Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

V NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IT GOUDSCHE jag 18 Nov 1940 jjrtHiJ No 20481 COUDAHT Directeur F TI£TE3 Pos iro 48400 Bur Markt 31 Tel 274S De nieuwe weldadig heidszegels liOADIER GAMELIN EN BLUM gearresteerd Engelsch Amer ikaansch aanbod aan Thailand 1 Steun voor verwezenlijking der territoriale eischen Japansche berichten spreken over een op handen zijnde Engelsche actie tegen Fransch IndoChina Na inleidende besprekingen insschen d Britschen gezant sir Josian Crosby en den Amerikaanschen gezant it Hugh Gladney Grant eenerzijds en den advisenr ran het ministerie van Buitenlandsche Zaken prins Varnvaidya Kara en den minister van Financiën van Thailand Loeang Pradiste Manudharm anderzijds hebben zich wijd en zijd tot dusver nog niet bevestigde berichten verspreid dat GrootBrittannië en de Vereenigde Staten Thailand hun steun beloofd hebben bij de verwezenlijking der territoriale eischen welke Thailand aan Fransch Indo China gesteld heeft aldus een bericht van Domei uit Bangkok Inhoud van het voorstel Foto archief etr cfcg en l w n koloniën beschikte INfcï Peculatie ten nadeele ransche v luta 1 it 6 3553 100 TuoiQ 0 533 18 tweg 3gra in de tiding jeciabrulds bruldsbderne i eU Mnrlch Q3S 120 e loek n lens pAV Iv gexin het prij blai DALA0IER Foto arehiei T iii medededin van het ï fnMche ministerie van Ji titie Iftosrresiatiebevel uitgevaar ffl ejcD Daladier generaal Ciaelin en Leon Blom naar uit Tordt gemeld Het drietal io iiuddeUi k van kastaal Cha leroi naar de gevangenis van I Iwrissol overgebracht waar i It Toormalige minister van UcUvaart Gay la Chambre lick reeds bevindt J O irrestatie bevel en de overbren B der betrokkenen vormt een uwe phase in de voortzetting van IR onderaodc van het hooggerechtsln Tm Riom Het Fransche minisllrit van Justitie geeft bij deze geIkpiheid een overzicht van de proItdiire die het hooggerechtshof zal iMien toe te passen Bij de hoofdin i heet het in dit overzicht l htt hof achtereenvolgens de exPierre Cpt puy la ChamIht Daladier en Leon Blum alsmede tiil Gamelin in staat van be diling gesteld In September i d een arrestatiebevel uitgevaarlitl tegen Pierre Cot die voortlitAlii ij Guy la Chambre werd bij iiu tenigkeer uit Amerika op 21 iMmber gearresteerd alle ge J eliuldiging tegen It Wrsonen behelst schending J ambtsplicht hetzij dat zij de 7r g van de nationale ver 7 1 hebben verwaarloosd hetzij uj l rechtstreeks in gevaar J gebracht door een politiek Ot besluiten die niet strookten IWb Jy e l ela Ben van het i w strekt zich tevens 1 vraag £ de deelneming van u anoden oorlog niet met IfeZ van de grondwettelüke be l üepaard is gegaan 1 1 ® van Justitie wüst er jli Wrallel met bovengenoemde ISfcT hooggerechtshof 1 procedures wvrden ge y O eene omvat de verschillen w van beschuldiging die H l Wwezen minister Georges K W ingebracht lyn aanslag Ut 1 Juni l iT inkomst van de Mas onregelmatigheden in er Ij J utenlandsche veiligheid van Van kasteel Chazeron naar gevangenis overgebracht Flandin Wij moeten medewerken aan het nieuwe Europa BLUM Foto archief De tweede procedure gaat tegen Paul Reynaud die nog op kasteel Chazeron vertoeft en zijn twee medewerkers den directeur van zijn kabinet Leca en diens plaatsver anger Devaux worden er van beticht eind Juni bedragen van meer dan zestien millioen naar Spanje te hebben uitgevoerd die als bijzonder fonds ter beschikking van Paul Reynaud stonden alvorens deie 16 Juni aftrad Flandin over de voorgeschiedenis van den oorlog In Dijon zijn op 15 November ongeveer 50 hoofdredacteurs en politieke redacteuren van dagbladen uit geheel Oost Frankrijk bijeengekomen in een perconferentic in het middelpunt waarvan een redc voering van den vroegeren Franschen miaiisterprebi dent Flandin stond Flandin begon met de oorlogszaken van 1939 te bespreken Daarbij zette hij ui teen De beslissende phase het jaar 1936 met de bezetting en hermilitariseermg van het Rijnland zou een beslissenden koer in de Europceschg politiek moeten brengen Toen heeft de politiek van de overwinnaars in den wereldoorlog gesteund op hun militaire macht om het verdrag van Versailles door te zetten waarbij Frankrijk de rol van den eersten gendarme van Europa speelde Van dit tijdstip af zijn duistere krachten in de wereld in beweging gekomen om een oorlog in Europa te provoceeren welke den vrijmetselaars en Joden de heerschappij mogHijk moest maken Deze oorlog lag reeds in hot voornemen ter gelegenheid van het Abessijnsche conflicCipen de Engelsche regeering door haar sSnctiepolitiek streefde naar het uitbreWen van het conflict in de Middell sche Zee Wel tyas Engeland toen slechts gewapend v Sor een oorlog tegen Italië maar niet Aegen Duitschland Dit aldus Flaiidm werd mij formeel in Londen in Maart 1936 verzekerd Engelands fatale rol In aansluiting hierop gaf Flandin een beschrijving van zijn strev n om een basis voor samenwerking met Duitschland en Italië te vinden Hü ging als volgt voort Intusschen meenden verscheidene imperialisten in Londen dat een staken van de FranschItaliaanicrie rivaliteit in de Middellandsche Zee Engeland zou berooven van zün scheidprechtersrol in deze ruimte en dat Bet staken van de Duitsch Fransche rivaliteit op het vasteland den Britschen invloed zou verminderen Dat moest Süderdaad gevaarlyk lijken voor de heerschappij van een zekere internationale plutocratie De reacti der onderaardsche krachten bracht Fraiikrijk de vorming van het volksfront met de regeeringen van Chautempa Blum en Daladier die in volkomen overeenstemming met de Londensehe regeering steeds slechts werkte aan een turopeeschè ontwikkeling die tot den oorlog moest leiden Diplomatiek ward in denzelfden tü4 het net van verplichtingen in het leven geroepen waaruit men zich te gegevener tijd onmogelijk kon losmaken Van dit gezichtsóunt kon men vooral de mondelinge foezegging van den heer Delbos in het licht stellen die in den zomer van 1 137 de verplichtingen van Frankrijk jegens Tsjecho Slowa kije uitbreidde De aansluiting in Maart 1938 liet oogenblik tegenwoordigers tische partij tra van Oostenrijk werd Itrokken en wel op Jat Reynaud de vervan de eommunishtte te bewegen deel te gaan nemen ban de regeering teneinde daardoor een nationale eenheidvoor den oorlogf in het leven te roepen Ik verhinderde deze manoeuvreen daarmede ook het conflict in September 1938 De conferentie vanMünchen wekte weer groote verwachtingen j Ik ben er on overtaigd dat waaneer m n top dat oogenblik In plaats van Me verzekeringen en aanbiedingeta van Hitler van de hand te wijten onderhandelingen zou hebben geopend a nieuw tijdvak van vrede in Enropa zou hebben kunnen beginnen Alle naar den oorlog drijvende krachten echter vereenigden zich in Engeland en Frankrijk om onderhandelingen te verhinderen en de gebeurtenissen voorwaarts te dringen Dat was de tijd van de vabche berichten van de onwaarschijnlijkste geruchten zooals over een legendarische revolutie in het binnenland van Duitschland welke gezien de energieke houding van Engeland en Frankrijk een ineenstorting als gevolg zou moeten hebben De nieuwsbureaux bijna de geheele pers en de particuliere omroep in Frankrijk werden toentertijd belierscht door een Joodach consortium terwijl dan bij de drie jaar volksfrontregecrmg de Ijelangrijkste commandoposten in den staat in han Naar vernomen wordt behelst het voorstel van Engeland en Amerilia de veiligheid van Thailand te garandeeren en Thailand streven naar uitbreiding van grondgebied te verwezenlijken De Vereenigde Staten zouden Thailand vliegtuigen wapenen en ander oorlogsmateriaal leveren Bovendien zou er nauw contact gehouden worden met de antiJapansche elementen onder de Chineesche kolonie in Thailand Ingeval Thailand bet voorstel van de hand zou wijzen dreigen Engeland en Amerika in bedekten vorm er mede de financiën van Thailand te verstoren terwUl tevens de toevj er van petroleum n van andere essentieele goederen sou worden stopgezet Een eerder bericht uit Bangkok meldt dat de Britsche gezant aldaar een conferentie van 2 uur heeft gehad met den eersten minister Songram De gezant zou Thailand den EngelschAmerikaanschen steun aangeboden hebben benevens een leening van 20 millioen dollar Voorts zou een Britsche eisch tot een militair bondgenootschap gesteld zijn Songram zou zich voorbehouden hebben binnen een week antwoord te geven Geheim militair pact gesloten Thailand schüot met Etvgeland en de Ver Staten tot overeenstemming gekomen te zijn omtrent het sluiten van een dieime militaire overeenkomst dat de volgende zes ptmten sou befaelzen FLANDIN Foto archief den waren gekomen van creaturen der vrijmetselaars Het was vertioden te spreken over vrede en zij die het desondanks aandurfden werden gearresteerd Ten slotte werd de oorlog verklaard op een leugen van Daladier die de verzekering had gegeven dat de legorcredieten die van de Kamer werden geèischt nii t beteckendon dat de regeermg een recht om oorlog te voeren kreeg Hitler s vredesaanbod Ten a n7ien vai het vredesaanbod van dei Fulirer m tegin Octol ei 1929 herinnerde Flandin t aan dat Daladier als voorwendsel voor zijn weigerii g genoemd had dat het onmogelijk Wiis geloot te slaan lan Hitlers v oor Thailand zal met groot Brittanniéen de Vereenigde Staten samenwerken teneinde de gemeenschappelijke belangen te verdedigen Groot Brittannie en de VereenigdeStaten zullen Thailand helpen zooveel in hun vermogen is om het deverloren gcgane gebieden welkethans bij Fransch Indo China behaoren terug te brengen Groot Brittannië en de VereenigdeStaten zullen in beginsel de neutraliteit van Thailand erkennen Groot Britannië en de VereenigdeStaten zullen militaire hulp verleenen in geval het door een buitenlandsche gewapende macht wordtovervallen In dat geval zal GrootBrittannië inlandsche troepen uitMalakka en Indië liaar Thailandzenden terwijl de Ver jnigde Staten met oorlogsschepen langs deknat van Thailand zullen patrouilleeren De Vereenigde Staten zullen Thailand groote leeningen verstrekkenen van oorlogsmateriaal voorzien incl vliegtuigen wapenen munitieen benzine alsmede van technischehulp C Thailand zal nauw samenwerken met de Chineesche bewoners des lands Ingeval Thailand zjijn neutraliteit practisch zou opgeven aldus heeft de Britsche gezant jegen le regeering van Thailand betoogd zullen Engeland en de Vereenigde Staten tegen Thailand als oorlogvoerende een economische blokkade beginnen Vernomen wordt voorts dat de Britsdie gezant op 14 November een onderhoud van twee uren gehad heeft met den Tb ilandschen ministerpresident dén Welnu wat hebben wij thans anders t ehal le het woord van Hitler aldus spreker Niemand kan zich inbeelden dat Europa zoo ging Flandin verder na dezen oorlog weer terug zal keeren naar den status van 1919 Hoe wij onze toekomst ook mogen denken wy moeten medewer ken aan het nieuwe Europa want dit nieuwe Europa is geen politieke hervorming maar een sociale revolutie De Europa door Londen opgedrongen gouden standaard heeft slechts ten voordeel gestrekt aan een laag speculanten en de arbeidende massa s beroofd van de opbrengst van hun werk De verhooging van de prijzen en loonen was slechts een illusie voor den boer en den arbeider wier winst wanneer die aanwezig was als sneeuw in de zon wegsmolt Wanneer thans het vluchtende en zwervende goud ophoudt de maat te vormen van de salarieering wie zal daarover klagen uitgezonderd eenige beursspeculanten Aan hef slot van zyn uiteenzettingen verklkarde Flandin Een nieuwe orde wordt in Europa geboren Wij zouden eejn groote fout begaan wanneer wij Jiaaraan niet deelnamen De overwinnaar heeft door zijn uitnoodiging toit samenwerking tussehen beide voUjeren bewezen dat hij de prestaties en het geestelijk gelaat van Frankrijk kont en ze wil behouden voor het nieuwe Europa De uiteenzettingen van Flandin werden met grooten bijval ontvangen De vergadering richtte een telegram aan marschalk Pétain waarin directeuren hoofdredacteuren en redacteuren uit veertien departementen dé verzekering geven van hun medewerking voor de vernieuwing van het land en zijn intrede m de groote Europeesche familie Smds ongcvper 10 November zijn deThailandsche minister van Financiënen de adyiseur van het ministerie vanBuitenlandsche Z ken dagelijks in geheime conferentie met de gezantenvan Engeland en de Vereenigde Staten De aan Thailand toegezegde leenmg zou twmtig millkjen dollars groot zijn Engelsche actie tegen Indo China De Japansche pers en ook Domei publiceeren uit Hanoi sensationeele berichten volgens welke de Engelschen zouden probeeren met geweld op te treden tegen Fransch lndo China Met behulp van aanhangers van de Gaulle alsmede van Engelseh Amerikaansche en Joodsche kringen in de omgeving van Saigon voeren de Engelschen op het oogenblik n versterkte antiJapan sche propaganda Zij beweren o a dat de Japanneezen bet gebied van Saigon willen bezetten Domei meldt dat de vroegere gou verneurgeneraal van Fransch lndo China Catoux op IA November op grond van een geheime opdracht van de Gaulle een bespreking heeft gevoerd met Tsjang Kai Sjek en daarop naar Singapore is vertrokken Hét Engelsche plan beoogt waarschijnlijk de Chineezen vanuit het Noorden in het gebied van Tongking te laten binnendringen terwijl de EngeLschen die in Singapore voorbereidingen treffen vanuit het Kulden Saigon zullen trachten te bezetten Chineesche troepen ovelrschr den de grens Naar door de FranschIndo Chinee sche autoriteiten Zaterdag is medegedeeld hebben ongeregelde Chineesche troepen j l Vrijdag de grens over schreden en zijn ongeveer negentig kilometer ten Noord Oosten van de strategisch belangrijke grensstad Laichau in het Noord Oosten van Toingkmg binnengedrongen Zij werden echter door de Oostelijke Fransche strijdkrachten met zware verliezen teruggeslagen Japan en Thailand Hoewel Japansdie officieele kringen zich onthouden van commentaar ten aanzien van het gemelde Engelseh Amerikaansche voorstel om de veiligheid van Thailand te waarborgen en zön territoriale eischen te verwezenlijken wordt in welingelichte kringen te Tokio verklaard dat indien deze berichten juist blijken te z n Japan zich tegen zulk een plan krachtig zal verzetten Tevens wijst men er In deze kringen op dat Thailand daardoor zün miet Japan gesloten pact van vriendschap zou verbreken hetgeen op een zell Door de PTT zal binnenkort een nieuwe serie weldadigheidszegels Voor het kind worden uitgegeven De att eelding van een der zegels Polygoon moord van Thailand zou neerkomen Dezelfde kringen betoogen voorts dat Groot Brittannië en de Ver Staten reeds sinds lang pogingen in het werk stellen Japan tegen te werken in de vorming van een toestand van gemeenschappelijke welvaart in groot OostAzie indien deze landen Thailand werkelijk wenschen te helpen om het verloren gcgane gebied terug te krijgen moet Engeland daarmede beginnen door een deel van Birma alsmede Maiakka af te staan welke vroeger grondj obied van Thailand waren Japansche waarnemers lieten een waarschuwing hooren dat in geval Thailand toetreedt tot het EngelsehAmerikaansche blok het zijn pact van vriendschap met Japan verbreekt en de gevolgen daarvan volkomen voor de rekening van Bangkok zullen komen Commentaar van de Japansche pers De berichten uit Bangkok over Engelseh Amerikaansche pogingen tot het sluiten van een militair verdrag met Thailand trekken in Japansche politieke en journalistieke kringen zeer de aandacht De J o m i o e r i S j i mi oen schrijft dat do Japansche regeermg deze onderhandelingen aandaghtig volgt en zoo noodig drasti sche maatregelen zal nemen De Engelseh Amerikaansche manoeuvres hebben in de eerste plaats ten doel in het Verre Oosten onrust te veroorzaken Indien Thailand met miskenningvan de positie van Japan m hetVerre Oosten werkelijk samenwerking met Engeland en de Ver Staten zou zoeken dan zuu Japangedwongen zijn Thailand ernstig tewaarschuwen Britsche gezant protesteert De Britsche gezant in Bangkokheeft volgens Domei bij de Thaijland eiie regeermg geurotesteerategen den heruitvoer van Indische jute 7akken via Thailand n iar Japan Hij dreigde hierbij met een door de Bnt he autoriteit n van Indic uil tevaardigen uitv erverbod an jutezakken Geruchten zijn reeds dikwijls uitgekomen De woordvoerder van het Japansche ministerie van Btiitcnlandsehe Zaken verklaarde dat de Japan che regeering nof geen officieele berichten heeft ontvangen over de EntjelschAmerikaansche pn mg om Thailand tot een militair bondgenootschap te bewegeti doch dat zij slechts inlichtingen heeft gekregen over desbetref fende geruchten liet winisterie van Buitenlandsche Zaken schenkt aan deze geruchten echter groote belangstelling daar geruchten reeds dikwijls zijn uitgekomen De woordvoerder wees er verder op dat het ministerie van Buitenlahdsche Zaken overweegt het Japar sche gezantschap in Bangkok met het oog op de vriendschappelijke betrcfcg kingen met Thailand te verheffen ambassade 2 f4teHtHaaH Zon op 9 07 onder 17 43 Maan 21 47 onder 12 32 Men i verplicht te verdiiisteren van zonsondergang tot MHisopkonat Laataarm raa Toertaigea moeten i mr na zonsondergang ontstoken worden