Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

EERSTE BLAD MAANDAG 18 NOVEMBER Prijzehbesluit van varkensvleesch en vleeschwaren Geldigheidsduur tot Januari 1942 BÜITENUND 0UÏTSCHLAND GROOT CANADEESCH TROEPENSCHIP IN BRAND I 1M DOOUEN BN GEWONDEN BU AANVAL OF COVENTHÏ De luchtaanvallen CHH Londen Het opperbevel w it weermacht Blaakt bi krnd Bij de verge dingsaanvallen op Londen X den niubt van li op 18 November werden naar eerst thani wordt gemeld treffer jeplaatst op de Waterloobridge op een tation in Paddiiifton op een gasfabriek in Kensington aiJinetle op een andere gasfabriek in de buurt van de Commercial doek Bi i deze laatite gasfabriek kon den Kroote branden worden waargenomen In versehiUende steden van ZuidEnge land evenals Portsmouth en Southunipton werden voor den oorlog belangrijke doelen 2waar getroffen Op 16 November werden de aanvallen opLjnden voortgeiet en verschillendtpliiatsen aan de Zuid Oost kust varKngeland met bommen bestookt In denloop van den dag vielen Duitsche geveehtsvlicgtuigen opnieuw talrijkeleheepsdoelen aan Hierbi i werd eerknopvaardijsehip van ongeveer 8 0O br t en een vrachtsciiip van 2 000 br t tot zinken gebraeht Twee andereVrachtschepen werden zwaar be chaÜKd Het mijneniepgen in Britschebavrns werd voortgezet f p 16 November des morgens werd in h t Kanaal i en lerht gvdurendte ii kort luifjenlilik zichtbaar Engelsih convooi door een batterij van htt leger doeltreffend bciehoten De Britxehc vliegtuigen die in den naeht van 16 op 17 November naar Duitschland vlogen vielen voornamelijk Jlamburg Kremen en Kiel aan Aan voor den oorlog belangrijke objecten wen slffht cerin e schade aang braeht Een brandbom viel in een droogdok De bom ken echter onmiddellijk gebtuscht worden Een hospitaal werd aanbevallen doch de talrijke neerKewctrpen bomnpifn vielen in den tuin zonder schade aan te richten Andere aanvallen waren gericht op woonwijken en kolonies Er ont stonden verscheidene branden die echter snel gebtuscht konden worden Een grsiot gedeelt van de bommen viel in de ï b of op het open veld Veertien doodeh eD verscheidene gewon len zijn te betreuren In den nacht van 15 op 16 November werd aan de Noord Fransch e kust een vijandelijk vliegtuig door de artillerie van marine en in den nacht van 16 op 17 November een ander vliegtuig bijHamburg door de luchtdoelartiUcrieen een derde vliegtuig door nachtjagersneergeschoten Ef n eigen vliegtuig wordt vermiKl I De aaaval op Coventry Naar de Engelsrhe berichtendienst meldt ia tkaa otlieiecl bekend gemaakt dat bu den Haehtelijk n aanval p Coventry tweehonderd men ehcn cddod en SM gewond werden In het verwoeste Engelsehe bewapeningscenfrum van Coventry ontstaan naar Amerikaansche eohespondenten irlelden thans nog van tijd tot tijd ontploffingen welke door Duitsche tijdbommen veroorzaakt worden De puinruimers zoo luidt het bericht vorder hebben talrijke gebouwen opgeblazen die op het punt stonden in te storten Er is nauwelijks een straat in Coventry waarin men niet over grootc stapels verpulverde muren en glasscherven moet klauteren Er is geen glas gem eleciriciteit er geen water voorradig Duizenden dakloozen krijgen voedsel uitgereikt aan reldkeukens Hier en daar ziet men het vuur nog mf uien 259 Iqken gevonden Van officieele Engelsehe zijde werd Z mdag medegedeeld dat tot dusver J50 doelden uit de puinhoopen van het Engelsehe bewafieningscenfrum Coven try gphiirgen zijn Hieraan werd toe gtfviiegd dat men op een verhooging v n bet aantal dooden moet rekenen IMPKESS OF JAPAN IN VLAMMEN OPGEGAAN Naar de Messaggero uit Bazel meldt is de grootr oceaarstoomer Empress of Japan die onder de Caradee che vlag ENGELAND Schepen schepen en noffeens schepen VntllLAKINCMCN VAN SIK RONALD CROSS ï ahaansche politieke kringen wijzen m t nadruk op de bekentenissen van d n Britjehwi verkeersminister sir IMnald Cross omtrent Ie zware crisis V B de Britsche koopvaardij als gevolg v de verlmrn dow het verseherpte optreden van de duikbootc oorlofi cfcepen en vfiegluigen i r asmogendh d n Men merkt op dat de minister t alleen gawag maakte van enwlige VAliezen aan tonnage tüd ns de la l weken en van de ontzagiüke taak w ke de BHtnrhc marine inoe vervul maar ook ey de alHwititc ca dringende noodzakelijkheid wees voor Gr BnHannië nieuwe schepen t verkrijf B Wat wy vooral noodig iiebben zeide d mmirtw iljn tciMven pen en nof tem schepen Cross gaf de beslissende Iwlcekenis toe van de Duit sthe beheerBcl fa der kusten van Noorwegen tot Spanje door te verklaren dat tlniffi iw over een aanzjenlyke lioeveelhtid nietiwe tonnage mo t l eschibken ondat het geen grondstoftaa meer kan invoeren uit de WestEuro peesche landen doch leze moet ttalen in Amerika Voorts gaf hij toe dat de Engeliche koopvaardijschepen vaak langdurig in havens moeten liggen om een convooi te vormen en door vlootstrijdkrachten te doen escorteereh en dat de koopvaardijschepen in reparatie grooter in a tal zijn dan in normaJe luden Mutaties bü het luchtwapen MAAKSCRALK DOWDING NAAR DE V S Volgens een D N B bericht uit Stockholm meldt Reuter dat liet Britsche miniaterio van Luchtvaart wijziging gebracht heeft in de k ezettmg van belangrijke functies bü de luchtstrijdkrachten Zoo is de vicemarar chalk der luchtstrijdkrachten Douglas benoemd tot oppeibevelhebber der aanvalsluchtstrijdkrachten In de naaste toekomst zal hij den maarschalk der luchtstrijdkrachten Dowding verX angen Maarschalk Dowding wordt bij tiet ministerie vo r Vhegtuigproduetie gedetacheerd en zal bijzondere functies in de V S verkrijgen De vice maai schalk der luchtstrijdkrachten Harris is benoemd tot piaatssvervangend chef van den generalen staf der luchtstrijdkrachten en zal dus Douglas vervangen De vicemaarsfhalk der lucht strijdkrachten Bnyd is benoemd tot plaatsvervangend opperbevelhebber der luchtstrijdkrachten m liet Midden Oosten KORTE OPLEIDING VOOR VLIEGtl IGBEMA VMNG Htt ministerie van Luchtvaart heeft de verklaring ontvangen dat de opleiding strjd van vliegers en leden van vliegtuigbemanningen nog verkort moet worden SPANJE Noo Iweer aan de Noordkust VREE VOOR CATASTROFALE fllVERSTROOMINGEN De gwieele Noordkust van Spanje wordt nog stcedi door hevige regen en zware stormen geteisterd waardoor de scheepvaart groote nadeelen ondervindt aldiis meldt het D N B uit Vigo De visschenj is reeds sedert acht dagen als gevolg van de ruwe zee totaal g taakt De telefoon en telegraafverbindingen tusachen Vigo Liasabon en Madrid waren Zaterdagavond als gevolg van het noodik eer urenlang gestoord Indien de regen niet ophoudt vreest men dat overstroomingen van cata trophaJen omvang zullen ontstaan Vo rr zoover de oogst nog niet is binnengehaald ordt hij als verloren beschouw d Ook uit La Coruna wordt een hevige storm gemeld die af en toe het karakter van een eyeloon aannam Groote gebieden in de omgeving van de st d zijn verwoest Talrijke personen liepen verwondingen op In de haven stuwde de storm hef water zoo hoog op dat de lager gelegen dcelen der tad overstroomden Wolkbrenk boven Madrid In den avond van Zaterdag en in den daarop volgenden nacht is boven Madrid en omgeving een wolkbreukachtige regen loagebroken die vergezeld ging van een zwaren storm Vooral aan de eltK trische leidingen werd groote sehade aangericrht De tram en metroverbindingen waren gedurende veischeidene uren verbroken Talrijke peraonen werden wond l BALKAN De aardbeving in Roemenië SCHOKKEN WORDEN STEKDS ZWAKKER Het Geologische Instituut te Boekarest deelt mede dat de aardschokken in de laatste dagen steeds zwakker geworden zijn Men moet daaruit de gevolgtrekking maken dat de aardiagen die de groote beving veroorzaakt ivebben weer versterkt zijn en dat vof r de naaste toekomst geen nieuwe ramp gevreesd behoeft te worden Koning Michael heeft de door de tardbeving liijzonder zwaar geteislerstad Panciu be7ocht di bijna volkomen verwoest ia VREEMDE VLiECTV IGEN BOVEN JOEGO SLAVTE Avala is gemachtigd tot de volgende publicatie Tegen vier sit zijn gisteren vreemde vliegtuigen over Bitolj en Kil5jewo gevlogen Als gevolg van de groote activiteit van het hichtafweergesichut en de Joego Slavische jagers konden de vreemde vliegtuigen slecht in de omgeving van Kitsjewo en bij twee naburige dorpen bommen laten vallen De vliegtuigen trokken zich terstond terug en hebben het Joego Slavische luchtruim ornniddeUijk verlaten Er vielen geen slachtoffers De aangerichte arhade is slechts van materic len aard VFRNIECWING SBEWEGW © 1 JOBCO8LAVHt VEKBOVCN Op last van het mlntslerie van BinnenJandsefre Zaken is thans in JoetoSlarië aan de iwfrtsehe v e ii ii g u ing tbeweging Zbor van den vroegeren minister van Justitie Ljotitsj elke verdere politieke actie ontzegd AMERIKA De steunpunten in ZuidAmerika ARGENIIKU REEFT BEZWiWEN Volgen een bericht van de New York Times uit Montevideo ii de Argentijnsclie regeering voorncment zich tegen het oprichle n van lucht en vlootbases aan de kust van Uruguay te verzetten daar deze den toegang tot de Rio de la P iata b heersclien ïouden welke door Argentinië als een de l van de territoriale wateren beicbomvd wordt HENKT FORD GELOOFT NIET AAN EEN LANGEN OORLOG In een interview met den eorre pondent van International News Service verklaarde Henry Ford dat hij gelooide dat de Vereenigdc Staten HENRY FORD Foto archief niet aam den oorlog zouden de nenien Verdtr ze de Ford dat oiidergrortd sch werkende slecht op financieel gewin Uitzijnde gToet en de werkelijke aanstichters vea óen oorlog zijn Hij geloofde o eriücns i uet dat de oorlog lang zal duren WOLKBKECKEN IN BRAZRifË EISCHF N DOODEN EN GEWONDEN Zware wolkbreuken hebben groote overstroomingen veroorzaakt in de stad Miracema en daar twintig hui2en verwoest waaronder het raadhuis Voorts zijn groote voorraden levensmiddelen vernietigd Tot dusver heeft men verscheidene dooden e gewonden geteld De lic htvoorziening en het weg en treinverkeer zijn onderbroken Korte berichieri Op een marinewerf te Boaton V S is brand nitgebroken Sabotoge acht mc n onwaarschijnlijk Er wordt een onderzoek ingesteld Den laatsten tijd zijn te Ankara Turkije talrijke verzieken binnengekomen van Koemeeneche Joden omeen Turksche doorreisvisum naar Palestina Deze aangelegenheid wordtthans door de autoriteiten overwogen Uit Vichy wordt gemeld dat hetspoorwegverkeer tuaschen Frankrijken Spanje via Cerbere dat tengevolgevan de door de jongste overstroomingen in de Pyreneeën aarygerichtesehade is gestaakt zal waarschijnlijk 15 D x ember weer het vat kunnenworden Blijkens het Zaterdagavond in eer ju tengewoon nummer van de Staatscourant verschenen Prijzenbesluit IMO Varkens Varkensvleesch en Vleeschwaren van den secretaris generaal van het departement van Landbouw en VisBcheritJ is hel verhandelen en afleveren van geslachte varkens door gru siers aan wederverkoopers en verwerkers slechts toegestaan tegen een prijs welke niet meer bedraagt dan de aankoopprijs vermeerderd met n bedrag overeenkomende met de ter plaa se van leveriiig geldende slacbtrechten slachtloonen en kosten van weging en een bedrag van 2 cent per kilogram geslacht gewicht en indien de verkoop plaats vind met uitzonderin g van bijbelioorende afvallen verminderd met een bedrag overeenkomende met de waanJe dier afvallen Ieder die varkensvleeAh en vleeschwaren andere dan vleeschconserven ia blik aan uiteindelijke verbruikers verhandelt en aflevetn is verplicht een prtjïlijrt waarop staan aangegeven de prijzen waartegen het genoenvde vleesch of de genoenvde vleeschwaren door hem worden verhandeld en afgeleverd in 2 voud ter secretarie van de gen cente binnen welke zijn winkel is gelegen in te leveren b een iioodanige prijslijst op een duidelijk zichtbare plaats in zvn winkel aan te brengen Met ingang van 25 November a Si wordt aan de verplichting gesteld oader b slechts geacht Ie zijn voldaan indien de in den winkel aangebrachte prijslijst is voorzien van het tempel van de gemeente bu welker secretarie ITALIË LEGBRBEKICHT VAM GISTKREH Veiintterde strüd aan het Grieksche front ÜANVALLEN OP KRETA EN ALEXANDRIE Het IBilc wccrmachtsbcricht van het Italiaanschc hoofdkwartier luidt Aan het Grieksche front werden Zaterdag aanvallen en tegenaanvallen ondempmen die vooral m den sector van het negende leger verbitterd waren Onze luchtmacht in nauwe samenwerking met de troepen bombardeerde spoorwegen artillerie en vijandelijke steiü gen waardoor branden en ontploffingen ontstonden en de verbindingen werden verbroken Ook troeper ccncen traties eerden be =iioC kt Een van öhze vliegtuigen is niet teruggekeerd Onze vliegtuigformatie bombardeerden haveninstóljBties var Soec Kreta en de haven var AieXundrië In Noord Afrika bombardeenie cnz e uchtmaclU de vijande jke v iegtuigbascs van El Daba en Maaten Bagi c sr waar een geweldige brand tr is ir d alsmede de installaties an Mtrta Matroeh en den spoorweg tussche lieze laatste plaats en Bir Amas n Eer rijdende gufdeientrci bcsta rdo uii rtig wagiirs werd door btmir i n er itrailleurvuur getrcffen en geraakte brand Te lam en lilagoeiya veertig kilometer ten zuiden var Sid e Barani werden tentenkampen er eer dertig mechani sche voertuigen ir du k lucht met mitrailleurs bt seheter er ir tt bommen van klein kalifctr i ïtookt waardoor zéér ernstige é chuce werd aangericht en branden cr tstcnden Vijandelijke vliegtuigen die sr el en nauwkeurig docr e nze luehtverce iiging werden ontvar gen wierper lukraak bommen op Scllcem Earoia Derna Bümba en Eegnhazi waardoor in totaal twee personen werden gewf r c n geen schade werd aangerich Eer vijandelijk vliegtuig van hel pe Lysander werd d Kir onze jagers ir brand geschoten E n var or ze ingtr ing bij een duikvlucht veriorer coordat het toestel den grond raakte In Ita iaan sch Oos frika bc rr bardoerde een van onze Viiegtuigformatiesde haveninstallaties van Pon S uaar waarbij zi werd a3ncs alien r trf r een groep vijandelijke jagers De fcnr ateItaliaanschc vliegtuigen wist ee v g tuig van htt type Gloster neer te schieten Door de vijandelijke vluchter hcver Decamere en Massaoua vielen geer slachtoff rs er werd gfen schade i r ngericht Te Massaoua werd eer v ar delijk vliegtuig neergehaald De vijardelijke vliegtuigen wierpen bommen op Bari waardoor twee p r =or er v rcier gewond en onbete Vienerde schade werd aangericht Ook op Mont oli werden bomme geworpen waarcir fr een persno i werd gedood en enkeie woonhuizen werden vernield FRANKRIJK Duitsch Fra nsche besprekingen LAVAL TE PARU Uit Vichy wordt gerrwld dat de vicepresident en m inister van Bu ter land che Zaken Laval uit Parijs m Vicny is teruggekeerd Hij heeft in Parns wederom diepgaande besprekmger gevoerd met de Duitsche autoriteiten m het middelpunt waarvan c e sa menwerking stond welkr tusschen den Führer en maarschalk Pélam is c ereengekomen Laval bracht terstond na zijn aankomst maarscnalk Pétain hierover rapport uit evenals over eer bijeenkomst welke hij met den Spaar schen minister van Buuenlandsche Zaken Serrano Suner te Parijs gehouden heeft Ie lijst is ingediend toi bewijs var at ocdkeuring daarvan door den burgemeester De goedkeuring wordt door den burgemeester tot wederopzeggingens VIcesckwam Het verhandelen en afleveren van vleeschwaren met inbegrip van jeverpa t M4 in blik doch met uitzondering var HRfedere vleeschconserven in bliJ aan VPTbruikers is siech ts t ge aan tegen de prijzen welke staan aangegeven op de bedoelde prijslijs t en welke niet meer mogen bedragen dan de voor de verschillende vJetsch vvaren hierna te noemen prijzen Deze prijzen gelden in guldens per lOt rain met uitzondering van die voor everpastei in blik welke gelden per blik met aangegeven inbond voor van den winkel afgehaalde vleeschwaren en exclusief omzet belasit ing bij bezorging aan huis mogen zij worden verhoogd met ten iwogste 1 cent per pond of gedeelten Van een pond per bezorgtng Gekookte ham f 0 25 Kauwe ham 0 24 Blaasham i 31 Sclvouderham i 22 Rookvleescb muis 11 31 Rookvleesch bü 0 28 Procureur Bacon J 27 Ontl yupck tJ Rookvvprst prima tM Rookworst 1ste soort 0 22 Gekookte worst 0 18 Plockworst 0 26 Snyworst 0 26 RiMM schrale hmd oom kaadea sn gol ail Mknti lippMV gespraaiM konden genaasn snal mtH PUROL2 Oooi3060cl l ApiMh D g itni MUNHAIOIHIiHH l 8il KI Storm en IkJikc aardbeving te Boulogne Sur Mcr MB LIOENEN CHADI AANGERICHT Zaterdagavond heeft te Boulogne Sar Mer een hevige storm gewoed die voorafgegaan was door eea kort aardkeving Door hel noodweer werd tm alle üeelen der stad groote scliade aangericht Op veischeidene plïatstn werden de daken van de huizen genikt vensterruiten injjedrukt en n uie n omvergeworpen Talrijke telegri alen telefoonleidingen werden verMeld Op een enkele plaats w erden alleen al dertig groote bcomen door den storm geveld ï o r een wolkbreuk die iets later begon weiden groote ofpervlaklen weiland in de omgeving van de stad overstroomd Een aantal gezinnen is dakkio De schade wordt ntnutoe op verscheidene millioenen FiaiiKciie francs geraamd DISTRIBUTIENIEUWS Verschillende textielproducten niet meer vrijgesteld De d re teur van het rtiksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel daartoe gema h tigd door den secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart deelt mede dat hij de lijst van vrijgestelde testielproducten van 31 Juli I94fl met ingang van Zaterdag als volgt heeft gewijzigd Niet meer vrijge teM ilaeh on pnntea gewaardeerd en alleen verkrijgbaar op de texticikaarten en eventueel op periale vergunning zija de voigcndc artikelen Geheel uit natuiirzijde geweven gebreide en tricot stoffen endaaruit vervaardigd artdielen bovenen onderkief dmg mclusiefkmisen en siokken Crépe georgett crépe mtitwseline organdi opal giabotisl velours chiffon brocaat en laméstoffen cisselé en daaruit vervaardigdeboven kleedirvg Kleerjing luiers en benoodigdheden voor babie s n kinderen dieop S upjstus IMO drn leeftijd van 3 jaar nog niet hebben bereikt Rjze artikelen ziller vanaf Zaterdag i I uitsluitend lr p rprriplt vergTjnningen mc oen vrcrdeii verkocht welke speicaie verguneiinfer door de pl iatse ijke distributiedrensten alleen worden afgegevenrp vertoon van de disiributieMtam kaart van het kind Regtnjaiaen regenmanteis en regencaoes uit gun in i f f gegiimmeerde stoffen ver aardi cd Handbreiïarens vervaardigd uitnatuurzijde kunetzijde eelwol rrilkwoi enz uitgezonderd de kieme opmaak voi r handwerkdoeleinden zooals strè getjee kluwetit s en spoeltjcs Dj w aardeering op pï nten voh bovenstaande firtikelen en of de verkrijgbaarstelling op spet iale vergunning zal aan den detailhandel worden bekend gemaakt door bovengenoenïd rijksbureau To t zoo lang is de verkoop van deze artikelen aan het publiek verboden CcTT e Iaat worst 9 26 Tcngenworït 0 17 Lercrkaas 0 20 Nierkaas 0 1 Berliner leverworst 0 26 Saksijïche leverworst O If Haagsche leverworst 0 14 Bloedworst 0 13 I veTpastei in blik prima inhoud 23 gr per blik 0 54 Levfrpastei in bük 1ste oort inhoud 200 gr p bi 0 33 Va en Tlee9cli Het verhandelen en afievertn van varkensvleesch aan verbruikers is slechts toegestaan tegen de prijzen welke staan aangegeven op de prijslijst en niet meer mogen bedragen dan de vror de verschillende soorten varkensvleesch hierna te noemen prijzen Deze prijzen gelden in guldens per kilagra m van den winkel afgehaald vleesch en exclusief omzetbelasting bij bezorging aan huis mogen zij worden vertioogd met ten hoogste 10 cent per pond of gedeelte van een pond per zorging Fricandeau en rollade f 1 65 Magere lappen l SO Mekcarbonaden 1 40 Ribcarbonaden 1 50 Haaaearbonaden 1 0 Oebakl en pouict 1 2 Kr b es 6 Verich mager spelt en speh iappen l V Vertó vet spek 1 25 Kinnebaklsppen l lfl Vette lappen MO Raiöw varkens vet 1 SI FVioten 0 15 Het i het Detailprijzenbesluit JMO Vleesch en Vleeschwaren Ie aanzien van varkensvleesch en vleechwaren met inbegrip van leverpostei in blik doch met uitzcmdering van andere vieescbcoDsorven in bij kefwalde tteeét met ingang van 1 November buiten ericing Het afgekondigde Prijzenbesluit geldt voor het tijdva4t aanvangende heden 18 November en eindigende 1 Januari 1942 Welke Bom BRON GEBAK EN Bi Wet 15 genumiBeriielrf n n van het 2e liroSBï 2508 gram rossrbtaJTS gran amitr bru d Bi j bonnen 12 grun S 100 gram ander lirwi ÜNi soen gebak vo r dTliS 18 Nov t m £ 2S I Mgca extra geWigki De met 14 geii att g geldi i l lkii Elk der mH 1 g u K recht op het kou T lnl gr roggebrood of M i l H ran 1 35 wt ateel f w JS J 4 Nvt t a 1 D J SUIKER K OM o 42 I getdig van 28 iet t nJJ BOTER EN VET BON 17 vaa de hst t i graas boter et li am rim geldig van 1 Z 5 veniber fc BON 17 gran a de velk margarine ef i ko r geldig van 16 t aafi De bmmen welke S a aog niet gebraikt £ ï TB nog geldig t n jf jjj KAAS BON fHo SI vaa alg m bvnvMK 1 on s k tt t Bi 24 Nov met lWtA 3geMigheidsdnur BON No 2 Ï nog t U geldig lln EIEREN BON No G4 I pn kiiM eenden ei zooui l in hï sekaal geldig van 18t B iis veaaber Kwniiea op 24 j 2 her nog ongebruikt UHmZ dig t m 1 Oeeemb W THEE W KOFFIE BON No tl 1 oRsttMiii pead koffie geldig lat h 29 December VLEESCH BüN 09 VleeM h I sh been inbegrepen óf een vlecaebwaren Bm H Hh vircschuareu ranlwea liiat waren geldig t m 4 Sn st een week extra eldigkekbht Btt N 08 Idem K lm geMf Vt 24 Nov GRUTTERSWAREN BON No tZ 750 graa dM rijstcmeel ef rijstebleeai sfiTd temecl gemengd nieeli i gries of rijst pud liBgpocil i dig t m 39 Nüvemben BON No sn nitslilliil 25 gr gort of gurtnmirt i rp ten geldig t m 27 Dec BON Ns 83 iM graa mout of havervlokken sf bloem of a ardappelnieelviiltal of gort of gftriniout sf geldig t m 27 l ee i BON No 9 1 100 graat of tarwe of griesmeel of aifid aardappelmeel of psddtafpatl dat Ito zetmeel bevat pMl t m 27 December BON No 98 lft raa of vermicelli of spaghetti fdl t m 27 Dec LEVERTRAAN Altcca p boa vaa arl Mt 2M s e per koofd per wsA ZEEP BON No 29 1S graai 1 toUctsecp of 12 gram L zeev of 2 gram zacht aMRÜl 2S0 gram zeeppoeder sf Uipil zeepvlokkrn af 2 0 gna l werkende wa H hmidd l a tfll graas vloeibare zeep gskT 13 Nov t m Dec Dcse k i geldt ook v r 1 wasck per 8 K G dr Mf goed ÉtfH No 11 54 gram wkaMl of se take seheercrèa put scheerzeep Kieldig W l Aagnstus t m 11 Decea I Of een bon één ranti ea o l seep mag verkocht stak toiletzeep van de m samenstelling van 75 fis VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende November JcPJjJI Toor één eenheid bnsia Bons 04 05 Ob en 07 VM bankaart distributie brandstoffen haarden kfj bons 07 08 0 10 H jj i l 14 van bonkaart l ccnrtaie verwarming l bons gemerkt hI v i één eenheid 2e perww l cokes één eenheid Ie l Bmis I 9 1 en 11 1 kaart distributie vast r l f en baarden kackck 1 één eenheid turf De voor October gi bonnen blijven nog 1 met 14 November PETROLEUM VIT Z L petroleum igeMW Nor t m 29 Dec tl rcrfMte B voor v haMwMiing geeft f 2 hoopca van 2 L f lTii Geldig van II Nov t VOOR DE HUISDIEREN BOM No J l n Vaii 1 mSI groop i 1 KXi 33 groep n 10 KG W JTvl S K O Htm JWI mm gfoop V 4 to t groop VI 3 K G 1 fil BON No C o tS W katten van 1 Um 3 l KG kattenfcrood l Na 3 November rT I o S van bedoelde JVj geldig en mag dei ai volden aangenome m Rei mr De nv fWde to hot Wiï pureau u bage sp aw Co O