Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

EEDE BLA D MAANDAG 18 NOVEMBER 1940 Stadsnieuws gottcrdamsche viuclitelmgen in hun nieuwe woninai Centraal Vluchtelingentehuis in gebruik genomen g regeeriiigscommissaris voor de hulpverleening aan Rotterdam mr J A de y was aanwezig bij de officieele opening van het Centraal Vluchte yntehuis en bracht dank aari allen die zich voor de Rotterdammers hebU beiiverd Rechts van den oud minister mevr M James v d Hoop links H P C M de Witt Wijnen voorzitter van de commissie van toezicht foto Stridioj gegeeringscotninissaris jor J A de Wilde aanwezig te nieowP wotilng die de hier Ier verblijvende Rotterdamsche JKtelingen hebben betrc ken het ZZt voormalig Sint Catharina Gastje vestigde Centraal Vluchtelin Jj uis is Zaterdagmiddag oflicicel fSjniik genomen Ö bewoners die in dit groote en f gebouw een keurig verblijf i gekn gen dat in vergelijking 2 de vroegere huisvesting een aanJJJlljIie verbetering beteekent waren ffirt belangrijk gebeureh allen prcZit en met hen hadden zich in de £ conversatieen eetzaal met een Z tje opgefleurd velen verza die et het werk voor de vluch S en op een of andere wijze bejj hebben gehad en thans voor A lotstandkoming van hel eindresul t van arbeid belang stelling toonden De bijeenkomst had de eer van de jjg ezigheid van den regeeringscom jUB is voor d hulpverleening aan jtterdam oudmin ister mr J A de fyde die in gezelschap van ir W Ijputiers adjunctdirecti iir van het botau burgerbevolking te sGraven M speciaal voor deze gelegenheid g Gouda was gekomen Ook de H ijgaris voor Zuid Holland voor tm afvoer van de burgerbevolking de kMtH Kool alhier was aanwezig Met 4e leden van de door B en W ingelUUe commissie van toezicht voor de Ariitelingcn mr H P C M de Witt fl wn voorzitter den heer N G Bnedijk crutaris mevr M James r d Hoop mevr Van Reedt Dortlild de Kat en dtn heer J S van ggot woonden verder de opening van M tehuis bij de wethouders C H Igmans E A Polet en W Sanders il jBnecntew crotaris de heor G J inu mtvr dr M M C de Witt nen Koumans directeur van den pneentelijkcn geneeskundigen dien st Eh W do Planque de commissaris politic de hoer C Hes s de direcMr van gomecntoworken ir L Sollc IJB Gelpke de dokter vah het huis dtherr P do Boer het raadslid mevr i H van Dantzig Mellcs mevr H BMb Bargor en mevr M van Elk 1 Hooft namens de Goudsche Vereeninng voor V rjuwelijke Vrijwillige Bttlp ds E E do Looze en do heer G H van DricstiMi namens d diaconie 1 de Ned Hervormde Gemetnle en UI van anderen die lich voor het fhditélingonwcrk vcrdicn ito jk hebtal gmiaakt o a mevr P HomeBui Jan son m vr J van Wijk Kenwenhüven moj M Smit en de Iwren J van Dantzig H J A van j Manen S Jaring en J Groenendi jk tanevop do loidir van het Centraal Vluchtolirii nlehuis ï hi T H do Grout Geiinaleven Uevwderd Als voorzitter der comnii i v n toezicht heeft mr de Witt Wijnen een welkomstwoord gesproken dal hij in het bijzonder richtte tot den regeeringscommissaris mr de Wilde Mr de Witt Wijjicn herinnerde er aan hoc na de ramp van Rotterdam ook Gouda de Rotterdammers gastvrij heeft bijinongehaald De huisvesting was niet gemakkelijk doch langzamerhand werd alles in vaste banen geleid waarby het v rblyf werd gecentraliseerd in twee gebouwen Ons Huis en de Kleine Kerk De ligging en huisvesting waren niet ideaal en het gemeentebestuur is zich toen de rade gegaan hoe zooveel mogeiyk het lot der Rotterdammers zou kunnen worden verzacht Het resultaat is dit Centraal Vluchtelingentehuis Jht het groote voordeel biedt dat het het eigen gezinsleven wKivcel mogelijk bevordert Elk gezin heeft een eigen kamer en het kan dus zyn eigen apart leven leiden De voorzitter bracht dank aan allen die aan do totstandkoming medegewerkt en die zich voor de Rott dammers beijverd hebben en speciale waardeering betuigde hij daarbij aan den hoofdopzichter van gemeen tuworken Groenendijk en den opzichter Bossing voor hot ontworpen van de inirichting van het gebouw aan den heer T van Vliet van de firma J Slogt die zoo voortvarend en zoo geslaagd de verbouwing heeft uitgevoerd aun de V V V H aan den leider van het verbluf in Ons Huis den heer Van Soest met zijn assistente mej Kerkhoven aan den leider van hel verblijf m de Kleine Kerk den hoor Van Danlzig aan het bo tuur van Ons Huis on aan don heer Van Bohemcn Zich tot do bewoners wendende gat de heer do Witt Wijnen hun de verzekering dat alles zal worden gedaan om het hun prettig te maken en daarnaast dimen zij zelf mede te worken m de goode harmonie te verkrijgen Er bestaat een neiging om in de stad te gaan wonen doch mr do Wit Wijnen bond de Ijcwoners op hot liarl wol te bedenken dat eenerzijds moiiiijkoen huis te vinden is en de toelage die zij ontvangen niet gfooi if t n anderzijds dat de commissie in staat is voor warme lokalen vo ar behocTüjke ligging en dekkir g en voor goed tten te zurgen en hen daardoor aüet loi moeilijkheden te beiparon Do voorzitler eindigde met de hoop uit te spreken dat de Rotterdammors als zij eenmaal naareigjn sta i teruggaan zullen terugdonken aan Gouda wiiar menschen zijn die hun w Icn helpen en toonen medegevoel voor anderen te hebben Dank van regeeringscommissaris Vervolgens sprak de rcgeerin s commissari mr De Wilde Hij we s op De Coudsche Courant h i do srnot te publiciteit in fikiu la en oinscviii wurdl eiken uv i hij voic duizenden abonne boïuigd ill GOCI A Alphen a d Ri m AminerstoL BorijamnaoM BorkenwuuJe BodegTav n BosKoop Dnerirugge GüUicnik Haastrecht Hetendorp Moercapeile Moordrteht Niouwerkerk a d IJisel OuderKTk a d Utsei Öudewaler Polsbroek Reeuwiik Scnoonhoven Stolwijk Waddinyeen Woerden Zevenluuzer ADVERTENTIEPRIJS lijSgewone regels ƒ 1 05 elke rJgelmeer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels 1 25 elke regel meer 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prusen volgens speciaaltarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels 7 0 2S elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bU vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten de vi rwarrir g die na 14 Mei in de buurt van Rotterdam heerschte maar naar oudHoUandschen trant waren dadelijk verschillende gemeenten bereid de vluchtelingen op te nemen Aanstonds is begrepen dat er centralisatie moest komen en die is gevonden middels het bestaande bureau voor den afvxjer van de burgebevolking tot welks leiders de heeren Götz en Lamm MS de regeeringscomrr jssaris een wjord van hartelijken dank richtte Algemeen is de goede Ncderlan4sche eigi3isch p getoond om nood te helper l erfig n Het kan echter we l een dag of veertien goed gaan menaehon irt huis teinomen maar op den duur moestt toch vooriioniagen worden getrOjffon want gezinsleden kunnen niet gescheiden leven Het is van gr ote beteckenis dat allen tezamen wonen Hot bureau heeft het gezinsverband hersteld en de heer de Wilde hiopt dat dit Viuchtolmgentehuis er tr e mag medewerken hot gezinsleven in stand te houden Er is veel gedaan en veien wijden zich belangeloos aan dezo taak waarvoor de rogccrmgscaniimissaris hun gaarne dar k bracht Mr de Wilde sprak de hoop uit dat het einde ma znn dat de menschen terugkccren r aar eigen omgeving en dat God het vnorrecht van vrêdo zal geven Voor de betrokkenen zijn het moeilijke on are dagen geweest aarin iets te geven en of Ie offeren wasen waarbij men achteraf wellicht al erkennen het is wel feocd voor mee geweest Daarbij kan men zeggen dat ondanks allo ellende hior een Ucl tstraal is geweest en dat gü daarti e hebt medegewerkt daarvoor breng ik u besloot rnr de Wilde zich tot de janwezigen i hlende van harte dar k ook namens dun hoor Lammers Geschenken voor de bewoners Mevr H Baale BarRor verraste de aewiwiers met een geschenk van de Goudsriie Vereeniging voor Vrodwolijke Vrijwillige tulip een radio met oen jaarabonnement op de radiodistributie als een bijdrage om in het niouwe hiiis e n gezellige steor te brengen en met rrmzieik wat vroolijkheid en opbeuring 16 geven Ook de commissie die Ons Huis bestuurt had een gewaardeerde attentie de heer A de Heide bood den vroegoren bewoners van zijn gebouw een sjoelbak en diverse spelen aan Ten slotte spraken de heeT Van Dantzig die leider van het verblijf in de Kleine Kerk was Hij gaf de verzekering dat zijn taak geen last maar een lust is geweest en dal er in de kleine gemeensehap een uitstekende stemming heeft geheerscht v aarvoor hij de bewoners hartelijk dank zegde Het IS een mooie tijd geweest waaraan hü steeds met genoegen zal denken Het gezelschap heeft vervolgens door het nieuwe tehuis welks inrichting wij vorige week reeds hebben beschreven een rondgang gemaakt en met voldix hing por t i oprd tol wi k oen u ui v ü i I d niol piMjiLio k iii r Jv i i s K niaaKt II l lot or irlslokond uit on H lil i vd 011 ii i w i ijn in l I 1 iSo IJl llo iul O o i r urjord n iii hol ir t dr i i k iKl ro i dio in sp rii i iinnok on spop p aats bui on zivh tppeiboft vermaken De Rsiit rdammois hoblion in het vour dit dool wel r i oiiikto al was hot aiioni maar I grouto ruinilo gi houw eon it l loiiuis giliro oo wuaiiii uilsl o or d oor hon wrr clt gezorgd GAS WORDT DUURDER Eén cent per M van 1 October af ELK KWARTAAL TPGTSiNG DER PRUZliH Nadat de raad in zijne vergadering van 28 Juni 1940 had besloten het tarief voor gasievering over gewone meters aan te vu len met een k9lenclausule bleek dat deze aanvulling op grond van de Pryzcnbeschikking 194U de goedkeuring behoefde van den sec retaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel Ngverheid en Scheepvaart Tijdens de behandeling van het tot den secretarisgeneraal gerichte verzoek deelde de Gasstichting B en W voorts mede dat verzoeken om goedkeuring van prijsvcrhoogingen voor gas door het genoemde departement zullen worden getoetst aan een formule waarin door dal departement aangegeven gegevens omtrent kolenen cokesprijzen als factoren zijn opgenomen en welke als een kolenclausule kan worden aangemerkt Naar aanleiding daarvan hebben B en W een verzoek ingediend tot goedkeuring van een op deze formule gebaseerde tijdelijke verhooging van de gasprijzen ingaande 1 October j l met een toeslag van 1 cent per M De secretaris generaal berichtte dat hij tegen deze verhooging geen bezwaren heeft Hot ligt in het voornemens van B en W na 1 Januari as zoo noodig na toetsing aan de bovenbedoelde formule per kwartaal de herziening der gasprijzen voor deze gemeente te bevorderen de daarvoor getroffen regeling gaat van hel begin el uit dat de gasprijzen telkens aan de gewijzigde pmstandigheden zullen worden aangepast Bij dalini van de kolenprijzen of stijging der cokosprijZcn zal derhalve regelmatige becijfering van de verhooging of de vor aging van de gaspriizen op de basis van de normale gasprijzen periodiek moeten plaats vinden Uc genoemde Sliehtmg geeft B en W daarom in overweging te bevorderen d t de raad hun machtiging verleen t de gasprijzen te wijzigen overeenkomstig de door het meergenoemde dopartoment toegestane formuloberokening zoodat niet ieder kwartaal eon nieuws raadsbesluit behoeft te worden eonomen B en W stolen den raad voor deze machtiging te verleenen Coornhert gedenksteen IN GE MEENtEMJK EIGENDOM EN ONDERHOID Tor gelegenheid van de herdenking van den 50 =ten sterfdag van wijlen den Goud xrhen geleerde Dirck Volkertsz Coornhert op 29 October is een gedenksteen geplaatst in den voorgevel van het huis Oosthaven 51 eigne aan en bewoond door den heer mr H P C M de Witt Wijnen Deze steen dioni ook voor het verre nageslacht behouden te blijven en van een regelrfiatig ondeihoud te zijn verzekerd In dit verband heeft het bestuur Het Fonds Goudsche Glazen B en W verz 5cht te bevorderen dat deze gedenksteen door de gemeente in oigendom onderhoud en beheer wordt overgenomen waartie B en W den raad het voorstel doen De gemeente krijgt den steen in eigendom tegen betaling van ƒ 5 onderhoudt dezen naar l ehooren en neemt verder op zich om indien de huiseigenaar te eeniger tijd verlangt dat deze stoon wordt verwijderd of dit zelf noodzakelijk acht den steen te doen uitbreken en op een andere daarvoor meest aangewezen plaats aan te brengen VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS GEREF KERK Bij de gisteren gehouden verkiezing van ambtsdragers der Gereformeerde Kerk zijn gekozen als ouderlingen de heeren J Blokland B de Jong J P de Kleyn en J v d Nadort en als diaken de heer W J Derksen Uit vroeger tüden Di GOl DSrHE COURANT JMLLUUE 75 JAAR GELEDEN i l Bnakoop Aangezien in het nabiiii o liazoi wc ude by een landbouwor uo voolyiihus uitbrak is door het i nior tobi luur alliior verboden on or woiU voorwend iol ook rundvee of lOiipoii uit die goinoonle afkomstig i lor in of door te voeren 50 JAAR GELEDEN Uit den gemeentoraad Ingekomen was ton rapport van B en W op het vruogtr ingokomon adres van A L v Dor ssen en 94 andere landbouwers en bolanghebbendcn by de kaasmarkt alhier tioudende verzoek om eene wijziging te brengen m het raadsbesluit van 29 Juli 1887 en te bepalen dat die markt des voormiddags te 8 uur een aanvang zal nemen B en W stellen voor gedurende nog één jaar een proef te nemen met de kaasmarkt te doen aanvangen niet vóór een bepaald uur en deze eerst te 8 uur te doen beginnen op welk tydstip de eerste treinen van Amsterdam Den Haag Rotterdam en Utrecht alhier zijn aangekomen Z5 JAAR GELEDEN Doof het Provinciaal J Kerkbestuur van Friesland is tot dej angeliebedifning toegelatei de j Er B M van Tohgerloo candidaat an de Ulrechtsche Hoogeschool alhi r Honderd b i ceuringen in twee dagen FIETSERS VOLGT DE VERKEKRS BEPALINGEN OP De pollie zjet scherp toe op de naleving vin de verkeersvoorsciiriften en het grofA aantal bekeuringen dat Zaterdag en Zondag is opgemaakt houdt vo jr de weggebruikers en speciaal voor de wielrijders de waarschuwing in zich stipt aan de bepalingen te houden De processen verbaal waren voor de volgende overtredingen geen teeken ge en bij richting veranderen 43 met drieën naast elkasr en links door de bocht rijden 22 fietsen op de hoofd baan van de tunnel 1 verboden richting rijden op de Oosthaven en idem op de Westhaven 8 fietsen zonder bel 4 fiet stn zonder licht 9 fietsen zonder wit achterspirttiord 1 en fietsen over het noodbruggetje op de Hanepraai 1 totaal 92 stuks Voor andere feiten werden de vol gende bekeuringen opgemaakt onvol doende verduisteren 4 geen identi teitsbewijs 8 ijkwet I warenwet 1 uit vliegen postduif 1 en dronkenschap 2 zoodat er in totaal gedurende twee dagen niet minder dan 109 personen zijn geverbaliseerd Vereeniging voor Paedagogiek büeen DE HEER BEVERSLUIS SCHETST PAEDAGOGISCHE BEDRIJ VIOIIEID IN DE LAATSTE VEERTIG J AR De afdee iing Gouda van de Vereeniging voor Paedagogiek verg id rde Zaterdagmiddag m Ter Gouw By de bestuursverkiezing word in deVacature ontstaan door het overlijdenian den heer H de Blouw gekozen eh cer S Swaneveld te Gouda Do heerenB Swanonburg en B v d Bosch Vrden herkozen e heer A Beversluis hield daarna iiiieiding over Paedagoglsche bedrij In Duitsèhland bestond wel van de zijde der Wetenschap belangstelling voor de paeBagogick De eerste stap in de goede riohting werd in Nederland gedaan door debenoeming van J H jrunning Wz tot privaat docent te Utrecht Later volgde pnof Ca§im r aan do Universiteit te Leiden prof Kohnslamm do beziolonde leider van het Nutsseminarium voor Paed igogiek t Vervolgens gaf de inleider ten overzicht van de instellingen op hel gebied der paedagogiek Hij besprak do vereeniging tot bevordering der studie der Paedagogiek die de examens Paedagogiek M O vei zorgt het bekende Nutssominarium onder leiding van prot Kohnstamm en zijn ijverigen adjunctdirecieur den heer G van Veen vervolgens het Twentsche Instituut voor Opvoedkundige vraagstukken en de Vereeniging voor Paedagogiek De verschillende paedagogische congressen werden gememoreerd en ook gewaagde de heer Beversluis van de gezegende ontwikkeling van het buitengewoon onderwijs waarbij in harmonischa samenwerking tusschen artsen paedagogen en psychiaters goede resultaten werden tiereikt De kinderwetten van 1901 riepen tal van instellingen in leven voor het misdadige kind De heer Beversluis behandelde vervolgens de rij van paedagogische tijdschriften waarvan de meeste echter slechts een wankel bestaan konden leiden Wat uitvoeriger stond hy stil bij de schrijvers van boeken over paedagogische onderwerpen onder wie Jan Ligtharl en Gunning de eereplaat innemen Van de buitenlandsche paedagogen hadden vooral Fröbel Moniessori Adler Förster en den laatslen tiid ook Deeroby globalisatie methode veel invloed op de Nedcrlandscho onderwijswereld Nadat nog gewezen was op de paedagogische renaissance bij de Katholieken met aan het hoofd mgr Hoogveld prof Roels S J Rom bouts eindigde de heer Beversluis zyn met veel belangstelling aangehoord overzicht met een bespreking van de beweging voor onderwijsvernieuwing van de laatste jaren Hij sprak de hoop uit dat deze beweging de resultaten van het onderwijs zal verhocgen en don sleurgeest verbreken waar die bestaat Betreden provincie Zeeland VOORAF rrrZONDERINlfeVERGUNNING AANVRAGEN Officieel wordt medegedeeld Het is den laatsten tijd herhaaldelijk voorgekomen dat ingazeteneh van de meer Noordelijk gelegen provinciën die door Zeeland willen reizon in Roozendaal aankomen zonder in hot bezit te zijn van de uitzonderingsvergunning voor het betreden der Zeeuwsehe eilanden Om in de provincie Zeeland te mogen kom en dient men een verzoek tot het ontv angen van een ver gurning te richten tot de burgemeesters van dia gemeenten in welice men mo t zijn Deze verzoeken worden na toetsing op ae noodzakelijkheid van het bezoek en nadat de burgemeesters huh standpunt te dien opzichte hebben bepaald gezon den naar den bevoegden stafofficier welke gedetacheerd is bij den vertegenwoordiger van den Rijksconimi saris die opnieuw het verzook zal toet 4en en de vorfunning uitreikt In het verzoek dat men tot de burgemeesters richt moeten zijn veniield vooren familienaam van den veitzoekior beroep woanplatijs en w ionadres dattim en plaats van eboor e bovendien de reden waarom men naar Zeeland wil en don duur van het verblijfaldaar Personen die den voorgcïchteven weg niet bewansJelen en zich das ondanks in het ontruimde gebied bew gen warden zonder nader onderzoacunmiddellijk gedwongen de cilandeftte verlateji eb moeten naar hui terusi feizen Aanvragen voor het verkrijlen vanA een uitzonderingsvergunning welke akin andere takken van dien t gericht wprden liilnnen niet in behandeling worden gen2 men OPNE MING KA SGELDEN B en W stellen den raad v ir hen te machtigen tot het aangaan van kasgeldleeningen gedurende het eerste kwartaal 1940 tot een bedrag van ten hoogste ƒ OÖOOOen een rente van niet meer dan 5 MEISJE GEVALLEN H zeven jarig meisje N Blanken uit de vierde iCa te is gistermiddag op den Langfen Tiendeweg legen een muur gevallen Zij treeg een bloedende wonde die in de Wijkverpleging is verbonden FEUILLEI UN Nwlnik rboden k verdwenen erfgenaam Hl U ben sprakeloos zei Torger en klank van zyn stem verried dat hü opgewonden was StorslaapenVong op en liep in het vertrek heen weer geloof er geeri woord van hij uu Geen woord De twee 4er i wisten eveneens senlimenteele fookjes te vertellen tot wij hen het l er afrukten Ujnd U bent wellicht van dezelfde f ing zoo wendde Palmer zich tot die nijdig voor zich uitstaarde Hij lachte ruw Men moet pjl aii eens goed bekijken mynheer fter voordat men hem het vermo an het Lorettihuis in handen j Oat spreekt vanzelf Wat moet er en heeren Ik verwacht uw Iemand moet dadelyk naar Mün rlrekken JT wie mijnheer Storslaapen Il a en af geen antwoord Hij opgewonden wandeling ge staakt en stond nu voor het raam waar hy naar de straat staarde De man die daar plotseling in München was opgedoken moest een bedrieger zyn moest dat zijn Was hij het niet dan ach het was niet te voorzien wat er dan gebeurde Ik ben ervoor dat men hem ondanks zijn lijdenden toestand verzoektnaar Kopenhagen te komen zei Torger die zijn opwinding overwonnenhad En uw voorstel mijnheer Lund Ik stuit mü aan by de méeningvan mijnheer Torger Palmer keek peinzend van den eennaar den ander Ik zal u nog vandaag melden tot welke stappen ik bengekomen U mijne heeren wordt verzocht zelf niets te ondernemen Hydeed den brief weer in zyn tasch enstond op De komende dagen zullenhopenlijk zekerheid fengen Ja endan nog iets Dr Sedlmayer deelt mij mede dat als mijn cliënt besluit naarKopenhagen te reizen zijn middelendaartoe niet toereikend zullen zijn Dat is echter van minder belang wUzullen de kosten daartoe bestrijden uithet fonds dat ter onze beschikkingstaat V Natuurlijk rleji Storslaapen enkeerde zich met étn ruk van het venster af Ongetelde duizenden zijn al nutte loos weggegooid dan komt het op een pear honderd kronen meer of minder niet aan Palmer lachte koel Als het den laatsten wil is van Lorenz Etlinger dan is het onze plicht deze wilsbeschikking te vervullen Dit was het laatste wat hy zei voordat hij het vertrek verliet Sven Jeppersen keerde in opgewekte stemming in de Kristgade terug Wat een prachtvrouw was deie Vera Romany Waren er wel een tweede paar oogen met zulke wimpers op de wereld Sn de charme en gratie waarmede zü zich bewoog het verstand dat uit elk woord sprak Jeppersen was verrukt weliswaar sprak zyn geweten maar hij legde het spoedig het zwijgen op Nooit zou Edda iets van deze vrouw hooren en had niet ieder mensch een geheim Dit zou zijn geheim zijn een zoet geheim waarvan niemand iets zou te weten komen Hij bad haar gevraagd den avond met hem door te brengen en zy had na lang aarzelen toegegeven En nu probeerde hü een programma op te maken dat Vera volkomen zou bevredigen Het interesseerde haar natuurlijk iets van de kleinktmst in Kopenhagen te zien en te hooren HU zou dus eerst twee kleine elegante cabarets met haar bezoeken en dan ja en dan zouden zij samen soUpeeren In Tivoli natuurlyk En dan Jeppersen floot vroolijk voor zich heen Maar dan brak hij plotseling af Wat zei Edda Edda verwachtte hem Had hü haar niet beloofd met haar uit te gaan Edda had hem verteld dat zy sedert maanden niet in een bioscoop was geweest en hü had haar onmiddellyk beloofd de groote film welke juist in Alhambra liep met haar te zullen gaan zien Edda had zich hier natuurlyk op verheugd Een schaduw viel over Jepperseti s stemming Daar hü oAder geen beding van den avond met Vera wilde fzien moest hü een goede uitvlucht vinden welke het Edda niet al te moeilük zou maken hem te gelooven Zou hy haar een entree voor het Alhambra brengen en iets verzinnen om de teleurstelling niet al te groot voor haar te doen zün Of zou hy haar vertellen dat hy een dier had geopereerd en een nacht moest waken Ja dat was wel het eenvoudigste Edda moest begrüpen dat dienst dienst was Stil en bescheiden als zü was zou zy nauwelyks een woord van telearstelling uitten Hü floot alweer toen hü door de poort ging De regenwolken hingen zwaar neer het kon ieder oogenblik beginnen te regenen en hoewel het pas twaalf uur in den middag was was het la melyk donker Hü trok zyn wütte jas aan en ging naar de eerste éépge van het opzich tershuis Ik heb mynhëter Storslaapen nietkunnen spreken juffrouw Madsen Èlina zag er bedroefd uit maar hü was te zeer met andere dingen vervuld om dit op te Vnerken 2k odra Torger weggegaan was had zy alles in zijn kamer doorzocht maar niets gevonden dat met Lunds bezock samenhing Er scheen niets Weg te zün Maar een reden moest Unds bezoek toch wel hebben gehad Men had vanuit het Lorettihuis opgebeld en dringend verzocm of Torger onmiddellyk wilde komen Op haar vraag waarom Torger zêjo haastig moest komen had men geftnlwoord dat advocaat Palmer gekomen was pit alles wond haar op En dan dacht zü daarby nog aan den avond tevoren Wat had Dagmar van JurgenX verlangd Ja Elina was uit haar evenVicht geraakt en zy haalde verlicht adem toen Jeppersen het vertrek verliet zonder al te veel op haar te hebiwn elet Maar nauwelyks had hü de deiï achter zich gesloten of zü sprong ofe en liep hem na Halki dokter Jeppersen Hü nt woordde van uil het donkere trappen huis en kwain weer naar boven Ik had Het byna vergeten eèadame heeft voor u opgebeld Een dame Misschieri Vera Verward keek hy haar aan Heeft zü haar naam genoemd Zy heeft alleen naar u gevraagden scheen erg teleurgesteld te zün uniet te kunnen spreken Wanneer was dat ongeveer 1 U was nauwelüks weg Dan kon het Vera niet geweest zün Ik denk dat zü nóg wel eens zalopbellen troostte Elina toen zy zünangstig gezicht zag V Zeker dank u rty üep naar beneden Als het Vera niet was dan hadEdda opgebeld Maar Waarom zou ztlhem hebben opgebeld Of er misschien iets gebeurd wasT Niet meer zoo zorgeloos als tevoren keerde Jeppersen naar z jn werkkamer terug waar hü lusten vond welke Gjellerup waarschünlyk had neergelegd Zü behelsden de methoden van voederen en den aard van hét voeder der dieren Hy keek ze vluchtig in maar zün aandacht was ergens anders Zyn gedachten waren bezig irtet Vera Romany en met Edda Fdns Plotseling klopte iemand tegen fïet raam en opkükend zag hü Gjcllenifc die hem wenjtte buiten te komen Wordt p n o lL l