Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

bij Gouda was zeker niet zwakker maar het zat niet mede Rotterdammers komen goedkoop aan de goals waarvon twee uit strofschoppen vu K r re i f tf sa if P i Vf 1 1 j r t e l f 4 SHft meer i+MT odii a Ka f 3 oelcr ander DO e weef idt u irdn Het rod Gcuda heeft beide punten aan Overmaas moeten iatm tn wetrw I van ht feit dat ze Itt l w aaU minuten na at rusi toen Zonru ter het derde doelpu t voar de Rotterdammers scoorde steeds veel s erker dan de thuisclub wa Vooral in de geiieele eerste sielft waret ie rood witten jvef de n ï eniéren vooitdurend hielden zij htt spel op di t Muitetr der bal uj een ps s vai S i f V ilï li P ii iï U i w s di NVefwej dtze puv Elftallen in onder afdeeling cop den er luatig op lot et hei idee dot de oplossing var d vraagstuk was gevonden Honkoop a i hl ct r i k Ie w der K lechtsbinnen wekte echter de verwar I i p zn ecnt e p o seer i K uter dé leiding l Gouda Ijwfc ais nH i l au wi g i i MJ wg ersps er h a le r TWEEDE BLAD Zestig jarig bestaan van Vryz Prot Zondagsschool herdacht EEN FEESTELIJKE BIJEENKOMST In de Remünjlrantüclie Kerk is gistermiddag op eenigsxins eeütelijke wijze het zestig jarig bpf taan van de Vry innig ProtestónUehe Zondagsichuül herdacht Het kerkgebouw was geheel gevuld t n ds J NiciihuLs de bijeenkomst fiputdc met een wuord van welkom tul hel besU ir van de Zon JagsBthool alsmede tol de vertegenwoordigers van de Vereeriiging van ru innig Hervormdtn en van den kerkeraad van de Remonstrantsche Gemeente Hij dankte hen voor de l eIi iiK itelling die zij etieds getoond haddei er nog toonen in den arbeid van de Zondagsschool VirvolgPDS richtte ds Nienhuis zich tot de kinderen Jongeii s en meisjes aklu zeide hij jullie hebben naluurlhk al lang begrepen dat nu vanniHldui alle afdeelmgen m éen gebouw bij elkaar zijn er wat bi ïonders aan de hand is Welnu 22 NovemlxT al het zestig jaar geleden zijn dat onze XondagsschcKj is opgericht Ik vergelijk die ZondajiR eh K I altiid bij een oude Grootmoeder die wel veel meegemaakt heeft miiiir die toch rog net zoo jeugdig is Is e llg j ar gehden Het is zeer VeihcuKeod dal eiken Zondag nog tooveel kin Ieren bij elkaar komen om e n kletnen dienst te houden ter eere van God Ik hoop besloot ds N nhuts dnt onze Zondagsschool nog hoi vèei jaren zal blhven be Haan iels waar jullie later als je gi oot b n heel Wilt aan kunt doen i r olgens zongen de kindï ren ten peciaal voor deze gelegenheid inge tiidwrd versje Wa irom zijn we hier vanmiddag nll r fbi i elkafr Onze Zondagsschool is jarjgfTSij is zestig jaar Nadat hicrcrp een polleete was Behouden ten bate van Zondags sehoien in zwaar j f Irtiffea gebif ien met n i e in Rotterdam en Den Heliler VI Helde ds Nienhuis et ii Bijbelseh verhaal i dat geïllustreerd verd door © et eoliertie gokleuide licbtbeelden lli rpa was het woord aan ds C P Tbfcmsi n die den kinderen een spanr nd Middeleeuwsche vertelling dee i var een gebeurtenis die zich tijdens de Kruistorlilen afspeelde M 1 het bidden van v C r e Vadt r eind gdf dce bijzondere Zondags c oo middaR Bii het r na r huis gaar kreg r allt kinderen ter heiinnei ing ef n aardig bloempofie met plant je mee SI fTE SVOL OPTREDEN VAN w If i v nrRBY Mi r iA korsa KOJT EN DAVOI A Ken lairiik publiek dat de zaai bijr fehtef Lt de heeft gisteravond in Concordia genoten van een programma gehrarhi door den bpkfn d n humor M Wiliy Derby en MisAa Korsaknif en Oïivola w AT aAii ANflEER ScUouwiiarg Bièscoop Dt f m ie van n rin vrauw nKlJ uKan Kaart Cls y van Brr ne iom en Syivaijt Poonsi AarivaniJ I I5 uur Znterdag vaiiaf 6 uuT Zoniag var at 3 uur Zondag JO i0 uur Ken tneisjé i hel ociilel niLi giny Ohdra en V ctor Staal li No K20 uur Remonstr K rk HerdoT k nil tl ji tig be iai r rj Prol Zondagsschool H Nov S iinr Concordia Voorste lir g WilIy Öerby en oorhelaar Davoia 1 Nov 7 uur Ons Genoegen Biljarten k iailC r i urK leden oeiett t 19 Nov 9 45 uur Vcrgaderxaal Geref Kerk Vergadering cl s s GoudaGereformeerde Kerk IJ No v ï 30 uur De Zalm Voorrirachjsmiddug mr A Neland voor Vereent ging vat Huisvrouwen IS Nov 4 uur Sladhuis Vergadering van üt gemeenteraad to Nov 7 39 nur Ned Geref Gemeenle Spreekoeuit ds Joh var WeizOn n Nov 19 39 uur De Zalm Openbare vrijivilligeverknoping nul iris 5 J Tcijinek tl Nov 2 30 uur Blauwe ltrui Ledenvergadenng Neri Ci r Vrou wenbond inleiding ds M van der Prink over De Bij w Ivcitailngen voor de zending tl Ijnr 7 nur Ons Genoegen Vourt rctfiTis en beëindiging biljart ei kaartriuicours led n sociëteit tl Nov 7 uur Vrije Evangelische Gemeente Bi ibe le in ï er Milst pfi 22 Nov Z uur K d Stearine Kaïarsen fabriek iouda Jaatljksche alcemeene vcr rndering vnn aa r deel r houders NV Keedertj De IJs l voorhe r C G an der Garden 13 Nov 3 nur Nieuwe Schhuwburg Concert Arniienische Orkcslvrreefïiging onder leidinj vafi Jaap Spaan derman i ii Nov 3 30 5 uur Kunstmin Rr cept e hcstuiir Gou Ische Bond ur I 1 nienvcrren gii gen it r ge l ld itan 20 jarig bestaan 15 Nov 7 0 Bttjr Ons Genoegen Alige m enï ledenvergadering si rietcil 29 en M Nov Straat eiv hu aanh vW Stichting Wmter h u ui M Nov 2 ff uur Reunie Eerste voe r dracht ie rgang J i H Crwrwr voor Volk vun iT I Der 11 uur De Zalm Verknoping door nutai s K Zeevai AFOTUEKr RSDIENST St d geopend des na hl sllé M voor rttcepun Apotheek P Wtütr Gouwe 13S If perste kwam op hel podium deHÜ9Hsch acrordeonvirtut os Mischa Korsakoff Men zou hem me recht denbijnaam kunnen geven van acrobaatop de accordeon Muzikalil i en vaardigheid op het instrument giiïen gepaard met een zoo komische w ijze vanoptreden dat veelal de vrooliJKHeid inde ZB l opklohk Hij speelde a eenfantasie van mooie en melodieu e Russische liederen verder de ouverture s Leichte Cavallerie en Orphtus inde onjjerwereld Russische parodie muntte uit door geestigheid en originaliteit Als tweede was de beurt aan Davolagoochelaar en illusionist Met assistenlip van eenige heer n uit het publi kverrichtte hij een aantal meer of minder gangbare trucs met kaarten do kje s couranten enz De climax van ztjnopticden was de scène met het geheimzinnige kabinet Wonderbaarlijkestaaltjes weratn daar vertoond het eenal rpy sterieuzer dan het ander De verrichtingen lukten telkens een hartelijkapplaus uit Na de pauze hetyiptredsn van Wil ly Derby Na een gezellig inleidendJ praatje werkte hu op vlotte en prettige wijze een uitgebreid repertoire af Een programma dat in ijonte mengeling ernst en luim bracht en waarin hij e n groot aantal van zijn nieuwste en ook wel oudere succesnummers vcjordroeg Be onner met een eenvoudig en gevoelig lied Denk ook eens aan een ander zong hij onmiddellijk daarna een gezellig refreinliedje dat een vroohike stemim ing in de zaal bracht Vervolgens om een geestig cowboyliedje het meer ernstige Als de kinderen vrager een demonstratie van de nieuwste dans de Trippel Trap en ve e andere liles bij eUiaar een zeer gtslaaede fivond die zeker den tiezoekers volle k fvrediging heeft geschonken Bouw van 43 woningen VERDERE rriPBREIDINC VAN URAAF FtORISWEGWUK De ge brs JJ se slein aihier he o oen gevraagd ceo drietal perceelen bouwgrond ter gezatnenlijke grooil É van ongeveer WW M gelegen aarf de Spphiafiraat er het Jan van Renesscr plein van de gemeente te mogen ko pen teneinde dnarop één blok van 6 één blok van 5 S 4 blokken van 8 woningne te bouwen totael dus 4 i woningï n B en W stellen den raad voor tot verkoop v in prond ever te gaan en den verkoopprijs te liepalen op f7 per M voor èen gedeelte an den grond ter grootte van ± 5815 M en op f2 per M voor een gedeelte ter groolte van 275 M = poort DIEFSTAL VAN VISCH Op verzoek van de politie 1 Waddinxveen heeft de politie alhier aaneeliouden een IB jarigen en een 20jangen jongeman weaens diefstal var visch uit een afgesloten sloot SPORT Gouda uit de running OOK OLYMPIA ACHTEROP GE R KT MA R 0 ER GENS SLOEG DE KLOK OVERWINNINGEN Meer goede dag voor O N A II en Gouda lll Van twct G ud sehe elftallen hebben gisteren de kansen een deuk gekregen Gfiuda en Oiympia waren het die het nderspit dol en De tweede klassers leden Je nederlaag in dé belangrijke mateh tegen htt ona agfn leidende Overmaas en het vet i jiEJli an juist dezen wedstrijd hptecketól At de Couwe naars die thans et nPSchterstard van zes vprliespunten hebben uitrescjiakeld zijn althans 7eker den eersten tijd Met groot verschil bleef Oiympia tegen Woerden in dè minderheid een nederlaag die mischien wat hard er ipverwa Ms is maar toch niet heelemaal ei ras end is daar het den aatsten tijd in de rood zwafte gelederen i t zoo vlot meer gtiat Aïs deze v eriiespunt Oiympia wakk r schudt is zi het waard want wel is het elftal een plaats gezakt maar er is mede door N V B A f d e e I i n g I Ie klasse D W S D H C 1 0 Sparta jA D O 1 t Gooi K F C 2 1 Htrmes Std mvogeis 5 0 D F C Fsyen oord K Z A f d e c 1 i n g f Ie klasse V S V DO S 3 1 CVV RFC 1 1 H B S Ajax 3 3 Hjariem Xerxés 3 I Blauw Wit V UC 2 3 A f d e e I i n g Hl Ie klasse Wigeningen Quuk 4 0 Enschede Go Ahead ü r4 H ngelo Tubantia 1 3 AG O VV E sch B y i 1 2 N EC H racI s I i A f d e el i n g IV le sse M V V Vinem II 3 0 Jul ana Holmo d 9 2NoadVEndhoven 1 Longa L mburgi 3 1 sS V Rocrmbrd iQ O fe vv r A c 0 1 Afdeeling V Jj jkiasse Velocitss H SC 2 0 B u ck W V V Ï Aiiii rï Voer i rn li 3 S k G V A V ü Leeuwarden Hcerin on P O Alpliet fi nederlagen een kar sje getleven Overigens waren het overwinningen die de klok sloeg O N A benutte di kans in Ooslvoonie uitsukend en met dezen terugkeer naar het goede pad sne d zU alle eventueel mogelijke relaties met de onderste plauti af zood i het een goede s ag wai De G S V er hadden bij Wilhelmua heel wat moi ii maa niettemin behaalde zy de overwinning die nieuwe versterking van de zoo fraaie eeI le positie bracht Ool D O NK had U n goeden vorm terug met een fikschc overwinning op Moor drecht bleef zij als e n r iet gehi 1 kanslooze derde op het vinketoiuv achter de leiders De reserves hoekten gunstige resultaten Gouda II had het tegen H B S IH niet gemakkelijk maar hel kwam toch tot een zege die het team in li ovc rwinning hield O N A II deelde in de biymatch tegen B M T U en daar ook de andere gegadigde R V C Il gelijk speelde is de ituaiie onverandA d en Q NA met haar voorspronj aan den kop gebleven De rood zwarli zijn anders aardig door hun twee he angri ike wed strijden heengeroid Gouda lil bracht de xesde achtereenvolgende zege thuis en hof met eventje 8 0 kraakte het Schoonhoven Jl om aldus fier en onbedreigd aan het hoofd te blüvtn gaan De stander zijn thana 2i klaste B S v5 6 5 3 3 6 2 2 3 S 1 7 1 7 O 16 6 21 11 18 l i 14 i i 12 3 13 12 12 jK 12 11 12Ki 13 U i Ovennaa U V S ODS SVV Gouda Exci Isior Vriendcnsch Hollandlaan Fluks V D L 3e klasse C 5 6 7 4 S 4 5 2 3 B 3 2 7 l 26 i 42 lU 23 12 21 22 14 S 17 n 8 n 22 7 18 22 5 10 U V FC 9 Ali n Wx i den Olynipia Fortuna D I S D C V ON A St Volharden Overmaas Gouda 3 1 Ovennaas heift en vaak v nd de Rvi lerdatr sche veste belegerd Dal Grouci haar groote over Aicht ftiot in doelpunten kon Uitdrukken wós vopr eer olaiT rijk detl iV wyten aan dt n leekten totitand v n hei veld waarop iet heel moeilijk bieek op den keen blijven laat staan zuiver te schieten ele kansen gingen dan ot k verloren doo dat de balier er hun dovei misten of doordat de spelers doof uitglyden niet in staat fclekifi het iieslis erae sciiot te lossen Echter r i akle cle Goudrche aanvi eenige m ilen den indruk n fct snel gei ioeg te reageeren doch wcllicm nv ï t ook da schijnbare tek ri aanr dR rtasiendheiU aan den tofestirid va het terrein gebeten worden Dat Overmaas in de gegeven omstandigheden wt driemajj de roewisl te ixeffen iag niH a r een beiei anpassinjsvermogen De etnOe twee pen en hel derde doeiput t dat den wedsinjd bes i ste scoorde Zonruiter lerwy ihij uit een schermaiseling in zijn feiitje vlak vot r het uoel staande den bdi kreeg toegespeeld en niet missen kon Dit onfurtuinlijke tn ook onverdiende verloop ontn iidigde de Gouda spelers zcodanig dat zy daarnii alsaCH gellagen leam speelden zonder ce nige fut of enthousiasme Desondkpks was het ovcrwichl dut de thuisflyb daarop uitoefende lang niet z i groot als dat van Gouda ianTV oor t Icok zij slaagde er ni l Tlï da in doe punten ujt te drukken Z oals 0 e maas dezen wedstrijd speel ie maak e ZIJ een maligen Indruk Slociils reci thalf van Mee bleek een ui bünker B Gouda waren d e spelers in aanval en rued ging d c dïn laatstin tyd Ui oim bil ken er weer goed in De bezetting van de reehtsbuitenplaals g if unï als zoodanig een versiirking tf uiien blijken Goudsche overv icht zond r resultaat Gauda pakt dn fct goed aap Zi ins onmiddellijk fenige bezoexi ü n oC Cvcrm = ii vv ie IJssilsiyn s t mot een ver se V De Johg op de priK il r kan hel t ih iiwemo d keer locii wei t tocji g voor d n Ijvin len ït n MuHem den wcgfe lRg n b kan beniachtlg n weg te w iken G aangeven vaiïGltevnnger sti ls Mu tm n stas l voor te zetttn Hijke trad uit mofiÜ ike pi sitie de kan te b i tiin maar zün scnot mislukt Even lalt dirigeert Honkoop het ied r naar 1 S2 s un deze onispeetl hancig Zevt o r ï jn doch zijn voorzet m t Lu Oigdnde zser sntilui aan 1 om G u V n ar s waarltj het ledti kiui g i ons f ver de V 11 i rceïilc vk i t i Tefeven ondchreckt Kam uk i i e ten ksste van kn corner Oviin ndernaemt hierop een m ll n u jrrtisen grijpt echter rfl 1 if itiiisclitb komt nog naals t og wa r ij een straffcli p onts i it to iireruit jcefi Ue Bakker 0 crma na zeven 12 4 2 U O 1 7 4c kliüse A 13 21 14 21 7 2 25 8 22 Ui 211 12 26 20 2li 21 2 17 2 T 1 12 27 12 i4 12 43 Het Noor en I echvoge 4 o v v IS 41 11 QS V Rouwkoop Arch pci Vogel Teylingen L D W S Wilhelmus VVL Tejia r i sae TON A Gr W em 4é klasse C 12 5 ie 10 aa iu 27 20 29 27 2 3 i 24 1 1 21 f ta 12 28 6 18 Haastrecht G iuder ik DONK Büdcgrii v in MS V Moordrecht Ammeri til Hosk R IS nder i r Waödinxvten Rm ïe kla se A 15 3f 11 ï 10 10 12 O i 8 7 h 6 I ÏO U JT 12 Jf 164f U V S II Gouda II H V V Il ADV IV HB S I I BE C n Re 3e kl iise B O N A 11 BM T 11 V U C IV R V C II V S O S II H V V I I HBS ÏV Iaakkvar Il Celeritas II Quick IH 49 A 4 8 8 li J 4 12 tl 9 3 8 2 7 1 I Hes e klaï il C P O 12 0 2 8 7 6 4 4 1 Güud n Sparta IV Olvmpia T Martinet II ONA n Xerxes TV GV S H Schoor rr trekt meteen weer p het O fr auoei af Uu een pi s van hc k i schiet R 1 1 kt naast De RollerJ m c i veste o u g ru im n lijd il t a i belegerd ÏH gladheid sipeejt ce G v sche vooriA aartsen ec r v8i ik p j Een verren kogel van Bo s pi Jjt JtWg keling Kon daaiop ben j w pelenbj g Srei en hs d g pae nige tegenstanders tn zj t afttr t voorzet nut Rijke om e i ir f weer oi gelijken vr s te I e 1 1 Er is daneen b lf ii t Gouda blijft in het offer N nelleri aanval ph t Mullin go De J Ri t den bal n jt r maar Kaim trapt van de do 1 leder terug Hyke zendt H ee if n euw tusschen de palen d redt Kamt Steeds zvvaarder i j iruk op r Over Tuias if Lt i chot v Honkoop keert De g t dienstel jk Een c ev i e ujlval der üa sthecre isri ng t Ge i sêhe ve e 1 gevaar Scl i s e fchtèr er Ëer te voctkcmcn Overmaas loopt uil Na de rva ting d i u i t i eerst aar ip wcKird Een vi r e seért hanói E de beide GouuMne Uuk maar zirn schel mislukt D eet amrt drijft W uiers door oe rooti v i t f edigir g re n als hij wil h er komt liij n ai juist terwij i oe ong hem wii aitsqtieeren 0 c n a krijgt daaf oor een strafst ip egf wezen die door de Bakker wor ie nut Overmaas heeft zoodoeiuie tf minuten na de rust opnieuw di t dmg Vlr Hierop k m O utia wtf lan boe Haar aarva t bijv n wel zo ie esullaa A s de SasfhKC en wee e r teginaar a onderr en f ntsLiat etr nn mage aar de i d in he C scl e jf ii fpgf I i rusacheti i et kluwen peiers ui w irdt eb 1 gem i rii aander Zonr Mte oe e peeld e Gerritsen i n loucbaar pa epri 3 I Di lezotke n dor uzer lege m chlbaai i r moed go Ovtii 1 aardooi be te i a s er lr ind I dfO Til n aa ft ini B maai nutte ge leq i i er f I entx ii N Ja i P jn Wi t e g 1 n gewi I er df over Ml sm brt Honki i p de3 o 1 rdt hen r i oo t rige wi e 11 el wa hi Kin tijo oar raak in n i iien £ t sp i et ir rT ei h ithe ij b ijf UI Uu ie i Olymp Woerden 2 5 jR ST N BrHWfl rHT MfT I o I t J V I SPEL Dl SiTI 411 I I O n Met 1 iC ci fei moden b ujicn v i ehJi W a iJiCdp H K 1 de r flp aa 1 eh I iet 11 steer i ie ja MAANDA1 18 NOVEMBER 1 I 1 l 1 d Uiui waartjien n in ge L r T 1 r enigKc vi en V jral loelmriii verricht gen i e heehie Vfrdi i ginir d i 11 i larUlk Ie wi irrten Voor w ii 1 Ii Udi che doelman vojkotiien u t oofdi elKundlg üi o i ii wegwerken orilf onden Ste Ru ii dl V vdcn leam dan rd 11 con i iieen T lil dó VVO ien ten Wi op keer gf vuariijk nel Kn d nvan fai i If r r Ml V Iniu s it i z verki hard t vr we er N É onge eer Wo r i n dr ree V half pi het Ui vmpia uor 3och vordl gepa i voor het tischipler gi t d je ve lT i id iïgên l vt d ItiTi r horwl r rrt fïxai overlB Opi 5 Z9Kte O mmuUn wet n cm tri De de plj s vo r gasten irdii1i 4o hjirtl hardn k Kii en met suret Goudsche aanval laat z i l luigd maar vindt in de V verd iiKing eveneertó fi m oelnk i ruikelbU l Zoo triid under groote pjf in dat meer geiKtw rd wordt OPIS SPEL BKAfHT lirts l i K ri ha u gev rd tie n rhnti f 1 har 1 et ope ann i ven 1 Dkaï f 1 r er Kur a zier V r l W i 1 iref 7 i IrapRe w f re zi r on u t e ke oe e r r en 1 j kren fe Ha D tl l id i r I ïoz te d t 1 U WIS beru I f ïij te i spefd waaiduri iv l f er r er ede wa f V D o N K Moordrecht 62 S S d j r I t 11 it Hi ♦ d op 1 U r dl v rt f M 1 I 1 3 RW i ff cMc rfi 5 DO W Bek dNat dei ir D O w c t gom Ve a A I t tr l ogi tl V k 1 1 4 a ir KI c en I 1 j ra A I r e ke i f t 1 t 1 If ee ï r f ï n O fit d r I Vdf ► r bal iiir i P plas I r doe w i S ha d iii HeT i r r krp N O L g p i f Jjf K var deze i ♦ re 3 de il T K Kaa re ba er Toalc ger f c r ge lee DONK f p i arde Al de ba h t raa f op i agr i t hi erg ef de 1 g J i U e V c E dne e eer ki i g r ki pbo Pfr i ru e e Moorcr r e 13 nt B I van re b uw i ei o ch e rg or ee c aar B seltk orgesc t N ït p uze wte b J DONK net i aj i ger d V c imf r er a ser ii I ovei c f a der spee K e ir J r p i er tlii w Mer rr e Ve V 81 n icl e S ir f n lïi 5 Vt V L t op De gas n ï rti V a e i G u ftöM et V d H f er Tioe d enen b n e er a at n c n aeorg I ken p bee c ioiia t t redde di t5é ba i ti nd UI er V ar de krepei h t N K krrr I de Uutu e i oeei t é r u d i ur e Naao c i aci lei leif r w ggf bal b I C Ba kKf f t chot d aro o b s as f r preti i f if H V T p I V 1 ir ir n i p t I 1 I li j l Ui ge f i i t 2 f5 S 25 ni u p 1 O tnvr e r f 1 te f ii t IJ M tB i P N A il a Ij 1 J tk u r til k c tij 1 g zi Ff i e i 8 O V V 0 N A 0 3 NIËRK TF H Ri tlM TI Cf gtn Kr e Ne e i r e p ü tk or W I fi M li c i e r I 1 V i k euere r i ï 1 i 1 0 1 H ff r r e t a t D G 1 1 F fH 1 e 1 flkrtf O I t I t k j Jl P Ht Aa l hel s fcei f re fj e V i t ONA p C a ge u nTer wild zor t fl de zes s e n 1 r prt r tf A fcw O eer orrr Ie Jk e tf Geci nde t e r l KW h zo ie tK e ee op Ie ih Op rij pe IwC w l e be s i ff Ol e e D i r a UI offt i f ge ijet O N fra ae s O V e t f e gp f prt 1 k M i be j t n e Gtu f r r g s g f f Di i ieu tid rg O 1 Ook h er a bmtr de I aar b d o Pis kogi egc c u S e d we n en de r i d t r vu Wm r o i et doe dei u ub T re k r he cve we wie all o f I a f 11 D J i g i f u r oe O V M c t ïdigiAg piuf liter u2 All RINNER I P lUIIPBN si tets Atulwijk en Ouilrwjirr II maken dubbele ri lrn De IJ viager vn rit Oi i 1 eehrg Gi I ai i Voet 1 lx re i stri d I lilde a c Ie klasse V K I DUN K M j U Pthe 1 G udf 1 weg I N e Ovéi ngsk 11 i il O r 1 M II I p k Vu dè ru t b A c OV tean f e n rr g bh n f eï g T 1 1 t n kr u itto nt n De eerk e t tig rr nuten gaat dt vr wel ge I k op On b fi d p ofger ir de aar va d mr Near 01 lt chte i li knige de i i e eid K ti e rig of le s e r er D i dl ngt ON A lil e w n e K f e g t p P r xfi t ke eit B nheinel rpen i fl l i P Kogf t 4l i U e V D b ii i 1 F 5 i nen e rngf k nn z it t de er ea x g d T m k b f I ff f e K I K gCi r i n 1 cc r i i unt vu rat n 11 KiUSM lO I Om t Jl I ON A 4 1 V f I i II F F ïe s o c B VI ormr i Wilhelmus G S V 1 2 W 1 IK 1 wiige i 11 parti i jj po Na een minuni wa hA al I t 1 ef Al h rt DB I 1 1 o j IH P n 01 b I 1 3t klas e B V ffr iei t II L S T Di fu t III G wnev i 3i n a t l B mbB i 71 i n Ou ei tf Il Skhoo h I hNtikerk IV Gr An H i wi j n rri 1 sV 1 f ir hft t pi o tig an i s de IS s lub UI iH iri o m tf i nei i gdf wii d m den ruï loo i Tl an p fn Pn oi i vir suila ei Zm i mrni g gewcf r g jli n k arf 1 v rer ie elftallen de ba i krn M t veelal ofi Uestiïtff wui i den I ird I ur iirlaJ ce r ve i un n ve de Bo i f In pi s IC P trliei t w II d suq tl nuel S k I Mie lellel Be i iioach N i i kerk I IV Cïv 111 C t eg ON A IV k e K Hl DC k II f U k iik lil Ur i mirs D Il Dl I li Il Oin nil l 1 E1 I DC IJ H L i Bo ü Bi VS ONA Geud V a rmee I e rerkl Oi ipa Uj Aini lol iu keri e e II f T IV ÏSTO I Boy ipelel rs il G uöerak J S TS 111 wrkerk recht r i lit 2walv i wt