Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

UDSCHE 29 November 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ffgVil Directeur r TIETER PMtgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 274S Nieuwe secretarissen generaal 005 voor staatsvijandige actie in Roemenië Antonescu treft militaire voorzorgsmaat Chet dier politie te Boekarest ontslagen De oud premier Jorga door legionnairs doodgeschoten Gebeent van Codreanu opsegrraven Links dr T Goedewaagen door den Rijkscommissaris benoemd tot secretarisgeneraal van Volksvoorlichting en Kunsten foto Nat Foto Kantoor enrechts prof dr J van Dam benoemd tot secretaris generaal van Opvoeding Wetenschap en Cultuur bescherming joto Polygoon AMERIKA De Znid Amerikaansche steunpunten DE POLITIEK VAN URUGUAY Het Huis van Afgevaardigden heeft met 53 van de 74 stemmen een resolutie aangenomen waarin de buitenlandsche politiek der regeeriiig volledig wordt goedgekeurd De minister van Defensie en de minister van Buitenlandsche Zaken legden verklaringen af waarin zij de kwestie vfin de militaire steunpunten bespraken De minister van Defensie zeide dat hij met twee afgezanten der Vereenigcfe Staten had onderhandeld die hem een vragenlijst baden aangeboden welke bestemd was voor alle Amerikaansche landen De vragen hadden o m betrek king op de territoriale wateren het tijdstip van het van kracht worden der veiligheidsmaatregelen en op ove van vermeend gevaarlijke landir spunten voorzoover Uruguay betreft Een der De minister van Buitenlandsche Zaken verklaarde dat de regeering de onderhandelingen heeft gevoerd in den zin van de pan Amerikaansche onderhandelingen en bereid zou zUn deze politiek voort te zetten Hy legde er echter den nadruk op dat tot dusverre geen overeenkomsten van militairen of economischen aard met andere regeeringen zijn gesloten en dat het parlement in ieder geval zou worden geraadpleegd JAPANSCH WOORDVOERDER OVER STEMMING IN NEDERL INDIE Toenemende antiJapansche gezindheid De woordvoerder van het Japan sche departement van Buitenlandsche Zaken heeft in de dagelijksche perconferentie uiting gegeven aan zijn verwondering over de toenemende antiJapansche gezindheid in NederlandschIndië Hij zeide niet te kunnen begrijpen waarom de antiJapansche gevoelens aldaar toenemen sedert het sluiten van het driemogendhedenpact tusschen Japan Duitschland en Italië Dit pact heeft n l niets te maken met de betrekkingen tusschen Japan en Nederlandsch Indië De invloed van de in Ïiederlandsch Indië wpnende en aan Japan vijandig gezinde Cbineezen vormt geen voldoende verklaring voor de toenemende anti Japansehe gezindheid Er moet een andere reden voor bestaan betoogde de woordvoerder Desondanks hebben wij de besprekingen in Batavia niet opgegeven Wij zijn integendeel van meening dat de onderhandelingen nog voortduren ondanks de afwezigheid van den Japansche delegatie van Batavia lehizo Kobajas minister van Handel en Industrie vertegenwoordigers eind December in Tokio voort te zetten De Fransche delegatie onder leiding van den Franschen ambassadeur te Tokio Arsène Henry zal uit twintig leden uit Frankrijk en Fransch Indo China bestaan De leider van de Japansche handelsdelegatie Matsoejima zoo wordt later gemeld is Ponderdag van Hanoi per vliegtuig naar Tokio vertrokken De terugkeer van de overige leden der Japansche commissie in Fransch IndoChina kan tegen half December tegemoet gezien worden Het voorkomen van staking in oorlogsbedrijven VOORSTEL VAN DEMOCRATISCH AFGEVAARDIGDE De democratische afgevaardigde Smith heeft in het Huis van Afgevaardigden een voorstel ingediend om stakingen in de Amerikaansche oorlogsindustrie te voorkomen Het voorstel behelst verscheidene straffen op stakingen die nie dertig dagen tevoren zijn aangekondigd alsmede op uitsluitingen door werkgevers Indien er arbeidsmoeiiykheden ontstaan moet de minister van Arbeid ingrijpen Halsstarrige stakers of fabrikanten worden met openbare compromitteeringl l edreigd in den vorm eener l ekendmaking over opzettelijk in gevaar brengen van de nationale verdediging en opzettelijke minachting voor de politiek van het Congres In bepaalde gevallen kan deze bekendmaking door den president persoonlijk gedaan worden om het effect nog te verhoogen Q BRITSCHE VLOOTSTEUNPUNTEN FRANSCHE J A AMERIKAANSCHE VS r JAPANSCH VLOOTSTEUNPUNT BRITSCHE VITALE BELANGEN DUnSCH OORLOGSSCHIP OP INDI8CHEN OCEAAN De bemanning van het és Exchange welk schip behoort aan de American Export Line en dat Woensdag uit Indië te Boston is aangekomen heeft verklaard dat een Duitsch oorlogsschip in September en October in den Indischen Oceaan minstens vijf Britsche schepen tot zinken iieeft gebracht en nog steeds in die wateren opereert De kapitein van de Exchange is vóór zijn vertrek uit Indië daarop opmerkzaam gemaakt De reis van de Exchange is echter xooder incidenten verloopen jacht van Woensdag op Don keeft generaal Antonescu mili nonorgsmaatregelen te Boeka Boffen Gedurende den geheelen üeD in de stad sterke troepenUB plaats De belangrijkste amals de postkantoren en leboitw der telefoonmaatschappij iJoar soldaten bezet Na midj werd het geheele telefoonververbroken Tot gisterochtend 1 ktgaen geen gesprekken met het jid gevoerd worden jfljjionnaire bcwfeging heeft haar gen geconcentreerd en houdt ze Br hcerscht een zekere zenudlheid in de stad waarbij naunog wordt gesproken over de der moordenaars van Coonidat deze daad door het volk wordt goedgekeurd aldus het I Men heeft veeleer het oog op de kheid dat door enkelingen wolden ondernomen die volgens tekst van den in de bladen gepu tegeeringsoproepen ook door leiding der legionnaire beweging worden afgewezen De afzon actie van gisteren welker nog niet bekend is is dan ook ondernomen door de legionnaire e maar door een groep van sirs die zich hebben vereenigd btt zoogenaamde Corps der ver eo dat indertijd ook Calinescu doodgeschoten Dit corps had zich mg verschaft tot de militaire ge is Jilava en daar het vonnis aan iKiordenaars van Codreanu voltrokDe individueele daders zijn niet d Met dit corps stond het hoofd politie te Boekarest kolonel Za In relatie waarom hij werd afge In zijn plaats is naar verluidt prof fctojeanu benoemd Deze is een ier towijzers van koning Michael geen werd uit die functie ontzet hd zich bij de legionnaire bewe asloot Een deel der bijzonder ikile politici van het vroegere regime hiidt zich nog steeds in arrest Het niet met zekerheid vast te stellen imresteerd en wie op vrije voeii Van de laatste gebeurtenissen i verdere politieke gevolgen te xiten daar er volledige ovcreen i wg bestaat tusschen generaal teescu en Horia Sima Ook Jorgra vermoord f ar verluidt bevindt zich onder iUatïwaardigheidsbekleeders van I Carol regime die ten offer zijn SnaUen aan de legionnairs ook Nessor Jorga Deze vertoefde de iuitte weken in Sinaja waar hij in loop van Woensdag door ver kiidcne legionnairs uit zijn wo werd gehaald Donderdagoch vond men hem dood in de ïbeid n PloeSü aan den Ipnd 8 liggen doorboord door vcr idene revolverschoten Prof die onder koning Carol in en 1932 miniiter president was van legionnaire zijde be d als de auctor intellectualis veroordechng van Codreanu had in het voorjaar van 1938 Mnklacht ingediend tegen Co daar hij i ich als officieele r lijkheid door een brief van r beleedigd gevoelde Co Werd toen wegens beleedi van een ambtenaar fidtot veroor zcs maanden gevangenis l eeriBgsmaatregelen louder XMdtaat Taacl maakt bekend jvember werd de vroegere M dgearu door onbekenden woning ontvoerd Zijn lyk een bosch in de buurt van H vonden Het droeg de spoJ B fschoten Op den avond j oveitiber werd professor Nii n J oning in Sinaia t j snel genomen maatrege g des nachts den vroegeren ïwd u vinden en hem Sj bleven zonder resultaat JÜ vonden gendarmen naam iZ van Jorga in net ic in het district Prahova 5 efkogeU doorboord De i5 n Je schuldigen om hun ie leggen overeen kracht ujade wetten het ontin het De opgravingswerkzaamheden aan het graf van Codreanu in de gevangenis van Jilava bij Boekarest zün voltooid De lyken konden betrekkelijk gemakkelijk en ondubbelzinnig worden geidentificeerdjjjKadat het opgravingswérk was atgèwbpen werden de beenderen der dertien legionnairs in groene kisten gelegd die bedekt waren mot de nationale vlag Het gebeenie van Codreanu werd echter in een bronskleurige kist gelegd Bij het licht van fakkels werden daarop Woensdagavond alle veertien kisten naar de legionnairskerk te Boekarest gebracht en daar voor het altaar opgebaard Te kist vaiv Codreanu rust op een hoogen katafalk Legionnairs houden dag en nacht de eerewacht bU de kisten Zaterdagmorgen zal de plechtige büzetting plaats vinden Op dien dag zullen in heel Roemenië feestelijkheden en voorstellingen van allerlei soort verboden zijn Anti Joodsche maatregel De legionnaire beweging heeft in Braila eenige tot dusver met Joodsch kapitaal werkende ondernemingen zooals de groote maalderij Heran de houtopslagplaats Forestiera en de bioscoop Trianon benevens de badinrichting van de JoocLsche gemeente overgenomen LIVERPOOL BRANDT Hevige aanval in den afgeloopen nacht Liverpool brandt Reusachtige brandhaarden in Liverpool zoo rapteercn reeds terugkeerende Duitsche Wvechtsvliegers die aan een grootsoben aanval van het Duitsche luchtwa ten op deze stad hebben deelgenomen aldus het D N B En steeds nog was de aanval niet ten einde n aanval zonder pauze gericht op de op een na grootste haven van het Engelsche eiland het reusachtige middelpunt voor de verzorging van Groot Brittanië met levensmiddelen en grondstoffen van allerlei aard Nauwelijks zyn de branden in Birmingham gebluscht nog rooken de puinhoopem van het in asch gelegde Coventry Daar branden ook reeds kilometers lang de graanpakhuizen en silo s de oliefabrieken en droogdokken de benzineopslagplaatsen en vliegtuigfabrieken langs de Mersey De groote in en uitvoerhaven aan de Britsche Westkust een der voornaamste slagaders van het Engelsche bedrijfsleven en van de oorlogs industrie is in den nacht van Donderdag op Vrijdag vernietigend getroffen Na Londen en Bristol na Coventry en Birmingham na Portsmouth en Southampton hebben zich thans de vergeldingsaanVallen van het Duitsche luchtwapen met on erbiddellijk geweld ook op dit geweldige steunpunt van het insulaire leven gericht Stagnatie in Engelsche vliegtuigindastrie Uit Stockholm meldt het D N B Volgens ongecensureerde berichten uit Londen is het productietempo der vliegtuig industrie te Liverpool vertraagd doordat tal van schepen uit de Ver Staten m t vliegtuig onderdeclen van allerlei soort niet zijn aangekomen De vliegtuigfabrieken hadden haar geheele productieplan op deze Amcrikaansche leveringen ingesteld en hebben thans bericht ontvangen dat de uit Amerika verwachte schepen over tijd zun en als verloren beschouwd moeten worden Volgens dezelfde berichten zijn ook ruim honderd vliegtuigen het nieuwste type uit de Ver Staten die kant en klaar naar Engeland zouden worden verscheept tot dusver niet aangekomen Britsch communiqué over de luchtaanvallen Volgens een communiqué van het Britsche ministerie van Luchtvaart en het ministerie voor Binnenlandsche Veiligheid heeft het Duitsche luchtwapen in den nacht van Donderdag op Vrijdag weer aanzienlijke bedryvigheid boven Engeland ontwikkeld De hoofdaanval van de Duitsche vliegtuigen was tegen een stad in het Noordwesten van Engeland en tegen de beide oevers van de Mersey gericht Aan de oevers van de Mersey zoo luidt het communiqué letterlijk werden eenige branden verwekt jwaarvan sommige ernstig waren Er is groote schade aan gebouwen en huizen aangericht Voorts zijn bommen gevallen op een groot aantal afzonderlijke plaatsen in middenen Zuid Engeland THAILAND DOOR INDO CHINA AANGEVALLEN Vergeldingsactie aangekondigd Naar Domei oieidt heeft ket opperbevel Tan liet leger vaB Thailand bekend gemaakt dat Thailand door Indo China wordt aangevallen en tot een vergeldingsactie zal overgaan United Press meldt aan de Uladen dat het Fransche gamixoen van LangBon dat niet ver van de Chineesehe grens gelegen is een aanval van opstandige inboorlingen heeft afgeslagen Deze aanval was geriebt op Logbinh ongeveer 36 K IVI ten Oosten van Langson Uit Hanoi worden venterkingen naar Langson gezonden dst als hefcentrum van het opstandige gebied wordt beschouwd Bij overvallen op Fransche garnizoenen zouden de opstandelingen belangrijke hoeveelheden wapenen en munitie hebben gestolen Volgens een mededeeling van de autoriteiten zün 500 inboorlingen die in Zuid China aan een opstandige beweging hebben deelgenomen gearresteerd Niet alleen aan de CUneesche grens Is het echter roerig ook met Thailand hebben zich incidenten voorgedaan Het Thallandscbe ministerie van Defensie maakte bekend dat vijf lichte IndoChineesehe bommenwerpers gisteren bij het aanbreken van den dag over de Oostelijke grens van Thailand zijn gevlogen en bommen Jiebben uitgeworpen De aanvallers konden door Thailandsehe jachttoestellen worden verdreven In het officieele commupiqué over den Franschen luchtaanval wordt gezegd aldus United Press dat Fransche vliegtuigen om acht uur s morgens zonaer waarschuwing boven het plaatsje Nakornphanom verschenen en de straten onder mitrailleurvuur namen Een man en een vrouw werden daarbij gewond Later hebben de vliegtuigen twee bommen geworpen waardoor drie politiebeambten en een meisje verwondingen opliepen De Thailandsehe bommenwerpers hiebben daarop van hun kant aanvallen ondernomen op militaire doelen in Indo China Het opperbevel van het Thailandsehe leger heeft een waarschuwing gericht tot de onderdanen van Thailand die in IndoChina woonachtig zijn In deze waarschuwing wordt o m het volgende gezegd Thailandsehe broeders Onze vliegtuigen zullen verge dingsaanvallen ondernemen tegen IndoChina Wij waarschuwen u derhalce u verre te houden van plaatsen waar Franschen geveistigd zyn De Fransche actie wordt in dezen oproep immoreel genoemd Van hooge ambtelijke zijde werd voorts verklaard dat thans de tü gekomen is waarop kogel met kogel en bom roet bom beantwoord moet worden DE JAFANSCH INDO CHINEESCHE ONDEBHANDEUNGEN Het Japansche departement van Buitenlandsche Zaken maakt bekend dat de sinds eind October in Hanoi gevoerde handelsbesprekingen tusschen den gouverneur generaal van Fransch Indo China Decoux en den leider der Japansche handelsdelegatie Matsoejima welke tot een algemeene verheldering van den toestand geleid hebben op Fransch verzoek binnenkort naar Tokio verplaatst zullen worden Matsoejima zal daarom ten spoedigste naar Japan terugkeeren om de handelsbesprekingen met Fransche JAPANSCH BEZIT = = J CHINEtSCM BEZIT DOOR JAPAN BEZET DE STRATEGISCHE BETEEKENIS VA N DE ZUID CHINEESCHE ZEE Cudahy heeft zd n ontslag ingediend GEWEZEN AMBASSADEUR TE BRUSSEL De vroegere Amerikaansche ambassadeur te Brussel Cudahy heeft Donderdag persoonlijk zyn ontslagaanvrage ingediend Cudahy was midden Juli uit België vertrokken en verbleef daarna in Engeland vanwaar hy In Augustus naar de Verecnigde Staten terugkeerde Hier verdedigde hij in redevoeringen herhaaldelijk de capitulatie van België Cudahy wil thans naar hij verklaarde gaan schrijven Zoo wil hij een roman samenstellen over Polen waar hy vier jaar ambassadeur is geweest AFRIKA Tegen het regime van Smuts REDE VAI MALAN Kort geleden heeft de leider van da nationaal Zuid Afrikaansche oppositie dr Malan te Bockburg gesproken over het dreigement der regeering Smuts de Ossewabrandwag de strijdorganisatie der nationalistische boeren te verbieden Dr Malan verklaarde dat het voor het Afrikanerdom niets meer of minder dan een beleediging is door een man als Lawrence en minister van Binnenlandsche Zaken in het kabinet Smuts bedreigd te worden Lawrence is meer geschikt voor de rol van clown in een circus dan als minister der Unie Als zoo zeide Malan de regeering het zou wagen de Ossewahrandwag te verbieden zal hij zijn aanhangers passief verzet aanbevelen en zelfs er aan deelnemen en alle consequenties dragen Smuts zal voor zijn zonden ten andeele van het Afnkanerdom moeten boeten Zijn systeem van tirannie is het ergste dat Zuid Afrika ooit heeft meegemaakt BALKAN Hongarije en de asmogendheden EEUWIGE VRIENDSCHAP De perschef van het Hongaarsche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft ter gelegenheid van de toetreding van Hongarije tot het Driemogendhedenpact een maaltüd voor de te Boedapest geaccrediteerde vertegenwoordigers der Duitsche Italiaansche en Japansche pers aangericht In een rede betoogde hij dat met de onderteekening van het driemogendhedenverdrag te Weenen de eeuwige vriendschap van Hongarije met de mogendheden van den driehoek die cie wereldpolitiek omvat is bezegeld Hongarije heeft uit dit pact alle consequenties voor zich zelf getrokken Het za alles doen om zijnerzijds een nuttig lid van het nieuwe Europa en van de nieuwe wereld te worden welker oprichting het voornaamste doel is van Duitschland Italië en Japan A ZIË Het Japansche offensief in Hoepeh EEN FRONT VAN 17 KILOMETER Naar Domei meldt is het offensief van de Japansche troepen gericht op een strijdmacht van 300 000 Chineezen over een front van 170 kilometer dat Oostelijk van Hoepeh van Itsjang aan de Yangtse tot ten Westen van Soeisjien in de buurt van de grena van Honan loopt Aan drie sectoren van het front zyn hevige gevechten gaande De Chineesehe troepen onder generaal Tang zijn naar het Westen gevlucht Zij hebben 1450 dooden achtergelaten 400 Chineezen zyn gevangen genomen Japansche Rijksdag bijeen BJ ONDÉR PLECHTIGE ZITTING De Japansche Rijksdag die Vrijdag geopend werd is de nieuwe zittingsperiode begonnen op bijzonder plechtige wijze daar het vijftig jaar ge leden was dat de eerste Japansche Rijksdag büeenkwam In de vergadering waren aanwezig leden van het Hooger en Lagcs huis van het kabinet van het diplomatieke corps en 2000 leden van de weermacht en personen uit het openbare leven De keizer die persoonlijk bü de plechtige opening aanwezig was werd bij zijn aankomst door den minister president en de voorzitters der beide huizen van het parlement verwelkomd Zon op 9 26 onder 17 33 Maan op 9 02 onder 18 10 Men U verplicht te verdnitteren van zontonderfantf tot zonsopkomst Lantaarat vaa voertafatea moeten mx na soasondcrtttni ontstoken worden