Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1940

EERSTE BLAD DINSDAG l NOVEMBER i We lke BonT Mijnhardtjes Reuze Kou en Pijnverdrijverè De Britsehe hKbtacUfa Het is voor de geheele wereld duidelOk dat de nachtelijke vluchten van BrJtsche bcAnmen werpers boven Duitseh rijksgebied geen militair nut heU en Zij hebben slechts ten doel den dakloozen in Londen de althans voor een oogenbiik geruststellende doch bedriegelijke c vertuiging te schenken dat Berlijn evenzeer te lijden heeft als Londen Dit ronduit een absurditeit Berlijn heeft nauwelijks een paar schrammen doch Londen bloedt reeds uit geopende polsaders Het is een treurige waarheid dat de Britsche soldaat zich in dienst van de Churchilliaansche bluff própaeanda heeft moeten stellen om de wereld een volkomen onjuist beeld van den feitelijken toestand te geven Met dep leugen van den onbeslisten luchtoorlog tracht Churchill de massa s te Volgens een Reuterbericht heeft de Royal Air Force te München de traditioneele verzamelplaats van de oude garde tot puin gebombardeerd In werkelijkheid is toen de Führer zijn rede hield geen Britsch vliegtuig boven München geweest De groote aanval J van de Duitsche luchtmacht op Conventry daarentegen heeft de Lon ienschen oo rlogsstokers terdege geleerd hoe gevaarlijk het is het Duitsote ryk te privoceeren Op alle onmïchtige leugeiTs van de Londensche pluiocra tie zoo besloot dr Göbbels zal ook voortaan de Duil sche luchtmacht antwoord geven y Officieel is te Londen bekend gemaakt naar Reuter meldt dat een overeenkomst gesloten is over de volgende plaatsen die door Engeland als steunpunten aan de V S verpacht uilen worden Bermuda s plaatsen in het uiterste Oosten van de kolonie Bahama een plaats op het eilandMayaguana Jamaica plaateen aan de baai van Portland aan de Zuidkust van het eiland omstreeks veertig km ten Westen van Ginston A n 1 1 g o a plaatsen in de nabijheid van Port Parham aan de Noordkust van het eiland Santa Lucia een plaa s aan de baai van Gros Islei in het uiterste Noorden van het eiland Britse h G u y a n a plaatsen aan den oever van de ruier de Demerara omstreeks veertig km van zee en aan de monding van de Essequibo De voorbereidende werkzaamheden zullen weldra in de meeste dezer plaatsen een aanvang nemen Duilschc volk de uiterste inspanning Een wereldrijk verlaat het iooneelh 1 wparme Ho ai k j M ig wordt get sven van a w nsAen der geschiedenis met zonder verb der V S die zich op steunpmten terden tegenstand i I richten BUITENLAND DUITSCHLAND DIPLOMATIEKE CONFEREN TIE IN BERCHTESGADEN Tusschen Hitler Ciano en Suner EN OOK VON RIBBENTROP KEITEL AANWEZIG Van semi officieele zijde werd gisteren uit Bcrohtesgaden gemeld Naar men verneemt waren de Italiaansche mmister van Buitenland che Zaken graaf Ciano en de Spaansche minister van Buitenland che Zalien Serrani Suner hedenmiddag de gasten van den rijksminister van Buitcnlandsche Zaken Von Bibbentrop op zijn buitenverblijf in Fuschl bij Salzburg Eenigcn tyd later werd cj Spaansche minister van Buitenlandsrhe Zaken door den chefvan het protocol Von Dörnberg per auto van zijn hotel hetBerchtesgader Hof afgehaald ennaar het Berghof bii Berchtesgaden gebracht waar hij met denFührer in diens werkvertrek eenbespreking had Bij den ingang van den Berghofontving de rijksmmister van Buitcnlandsche Zaken zijn Spaanschen collega Bij het begin der bc iprekingchwerd Korr Tno Suner zeer hartelijkdoor tien Führer verwelkomd Bij debespreking was ook de rijksministervan Buitenland sche Zaken tegenwoordig I DE AANKOMST VAN GRAAF CIANO Eveneens werd gistermiddag uit Berchtt sgadrn van semi officieele zijde gemelcl Tegen 17 uur is vandaag ook de Italiaunsche mini sler van Buitcnlandsche Zaken graaf Ciano die zich in gezelschap bevond van den Duitsch n ambassadeur Von Mnckenscn op den Borghof aangekomen Te amrn met den Spaanschen minister van Buitcnlandsche Zaken Serrano Siinir vas hij gnil van den Fülirer aan een tea die gebruikt werd in de h nll van den Berghof Ook de rijk mmi ter v in Buitcnland sche Zaken Von Ribbentrop en de chef van het opperbevel der weermachl generaal Veldmaalscha ik Keitel waren raar veniomen wordt aanwezig In aansluiting hierop werd een bespreking gehouden tussschen den Führer en graaf Ciano in tegenwoordigheid van den minister van Buitenlandsche Zaken Von Hibbentrop Sl NER EN CIANO BIJ DEN FtHRER De Füiirer heeft gistermiddag in tegenwoord ipheid van den rijksminister van Buitcnlandsche Zaken Von Ribbentrop den SpaanscKen minister van Buitenlandschc Zaken Serrano f uner ontvangen en een langdurig ndcrhoud met hem gehad aldus wordt d or t D N B uit Salzburg gemeld In aansluiting daarop vond een thee plaats waarop ook de Italiaansche minister van Buitcnlandsche Zaken Ciano te gast was Ook Ciano is gistermiddag door den Führer ontvangen Bij de langdurige bespreking was ook Von Ribbentrop tegenwoordig CIANO WEER VERTROKKEN Van semi officieele zijde wordt gemeld De Italiaansche minister van Buitcnlandsche Zaken graaf Ciano is na iijn bespreking van twee uur met den Führer weer van den Berghof vertrokken De rijksminister van Buitcnlandsche Zaken Von Ribbentrop in wiens tegenwoordiRheid de bfsprekingen werden gC vocrd vergezelde den Italiaanschen minister van Buitcnlandsche Zaken naaf zijn auto DE POLITIEKE EN MILITAIRE SUCCESSEN DE STRIJD EISCHT DE ITITERSTE INSPANNING VAN HET VOLK Rede vé n dr Göbbels Rijksminister dr Gübbels heeft gisfcravond voor partijfunctionarissen in tiet Neurenberger Ufer Palast een groote rede gehouden over de politieke én militaire successen die Duitschland én jaar heeft behaald Hij gaf eerst een overzicht van het verloop van det veldtocht in het Oosten en Westen Daarbij wees hij op de schitterende samenwerking van lucht wapen marine en leger die een uitne mend meesterstuk vurmt Ten aanzien van het Z O van Europa wees dr Göbbels erop dat daar de oude grensonrttchtvaarriigheden door middel van arbitrage weggenomen zijn De trotsche overwinningen van de weermacht jc q dr Göbbels verder hebben het Duitsche vo5k het bewijs itelever dat het Duitsche volksleger vap thans het beste militaire instru ment ter wereld is De Führer handelt volgens het grondbeginsel lange voorbereidm gen korte offensieifen Het Duit cche volk weet uit de geschiedenis dat verbitterde tegenstanders zich niet na den eersten slag g wonncn geven Ook de strijd om de 4efini tieve vrijheid van het Duitsche rijk en de bevrijding va Europa van Engelsche voogdy eischt van ENGEL D HET 3RITSCHE PARLEMENT KOMT BIJEEN REDEVeERINGEN VAN DEN KONING EN CHURCHILL V KWACHT Naar de LMidensche oorrespondent van Nya DagligtAlleh a n d a meldit zal de nieuwe zitting van het Britsche parlement met een geheim debat over de oorlogvoering worden begonnen De zitting van dit jaar zal geopend worden zonder de traditioneele plechtigheden De koning zal waarschijnlijk een belangrijke troonrede uitspreken Verder wordt een groote openbare rede van Churchill verwacht STAKINGEN IN HET ENGELSCHE TRANSPORTWEZEN GROOTSCHE WONINGBOUW NA DEN OORLOG De Führer heeft op 15 November een decreet uitgevaardigd betreffende de voorbereiding van den woningbouw in Duit schland na Men oorlog Daarin wordt gezegd Het succesvolle einde van den oorlog zal het Duitsche rijk stellen voor taken die het slechts ten uitvoer kan leggen door een opvoeror van zijn bevolkingsaantal Het IS daarom noodzaelijk dat door toeneming van het aantal geboorten de lacunes worden opgevuld die de oorlog in het volkslichaam heeft geslagen Daarom moet de nieuwe Duitsche woningbouw in de toekomst in overeenstemming zijn met de voorwaarden voor ëcn gezond leven van kinderrijke gewinnen Om het onmiddellijk aanvangLn v6n een woningbouwprogramma m overeenstemming met deze beginselen na den oorlog te waarborgen moeten reeds thans voorbereidende maatrgelen daartoe genomen worden In dertien uitvoerige paragrapher worden dan de uitvoeringsbepalingen en het ontwerp v n het program gegeven Voor het eerste jaar na den oorlog mo t de bouw vsn in tota il 300 000 woningen worden voorbereid PORTUG AL LORD LOTfflAN BU SALAZAR Mmister prtsident Salazar heeft gisteren den Britschen ambassadeur n de Vereenigde Staten Lord Lothian ontvangen aldus meldt t D N B uit Lissabon Lord Lothian zal heden met een clippertoestel naar New York doorreizen I Ec bericht uit Londen in de N y a ix agligt Alle hand a maakt micldmg van arbeidersstakingen in het Engelsche transportwezen Nadat eenigen tijd geleden uit Londen reeds berichten waren ontvangen over loonstakingen in de metaalindustrie is het thans volgens het blad tot verdere meeningsverschilljgn gekomen tusschen de door den ministervan Arbeid Bevm aangewezen scheidsrechters en de bevoegde vakbonden welke m alio Amerikaansche in Engeland werkende oncjernemmgen tot stakingen hebbsn geleid Deze stakingen zijn wettig verklaard door den bevoegden Engeischen vakbond Het scheidsgerecht waarop men een beroep had gedaan heeft de staking echter ongegrond verklaard aangeeien Bevin de scheidsgerech ten heeft aangesteld als verplichte instanties en aan den anderen kant de vakbonden onder hem staan Aangezien hij de leider is der vakvereenigmgon vloeien hieruit ontstemmingen voert in de Britsche vakvei eenigmgsorgaiüsatie ïn strijd met de algemeene aankondigingen in de Britsche pers heeft Bevin geen algemeen stakingsverbod voor den oorlogtijd uitgevaardigd maar alleen vporgeschreven dat het verplicht is eert beroep te doen op een scheidsgerecht Thans is hij naar Lcndensche kringen wordt verklaard niet eens in staat tegenover zijn eigen vakorganisatie de uitspra k van den scheidsrechter te doen gelden DE EVACUA i IE VAN GIBRALTAR Te Gibraltar worden naar t Spaansche agentschap Cifra mededeelt voorbereidingen getroffen voor d e evacuatie an de laï tste nog aanwezige burgers Slechts nhilitairen en bij de hulc diensten wer 7ame burgers blijven nog te Gibralt ar Het laatste transport zal zoo spoeciig mogelijk vertrekken Men wacht n ig slechts dp het bericht van aankom ft v an hyCt voorgaande transport van aeëvacue rden in zijn haven van bestiïmming DE STEUNPUNTEIf van de Vereeni e Staten Overeenkomst met Engfeland gesloten Verzet yfan Uruguay en rgentinië Argentinië ke steunpunten te verizet Ons iand zal geen enkel volk het recht gever vloot of luchtbases te vt l tfen of te pachten zoo schrijft E 1 P u e l3 1 o rjaar Transocean uit Buenos AireA meldt Het blad wijst er op dat derpclijke onderhandelingen gaande r ijn tusschen Uruguay en de V S zondd medeweten van Argentinië Bolivia en Pan guay wier natuurlijke verkcrr wng evenzeer als voor Uruguay de La Plat i is Argentinië heeft alle reden zich ncrgiek tegen de inricliting van dergel ten HEARST CRITI EERT MINISTER KNOX In het New Yorksche Journal American critiseert Hearst de uitlating van den m inister van Marine Knox dat de oorlog een onverzoenliik conflict as dat tot het einde toe moet woerden ui gevochten ZUID AMFR KAANSCHE REACTIES Uruguay Uruguay onderneemt niets dat zijnsouv reinileit zou kunnen bedreigen zoo verklaarde de president van derepubliekZondag ter gelegenheid vaneen bezjjek aan de provinciestad SanJosé naar Transocean meldt In hetverdere verloop van zi n rede haaldehij de woorden van Roosevelt aan datAm erika niet strijdt voor een nieuweorde doch het bestaapde regime wtlverbeteren De opwinding over den beweerden afstand vpn steunpunten op Urugiiayaansch gpbied aan de V S heeft thans geleid tot bijeenroeping van een geheime zittirg an den Setlaat Verspillende senatoren willen tra ten een verklaring van de rijeering te verkrijgen waarin opniesfc met nadruk op de neutrahteit v ï het land wij Hear st stelfTKnox de vraag voor wien hij c eze be angriike vraag heeft beslist he kan toch lechts voor Engeland 7tjr Knox is er vaar het schijnt van overt ligd aldus Hearst dat de VS aa n der onring dienen deel te remen waarschiinliik daarom omdat Engeland alWen niet eens meer door den winter za kunnen komen Het zou naar Heaist dan verklaart beter zijn als Amerika aan Engeland den raad zou gever vredp te sluiten De V S moesten een raad aannemen van ambassadeur Kennedy die met eigen oogen de verwoestingen in Engeland gezien he ft en daarom betoogd heeft dat Amer ka met aan den oorlog moet deelneniei LEWIS TREEDT AF ALS VOORZnT5R VAN HET C I O De VOO zifter van de C I O vakbon den Lew s heeft op de conferentie vangedelegeerden der vakvtreenigmgente Atlant c City verklaard dat hij hetvoorzitterschap van het vakverbondzal neerleggen Hij had naar hij zcide zijn werk gedaan en zou een dezer dagen zijn functie neerleggen Lewis leeft aar men weet in den verkiezingsstriid de partij van Willkie rekozen fn verk a dat hü zijn a bt n als Koo$evelt zou wor OU ne j den herkozen FRANKRIJK Het noodweer aan de Middellandlche Zeekust HAVENWERKEN IN MARSEILLE VEBNIELD Met betrekki hg tot de door den storm veroorzaakte Schade aan de Fransche Middellandsche Zeekust wordt nog vernomen dat de springvloed te Marseille een aantal havenwerken heeft vernield De Rhone wast nog voortdurend Overstroomingen in NoordItalié De zware regenval van de laatste dagen heeft in Noord Italië in verschillende gebieden vernielende overstroomingen veroorzaakt Zoo is de Isonzo hier en daar buiten haar oevers getreden Vrij groote schade is aangericht in de vlakte van Gradisca waar pakh üizen kelders onderliepen In Farra werden meer dan twintig huizen door de wilde wateren overstroomd Ook aan de Rivièra hebben wolkbreuken schade aangericht Groote vernielingen heeft het noodweer ook in de velden van Albenga veroorzaakt Bij Aness mdria zijn in het boven Borberadal drie bogeÈ van een viaduct ingestort Ook uit de streek van Bokigna en Sarzana komen berichten over groote verwoestingen De schade in Spanje Het noodweer aan de oteaankust i in de laatste 24 uur nog in hevigheid toegenomen aldus een bericht uit Vigo Verscheidene kustvaa rtuigen m oesten ric haven van Vigo binnenvluchtcn De telefoon en tolegraafverbindingon tusEchn Vigo en Portugal en Vigo Madrid zijn verbroken Ook uit Madrid wordt gcm eld dat in de provincie een z Vjiar noodweer heeft gewoed Door de geweldige hoeveelheden regenwater en de stann zijn verscheidene huizen ingestort De actie van de Gs ulle OOK PORT GENTIL VEROVERD Uit Vichy wordt gemeld dat thans ok Port Gen til in handoii van d Gauüe gevallen is nadat reeds S£d rt vele dagen de verbindingen met deze havcjrstad verbroken warenj Hierdoor IS gehec Fransch Gabon döt mflitair zwak beveiligd wasf onder d e controle van de Gaul e gckoiiTen Geen verdr gjimet Thailand ALDUS VERKLAART WELLES De waarnemende minister van Buitpr andse e Zaken Welle htett Maandag op de persconferentie te Wa hington met stelUghcid het bericht tegengesproken dat de Ver Staten Engeland en Thailand een accoord gJsloHeB hebben voor gecneenschappelijken afweer tegen Japan Welles voegde eraan toe dat het berich t lederen grondslag mist Catroux niet in Tsjoengking Berichten over een bezoek van den vroegeren gouverneur van Indo China Catroux an Tsjoenking worden door officieele krinjen aldaar tegengespro ken RADIONIEUWS Woenvllac M November mi VEBSrM I 415 M V R A R Ofl Ni im ber chten ANP grainofoon i u7iek V P R O 10 00 MoiFcnvM ng V A R A e 0 Voor arbeiders in de continiiixd iivor 1130 0 pt en zant 12 00 Grair ofoormuz 12 15 Dt R ili biets I I5 Nieuu en eono lrl c e Ixïnc hten ANP 1 00 VARA orke = t 2 80 Voor de v ouwen 3 00 Voor de kinderen 5 00 G a nclc onniuzjek 5 15 Nieu econoirist lw en beurst encilten ANP 5 3Ó Oree pel 6 00 Be er en meer gra san en p a k 6 15 NCRVjJIanrone orkest 45 AcUieep reporlage of giainoloonniuziek Ï OO 7 15 ntünoiri che vraKen van den dag en nieuwsberichten ANP tuittn HlLVEKSl M II 301 5 M NCRV SM Nieu t bersc iten ANP 8 10 Sclinfttezing i n n edttatie 8 5 Gewnde muzitk Ig pi i 8 35 Grain foonrr uziek 9 35 Zang met pianobegeleiding fn gramojoormuziek 10 15 Gra nofooninii ek 10 30 Mnrg Mifl h n t 1 t OO Gra nofoonrnii ek 11 05 Stiehf etl striikkvva tet n air ofoonmuziek IÏ 15 Repoiiaee 12 45 Nieuw en ecnntnnl che belichten ANP 1 04 OigeKix 1 45 De CoiTonanlen en graniofoonTiiziek 3 15 NCRV H irmonie nrkeFt lopn 1 3 3 Christ liedei en V P R O 5 00 Cyclus Hel geestelijk karaJcter van ons volk N C R V 5 15 Nieuw economische en beiirsbencti en ANP 5 3 Eench tn 5 35 Kindeizanekla se en gL imofoor nuziek 6 00 Chr stc nkepolfïieir uziekvereenigmg Crescendo en la rofoonir uz ek 6 45 Actueele reportage nfgramofoOTTiruzek 7 8 7 15 B abanT ch praatje en Nieuwsberichten ANP sluiting KOOTWiJK U75 M A V B O 7 88 Ber chten Duttsch 7 15 Gramofoonirtiziek 7 38 Beuvls er Engelscr 7 45 Gra n Jnonmu7 ibm e Nwu A bAiciite A P 9 00 B h rn Dlt sch 15 Ondfnvljtroixls voor de SrheepvMrt 5 18 Techr The causerie oe De der en een klein koor 8 3 Brici ce scl 45 G a oto 7 k 7 0 7 13 p i f sch praatje en njeuv sb richten ANP laltina Proefd 10 cent Koker SO cent Ingez Med 600 5 d BINNENUND WIELRIJDERS HOUDT U AAN DE REGELS Politie zal streng optreden Nu de auto s voor een groot deel de Nederiandsche wegen en straten hebben verlaten heeft de wielrijder zich tot heerscher van den weg uitgeroepen Hiertegen zou geen enkel bezwaar bestaan indien de wielrijder zich aan de regels van het verkeer wilde houden doch daar mankeert zeer veelbaan In de eerste plaats in verband met de veiligheid van het verkeer doch ook ort het militair verkeer ruim baan te geven dienen de verkeersregels stipt opgevolgd te worden Naar aanleiding van een schrijven van den hoogeren S S en politieleider bij den Rijkscommissaris heeft de secretaris generaal van het departement van Ju titie een circulaire aan de procureurs generaal fungcerende directeuren van politie gezonden w aarin met klem wordt aangedrongen op een verscherpt toezicht op wiclrijders Een verslaggever van het A N P heeft nsar aanleiding van deze circulaire een onderlioud gehad met den eer C Bakker cSmm i ssaris van politie chef van het bureau verkeerswezen te Amsterdam Wat niet mag De regels aldus de heer Bakker waaraan de wielrijders zich dienen te houden zijn de volgende Men ma met niet m eer dan twee personen naast elkaar fietsen Éétii fiBt ser mag tw ee anderen pa seeren doch hij moet dit zoo snel mogehjk doen zoodat slechts zeer korten tijd drie wielnjders naast elkaar rijden Men dient te allen tijde zoo veel m ogeliik neChpts te houden m en mag elkaar bij het fietsen niet vasthouden a k al IS m en pas verloofd en men dimt ook bij stopstrcepcn spoorwegovergangen en dergelijke met slechts twee wiclrijders naast elkaar aan de uiterste rechterzijde van den weg te bliiven Bovendien m oet aan militair verkeer a 1 1 ij d vosrrang worden verleend Wat de viélrijder vergeet is zich te conjcntreeren op de verkeersregels als hij fietst De straf op de zonde Het kart zoo niet langer Er moetverandering in komen Hier zal gelden Wie niet hooren wil nfoet voelen De politie die bij de controleterzijde wordt jgestaan door beambtenvan de Ordnungspolizei treedt strengop Iedere fiet ser die zich aan eenovertreding der reeels schuldig maakt krijet onverwijld een procesverbaal dat een boete inhoudt en staat bovendien het volgend moment met leegebanden zonder ventiel De fietsers moeten zich den tijd gunnen Haast is volkomen verkeerd Laat men aldus de com mi ssaris een half uurtje eerder van huis gaan en wat later thuis kom en van kantoor Dê strengste maatregelen zuilen toe£epast £ worden om het zondigen tegen de verkeersregels tegen te gaan en ai is rèeris een lichte verbetering te cons ateere n h t is nog niet wat he zijn n opt Met een oproep aan de wielrijders om mede te werken aan deze zoo noodige ordening besloot de commissaris het or derhftud De nationale driekleur geen partijvlag OE TEKST DER AANWIJZING Ter aanvulling van het bericht betreffende het gebruik van de Nederiandsche vlag als partijvlïfg volgt hieronder de volledige tekst van het schriiven van den S S IJrigadeführer Rauter aan den secretaris generaal van het dcipaitement van justitie Dit schrijven luidt als volgt Ik heb geconstateerd dat de Nederiandsche nationale vlag door de Nederiandsche Unie als partijvlap gevoerd en in haar samenstel van kleuren voor propagaindadoelein dcn gebruikt wordt De Nederiandsche nationale vlag is echter symbool van het Nederiandsche ttilk In zijn geheel en staat buiten den strijd deiVpolititke partijen Ik verzoek u daarom den Nederland chen partijen het voeren van de nationale vlag en het gebruik daarvan voor partij politieke dcK einden in het bijzonjder het hijschen op partijgebof en bureaux erz te verbieden Overtredingen worden door de Sicherhcitspolizei gestraft Ik verzoek u de procur ursgene raa en de onder hen ressorl ef rende pohlieautoriteiten daarvan in kennis te stellen TEGEMOETKO HING IN DE KLEINE ZEEVISSCHERU VERVALLEN De sfcretarib gtntraai wnd hoofd A an het departement van Landbouw enIViSscherij heeft met ingang van 12 December 1940 de Crisis Steunbeschikking 1936 kleine zcevisgherij ingetrokKcn W i i ft tein ver Ter toelichting biervan JiUcne datde omstandigheden in het visscheriibednjf van dien aard zijn dat slechtseen gering gedeelte van de Jloot mstaat IS de vit scherij uit te oefWen Pcbesfn mingen welke Inor de vaa ii gen worden gemaakt zin t irlikDe te r icf m ijg aan de v iers s 1 verband hiermede vervai jn BROOD GEBAK EN Met 15 genummerde diikk nen van hel 2e broodiip 250 jrram roegebroa gram ander brood Elk bunnen 125 gram rogitk r 100 gram ander brood Ji soen gebak voor de aaiii 18 Nov t m U N dagrn extra geldigheifci De met 14 genummeriTC zijn nog geldig Um nrS Elk der met 1 genumiB i T nen vande bloemSi reeht op het koopen gr roggebrood of 5 brood Of H rantsoen Ïi5 35 gr meel of bloem gSfc 4 Nov t m 1 Deo SÜKER BON No 42 1 k Q geldig van 26 Oct t m ölü BOTER EN VE BON 17 van de boterki gram boter of 250 graaTi rine geldig van 16 Um 7 vember ► BON 17 van de vetkuit gram margarine of 2M boter geldigvaniet m aiE De bonnen welke op aT = nog niet gebruikt M 2 noE celdie t m T veB nog geldig t m 29 N rR KAAS BON NoTTi van alg dutenlfcboaboekje 1 ons kaas d t m 24 Nov met 1 week geidigheidsdunr BON No 25 nog t m U Mn EIEREN BON No 64 Eén kipM ë eenden ei zoowel in ab I i c iaal geldig van 18 t m 24 vember Bonnen op 24 Nana ber nog ongebruikt blijna tei dig t m 1 December 4 THEE OF KOFFIE BON No 81 4 ons thee s K pond kbffie geldig tol a ut 20 December VLEESCH Bp N 09 Vleesch 1 ons Tkoti been inbegrepen of een rulnei vlfcesehwaren Bun OS Want vleeschwaren rantsoen Tiecseli waren geldig t m t No Bd een neek extra grldiE htWai B BON 08 Idem Is nui geldig Ua 24 Nov GRUTtERSWAREN BON No 82 2 0 gram 4 rijWemeel of rijstebliiem of p teveel gemengd meel ol lijttt gries of rijst puddingpneder ldi l m 29 November BON No 88 uitslultcil 258 gr gort of gortmout of jnt tert geldig t m iT Dec BÖN No 83 2 l sram tammvtt of havervloKkcn of hav bloem of aardappelmeelTleUei of ort of gortmout of gntta gilldig t m 27 Dec i BON No 93 Iflll er im mailen of tarwe of griesmrcl of sageif aardappelmeel of puildingp e f dat 100 zetmeel beval j i1m 27 December BON No 98 100 sram tiaani of vermicelli of spa hrltl gcMi t m 27 Dee PEULVRUCHTEN peolTiMt leoee k g t m TRAAN Alleen op bon van art ma 200 cc per hoofd per week BON No 56 ten van 19 Nov BON No 29 150 r im nlieidf toiletzeep öf 12U gr m liaislieaizeep èf 200 gram zachte ieej l 250 gram zeeppoeder 6f 125 fi zeepvlokken of 2j l ram eUwerkende wasclimuljelen èf gram vloeibare zeep 1 geldig 13 Nov t m Dic Deze bon geldt onk voor geu wasch per 8 K G riroo WM goed BON No Uti 5U gram sclicMW öf een tube scheercfpme f pot scheerzeep Geldig Augustus t m 31 December Op een bon één rantsoea t leep mag verkocht worde stuk loiletzeep van de nie samenstelling van 5 gra VASTE BRANDSTOFFEN ende Sovenihcr ijajw één nhcia bra 04 05T06 11 O aa aart distributie Gedurende Sovenihcr U J voor één Bons 04 bonkaart distnuuL brand stafffin baarden l bons 07 08 09 10 11 K 14 van bonkaart di cenrtale verwarming J bons gemerkt M TZ één eenheid 2p periedr cokes één eenheid 2e P Bons 08 09 10 en 11 jjlj kaart distributie vaste Ji fen haarden kachels één eenheid t PETROLEUM PETROLEl MZIlGtl il VII 2 L petroleum gelW Nov t m 29 Deel Periode B voor yttücum huishouding geeft r I koonen van 2 L P Geldig t m 15 December VOOR DE HUJCDfEREN BON 4 0 £ voeJerkaart van 1 i ni 10 K G hon boad n van 1 t w j nAp I graep II 10 KG K G idem groep idem groep V 4 KG groep VI J K O idem BON No t voed rk 5 S katten van 1 t m KG kattenbrood 1 l Na 3 November l JLr DO 6 van bedoelde k rf geldig en mag deze vorden angenorofo