Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

BLAD MAANDAG 18 NOVEMBER 1940 T EDE mjlTENLANDSCH OVERZICHT VREDESFRONT NAAST HET OORLOGSFRONT S ijk I 7 lieercapelle I 8 Begambacht I 7 leaae k ik I 8 Ocjca IV 7 CsV III 7 Groeie eg I 0 A IV 7 G jderak II 7 DONK II7 lekkekrerk II Zueiejs II G Animer 1 e ain II RD 1 iWrfcht II Hrpia in K dtchi 11 EGA FRBITERING BEGINT Het Cl or het Hoogheemraadschap De Kl impen i waard aanbestede werK tot V ei be ei mg van de wegen is lan Je aannen ersfirma J oh Mou ik te Gioet Ammeis opgedragen De mat riale zi n alhier reed vooi eer gedeejie aangevoeld zoodat het werk cpoed g een aanving zal nemen INSTAlIAlll WINTERHT LP Hei comité Wmteihillp is tegen Vujaagn eigen as ten raadhu ze bij eei geroepen alwaar het doo den bur gemeester gein taileeid zal worden ST NÏCOLAASFFEST OP SCHOOL He St NiPüiaasfeest zal m de OL Sc 1 o d jaar niet geneaden wolden In den v eim zooals ö sinds vcie jaren e gewoonte vva Ni ttemip zal iAor rdeie n c e s honl een feestje beieid w i der ajt rfdindf besthrsifdfn UgCLl B Na wil V ei emun zui en de Keeien itnis voorzi te G van D est se Cl el iris en Th HoöJ ziih me meer erk osbaai ste len ai f b stuui leder v n de Ijsflub a ingezien zu hun fune ties at jctigere kiafhten willep over il ag n Ol ïMPIA OEFENT WEFR De Gvmrastie vereenif lU Olvmpn 1 h i die door de jipilogsüms andig h ien haar icpetitres ges aakt had heef haar cfemngen weer hervat SCHOOL MET DEN BIJBEL A ingezien h t aactal leeilmgen sSt j i School m i ricn Bifbel beneden het vereichte getal leuningen voor due ordervv iiskracht n is gedaald moest de ordervei z r de heer Bol op wachtgeld A le kleediigstbkkcn die mdertij 1 se e d wfcidcn 5 M I Oskam Jz T C en ai C de I Bruin A Kenes sr u Heo enboe elnnhronk Here il sl B klas zem en P Slmge linri Nadnt de vooi T B tr Mnerva P V sspf zitter de ied r die in den vorigen r Tlev i T n V rf5 et Cr r e winter belangelpo de usba ii sr eu s ei 1 I H inm 1 A vrii hel be n gemaak had dank e hen e d Ri i I C = s r zegel werd de vergacfenng gesloten twe d I loed BojV Pc riod en j wisselden met perio 84eeld R r eüvp öpidejeams gtngcn dan l tr S ïa f ste p oegrn uit de afuee Ir oitan D ft de tweeeic ter 5s de derde plaats teger r stonden Ook het tempo Gfieed vooi den s wt 7c entig athiften waenten vol ongeduld op het se hot voor e n ee er J oit p iPgeI in dnn W n i 1 r n s r het algemeen den voetbal L f lt onder ge et 107 goals in iSO imunoetingen een genuddei lec un zes per wedstrijd toonen i uitstekend op schot was Een wisselde bij vlagen Vooral als de gas ten domineerden werd het al gevoig van gebrek aan doortastendheid in de voorhoede vaak gedrukt De uitslag r had misschien in hef voordeel der Jo i eerste M dat met een 10 1 op den S iuiler DONK II de zevende tfki r volgf ie overwinning noteer iÜ frcapelle tegen Goude ak I m a kalmer aan maar evefi Sd ZIJ topgroep stand fOi irkerk un keuiig de derby te rraenewtg en kwam aldus j a ter k de nedstrijd tusschen numnlei nummer laatst in de Overgangs bracht e n secure zege voor de h Lekkerkerk II on voor den keer m successie Dilettant II Mt lich uit de gevaarhjk zone Olympic t rde de baas te blii y daardooi nog dichter bij dt Li ï i in den doelpuntenregen a Boys ge ytcst als zij twee van de fif ï rste klas ie het leidendejfrie penalty s die zij toegewezen kreeg had benut In den aanvang zijn de p oegen om beurten in den aanv Na een kwaitier wordt de bal bij een aanval van Zwaluwen door den links buiten goed naar den geheel vrijStaandc i Imksbmnen geplaatst en met een kopballetje geelt deze zijn club de leiding 1 0 Aan den anderen kant kan de keeper een ver schot van A Boot nauwelyks keeren Dit blijkt uitstel te zijn want als W cbe r goed v t orzet treft Boot de Toos 1 1 Jodan Bovs opent nu een hevig offensief Gedoelpunt wordt er echter met Kort voor de rust benut Kruyt voor Zwaluwen een opgelegde kans f plaalf kwam Woelden Heen loyale beurt i ipannjnde 2e klasse A maakle ATHIETTEK i f 8 l op düuda V de big V tus chftn de nfederfegadigden t 0 en Ov erx+iotje Vacht een overwn I mg vour UJSIIO dat j s Woerden op den óet blijft vplïlVerechotje is nu t s achlei gePy maar het elftal blijft aan bodJ uerde runner up E F wa mLoop roet em i ü voor pton een j jevorderfW toen eon half uui v oo Seinde een veehtparttj on sioi dSke een f wigc ge panntii vei rimgdeed i t ta n dat de StUud llfr na di t y speleis tn eerïfP lid uit Int Ve d te hebbcn ge m Itn vved rffd MatK e RVC hei en kl pt 0 S J H nü Uthl een ed G 11 I VP fel iiucr e met taa i en O v nipia T da ï nil ning ble f jA e eiken de B des i tv t n es hun piyinties de van Over leUvtCi cl in dofjr de nedetiaag Int de Bodef iaafsche concuiitfi ten fiiief In de B groep zette liet fiei li despils gaande Moeuapelle II de If e strcp aan den b Ik hetgeen de le verliespunt voor ES TO II beIjjkerde waai mede de Moercapefll ren zich nog luimei baa i piaakte n Wlant III werkte zich m t een jekend sucect lot de tweede posjt e Ook voor de gegadif dei van ie lf assECwl het alle s 11 zcngeui en e chijn II t Ifidende LekkeiKe k n behajWe il UI vijfde zege me f f de nwde inn lidaat Oudewatel II jake liefst 14 ü den letoid uilsiag den das l t 7 O II vv vv i i to hongerig ni lar ook dit elftal bleef KKideTd 111 de vuor te rij De standen zijn 4hans Trekvogels wint dan Wiebago beker DE SRÜIN ERSTE MET GOFnEN VOORSPRONG NA SPANNENDEN STRIJD Interessante l mp met record aantal de€ 1nemers De Zaterdagmiddag rond den Burgemeester Mart nssingel gehouden provinciale Wieba oIoop de jaar I ik h terugkenrende 3 KM wegwedstr li om üin Iveren vv i selbeker b 1 diAiaal een le ord aantal deelnemecs Zeventig athlcten onder wie M v ranen veisclicnen aan it utVcMir jSi rij groot aantal be ongit lleiden leverden zij een aantrekkclijken strijd Aani het ende van de eofsto der due ronden waarin het peloton hoevveMi lang gerekt goe4 aaneensieslottn bleef had i h een kopgA ep van vvaal wan gevormd die gcle d werd duor A de Ruvter van Vires et Celerilas Deze leede de ronde 1 K M af in Sr rfiin oCi sec Ook aan het lot van de tweede ronae geloopen m 3 min 49 4 ses leidie de V re jna r de kongroep die toen tot een viiftol candiiatenv 5 esIonken was nog Znn poMtic v as echter n cl onb lie sd sterke loopers ah Th de Bru n van Ti kvogels F de Groot vnn SVV de Herculesm n M B oktr en P Engel man van Pro Patria 1 Ijden hem od de hielen In de laatst ronde bhek dit de tiiid om de 1 ipg nog lang niet beslist was I Bru n en de Groot deden een hef gen It klasje en i op dl pc it e van de Ruvter Def poging slaagde de Vire n n werd J4 4 5 i t 25 1 1 1 18 16 20 15 Ib 12 18 17 18 n 1441 erdroigen de Bruin nam de Ie dn s o er en de Groet werkte zieh op de tweede plaaLs De Prum tejinde boMldiep over een flinke resrtve e be ikken hn spuitte door en wi t een 15 meter prooien voorspie ng te kri sen zoodat hu onbedrei jd ali serste de f 11 sh pabsterde m 11 mn 13 set f gskki O 1 ü 1 2 1 1 U Oveigar Ja 4 2 U 16 10 12 24 lï i 10 16 II 21 7 20 II n cTenma t en snart wcrd titóschin nog v nniï gekan ot meeid ie pas öp den emdstrecT beslls ed iels i flen op Ie merkch Zeven enz st g van de zeventig deelnemers b rd eden den oop m 6 4 1 1 12 UIO 1 Oi clolje 1 UP I IICNK lil lic I Bc s 11 nK Gouda V I k 10 e 22 14 7 18 Ib P 15 n 2it 15 2 Vilt en zonder eenige stoei ni vericp de interes qrte wed ti ld d k I di d ge ii e or anisaei door de G JU I ohe Mbl tiek Comrai sie en vccial aanlf zij de voouieffe ire n d V erking van de polite die on lof 1 dm vn enmmi i C II s et pirours v ii hield On e de bv prrcer iinn e bp o d 7 h d p r I p v c nr onrzitt êr vn h t Ij t x Z f H Hnd en vice t r p n fi K N r Een TT o K N i 1 h er A i p T v d d bestuurder e ec f rtp 1 1 d e cl Cl T ip g n 1 t Tal Kopscho I ver7=meHen itweenll 7 D leelnemers off e f el ei en Do leer H T H e K Iter van de CAC aie a n 1 1 Hc erkeIk III S CTipia IV k Te tol II ie r 1 p van e TTK tot pll n 10 10 8 S 4 4 2 2 O o V 1 4 15 14 14 10 1 1 14 24 I bel v Sll e 1 iD d v b e qn Di heer J B V sselng nrees de ni 1 i i f f i Ui r oi un snt e eunerkefijllfl wrter Git r jk n 0 A I G ii OT r Va den wed tnid vvel l aJkte ve le D hu voir e n groot icel weet r de medew ine van a f te ter en pn itie f J i PToeis w po d remde als irtCtCi I V o rekt h rret een teieiKsseluk wo rd de i kl 5 II 8 Tïce A n n ts ag Iii i 3 7 44 12 4 8 24 16 15 18 8 2 tl 3d O 6 25 ï fS aven O echt 111 4 S i 6 11 1 ÏEPll rtotj n BRD II k Bo T ieb o vv s wfbe k r v in doer T fk o e s fDin Hap met 65 punten vo r M nerv Rottpr i pii niet no en Vires et Celeriats Ge i ln tnet 11 punten Per rr nl ike wodstnid Ie kiasic B 4r 5 14 5 18 1 14 A 5 4 6 1 17 2 25 40 ni i sp iii 1 C kljsspi mm Ifi fcue Wrak III 1 Tb de Prum TreVvi e K P tfr 11 m n 1 3 sec 2 F di Pret SVV Sch ed mli r 1 = ii Pm 7 5 ec 3 A d Rkvter rV re s j r v tn B k ssor I n in4 s 4 P En o m n Prn Pilr tST O II Tl r B eg t k se t B mbaci iib f C f h III Hire 2 E 2 1 Il ven Jodan Boys 44 ijke eil fraaie kaïiTp V ir het laits cede helft E ar gt Jhfi cide helft met een tie ir j eindresultaat was de oogt ï e l ontmoeting tu tcher niani men kreeg dan ook indruk d it hier wer R H HET Molotows bezoek aan Berlijn N geen enkeleiT oorlo heeft de politieke bedrijvigheid de militaire zoo naar den kroon der belaojjrijkheid gestoken als thans geschiedt Om de w kristalliseeren zieh meer en mem een intensieve diplomati politiek die telkens weer r aandacb van het oorlogstooneël af eiden Ongetwijfeld loopt deze bedrijvigheid in vele opzichten parallel met de oorlogvoering die af dan moet ondersteunen en intensivecren maar de staten van de as voerefa op nog een ander front strijd op wat men het vredesfropt zou kunnen noemen Het IS niet voldoende een oorlog te winnen men moet ook den op den oorlog vo genden vrede winnen dwz de wmstpunten in redelijk heid en rechtvaardigheid consoli deeren waarbij met alleen het onmiddellijke eigenbelang een rol speelt De staten van de as werpen hun vredebtront op voor de oorlog ten einde is een deel van dezen uibeid schuilt in hun itieven naar de verwezenlijking van de geconcipieerde nieuwe orde in Europa dat te sne Ier voortgang vindt naar mate de Engelschfe invloed op het continent verdv ijnt Een deel van dezen arbeid wordt ook verzet in het politieke en diplomatieke v keer Dit verkeer heeft weer een hoogte punt beleeld dat de oogeu van de wereld op Beiujn richtte het bezeiek van Molotüw Evenemeni aan het oorlogsfro it ot aan het vredes Iront Men kan een dergeiijke vraag in haar algemeenheid niet beantwuor den zonder alle feiten te kennen en tovendien kan men de ijn tusschen de terreinen van beide fronten niet scherp r Na de rusf zijn de Jfldan Bovs direct in den aanval ma ir dj paal komt de Zwaluwen te hulp Bu een tegenaanval der gastheeren zet Dekker goed voor ën Rakkebos vergroot den voorsprong 3 1 Jodan Boys geven het echter nejg niet op maar als een kwartier voor het einde in eigen doel wordt gekop 4 1 schijnt het een verloren wed strijd In deze minuten concentreert Jo dan Boys alles op den aanval en met succes De rollen zijn plotseling omgedraaid Als Jodan Boys de derde py nalty krijgt schiet Verdouw hard in 4 2 Een vrije trap even buiten het strafschopgebied wordt keurig door Verburg benut 4 3 Nog twee mi nuten ib te spelen als bq een aanval van Jodan Boys de bal terugspringt juist voor de voeten van den loopenden Hoogendoom die met keihard schot Jodan Boys het gelijke spel bezorgt 4 10 W V vEde Rotterdaml D klasser Veteran n 1 Pluym Trekvogels 2 V d Heuvel Vires et Celeritas Fyne middag vborde Viresjeugd KOPEREN CLUBJUBILFUM GEZELLIG GEVIERD Ter gelegenheid van het 12 jarig bestaan an Virc s et Celentas heeft de ontspannmgs commissie der club Zaj terdag aan de junores afdeelingen eeft buitengewoon geslaagden feestmiddad aangeboden Toen de voorzitter van Vires de hcei B Wiitz het openingswoord spi ak w as de zaal Ce iral geheel ge I vuld met een opge en schare Vires leden met hun vriendjes en vneiK dmnetjes D heer Wiezer bracht ei al diicct de sten ming in door ze eeiT flink te lat£n zingen tiet glanspunt van het programma vormde het optre den van den goochelaar mr Mirini dic met zijn toeren de aandvht tot hek uiterste gespannen hield Nie minden opgetogen waren de aanwezigen ovei zijn jongleurkunst Een gieep Vires dames voerde een komisch stluk op Zii heten zien hoe een meester en de leerlingen zich in de klasse met moeten gedragen Het ie birde jeugd biizonder in den geest Nadat de jongens en meisjes getrac leerd w aren mochten ze zelf ook op het toom el komen om hun v aarchgheid te toonen met leuke gezelschipsspelle tjes zooals koekhappen neusplakken ed De heer Van Milt wist er aan de piano ever ns de ttemming best in te houden Veel te vroeg naar den zm dan ock was de put afge oopen Dt ontspai r ngscomm ssie van HOCKEY SPERTIJD STROOMA ERBRl IK Een aantal strexjmveDuiikers tegen V astrechttarief wordt gesperd gedurende de uren in welke de gemeentelichtfabi leken te Gouaa deKW maximum opnemen Als gevcigvan den Du schon zomcr ijj stelde die fabrieken de stroomdistributiebedrijven m de gelegenheid de KW max H4 ui r Ijter te eoen opi cm nGiif greep Be gambaei t deze qe e eenheid oai omda de industrie diarmeSc s l ebaat Me ei geroemde V astreeïht V e 1 bruikers zm echter mnrf meer gedupeerd Doaioni werd be sie en 4ïe ei Lruike tet 31 Decern ber as een lur kevrlei e sp rienaangezier de hooge KW max aarwiizmg over Januari 1 40 dit moge jkmaakt Moe en de ei e ndighenen eh voor 1 J uari 1 41 r et w iiz ge n dan zal ge raeht woidcn alsdan ook t n bev red e ne e repel g te t effen CONTROLllR Zl IVH CENTRALE Tot contioleiix dei ci sic zuivel centrale m c eze geneen e is benoemd eie her J G Pnrs t Ridderkerk TAFELKEL RING ZOS Ve or de t ife Ikeuring ai de plu m V oevereen igi g VZOD zijn ingeschreven 22 kippen en 42 kenijnrn STAND DER WERKI OOSHEID Het aantal ingesel even we ik loo en beditiagt 17 op 5 landaibei dei 5 bon V akarbeideis 1 metnal bewerkers en 4 personen uit andeie bei oepen ZEVENTIEN SOLLICITANTEN Voor de vacante betrekk ng van centroleur der steunverleening en weikverschaff ng in deze gemeente hebben zich 17 perse en gemeld G M H € speelt op het Gouda terrein De Goiidsche Mixed Hockeyclubheeft de beschihking gekiegen overhet derde Gouda te rein dat door desportieve medewerking van het be stuVir van de oetbiKereen g ng Gcuia aan de G M H C is crderverhuurd Het bestuur is voor het seizoen 40 19+1 als vclBt samengesteld A W van Elk vori F C Holleman secietuie se R G lias penringniees ter H Drrtland ir bestuui hd H der I V cemrtiise iie an ma ei eel PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht ALGï MFEnÉ LrD NVERGADERI G In de vergadei rg van de IJsclub Vooiwaa ts waien 84 Icdiii aan wezig De vooit t e spak ev i adw vvcz g De vooizitter sprak er znr vr ugde ever uit dat alle ledpn die ondfi de vv Tpei i n geweest zii thans w ei m het miekien van hun spoit vrienden zijn De lek ring ov t he afgeloopen befkiaar telt n on vanfcilen f 1267 18 en m u ttraven ƒ 124141 zoodal ei een batij s ldr is van 17 15 De aftredende bestuursle ie n de heeren A Dee r G van den Berg P van dtn Heuvel en G A de M k wcr den hel kozen IB H Het visehwater weid verpacht aan den heer H Bo iter voeir f 15 per jaar Onder de anwezige leden wer den veiloot twee paar sch ats fw ee k sttes van vii l g s garen ei twe doozen van tjen sigiren De geluk kigc winaars v arir de h eien A Mei D BFRGA MBftQHT ZONDER EIEREN Op hel ooiteiiblik niet veiKnjgbaar Bi de winkeliers in Bergambacht zijn op het eiogenblik geen eieien te kjiigcn In verschillenele Igomeennn lebben zich j iessiers of e izanielijais van gieren gevesticd Het is e w ensfiht dat zich ook m deze geme i te een deifteliik peisroi vestigt SCHIH R INGESTORT kippenhok iian den wandel Door en stfim m eie t i i sie dap Is ten sehuui van dei nulkrijdet M H de La pt 1 waaim een aiitei was oipgeborg r iii elkaai te t it De auto w s vrijwel let boschapigd Bij den veihoudei A Peters is ee i kippenhok over de sloot gewt aid Wonder boven wondei brachten de k ppen het ei goed af BESTI l R BIJZ SCHOOL uit de p rviniie Zuid Holland n 3 K M Iiop rond den Burge lujd waarin het Haagse he Trek Foto S itdio 1 de gehouden veik ezing van be stuuisledèn van de bijzonder lapeic school in e V ifature R van den Dool en J Treuie znn gekozer de heeien S van den Oever Szn en G M van S am ALLE KI FFDINGSTVKKFN UITGERFIKT trekken Het is voldoende dit bezoek zun plaats tusschen de bekende feiten t geven De Britscbe kilheid jegens Moskou iia het sluiten van het Duitsch Kussische erjendschapsverdrag was den laatsten tgd aan het on dooien Cripps werd naar Moskou gezonden met de opdracht betere betrekkingen in het leven te roepen Washington steunde dit streven met volle sympathie en met daden De ontwikkeling van den oorlog m het Zuid Oosten van Europa aan de greno van Ruslauds belangensfeer veisterkte de Britschp hoop op een koer iVvijzigi ig van Moskou en men bouwde hierop ook in de Vertenigde Staten rteda voor lehtige specu aties In dit slagium Awam vrijwel zonder merkbare Inleiding Molütow s bezoek aan Berlijn dat volgens het officieele Duitsche communiqué na besprekingen in wederzijdsch vertrouwen tot een accooid betreffende alle belangrijke vraagstukken eidde loen Molotow Be lijn verliet arn eerde Antonescu te Home en terwijl V OOR E igeland heeft de oorlog deze week evenals de politiek een nieuwe zorg opgeleverd de cheepsveriiezen zijn aanmerkelijk toe genomen Churchill heeft zijn bezorgd icid hierover ui gcsproken Het Brit annia rule the waves moet meer lan ooit het devie voor de Biitsche jorlü voering zijn maar de Duitscbe narine en luchtmacht mai en het den Britten geducht moeilijk de zee voor nun transporten open te houden het iVmerikaalische achterland waarop Londen al zijn hoop heeft gevestigd wordt op deze wyze verder weg ge hov en Dat Amerikaansche achterland volgt bij het p aatsei ik k edirgcii te mge everd waren zijn thans aan injczete ner u gereikt Gouderak PL AT IJZER OP HET BEEN De lJ erwetl er v D d e werAzaam a cp oe scheepswerf van de hl ma van Duivennijk had he ongeluk een val ende p aat ijzer op zijn been te krij gen De dokter constateerde dat he een gekneusd w is OOK STAL T j ei aei vf e houder A P pro ces verbaa epgemaaKt wegei het met verau su eo van zijn sial ARBdD I DlirsCHL A ND In oe af e uooe i week is e n ai be der a s oaKKei m Duitschia o gep aatst VERG ADI RING VAN DEN RAAD De raald de er t mc nte s iVi open bai e verga Ier g bijeei ge loepen op a = Woensdagmorgen 10 uur De agenaa vemeld oa enieci te ieo erint 1119 wijzig g vai a gemeene politieveror dening ötnoenimg urderwitzeres opei bast igere si hooi Haastrecht Ierland vraagt de aandacht Jen strijd In Europa intusscben met Intense belangstelling Een van de sjmptomen van die belangstelling is de voortdurende activiteit van den Amcukaanschen ambassadeur te Londen Kennedy Kennedy is geen optimist ivaar het Engelands kansen m den strgd Betreft enhij steekt dat niet onder stoelen en banken Zondei zich te verzetten tegen steim aan het Britsche rijk leermaant hij de Amerikanen telkens veer het lot van de Vereenigde Staten net aan het Engelsche te binden mlat hu daarvan slechts onheil verwacht Zeer duidelijk heeft hij dat deze week in een Interview gedaan zoo scherp stelde hij zijn meening dat men algemeen aanneemt dat hij zich en met opzet a s diplomaat te Londen onmogelijk heeft gemaakt Er IS n nieuwe factor m het geding gekomen waarvoor Amerika groote belangstelling heeft de Britsche houding ten opzichte van Ierland Engeland acht het voor zijn oorlogvoering ter zee noodzakelijk te beschikken over lersche bases maar Ierland heeft duidelijk en ladrukkchjk medegedeeld aas op eijcn grond te wiuen blijven en iijn neutralieit naOT alle zuden met kracht te zullen handhaven Londen poogt nu met Amerikaanschen stpun Ierland tot andefc gedachten te brengen In het CanadeSèhe parlement heeft men een voorstel besproken van Ierland de vlootoases te pachten en men ziet om steun uit naar de Vereenigde Staten die in oen lastig parket zouden komen als zij ok mdar iets voor het verleenen van fien steun zouden voelen De Duitsehe publicist KatI Megeile wees er op in JeBerl Boersenzeitung De Valera kent den Amerikaanschen fao tor m de lersche kwestie even goed als uen Ier chcn factor In t Amerikiansche leven en seinde elaarom aan den Amerikaansch Icrschen bond dat het afstaan van lersche havens voor Ierland oorlog zou beteekenen Zal Ierland m den oorlog worden meegesleept Het ziet er niet naar uit dat de Valera op zijn standpunt zal terugkomen Deze is echter benoemd als onderwijzer aan de Groen van Pnnstererichool te Gouda terwyl in de plaats an den heer Bol aan de School met den Bijbel alhier een kweekeling met kte s aargesteld Moordrecht BATIG SLOT De gemeente rekenng 191 1 i gesteld als volgt gewone dienst inkomsten ƒ 138 482 95 4 uitgaven ƒ 125 534 7J batig slot ƒ 12 948 21 Kapitaa dienst mkom tpn ƒ 14 490 27 4 uitgaven ƒ 12 999 56 bf tig slot f 1490 92 Nieuwerkerk a d I Js cl BI RGERLIJKF STAND Geboren Martheijs z van A v Wageningen en A Hoogendoom Wilimma d van L Boellaard en T v d üorde Johanna d van T Reijm en P van Vliet Jan z van A Verduijn en A Lfitbeijerse Maria d van C den Toom en A V d Ham Beleke J M 1 jvan A van Bergen Bravenboer en C pe Bruiin J Prins 36 jaar A Prins 39 jaar onder trouw den iW Muit 28 jaaren J Muit 23 jaaT 3verledcr D Kortlever 56 J J Vuik 52 Loop der bevolking Ingekomen J Potuijt en Echtg en gezin uit Rotterilam Vertrokken M C Suijker naar PijKae eer C Roosenboom naar Moafdreeht M H Sleeuwenhopk naaf Royderdam G Kok nair R dam Jas Muit naar Den Haag L P Griffioen onbekend Totaal vertrokken in de mnund October 8 personen Totaal ijigekomen II personen KOSTILOOZE INENTING Op Wuenadag 4 December a s des namiddags om drie uui zal m de openoaie agere school no 1 op het dorp gc egcnheid zijn tot kosteloozc inenting en her inenting Mera noet daartoe zn gfboortewiji 6n het trouwboekje n edcb enge n VFLE BROEIRAAIFN VERJIIELD De storm van de 1 la sfe week heeft Tok in onze geme n i vni belangrijke schade aangericht ij diverse tumdei wej den meer dm hoiderd broeiramen viinied hetwe k me zich meebrengt sclac e A n de najaarsgewassen Voorts refen nie erdère hui en beschadigd I RAAD KOMT BUEFN De ra d der ge riieente zi as V ens Hginiddag oïï twee uu in ipenbare vcrgode i irg bneenkomen FRDl ISÏERT GOED Sommige bewoners uit onze gemeente blijken wel zeer hardleersch wat bttrelt de verdmsteringsvoorschriften 2 oo Icomt het nog herhaald lelijk voor dat de politie helder verichte ramen ziet tiHens ochtend oi avondschemering Met druk zij er Of gqwejen dat dit verboden is De politie s gpmachtigd rasti che maatregelen gip de ovirtredcis te nemen