Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1940

EERSTE BLAD DINSDAG 26 NOVEMBER i sf mn0 m i WINTERHULP NEDERLRND VOOR HET VOLK DOOR HET VOLK Uorgéxi orhJO uur OPENING en orhvi iVaimeettW eer zoekt Kamer omgeVing Graaf van Bloisstraat Br n O 3654 bur v d blad 5 Pension gevraagd 5 dagen pW week door heer Geen beroefispension Br no O 3662 bur v d blad 5 Gsbruik eens een tijdlang Tonicum Noury don zulf U spoedig bemerken hoe dit middel U veel rustiger en beheerschter moakt Tonicum Noury oefent zulk een weldadig kalmeerenden invloed uit op het zenuwstelsel zulk een opwekkenden invloed op den geest Moeheid prikkelbaarheid en zenuwslapte verdwijnen snel veerkracht en werklust keeren terug Duizenden heeft Tonicum Noury reeds floed gedaan loot het ook U kabner ilericar en opgewekter maken t TONICUM NOURY flj l M ff Imm verdubbelt uw energie J o 3650 136 Dag in dag uit i wórdt het bewijs geleverd van de ▼ erkoopkracht van COURANTENRECLAME 485e STAATSLOTBRIJ IlERêTE KLASSE TWEKUE LUST Trekking van 28 November 20 000 No 19733 SeOO No 11924 2 000 No lOlfiS 1 1 500 No 10546 t 1 000 No 5880 18478 400 No 6913 11347 13607 200 No 5376 7196 10 20 18018 i 1 0 No 5082 1U51 11530 1J629 20 26 20720 PRIJ fc N 2 102S 1084 1099 11211 1132 115J 1210 1214 1242 12S9 ntx 1324 1323 1336 1363 1371 139D 148 i 148S 1497 1524 1544 1579 1583 IbOS 16JU 1707 1734 1752 1702 18U1 1812 18 3 ISSb 1911 1917 1918 1935 1989 20U8 2U1J 2071 2272 2288 23Ub 2312 232ti 2398 2418 2452 2483 253U 25ob 23liiJ 25a 2U1 20UK 2bl8 ab33 2b4b 2654 2b81 3b 2 3b 9 Z IU 2743 2759 2Ï 3 27ib 2780 281 2 i ü 2 ö 2Ui4 29U4 ZUDO 3uu 3uJ2 3UB2 31U3 3119 3lD3 3168 3184 3204 3237 3267 3268 331 0 3353 3410 3416 3509 3530 3555 3573 3618 3641 3724 3799 3822 3885 3945 3995 4006 4a 2 7344 4064 7356 4149 7413 10275 10327 10335 10421 10479 1U443 10468 10480 10512 10519 10522 10525 10535 10559 10580 10588 10607 10614 10669 10680 10685 10702 1071O 10715 10718 10722 10752 10785 10825 10840 10895 10935 10974 11031 11040 11077 11090 1110 11121 11125 11159 11211 11217 11313 11326 11331 11375 11388 11433 11481 11493 11502 11521 11536 11344 11358 113U2 11608 11629 11031 11037 11661 11664 11673 11693 11715 118UU 11837 11892 1192 12023 12052 12U35 IZObl 12064 12100 121J7 12137 12189 12219 12249 12253 12256 12257 12iu2 12332 12386 1241b 12441 12459 12460 12492 12584 12688 12710 12754 12766 12805 12815 12831 12877 12889 12936 12951 12974 19053 19073 19088 19087 19118 19201 19 192 19393 19398 194 3S 19442 19460 194 1941 194 1951 19o75 19614 19713 19723 19728 19791 19811 19815 1984 19898 19968 19970 20U2 20U4Ï 2U0S0 20064 20074 2007 2U084 20096 2010 2012 201 6S 2U21I 20223 2U234 20274 2030S 20313 20360 20398 20434 20443 20443 204301 204b3 20313 203 4 2038T 20077 20720 2u763 20793 2V61S 2ll83 i 2U89S 20930 2U94S 20944 20941 20940 20973 20990 21003 2lUUi 21U10 2iUo7 21U 3 21U73 21Ü 7 21U84 2109 21104 21180 21231 21233 2134J 213911 21437 21446 2146S 21503 21533 21554 21068 21094 21721 21783 21797 21811 2183S 21857 21881 2139 2197 21980 21992 12983 16037 12980 16043 13037 10037 4188 4207 4222 7461 7490 7191 13073 16086 13084 16130 11128 16133 UT 922S 4271 7513 4291 7b5 i 13201 16138 13211 16147 4299 4364 4402 4439 4497 7655 7661 7720 7734 7739 7742 7776 7827 7837 7850 7852 13215 10157 13256 16170 13264 16180 13302 16231 13342 16244 13378 16256 13432 16277 13509 16296 4732 4750 4787 4810 7858 4842 7875 4852 7898 4860 7903 4945 7918 5040 7970 5066 7978 5096 79 9 5137 8041 5177 8049 5198 8063 5201 8096 5219 8125 3264 8144 5280 8182 5303 8192 5319 82U6 5330 8269 5340 8238 5391 8292 3419 8328 5420 8399 5481 8433 5508 8460 5529 8521 S654 8340 8580 83835683 8589 5701 8b34 3742 BbüO 5803 80695840 8 U3 5844 8 210082 8 44 13345 16327 13549 I63 15 13571 16341 n703 16430 13733 46448 13736 16481 lo78ü 16487 13824 16499 nen 16504 1J874 16517 13952 16532 13983 16544 13999 16546 14010 16635 14018 16637 14043 16699 14050 16701 14074 16713 14105 16715 14126 lb718 184 18719 1242 16724 14249 16783 14269 16871 14317 10933 14342 10937 14J59 10964 1430O 16976 14369 17053 14384 17107 144J2 17 31 14462 17148 14ol3 17141 14345 1717 14532 17115 1438b 172 2 14bl6 17258 14019 17311 8 43 87bJ 87 j 5895 Jd99 U24 5937 8840 5941 8842 5947 8M9 5953 8046 5955 907 6048 91b7 6053 9210 6U61 9221 bUb9 9287 6075 9329 6119 m bl62 9J61 6193 9433 b210 94b4 6224 94 1 6237 9318 b2 3 tul 9 6276 4320 02113 U3JU 6296 U334 b Mil U30 6372 9393 b391 9n 6404 90oU 6400 97u2 64 2 97U3 6558 9724 6384 8 23 6603 9780 66I81 9820 0619 98 i5 6711 9842 6723 9872 6727 9880 6785 9892 6800 9893 6808 9924 6829 9995 6914 9997 6983 10010 7118 10012 7121 10044 7161 10046 7183 10006 7215 10084 7251 10086 7270 10103 7309 10183 17J33 14036 17 iV2 1741214728 17444 14784 17450 14861 17493 14805 17531 14BU8 1750914821 17586 14092 17609 146i b 1763714913 17008 14033 17083 I54Ü I y 1 Hij 1 17710 177J8 13003 17773 15009 17782 15044 17823 150 4 17620 I3I8I I1631 132U3 1784913227 1 881 132JJ 1 913 13213 1 94113290 17988 ili 18072 16337 18Ü82 13345 18147 I3374 18134 15382 18233 jSb 18284 In deze klasse zijn nog ingebleveni 1 prijs van ƒ 1500 1 prijs van ƒ 1000 18339 18340 liJ 18343 15070 18423 15575 18461 13018 18464 13035 18533 15652 1B636 15600 18692 15b88 18806 15705 18873 15763 18890 15822 18394 15896 18922 15947 18983 15968 18906 15982 18972 15189 18997 15999 19025 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET IffiPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ AFLEVERING GERAFFINEERDE EETBARE VETTEN EN OLIÈJ Op 25 dezer is inT de Staats courant opgenomen een beschikking waarbu een regeling wordt getroffen ten aanzien van het afleveren van geraffineerde eetbare vetten en oli n Ontheffing van deze regelingwordt gegevqn aan diegenen edoor een onderlinge Mgelmg ii de verdeelmg van den fzet van zoodanige oliefc en vetten hebben l voorzien i Nadere inlichtingen oiptrent ei n en ander kunnen warden verkregen bij de Nederlandsche Zuiveicentrale Afdecimg Margarine Vetten en Olien Nassaulaan 8 s Gravenhage 2730 29 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART HANDEL IN RmiBERARTIKELEN De directeur van het Rijksbureau voor rubber vestigt de aandacht van handelaren in rubberartikelen er op dat hun ingevolge artikel 3 sub c van de eerste uitvoeringsbeschikking van do rubberbeschikking 1939 no 2 d d 1 October 1940 onder nader te stellen voorwaarden vrijstelling IS verleend voor het verbod tot et verkoopen en afleveren van bepaalde nibberartikelen Deze vrijstelling geldt niet voor auto motorrijwiel en r wielbanden Belanghebbenden welke niet recntotreeks door middel van circulaire R B R 299 dd 6 November 1940 van het Rijksbureau voor rubber van den inhoud dezer voorvi aarden op de hoogte zyn gesteld worden verzocht zich ter verkrijgmg van nadere inlichtingen tot genoemd bureau dat IS gevestigd Heerengracht 182 te Amsterdam C te wenden 2729 33 BEKENDMAKING De GEDEPUTEERDE STATEN van de Provincie ZUIDHOL LAI fD maken bekend dat bu hun besluit van den 13eB November 1940 No 72 m de gemeente Gouderak de volgende wegsged lten zijn ingedeeld m v egklas e B en gesloten verklaard voor motorrij uigen on aanhangwagens waarvan de belasting van eenig wiel het maximum van 1200 kg overschrijdt te weten a het gedeelte van den Beijerscheweg loopehde van den IJ seldijk tot den korten Tiendweg b het gedeelte van den Korten Tiendweg loopende van de boerderij plaatselijk gemerkt B 305 tot den provincialen weg Gouda Stolwyk Berg stoepscheveer Hl a J648 24 van d MODERNE CHOCOLATERlt HET ZOETE HUIS Groote sorte rmg van St Nicoloas artikelen ZIE ONZE ETAUGE Lange Tiendeweg 6 Oouda Tel 3398 k m i 03653 3 MEDEDEELING DE TREKKINGEN VANGEN AAN OP 2 DECEMBER a De uitslagen zullen regelmatig in DIT BLAD bekend gemaakt worden G 3649 72 z ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zu biedt U dagelijks het laatste nieuws mt binren enbuitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheelegezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbijGoed verzorgd nieuwsuit Vw eigen gemeente en omgevinfDe abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f 2 25 per kwartaal f 0 7S per maand of 17 centper week buiten Gouda bij onze agenten 18 cent per weeliAbonnementen worden aangenomen jan helBureau te Gouda Markt 31 Telcf 2745 door onze bezorgers en by de agentenbuiten GoudaBERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOUDERAK A Verboom Smit straat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C löO I MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKCRK a d USSEL C M Kauffelt Kortenoord I OUDEWATER Fii ma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLÉ Jac van Marie JuLanastraat 121 B In niet genoemde gemeenten tot de omgeving van Gouda behoorend worden agenten gevraagd Vul dit m en zend het aan een der bovenstaande adrt sen Ondergeteekende 1 bestelt hiermede een ab 0nnement op de Goudsche Courantmet ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat met gewetjscht wordt Woonplaats efi Dettun Naam kl 2 BUITENUND DUITSCHLAND LSGKRBKRICHT VAN HEDEN Nieuwe aanvallen op Londen ME VKNIEUNOEN TE BRISTOL Het oiH erbevel van de weermacht dtrit mede ea duikboot ond r commando van Mutant ter zee 1ste klas Schepke iMMft 4I 0 bxt vJiandelJike handelsMhMpsruiDit tot taken gebracht B t lucHHvapnt zette ook in den MCM van M op S5 November de sucow U vergebUngiaaavaUen op Lon a voort In het centrum van de stad op de beide oevefs van de Theems iievif on loffincen ea bran den traar te nemen Andere sterke afdeelmgen gevechtsvliegers hadden zooals reeds gemeld in denzelfden nacht de voor den oorlog belangryke doelen m Bristol als doel opgekregen Gedurende verscheidene uren vielen zij met branden dynamietbommen van het zwaarste kalil er de haven en mdustneele installaties alsmecte ravitailleermgsinnchtingen aan In het geheele gebied vielen talruke opslagplaatsen met voon aden grondstoffen en de verwerkingslnstallaties voor deze grondstoffert aan de vernietigende vlammen ten prooi Drie gasfabrieken werden vernietigd en een groote maaldery door het vuur vernield Het aanvalsgebted van Brictol was naar ooggetuigen deli volgeadcn dag bevestigden één groote brandhaard Andere aanvallen richtten zidi in denzelfden nacht tegen enkele andere steden in de Midlands en m ZuidEngeland Tengevolge van de ongunstige weersomstandigheden heerschte er op 2S November overdag slechts een germge ctiviteit Kieiae atdeelingen lichte gevechtsvliegtuigen bestookten met succes verschillende voor de oorlogvoering belangrijke doelen in Zuid Engeland met zware bommen Het leggen van mijnen m Britsche havens en m de scTieepvaartwegen werd volgens plan voortgezet Verdragend geschut van het leger en van de marine nam zooals reeds gemeld op 25 November des avonds een Bntsch convooi dat naar het Westelyk gedeelte van het Kanaal trachtte door te breken doeltreffend onder vuur zonder dat het vuur door den vijand beantwoord werd Het convooi werd uit elkaar geslagen In den afgeloopen nacht wierp devijand m Noordwest Duitschland opeenige plaatsen bommen die slechts m een dorp germge materieele schadeaanrichtten De vyand verioor gisteren twee vliegtuigen waarvan een in eenVluchtgevecht en een door de lucHtdoelartillerie neergeKhot n werd Van Ouitacheiude werden geen veTllezen geleden PUUITSELIJK NIEUWS Waddinxveen VRACHTAUTO DOOR TREfN GEGREPEN OP ONBEWAAKTEN OVERWE Wagen in brand gevlogen en vernield Chauffeur brandend in wetering gespMMigen Tweede inxittcade Ucht fowvnd In den donkeren morgen vmi heden heeft hier op den onbewaakten spoorwegovergang in den Kerkweg een ernstige aanrijding plaats gehad tusschen een vrachtauto en een van Ckiuda komenden ledigen personentrein die naar Alirfien a d Rijn op weg was om vandaar aia de t schooltrem tenic te ri lGn Een uit de richting van de brug rijdende vrachtauto van den ex fediteur Zyderhand alhier l estuurd door den chaijffeur Knot uit Zevenhuizen is tengevolge van de duisternis waardoor de chauffeur mets zag op den trein gereden die te 7 44 uur het naastgelegen station Waddinxveen met 15 KM vaart passeert De twee m de cabine fittende personen werden er uit geslingerd De chauffeur wiens kleeren m brand waren gevlogen kon zich het leven redden door in de wetering te pringen de andere Sleeuwenhoek alnier kwam met een met ernstig gewond been op den weg terecht De vrachtrtwgai werd aan den kant van den we geworpen vloog in brand en is totaal vernield De trein had gees schade an geen vertraging MIDDENSTANDSEXAMEN Te Rottendam is geslaagd voor het middenstandsdipioma algemeene handelskenni de tt er G va Duren alhier MARKTBERICHTEN VKEMARKT ROTTERDAM as N9V Aangevoerd 1480 dteren w IS7 paarden 10 veulens 1100 gfbruilPff bokken en geilen Slachtpaarden 1 1 O SO per ks Prijzen per tuk slachtpaarden W JL M werkpaarden 67Z S25 420 yi S 40 300 kalfltoelen 45O 340 B5koelen 460390 285 varekoelen S vaarzen ass atfr 100 pinken öj ieo bokken en feiten 00 40 18 aooUt De aanvoer van paarden was J tr i mei vlotten handel en hoogere V ij JJ en melkkoeien aanvoer ruimer nwt taaniM en hoogere prijzen Vaiekoeiw voer korter m tamelljken handel hooter la prU Vaarten en Pi Jl i lata crootar radelUk huuM ms hoofffaande prflwn Bokken en fc voKgnot vlu ea hendel en ooit V KAAIMAIIKT BOBBORAVCH Nor Amvoer I4W i rUt S S kaaa tt a 4NI atuks Kende 4ii ie aoort 41JW MMrt I M