Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

EERSTE BLAD MAANDAG 18 NOVEMBER 1940 BUITENLAND DE JAPANSCHC BE7ETTIW IWZellO CHIWA NoteeriDEen van 18 November OBIIG pilirSCHLAND ZuLlt 1940 Ie ƒ 100 4 1940 Ie 500 4 1940 2e lOO 4 1940 blf 100 4 1 40 Ze 500 4 1 40 bH 500 4 1938 100 3 BOO 31917 100 3 ƒ 500 3193 I 100 3 3i i I 500 3 31 1935 OI 100 3 1935 OI 500 3V1937 O I 100 31937 O 1 500 3 I03i AO I 100 31937 AO I SOO 3 MHAI tAH Jt t S hé 2jX ln v ¥i Prov en Gem leeBiBgea Adam 1936 3 2 86 Dito Ie 1937 3 Apeld Ie 37 3 i Arnhem 1938 3 Deventer 1920 6 Dordr 38 13 3 Findli 1935 3 D o 3c Ig 36 3 □ eld 36 31 I D0IO lelg38 2 o s Grhage 1921 6 Dito 1936 3 DUO 1937 I 3 2 Dito 38 31 3 Gruning 1938 3 Dito 2 1938 3 Haailem 1938 3 Ulto 38 31 J 3 Helm 193 3 H veii 1938 3 i D to 10 j 38 2 Leeuw 19J8 1 N Ho land J3 3 Do 2e 38 l3 l J D o 8 j 18 2 Do 3e 10 J 18 21 Rdi 1 I9J6 o7 4 D o I en 3 37 3 j D to 1 1938 3 Dit 1833 131 3 S td 3e i i 11 1 3 T Lti iPl I 37 3 D o pem 37 3 ie ld 193 3 Z Hül U J D t 2e Ig 38 3 I3V NG 2e 1 37 3 D 10 iTia J B V Oi Z 37 4 e 1 C red 10 1 hixio 03 Dol 1 1 UüO 3 N Enkii t 5 4 H potheekbanken AJe Fi lUi b m e pi uitl P ndb 13 69 AlK HNpb erXY4 89 Auan Hvp 1 4 rtv rn Dl o 3 88 B l H pb N PP 92 S2 Dito C D 3 84 Fr Groll H p Bank Pd 4 I l2v D o Da en a 3 M 13 Do pb 3 3 88 Gr Hip BPh 3 8 Sfce Hl H P er A C 4 7H 9 s D 10 ser BD 3 tfc Hol HvpBd to 4 2 i D t ser K 3 t 86 II p b Ned ser M 3 S4 88 Ins Njpb str AB AA BB 4 1 92 Do er T TA 3 18H Mij V H Cied Pandb 4 16 D o n er pi uitk I 31 4s 84 1 NH pbdo3 117 N Hvpb Veend bene K 3 si i 82 Do 3 dito 3 85 Noordh Hv p b Pandbr 3 OverjssHbdo4 4 Rott Hv p b d o 4 S 89 ld dito il 81IV 82 Sted Hv p b er K L 3 83 Ulr Hvp b 4 6 Dito 2 erp unk f 3 8SH SmWeMl H p b FE FFl 3 aSs Z Lhe rib Bk 4 Zu der Hv p b 12 mtl 1 4 96 SE Do ser K L 3 8bH l Z H H p b 1 et e pi u tl 1 3 85h 8Eepite Ned Sell verb 4 SS 87 RO Sch H p b 4 4 84 Dito 3 78 46 163 133 1115 126 10 1 3 89 lOIH Uil 12S 121 11 t 66 27 161 AANGIFTE VAN GE ONDtN METEOROLOGISCHE MEET INSTRUMENTEN In den laat te 1 iijd komen in Neder lanü talujke meteorologische meetm strumenten naar beneden Deze toe stellen Radiosonde genoemd zijn kleine blikken trommels waaraan mecïtal een antennedraad een klem valscherm en resten van een gummi luchtballon alsmede een begeleidende brief bevestigd zijn De vinders van ulke meetinstrumenten moeten zoo is het vooischrift van Duitsche zijde hun vondst zoo snel mogeliik den be voegden burgemeester of de naaslbij zijnde Nederlandsche politiepost waai schuwen De burgemeester of de poli Ue doen de gevonden meetinstrumen ten dan bergen en verder transpor i eren Irdien de vmder zijn naam en adres de juiste vindplaats en de juiste lijd van de vondst bij zijn melding aan bi r gemeestei of pohtie opgeeft wordt heiti mdien de meetinstrumenten on beschadigd in handen van den afzen der komer de op het begeleidende chrijven genoemde belooning uitbe taald AANBESTEDINGEN Gedeputeerde Staten van Zuid Hol and hebben heden aanbesteed het maken van hel weg ichaam de t jansl werken de fundeering voor den ri w g de veihardirtg voor het rijw ie pad met bijbehorende en bijkomcnefe vvciKcn voor óin aanleg vin den pre vincialen weg Heukclom G ld grens Leerdam choonrew oerd ijks vv g no 26 gtde te van km o270 km 6500 no 1 van het provinciaal wegenp an 1936 Laagste inschi ijfster was de fa gebr van Oort te Wtrkendam voor f256 000 Voorts hebben ged puteerde staten aarbpst id het maken an de opritten voor de brug over de TVoudws oriiig m den prov weg Leidcdorp ar m met bubehoarende tn b j vjnnen werken t Wojbrugge Laaoste msch uvc s waren L P v 1 G r en A Th Stuifzand te Leiden voor ƒ 65 TBj t DOODELIJK ONGEVAU In den nacht vnn Zaterdag op Zon dag IS een 65 larige bewoner van het Groenewegje te s Gravenhage ver moedelijk doordit hij onder drankin vloed verkeerde van de trap in z V oning gevallen Hij kwam zoo onge lukkig terecht dat hu ter plaatae e verleed het voorde rundzulks met I 78 JAAS C te Nij 1 loten N n cgen du jublV Igend i Y vrtf ianobege lek 51 beur bv KRO M dag al con 6 45A een va uitiim I 11 u 2 on 5 ten ANT elscll 1 Enï l i rsberd g€5chi van 7 tinf LXGERBKRICHT VAS HEDEN SCHADE AAN CONVOOIEN Aanvallen op WestDuiUchland Hel cppirbevel van de weennacht a t tiktnd Tft ijirl P lilden nacht van kitft IB een rr fOi jwaai t rttr Bien TUiir o dui 11 op NüMirUr en op 17 Novemberi Boer ir votr den oorlog bt langrijkeii Ien ir het Zuiden van het BritscheJniiid 8 mede benapcningsdoelen inSJdf Ergclard met succes aan InCl zefgttied voor de Engelsche Oostkte htt len koop dardijschip I er € £ ger lol zinken ie bren fr rdir koopvaardijschip 1 tl t n Verdragende battehel Jtfctr tn d marine na vi rtc Ijk convoOi onder rndrr dt bescherming van I oithj order de tnge sche iet De SC che k r 81 trachtte te paisecren u rd uit elk lar gislagen V uchtlen vtrachillende En r cr binnen In den nacl t r 18 Novfmber uif rpen Bril 1 L u t i in Wrst Duitsch ai tl cMl Tf e pla itsen bommen teer Dl n een ijzcrfabrick en m een irnti Iritk orlttane brardm kon fn f hfl krathligt optreden an de j brik trarr rer ormiddclli k ge iluscht orden ei der warm t PO digraafp tafen er npn eiiw woor irijkfr h doo va de Britsche bom jari tr Hi rbu werdtn rcrige hui ten 1 etcHadigo en een ering aantal per 11 toMOnd In de luchtgtvechti i lo er hf Knnaa werden gi lerfn drit Bnt il x irgtuigpr nctrgr cholpn ze ver D l che v ifgtuigcn worder ver sust Een judle Knder onder be oI van majc r or M Itïahn behaalde op 15 Novell U zijn 501ste overwinning Jn de huilt ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN Weinig activiteit in Griekenland WI UERZIJDS HF Ll CHT AANVAIIEN In I wttiinathtitXTicht no 164 maalt t Itanaansche hcofdkwar ier het Mltere e btkend Aan iet Grek cbe front was de be iryv É heid g leren niet bii7ondtr pttt In ie ne un Küi icT werd een eheck Mj nddijke afdeel ng cavalerie vertiie i ü In rauwe san enwerking met de lrt pen onlw ikkelde onze lucht macht eei herhaaldelijke intensieve bomb err on Is c tie m de ztïnes an KahbclK r Ksnitz i waarbij brug gen f ter CTbiu kba r werden ge maakt Vcorts iroffen zij verdedigings erke ti brtr kktn waarbii hevige brandt n tr i ntploffingen ontslonder Viian t ike pant erwagens troepen en hich doflsVllmgen werden met ma chmegewerer bestookt Tw e van onze loe tellfr zi r net teruggekeerd Etn vlieptu g vai het tjpe Blackburn Shaik wfrd nabij Sic lic neergehaald De 11 1 etr ff tier en etr ondeiofficiei bestaarde bemanning werd krijg g vangen gemaakt Onze vliegtuigen bombtrte r er de hl Nooid Afrika bombardeerden onze Vliegtuffi de spool lijn an Foeka el lW a er de Kpoorlijn van Mersa Ma w In Oe Mrika trachtte een ijande lïe kruiser oe ha en an Mogadiscio t beinbardeerer Het vaartuig weid Jetroffen door l et vuur van onze kust tier ir en verwijderde 7ich onder bescherming v n en rookgordijn Jijande ke vliegtuigen bombardeer wn Ape e t zender slachtoffers te ma n E entstond lichte schade Een andelnke irochine werd in d omoe lig ar het Hudolfmeer neergehaald vi no naar Duitschland vertrokken GISTERAVOND OP REIS GEGAAN e Italinan che minister van bui nlanasche zaken giaaf Ciano heeft Wh gisteravond naar Duitschland be leven O te Saliburc Ciano a vanochtend te Salzburg T Sckonen Hij werd verwelkomd f or RibbenttojS S U Bcrebtcsraden J Spaan € minister van Buiten J dsche Zaken Serrano Suner is van end te EercMes aden aangekomen UuitMhCT minister van Buiten yjK he Zalt von Ribbentrop ver omde den Spaanschen gast 2 ul cuno en Saner te eiM oflicieele igdc wordt me ee ü aaT verneemt zullen ïw nwirt van Buiten Wa I e Cl n de j i van Buitenland km Serrano Suner m den ï van der dagfoo door den Fuhrer jl ngen worden aarb i ke jjk staan ïoowel feon en op het pKgrmtmê ENGEL D Bommen van het zwaarste kaliber op Londen DE AANVAIXEN VAN HEDENMACHT Nog voordat de bedienuigïmanschap pen van de luchtdocibatterijen tt Lor den gistermiddag laat afgelost warden begonnep naar de berichten jti Lon dtn melden vroeger dan gewoonlijk dwz reeds kort na 17 00 uur zeer scherpe en bijzonder snel e Duitsci e luchtaanvallen op de voor den oorlog belangryke doelen in Londen Laat Ji den nacht trad een kieine pauze ui doch daarna echter begonnen de aan allen opnieuw met verdubocioe kracht en duurden voort tot htt aar breken van den dag Tijdens deze aan vallen zouden bijna uitsluitend bommen van het zwaarste kalutr neerge worpen zijn Bommen van het z aarslt Kaliber zijn niet eer crricuw m htt centrum der stad geval en aic ook in de voorsteden en ie bu nw kn Van Erpelsche 71 de Acr en tot u ver gtP officiecle med dec ntti verstrekt over de aargenchte schade Toch schi en volgens de opmtikingen in de Brilsche radio opnieuw zware schade en groote verwoestingen aan voor den oorlog beUrgrijke dotlen dtr hoofdstad aangericht te zijn Hoewel Londen het middelpunt vormde vin de nachte ijke vergeldings aanvallen hebben ook andere gebieden vai htt land den gebeden nacht door uchtaHiin en aarvaUen te verduren gehad d e nauwe ijks itl minoer hevig en korter Van duur vv itn a in die op London Duitsche legei s hebbei urenlang boven Liverpool en de daar liggende havenen aokirstallatie en gn inpukhuizcn gc T ei en cm bij 7ondcr ginole hoeveelheid brandbom men uilg worpen waardoor nlrijkc gruott hl 31 den 01 t to dci Andere aanval en waren gericht tegen ver schillende havensteelcn in Zuidwest Engeland Zuid Wales ei dt Lni eische Oostkust De aangerichte schaae was overé grout Neutialen corre=ponaen ten IS hel streng v e boden r euwe bij zonderheden te aar u betrouwbare bron verluidt Idus het DNB J eft n en th ns in Lenden drfiritief e hrop optjcgeven zekere striten rasp sladswuken met behulp in tien e nden puinruimers bfeiaiilair te makon Men leperkt 7irh er thans toe pkere hoofdstraten rcsp brecdp verkeer raten oor hef verkeer vrij te maken AZIË PATEL GEARRESTEERD Volgens een Reutcrbericht uit hmedibad is de DISTRIBUTIENIEUWS Distributie van peulvruchten EEN HALVE KG VAN 19 NOVEMBER TOT FN MFT 16 DECEMBER De secretaris genei aal waarn hoofd van het departement n Landbouw en Visscherij deelt mede dat op Dins dag 19 November as etn aanvang zal worden gen aakt met de distributie van peulvruchten Zooals leeds eer er werd bekend gemaakt werdt order peul vruchten verstaan alle voer n ensche hike consumptie geschikte soorten groene erwten sphttrwten en grau erwten capucijneis witte boon bruine en andere gekleurde boone Aanvankelik zullen slechts gtoen erwten spliterwten en wellitht X k capucijners wo den beschikbaar ge steld De distributie zal plaats vinden op nader aan te wijzen bonnen van het algemeen distnbiitiebonboekje wel ke gedurende een bepaalde periode re ht zullen geven op het koopcn van een bepaalde hoeveelheid peul vrncliten Voor de eerste periode welke loopt va i Dinsdag 19 Novem ber as tot en met 16 December is bon 56 van het algemeen distnbutiebonboekje aangewezen tegen afgifte waarvan men derhalve kg peul vruchten bij den winkelier zal kun nen betrekken Personen die op medische gronden behoefte hebben aan een extia rant soen peulvruchten kunnen zich hier toe onder overlegging van een ge con troleerd medisch at est tot den plaat selijken distribuliedienst wenden Ziekenhuizen sanatoria e d zullen op aanvrage toewijzingen ontvangen op basij van 100 pel van het norma e verbruik In een afzonderlijke publicatie zyn nadere bijzonderheden welke voor de taillisten grossiers en 1 ouders van ho Iels cafes restaurants ed van belang zijn vermeld marktber chï n DELFTSCHI OHOFNTF VFILINO 18 Nov Blotynkool l € worl 11 00 1 00 id 3e soort 3 00 00 p r 100 vt kool Savo t 4 00 ld eroen 3 26 per 100 kg salade 3 10 3 50 2e oort l 00 1 SO per 100 tuk slooft a 3 PO 30 per 100 kg andijvie 3 50 per 100 stuks en S 00 per 10 kg p ei S 00 per 100 kp se l rij 000 40 Ar lOO hos p na e 1400 boerenkool 2 90ia lksr Hen 11 00 17 l r 100 ke kroten Hk 100 bos tomalen 7 00 12 00 per 100 KP KAASMARKT OLDFWATFR 18 Nov Aanvoer 3 pa 1 len 7 i de l S si SP weiïende 9875 kg Pnj en ƒ ifc 41 50 Handel ug EIKRVEIUNO APKI DOORN II No Aanfevoerd OOO stuk gro wit klein r nnenld bruin groot bruin ItKlii 1 n per lui Handel Halm De eerste fase der ontniimmg van Zuid China door de Japanners ge schiedde op 28 October toen de hoofdstad van de provincie Kwangsi Nanmng haar strategische waarde verloren had Dit was het gevolg van het bm nenrukken van J ip nsche strijdkiach ten in Indo China Men is nu begon nen met de ontruiming van de grens stad Loengsjau en de omgeving van het kustgebied bij Fransch Indo China Op de kaart is di met zwart aange geven De mTiine ontruimde eveneens het eiland Weitsjau dat onder Pakhot gelegen is Van ontruiming van het eiland Haiman is nog mets bekend De vriigekomcn troepen zullen m een andeie secti r werden gebiuikt Cartograjisch bureau t ooT de Nederl Dagbladpers BINNENLAND KORPS RIJKSVELD WACHT ZAL WORDEN OPGEHEVEN Leden gaan over naar marechaussee S ij vernemen dat thans is be lotendat het korps rijksvpldwacht zal worden opgeheven en dat de leden daarvan naar het korps marechaussee zul 1 n ov ergaan De uitwerking van de e maatre ge len vormt nog een onderwerp an overleg Mengverbod voor boter GEEN MELANGE AIEER VERKRIJGBAAR Het Rijk buieau voor de veedspl Ambtenaren en Winterhulp zoo DGbLIJK ERK IN AMBTELUKEN TUD De secretaris generaal an Binnen land che Zrken heeft aan de Gedeputeerde Stalen der provinciën en aan de gen eent besluren een circulaire gericht waarin hij schrijft Indien dé winterhulp haar taak belieorlijk wil vervullen za zij moeten kannen beschikken over etn aan tal beioorlijkc geschoolde arbeids krpchton dit zou worden bevorderd ndien de ondei sche dene provinciën e peetievclijK gemeenten ambtenaren r be c ikkmg konden stellen Ik zou het op dezen grond op prijs stellen mdipn uw college zoo mogelijk wilde bevorderen dat aan de bij uw province respectievelijk gejheente in dienst 7ijnde ambtenaren eventueel vergunning worde verleend m hun am biel 11 een tijd voor de Winterhulp werkzaam te zijn Indion de e ambtenaren veior func ties die een volle dagtaak opleveren als va =te ambtenar jn nair i Winter hulp overgaan zoo moge ik u verzoe pn te vv Hen bevordefpn dat de be tal ng Van de salinssen door de pro X EFNHEIDSRltetlTI IJNFN VOOR VVV PROPAGANDADRIKWERK Naar wij vernemen heeft de nadere concentijtie van het yVV wezen jdie one er auspiciën der A N VV niet ei hoogde klacht wordt NEDFRI Op ver oek van Hen ce mini snris generaal voor Openbare Veiliïheid S S Brigadpfuhrer Rauter heeft de secretaris generaal van het departement van Ju itie ann de procureurs generaal fungterende directeuren van Politic een aanwijzing gezonden waai in wordt verzocht er tegen te waken dat de Ne der a dBche vlag net gebruikt word tvoor partij poiitieke doel eindden in het bijzonder zal het verbeden zijn de TJedcriant sche vlrg van par tijgebouwen te doen waaien EFFECTENBEURS AMSTERDAM IndastT ondcrBcnliifea AKU aJbl 5 t ia Ui Ber h s en Jurg IF vd Obl 3 SS 86 Btrke Pat v 3 Obl 4 88s Levers Zeep MD Obl 41 a KUN 101 akkervateraeailiifea 139V 150 150 154 72 74 a M2 79 79S Hessa Rubber a Ird Rubb C Preanger R Mij Rotterd Tap Salairi Plant Wal Sun tra Zuid Preanser lOCu Ut 10X ftS as lus 180H Dn 11 1 lOI m tu DU MS 8UI S6S tó tó 86 1 ib i m K tt 82 W 81 SI ux 81 Lin b Steenk m Obl 4 Bat F Uij O 4Vj ld ld 3 Moor nann Cult On Obl 5 Amst Grb b 5 Nat Cr bez 19 5 Idem 1939 4 Ned Grbb 4 O Java Si Obl 5 Semarang ioana 1892 1901 ld 4 96 96S 9 81 H 8s SrheepvaarUnaatseha pp ijen UU Zee aand Nlev Goud A 280 JTS M De Maa C A 116 IH 86 92 5Ss SlH H Ml Oostzee A 168 ultiiannaaUciMippllen krian Suiker A It 28 29 Pagottan A 171 Suiker C t Mij A 111 29U 80 Tjeweng LeMori 110 Adam 1874 100 3 id Adam 01 mp L 100 3 van ld W Kr NHV Het 188Ï C6 AANDEELEN Bank en CredieanstcUlngen Arendvburg 3UI Besoeki A SSi Soek Landb A lOU Am t Thee C A 32 142 Banj fhee Ru A 33s Pangkeotam Tiiee 142 Rongga I andb A Seöep Cjlt A 380 Slndang Cult A ISS V 186 85 j SUS 116 101 Vi 108 119 ISO IM 109 119 121 U4 115 101 A 1 Bank aand Ho i BaftkU dito Ire Bank dito Kaoveleon d lo N I E c n dito Neder Bank A NB V Z A 500d N H Mij I 2oO a Rott B Vei lan Tw intscheB A A Te aga Palengan 150 Mich e s Arn 17 1 176 844 IMversen Blauwh Vries A Bijti korf A C n E W en W Hou h Aibelts A Hou h Jongen A H i h Pont A Mul e W H 1 A Do 52001 75000 A N M V Hav V A Z Sdb 1000 C V A 151 110 45 ItK I33t 105 1Z7 96 Indiist ondemcminEea I2 91 84 k 38H 35 j 97 144 490 141 14 i 119 198 Hl 148 199 33S fcj lil 111 Alg Jvörilgew Alis Mai g Fabr d BJ p vv A 1000 Ulto B 1000 C er P F ScholleGouda tear aitoGru ter en Zn p f aardDl o B v n d pHtt I af aandHe nek aard Hero Col 3 aa dH St m I a Hollandia aaiclHol Bet Mij A Hoi dr en k A Hol K I UIAIrt C v B d oi tri V c A K F Eevnes ditoK N I uv do V uul l A K Bf Sthee n do Lev Bt en L C 103 c pi aand D o 1000 t V pr 1 Do 100 tl C rr A Do 1 10 6 C p A Ut I pf IJ er £ M t i d N d BC a N G en S F aNed Kabe f d o Si n b 1 IJ d 10 N s 1 Ke zei Plul G üc 51 o gea C A Rot D Mij d o Sclie de K M d N Stho ten dito S it tra f d StoKv oOV 1000 d t p nn Sp do Slt k d to Twijn ra Pref A l tr A Dti f G A Ver B £ b aard Ver e t aard tr C N B V A e P V Gtldtr P d o p yflard Ver N R fab a Vrr Touwf d o V i 1 m n K t dWek iwoi A oWee e d oW or F pevv A Dito C Dr A Wevers I en H A N I El Mn A Dito Nat B V a N I Ga Mil D to N B fZ V a Tu C St V E s a 96 22 llu 82 143 480 Spoor en Tramwegen lOOt 61 Dell Spocr A NI Sp w M j A A tl T C V e A Ka S C V fc A Dl e t V h A bn P c C V g A lad S 00 tr A D 10 p ef A lalans St tr A O Java St tr A S Joara A St Cher bon A Soerajoedal Et tr Pro onfcflle 14 US mh I w 11 K ia Jlto lm US 83 M I3 60 3 831 88 H Hl 84 lli 631 1 3 9 tv ua IS 8 6 l j l b 4i8 4 D 243 40 118 UB 1 t IJ IPi lic lib 11e 62 2ri 4 18 103 H KIK 5 14U I4U 169 165 56 141 141 JU 2a 11 lib 49 99 129 1 9H IJ 196 7 lua 102 1 s nut 138 14 147 ll St 166 90 S3 lofc l 2 154 189 161 16U Aanvullmgen 89 S2 Htt e H b 1937 3 Leidtn 193 31 J 2 1 3 3 Zh Ie 1 1938 3 Arnh H B Ser 861 t F Pbr 3 Dr H B do 3i 101 H 1 1 4 6SH Giav HB d oWe p N Ie h p obl 4 W 1101 4 St Mj Ned 1930 bbl 4 MuUtr 3 761 aE4s 18 116 Ned Ind sp Mi 1902 obl 3 M s = Kars en r Railvv 1 h obl 4 Jav B 500 V a Ad D Mij a Ad S perf Al t Screw W a Berk Pa Aii e 3 tl c aand Kon N E n ba Stokv SO 4 lO a Amer Chrv aL Su Cert t g a A Tob C c V A B R II Co r C V lOA R If Gen El Cv Ct V 6S US 67 28 180 29 4 141 42 162 s 2o7h 1 5 a R II Hud MCC RUI Kfctsp Me T P Corp C V A N SI C G A Ril Vn t St Rubber 2W 42 c 10 g a Al Te Tr Ki 242 216 C V A Kon Ned Petr HaKiieisvereeniEingeii B t en H K A Born S H M A De 1 At H M d Guntt en Se A 1 Cr m H V R L nee en Tev s a Ned Wc M A 13H 18 116 131 iUI isr 1 14 1 8 116 IJ ZIU 18 0 infis 104 S 66 36 134 132 m UI 8 4 If 4m 48 V 43 42 133 M jnbonwondernemmien El M j Ie ub A 6 50ÜD to Je A 440 436 Boe e M M I a 1 1 s ppkep T Mil a 1 4 164 Petrol ondernemingen Did Ptr I c V A trf tK N Peti M 1 JX3 J8 100 Ond A 3 315 Moeara En m A 328 f 135 Cert V A Fu ne S enA MHarde A aa nGoa pa a Cu MijPa rNanpkaC Mi W JavaTheeCMIj I s tu t S nd cKa Te lüC 1 MijW JavaKmaC MijCe t E eer d M jGouda Kaash Mi V xj WO th tn CoK C bouUi R Cooe prei a Ge d Tran w MijKediri St tr Mil Am B cv pi ef aAn e c S lings arda d B ai dStand O J I Tl akan PM A 10 i 25 C a Jav a Caoi ch a BEURSOVERZICHT Nadat verlMien week bii het terugloopcn van dt koersen op de effectenbeurs de han del aanmetkelijk was mgekiompen kon v n daag nog geen groote uitbre d iig an dt affd re De affa re fn Ar prtkaan che fond en wa van n t i e pioperrtrtH De btaalaandeelcn cveiwel ga 1 eiepeld affdirc te zien en vol den onti w beurst jd een ï igaande lijn O k de ki jeraandtiltn en d pooi ei fon J s€n tl l en Keleidch k kleinigheid aan De btlegglngoafdeelmg was kalm de Ne detlandstlie stjitspap eien waren met eei t anderd ni i ceicci toch tetfe luier iToloneattc 2 4 procent OFFICIEEF K AI UTAKOCRSPN DLR NEDFRLANDSCHE BANK It November schirfttiijke en lel fa anuicticc New Vork iJfi t n t I WVw Ber Un isaa 5 43 Brussel rSOl f S0 17 Helctnkl I Ml rass S ockholm f4441 UM Zanch r43C3 M3 1 juikpapter B Ön ƒ 75 ï 75 34 New York I l MVr V Bru l f m f Sloekho m f 44 6 44 t4 Zurich 43 5 43 75 ACTIEVE FONDSEN SiiuitalecaiBffCB MederiHid IsAO 1 tm i tt tt f MM 4 bil I 1000 t 1911 I 1000 IVi Grootboek obl ii ISSIrlM obl I Cert V Jnschr 3 Grootboak obL 1 I IMW S lOOe 3 1936 1000 3 3i t Cvtltlcatm V Grootboek obl l a ms indte 1 1000 v t 1937 Ind 6 1000 31937 Ird e 1000 A 3 Duit hl üui 61 Ob 1000 30 S t ira S7 Vl ns WW l 6 67 H TH TIK 86S 71 97H UI J S ï s Bank en Cred Inst Kol Bank ISJ 181 H Ncd Ind HandeUb 1 131 Ned iUnd Mil dï A 116 lUli Indmrliieëa Alg Kun t7ijd Uai 111 1174 117 1 B rkf 1 Patent 45 SS calv O ie £ C f i M 83 Cmtr Si lk r I S ll Fokker 1 UU Lever Broe en Unie ir J3H 134 13 t Ned Ford Aut Phil ps G B V A jui m Mi 30 Dito Pie w A 14 1 1J9 All Ludl St C V 10 f R II j h 26 i Am Benibeic A C V 5 10 c a 16 S 16 Am Car and F C Jl 34 S MH A Tl Frka C v id 4 47 s Anac tpp C V ld Jll J9 jd jati EcOil S C V 10 ld W 83 78 Ul SjI C rp C V A Sis tu 1 W Corp C V ideni H 11 Geneial Mn or idem a 1 Bai4 Inlein Nickel Cy C V 10 a 2 304 Kin tt C e V 10 A IR lil t r s JéS 36S Mt Ivoi h A n Av C V A R II 11 u v Norm Am R A C V A a 22 4 Rep Steel t A $ 4 26H Ü 1 l n SUtes Steel id iH nx Div eriea Clt Scr C C V ld 7 x C South C V 10 A R 11 1 I IK o1h A C C V A l 1 S Rad o Corp C v A Oost Eoirro Mu A b è tl 6s tt 11 119 dom pref Aand 2 1 206 Petr Ondernenilttcea Dord Petr Ind Mij G Aand v 263S Kon PHr Mg iden 2 4 287 283 tont Oit Cy C V 10 idem 21 11 M Q Cüntin ilal Pet C V A 3jV 14 A 3 l PI Il Pet C 10 ld 3ÓH SI t 1 Ln C f 10 ld T Wat A l C V lis 12 lis IIN 10 Idem U IW y i UM SeheelkvmartiiiaatschappU en llu Am Lijn iand lU llo 108s U Ja a e I ira J ph s L n facm Ulv 136 131 138M K n 1 S Mild 1411 H5 Kor Pakftv Mljlld IS m Ncd Schcep Ur d l l 156i Fi r 1 Rotterd l ovd ld n Hl 112 Stoor V Mij Ned n ISS iMH m Int Mere Mar CÏ C V 10 A 1 1 1414 EulkeronlerneininfeB Handelsv A ist A 141 4 Java elw Ci ni id Ned Ind S Li id f4b Ver Vo il e M I 2M 500 A 23 121 Tabak soBde ncmiflcen Dell Ba tav Ml A 193 IKIDel MiJ i 1000 C 24S 2ra 193196 64 S idem S68 2 I3S Sene bah Mij idem 116 Vös WilroniCo Cv A t Ss spoorwesen Baltim and Ohio C V ide T 6 H wShe ap Ohio C T 43 104 UU 1 4 IT 344 aiM IIH HK 164 6 h 10 $ 25 a 42 Illino s Cert C v ij ll UM N YorkCenlr C V ld i i t Penrsy v R 10 A 15 © t V A 36 254 South Pac Cy v g dem 124 H ld Railway O gtw Idem 164 Canad Pac C V ld 6 a Rubberendcmemince Amstr ria n 2694 3H l 7 186 188 R tuit Aard ills 4 Baixlar Rub nrij id 17K Dell Bat R Mij ld 186 Kendens Len boe Rub Idem 1 MaJanglanden 714 WK V ereen ld Oost Javo 138 mi 1S2 10 15J Ribbe Mn Idem Oostk 4 500 C V ld Serbadjadi I 4 131 Sum R Idem 1234 1244 Silaii Sum Rubber M j Idem 1 s 1604 44 H Se n R bb Cult ld 196 1964 Ver Ind Cult Ond idt n 1 3 t = Interc Rubhe Cert V Idem 44 4 DulUebe rondt en met ketting erklarlnt Du Eroolb p liHO Ctrl ld ld p 1941 c 6 r 2 ld ld p 1942 c 6 r 2 ld ld p 1943 c 6 r 2 1 15 d ld p 1944 c 6 r 3 106 d d p 1945 c 6 r 2 ld ld p 1946 c r 2 106 ld ld p 1947 c 6 r 3 I S ld ld p 1946 c 6 r 2 iir Kor e unj kasse obl 4 24 Dito Neue Ausg obl 3 1 1 Farbenind IG C V O 160 Kali Svid £ 20 100 7 70 Dito Jb 20 100 61 2 70 Winter hall obl 6i i J ra bc 11 d IG 1 C V A aieiJ Ver Korkm d C V A 125 814 Duit thl Berl RUI 25 O 81 Ru rv 27 i i tI V O 61 110 110 62 614 84 7 41 4 Dito 30 I l s O 7 D Renlenbank 25 7 er D Stedenl O Bavr Hvp en W B Pb 36 7 DL o CU w O 7 Ge enk Berew Obl 5 R II GutelioHnl 1 gsl ülte Obl 7 Harpci er Beigbau Obl 6 Phocn X Akt Ge Obl Rh E be Union Ob T puhichemie AG Obl 6 614 80 81 614 61 eu JOX 27 S en ons rn Halbke Obl O j V Stah wrrke Obl 1 Dito ene A 25 J Obl dor Geve Obl tVi Vogel D u K Obl 7 Rhein w El IS Obl 7 DiUl 27 Obl Hugeiwr Stiaj nbahn Ob 8 F rbenindti ie aand S emens en Halske aand Ver Gianistoft Fabr aand Wmter hal Aki Ges aand KOMIsEM NeDEU ANOSCH Cl t lNOIN TITUUT Koelden vow k r lnfefi op W NovemHr 940 legen veip icht n cn luidend mReichsinarken 75 36 Belgas I432Z IUWfche frane 43J6Lirej 8 7 Oeenache kronen 36 40 Zwecdfche kronen 44 6 Tajecb 5che kronen oud € Khvlden 41 Koorscha Klonen 42 JO m Tsjechisclie kronen tnleu Kliulden 7M Dtnar loude schaden 3 43 D nar Inleuwe aehuldenl 4 23 ksche ponden 1 45