Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

mBtm mmmmÊtm TWEEDE BLAD MAANDAG 18 NOVEMBER Een geval dat niet op zichzelf staat o e t r u w d Dr JAC KEI en R E J Th VAN HOuWENINOE Oouda 18 November ISMO De Heer eii Mevrouw KEIJ van Houwenmge danken Njnedenamens wederzijdsche familie Voorde belangstelling bij hun huwelijkondervonden O 3559 l 1 Qavraagd door 5 pers met kimoam Zit en 2 Slaapk m gebr V keuk per 2 Dec G 3560 5 Br Mevr Voormolen Heuvelweg 6 Doorn Stadgenooten adverteert In Uw eigen Dagblad Adverteert In de Goudsche Courant Officieele publicatie van het Departemen van Landbouw en Visscherij VARKENS Het Rijksbureau voor de Voedsehoorziening m Oorlogstijd maakt het volgende iekend Binnenkort komt esn regeling tot uitvoering welke den varkens houders de gelegentieid zal bieden om boven het aantal varkens dat zy tot nu toe konden mesten nog extra varkens tot slachtrijp held te mesten Voor deze regeling kunnen uitsluitend in aanmerlung komen de georganiseerden die voorheen daartoe gerechtigd door een Varkens toewyzing regelmatig varkens hebben gemest Daarbu zal zooveel mogelyk met 4e l elangen van het klembedryf Vekenmg gehouden worden en wel in dien ïirydat in geval het aantal aanvragen het beschikbare aantal overtreft in de eerste pteats in aanmerking komen zy die volgens de Juni inventarisatie 1940 een land of tuinbouwbedryf van ten hoogste 8 h a exploi teePen Indien men van deze regehng gebruik wenscht te maken verbindt men zich contractueel lot het na een zekeren termijn rechtstreeks aan de Nederlandsche VeehoUderqcentrale leveren van een bepaald aantal varkens met een gewicht van 95 105 kg Door het aangaan van dit contract komt men dan gedurende den termyn voor waUt het cuntiact geldt in aanmerkmg voor de toewyzing van een iioeveelheid varkens krachtvoeder boven de hoeveelheid waarop msn ingevolg de gewone regehng recht heeft En wel in dien zin dat de varkenshouder oor elk varken waarvoor hy con tracteert pe 4 weken 50 kg kracht oer extra kan ontvangen waar aan dan echter de beperkende bepaling is verbonden dat het totaal per varken te verbtrekken kracht oer ten hoogste 200 kg kap be dragen Het contract geldt dus oor een termyn an maximaal 4x4 16 weKpn Het extra krachtvoedei wordt echter uitslui tmd toegewezen vangen beteekent dit dus dat men in staat moet zya nog een zeker aantal n 1 15 van de varkenstoewyzing varkens op ruwvoeder of afvallen te houden wil men voor de onderhavige speciale regehng in aanmerking komen Heeft men dus b v reeds een varkenstoewyzing van 10 varkens en contracteert men voor 4 var kens dan dient men gedurende den termyn waarover het contract loopt maximaal 4 perioden elk van 4 weken steed 36 van 10 = 4 alle breuken worden naar boven afgerord plus 4 8 varkens in voorraad te houden Degenen aan wie thans varkens toewyzmgen van 1 of 2 varken s zyn verleend ontvangen by de huidige regeling meer krachtvoeder dan door 20 van de varkenstoewyzing wordt bepaald In verband hiermede dienen voor deze gevallen ook ten aanzien van de onderhavige regeling aparte voorwaarden te gelden Dienaangaande is het volgende bepaald a Varkenshouders met een toewyzing van 1 varken dienen voortdurend 300 van hun toewyz ng dus 2 stuks plus het aantal varkens waarvoor gecontracteerd is agn te houden om extra krachtvoeder te kunnen ontvangen b Varkerfshouders met een toewyzing van 2 varkens dienen voort durend 100 van hun toewyzing dus 2 stuks plus het aantal varkens waarvoor gecontracteerd is aan te houden om extra krachtvoeder te kunnen ontvangen Voor de hoogere varkenstoewyzingen geldt dat de betreffende georganiseerden gehouden zyn gedurende de totale contractperiode 35 vsn de thans geldende varkenstoewyzing de breuken naar boven afgerond plus het aantal varkens waarvoor gecontracteerd is aan te houden In het byzonijer wordt er nog de aandacht op gevestigd dat men voor alle varkens waarvoor gecontraeteeerd IS exti a krachtvoeder ontvangt In geval derhalve voor bv 3 varkens gecontracteerd wordt bedraagt het extra rantsoen voor elke periode van 4 weken telkens 3 50 150 kg Terwyl de totale hoeveelheid extra krachtvoeder in dit geval maximaal dr dien men n 1 voor de maximale periode van 4 s 4 = 16 weken contrac eert 4 150 kg = 600 kg kan bedragen De prys welke voor deze contract varkens wordt uitbetaald zal naar gelang van de kwaliteit ƒ O 88 ƒ O 89 en ƒ O 0 per kg geslacht bedrd tn of dienovereenkomstige dooi de Veehouderycentrale vast te stellen piyzen per kg levend De pryzen zullen evcneers geldtn voorde over ge varkens vv elke door de Centru w order over genomen Van ondeischeid tus chen de pryzen vvl ke eenör7iids Al ü op troom wilt l rznini n op de goede manier Zet Uw hui niei Sdonker maar vervang Uw j cdi lampen door Phtlipslamiieai lot JU o 1 bespanng en extr Ltlitl i Hiurx n Htk voor de contract varkens en anderzyds voor de gen one gelden is dus geen sprake De eer te periode gedurende welke ingevolge deze regelin krachtvoeder verstrekt zal worden is 9 Decembei li 40 r l 1941 terwyl de contract varkens van omstreeks 6 Januin 1 aan de Centrale geleverd kunnen worden Voorloopig u va dat deze gelegenheid tot omstreeks emd Juh za blyven b u H die voor deze regeling in aanmerking willen komen kunn voor van 18 November 1940 af aanvraagformuliercr bij de lyke bureauhouders verkrygen Men make hiermede sDn £ gezien m de eerste p aats met hen die hun aanvraneJ fgesloten Ki 0 Nov Inber hebben ingediend contracten worden j f u zorge er dus voor dat het aanvraagformulier ipj teekend voor dien datum weder in handen van den bureauhjij is gekomen 12191 VARKEN S EN VAKKEN SVLFESCHPRUZFN varkensvieesch De Secretaris Generaal waarnemend Hoofd van 1 n Depart van Landbouw en Visschery maakt bekend dat de m hei pryzenbesluit 1940 Vleesch en Vleeschwaren neergelesde mregeling met ingang van 18 November asm zooverre gewyzigd dat daarin tevens pryzen voorvleeschwaren worden vastgesteldDe pryzen voor de met ingang van genoemden datum aan de hsi landsche Veehouderycentrale te leveren varkens luden als iZ Prijzen per kg netto geslacht gewicht in centenvan 61 Kwaliteit 100 kg zeugen A 90 88 B 89 86 C 88 84 Bij7orderheden zuPen spoedig wo dcn medeg HieeW t h iicor gdande moet üLot Jle slotsom worden getrokken ddi ok de ninil vee en rundvleeschpryzen Hi ien woiaen verhoogd djarzuksnii m het voornemejr 1 pülTSC maan be Hel H 16 OP 17 tndfi doe en i eUard I Jliddtn bet kutt ge U en ee n mi gen e I jwaai tel nier vai men ve ll vuur dal de dui vcf ku t hit 1 iet ie nv De thïPj el he f van 17 ol cl e VUrf OP vrrsl Jietr Dt parnenf t n TOrj fabr 1 kst bluseht bfpi 1 ifP wikf 1 hl aar i i len bcsd per irnl boven her Britst hel ven Dui Bllsl len ja majii r Nov emt in de luc ITALIË m we = v Ci Oudewater LATrR SCHOOL De schooltijden van de School met den Bi l el zyti nu ook ver et en vast gestelij des morgens van 10 tot 1 uur en de middags tan 2 tot 4 uui GESLAAGDE UITVOERING CHR DAMESKOOR ZANGLüST In de zaal Oudewater Yooruit is n Uitvoeripg gegeven van t Chr dames koor musi en het Chr kinderkoor ZangvogLltjes directeui de heer W de Groot De groote zaal was geheel gevuld en het publiek heeft ruim schools genoten Ds P J Steenbeek Herv predikant heeft 4 n avond geopend en gesloten VEERTIG JARIG HUWELIJKS FEEST Op 27 November a s hoopt he echt paar Ste nbrmk van der Weide wo nendf Oost IJ se kad alhier zyn 40 jang liuwel ik te heiderker GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden e n iijwielplaatje Inlich tingen by de gem politie Schoonhoven INZAMELING MIDDENSTAND Vopr de actie Midden tai dsoffei 1940 ten bat e van door de ooilogsom standigheden getroffen middenstandeis m ons land is van de R K Midden standsvereeniging alhier ƒ 9150 ont B T C SCJIOONHOVFN 3 1 Schoonhoven had al spoedig het beste van het spel De eeiste kans om te doelpunten kieeg de itchtsbuiten maar zijn hard en goed geiicht schot werd niet zondei geluk den denkge pei gestopt Na een kwaiuer moest de Schoonhovensche linksbuiten het veld wegens kramp veilaten De stujd weid met titn man voortgezet daar de Schoonhoveraren geen rcseives by zich hadden Schoonhoven bleef sterker maar het verdiende doelpunt kwam juist aar den andeien kant by een mis verstand in de achterhoede i O Even voor de rust ondernam B T C weer een aanval en uit de sciimmage die voor het doel ontstond rolde de b l langzaam m het doel 2 O Na de rust werkte Schoonhoven hard om den achterstand in te loopen Na dat het B T C doel eerst eenige malen aan een doorboring was ontsnapt ge lukte he eindclyk den recht b nnen na een keurige pass van den midvooi te scoren De Imksbmnen kieeg daar na een g ede kans maar zyn schot kwam tegen de lat De lechtsbui en vmg den terugespnngenden bal op het hardt schot suisde echter juist over de lat Hoe Schoonhoven ook werkte het gelukte niet te doelpunten Uit een penaltv bracht B T C den stand op KEURINÓ VOOR VljTZENDING adverteer IN DIT BLAI Zeven en vyftig Schoonhovensehe arbeiders zyn in de afgeloopen week te Gouda gekeurd voor ttventutel werk m Duitschland BINMENL D Vereenïging Vo r de Staathuishoudkut de en de Statistiek OVERHEIDSCONTROLE OP PRIJZEN EN INKOMENS Zaterdag 1 it te Amsterdim de jiarvergadering van de bovengenoem de veieeniging gthoudsm onder voor zitters hapvan prof drG Minderhoud Na de huishoudelyke aangelegenheden kwam de behandeling van de prae adVlezen over Overheidscontrole op Diyzen en inkomens aan de orde De prae adviseurs mr dr H J vo i Brucken Fock en drs J S C rmiagelt Ejavcn een nadele toelichthig van de m hun prae adviezen urgewerkte stellingen Mr vin BrjCncn ock vei dediede daarbii do door het nationaal socnlisme in piactyk gebrachte orde nir V qn het ecrnomi ch léven vv aar n de p yzencon rsle nac5t indere maat regelen ter verkriisin eoner celeide economie een b langriike rol speelt Ook drs Carmiggelt is voorstander van geleide economie daarby ut gTgnde Van de beginselen der ociaaldemcx ratif D derde pne advLseur prof dr P B Kreuknict vooistander van Dtpt eel controle on bepaalde pruzen bv monopolicpni maar pek nt teoen volledige regeling van liet economisch leven door de over held zag na zim uitvoerig pr t advie vin mondeln to 1 chtinEï d larvan af Prof mr W C Mees bepleitte voor Nederland 7iin herleidini sstel l als ziinije eer geeisend om den overgang vöF oorlogsnaar vredes eeonomie te vertfeifiakkel Ijken r L G van L im bestreed dt oude pnjsleer die niet opgaat daar veelal pn sstij ïing n el met vraagvermmde rmg maar ju st met toeneming van raig gepaard gaat Spr miste m de besohouwm en van mr von Brucken Fock duideliike richtlynen Hy bevdl t vaststellen vin dwingende richtlynen voorde kostpriiscalciilatie m het fTin n p in zich daarby beroe pende op de desbetreffende maatrege n in de Ver Staten en Duitschland Dr W L Valk achtte normalisatie niet stabilisatie van de winst m het bedrijfsleven door overheidsmaatrege len ter boh erschmg der conjunctuur no d akelyk Prof dr C West trate stelde den pr adviseurs nkeile vragért Mr von Brucken heeft geschreven de werking van vraag en aanbod met on dl r alle omstajidigheden aanvaard bn ir te achten Sor vroe wanneer n deze werking wel wanneer niet te aoc eoteeren Fen aantil snrekor o w prof dr C Verryn Stuart ert prof dr G M Verrifn Stuart leerden zich tegen de prae adviezen Zy verdedigden een me economische ontwikkeling Dr R van knechten betoogde dat n de 9e eeuw een mythe van de vryheid h=eft geheerscht terwyl thans een mvthe d r organisatie groeit Of r overheidscontrole zyn moet kan een vraig zyn deze is er e f zal er blijven Maar wy kunnen thans veel nvloed op de toekomstige ontwikke hng uitoefenen Daarby heeft het menschdom uit drieërlei de keuze 1 Controle van de pmzen op olijarchischen grondslag binnen het kader van n in toenemerlde mate ver stard kapitalisme 2 Volledig communisme 3 Een beperkte yryheid die slechts getolereerd kan worden voor zoover zi niet schidelyk is voor de algemeene volkswelvaart Spr 1 7 ichtte deze derde oplossing de beste H erna kw imen de praeadv iseurs aan het woord Mr von Brucken Fock verweet den voorstanders dtr vrye economie dat zy te veel n aar de goederen te w eiriig naar den mensch zelve hebben gekeken en dat zy te veel op mdividueele Behoeften te ueinig op te collectiviteit hebben gelet Waarirn v e in het leger m de staatsadministratie en waarom met m de economiff Hy wilde met de werkmg van Vrami en aanbod uitschakelen doch wÖAereid de vryheid van prysvorHïingTe laten bestaan overal daar waar de eischen dei volksgemeenschap ler zich niet tegen verzetten Primair al duS de vryheid zyn by de prys rm ng secundair de inperking dTarv ttn bate de vn f Ó s Carmiggelt erkent in zyn replielK dit ie oude pri ti te wadrfteid bevatte doch moet worden erniea vvd in verband met de thans neerschende om standigheden Ten aanzien val de irkomensnivelleenng erkende Vpr dat het gewcnscht is ten ainz e v an de mvelleermg der lagere inkèrnens inzondeiheid die der arbeidera in dt industrie voor 7icht 3iheid te betrachten ir was overtuigd dat ook in de vredeseton e de ove hcldsconf ole een belangruke tn b ywnde ra 7al pelen Pn KreukniA he r H t de erschillende teg n zyn praeadvies aangevoelde bo7war Zl IDHOLLANDSCHil IJSBO D In de Zaterdag in Bosèhlust te Den Haag gehouden jaarliiksch algemeenc veigadenng van den Zuidhoj i c il n IJbbord waren v ei tegen woöidigd de afdeelmgen Rotterdam s Graveiihagt Delfgauw Lisse Lposdumen Maasdyk Nieuw ibrug Nootdorp Oegstgeest Sas enheim Schipluiden Vlaaulmgcn V orhout Ter Aar en Veenvveg De voorzitter ir H Veth heette le afgevaardigden welkom Na afhandeling dei agenda gaf dé heer A Boesscnkoojj een uiteenzetting van den te houdtn rondrit van den Z H IJ B m den komenden winter ys en weder dienende van welken fondrit m dat geval de route nader zal worden bekendgemaakt UIT DE PERS Organisatie van het bedrijfsleven Verscheidene bladen staaij stil by het dezer dagen in het Verordeningen h ad afgekondigdi besluit betreffende den opboOw van een zelfstandige orga nisdtie ter ontwikkeling van het be dnitsleven en in verband daanfee de m Den Hiag gevoerde besprek ng¥n usschen Nederlandsche en Duitsche In lu trieelen Het Vader and wyzciid op de kracht van f onderncmersdom schriift o a Die krjcht woidt thans aan banden gelegd moet aan banden gelegd Aor dtii Het probleem is echter hoe kan men r guleerend optieden zonder ver nietigend te werken Wy hadden de keuze tusNthen twie wegen zeide General direktor Zangen zoodra de centrale leiding er eenmaal was had den wy ons een voor een aan de besluiten en verordeningen van de over he d kunnen overgeven of wat ons bfter leek wy kenden ons eerst tot een gezamenlyke kracht organis eren en dan de uitvoering althans van de centrale besluiten aan ons trekken Dit laatste heeft men toen gedaan en daartoe was de publiekrechterlyke orginisatie der verschi ende bedrijfs takken absoUut nood akelyk In de eer t jaren m den wc d oorlog IS er dikwyls sprake get LCst van een nieuwe feod il te t der mifh t ge industriebaronnen Wi hermn i n ons o a een min of meer sersatio 1 ele beschouwing van dtn Engeis ren staatsrechtgeleerde Sidney Low waar in tegen dit gevaar gewaarschuwd werd Vooral in Amerika scheen die voorspe hng op goede gionden gedaan te worden Juist daarom zoo meerden de toenmal ge soc ah te i dient de staat m te grypin De roomsch kathoiick en andere solidaristen zochten de op o jOg veeleer in een ordening mar het nn le van het gilacwezen onier controle van morecle begr ppen Muretle begrippen zonder een dirgelyk sociaaj po 1 lek mechanisme zyn he = re 7 ti wtrkzaam De harmone der groepen w iirvan men hier on diar arn m 7d we zoomin b ivend tn stjb el van aaid zyn a s de mooie hirn oic i r iraividueec belangen die inde yd door Bastnt be ongen w rd De o T heli moest mgrypen In ons ind zagen wy hoe ook dt princ pite t 1 nera n na l 20 met lang r pricit sche pnlit eK konde veren la igs de i 1 n van hup oude beg n e en De s o e miei ijkheid a nu ech r de overheid de leiding over hel geht ti ecven en toch het g wc digo o a i tpitaal dat er m de vrje ontw K ling van den ondernemerszin schu It met verloren te attn gaan Zoo n e ft nien dan de gedachte in het zr f be tuur aangegr per Wy moeten met al doen pi c es zooais ize dat in Duitse i ind ge an hebben zeide Woltersom Hy w es diarby niet alten op de ondt e om itind gheden maar ook op de ord re tradities Duitschland het land vin trusts en kartels had voor 1933 re eis een veel strenger georganiseerd e dn f even aan wy hier te lande De aard der vonmaamste bedrijfstiW en aldaar leidde daar vanzelf toe Men zal hier met cenigszms andere m lie enn naar hetze fde doel moeten stre ven In de toekomst imirers zullen ven toch ook een eenigszms andere een speciaal Nederlandsche rol te vervu n hebben waarop dr Woltersom eveneens gewezen heeft De organisatiecomm ssie zal trou w e ns haar werk wel goed doen De per oonïijkheid van de negen mam en di er zitting in hetjben stut daar birg voqr Wy willen er hiei slechts even op wyzen dat deze commissie sSmen gesteld op zakeliflce pronden zonder partupolitieke overwegingen tevens een voorbeeld zal kunnen zyn vin de w 1 ze waarop men ook andere moei hike problemen tot een gelukkige op ossing zou kunnen brei gen De Haagsche Courant wisi erop dat het doel van de aangekoiiig de organisati is een niuwe samen werking tot stand te brengen tussrhen de Dui sche en de Nederlandsche industrie met behoud van beider zelf standigheid voor zoover dit binnen hot kader van die samenwerking mogr uk is Zu k een esamenwerKing kan niet eff lent en vri tbaar zyn als zy mie geschieden tu sehcn mdividueele onder nemingen ook niet zelfs als men by he bedrnfsleven te doen hef tt met ver schillende los van elkaar staand en niet noodzaktlyk alle bedryfsgenooton omvattende organisaties Noodig wordt geacht voor elk deelnemend land een sterke centrile organisatie die alle ge specialiseerde organisities en ade ondernemingen van eerzelfden qard omvat Duitschland kent reeds op ver 1 billend terrein zulk eim in onder deelen vertakte algemeene organisatie In ons land zal zy evcneeens tot ftand moeten worden gebracht De bedoeling is met daarbii het voorbeeld van Duitschhnd blinHelmgs te volgen iptegtndeel nie wil reke nmg houden met Neder andsche toe star Jen en N derlandsch karakter met bestaai de organisatievormen voor zoo vtr de in net centra e verband kun nen w jrJen opgenomen met het ver schil eiok in economische ei e hen tus aihen het groote Duitsch and en he zoo tel kleinere Nederland Vast staat echter d t de centn e oroi atie a e dei oetreffende ordememingen zal moeten omva ten ook n het bêiang van d bedryven zelf De werkzaam held van e ke b langri ker tak var industrie moet volledig kunnen worden geordend en corcuirentie van vrii buuer r moet uitgesloten zyr Op deze wyze verwacht fen daar aan beidf kan en dt goeie w 1 aanwezig is een jndustue Ie amenwerking usschen de twee u clen te kunnen tot stand bren gen vvaarbii de belangen van beide vo k p w jtden gediend SPORT ATHI ETIEK DE FUSIF IN DE Alle bpndeu in de N 4 U Na eengie v joi ropige bcsprekingermet den heei Litsv den regeeringsadviseur mzjke sportkw esties zinZaterdagmiddag te Amsterdam de veiNedei landschen Arbeidersspertbondtegenwoordigers van de KNAU derde Fedc atie van Diocesane bondenden Twertschen Athletiekbond en denOnaerlmgen Athletiekbond uit hetNoorden in vergadering by een geweestDe Lneenkomst stond onder leidingvan dtn voorzitter der KNAU denheer G E van dir Werf f Jr In piincipe werd men het er over eens om alle leden van de verschil lende bonden m een bond samen te brengen onder den nieuwen naam van Nederlandsche Athletiekunie N A U De reglementen van de oude KNAU zullen als leidraad dienen by de nieuwe organisatjei De N A U zal n de toekomst bet geheele wedstrydwezen in handen nemen hetgeen var groot b lang voor de athletiek zal zyn Het kieztt van het bestuur zal nog nader m een buitengewone vergade mi be iUst worden BOKSEN EDFR WINT VAN MtXI ER De Duitsche Weltergewichtkampioen Gustav Eder heeft in de Alberthal te Leipz g een gemakkelyke overwin mng behaald op Muller Gedurende de eeiste vier roi den gaf Muller tamelijk goed party maar v n f de vyfde ronde nam Eder het intiatief in handen Kuiler verdedigde Eich dapper maar in de tiende ronde werd hy door een harden stoot van Eder dermate getroffen dat hy door den stheidsrechter uitgetelt werd TENNIS DONALD BUiIgE GESLAGEN In een wedstiyd egen den oefen meester v an Fischers Island in den staat New Yoik heeft Hermann Pater son Donald Budge een 6 3 6 4 nederlaag toegebracht Alice Marble zou een aanbod ont vangen hebben om samen met Bucige en Tilden in verschillende plaateen te spelen Wanneer zy mderdaad tot de beroep 1 lasse zou overgaan beteeVent dit opn euw een gevoelig veiues voor d amateursport VOETBAL DUITSCHLAND DEN F URKF M Met t e grootite m e s het Dn sche voet ba kif tal er f s rer m n laagd een kleine 1 o e rwrirgif Denen ike te beha en Vooral dl Deenscl e achterhoet e teef zich bj zonder onderscheiden De ru t g n i met geil ken stand en ctr 1 en e fj ae tweede helft Jlaapde S hnn et n 1 et etnige doelpun te m ken NE C BESTAAT V LERTIG JAAl De voetbalvereenjing NEC te N megcn vierde gisteren n bflota ring in 1 otel De b n e e e N ir haar veertigjarig bes a n De officieele viernis van a j eum IS uitgesteld ♦ è t l et ee voorjaar SÓHAKEN MAX EUWE D B 1 Voor de ontmoeting i de eeM teraam en D D Dcn Hjag e I losse compel tie a u e er M p 10 November te An rcv m i hadk erccr gingf Mj luv e Wir gehouden werd de pa t j W EbertG W J Z tteisteiin afi hi k r Dea party is thans in het e rc vji tbert do ir aroitragi i ren laard zoodot de e nauit 1 g a Mj jue D D 5 ï 4 ITRFCHT EINDHOVIV T 3 Voor de eerste kla e B e r demi peiti van oen KNSB pepdegster middag te Utrecht ae veieemg ij Clrecht tegen Eirdhovin 1 behaacf een f raa e overwinn ng I RADIONIEUWS DJtihdaiE 19 Noeitnher HU VFKSl M 1 41 Jl KRO DO NK uee be uchten ANP 8I W beP den dag S 30 Gra lofoon i i acie 10 IS Jf quette 1101 G aiiioftwn e 7 1 11 J Oo d tnstlgp c u eiie 12 00 K H O Me cKi so isl 1 45 Nieuw en e n che be ten ANP 4 00 Oramotoonmui ek I orkest 2 00 Voor de vio w 3 00 Piar rt acht 3J0 3 40 Gra rof jp uzek Gramofoon nuziek 4 15 Zar el P aroDW e d ng 4 30 4 45 GlanvofJOir z fk j C clus P rti etu n van Nel ïj MCI Sl Neiiws econon i5CN e b vi richten ANP 5 M KRO orkest 6 00 KBO I Kt ten en solist 6 45 Aan de oerH z rg IK 7 15 V aec v n der m I rieuw be chten ANP sluit nü HILVERSLM II 301 S M A V O 0 Nieuw sbenchten ANP ga ori 100 Cone rl lopii l I 15 Crar ifii i 10 30 Voor de vrouw 10 Ja I J J 1100 HO loudclljkc wenken 11 O 0 foonmuziek 12 20 Orge pe Nei ciior cl e berichten ANP I j li en At n Ijne causerie LOs Orrroepw c o 1 2 00 2 15 C dus In de 41 1 1 P W e e 71 e met u b and tof 3 15 AVRO A 1 usen ents orke t i a ejan ofoor e 7iek 4 30 Piar oord af VPBO 5 00 Jeuedi itzendlng tvrld 5 1 NleUM econoiTvische ei I i Lrrt 1 ANT 5 30 A nabile sextet t IS V c a et p anobe e eldir en toe cl J p de et 7a nen lezing 7 00 7 1 V a cn den dag en nieuw berichten ANP KOOTWUK I 15 M jMl 1 7 00 Bene ten Duitsch 7 15 Gra oloor 3 30 7 45 Betichten Ei se c ï rfiK Nieimsbenchtm ANP 9 00 S It Du tSch 11 30 11 45 Bench en f S nuis 12 15 Eerehtenl 12 30 Ber ch en tj jijif r 45 Ni u en economi sche bi cli j l O Orgelspe I J Berichten E Ü S ts Gramofoon ru7 2M 2 15 Beric en 17 30 Berichten En elsch 2 45 V e kort Lohcnerin gi pl I J M Be lel Ym 45 Gramofoonn tiflek 5 Be ch Ï U 5 15 Nieuws ecoooml ch en I ten ANP A t I 5 M CycUH HooWstukken u t PI van de lach ae scti iï r 00 Orse pel M Berichten rvee jpC amofooiiru7iek 7 OO 7 IS Viatiei i das en rtieuvesbenchten ANP s u lai GISTJ De enland tich g leven Ciaso 1 Ciand angekl or v er De tenj i on tier Uva ede 0 ï vaM Vang W H