Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1940

LAD r ZATERPAG 16 NOVEMBER 194lt GEVALLEN i De heer de R kwam in zijn werkplaats zoo ernstig u vallen dat hij bewattekxu bliiel üae I e ontboden gcnie rtire r heeft een sapende wond in zijn aditerhoufd ce echt Ovengerft had de beer de R i is L uadeciU volgea van zqti val WBRKLOOZCN GEKEURD VH deze gemeerjle zyn 34 werkloozen gekeurd of ly eventuee l voor uitzendinc naar Duitachiand in aanmerking komen Dirunu uAcmsmcBKMJVEs De dames Hoojjinans en Van der Kranc z n geslaagd voor het diploma xnachinefichx ven NtEVm WÊBKOT CAIIOSSEUE FABKIEK VXaHEOL Eerate stMB ei iA De jongeheer D Veriieul heeft gistermorgen den eersten steen gelegd voor het nieuwe fabriekspand van de N V Cacoaaerieïabriek Verheul aan den Henegouwer weg DE ONTPLOFrWGEN tN NEW ÏERSEY I Eeh ambtenaar die beweerd heeft djtt de € faui f tfmtiAe mitplatftog io Woodbridge te wijten wat aa sabotage s intusachen ras tin functie onlijeven wtcens het afleggen van rverklaringen waartoe hö niet bevoegd wa im AMKHBLAANSCHE STAATSUITGAVEN De voonuttcf van de begrootiègstxnninissie van het Huit van Afgevaardigden Taylor heeft verklaard dat de staatsuitgaven in het volgende jaar het huidige recordbedrag van 17 milliard nog zullen overtreffen indien de oorlog m Eurtqia voortduurt NimW HtAND IN BET MINlSTERaE VAN 00 M G Gistered is opnieuw eeij kleine brand uit4 ei roken in het ministerie van Oorlog Eooaks bekend iï pa kortgeleden een geheeie vleugd van het gebouw uitgebrand De brand kon dezen keer snel gebluscht worden zonder aanzienlijke gebade aan te richten DE V S EN DEN ITiUXAANSaiCHBDKSCHEN OiHCLOG President Boosevel heeft de bepalingen van de Amerikaansche neutxalileitswet ook van toepassing verklaard op het Italiaansch Gnekïctoe conflict AZIË De krygsverrichtingen in China BttlTENUNO SCANDINAVBE Regreering op parlenKOtairen grondslag V KHKLA B IN GEN VAN SXAVNING In het Fülketmg heeft de Deensche minteter president Slauning het wooró gevoerd naar aanifciduig van geruchten over ue vomung eener nieuwe regeenng Daarover vall niets te zeggen aidus Staunung w anneer men denkt aan een wyzigmg volgens wetmatige Ujnen Ik rni i van deze gelegenheid gebruik om W verklaren dat de gehcele regfcermg op parlementairen grondslag staat Het parlement kan n et van deelneming aan de regeeringsvorming worden uitgesJoten en geen iid der re gtermg ook de koning met wenseht met uitsluiting van het parlement te handelen Koning regeermg en volksvertegenwoordiging moeten samenwerken Indien dat geschiedt staat men op den bodem der groiidwet Deze grondwet kan niet terzijde geEteld maar v el veranderd worden Voor een dergelijke verandering is niet alleen de goedkeuring van de volksvertegenwoordiging maar ook die v n het volk noodig VerkUutegen Jninister van BuiteBtandaohe Kaken Dk Deensche minister van Buitenlandscbe Zaken Scavenius heeft in het Folkesling eveneens het woord gevoerd en gesproken over de handelsverdragen van Denemarken met het buitenland De imLster zeide o a De productievoorwaarden zijn door het uitbly en van den invoer van grondstoffen uit het Westen radicaal veranderd en het blokkeeren van de Deensche credietefl in het buitenland heeft er toe geleid dat Denemarken het betalen van den invofcr in een vrije valuta geheel moest s ODzetten Over den invoer uit Duitsciiland in Denemarken zeide minister Scavenius verder worden permanent onderhandelingen gevoerd en voor ten aantal artikelen zi in aanzienlijk gioote e e rinoen tot s tand gekomen Ten slotte sprak minister Scavenius rog over de totaal verkeerde opvatting die in vt e kringen heerscht dat de Duitsche bpzpttingstroepen zich m Denemarken zouden ravitaileei cn In feite aldus de ministiïr kriigen zij practiüch gesproken alles uit Duitsrhland met uij ondering van landbouwproducten die Denemarken toch reeds naar Duitse land exporteert als Ixiter spek V leesch en eieren A7rfi THAILAND EN INDOCHINA NKITWE OPERATIES INGEEET De Japansche strijdkrachten hebben operaties ingezet tegen 20 006 man Chineesche communistische troepen in de grensstreek ttisschen Sjansi Tsjahar en Hopeh De operaties begonnen 10 November Thans zijn posities ingenomen die de Japanneezen in staat stellen de CSiineezen te omsingelen pe Japansche Kabinetszitting BESLDIT BETREFVETSDE CHINEESCHE KWESTIE GOEDGEKEURD Het beslait van de keizerlijke conferentie van 13 November betreffendezaken welke verband bouden met deChineesche aangelegenheid is gisterenformeel door het kabinet goedgekeurd nadat minister Tojo zijn uiteenzettinghad gegeven FRANKRIJK DE EVACVATK VAN FmANSCB SPREKENDE LOTUARINGERS Officieus wordt gemeld Inzake de in Lotharingen bronnen evacuaLe van Fransch sprekende deelen der bevolking wijst men in Berlijnsche politieke kringen op and e gebeurtenissen van dit soort zooals b v de evacuatie van de Volksduitschere uit de Baltiscbe landen uit Bessarabië en Wolhyniè Men herinnert in dit verband vooral ook aan Zuid Tirool waar het onder vrienden en bondgenooten doelmatig geacht werd een duidelijke en zinjere grens van volksaard te trekken In al deze gevallen zoo betoogt men is van Duitsche zijde niet geaarzeld om offers te brengen Het is daarom volkomen begrijpelijk dat dit beginsel ook in andere gevallen zooals thans in Lotharingen wordt toegepast Duitschland vergt daarbi van niemand dingen die het zichzelf ook niet zou willen opleggen Men voegt in deze Dolitieke kringen hieraan nog toe dat de naar Frankrijk emigreerende bevolkingsdeelen van Lotharingen tot aan de demarcatiehjn door Duitsche hulpdiensten aU het Roode Kruis worden verzorgd en op Fransch gebied v ermoedriijk zich daar kunnen vestigen waar zooals botend honderden plastRcn leeg stonden Bijzondeühoden hierover ri n nog luet bekend DUrrSCHLAND Engelsche luchtaanvallen BRIE DOODEN EN ZES t GEWONDEN De acties van de Engelsche luchtmacht boven ons land waren in den afgeloopen nacht weder minder intensief dan gisteren Desalniettemin zi n er onder de burgerij drie dooden en zes gewonden te betreuren Ongeveei een dozijn huizen is beschadigd waarvan een geheel vernield is De meeste bommen kwamen op het open veld neer Er valt vi ij veel schade aan broeikassen te vermelden Nog geen vijandelijkheden OP HET OOOBE PL NT Volgens een Dameibericht uit Hanoi heeft de gouverneur generaal van Fransch Indo China Deooux een comntuniqué gepubliceerd waarin gezegd wordt dat de Fransche regeermg vastoesloten is de veUigheid van IndoChina te verdedigen tegen de gebiedsaanepraken van Thailand Een wijzigmg van deze politiek is niet te verwachten In dit opzicht zijn de betrekkingen tusschen Indo Chma en Thailand op het doode punt gekomen De Thailandsche pers blijft zeer antiFransch en uitdagend en aan de grenzen ziin Thailandache troepen samengetrokken WeU swaar i het meermalen tot plaatselijke botsmgon tusschen tnieptn van beide landen gekomen en wel in het gr ns gebied van Laos en KHm joa ja doch de spanning is nooit tot een ho igt punt gt stegen De mililó ro autüiitei a n van Indo China volgen de ontwrkkclinp mei aandaciit en zijn op elke gei eurlijkheid vooroereid l AMERIKA STAKING IN VLlEGTllGfABRIEK V n de Viiitee v liegtuigenfabnek m Deiiie v Calitüi nié ijn 350 aibei rier in staK 1 ng gegaan nmdal de door iien geeisthte loonsverhooging is geueigeid De fabriek bezit groote ordei s vojr het leveren van vliegtuigen a in Amerika en Engeland De v r de iigiiigscommisjiie te Washington heeft de stakende arbeidi rs met schei pe maakregelen gedreigd BULLITT AMB ASS ADEIR TE LONDEN 7 Bullitt heeft een verklaring afgelegd welke de vraag cf hij naar FiankrijK zai terugkeeren dan wel of hem post m een andew diplomati te functe z i worden aangeboden onbeantwoord laat in v eiii gehchte kringen acbt men hei 6nwaarsch nlnk dat ly nog weer naar ViC y zal worden gezonden en gelooft wfeh dat hij eventueel ais amoassadeur naar Londen zal gaan UIT DE PERS Waarom begrypt men zoo slecht In een artikel onder bovenstaand cp ehrift in de Waag constateert mr A F Zwaardemaker dat men nog slee s in Nederland de komende dingen waaraan niemand ter wereld en dus wij zeker niet ontkomen kan ïiaet in het juiste licht wil zien Waarom toch niet In de eerste olaats niet om Jat de eeuwenoude = ezapijghcid van den kleinen rentenier iïc zelfs de hongerende werklooze hier te lande zich eigen maakte nu eenmaal niet weten wil van een vernieuwing in deze wereld die haar voortbestaan op een an deren grondslag stelt Men wil met weten dat een verandering niet slechts onontkoombaar is maar zonder twijfel ook voor de meesten een verbetering zijn zal De Vader landsche rust is volledig jiast etOfistT Daarenboven is het uiterst moeilijk om zich los te maken van de liberale ïedachten wereld die seti§rt een eeirw j j van oBde O L tdx Eird an diitribatie crtjen tot leden van it MOt hct waterleidmgbe 2 Usiel hcrtenoemd de J jjooÉ iUli en J de Jong M vervanggnde leden C i Jinir dc Jon 0adew ter jaab in de mgAben jehuWigd j G Koetiier chel van de ioT gerenlabriek an gooypr alhier is deae week y j in vertand met i n veer n tjut leum bg jtnoeimk Mbillendc lüden Mitvijig jMkblul en van betan elfffWeWke M hij van de firniant n als fT fan dezen dag etn gouden oor het gouden horloge dat Bjg tilveren jubil iin reed itvangen Het personeel n jubilaris een ruFtstoe tnTALE BOEKDEWJ VERKOCHT Mflteretaan van notaris jhr Botfcd de hüfslede ratt grasitnu PapekfP Diercuerbroek JJ 7SJ5 H A in vier perceelen gag gebracht Perceel 4 was ini uit de hand verkocht Per 1 2 stonden in op J fe en werden afgemijnd op j Tdoor den heer J C Boei e lilBSPO STSPAARBANK fc October werd aan het postl an J 7 JS 50 en terugbetaaid 75 52 29 minder ingelegd f 5778 79 L snlal nieuwe uiigegeven boek FRUITVEIUNG 1 mi Usboutcn 8 KVè Drielso he 10 17 Winterjahnen 12 19 Jumen 8 14 Nouveau Poitau jïjl Brederode 15 20 RpKlHi Notaris 15 2ï Roem van yipid 19 22 Prins van Holland 15 UI OuMelingen 12 15 Pnnvosse 2 M 22 Keine d Or 8 14 Zoet Lete Zuur Val en Kroet 6 baperKG LllDErKTEN VOOK SEONDAC N Herv Kerk voorm 10 en nam bimrds de Leeuw van Polsbrt ek CeKf Kerk voorin 10 en nam 3 Ice W van JJijk BDSGERI UKE STANB Geboren Wijtae dr v W van Dijk fD van Baren Ondwtrouwd C J de Wrt 24 jr er IC Appeldoorn 26 jr WW IW OÜD HUIS CEWAAID ftoudagnacht ujn i deze gejRric taUooze dakpannen af waaidKeika van het woonhuis van denMte Stolwijk aan d Markt zijn Ik roote gaten gewaaid Du huteItómnil hel jaar J601 Schoonhoven FRUITVEIUNG ippelen afwukcnd gssekop h cent iilverlingen 6 13 be le irl a guldelmg Ie suüWUS 21 ito 2c soort 11 14 et gultieimg Net goudreinet 6Hi 8 ct tefMel S 8 et Gron kroon 5 8 TT pwboet 4 6 et per kg ftrea giczerwildenian 13 17 et Syfcioae 13 17 et grauwe kozijn 8 U cL St remey 14 17 et beurse nm 9 16 et jadenpeer 12 14 tinwtjes 10 16 wmteijan 12 wynpeer 15 26 ci 6r £alen grotme kool 4 7 et JBilitlt andijvie 1 2 2V per kg fimiHASTIEK OP SCHOOL J S 1 Januari zal op de scholen h t Woanehjke oefeningen worden ♦ fd Onderwtjzers en onderwijzullen een ciirsus moeten volJl leiding van een bevoegd Wonden voor ver n ItaS onderstaande gt vondt n twwopen 2 in mliqhtingen te bfckoE uJïr u politie pet en OBElRTEN VOOR ZONDAG J f des Heils v m 10 uur Heili enkomsl s middags 12 uur SS nen komst s avonds 6 uur jWimfssamenkomst Sm v ni 8 30 ur en 10 uur Bavonds 4 30 uur Lof Stolwük r K VERDl ISTERDF GOED Stam iJMg het UcM uit in het dnnkrr at EIETEN VOOR ZONDAG UU U l2 stdim hebbon ele tlioor J n dakpannen het moeten ontJ Onistrofks 6 uur dei morgenb i2 Jodat do e isaii vm lU en n ni 7 r erhoeven g o U Wad Waddinxveen tl RTEN VOC EONDAG l rv kerk 10 uur vm Dk E j MWze van Gouda i ï n Ds D J van der Graaf 3 in k 10 en 3 uur Ds W J Cr l gemeente 10 en 4 uur Ds Kraats r rit 10 uur Ds W F Zuur Vm gemeente Wtiensdag 20 j vergad zaal Zuidkade 18 de Rover van Vlaardin en AMen kpik vm 10 vwankerd ligt in aüte beginselen onrer wetgeving van ons onderwijs van ons maatschappelijk leven Dank zij den nlMudenden xeesteUik i nik uit het Zuiden is ledert ruan een euw ons volksleven veel Toeex van den liberalen zuurdeeaem doardrongen dan in Duitschland liet geval was waar hü slechts de opperste lagen der samenleving volledig bereiken kon Het dogma van den klassenstrijd een volkomen consequente toepassmg dor it erale beginselen votod hier een veel breederen kring van hartgrondig bekeerden dan in Duitschlaiid ooit het geval is geweest De leidende kHngen in ons land hadden reeds volkoïien vreée met de parlementaire democratie toe in Duitschland de faooge ambtenaren officier i en grcwdeigenaren die in het algemeen verfoeiden De nationale traditie was hier vooral sedert het verdwijnen van den eenigen nationalen stajtsman dezer eeuw Abraham Kuyper verwaten en venrainkt Het inlematioÖBle congres was voor de meeste geleewJen en semi geleerden het voorwerp van den volledig onNederlandschen eeredienst Nimmer daarentegen tra tte men aan de hand der wetensdiappelijke overlevering te zoeken naar de typisclle kenmerken van het Nederlandsche intellectueele Iveen De Vlaamsche wetenschappelijke congressen mochten zich sImAIs in een uiterst matige belangstelling van NoordNederlandsche zyde verheugen Men zag zelfs niet m welke maaterieeje voordeden voor schrijvers en uitgevers een versterking van de Nederlandsche cultuur in Vlaanderen en ZuidAfrika had kunnen brengen Gezien deze pgnlrjke denationalisatie en liberaliseering mag men zich niet al te zeer verbazen dat ons volk zoo slecht in staat is om de maatschappelijke ontwikkeling van dezen dag te zi n Zelfs wanneer men de publcaties van scHmnige tot naüonEralsd cialisme of fascisme bekeerden of hun uitlatingen nauwkeurig onderzoekt zal men telkens stuiten op een zuiver liberalen gedachtengang Veel te vaak hfort men van oprecht overtuigden nog een beroep op Verkregen rechten in plaats van een beroep op het werkelijk belang der volksgemeenschap ais geheel Nederland en DuitscUand In het jongste Tiumroer van D t Unie het weekblad van De Nederlandsche Unie komt een beschouwing vocir over de verhouding Nedeland Duitschland waaaan o a het volgende wordt verklaard Wy staan voor het feit dat in 4en vorigen wereldoorlog de sympathie van een groot deel van ons volk aan de zijde van Duitschland stond terwijl oij het uitbreken van dezen oorlog in Septönber van liet vorige jaar dit zeker niet het geval was Deze stemming is er met den oorlog van dit jaar niet beter op geworden Het is diwaas zKh daar illusies o ver te amken De wüze waarop ons volk toen en later heeft gereageerd is volkomen begrypeluk en ieder volk zou zoo gereageerd hebijen dat plotseling betrokken wordt m een stryd waarvan het toch in diepsten grond hoopte afzydig te kunnen blyven Zooals men in de middeleeuw en dacht 10 graafschappen en hertogdommen later in staten zoo zal men nu de verhoudingen moeten leeren zien in een nog grooter verljand Dn beteekent niet een bedreiging van dt eigen waarden en het eigen karakter van een volk Het beteekent wel dat in een nieuwe orde ieder voll de hem toekomende taak zal vervullen En de grooüieid van een volk zal bepaald worden door de mate waarm het zijn dienstbaarheid be ijst aan het groote geheel Öe geografische positie van ons lar d brengt mee dat het valt m het gebied waarm Duitschland krachtens zyn ligging en zyn grootte onbetwistbaar een leidende positie toekwam en toekomt Om deze positie te verwerven heeft Duitschland zijn lot geworpen m de waagschaal der geschiedenis Wi begrijpen zeer goed dat hét aan het Nederlandsche volk door de herinnering aan de oorlogsdagen en door vele kleme dagelijksche omstandigheden op het OQgenblik moeiluk valt om voor dit alles het juiste begrip te toonen Het is echter noodzakelijk om deze dingen te leeren zien in ruimer verband Ons volk zal in deze nieuwe ordeping een eigen en belangrijke taak te vervullen hebben Van ouds is ons land de poort geweest waardoor duizenden en duizenden uitgingen en zwierven op verre zeeèn waardoor anderen terugkeerden met rijkdommen uit vej ro gebieden Wanneer in de toekomst de politieke en economische belemmeringen van het oogenblik uit den weg zijn geruimd zal ons volk zijn hist orische roeping opnieuw kunnen vervullen De taak van ons volk al er dan weer een zijn van Europeesche beteekenis en het zal er trotsch op gaan de roemrijk e tradities van zun voorgeslacht voort te kunnen zetten m een nieuwen tijd Het noodlot heeft gewild dat temid don van deze historische ontwikkeling ich den IQen Mei heeft geplaatst tusschen ons volk en het Duitsche Ons volk heeft dit nimmer gewild en het wil niet dat het zich n og eenmaal in de geschiedenis zal herhalen Het vv i slechts werken en hard zal het staan m den strijd om zijn bestaan Mosdig en offerbereid wil het strijden voor een betere wereld vva t diep tn ons hart leeft de overtuiging dat eenmaal een gelukkige toekomst dagen zal voor een nieuw Europa KOLONIËN STSfiZAWA NAAR BATAVIA Yoetaka Jsjizawa de nieuwe Japan che consulgeneraal te Batavia it gisterochtend uit Kobe vertrokken naar zijn standplaats Hij is in gez lschan van rijn gezin en van Tanoen Kcrtani den Japanschen coflsol te Satavia RABIQUESIS HILVJSBWMi I 5 M CJMT JM Nicuwsiierlcllten AKP SchrUU iin eu lueOitttUe UJa Orvulmuziék topn Al Chnst semftMl koor J S Bach ptülhsnno luache kaïfl Mozait en solibt lupn 9 SU Crain mt z k SJO NCKV arke t en solllte lo m MJI EuuiselJeche Kerkdienst Hlcrra NCKV klein kuor n orkuüt ItM Graniutoonnuiziek ie 30 Ceestel k liederen lopn 1 11 45 Nieuwb en ecnomiM he berich len ANP IM Hevida sextet topn 1 1 0 Orgelctuuiert opn 1 40 Ben s Christen rvlxe naar üe euwiitlit ld in dezen ttjd lezing 4 1 V AJLA tM Gramerfoomnuzidt 1 15 Medische spoTtkeuring iezlne Z M Cello rn ptano SJM Ge HILVERSUM II 301 S M VJ A I M Nieuweberichten A19P ranioioonnvuzelk M StudioiUenat V AJt A 9 30 Oigelspel 10 00 DeolimaUc lO ZO VABASlrykoritest 11 00 VARA kinderko r J e Merels UM VAEA orln st 12 M Oramctoonmuziek IZ U £ i meralda en l iiUst lZ 4i 1 00 Nieuwfien economiiche berichten AIJPJ I 3Q Gramdfoonmuziek A VJ14 2 00 Orgelspel 2 25 Cyclus Nederteidadie dichteji en ïiiozaichrijveib uit vroeger eeuwen en wtl Ï 45 Vork i ie opeia Paija 3 55 Grainofóonm uziek K CJI V 4 0 OeiieiomieeTde Kerkdienst A VJLO 5 U Weke che gedachten issel pg ANP 5 30 AVRO Wufeette enfaemble en Mvllste 6 00 Omroeporkcn en soliste opn 6 45 Actueeie reportage of gramofoonmuziek ÏJ 7 15 Nieuw b chten ANP i IUiUng KOOXWKK HTS M UJijO JM Bericbten DuUi ch 7 15 Wij begituien den dag 7 30 Berichten Engelsch 7 45 Ge wtjde miuziek IgrjJl 8 00 Nieuwsberichten ANP 8 1S OranFkofeonmuziek MJIO 10 15 Benchtea Duitsch 11 J6 Berichten Engelfich 11 45 KBOGrD0l Amui £aiealsorke st opn 12 30 Berichlen Duitsch 12 45 Nieuws en economische enehten ANP I OO Gramoioonreuziek 1 3 Berichten BnBösch 1 46 Rocooo octet Bercihten Xngelbch 2 45 KRO Symphonieorkem en soli 51 3J0 4ae Verzoekconoert voor ADVERTÏINTIÉN GEMEENTEWERKEN VAN GOUDA Met ingang van Bilaandag 18 November 194 zijn de kantoren van GEMEENTEWERKEN BRANDWEEE REINIGINGS en ONTSMETTINOSDIENST en MARKTWEZEN Turfmarkt SO voor het publiek geopend van 9 301 00 van 2 00 5 30 uur Spreekuren Directie Dinsdag Donderdag van 9 30 10 30 uur Vrijdag Woensdag van 2 00 3 00 uur DE DIRECTEUR G 3557 17 Zirkulin KNOrUKHC FABELTJES bevorderen de spijsvertering legen maag en darmstoringen FLACONS o n L y AfltoB Coops Drogist 4ilr rt U 03531 5 Wilt U weer de echte OwiOa en Hermeliln So i enne ies koopcn dan helpt U een gedupeerden Rotterdammer Vraagt Uw Winkelier Imp CHR EIKENBOOM ZsManchala ISta NolteKdam Tel 40e22 G 3494 10 lit TuiMk littH i tifi IEItUIS BK MUMKr OUD Plaatst zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Particulieren Era ÜEBIT inii 35 pijnloos trekken inbegrepen Spreekuur iéderen Donderdag van 9 i ll j um O 1553 15 Gevraagd 5 Kanier s m pensioR fii vourk t h V orth p A Br m voU int no G 550 bur v d bl Te titiur WmkeftNits met ruime oning in het centrum van üouda huur f 7 per week Te bevr C Noordegiaaf Gouda G 343 5 Te koop gevraagd een Burgerwoonhuis om rek Wcslerkerk Brieven no O 3 Ï46 bur van dit blad 6 Mevr Bo awmeester üraaf Florisweg S vraagt Dienstbode voor dag en nacht niet hjnedenJ8 jaar G 334 7 Aanmelden s iivonds 7 9 uuc gtvra Nieuwe Markt 25 3S32 54 e Duitachc WwtnmeM IM lOtO ltahMlMaB OKt J Ü i fi i M i n rnwl i Mi ma lil I laonmuti K fM 1M Nïeumterichtm MfP en ihMtuic NaaMkg n Neraakcr M M ILVKBSIHt frica M Ni nlMtal lMn AKF S M Riilil ini ru en memtat tJB GewMOe muiiek er pi T 1 35 Gramofoonmtulek kM Viool ptano an gramofootunuztak n lt OramofoonnMiiIck lOJ ttoraentHmmt UJ ChDMcmte tttum Ii n Celesta aiKniMe UM m vortaa umi Nieuw en aaiMalube ei ai tBn JÜH t M Gramijfooninuiiek 1 Ï0 Celesta ensemble tM Voor de rcboIen t3i Bang mM piasu leiding Z M Voer Uiinliethebber Ut Qi moioonmuaeik 4J0 Vchm de kindaren IJS Gramofoonmutiek 5 15 Nieuws economlacha en beursberichten ANP 5 30 Berichteiv SB OtsetwaBn U C tt rl opn 1 6 45 Actueele reportege of gramofoomnuzlek 7 Q 7 EcoaaRlladtae e i ap t n vmn den dw n Bieiiwsberlchten ANP Hierna Blultlnit BILVBBSCM U 3M4 M VJtJUk LOO Nietnwberlohteti AiN gramoftjomnur V P B lOM Morcenwtidtae V A RJi W 2t DcclamatieJO ft Pianovoordracht HM ISeclamiïtie U 30 Orgelspel VtM BBmereMa 12 45 Nieuws en eoocuunlashe beiicliMB A NJP im De Bamblees IJO OramofoaoRius 2 00 Voor de vrouwen 3 00 Qramofoanmtu 4 00 Gramofoonmuz met toehchtin 4M V A R A orteit V P B O 5 00 Cyclus Jiet gezin in onsen tud V AJLA 5 15 Nieuws en economiache beursberlohtstt ANP 5 30 VA H A orkest De lickametake opvoeding vjan het Nederlandsche vollr Mzmg 15 Ecmerdlda en solist IS iB Actueele reportage of gramofoonmuK tM Friesdh praatte en nieuwsberichten A Mf iduHmg KOOTWIJK 1875 M K B a 7 00 Berichten Duitach 7 15 WU beginnen denda £ 7 30 Berichten Engelsch 7 45 Oramotoonmuz 8 15 Nieuu sberiiAiten ANr M 9 15 Benchten DuitsChi 11 30 Berichien Bngelsch 11 45 Musiqut tte iZ O0 Bericihten ffi 15 Bococo octet IZSO Berichten Duitse 12 46 Nieuws en economische bertGhtm A NJ 1 00 K R O Meiedinen en aoliut Ut 1 4t Berichten Engelscti 2 00 Berlcbtas Duitsch 2 K Gramofoomnuz R 30 Beriehten Engelscb 2 45 KJt O Melodisten In de pau Zang met pianob eleMmg 3 30 Bericbten Engelach 3 15 K B 0 orkest 4 15 4 30 Gramofoonmuziek 5 0t Berichten Duitsch Jt Nieuwsen economif che beursberlchtoiA NJ iM aocoso octet 6 M K B£ irkMt 6 30 Berichten Engelsch 6 45 Gramofoonmin COO 7 IS Priesch praatle en BteuwsbeiUtaln AJ9P sluiting Veiling Gouda Not K ZEEVAT te Haastrecht zal op Maandag t Bcctaaher 1940 des voormiddags 11 uur in Hotel De Zabn aan de Sïaritt te Gouda bij o èod en afslag publiek verkoopen de WINKELHIUZEN met ERVEN te Gouda aan de St Anthoniestnat nrs 13 en 15 taamen great ttDQfM mrt ïn eigen gebruik Te veilen m perceelen en ge Te aanvaarde bij de betaling Betaaldag 2 Januan 19 1 Inlichtingen worden verstrrict ten ka ntore van genoönden notaris G 3529 23 Aanbestediiig Ondergeteekenden zullen op Wacasdag Tt November a s voor rekening van de Coöperatieve Producenten Handekvereeniging te Gouda trachten aan te besteden Het bouwen van 7 Grasdrogerijen in de volgende plaatsen Bedegravtn Waarder Folsbroekcrdan X ik Schecnderwoerd Leerbreek ea Meakark Bestek en teekening verkrijgbaar a ƒ 5 rest ƒ 3 bij het ingcaieiire BuMaa STOVRMAN ZOON WaddinveeiB O 3528 25 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LA NDBCMJ W EN VlSSCXtEJBXi MSTSIBIT TIE VA N rE Dl VROCBTEN De Secretaris Generaal waarnemend Hoofd van het Departement van Ijmdhouw en Vissoherü deelt mede dat aan de detaillisten m het tijdvak van 18 tot en met 22 November a s toewijzingen voor een tweede voorschot peulvruchten zullen Voorden verstrekt hetwelk gelijk zal ztjn aan het eerste voorschot De detaillisten dienen daee toeiwijzingen wederom m te zenden aan hun leverancier In tegenstelling met hetgeen bepaald was ten aanzien van het eerste voorschot dienen de grossiers geen opgave van het totaal der door hen ontvangen toewijzingen te doen aan de groatgroasiers doch dienscn zij deze toewijzingen op de gebruikelüke manier legen verzameltoew yzin gen bij de plaatselyke distributiediensten m te wisselen Deze verzameltoewijzingen dienen zij zoo spoedig mogelijk ter aanvulling van hun voorraad m te zenden aan hun leveranciers Tevens wordt er de aandacht Qp gevestigd dat zü Haacdag 18 November a s ook de toewiiziAfloi vGuir het eeTsl voorschot welke zij van de detaillisten hehhen ontvangen h8 de distribufiadienste t en verzameltoewüzingen moeten inwisselen Deae veEzameltaewüzingen dienen xij eveneens aan him leveranciers in te zenden 330 48