Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

GOUDSCHE cot BANT 19 Nov 1940 Jygrttng No 20482 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETEB Postgiro 48400 Bur Markt SI Tel 274S Rede van Mussolini t Het aandeel van Italië in den Europeeschen strijd Duitschers en Italianen vormen een vastberaden blok dat de overwinning reeds in honden heeft Geen compromis of tijdeliike oplossing zal worden aanvaard MOSSOLINI Foto archie tti ihffiBbeid yan den vijfden verjaardag der VolkenbondsnictiM tegen Italië heeft Mussolini de Directoriën van de provinóile federaties der fascistische partij in het Palazzo Venezia bijeenIcroepeo De leden van den Grooten Fascistischen Raad de regeering N het DirectoriHin der partij waren aanwezig De duce die iriet Mote geestdrift verwelkomd werd hield een rede waaraan wij het io Bd oatieenen ioH en HlaoH Kameraden Gij zult begrijaen dat t dezen dag niet willekeurig heb getoien voor het bijeenroepen van de pnivinciale hiórarchie der partij Dit s de dag van de ovcr vinning voor het faidstische Italië van de nederlaag voor de Volkenbondscoalitie der 52 belegerende staten De 18e November 1935 is een beslissende datum in de jeschiedenis van Europa Het is de Msle poging tot het ondernemen van een aanval op gyoote schaal door de oude wereld die in haar woest ejoisme er haar verouderde ideolojleèn Op dien dag beginnen de scheiding de antithese en de strijd die nadat de democratieën het compromis van Münchep hadden aanvaaixi alleen om tüd te winnen moesten eindigen in den oorlog welken Frankrijk en Enleland Duitschland verklaard hebbon IJen mag nooit vergeten dat het inioatief tot den oorlog is uitgegaan van londjn en eenige uren later is g eïolgd door iat van Parijs n de geschiedenis der menschheid f ef men rog nooit zoo een reusach goii un mystificaties en leugens en als die welke door de regee 1 i san i en de couranten van K i V rd ontketend gedurende Jt n iten in Polen Noorwegen i en Nedsrland die eindigden d r ejerlaag vaW het Engelsche he leger ialië s aandeel in den stryd uikrijk wankelde maar het lag i lang niet op de knieën en nie Jid kon voorzien dat het leger dat het sterkste van Europa bekend id als sneeuw voor de zon zou egsmelten toon op 10 Juni Italië in 01 oorlog ging om letter en geest het bondgenootschapsverdrag na komen en de tralies van zijn ge enis in de MiddelIandSche Zee w Soed te verbreken Na twee weken werd de wapenstilin gesloten en Frartkrijk staakte Jl strqd welkert het van tijd tot tijd T t hervat doch uitsluiteWi om m te verdedigen tegen de verraderJ aanvallen van zijn vroegeren genoot zooals die werden ondêrJl en bij Oran en Dakar Sedert 10 j 2yn meer dan vijf oorlogsmaan Voorbijgegaan maanden van oor 1 srd uitgevochten op verre 2l ie gronden te land ter zee en in 2 in Eurona en in Afrika Sfa Hiloe yMei in Europa en in Afrika Sfa uiting te geven aan mijn ber wenng voor de Italianen die thans g oorrecht hebben te strijden Aan W P front en het Afrikaansche n het leger aangetoond dat v moreel zoo goed is als wij maar T wenschen kJ iJ s herinnerde er aan dat de r nederlaag in Britsch Somali ïïf n was Ook in Libye heb Wl k ngevallen en de bliksem i S van Sidi el BarraniCl niet als het eind raaaï als net l i J beschouwd De marine iteh = en vaak cp heldhalftige Pl ht op verscheidene zeeën Ah en vanaf den Indischen tot W2j i en Oceaan De marine llii ï U oijze verbindingwegen in iT wasche en Adriatische Zee op wende wij2e dat de vijande lijke vloot er niet in geslaagij is dezolijnen te v erbrcken of zelfs te storen De Italiaansche luchtmacht weet steedswat haar te doen staat Zij h cf hetluchtruim behecrscht en b pheericht hetthans I En wat het materiaal betreft iedere maand komen uit onze fabrieken vijfmaal zooveel machines als voor den oorlog Binnenkort zullen wij dank zij den massalen aanbouw van nieuwe types misschien aan den spits staan en zeker de modernste machines van de andere landen evenaren Spr brengt hulde aan de discipline het plichtsbesef en de onwankelbare flinkheid van het Italiaansche volk Het begrijpt dat dit een beslissende oorlog is een oorlog als de derde Punische oorlog die moet eindigin en zal eindigen met de vernietiging van het moderne Carthago Engeland Een sterk volk als het Italiaanschevreest de waarheid niet maar eischthaar Dat is de reden waarom onzewcermachtsbenchten een weor gavevan de waarheid zijn Wij vermeldende slagen die wij toebrengen on die wijontvangen de vliegtuigen lie wij neerschieten en welke de vijand neerhaalt de dagen die gunstig zijn en die welkedat weinig of niet zijn De Engelsche actie in de haven van Tarente In dit veri ani wilde de duce ei aan herinneren dat in het Lagorhijis kreten van vreugde zijn opgegaan toen Churchill eindelijk een goede tijding kon brengen het bericht over de actie der Brit che torpedovliegtuigen in de haven vsfri Tarente Er zijn inderdaad drie schepen getroffen doch geen enkel is tot zinken gebracht en aan slechf een schip is zooals in het weerma hts bericht is gemeld schade toegebracht die herstelwerkzaamheden van vry langen éuxjf rgt Volgens de eenstemmige meening der technici zulten de beide andere weldra weeV voor hun oorspronkelijke bestemming dienst doen Het is onjuist dat twee andere oorlogsschepen en twee hulpschepen tot zinken ge bracht of getroffen of zelfs maar licbt beschadigd zouden zijn Onze deelneming aan den oorlog hgeft aangetoond dat de spil geen ijdel woord was of is Van Juni tot heden is onze samenwerking met Duitschland waarlijk eën kameraadschappelijke en totalitaire wij rukken schouder aan schouder op Deze alliantie tusschen de beide volken wordt steeds nauwer en breidt zich tot steeds meer terreinen van militaire economische politieke en geestelijke werkzaamheid ü it Ten aanzien van het heden en de toekomst is de eenheid var inzicht volkomen Alles wat betrekking heeft op de ontwikkelingen van het driemogendhedenpact in het Westen of in het Donaubekken is in gemeenschappelijk overleg gebeurd Öit geldt o m voor hetgeen de toekomstige positie van Frankrijk betreft Geen repressaille of rancunevredeif Reeds thans is het duidelijk dat de spil geen represaille of ranciuevrede wil vestigen het ligt echter voor de hand dat aan zekere eischen moet worden voldaan Deze meer dan wettige eischen konden het voorwerp vormen van besprekingen zelfs voor den oorlog wanneer men ons niet gesteld had tegenoyer een ev ten belachelijk als tragisch nooit Toen men toespelingen maakte op een opheffing van dit nooit was het reeds te Iaat Itali had reeds in Mei 1939 zijn weg gekozen De teerling was geworpen Maar juist op grond van hun wettigen aard zullen onze eischen zonder compromis of tijdelijke oplosingen moeten worden ontvangen want wij verwerpen die reeds thans op pategorische wijze Na deze algeheele opheldering zal het echtermogelijk zijn om binnen het kader va het nieuwe Europa in het leven geroepen door de spil een nieuw hoofdstuk te openen in de geschiedenis der tietrekkingen tusschen Italië en Frankrijk welke geschiedenis zoo bewogen IS geweest Het is overbodig te bevestigen dat de vre tt evenals de wapenstilstand gemeenschappelijk zal zijn voor de spil Om de broederschap der DuitschItaliaansche wapenen ie bek nichtigen heb ik den Führer verlof gevraagd tot een rechtstreeksche deelneming van onze vliegtuigen icn duikÖooten aan den slag tegen Groot Brittannië en daarin is toegestemd Ik voeg hieraan onmiddellijk toe dal Duitschland onze medewerking niet noodig had De strijd te êén a Griekenland Na langen tijd geduld te hebben geoefend hebben wij het masker afgerukt van een land dat gewaarborgd werd door Groot Brittannië een geniepigen vijand Griekenland Dat s een rekening die er op wachtte vereffend te worden De Grieken haten Italië lis geen ander volk hgt is een haat die op het eerste oog onverklaarbaar lijkt maar hij is algemeen diep en ongeneeslijk in alle klassen in de steden en dorpen hoog en laag overal Op deze haat die men grotesk kan noemfti is de Grieksche politiek van deze laatste jaren gegrondvest geweest Een politiek van volstrekte medeplifchtigheid met Groot Brittannië Dit kon niet anders zijn gezien het feit dat de koning een Engelschman is de poli tieke klasse Engelsch en de beurs in letterlijken en figuurlijken zin Ei gelsch is Dit is gebeurd op 28 October toen onze troepen de Grieksch Albaneesche grens zijn overgetrokkeli De stijle bergen van Epirus en hun modderige dalen letnen zich niet tot een bliksemoorlog Geen ei ele daad geen enkel woord van mijzelve zoo zeide de Duce of van de regeering en van geen enkel verantwoordelijk element had een bliksemoorlog alten verwachtien Ik geloof niet dat het de moeite waard is alle berichten tegen te spreken die in omloop gebracht zyn door de Grieksche propaganda of door haar Engelsche luidsprekers De befaamde divisie Alpenjagers Julia zou enorme verliezen hebben geleden zou gevlucht zijn en zou in de pan zijn gehakt door de Grieken Maar deze divisie heeft een bezoek gehad van generaal Soddu die mij na zijn bezoek op 12 November een telegram van den volgenden inhoud heeft gezonden Ik heb vanmorgen de divisie Alpenjagers Julia bezocht Ik moet u Duce melding maken van den schitterenden indruk dienaiik heb gekregen van deze prachtige trotsche eenheid die hechter is dan ooit in de gelederen van zyn granieten Alpenjagers Is er onder u kameraden iemand die zich de niet gepubliceerde redevoeling herinnert die ik heb uitgesproken in a li 1935 te Eboli voor den aanvang van den Abessinischen oorlog Ik zeide dat wij den Negus de lendenen zou den breken Thans met dezelfde volstrekte zekerheid ik herhaal volstrekte zekerheid zeg ik u dat wij Griekenland de lendenen zullen breken In twee of in twaalf maariïen dat is van weinig belang De oorjpg begint nog pas wij hebben voldoendfe mannen en middelen om lederen Griekschen weerstand te vernietigen De Engelsche hiilp zal niet kunnen verhinderen dat dit vastberaden besluit ten uitvoer wordt gelegd en zal de Hellenen de ramp met kunnen besparen die zij hebben gewild en die zij bewezen hebben te verdienen Iets anders denken of twijfelen beteekent mij niet te kennen Eenmaal begonnen laat ik niet los tot aan het einde Ik heb het reeds bewezen en wat er ook gebeuren zal wat er ook gebeuren kan ik zal het nogmaals bewijzen De 372 dooden de 1081 gejyonden de 650 vermisten der eerste tien dagen strijd aan het front van Epirus zullen gewroken worden Er is geen algemeene mobilisatie en die zal niet komen Er zijn slechts twee lichtingen onder de wapenen geroepen en er zijn er nog een dertig beschikbaar Wij hebben een millioen mannen cndsr de wapenen Zoo noodig kunn =n wij neg acht millioen mannen oproepen Het binnenlandsche front Onder deze omstandigheden moet de partij haar functie met ongewijzigde en toenemende kracht hervatten door moedig haar § trijd aan het binnenlandsche front aan te binden op poü iiek economisch en geestelijk terrein en op het terrein van den stijl Wederom nog meer en beter dan tevoren moet de partij tot het volk gaan om zijn moreele gezondheid en materieele bestaan te beschermen cn zeker pacifisme dat een pseudo verstandelijk en pseudo universeel karakter aatmcemt moet aandachtig bewaakt en bestreden worden Daar is het geen tijd voor tenminstevoor zoover dit tijdvak van ijzer enkanonnen betreft Niets bestaat enniets anders mag bestaan dan hethoogste doel waa r oor wij de wapensliebber op genomen Duitschers en Italianen tezamen vormen een blok van 150 millioen vastberaden en eensgezinde mcnschen die stevig voet aanden grond hebben vanaf Noorwegentot Libye Dit blok heeft de overwinning reeds in handen Reacties op de rede Italië De groote relevcering van M jsioiir i beheerscht volkomen het beeld an de Romeinsche avondbladen In het bijzonder wordt ie i ai iuk gel ï d op de onvoorwaardelijke zekerheid der uverwmnmg die Mussolmi tot uitdrukking heeft gebracht De duce heeft aldus de directeur van de Tribuna de plichten van alle Italianen in de harde atmosfeer van den oorlog die over het lot van Europa voor eeuwen zal beslissen duidelijk laten zien Zijn woorden kunnen worden samengevat m de onvoorwaarHolijkc afwijzing van een compromisvrede door de spil De directeur van de G i o r n a 1 c d Italia stelt in het licht dat de zekerheid der overwinning voor al berust opde solidariteit en de strijdkracht der spilmogondheden In zijn commentaar schrijft de Popoio di Roma o a dat de duce alle valsche voorstellingen heeff 0 genomen waarmode de Britsche propaganda de wereld sinds Augustus 1939 heeft overstroomd en dat hij duideliJK l eeft aangetoond hoe zeer Engeland volkomen de schuld draagt aan den oorlog Van de Noordzee tot de Middcllandsche Zee van West tot Oost is Europa bezig zich te scharen rondom de as in een nieuwe organisatie overeenkomstig de behoeften en aspiraties der velschillende volkeren Terwijl die nieuwe Europecsche organisaties steeds hechter wordt blijven de wapenen van de as beuken op het verzet dat Engeland nog biedt Na er op gewezen te hebben dat een De Messaggero wijst er op dat de oprechtheid waarmede de duce de werkelijke draagwijdte zoowel van de gunstige als de ongunstige gebeurtenissen aangaf een demonstratie is voor het feit dat Italië niet behoeft te liegen om zich sterk te gevoelen De leugen laat het over aan zijn vijanden die haar noodig hebben want alleen de leugen kan een volk tot verzet Airengen dat reeds sinds maanden zich tevergeefs weert Vervolgens herinnert het blad aan de door Mussolini aangegane verplichting Griekenland den nek te breken en wijst er op dat welke natuurlijke hinderpalen Italië op zün marschroute ook zal ontmoeten de Grieken verslagen zullen worden en Griekenland onschadelijk gemaakt Tenslotte betoogt het blad dat ook de Engelschen verslagen zullen worden en dat Groot Brittannië zal ineenstorten in zijn val meesleepend de oude orde en de hegemonie der plutocratieën Indien de duce zegt dat de as de overwinning in de hand heeft beteekent dat dht niemand ter wereld in staat is haar die te ontrukken De Corriere della Sera schrijft dat de rede van Mussolini een speciale beteekenis heeft want dat zij opnit bevestigt dat de militaire era politieB overwinning reeds stevig in hande T is var de as Een vijand als Groot Bftttannië die van groote hulpbronnen is voorzien moet verscheidene slagen incasseej en alvorens hij doodelijk getroffen ophoudt te strijden Engeland moet men zien als eer draak met zeven koppen die weer aangroeien als zij zijn afgeslagen Des ordanks weten de Engelschen het zelf reeds thans dat zij verloren zijn I Duitschland De door Mussolini gehouden rede wordt door de Duitsche ochtendbladen in voUedigen tekst gepubliceerd Den kern der rede zien de bladen in zijn bevestiging van de zekerheid oer overwinning en van de absolute samenwerking der asmogendheden De bladen betoogen dat de uiteenzettingen van den duce voor zich zelf spreken en door uitvoerige commentaren slechts verzwakt kunnen worden De Voelk Be ojj achter sch ijft dat Mussolini het standpunt van Italië ten aanzie van den Europeeschen oorlog voor de eerste maal heeft uiteengezelf op een duideliike en overzichtelijke wijze welke in de geschiedenis zal worden geboekstaafd De duce heeft op d n verjaardag der sancties voor de geheele wereld opnieuw de schuld van Enpeland ran dezen oorlog met kracht van bewijzen vast celegd en uiting gegeven aan zijn onwrikbaar besluit dezen door Eneeland veroorzaakten oorlog in trouwe wapenbroederschap met het Duitsche rijk zonder cohipromis tot de beslissende nederlaag van Groot Brittannië te voltooien aldus sch rijtt de Deutsche diplomatise h p o 1 iti sche Korresponden z THAILANDSCHE MARINE OFFICIEREN NAAR SINGAPORE Nieuwe botsingen met Indo Chineesche troepen BESPR INGEN TE HANOI Volgens een bericht van de J omioeri Sjimboen uit Bangkok zijn twee officieren der Thailand =che marine naar Singapore vetrokken om deel te nemen aan e n Britsche conferentie voor de verdediging m liet Verre Oosten Aan de grens tusschen Thailand en Indo China vooral in het grensgebied an Laos zijn Uiaar Domei melqlt nieuwe botiingon tusschen Thailandsche en Indo Chineesch troepen ontstaan Thailandsche vlicgti igen zoudon de grens opnieuw geschonden hebI on Het gezantschap van Thailand te Tokio heeft na ar aanleiding van zekere persberichten medegedeeld dat nog geen enkele maal Thailandsche strijdkrachten zijn doorgedrongen op IndoChmeesch gebied De regeering van Thailand wil de grenskwesties langs vredelicvcndon weg regelen Volgens berichten uit Hanoi is de Fransche gezant te Bangkok per vliegtuig yin Hanoi Fransch IndoChina a ngekomen om besprekingen te voeren met ren Franschen gouver neurgeneraal Decoux In politieke kringen te Tokio neemt men aan dat deze besprekingen vooral betrekking hebben op de gcbiedsdeelen van Thailand De Fransche gouverneur Decoux heeft Maandag een diner aangericht waaraan de Fransche gezant te Bangkok de leider van de Japansche contróle commisSie in Fransch IndoChina generaalmajoor Soemita en andere vooraanstaande Japansche personen hebben deelgenomen Zon op 9 09 onder 17 43 Maalt vp 21 46 onder 12 31 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van Toertaigen moeten nor aa zonsoaderganK oatstoken wordeiu 1 DUITSCHLAND Koning Boris bü Hitler PARTICULIER VERBLUF IN i DUITSCHLAND Ter gelegenheid van een particulier verbljjf in Duitschland heeft koning Boris van Bulgarije een bezoek gebracht aan den Führer Het liezoek dat koning Boris aan den Pührer heeft gebracht heeft te Sofia de grootste verrassing en tevredenheid gewekt In hel geheele Bulgaarsche openbare leven wordt dit feit ijeschouwd als een bewijs van de beproefde vriendschap tusschen de beide volken aldus het D N B Ook wordt er op gewezen dat dit bezoek in den tegenwoordigen politieken toestand de werkelijke stemming onder t volk tot uitdrukking brengt en den nadruk legt op de positie van het land op het gebied Van de buitenlandsche politiek Serrano Suner uit Berchtesgaden vertrokken UITGELEIDE GEDAAN DOOR VON RIBBENTROP De Spaansche minister van Buiten landsche Zaken Serrano Suner heeft hedenochtend Berchtesgaden verlaten om naar Spanje terug te keeren Kijksminister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop was op het station verschenen om afscheid van Suner te nemen Ook de Spaansche ambassadeur te Berlijn generaal F spinosa de Los Monteros alsmede vertegenwoordigers van staat partij en woermacht waren op het station aanwezig Coalitie tegen Engeland DE RECENTE POLITIEKE BESPREKINGEN Naar aanleiding van de besprekingen tusschen de staatslieden van Duitschland Italië en Spanje schrijft de Na tional Zeitung fe Essen dat het den Engel chejj v 6lkomen duidelijk is dat hier een coafitie wordt gesmeed welke uitsluitend tegen Engeland gcr cht is Daarmede werd begonnen bij de samenkomst op den Brenner Er zijn intussehon verschillende etappes afgelegd en de gebeurtenissen zijn nog in vollen gang maar reeds ziet men hoe de ring wordt voltooid tot een politiek meesterwerk Wat vroegere ge slacliten zagen rijpen in een jarenlangen politieken arbeid ziet de wereld van thana m enkele weken tot vollen wasdom groeien Een week van nieuwe werkzaamheid is thans begonnen Het rijpen van nieuwe vruchten der DuitschItaliaansche actie zal niet veel tijd vergen Von Ribbentroji Ciaiw Teleki en Csaky naarWeenen De Duitsche rijksminister van Buitenlandsche ZaJ en von Ribbentrop en de Italiaansche mini = ter van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano zijn naar Wecncn vertrokken waar zij vandaag zullen aankomen De Hongaarsche minister president graaf Tekki en de Hongaarsche minister s an Buitenlandsche Zaken graal Csaljy zullen op uitnoo digmg van de riilfsregccring op 20 November in Weenen aankomen BALKAN Arrestaties in Roemenië LASTERPROCES WORDT HERZIEN De commissie die Ls belast met een onderzoek naar de onder het regime van Carol gepleegde politieke delicten heeft bevel gegeven tot de arrestatie van den vroegeren premier en minisvan Oorlog Arge scianu den procu reurgeneraal Pacsu en den vrt egeren commandant von de militaire gevangenis te Jilaya kolonel Ghenovici Deze men schen worden er van beschuldigd deel te hebben gehad in delicten tegen legionnairs en onwettige bevelen te hebben op gevolgd Tevens is bepaald dat het proces wegens laster dat professor Jorga indertijd tegen Codreanu aanhangig had gemaakt herzien zal worden Codreanu was toen tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld De bommen op Monastir VAN ITALIAANSCHE HERKOMST Het agentschap Aval eel rrede dat het onderzoek naaijpit bombarde ment van Bitolj Monistir van 5 No vember het vermoeden doet rijzen dat de bommen van Jtaliaansche herkomst zijn Aan de Italiaansche regeering ia dienovereenkomstig rapport uitgebracht en tevens verzocht van haar kant een onderzoek in te stellen De Italiaansche regeering heeft haar leedwezen l etuigd oyer het incident en zich bereid verklaard de schade te ver goeden Op deze wijze i s zoo verklaart Avala het incident dank zij tusschen Jocgo Slavic en Italië be staande vriendschappelijke betrekkingen als uit de wereld geholpen te toe schouwen y r