Goudsche Courant, woensdag 27 november 1940

WOENSDAG 27 NOVEMPER WA te mogen vragen 00 u i r de geaardheid vin rs ï iiote moerdcrlieid van t fi Voor ïoover op de hierbedoeJde p iitovereenkomsten op 1 November 1940 ingevolge artikel 82 van de Pachtwet het nieuwe recht van toepassing is geworden zijn hiervan uitgezonderd de artikelen 6 11 vaiï de Pachtwet Deze artikelen treden in werking zoodra een schriftelijk contract door partijen of door den rechter is opgemaakt doch niet later dan 1 Januari 1942 Ten aanzien van pachtovereenkomsten welke na 31 October 1938 zUn aangegaan wordt bepaald Indien na 31 October 1938 doch vóór de inwerkingtreding van dit besluit een pachtovereenkomst in stryd met het bepaalde in artikel 6 der Pachtwet niet schrifte ijk is aangegaan heeft iedere partij het recht van de wVderpartij te vordercii dat een schrifteHJk contract wordt opgemaakt ledere partij kan aan den in pachtzaken bevoegden rechter vcrzoelien de overeenkomst schriftelyk vast te leggen Zdodanig verzoek kan uitsluitend v ór 1 Mei 1941 worden gedaan De rechter roept beide partijen op un legt de overeenkomst zooveel moge in overleg met haar iBchriftelijk vas t ttiizij de belanPtn van een der partijen or aanzienlijk zoud i worden geschaad Gaat d reeb t tot sehr ftcü ke vastleffing van de overeetjkonnst over zoq spreekt hij de J icti icTa ifaar an uit inden daartoe e aa nlcidiiig bestaat regelt hij boven diftn de gevolgen voor beide partijen Ook kan hier de vordering niet wo Jen ingesteld indien h el gepachte in zijn geheel op regelmrftige wijze door et n ander dan den pachter is in gebruik genomen De artikelen 7 tot en met 11 van de Pachtwet worden cp pachtovercenkomstcn wc kc inécvolge het bovenstaande srhrifteliik zijn vastgcletd var toepassing zoodra een schriftelijke overeenkomst door partijen ót door den rechter is opgemaakt Dit besluit treedt in wcrVing op Jen ai iiner afkondiging met temswcrkende kracht tot SI Oc ber 1040 land gekomen Tevens werd medsge woordelijkheid voelt voof de volkeren TWEEDE BLAD iVairiar wordt hna oom tpn iMte elcfd dtofatal van dooien cnoenen een acletafch en een koffertje JEn tenslotte i uitgekomen dat verdachte die 23 jaar oad is en kapper van beroep op een keer 75 gulden heeft opgenomen ten name van ïijn vader zonder dat deze mui dat er geld werd geleend Prraideiil Waar had U die 79 gul den voor nw dig Verdachte Ik wilde een verlovingsring koopcn en bad daarvoor geen Celd IJe officier van Justitie mr Camp huis achtte dit geval ernstiger dan hetge ii vader en moeder hebben gedaan Hij eischte tegen hem dan ook een gevangenisstraf voor den tyd Van een laar met aftrek van de preventieve hechtenis Over veertien dagen zal de rechtbank uitspraak doen KLEINE VERGRIJPEN IN OORLOGSTUD Te Ermelo had zich gisteren iemand voor den politierechter te Zwolle te verantwoortlen cmdat hij werd aangetroffen op straat met een jas aan die tijdens de oorlogsdagen te Nijkerk uit een msnufacturermaBarijn zou zijn ontvn emri M n had verdenking tegen verdaciite opgevat omdat de jas welke hij droeg volkomen gelijk wcs wat m t en dessin betreft aan d gectoier jas die het teniae excm plaar Vin di maat en dat dessin te Nilkork bleek te zijn gewee it Verdachte ontkende efhler zich aan dfefKtal Ie hebb n schuldig gemaakt Hij beweerdt dn jas oor IB gulden op r e marktin Amsterdam te hebben gekocht d winkelprijs had 18 75 gulden beaVaKen Ten einde dit nader te ondei oekcn werd de behandel Mi der zaak voor onl cpaaUlen tUd tlt schorst n H en IJn vrouw G V M uit Nijkerk wai en lijden de oorIo pdnff r naar Harderwijk eevacueerd Daar waen rij ondergebracht in een huis waarvan rte bewoners tijdelijk elders vertaefden Zü hebben de hun verleende gastvriiheid echter kwalijk beloond Want H had de tabak van riin afwezigen gj theer ï pgerookt en zijn vrouw had zeep vet suiker n ihoe uit rt T voorraad gebru kt alsof deze Ie haren behoeve was ingeslagen De echtelieden hadden df schade niet ver goed li werden w egens dief stal thans elk tot 5 gulden boete subS 5 di en hechtenis veroordeeld H v ri B uil Nijkerk die evene r geëvacueerd was doch op zijn Kchreden teruggekeerd om eens te zien hoe het er in Nijkerk nog voorstond had bij die eelegenheid een flesch wijn een flesch cognac een paar kinderfchopnen er een paar heerensrhoenen entvreemd De kinderschoenen die brijin waren had hij zwart gevkrfd de heerenschoenen hoewel e t paar vormend bleken b j nader indien niet bii elkaar te m en Hij werd ondanks deze tegen Iag toteen maand gevangenisstraf veroordeeld BINHENLAND Trambotsing bü Halfweg ZKS LICHT GEWOND5N Gistermorgen omstreeks half negen heeft zich in de schemering van den dageraad op den Haarlemmerweg te Hïlfweg een trambotsing voorgedaan welke nog betrekkelijk goed is afgeliiopen Uit do ricliting Haailem kwam eenenkele niotorwagen niet arbeiders voorde werkverpchaffing Nabij de veenderij ter hoogte van de ijsbaan stoptedeze wagen teneinde deze arbeidersuit te laten een halte is hier echterniet Op deze tram volgde een gewcAe r zigcr slram uit Haarlem De tiestum dcr van deze tramtrein had het affcsthermde roode achterlicht van d n voorrijder wel in het oog maar vergiste zich in den afstand toen de rbeiderstram buiten een gewone halte stopte Hij remde nog uit alle macht maar de zware tramtrein sc ioof door en ramde den stilstdanden motorwagen Het voorbalcon van het eerste rijtuig der reizigers iam drong in het achterbaleon van den aangereden wagen waardoor beide balcons werden vernield en de twee rijtuigen ont spoorden Tengevolge van den schok en door het vallende glas bekwamen zes personen lichte verwondingen De geneeskundige dienst van Amsterdam vervoerde hen ter behandeling naar het Wilhelmir a Gasthuis Van hier zijr zij naar H arleri teruggekeerd Het tramverkeer werd in de ochtenduren over enkel spoor onderhouden Drs middags w s het verkeer over beide sporen herstpld VERORDENING BETREFFENDE MONDELINGE P CHT OVEREENKOMSTEN Het gi ileren uilgcficven vcrordeningenblad bevat een besluit van de secrrtaris en generaal van de dcpartcment r van Justitie en van Landbouw en Vifseherij ten aanzien van niitidelinge pachtovereenkomsten Hierin wordt bepaald ten aanzienvan pachtoverfeenkomsten welke vóór 1 November 1938 zun aangegaan Ind c i voor 1 N vcmber 1038 een pachtinerecnki mst is gesloten welke nietsihnftelijk i aangegaan heeft iedereparlU het r i ht Van de wederpartij teverlangen dat een schriftelijk contractWordt opgemaakt T W ir neer parljjen nietS binnen e nmaand nad it het verlangen daartoe bijexpiüo aan de woderpartU is kenbaargemaakt e n chriXtoIijk contract hebben opgeniaakt geschietl ye sêhrifteUlke vastleïging der overeenkomstdoor den in pachtzaken bevoegdenrechter op vordering van ie meestgercede partij De rechter roept beidepartijen op en legt zooveel mogelijk inoverleg mri haar de overeenkomst inftelyk vaal Ken vordering als hierboven bc ld ka niet worden ingesteld in 1 h i gepachte in zijn geheel op Imatige viijzt door een ander dan o n pachter is in gebruik genomen RIJKSBUREAU VOOR VERWERKENDE INDUSTRIEËN In de Staatscourant is een besciiikKmg van den secretaris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart gepubliceerd waarbij wordt ingesteld het Rijksbureau voor verwerkende industrieën naronder ressórteeren een sectie voor de keramische voor de electrotechnisehe en Voor de grafische indusirie inschrijving bij de onderscheiden secties is thans verplicht gesteld Bij de sectie keramische induflrie is inschrijving verplicht voor die onder nemingen welke als houfd of neven bedrijf de volgende artikelen vervaardigen of verhandelen detaillisten ook wanneer zij irftporteeren uitgezonderd grove pottenbakkerswaar huishoudelijk aardewerk sieraardewerk terra cotta aardewerk tabakspijpeh biscuit hotelporselin huishoudelijk porselein laboralorium porselein 5chnisch porselein en aardewerk sanitair aardewerk vuurklei en viti eous Chin § vuurvaste en zu urvaste stefnen vuurvast en zuurvast ceniant vuurvaste potten of kroezen en tegels voor de glasindustrie al de genoemde rlikckn zoowel geglazuurd als onge lazuurd Voorts huishoudelijk giiaswerk sierglaswci k verpakkingsglas werk verüchtingsglaswerk ballon huis en staafglas technisch en optisch glas kwartsglas hieronder begrepen rn laboratoriumglaswerk benevens een aa ita gronden hulpstoffen voor de lirramische industrie Bij de sectie e ec1roteehnische industrie zu llen de ondernemingen welke ich als hoofd of nevenfaedrijf bezighouden met de fabricage en reparatie van of den hr iidel in electroteclinische artikelen zich moeten laten inschrijven Op detailhandelaren installateurs of zclf installecrendc bedrijven rust daze plicht niet Wat de grafische industrie betreft zuilen de ondernemingen moeten wor den ingeschreven die als hoofd of nevenbe rijf uitoefenen de boekdruk kerij de diepdrukkerij de steen en offsct drukkerij de bocikbinderij de stereotypie en de chemigrafie alsmede ondernemingen welke de door voornoemde bedrijven vervaardigde producten voor eigen gebruik fabriceeren Hiertoe behoorcn derhalve alle huisdrukkerijen en binderijen evcivwel niet de cartonnagefabrieken en de papierwarenfabriekcn voor zoover daarin niet worden vervaardigd producten diekenmerkend zijn voor de i eeds hierbovengenoemde ondcrnemin gen Een verzoek t ot inschrijving zal vóór 7 December a s bij den directeur van de desbetreffende sectie moeten woracB ingediend Do beschikking bevat o m een verbod tot het koopen voorhanden of in voorraad houden gebruiken verbruiken bewerken verwerken te koop aanbieden verkoopcn pf afleveren vhn alle vermelde artikelen zonder vergunning waarvan ten aanzien van de keramische en de eleetrolechnische industrie voorloopig algemeene dispensatie wordt verleend De grafische in dustrie zal van heden af oy er een vergunning van den directeur der betrokken sectie moeten beschikken om haar bedrijf te kunnen voortzetten De sectie voor de keramische industrie is gevestigd Bezuidenhoutscb eweg 12 1 s Gravenhage De sectie voor de electroteehnische induatrie is geveStigd Bezuidenhoutscheweg 78b s Gravenhage De sectie voor de grafis e industrie is gevestigd N Z Voorburgwal 326 328 Amsterdam BIJEENKOMSi POLITIE VAKORGANISATIES Eonige dagen geleden had in tegenwoordigheid van den directeur generaal van politie mr A Brants en den inspecteur generaal der Nederlandsche politie den kolonel der marechaussee A W de Koningh ten departement van Justitie een byeenkomst plaats waar alle landelijke politievakorganisaljet vertegenwoordigd waren Het wnd hoofd van genoerhd departement mr J C Tenkink die deze vergadering persoonlijk leidde sprak er zijn groote tevredenheid over uit dat door hel tot stand komen van de Centrale Politie Federatie een concentratie van hel poJilievakleven is tot I deeld dat het in het voornemen ligt om over de vraagstukken welke vakorganisatorisch gezien voor de politie van belang zgn regelmatig overleg met de C P F te plegen zoodat een raadplegen van de afzonderlijke organisaties niet meer zal plaats vm den Op deze v üze wordt mede via nader te treffen voorzieningen bereikt dat de politie meer dan tot dusver los zal komen te staan van de andere groe peeringen van personeel in overheidsdienst hetgeen in verband met de bij zondere positie van het pohtieanibt wenschelük is te achten Ook de directeur generaal en de inspecteur generaal spraken woorden van waardeering en drongen aan op een steeds hechtere eenheid in de poli tiegelederen Tenslotte betuigde rar W A J Visser burgemeester van Zeist en voor zitter Öer Centrale Politie Federatie zijn dank aan de betrokken autoriteiten voor den steun welken hij in zoo ruime mate had mogen ondervinden bjj zijn streven inzake meer eenhfid in de politievakorganisaties AANBESTEDINGEN De hoofdingenieur directeur van de Rijkswaterstaat in de dire tie Gelderland heeft aanbesteed het maken van den onderbouw van 23 bruggen over het Apeldotfrnsche Kanaal Laagste inschrijver was C r de Kroon te Rhenen met 98 29Q hoogste inschrrtver was II J te Siepe te Winterswijk fnet ƒ 166 700 NATIONAAL COMITc VOOR HET GEZIN Naar wij vernemen is kortelings in het lev geroepen een coinité dot zich ten doel stelt de studie en de behartiging van de zedelijke en nkterieele belangen van het gezin in Nederland Het comité stelt zich op het standpunt van de christelijke beginselen in het cchtelyke leven e huwelijkswetgeving en de opvoeding Het zal zich op de hoogt houden yan de omstandigheden waarin het gezinsleven in Nederland verkeert er waar noodig niet alleen cCn beroep dden op de medewerking der betreffende autoriteiten om de belangen van het gezinsleven Ie beschermen maar zich ook wenden tot de publieke opinie ten einde een gunstige mentaliteit ten opzichte van huwelijk en huisgezin aan Je kweeken en te bevorderen Het comité dat voorloopig is samengesteld uit de heeror dr J P Chr de Boer D L Daalder dr H Hijmans dr W C Meiss en dr Fr Twaalfhoven is voorgesteld aan den secretaris generaal wnd hoofd van liet departement van Sociale Zaken ilET NEDERLANDSen INSTITUUT VAN ARCHltECTEN N I V A EN DE NED CULTUURKRING Het Nederlandsche instituut van architecten N IV A heeft te s Gravenhage een algemeene vergadering gehouden Na een inleiding van den voorzitter prof ir R L A Schoemaker over de wijze waarop de per 1 Januari 1941 voorgenomen fusie met de m aatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandsche a i chitecten door den nieuwen B N A ordt üitgevc rd en een voordracht van dr F A J Vermeulen over het doel de samenstelling en de werkwijze van den Nederlandseher Cultuurkring heeft de veiggadering met nagenoeg algemeene sterhmeh hel volgende besluit genomen De algemeene vergadering tn beshiit Het in de algemeene ver Paderingvan 30 Augustus 1940 genomenbesluit tot samqn smelting met deMaatscfhapnij tot bevordering derBouwkunst Bond van Nederlandsc he rchitecteti in te trekken omdat om bij de statutenvan den Nieuwen B NA deovereengekomen voorwaardenvoor de samensmelting niet tenvolle in aCht genomen zijn Over te gaan t jt sam r werkingmet den Nederlandsehen Cultuurkring en het lidmaatschapvan het N lA jA uitsluitend opente stellen Voor architecten diemedewerker jzi jn van den Neder landschen Cijilluurkring UIT OE P£RS De rede van den Rykscommissaris té Maastricht Het Utrechtsch Nieuwsblad schrijft Herhaald Ijeeft de RiiJtscommissaris dat het onze aangelegenheid is welkepolitieke besluiten wij nemen Deze herhaling is daarom zoo belangrijk omdatmen wel eens den indruk kreeg althans een dergelijke opvatting orderhet publiek kon beluisteren dat ditstadium achterhaald was Maar evtngoed heeft de Rijkscommlssaris gcjegd dat hij zijn standpunt zal voorbeheuden En overigens heeft hij nogmaalste verstaan i Kon dat t zijn wensfrii dat iKij fialionaaPsocialistisclx worden waartoe anders zou hij met zooveel woorden gewezen hebben op hetvoorbeeld dat slechts ter navolging bc slemd js En weer herhalen wij v itwij si eens vroeger gezegd hebber Hoe kan men van een Duitsch natinnaal socialist verlangen dat hij in ietsander vertrouwen heeft en iets andershet beste vinÓt dan het Duitsche hatio naalBocialisme Al die maatregelen welke men daar als ju t heeft gevóéld zal hij ook hier willen tt epa scfl omdathü als overtuigd nationaal soeiaijst meent dat zulks voor het volk helbeste is Ten Iotte dringt een nieuw en zeer belangrijk element in de rede van den Rykscommigsaris naar voren nl d t waar hij over de gemeenschap vain het volk spreekt Hij bedoelt daarmede de gemeenschap van het Duitsche volk maar voegt er aan toe dat deze ge meenschap is ontstaan uit het bloed en dat dit Moed een grootere ruimte vult dan de Duitsche nl de ruimte der Gér maansche volken Wanneer de Rijks commissaris hieraan tu voegf dat Duilschland een bijzondei verant van Germaansch bloed dan begrijpt meii dat hü dit belangryke probleem nog pas voorzichtig heeft aangesneder en dat hel volgende redevoering voorbehouden zal zijn dit thema nader uit te werken Hoe deze uitwerking moet worden gedacht is niet moeilijk te bedenken voor hen die inzicht hebben Als men in Duitschland de gemeenschap zoo bijzonder toejuicht en nu spreekt van eèn gemeenschap van t bloed dat daarbi i zoo n belangrijke plaat inneemt dan tan men ook verwachten dat eerlang leze Duitsche geitieenschap moet wor den uitgebreid met die volken die geineensciiappelijk bloed hebben Dan kan men ook begrijpen dat Duitsch land wil dat Duitsche recepten hier worden toegepast dan kan men ook l egrijpen dat het feit dat ons volk een Germ ansrh volk is nog verre cons quenties met zich 7 al brengen Wanf sprak de Rijkscommissari niet van zijn wcnsch de groote lotsgemeensctvap der Germaansche volkeren op te bouwen Gebondenheid en Verbondenheid met Duitschland zullen de eerste voorwaar den voor deze lotsgemeenschap zijn Slecfde stemming Het V a d e r 1 a n d Schrijvende over de lasterpraatjes rondom de winterhulp betoogt o m Als men een tijd lang de zaak zal hebben zien werk 3r zal iedereen wel overtuigd worden en zal een dan nog slechts voorgewend gel oof aan dergelijke praatjes alleen no t die nen om de gierigheid en het gebrek i an sociaal en nationaal gevoel te verj bergjr Het zal trouwens niets anders zijn dan een doorzichtig voorwendsel dat de zaak slechts leelijker maakt Maar er zit ook een andere en misschien nog wel belangrijker kant aan die quacstie Ons volk doorleeft op rii cogenblik een zeer moeilyken tijd De stemniïng is slecht heel plecht Wij aarzelen iniet dat te erkennen De inter staat v or de deur nien is vol zorgen De Rijksc ommissaris heeft zoo juist gezegd dat deze oorlog wellicht nog vele jaren zal duren Men ziet niet hqe het hier verder gSan zal Er is veel verdeeldheid onder de mensehen Er is juist dezer dagen e r en ander gebeurd dat vrijwel geen enkele Nederlander graag ziet gebeuren De stemming is voor diegenen die gelooven in een Nederlandsche toekomst in een door Duitschland geordi rd Europa tot onder nul gedaald Alleen wie zich steeds dé groote dingen k oor oogen houdt blijft vertrouwtjn en gelooven In zulk een moment nu is de ecrsgezindheid van alle kinderen van een volk die bij alle politieke verdeeldheid toch veel gerneenschappelijks hebben meer dan ooit noodig Waar zou mer die eenheid beter kunnen demonstreeren rn beter kunnen oefeacr d R W f rS3nisatie van den steun aan dealleramisten en meest hulpbehoevenden onder ons Winterhi lp Nederland is waarlijk op een zoo breed mogelijk fror t opgericht Piek de directeurgeneraal heeft in zijn eerste rede op de persconferentie iiitdrukkf Iijk verklaard geen enkel Nederlander ja geen enkel Nedcrlar dsch ingezetene wordt var den steun uitge onderd De Duitsche overheid heeft van haar kanfde grootst de ikbare autoi on ie toegezegd Hier kunnen wi nu toonen wat ons olk aan solidarï teit ka n cpbrengeij W ereldbeschoutving en bajonet In h far brief in nntwoord ip dci npen br ef van Nationaal HrrsteK heeft De NederiandsL he Unie o m het volgende geschrcv i De vMksgeejt laat zich niet forceeren Zeer duidelijk vonden wij dit aldushet jongste nummef van De Uniedezer dagen ook weergegeven in helhoofdartikel van de Frankf urter Z e i t u n g van 19 November j I welkhoofdartikel met de volgende zinsneden aanvangt De macht van de bajonetten is altijd beperkt Men kan met de bajonetten de heerschappij in e3r staat veroveren m n kan tegenstanders ermede terneder slaan op den duur zal hij die geen ander sfrijdmi J l in den politieken strijd kent hulpeloos zijn Alle groote geiehilien over de macht in d n staat zijn tegelijkernidi geschillen over den geest die iVi sirmqel op een staat zal drukken Wij hopen van harte 8 dus D e Unie dat deze eeuwenoude wjj =heid ook in de geledferen zal doordringen van hen die in Nederland thans spreken van maehtsverovering en van het veroveren van de straat De Nederlandsche Unie en het Christendom In t jongste nummer van de Unie het weekblad vüh De Nederlandsche Unie wordt naar aanleiding van de passage uit het program dat de Unie de verdieping van den Chrislelijken geest in de samenleving wil o m het volginde opgemet kt D Nederlandfche Unie pónvanrdf de gi1ondbeginse fin van het Christendom kis de grondbeginselen van het n antsthappelijkexjeven in pns land Het is daarvoor vWdoende te wijden op de waarde 4an deChristelijkènaas tenliefde de waarde van de mensehe lijke persoonlijkheid en de uitvloeisels daarvan A nvaardt zij daai jnede een soort van Christendom boven gelnofsverd idheid verwatert zij het persoon lijk Godsgeloof tot èen erkehning n rabnscheüjkc waarden en niet meer Het is geenszins het geval Toch kan De Unie bij het opstellen ni uitwerken van haar program nüet verder ga n dan het opstellen van algemeene be ginselen De Nederlandsche Unie eerbiedigtde kerk in haar werk Zy kan dat alleen doen als zü ook de afzonder1 ij k e kerken eerbiedigt er haar gees lelijke goederen geheel onSangcfa laai Aljeen lóó kan de vrijheid vangodsdienst tenslotte gewaarborgd blu ven Taalbederf In D e W a a g wijtt mr dr B X F Slt iimetz in een artikel over oe wetgevende macht en wetgeving in Nederland sinds de ambtsaanvaarding vandr SeyssInquart op de slechte z lfsonjuiste vertaling van de verordeningen Zoo is bijv so weit es die m ilitürische Bedürfnisjse érfordern vertaidddoqr voor zoover het iriiiitaire benoeflen vereischen lees Voor zoover demilitaire beboetten het vereischen Für den zivilen Bezii k dooi voprhel civiele ressort lees bestUjUr DiéVe rkündung ist auszusetse n door déLekendmak ing moet worden opgeschorst lees opgeschort regelniüssi 4 door regelmatig lees geregeld Die Einreise in una difc Ausreise aus door tijt binnenreizen in enhet uitreizen uit Bankenmoratorium door Bïnkenmoratoriüm leesbankmoratorium Markiregelung vonDNickerzeugnisseti door handel indrukwerken sici bléibt in Krati dóór blijft in lees van kracht Pachtprtisauftreibupg door Pachlpnjïrjprtryvinj leeS opdrij ing van paehtprijzertT Zieiselzung door doeJsitUmg iee s doeleinde In een van dé laatste verordeni n gen is sprake van bij de grei s wonc n iei kinderen die geldsbedragen medevoeren alsol het Spaansche galjopnen voor sdhoolbezoek alsof h t sch o opzien rs instede van scholiecen wartr Dit moet natuurlijk zijn mcdenemen oor het bezoeken der choijlj Weer elders is Bébaute und unbebaute GrundslUcke mit dem darauf befindhchen Inventar vertaald dóór Bebouwde en onbebouwde gitindcj Nen met al hefgeen zich als onroerend door bestemm ing dbarop bevim t of daar e behoort Inventar M a w eenzelfde begrip wnr t drieledjfe omjei revb a dt roerend do r beslemmirig b at ziïh öp hm onroerend goed bevindt of daartoe behoort c Invenlar het r nvertaald gelaten Du t che wo fd Dat hel overigens onjuist is ter yeitalmg van Inventar het zuiver tec MSchCivielrechteUjk J tgrip e i tütlend door besternming te hantéércr spreekt vanielf Nu is weliswaa te dien Sanzien de Duitsche t ksl juif i d w z b ndend Wat blijft er eci ttf op deze wijze van scherpte en klaarheid van wefilaal eigenlijk ov er Teree t is kort geleden nog in di biatjl jpgemerkt dat de we tttn der laa s e jaren siecht slordig en j o i i i deli k zijn géiredi eerd Nog enkele rr sanden bezetting en Verordeningen tlad echter en er blijft van het wrettc Nederlandsch heeiemaal mets over Het IS volstrekt noodzakelijk dath cr spoedig wordt ingegrepen De taa IS gansch het Vcjik en zooais GuidoGfïeile zong De Vlaamsrlie taie is wonder icet Voor die hcur tem je Atid er dOït He geweld dat der NedtrlandTche aal de laatste jaren viefA aargedaan iS van alle kanten gekomen eert Regeenng die Eiee belar g snelde n ppcil ngbe rlerf oan in taalzuivering ee stamelende leüerkunde die enk Ie goeden ijiet te r a gesprokc na ruiir vijftig iJiar nog steeds met over de lermïlividue Ute e vpre ie vpn de aiïer iridividueeiste emotie heen is een jeugd ter f lotte die door beide ep het veikètrde spo r gebracht opgtvoed m de eene peli ne iM£ eha b j ce Kantoren en zeifs de Reg erirgst urcau v teruggewt en omdat U de ardere De Vries Tf Winkle i onvoldoende beheerscht niet al een zt Odoend het ciuantiiia s in nt a liie mundijs regetur op pij nj kf wijze ar n den lijve jevoelt dnch e k vat erger is van het beste wat c n volk bezit znn aal nai st orherstc t Br wordt vervreemd en d t r atuur k op die taal weer w retkt Wat haar betref post g n verwjt na t jurii k m Sar beklag He oerbeeld van Boi icnJ beu diit zeer rauweiaanraking met de Dui sche taal en den Duitscitci geest ge ns zins i t verarming van het zoo rwante Ncderlandsch behoeft te leider integendeel Natuurlijk taalgevcei er taalbcheerschlng zijn niet ifders 7 3k ïoor he mins echter k in epnige propViheid worden ge i ischi Met name r nüf d opr rhting der Ne fcrlcn ische Handeishoogesthcol is dank zij haren leerlingen een hoeveélheicf Germanismen cvrr hctjj i der ards h heer e poten die erT i jaren m chien nie kan worden iifgéwssfchen Nu de W A rnarcheert In een artikel Nii dé WA niarriucit zegt de cd So c fa 1 s tj he blf d van dé Ned Soc Wsrkgerweensehap welker leider is de N S fi er Woudenberg Irt de oude S D A P hebben wij steeds op l et standpunt gestaan voort den strijd met geestelijke ft apens Provoceer h ct val poliucke ttger ftandcrs niet lastig eplporteer met onze gcscliriften niet bij wijze van demor stratie maar om het eofporteer ïn zelf Wu vonden or ze kracht grooiendrels rt de huis aan huiseoiporatie de coipcrtace op straat die teaarik op relletjes en geharrewar met de politie uitliep had VCKU ons weinig aantrekkelijks Op dat standpunt staan wij nca Daaruit volgde ook dat wij geen lhoefie h Tddcn aan Weer afqeeiingm nrdPcommandr s e De orde èp str n vergaderingen en aar dunv ook dient gehandhaafd e werden doi déorganen van de overheid Deze houding u in overeen stem ming met den aard van het Nederlandsche volk In Duitsc and hadden ook de vreeRere tcgénstünoeis oer nationattl svC a listén femi m itj re formaties In ïi ederlr nd kfr e mm die formaties bii de politieke p i i H n niet en n tn h d ze in or land ook njet noodig Wij meen n op deze vcr rhiljeri u iïchyn de Duitsche en de Nederlcndchê verhoudingen te moeten w i n nu de WA v n de N S B totsterrm heel gekregen in formatie op str iat te ver thijnen Wij dr cn niet n m hen die n en en ri iir e jcr JK sv r wooriUn en ruir cr te H Oi ii nj r den Wij staan h wc viic r r n 1 v n d ie 4 4 Ie W üOr 4rt voor De dit optreden niets t W A is ar nu eenmj marcheert met toesiemn ii D riteiteii Laat men de gevoet r mi ssa der Nttdfrlrfiideii i J tV echter xooveeil mo gelijk üniiSen De oliepositie van Jaj Uit een bescliouwing van H der land over d olienu Japan Laat ons de tiingen maar i zooils ze ijn Wat zou rr noodi om de Jifcansche vlopt u d j s che lui achl in staat ie sMlI actie ppginnen tegen Singap f tegen Nederlandsthlnr verm lijk gepaard met een ac 1 Filippijnen Met minder dan m 1939 rekende kan hel zeer a kS Waar het er op aan k1 ji l vloot in actie te Wei i zelfs met belangrijk grr r r jj aan olie rekenen Met es rr iiioij zal rhen liet mij thien durven wu Men beschikt echter n óar over milh n ton uit het eigen gebied dra de oorlog begint wordt si ê t voer stopgezet Heeft men vpid voorraden om de zaak oet i qu aanvangen Nu men gej c e op der derlandsch Uidischt r toe ct vj millioeri ton volgens de cniangs ƒ sloten ovéreenkonisl i t atinglw moet de ciAie voorraad thaiis worden aangesproken ti ü aii ook zonder uitbreiding vi cinoorv nog een tekort var mees Sip een lioen ton Lichtzinnige journah in de iw atioree e pers te Tokio schrijven ieens Wij zullen de olie gaan hjljrDat klinkt wel meijj n uj zeodra asbij de ol e komt is die 1 lirama ca gegaap en zijïi alle instoiitj i s voorX winning ervan systen a r ch veraieS Mep m et ten mins mt een jaarr ikenen om het bedrijf r op gjjj j krijgen Kan men riet ten jaar a houden Daartoe zou ri en T i buifeij eewTJon frodie voorrad rrioetén h ben Japans positie is buittngf oon mee üjk Mag men op groirS ciarvaa e tludeerenT dal dit iand Jisï nowt tst den aanval zal overgfei r AllenBiiB De toestand 15 siecht m aar juist omdii hij zoo slecnt il zou men er loe tut len besluiten eer kans e wa en Onze kennis van d n wt ke keii if nd zflfs op dat éé e pur van dl eliesituatie is Ie weinig precies omoni n staat te Stellen te zeieiJer dat e leeiemaal geen karj zou zi r om ilgè middel var gewt d r bete ur aon M komen Er bestaa nu eern u n Japaoifflvraagstuk zccai ei t 1 MiddöEuropeesch vraags ik l e at bcblezaiiien Ijet grot e p 1 b i BLLEEDIGLNG VA V DE Dl ITSCUE WLfcK M AlMT be Voor het Duitsche kr gerecht dit zitting lutid in hc p ie S jan Justuete sHertogenbosch slendtii gisiereadrie opgesciiolcn jongens H S F va i en K P terecht die j den niciilvan 28 op 27 Octiiber j I in dé iinire ai het Vic C r a hoU i te Ti burg een ge petten n ff CHi cn v de Duitsche weermach J h bhy l genorrten met weike peltm zij z m dé ves iiaire n he hotel als Pstraat hebben gevoetbald ycarn Miwee petten hebben verfcheurd fde K T neüjke bedoe i r i de Culticrweeniiaeht te beschimprti en teleedigen De schuld van alle vi rdacfiten M thans in voorarre z I wam W dens de behandeling der 7 ak voll vajjt te jStaan aldus het N P De openbare aanklager i schte w j F P een jaar gevaYigensfUaf ft H S zes nfcanden € n teS L acht maanden met aïirif 1 V arrest voor alle verdailii it FaUliasenienten ipeegesen door del5fd i f v iifonfiatii V t Cïrasf Anjjterdaro Roltcrc am 20 Nov PbuIu van W i ver bverschie Rr iipr Cur mr P IC L l m SJ N n De N V Bbjh PbipoOli 1 t eplein 1 i li Cul iCn 0 f Roll in Han bil ikr mr 1 F Het gerecht veiOürdcc wegens belcediging d 3 weerm iicht tot tien af i i gcnisstr if met aftrek v i dn voorarrest