kennis had gemaakt met een man genaamd Kurt Ettinger doch daarna denman weder uit het oog had verloren En nu heeft hy hem teruggevonden zeide Torger met een kalme stem Neen Palnjer sloeg de papierenop en haalde een brief tevoorschyn Mynheer di Freitas kon den manniet terugvinden omdat hü ZuidAme rika heeft verlaten en naar Europa isteruggekeerd Op het oogenblik vertoeft Ij urt Ettinger in München Lund barstte in een gedwongen lachen uit Een bedrieger riep hü uit als de man safiT was was hü op het oogenblik in Kopenhagen Palmer hief afwerend de hand op Als de man een bedrieger is zullen wü hem zonder moeite kunnen ontmaskeren Maar alles wüst er op datwü ditmaal met den werkeUjken erfgenaam van de Loretti A G tedoen hebben Hü schünt intusschenzelf gemerkt te hebben dat ik hem zoek want hü heeft zich in Münchentot een advocaat gewend en dezenzyn zaken opgedragen Waarom komt hü zelf niet Dat ligt helaas aan zün lydendentoestand Hy schünt evenwel van plante zün naar Kopenhagen te komen DeMünchener advocaat een zekere dr Peter Sedlmayer deelt my mede dat hü de papieren van zün cliënt heeft onderzocht en tot de conclusie gekomen is dat zü in orde zyn Deze Kurt Ettinger is intusschen in sti at geweest uitvoerige inlichtingen omtrent Lorenz Ettinger te geven Mag men daar iets naders overhooren Torger zat rustig met overelkaar geslagen beenen te luisteren Hü maakte van de drie den meestkalmen indruk NatuurlüK antwoordde Palmer hü nam den brief en la s Kurt Ettinger heeft het volgende over zünvader verteld Ik kan my myn vaderzeer goed herinneren hoewel ik hemhet laatst zag toen ik elf jaar was Hy was een krachtige man van middelmatige lengte met dik donkerblond haar en een litteeken op hetvoorhoofd Ik was het eenige kind Mün moeder had geen gelukkig huwelük omdat hü zooals zü mü latervaak vertelde een droomer en eenfantast was die zich in de kleinestad waar wy woonden niet gelukkigvoelde en verlangde weg te gaan deWÜde wereld in waardoor hü ook zünberoep als vioolbouwer verwaarloosde Op een dag was hü verdwenenzonder bericht achter te laten Münmoeder was er van overtuigd dat hyons had verlaten om zijn ideaal te volgen en ik weet dat zy veel moeiteheeft gedaan om zün verblyfplaatsuit te vinden Haar pogingen haddenechter geen succes Toen op een dagwerd er echter een doode in de bosschen gevonden en myn moeder her kende het lijk als ïat van myn vader Of zü het Werkelyk herkende heb ik nooit geweten Waarschynlyk wilde zü zich van elken band met myn vader bevrüden Voorlmü intusschen was myn vader dood en ik heb er jarenlang niet aan gedacht of mün moeder me t of zonder opzet een vergissing had bega Zwügend luisteri en de drie mannen naar het bericht Ik wil het kor maJ n ging Pa mer voort Kurti Eti ger ging op een en twintigjarigen leeftüd naar het buitenland Eerst lroonde hü jarenlang in Noord Amerika daarna vertrok hü nadr Zuid Arilerika waar hij allerlei beroepen heeftuiitgeoefend Hij bevestigt langen tüd in een ziekenhuis in Valparaiso te hebbm gelegen Na zün ontslag uit het ziekenhuis verlangde hy naar zyn vaderland Hü gebruikte zyn spaarpenmngen en trok naar Duitschland waar Uiy in München een onderdak zocht mier zoo schrijft hü hoorde hü reeds den tweeden dag van de erfenis welke zün vader hem had nagelaten lJ aar hü op het oogenblik wegens zün lüdendea toestand niet naar Denemarnen kan reizen heeft zy zich tot dr SeBlmayer 1 gewend U ziet zoo besloot Of Palmer dat het hier waarscnünlük om den echten Kurt Ettinger