Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1940

tï BLhD SIM DINSDAG 26 NOVEMBER 1940 iBHi HitAMO EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN StaaUlceniiiceii Nederlud IndM aMSTlGE AUTO t Xirt TE EDE enkele licht Wi gewoni ly wnd e hirtd een ere t den rijksweg jr 2 4 BO te BEURSOVERZICHT Htrt weekend was ei loopen 7x nder dat i c h gebeurtcBiascn van veor de effecttribeui stotenden aard hadden voorgedaan lUi aktnvetk r was niet van omvangi ijkei aard ii aar in et ke e afdeelingen ging toch nog wat om Et n bepaaide siemrninK koii niet woidtn opftgeven De ma kt had een onzeker Vüoik mcn en een onrtjjeimatiB vei oop Bij de opening werd op de mecïte afdeeünjicc gehandeld tegicn ongeveer de pulzen uaarcp Zaterdag de noteering weid vniaUMi en daarna volgden de koersen p i onwaail che ncbting Deze veibetering va eclitei met van duiiizamen aard want modi nbeur s kwam opnieuw materiaal laii vie jTiarkt in verband waarmee ver iciieidene aandeek n daalden tot beneden het peil van de opeiiing prljs 0 es erden ltK n onfieveer 256 myezet tceeii daarna een zexentai punten n aar liepen vervolgeii een tienla piuceiiteii achtaiuit terwiil tegen het s o1 i pnicuw weerstand werd Retwden Evenaiv de aat te dagc ïi wtrd het koer vesJoop va hel oonaangevencie petioleumaandeel na uu et u nd gadegeslage i en ook thans wa de kcer on wikkeïtng daarvan van invloed op de i t hceie Tiarkt Van de suikerfondoen liepen H V A s na iets lager te zijjn ingezet eenig piocentcii naar boven waarna de aldus ont tar e koer win t weer moest worden priJ Rejicvcn De incwurante soorten waren onregelmatig Op da rubberrubitck liepen Amsterdam Rubberi kort na de opening eeni punten naar boven doch de beste priim bUven niet ftetiandhaafd De Nederland ehe betegglnesmarkt wt til De Nederfandwhe taa M b igatr n warer niet oi niet noemenswaard veranderd Ger en ftrtn obligatten vraren prtjshoudehd Pan krt en vrtjwel xondcr affaire KOERSEN NcSrKLANftaca xeAarNGiNSTiTUüt Koerden voor stortingen op 91 NovemberIMO tegeft verpliehtingen liHileiMie Mi tchunarkeit ftJiBelga t M1432 Zw iM rfche ttanca 43M Lire OJT Naarwb aranen 48 Zwecdseha kronen 44 JS r t9tn aciJ9 kronen tmiéê ffctnT de t 9 4 DiMr tmtê ftldaj 4 Ofnar rUeswe Hbutden 4JS Tiir üctfe ponden 145 4vmMMi tmuidi ptetlce Ede waarbg zes I w ar K wo l wtrdeti en P J Mxtrrcn lichte v rwon J balf acht wilde de chaulC g laodauto op den rijkiweg De KJortip en Ede een andere ntUÊt r f welke met een SSC r weg l nd Ophef ïSiem zware ver 2 uil Zuf i tegenovergem tkMDg In de cabine van de PP riateri drie personen en in 2taSb ♦ I r tot nu ogehel i de oorzaak vloog de l So ugerj a rn langs den weg stil5S irage waardoor df inenscben fi ten taartbak zaten op den wef JL MsJintirKi terwijl ook de twee JJJjJJ Baaït den chauffeur ernstig iCÏbwl kramen botang tot ver in den om Jktoorbaar iis schooi van alle S ulp Wf Idra bleek dat zes er ejinlig aan toe waren n l R j f ijk lilt Velp inevr v J de jÜf uitS S I4 i e ittbine van de zimdauto l l van i vfrige twaalf persinfn fteveW VlMwuikel en U SchéHer uit BlH df ri zware verwondingen i hi Kn DuilSfhe militairen en iJm haaWen cie tUchtoffers uit den SJl WTtii lrien wngen waarna dok Zgi Waai i uit De Klomp do eerste verleeiid De zwaaftiewonden Sin ptr aulL naar de ziekenhuizen tBeOi Velp vervoerd de overige gU gewonden kowieii na ter plaatse jgüsider zijn de reis naar hun llMlEtedPn vervolgen Dl politie teklt onder leiding van jaSBmmi isans van politie te Ede den gr H P Ilubman een onderzoek H de tiK dKRlit van het ongeval in Dl besluuiinr van de verhuisauto llM er met enkele lichte verwonMpn i Og pmxl at m USSÜLMEEK IN VEBBAND ET VRAAOSTOKKKN MER GEZONUREIDSTECnNIEK 0 21 lii ir Mirci te Amsterdam een fake verdam iii g door de Afdeeling ifK GcïnMiiic i i techniek van het Eiikklijk Ir iuuut van Ingenieurs geInMtn ter brlinndeling van de beteeleMvan lul J selmeer als bron voor ill ftirkwatirvioiTÜening en voor de iMWeting ii hel bodem en polderiralB in Nwora Holland en Friesland m tb önt arplja sf in voor afvalwater Tel Vervoljjt cp een in October gekn vercadtnng waarin o a door prut if J Tl Thijsse een uitvoerige iiikMiBg waf gehouden werd in deze tnede vergadering die geheel aan k t debat wn gewüd door ir Bie Olrf firerteur der GemeenlewaterWingen van Amsterdam het standpiot verdedigu dat het Usselmesrtater voorlodpig gten voldoende beireuWbare brui vuur de drinkwatertooniieiiing van de hoofdstad kan zijn taljeen erd ondersleund door ir Wjrlz ouddireiteur der Gemcente erleiding var Rotterdam en dr liters sciieikundige bacterioloog t dt Genieentewaterleidinc van iWerdM Burtegenever werd óoVt dr ir Von TOOgn Kuhr scfce uüdigebacterio Jivan hct Provinciaal Waterleiding niif van Noord Holland betoogd Jl bet IJssclmeerwatcr een zeer Wikhti grondstof mag worden gelil voor de drinkwatervoorziening W Noord Holland mits de Boodige tiigtlen wrirden genomen im een jk ehUxjrgefcalte tegen te gaan nu niij sr wijst op de groote beWaiisdif het Zuidelijk randkanaal Ie drinkwaterwinning zou kun kruien ni vultooüng van de zuideW Riders Ir Schaank hoofdinge wjrran den Riikswaterstaat te Am zette de beteekenis van de voor Women karalisalie van den Gelder IJsteï uilten die een invloed ten Wm op de kwatMeit van het IJs eIJJfer zal hebben Ir Bijlaard van der én Publieke Werken te Am sm paf een overzicht van de J reinigende werking van het lmeer op het gelooede afvalwater JJae rioleiring an Amsterdam Het van cien Dienst der Zuiderzeer n Ir de Blocq van Kuffeler TOae 1 2i i lutwüord sloot de voorzittar hfer W F J It Krul hierby aan fMirmeernt dat het grootsche werk de aftUiitmg van de Zuiderzee de nis kar hebben dat in hel Wes van Nederland een groot zoctgffescrvoir ontstaat dat een tegenJJW kan vormen tegen de toeneJ Ver ouling van het water in Jelflk Nederland als gevolg van de Wng ejiAnbreeding der scheepiffjwegen Nootdxeekanaal Nieuwe T eg Dit zoet water kan van 2 oaK beleekenis worden voor aJ en tuintiouw de veeteelt en JjnrtwatenoorzieniBg Ooh al zou oogenblik Amsterdam de drink2f e te vp em artderr wijie J Oi dan zou het voor de toekomst Jïjwrde politiek z4 n de maatregelen ij ege te lafen dié beoogen het 5 er MM x Ft minlijk te doen t anzien van de drinkwatervoorJJJMldient de vraag in boeverre pel j r aki fere lou wr den geijy Bit een centraal en nationaal te worden bduLen PrawmBwcBAPreuni ONMntSOOL gjT M het dnwirtcnent van Wa g r heeft m ét plaats epenge tj ifwrhet overlvidOT van dr ir J er Waerden bendèmd in het van de Centrale organisatie gepast tauiffwetenschappe Sy at fïWooB Ud dr ir J eereians generaal waarnemend van het dniutMu VBBBOND VAN NEDERLANDSCBE JOURNALISTEN I de eerste groote vergadering van het Verbond van Nederlandsche JournaUMen heeft de voorzitter van het Veriiond de heer P J van Megchelen een rede uitgeaproken Het Verbond heeft In den tüd voorafgegaan aan de opheffing van den iCring veel werk verricht ook al is daarvan weinig naar buiten gebleken De brandende salariskweste is reeds be pr en en de zaak is in handen van zeer bevoegde mannen uit het Verbond Het Verbood beeft bü de leiding van de Vereeniging De Nederlandsche DagbOadpcr groote bereidwilligheid gevonden om snel tot zakelijke besprekingen te komen in een kleine commissie De inwendige organisatie van het Verbond kan nu alle dagbladschryver samengetiracht n snel geregeld worden In het Verbimd zulten drie hoofdgroepen zijn De eigenlijk journalisten diedezen naam als titel mogen voeren Dat z in zij die organiek aan een bladverbonden zün De andere dagbladschrijvers zullen den naam publicistdragen Het Verbond zal ook leerlingjournalisten kennen wier positie enrechten nauwkeurig zullen worden afgepaald naait die der journalisten en pubhdstei De leider van het Verbond deelde vervolgens mede dat het Verbond tegen begin December tezamen met den Raad van Voorlichting over een eigen gebouw zal beschikken in Den Haag Spr besprak daarna de positie van de Nederlandsche pers in dit tijdsgewricht De overgroote rr eerderheid der Journalisten toont thans reëel besef en oprechten wil tot opbouw Zij hebben er mede toe l vgedr$gen dat de huidige leiders van ons volk reeds op belangrijke punten gelijk denken Men erkent thans dat de 10de Mei een breuk in onze geschiedenis wa Het oude keeit nooit terug De journalisten staan voor groote moeilijkheden Juist zij worden steeds voor het feit geplaatst dat er eer breede kloof gaapt tusschen hetgeen hun inzichl in de verhoudingen hun noodzakelijk doet chiinen en hun kennis van de mentaliteit van een deel van het publiek hun mogelijk doet achten Een ding staat vast het kan nooit de taak vah een journalist zijn achteraan te loopen of af te wachten De krant is geen klachtenbureau er de journalist geen klankbord Hij moet een voortrekker zijn DOODELUK VERKEFJISONGEVAL TE OEGSTGEEST Gistermorgen omstreeks half negen is in de GeverstAat te Oegstgec st een zeer ernstig verkeerungeval gebeurd De jarige J W van dor Stoel wonende te Leiden werd op zijn rijwiel in deze straat door eon vrachtauto aangereden De aanrijdende auto vervoerde hem naar het Academi ch ziekenhuis te Leiden waar hij bij aankomst bleek overleden te zijn Zeer vermoedelijk is de duisternis de oorzaak van dit ongeval KERK EN SCHOOL BENOEMINGEN AAN UNIVBRSITEITEN GraoiHgen Bij beschikking van den waarn secretaris generaal van het dept van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen zijn voor het tijdvak van I Sept 1940 tot en met 31 Aug 1941 aangewezen als docent aan de Rijksuniversiteit te Groningen 1 om in de faculteit der wis enhatuurkumfe onderwijs te geven in d didactiek van a de wiskunde J C H Gerretsen leeraar aan de R H B S te Groningen b de natuur en scheikunde dr P A Okken conrector van het openbaargymnasium te Groningen c de plant en dierkunde W H Mook leeraar aan gemeentelijke hoogere burgerscholen te Groningen 2 m in de faculteit der letterenen wijsbegeerte onderwijs te geven inde didactiek van a de Ned taal en letterkunde drG A van Es leeraar san het openbaargymnasium te Groningen b de Fransclie taal en letterkunde dr J H Kool leeraar aan het openbaargymnasium te Groningen e de Duitsche taal en letterkunde dr H W Rutgers leeraar aan het openbaar gymnasium te Groningen d de Engelsche taal en letterkunde dr H Mulder leeraar aan het WillemLodewijk gymnasium en de Christelijkehoogere burgerschool te Groningen LeWen Bii beschikking van den waarn secittaris gtBeraal van het dept van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen zijta voor het tijdvak van 1 Septembsr 1940 tot en met 31 Augustus 1941 aangewezen als docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden 1 om in de faculteit der wis en natuurkunde onderwijs te geven in dedidactiek van a cie wiskunde dr G Bottema directeur van de R H B S te Deventer b de natuurkunde dr H A C Denier van der Gon lepr ar aan eengsmeentelijke hoogereburjjerschcol Ie sGravefthage e de scheikunde dr H G S Snijder leeraar aan het openbaar gynMiasimn te geiden ra 4 d de plant én dierkunde dr A Schierbeek leeraar aan een gemeentelQkc hoogerrtiurgerschool te s Gra venbage 2 om in de faeuHei der letterenwijsbegeerte onderwies te geven indidactiek van a de geschiedeni dr T J G Locher leeraar aan het Nederlandschlyceum te s Gravenhage b de Nederlandsche taal en letterkunde dr S C M Moormann dirc teur Tan de gemeenfelij ce hoogereburgerschool B te Nijmegen c de ï ansche taal en letterkunde dr G Schilperoort directeur van degemeentelijke middelbare hrnd lsdagschor 1 met ♦ jarigen curwa te sGra venbage d de oude talen r A 1 Kosttr mar aan bel spentMar gynmasiHB te Leiden Utrecbt Bü beschikking van den waarn se cretarisgeneraal van het dept van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen zijn voor het tijdvak van 1 September 1940 lot en met 31 Augustus 1941 aangewezen als dSacent aan de Rijksuniversiteti te Utrecht 1 om in de faculteit der wis en natuurkunde onderwijs te geven in dedidactiek van a de scheikunde ir P Schut leeraar aan het openbaar gymnasitjm teAmersfoort b de plant en dierkimde dr F J M Oflerijns leeraar aan een hoogereburgerschool te Amsterdam 2 om in de faculteit der letteren enwijsbegeerte onderwijs te geven in dedidactiek van a de aardrijkskunde dr W R Heere leeraar aan de 4e gemeentelijkehoogerèburgersohoolte Rotterdam b de geschiedenis dr C D J Brandt leeraar aan het openbaar gymnasium te Utrecht c de Nederlandsche taal en letterkunde W ijCramer leeraar aan deHijkshoogereburgersehool te Wagenitigen S d de oude talen en de oude geschiedenis dr G E W van Kille oudrector van een openbaar gymnasium te sGravenhage ALGEMEENE VERGADERING VAN HET NEDERLANDSCH ONDERWIJZERS GC NOOTSCHAP He Ned Onderwijzers Genootschap heeft op 23 Novenvbet te Utrecht ziin 94ste algemeene vergadering gehouden De vergadering werd door afgevaardigden uit bijna allctafdeelingen van het N O G bezocht en stond onder leiding van den heer L F Kleiterp te Amsterdam Het hoofdbestuur heeft mededeeling gedaan van het verloop en den tegenwoordigen stand van de onderhandelingen en besprekingen die de vorming van een grpi tere en meer liechte eerheid in dp onderwijzersvakbeweging ten doel hebben De vergadering hechtte haar goedkeuring aan de vijiorstellcn van het iioofdbestuur tot het Sangaan van een fusie met de Vereeniging van hoofden van scholen in Nederland en van een federatief verbod met organisatorische eenheden op het gebied van het christelijk en Roorfisch katholiek bijzonder onderwijs In de middagzitting werd gezamenlijk met de afgevaardigden van de Vereeniging van hoofden van schu en verBaderd en werd tut fuseering der beid organisaties definitief bes ten l KOLONIËN JAPANSCH PROTEST IN BATAVIA T gen mishandeling van Japansch echtpaar Be Japansche eansul generaal te Batavia heeft gisterochtend een officieel protest ingediend bij de Nederlaodsch ladisehe autoriteiten tegen de mishandeling van een Japansch echtpaar door de Nederlandsch Indische politie bi afncieele kringen in Tokio becht men volgens Domei ernstige bctéckenis aan bet voorval RECHTSZAKEN HÓOGE RAAtr DE FAILLISSEMENTSTOESTAND BLUFT BESTAAN GEBL RENDE HET VERZET Bij vonnis van de rechtbank te Arnliem is de N V Hoogovenslakken en Natuursteenhandel Maatschappij Rauen Stark en Co bij verstek in staal van faillissement verklaard Dit vonnis later op het verzet van de schuldenares vctn etigd In hooger beroep echter heeft het gerechtshof te Arnhem dit laatste vonnis ook weer vernietigd en de bij verstek gewezen uitspraak der rechtbank bevestigd Eén dcr schuldeisc hers kwam van dit ar st in verzet doch het hof verklaarde zich onbevoegd liiervan kennis te nemen daarbij overwegende dat niet het hof maar de rechtbank de faillietverklaring uitsprak zoodat di verzoeker tegen dat vonnis bij de rechtbank in verzet had nioeten kómen art 10 der Faillissèmentswel Van s hofs uilapraak kwam dif schuldeischer in cassatie Dit cassatieberoep is door den Hoogén Raad in raadfeamïr behandeld Aangevoerd werd dat in de gegeven omstandigheden het g p eeht hof is aan te merken als het rc chfscolle dat de faillietverklaring heeft uitgesproken De requestrant was namelijk van meening dat ni t de formuleering ten deze beslis end mag zijn doch l pt wezen der zaak hierop neerkomende dat het hof alsof een beslissing gaf in resultaat overeenstemmende met die van het destijds door de rechtbank gewezen verstekvonnis dat sedert buiten effect gesteld werd De Hooge RSad heeft nu uitgemaakt dat de stelling van den requcstrant afstuit op het uit de artikelen V3 en 15 blijkende stelsel der faillissementswet dat de faillissement5loestand ingetreden door het hij voorraad uitvoerbare vonnis van laillietverklann geacht moet wcatlen hangende de behandeling van een tcjen dat vonnis gericht rechtsmiddel te blijven oesfaan en e rst ern einde te t mea nadat de uilsprrak waarbij rfrt vannis is vernieti gd in kracht van i ewTjsde is gegaan HLïiKnicr iK i Kor ttr ot I rt 9 13 Me tn ZI 7as a te irt SJt Xm térni Kt 1 W 2J allvf PR laa ttulU iraaf a 2a 10 andüvwt J 0 3 W pr i O tOM ft T Mto nMetü ltt 3M put II tm X erenlt iol 4 40 5 3a per 100 kik Noleeringen van 25 November OBUOATUS HutalnBincn Indastr oaderDemlnfen A K U obL 51 118 1I6 Bérgh B en Jurg SW F vd Obl 3l i mn KJH Berkïl s Pat v 37 OW 4 Lerers Zeep MB V K L K Kuil 100 v vn s low 96 i vul ian mn luiD luoi 92H 92 Obl 4 7 itnx ioi ii IMS Ie 100 4 IMO ie 500 4 It40 2e U 4 Ii40 bU 100 4 l 4a2e S o 4 1 40 blf 50 4 llOa 100 3 H3t SOO 3 87 ƒ lOO ï 1937 500 3 IMf 100 3 3 1 3 50 3 131 1935 OI 100 3 1935 OI 500 3 i 1937 O I 100 3 1937 OI 500 3 1937 AOI 100 3 1937 AOI 500 3 Prov en Gem A dam 1038 31 2 Dito Ie 1937 3V Apeld Ie 07 31 Arnliem 193S 3 Deventer 1920 Pordr 38 31 3 flHrih T935 31 D o Ig S 31 4 Gcld 38 3V D olO j lo lB 8 2 sGrhag 1921 6 Dito 1938 31 DII9 19 n 1 31 3 Dito 38 31 3 Groningi 19 18 3 Dito 2e lfl tlt 3 Haailein 1938 3 Dito 38 131 3 Helm 1937 37 Hilvers 1938 31 4 Dito lO j 3 2i 3 Leeuw 1938 3 V Holliaijd 38 3 Do 2e 38 37 3 Dito 8 j 273 D o 3c I0 J 3a27 R tlam 193e 37 4 D o 1 en 3 n 37 Dito 1 1938 37 Dito 1938 37 3 Scliied3c 1 37 373 Tilb 1 n 37 Utr Pr 37 3 7 D o Kern 7 37 Zeeland 19 7 3 2 Hol 1937 3 Dito 2 In 38 3 BV G2ï 1 17 3 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gein Cred SOOI SSOOO O 372 Dito 7 7 1 2 100 3 K Bnkinsl 5i 4 Llmb Steenk m Obl 4 m Iftji Bat P MIJ O 4 2 9 A WC M ld Obl Ji j 80 n Moormann Cult On OW 5 W Am t Grb b I 9B n 98 aix SI Nat Gr bei 1 5 SSH an 86 Wem 1938 4 n t Ned Or b b 4 mti gltt WS 85 1 m mi SiH 9H 86K 82 it O Java St Obl 5 3SX 3 HSemarangJoana o 1892 1901 ld 4 A dam 1874100 3 id A dam Olymp L 100 3 m ld W Kr NKV Het IM CSH lc Biafi S5 4 86 AANDECLEN Bank en CredleUnstellincen lis 1 0 1 18 121 91 1 3 lUNli 119 121 US Ml Idti I 119 149 KS 112 1151 121 S4W 90 88 go A d Banlc aaiuL HoII BankU dito Inc Bank dito Kasveiceii dito N I Esc m dito Neder BankA NB V Z A 5 0d N H Mij 230 a Rott B Ver aan TwentsclieB A A indiut ondernemingen 88 82 S 85 91 Mil fcaij S5 98 92S S3f 83 82 i SSi ï SS L iü 158 181 85 l Mi lïfii V ti a i au iai Vi i lïi 82 119 1 1 11 113 177 1S u 118 119 112 112 79i Milt Aig Noril gew A SS 3 Bat Maig Fabr l vd B pwA 1000 Dilü B 1000 C a r F SciKilto Gottda stcar dito Gruyler en Zn A p f aati J Dito B win Id p Heeinaf aand Heinek aand Hcio Con aand Holl Si m f a Hollandia aand Holl Bet Mii A Hoi dr en k A Holl Kunstzi A Int Gew B dito Inlein Vite A X F Bcynt i dito K N Hf c B JV do Kon Zeilt I A K Er S ii t n do Le Br en U C l Kl c pi aand Dito looac V pr Do C pi A C V N C en S F a N ed Kab i diio N Sci b mij duo N SI Keyier K Pliil Gloei j 73 aftest C V A Rott D Mij dito l cheMe KM dï Sfliotti n dito Smit irarinr ƒ a Stokv 3001000 d St pir n Sp do Stork dito Twljn tra Pief A l r A ph GA Ver pi Ib aand Verï Ch f aard Ver Clf NBv A Ver Pi V Celcicr Dito dito p aard Ver N B tab a Vet Ti uwl dito Vli irjen Kt d w kjvoor A d io We ter uiker dito W l or r gew A Dito C pr V Ai Weyer I en 11 A N I El Mij A DUO Nat B V a S I Gas Mij A Dito N Bei V a Tw C St V E ï a Dol c pi A LyeiirtlJ i n Mt iitt i i Ncd B iu 4 i fr 13 i 189 2 296 u J6 Uil IW 2tf JOft UI iiv li 1 II l v lasSi i31 m 19 1 WS H 1 itu i 4 135 14 S 118 i is l JS 93 üfi ISl 180 1 19 180 HyiMtlheekkulliea Al Fr Hyp him 90 KW 2 verp uill Pandbr 137 Alf Hyp i erX 4 A dirti Hvi I 4 Dito 3 Bat Hjp h N S 92 itns m m 86H PP 4 3S Dito CDS Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 3 D o p b i 3 Gr HypBPh 3 Hl HPsey AC 4 Dito ser BD 3 Holl Hyp B dito 4 Dito ser K 37 H p b V Ned 7 at lai ii jii 24 4 Ml 43 213 23 WH ManéetavereenigingfB B C en H 6 A H Born S H MA 1791 i De i At H M d 113 Guntz en Sch A lai lit I Cr cnH vR 4 2IS 3119 Linde en T ves al ei 1146 Ned Wol Hij A Til MlJ bauw4 nderneiuingen Bil Mij Ie riih A nDllo Je A 422 122 Boeten M Mi a 18s Sirnkep TVij a 18 188 Petrol ondernemincen Drd Plr IC i A K N Peir Mij 100 Ond A Moeara Enini A Tarakan PM A 94 911 91 ai sis Sr Ser I i Insul N p b ser AB AA BB 4 D o ser T TA3 i Mij V H Crcd fandbr 4 D o m 2 verpi uitli 37 N Hypb d o 37 N Hyp b Veenil serie K 3 jl D o 37 1 dito 3 Voordh Hip b Pandbr 37 Overijss H b d o 4 Rott Hvp b € lo4 ld dil V Sled Hjpb Mr K I 37Utr Myp b 4 Dil 2 verpl uitk 3i i Weill Hyp b EE Ffi 37 Z Wiiche H b Bk 4 Zuider Hyp b 3 uitl I 4 Do er KL 37 ZH Hypb imet verpl uit 37 Eerjie Ked 273 252 ja Ml 138 1M Sch verb 4 Bo Scti Hrp b 4 Dito ïl RADiONIEUWS HrLvntsrM i 4 m N C E V S M Nieuwsberichten ANP i lO StïhiiUlezirg en meditatie H M Gewijde muziek tgi p S 3a GrapTioioonmuzjfk l Jt MorfeI ldie t I1 M GrainoCoonmuuek 11 1 Am terdamtirh K i me lUZle ck a tct en Bi jkn ofo ninuziek 12 15 Repui laKc of muitjek 12 45 Nieiiwt er economische beiichUn A P I f OreeUpe I 4ft Zang iiict piarw bege eid1ne en ramri rmuz ek 2 25 GrBmot ipnmui iek 3 0 Ch lectuur J 30 R vida xtet 4 0 Grair ofoonrmiziek 4 M Voor d Jeu d S M Gtamofoor inuiiek 5 15 Nieuws eccnomi i h en beursberichten ANP S 30 Berichten 5 M Zang met pianobegeleiding en pm nofoontnuziek ft n ï Amhem che orkestvereeii ping tn sols t 4 1 Actueele reponafrc o p aroofoonmuiiek 7 00 Eeononii hr vras ii van den dftg en nieuwsberichten ANP sliiiüng HILVERSVM II Ml S M VJiJlJi Jittn ANP snn o$ommrMZitk t M Nieuwvbcad v rju ♦ llorfpnwydintf iêM Voor arbeiders ïr de Continubedritven I2Jm VARA orke t IZ 4S Nlrtiw en econoiniache berichten ANP I 4 Gramofoonmuz IJS VARAorke I 2 Jt Voor d vrouwen IM Voor de kindeien v p a o 5 0e Cyclu et te Kt Ii1k karakter van ons volk 5 15 Nieuws econonr i5ch en beursbertth en ANP VJ Gramofoori nuziek Leiirp Matuur of cultuur ft De Rambler 4 4 Actueele rcponage of y arpofmnmuïiek 7 t T ll B i bant h praatjt en nicuwriberichteii ANP sluiting K R O 7 00 Belichten Duitisch U Wij beginnen den dal 7 30 EerichTrn Enge ch 745 Cramofoonif uziek 4 M Nieuw berichten ANTP 8 15 Grsnofoonmuziek 9 0 J9e rich ten DuJtsph 13 Giamofooniïiuiiek 11J4 Berichien En el ch 11 45 RocDCo octel 12 00 B rich en 17 15 Rococo odel IÏ 30 Berichten Duitsch IZ 4 ï Ni nr en eccnomlïich bcrichTen ANP 1 00 CabaretprogranrüBa ASH tatd rw ts o i ls T M 4 tclwrryva trt T Tr en cyclas 0e waf wcrt n n sat EaTopa f Ku ltty tt BeflctkWn SiMFc fe f Mwsicjueffe T O 7 15 Hrabantscii praalM en euwsberich cn ANP suiting Butberondememlngm Hesu Rubber a 158 ISS Ind Rubb C 154 74 VTVamp MIJ TJK 78 llotlcrtL Tap ör TtH SaUltrI Pliint Hi 82 Wal Sumatra 143 I4ü ZuW Preannr 7 7 Seket vaartaiaat eluirplJ i MU Zee Mid IM Nlev 0 idr A 2 37S llADtMaa C V A 114 113 MÏ OMtice A 144 CnltaarauatuharpDeii Krlan Suiker A M Pagottan A 137 Suiker Cl Mtl A Z12 TJeweng Leatori 1 Mn Arendsburg 3 2mH Bcsoekl A aiM 84 Soek Landb A MO 7 N Amst Thee C A TO BanJ Thee Bu A S Pangkeotam Thee 141 Bongga Landb A Scdep CuU A 379 SIndangs Cult A 186 ii r Telaga Palengan 140 148 MJchiels Arn 174 nWarsea Blauwh Vries A 46 BlJenhArf A Gem r W en W IMU 15 ia lao Houth Aibert A lOS i loeiv Houth Jongen A l H 123 Houth Pont A w Muller WH A H Do 12001 75004 A N M V Havw A i Z Sab 1000 C vA IM Speor en Tramtvegea Dell Spoor AS NI Sp w Mij A l H MH Atch T C vgA 211 21 KannCS Cv gA 71 7 IJitn Cert v g A VIk 15 1 Un Pac CvgA 80H Si Mad Stoomlr A Dito pret A M Malang St tr A 4Mi 491 O Java St tr A 3 Sem Joaria A 8 Sem Chertbon A 19 4 18 Soerajoedal St tr 14 14 Prolongatie 2H i Aanviinaige KI 1 H b 1937 31 3 Leiden 1937 HVj riljm 2e 1 37 37 Zh Ie I 1931 3 rah HB Ser 91 871 911 E F P br 37j Dr H B do 3 3 Grav HB do3 u If SS Werk p NV Ie hyp obl 4 Wilton 47j St MD Ned iSjip obl 4 Mttiiér 3 3M I75i 92 lU 48 96 2S H N ed Ind Sp Mij IMl obl 31 Miss na en f Rallu leh obl 4 Jav B SOO ï a A d 0 Ml a A d Sipeif a Aut Screw W a Berk s Ps Afee nt c V aand Kon N E i i b a stokv 30 400 a Ainer Chrysffll Sii ert v g a Am Tob Cv c v A B il Colg C V lOAftli Gen El Cy CtV ï 1 S a II ir Huds MCCl l i Keei p Mci TP Corp c N St CvGA Hi l L nil St Rubbe C V 1 f Ata Tel iTr Kil C V A j Kon Ned Pelr m 89 84 45h 6 41 132 CiTl V A FuinibSei AM HandtlsV Adam Goalpara Cu Mij Pa irNangkaCMB W Java theeC Mti Ii s Cult Si ndic KaliTel oC iill MIJ W JavaKmaCMtl Gein Elaend M Gouda Kaah Wf Vi u ifco th ei Co K C outli R L ideiiP pref a Geld Tramw Mi Kediii Sttr Mi m B e v pref a Ameiic Smelting Standard Brands Slan 10i NJ 10i25C V a Java Caoutch a 40 M ItN lOm 4 ItMJ mK 40 bit imé t loiH IMI f MM 18 CroMboak oMT UNlMf oM I nn 78 Ctrt Jawhr t n 77u GnotboA obl 7 I L 78 IBM r 1000 I iüH aan ism tuta n oh IM ItM H a mt t HMC runeat D 7A t7 Grootboek obl V 71 igOB Iodl MMt iÜ7 indif Moo A s tan au Duitachl Younf Obl m 30 JV Buk ca Cra4 iMt Kol Bank ITSK Ned Ind Handdab i i3 H Nod Hand MU C W A lU U4 IbUwÊMtim 115 113 IH 196 171 Si MIM H UU ë Si nn 2 i Mé IH 116X 4Ï 4 sm liffi 291 H ises iM 141 H OH W 31 31H 2 il7 a i Alf Kunitzyda Unta Barkel PaUnt Calvt Olief C faw C nU Suiker mker Li er Broe en Unie Ned rord Aut Philip G B V A Dito Pret w A AU Ludl St C V M ga R II Am Bemberc Al C ï 3 1 f a Am Car and T C V Aand Am Enka C v ld Anae Copp C v td Bethl St C V 10 ld Chrysl Corp C v A Curtis Wr Corp C V idem Cet ral Motor idem Intern Nickel Cj C V Ma Kennec C C v 10 A 3 R II North Am Av C V A R 11 Nortli Am R A C ai m MH V A Rep Steel C v A Vn States Sleel ld CIt Serv C Cv id H C South C V 10 A R 11 U l N ofth A Cy C V A S Radio Corp C v A SjJ OA Oost Borneo Mi A U idem prei Aand 211 Petr OndenieaaiafM Oord Petr Ind Mt G Aand 32 Kim Pptr MM idem i$e i o ti c 10 MldC nllnental Pet ia Ui 11 HH UU Ml U U C V A Phil Pet C V 10 ld Shul Un C V 10 ld T Wat Am Oil C V 10 iiii n li liiM UT IOK tciieevirMurtauuMchapptleB Hoil Am Lijn Aand lUT ll 4 lOS i UO Java China Japan 140 148s Jl W Wh lei 145 316 110 Lijn idem 1Ï7 1 13Kon Nfd St Mtj id iw Hl Kon Pdicetv Mij id 223Ned Schtrpï Un td 15 1 104 Rotterd Liojrd idem 1 12 SU ii v Mij Ned id lïT Int Mere Mar Cy Cv 10 A atkerondcrnemüitm Handei v Am A 4a 417 Jn asciie Cul mij ld 2 V ied Ind S Un ld 248 Ver vorst C M 250 500 A ll ia mi TakakMBderi nki a Dcli Balav Mij A lüT UO 1 De iMi t 1000 C W 3 1M I r7i4 V dcm ait 2M Senen ljah Mil idem ISö iaS Wiiaw Co C V A 4 ftpoorwegea BalUn and Ohio C S i n mt V idem § Sr esap Ohio C T 10 25 a 43 M Illinois Cent C v i S 1U M Yoik Centr C vtd 15 Pentnyl B 1 ISO Cv A H M South Pac Cy ï f idem H I d R Uway O few idem 14 4 Canad Pac C v td Sl Sf Amsterdam R cuit iAond w m m Bandar Rub mij ld I 1 Deli Bat H MIJ ld Wl IW Kenderg Lemboe Rub idem O Majanglanden Vereen id W Oott Javo Rubber MM Idem Oostk è 500 C V id Sert adiadi S iin H idem Ut IM Silau Sum Rubber Mi idem 2 3om Bubb Cult ld Ver Ind Cult Ond idcn 1 7 MB Interc Rubber Cert V idem J H H Batt cbe londien met kettlniverklarlBc Ou grootb p 1040 c 0 r 3 id id p 1941 c 6 r 3 1 B id ld p 1942 c r 2 Hfi ld id p 1943 c 0 r 2 106 ld M p 1944 c 0 r 2 106 id id p 1943 c 0 r 2 id ld p 1946 c a r 2 KB ld id p 1947 c e r 2 106 id ld p 1948 c 0 r 2 UB Konverfions kasse obl 4 12 M Dito Neue Au g obl 3 100 Farbenwd I G C v O 100 Kali S nd £ 20 100 7 TO M Dito C 20 100 6i i 70 M Wlnterahall obl O j a Farbenind IIG C v A 208 Ver Korkind C v A 136 x Duitschl Berl IR II 25 O 61 IX Butirv 27 Vi i i V 0 71 4 Dito 30 1 1 O f 71 D Renlenbank 25 7 02 Ver D SIcdenl O Bayr Hyp en W B Pb 3 7 lt V 110 M D Linoleumw O T Gelscnk BerRW Obl 5 Ril 110 GutehoffnungshUtta Obl 7 m M Harpener Bergbau Obl 0 au Phoenix Akt Ges Obl 6 M Rh Elbe Union OM 1 w Ruhrchemie A G OW Siemens en HaUke Obl Ol j m V Slahlwerke Obl 7 Dito rie A 35 J Obl 6 a om Victor Gew Obl 1 2 u Vogel D u K Obl 7 n Bflein w EI 23 Obl 7 6IX Dito 27 Obl 6 SIX Hagener Stra enbahn Ob 8 rai cnindustrie aand 00 308 l Siemens en Balske aand TTIH 1 Ver Glanzstoff Fabr aand Win ct hall Akt Ot und UB A OrnCIEEI B VAI ITAKOBB EN BBB MBIMtBLJkNBBCBB MtMB 25 November Tafaita a cblrfwmke mt tel Mev o k ll tr M4l i Betltin 75J ƒ SjO BruM ƒ 30 11 Jo r Heisiakt MI 3 ekiwlni 44J1 f44Jt Zarick r4Ma 43 71 BMiwipler BpriQlt r751 75J4 m Tork 1 1 m i t mu Bn ia n wl 3eil 3 J Stc kkolm I4 1t i Jt feh 4H5ï f437