Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1940

jBsda 26 No f mberi940 NIEUWSBLAD VOOR GOpDA EN OMSTREKEr GOUDSCHE ayvi COUBANT Otrecteur F TIETEB Postgiro 48400 Bur Markt tl TeL V4jj jUinder tremen voor het reizigersverkeer 9 él9ni reg9 mg brengf slechts een zeer ofTfog versobering op enkele boanvokken Sn lli cl n wordvn vArmincierd mat h t oog op do slijtage ugtc e eh van dezen tijd i $ een vlot goederenvervoer Pf laatste jaïen mochten de Nej j idsche Spoorwegen zich ver igm in intense belangstelling M het publiek Geen wonder het l gigersverkeer had zich sterk uitg tai bet aantal forensen was pd duéct n toegenomen De jjdéve directie bracht ons spoor ifiteUel op een dusdEtnige hoogte jtt het met ieder land in Europa pieken kon warden Uitstekend 0 fter modern materiaal goede 0 Ie verbindinifen hoog opgeycude snebheden vormden een mvend publiek dat aan een goede lervicp iiechtte Dorp gfe er in het hartje van Rotterdam Het aardigie Waalsche kerkje ataande bb de z g Baan dat thans geheel vry ligt geeft met ét omringende oude htiiiqes een bgna landemken indruk Polygoon Ir W HUPKES Nad Spoorwegen foto archief twun titden nuns aaken de Nederlandschedoorwegen en haar directie evenals I ondernemingen in den landeWK tijd m door waarin men te hmpcn heeft met vele en velerlei wwfflkheden Van de zijde van hetliBiek hoort men klachten klachten te cutoiineeren in sombere vermoefens voor de naaste toekomst vanf spoorwegverkeer lar aanleiding hiervan hébljen wü M Besprek gehad met de directie In Lgcsprck stelde dè directie voorop het rci ende publiek toch vooral Jot te begrijpen dat wij leven in n tii4 vp n groote en noodgedwon11 vsrsobsring Er moet bezuinigd filA op het matertaai en op kolen matil rijtuig en locomotiefkilo m moet zoo laM mogelijk wor fhouden 4 8en primaire © isch in dezen tijd een vlot goederenvervoer DaarWn immers is gróotendeels het Iwd functionneeren der levensixtóllelendastïibutie afhankelijk Dit een factor die het publiek niet fest te vjrgeten Daarbij bedenke f dat door benzinegebrek het rvoer per vrachtauto voor een wiangruk deej is vervallen en dit fvoer is overgeheveld naar de doorwegen Wij kunnen dan ook ggen aldus de directie dat Boederenvervoer waarvoor de fWegen heeft te zorgen met 50 it is toegenomen Koten vervoer Jj aidien dient men het kolenver Biet uit het oog te verliezen I een factor van groot belang jij Vfcr de industrie als voor den üit kolenvervoer is fWel 30 pronormale tijden W St J f dan in fif f schrijven aan t lit oorlogsdagen w t kolenvervoAvan de z g n bS tentóchter waren V f aat dus én dat zal ieder winen billijken aldus de dim I t goederenvervoer thans j i ues Dat is dan ook wel eens itn i i personentrein ge1 m moet wachten of lang Mm y het baanvak S kW i goederentrein l Bi n Sing van goederentrei lil et worden orkomen om den ü Z het nSlIriaal te vermin principe dat voor Neder ook iS ensbelang is heeft ons Zat j 8cn voor te schrijven V ismiddag en ook Zondag et worden gegaan met lossen fte ontvangcrs der goederen De è rf moeten weer vrij ko tX wagenomloop te versnelet goederenveriieer zoo in tensief mogelijk te maken Wü kunnen een wagon niet anderhalven dag ongebruikt laten staan Gelukkig is ons materiaal zoowél dat voor goederenvervoer als voor reizigersvervoer vrijwel volkomen intact gebleven slechts een klein percentage is door den oorlog in het ongereede geraakt De reiiigerstceinen Op al deze gronden moesten de spoorwegen de reizigerstreinen die voor een niet onbelangrijk deel door pleizierreizigers worden bezet inkrimpen De treinen werden kort r het aantal treinen minder De nieuwe dienstregeling die gisteren is ing aan geeft slechts een zeer geringe versobering op enkele baanvakken Uitdrukkelijk kregen wij de verzekering dat het forensenverkeer zooveel mogelijk zal worden ontzien De forens make zich over zijn treinverbindingen voorshands nog niet te veel zorgen De dire tie van onze spoorwegen kent en begrijpt het groote belang dat de forensen hebben bij een behoorlijke treinverbinding Wel zün in e nieuwe dienstregeling de snelheden gewijzigd om de slijtage van het materiaal te verminderen De electrische treinen zijn teruggebracht var 120 op 100 km per uur en de locomalSef zal ons voortaanniet met een sne 9Wd van 100 km p u maar met een Slrkm vaart naar ons doel brengen Wy zyrj nu voor de electrificatie vsm een belangrijk deel van ons net zéér dankbaar merkte ir Hupkes nog op De electrische treinen zijn snel hebben een groote vervoerscapaciteit en geven een aanzienlijke kostenl esparing Met de electrÖicatie van de lijn naar het Gooi wordt voortgegaan de werkzaamheden zyn niet gestagneerd Moge het publiek aldus besloot de directie ons helpen door inzicht in onze moeilykheden te toonen Zok op 9 20 ooder 17 35 X Maan op 5 08 onder 16 i0 A Men is verplicht te verduis8 J teren van zonsondergang tot i S zonsopkomst 8 é Lantaarns van voertuigen I moeten uar na zonsonderP S gang ontstoken worden i ENGELAND ENORME SCHADE TE BRISTOL De beteekenic vati Southampton Southampton heeft naar het D N B in aansluiting op het weermachtsbericht van gisteren verneemt blootg staan aan een aantal luchtaanvallen die hun hoogtepunt hebben gevonden in den grootsrheepschen aaval der Duitsche gevechtsforhuaties in den nacht van 22 op 23 November Reeds enkele maanden eleden hebbén de Duitsche bommenwerpers de daar gevestigde vliegtuigfabrieken in verband met de buitengewone bet ekenis die zij voor de vervaardiging van de bekende Engelsche Spitfirejagers hebben als doelwit gekozen Thans hebben de aanvallen der laatste dagen het werk der vernietiging ook ten aanzien van de havenen belangrijke spoorweginstallaties voltooid Southampton de stad van ongeveer 165 000 inwoners met een jaarlijkschen goederenomslas van ongeveer 2 4 tot 3 millioen ton is evenals Cover try en Birmingham in zUn eheele industrieen verzort Ingsapparaat ernstig getroffen Dit zal het Britsch eiland des te zwaarder voelen daar men Southampton voor den invoer als dringend noodige uitwijk haven voor de levensmiddelenvoorziening van Londan kan beschouwen De door de brisantbommen van het zwaarste kaliber veroorzaakte branden in den nacht van 23 op 24 Novembe die in het havengebied met onweerstaanbaar geweld op de groote graansilo s en droogdokinstallaties oversloegen konden door de vliegers nog in het aaij de andere zijdo van de Kanaalkust op ongeveer 150 K M afstand gelegen Cherbourg vele uren lang tot het aanbreken van cfe ochtendschemering worden waargenomen Ontploffingen met een roodachtigen en helgelen weerschijn die in het N W en N O deel van de stad te zien waren volgden op drie groote branden in het stadsdeelirWoUstone vraar o a ook de vliegtuigfabriek D S V Roe Ltd is gelegen Ten N O en ten Westen van de fabrieken der General Motors Co bevonden zich brandhaarden een andere groote brand woedde aan deri Z O rand der stad en meer dan 20 branden in alle deelen der stad vormden een vlammenzee waarvan de gevolgen even vernietigend geweest moeten zijn als die var de aanvallen op Coventry en Birmingham Dejuural op Bristol Omtrent den aanval van de Duitsche luchtstrijdkrachten op Bristol verneemt liet D N B van het opperbevel der wecrmacht In den nacht van 24 op 25 Nov ber hebben talrijke eskaders bommenwerpers havenen industrie installaties in Bristol aangevalleni Onafgebroken achter elkaar vlogen de Duitsche gevechtstoestellen boven hun doel en wierpen boinmen neer van zoo zwaar kalit er dat naar de bemanningen in den vuurgloed die de stad al bij dag verlichtte konden waarnemen heele blokken huizen instortten Bij een gasfabriek ontploften verscheidene gashouders met geweldigen steekvlanmien Lange rijen pakhuizen stonden in brand De bemanningen der teruggekeerde vliegtuigen rapporteerden eensgezind dat het effect van den aanval verrassen groot was Het luchtafweervuur was in den aanvahg goed maar werd spoedig minder trefzeker Wat de oerlog Engeland kost De kanselier der sdiatkist Kingsley Wood heeft gisteren in een redevoering te Glasgow verklaard dat de huidige oorlog de duurste is dien de wereld ooit heeft gekend In de eerste 77 dagen van het tweede oorlogsjaar Iwdroegen de dageIijk scUa oorlogsultgaven nejien millioen pond bti rling Het is plicht zoo verklaarde Wood verder niot om de oorlugsuitgaven te verhinderen maar pr voor te waken dathetgeJd niet wordt verspild De belasting heeft reeds een apn7lenl jk hoogte bereikt en zal niet voldoende opbrengen om de geheele kosten van den oorlog te dekken De lacune tussehen inkomsten en uitgaven moet met andere middelen worden opgevuld dan met belastingen Deze lacune moet in zijn gehbel door het Britsche volk worden ovj rwonnen door te sparen en het geld aan de regeering te leenen Britsche kust door g M hut beschoten Gistermorgen heeft naar het D N B verneemt een batterij verdragend geschut van het Duitsche leger militaire werken in het Britsche kustgebied bij Dover bcsthoten Waar nemingen toonden aan dat de schoten doel hadden getroffen Verontwaardiging over bombardement van Marseille Het bombardeerep van Marseille door Britsche vliegers wordt door de F ance au Travail een schandelijke daad genoemd Na Oran Dakar Libreville en Port Centil is Marsei lle de zesde misdaad Het is te hopen dat deze piratenstreek den Franschen vari Marseille de oogor zal openen en dat alle Franschen ook de MarseiHanen thans zullen begrijpen dat Engeland de ergste vijand van Frankrijk is en dat de Engelsche agenten met hun Jeruzalem gezichten eens en voor altijd uit Franken moeten verdwijnen Bombardement pp Le Havre Naar de Parijsche b Rn mêldon zijn bij een bombardciWnt in Le Havre door Engelsrhe vlicKers in den nacht van 22 op 23 November zes Fransche verpleegsters gedood Naar verder door de bladen gemeld wnrdt hebben de bommen uitsluitend nletmilitaire doelen getroffen Verhuizing der Britsche departementen Uit toespelingen van den Brit chon radio omroep maakt men op dat de ministeries te Londen overwegen naar de provincie te verhuizon Zaterdag deelde de omroep mede dat de Kas van het ministerie van Luchtvaart naar Worcester is verplaatst ind AMERIKA De hulp aan Engelai LOM LOTHIAN BIJ ROOSEVEL f Flnaiicieele hulp niet ter sprake gebracht De Britsche ambassadeur te Washington lord Lothian heeft gisteren een langdurige bespreking gehad met president Roosevelt In aansluiting daarop herhaalde Lothian zijn reeds Zaterdag afgelegde verklaring dat Engeland vliegtuigen munitie schepen en financieele hulp noodig heeft Hij onderstreepte evenwel dat tijdens zijn onderhoud met president Roosevelt de kwes tie eener finartcieele hulpverleening van Engeland door de Ver Staten niet ter sprake is geweest Amerika n sehe vrachtschepen voor Engeland De Federal Shipping Board maakt bekend dat Engeland den wensch te kennen heeft gegeven acht vrachtschepen van elk 5000 b r t te koopen van de Black Diamond Line teneinde zijn door vijandelijke actie verloren egane scheepsruimte aan te vullen Wanneer de Shipping Board zijn toestemming geeft zullen deze schepen na terugkeer m hun havens als Engelsche vaartuigen gereglttreerd worden De Cunard White Star Line treedt op a s koopster voor deze o ngeveer twintig jaar oude schepen AZIË Verbeteriné in JapanschAmeriJcaahsche betrekkingen TOKiO HlEEFT GROOTE VERWACHTINGEN Volgens Domei koestert men in Tokio Igroote verwachtingen van een verbetering in de gespannen betrekkingen tusschen Japan en de Ver Stalen in verband met de verandering in de post van Japanschen ambassadeur te Washington Dezer dagen wordt de officieele benoeming van den nieuwen ambassadeur Nomoera verwacht Men wijst erop dat men met het oog ep het critieke stadium van de verhouding tusschen Japan en de Ver Staten als opvolger van Horinoetsji een man van groot kaliber heeft uitgezocht Daarom heeft men Nomoera benoemd De besprekingen van generaal Abe JER WORDT GROOTE WAARDE AAN GEHECHT De Japansche ambassadeur voor bijzondere diensten generaal Abe heeft voor zijn ve ftrck naar Nanking besprekingen van verscheidene uren gehad met den vice minister van Oorlog Anami en den minitser van Buitenlandsche Zaken Matsocoka waaraan volgens Domei in politieke kringen te Tokio groote beteckenist wordt gehecht Deze besprekingCTi vormden het slot der talrijke belangrijke onderhandelingen welke Abe den laalsten tijd met leden der rège ring ffeeft gevoerd OOST A7IATISCHE ECONOMISCHE CONFERENTIE Gisterein is te Tokio de tweede Oost Aziatische economische conferentie geopend Hierop zal van gedachten worden gewisseld over de plannen tot het opbouwen van een Groot Oost Aziatische gebied van gemeenschappelijke welvaart De vergadering werd onder meer bijgewoond door de Japansche ministers van Financiën en Spoorwegen den ambassadeur van Mandsjoekwo den minister van Spoorwegen en andore yertegen woordigers der Chineesche regeering t i Nankmg en vertegenwoordigers van BinnenMongolië TALRUKE ARRESTATIES IN BRITSCHINDIfi Tot dusverre zijn volgens te Kaboel ontvangen berichten uit Bombay in totaal 6 280 personen gearresteerd door de Engelsche regeering in verband met redevoeringen of artikelen tegen deelneming van Indië aan den oorlog Boekarest BALKANAntonescu in terug BEGROET DOOR REGEERING EN LEGIONNAIRS De Roemeensche staatsipider generaal Antonescu is Maandag met zijn gezelschap weer in Boekarest aangekomen Op het feesteliik versierde station waren ter verwelkoming aanwezig de leden van de regecring de Duitsche zaakgelastigde de chefs der Duitsche weermachtsmissie in Roemenië de Ilaliaansche gezant en de zaakgelastigden van Japan en Spanje Toen generaal Antonescu uit den trein stapte werd hij door den plaatsvcrvangenden ministerpresident Horia Sima begroet Antonescu antwoordde hierop dat hij met het vertrouwen van het Roemeensche volk uit Boekarest was vertrokken en thans uit Berlijn terugkeert met h et vertrouwen van den Führcr en van het Duitsche volk Voor het station stonden ruim duizend legiornairs opgesteld die den generaal geestdriftig toejuichten Van het station tot het gebouw van den minister president over een afstand van ruin drie kilometer stonden duizenden legionnairs in gelid opgesteld Te zamen met generaal Antonescu zijn ook de Duitsche gezant in Boekarest dr Fabricius en de Duitsche luchtvaartattaché aan het gezantschap te Boekarest kolonel Gerstenberg weer uit Berlijn teruggekeerd Na den intocht van den generaal in de hoofdstad hielden de legjonnairs sympathiebetoogingen voor de gezantschappen van Duitschland Italië en J an AMERIKA NIEUWE JAPANSCHE AMBASSADEUR TE WASHINGTON Naar verluidt heeft de Japansche regeering besloten als opvolger van Horinoetsji admiraal Nomoera te benoemen tot ambassadcur te Washington MEVROUW PERKINS TREEDT NIET AF De secretaris van president Roosevelt Early heeft het bericht tegengesproken van de Nqw York Times dat de minister van Arbeid mevrouw Perkins haar ontslag heeft ingediend en dit door RdDsevelt aanvaard is AANMELDING VAN JOODSCHÊ ONDERNEMINGEN Termijn 30 November gesloten Van bevoegde zijde wordt er nog maals de aandacht op gevestigd dat de aanmeldingstcrmDn op 30 Novpmber 1340 afloopt en dat degenen die op dat tUdstlp hun asnmeldlngspUcU niet vervuld hebben op de in de vr ordening voorziene straffen moeten rekenen De daartoe noodir invnIformuUeren zijn bU de Kamers van Koophandel verkrijgbaar AFRIKA Verklaring van Egyptiscken premier 1 EENHEID EN OMZICHTIGHEID NOODZAKELUK De nieuwe Egyptische premier Sirry Pasja heeft gistermiddag een eerste verklaring voor het parlement afgelegd naar uit Caïro gemeld wordt Het voiuge Egyptische kabinet zoo verklaarde hij o a kon met geduld verstand en onwrikbaarheid alle ernstige crises overwinnen die wij moesten doormaken God moge ons helpen de politiek van het vorige kabinet voort te zetten Ons program is in de troonrede vastgelegd De huidige situatie en de moeilijkheden waarin ons land zich bevindt eischen de eenheid van de geheele natie en groote omzichtigheid ZWITSERLAND GEEN ZWITSERSCHE VOLKENBONDSBIJDRAGE IN 1941 In de begrooting vaor 1941 van het eedgenootschap welke begrooting juist de parlementaire commissie gepasseerd is komt geen bijdrage voor den Volkenbond meer voor naar de bladen melden Met het oog op de omstandigheden scheen du misplaatst vordt slechts verklaard in een opmerking bü de begroeting In het loopendo jaar heeft Zwitserland nog fr 446 000 voor de liga van Geneve betaald fr 4000 voor de VolkenbóndSorganisati s en fr 5200 voor het Haagsche Hof FRANKRIJK ARBEEDSCOMPAGNIEKN IN ALRARIJE De Fransche regeering heeft den autoriteiten in Algarije naar uit Vichy gemeld wordt machtiging verleertd zgn arbeidscompagnieën op te richten Daarin kunnen wanneer de algemeene arbeidstoestand dat noodig doet schijnen werkloozen en onbemiddelden zoowel Franschen als inboorlingen of vreemdelingen opgenomen worden Wanneer onbemiddelde buitenlanders weigeren opgenomen te worden in de arbeidscompagnie kunnen zij gedwongen worden Algarije te verlaten De arbeidscompagnieën zullen voor doeleinden van algemeen belang aan het werk worden gesteld CHIAPPE BENOEMD TOT HOOGB COMMISSARIS VOOR SYRIË De Staatscourant publiceerde gisteren de benoeming Van den vroegeren prefect van politie Chiappe tot hooge commissaris voor Syrië en den Liba non met den rang van ambassadeur Zijn voorganger hooge commitsans Puaux zal naar Vjchy lerügkeeren en ter beschikking blijven DUITSCHLAND HITLER ONTVANGT GRANDI De Führer heeft in de nieuwe rijkskanselarij den Italiaanschen minister van Justitie en voorzitter der kamer van fasci en corporaties Grandi oritvfRgen Ook dr Tuka bij Hitler Van semi officieele zijde wordt medegedeeld Naar vernomen wordt heeft de Führer in tegenwoordigheid van den ryksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop den Slowaakschen minister president en minister van Buitenlandsche Zaken prof dr Tukai in de nieuwe rijkskanselarij ontvangen Tuka uit Berlijn ve trokken znr GEEN BVLGAARSCH BEZOEK AAN BERLUN Van semi officieele zijde wordt medegedeeld In tegenstelling tot alle anders luidende combinaties en geruchten werd gisteren aan vertegenwoordigers der buitenlandsche pers in de Wilhelmstrasse verklaard dat op het oogeHblik een Bulgaarsch bezoek a in Berlijn niet overwogen wordt De Slowaaksche minister presiden en minister van Buitenlandsche Zaken dr i uka heeft gisteravond na een verblijf van twee dagen de rijkshoofdstad verlaten