Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

EERSTE BLAD Bfi VRIJDAG 29 N OVEMBER s0iomjiJStfttto si Welke Bon Dampo Bonbons MOOD GEBAK EN iiQ Met 16 genummfra Zr nen van het 2e hiiS Ingei Med 6679 5 del en fabrieken voor Gouda en omstreken Gouda dr L P Krants directeur der firma j J Krantz en Zn N V Oegstgeest A W de Landgraaf wethouder dergemeente Sliedrecht Sliedrecht ir W H van Leeuwen presi dentdirecteur van de Nederl Gist en Spirltusfabriek te Delft Delft F Looijen Jr firmant van de fa Joh van Gelderen Co Gorinchem Jkvr J A op ten Noort Dai Haag ir A Plate president v d Nederl Maatschappij voor Nijverheid en Handel Rotterdam dr H L M van Schalk jdirecteur van de N V Louis Dobbelmarm Wassenaar G Slob dijkgraaf van Bet hoogheemraadschap van de Alblaisserwaard met Arkel beneden de Goawe Meerkerk jhr H W Sloop directeur van de Twentsche Bank te Dordrecht Dordrecht ds A K Straatsma predikant bij de Nederl Hervormde kerk te Den Haag Den Haag mej A H M Thorbecke Den Haag mgr J M van der Tuyn deken van s Gravenhage en pastoor St Jacobuskerk s Gravenhage W van der Vorm directeur van de Scheepvaart en Steenkolen Maat = chappij = N V Rotterdam M P van der Weijden ltd der Tweede Kamer der StatenGeneraal en lid der staten van Zuid HolIand Zevenhoven postadres NoordenZ H Inspecteur generaal der Nederlandsphe politie LUIT KOL A VV DE KONINGH BENOEMD De rijkscommiss s voor het bezette Nederlandsche gebied heeft QP voordracht van den secretaris generaal van het departement van Justitie luit kolonel A W de Koningh benoemd tot inspecteur generaal der Nederlandsche politie IJUIT KOL A W DE KCWiiNGH Foto archtef Luit kolonel de Koningh was tot nu toe iiispetleur der martchaussé Hij werd op 14 Septemt er 19 0 reeds aangesteld als commissaris belast met de waarneming der functie van inspecteur generaal De taak van dr Goedewaagen BEVOROEKING VAN DE EENHEID DES VOLKS De Haagsche correspondent van de Essener National Zeitung heeft een vraaggesprek gehad met dr T Goedewaagen den secretaris generaal an het nieuwe departement van Volksvoorlichting en Kunsten Op de vraag welke diepere beteekerïis er aan het nieuw geschapen departement van Volksvoorhchting te hechten is en hoe de nieuwe secretarisgeneraal den toestand ziet waardooi het instellen van het nieuwe departement noodzakelijk is geworden hééft dr Qoedewaagen geantwoord Door bet nieuw geschapen departement is een leemte aangevuld welke in de jaren voor 10 Mei steeds weder voelbaar was Een yalsch begrepen vrijheidsbegrip dat niet op bet volksgeheel gericht was maar aan de meest verschillende bijzondere belangen de verst gaande speelruimte liet had in het Nederlandsche openbare leven een chaos doen ontstaan die aan het volksgeheel zeer groote schade heeft toegebracht Myn voornemen is om aan dit betreurenswaardige vacuum met den arbeid van mijn departement een einde te maken en op dit gebied voor een op het geheele Nederlandsche volk tietrekking hebbende eenheid te zorgen die alleen strekt tot welzijn van de Nederlandsche volksgcmetnschap waarop onze g eele arbeid gericht zal zijn Bc word hierbij geleid door de overtuiging dat ik de meerderheid der Nederlanders door mijn praktischen arbeid er op den duur van kan overtuigW dat Nederland slechts dan een hem toekomende rol in het nieuwe Europa kan spelen wanneer de bijzondere belangen van zoo verscheiden aard in het openbare leven plaats hebben gemaakt voor de voor iederen Nederlander verplichten arbeid in dienst van het algemeen Nederlandsch belang NEDERLANDSCH DAGBLAD Tot hoofdredacteur van het Nederlands h Dagblad Nat Front Is met ingang van 26 November 1940 benoemd de heer M A Cageling te sKJravenha e l e heer Cageling heeft tot dusver voeral bekendheid verworven als hoofdr dacteur van het orgaan Onze Vloot BUrTENUIB DUITSCHLAND OP LONDEN EN PLYMOUTH Haveninstallaties zwaar getroffen De gevechLsactie van het Duitache ta htti apcTi was eergisteren overdag loor ongunilig weer beperkt NiPttenun werd Londen naar het D N B verneemt door een sterke groep lichte fev chl v iegtuigen aangevallen vW er b nnm n schade aan gebouwen en branden veroorzaakten Ook eenige steden en vlieigvelden in de Zuidelijke graabohappen Werden op succesvolle Wyre met bommen bestookt Sterke krachten van het Duitsche luchtwapen deden gisternacht aanvallen op Londen en de haven Plymouth Het zwaartepunt van den aanval lag op Plymouth waarop meer dan 100 000 kilogram brisantbommen en duizenden brandbommen geworpen werden Er heersthte gunstig weer en goed uitzicht zoodat de aanvallende vliegtuigen hun doelen nauwkeurig konden herkennen De uitwerking was overeenk m Hti dc o gunstige omstandigheden Jr Jt Dè haveninstallaties werden zwaar getroffen waarvan ecnige groote van ver af zichtbare en vele middi l en kleine branden getuigden Daartegenover vlMPn Brilsche tSjiegtuigen e en na mmernacht twven de buitenste zone van het industriegebied van het Rijnland Zij wierpen op eenigy plaatsen bommen neer die echter weinig schade aanrichtten Slechts eeniige kleine woonhuizen van een mdustricarbeiderskoIoaJe werden vernield BRrrSCHE ALÜMINIITMPRODÜCTIE OETKOFEN Ten aanzien van het weermachtsbericht van gisteren verneemt het D N B nog het volgende Bij de ïtoutmoedige en zeer succesvolle afiondcrlijke actie tegen een belangrijke wajlwnfabriek bij Burntisland IS het een gevechtsvliegtuig geJukt bij het aanbreken van de duisternis laag vliegende het fabrieksgebouw te naderen en een groote lood s met voltreffer ernstig te verwoesten Het BUcces IS vooral daarom biizonder opmerkelijk orndat het gaat om een van de modernste Britsche aluminiumfabneken en in Enjeland juist de productie van aluminium een gevaarlijk punt vormt De M haarschte van de beljirignikste metalen is voor En eland 7 uo urgent geworfien dat kortelinijB een aparte maatschappij is opgericht met de ïpeciale taak neergestorte vliegtuigen te verwerken voor aluminium en koper en dat reeds oorlogsschepen voor liet transDort van voor de bewapening belanpriike grondstoffen gebruikt worden Wanneer mi een dergeliike moderne sneciale fabriek als die vnn Burnti lanrt zwaar beschadigd wordt moet dat de productie van de Brit9c ie oorlfjgsmduslrie iji terst gevoelig treffen Het feit dat deze Jabriek in Schotland aan den Noorcfelijken oever van de Firth of Forth tegenover Edinburgh ligt en de aanval diu3 een totale vlucht van ruim 2000 K M noodig maakte doet het succes eerst rsoht opmerkelijk worden Ook Grimsby de grootste Engclsche anvoerhoven aan de Engelsche Oostkust is door Duitsche gevechtsvliegtuigen gebombardeerd De aan de Zuidzi ide van de Humbermonding gelegen stad is voor de voorziening van Kngeland van grondstoffen en levensmiddelen van groote beteekenis en biedt derhalve een reeks looneride doelen Via Grimsby wordt bij een Jaariiikschen overslag van Wjna 600 000 ton hoof izakelijk ijzererts schroot en olie hout en graan ingevoerd In verband met de dichtbij gelegen Doggersbank heeft Grimsby de grootste visschershaven van Engeland Het Imminghani Doek gaat door voor de modernste haveninstallatie van het land PESSIMISTISCHE KFDE VAN BIUT SCBEN MINISTER Wij Engelsehen moeten zoolang de oorlog duurt van onze oude gewoontei afzien Alle versehe vruchten axSals appels bananen abrikozen enz zullen van nu af aan van onze tafels verdwijnen Wij moeten al deze dingen waaraan wij vroeger gewoon waren vaarwel zeggen aldus verklaarde in een giiteren gehouden rede de Engelsefce m iiiter van leve lenvoonieninc lond WooMun Lord WooUoa kondigde tevaaii dat ook de vleeschinvoer vaar ovencê nog meer dan tot dujver De nieuwe steunpunttransacties LEVENDMI BELANGSTELLING nt BESLUN De Amerikaansche berichten met betrekking tot de missie en de t esprekingeft van lord Lothian in de Vereeragde Staten gewagen van bereidheid van Engeland nog meer steunpunten niet slechts te verpachten doch ook af te staan teneinde de financieele moeilijkheden te boven te komen hebben l Berlijnsclie politieke kringen terk de aandacht getrokken Wanneer het vraagstuk der steunpunten die Engeland verder aan de V S wil verpachten of afstaan vormen en aftnetingen aanneemt als waarover men in de V S reeds spreekt dan zcu dit naar men te Berlijn meent gelijk staan met een uitverkoop Blijkbaar wennen de Engelschen er aan dat hun vlootsteu punten over de gelieele wereld geen noli me tangere kruidje roer ni met zijn Dit opent belangwekkende perspectieven ook voor andere toekomstige reg ingen NIEUWE SOVJET AMBASSADEtnt IN BERLIJN De nieuwe ambassadeur der Sovjetunie te Berlijn Wladimir Q DekanoSüw IS gistermiddag in de rijkshoofdstad aangekomen Uit naam van den rijksmmister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop werd de bassadeur op het station Fnedrichstrasse verwelkomd door onderstaatssecretaris Woermann en den plaatsvervangenden chef van het protocol Geheimrat von Halem Voorts was de Sovjet Russische zaakgelastigde Kobulow verschenen met he t personeel van de ambassade AFDOENDE BESTRIJDING VAN VALSCHE BERICHTEN Op het oogenblik vertoeft een aantal te Parijs werkzame journalisten op uitnoodigmg van de rijlöregeering in Duitschland Reeds op den eersten dag van hun verblijf te Keulen konden zij er zich van overtuigen dat m tegenstelling met de valsche Engelsche berichten over verwoestingen op groote schaal door Engelsche luchtbombardementen de bruggen over den Rijn niet vernield en de havens intact waren en dat ook vsn groote branden niets te zien was Om den gasten de beste gelegenheid te bieden steden en dorpen van boven te zien en vast te stellen waar door Engelsche brisant en brandbommen schade was veroorzaakt zijn de gasten des anderendaags in twee laagvliegende vliegtuigen vervoerd De vlucht ging eerst Rljnafwaarts naar den benedenRijn en daarna Roeropwaarts De journalisten konden er zich van overtuigen dat Dortmund noch Gelsenkirchen met den grond gelijk was gemaakt dat Mühlheim aan de Roer evenmin was verwoest dat integendeel alles als gewoonlijk was en in alle fabrieken ivaarstig werd gewerkt AZIË WANG TSltNG WEI PRESIDENT VAN DE CniNEESCIIE NATIONALE REGEERING Wang Tsjing Wei is gisteren dooreen liesluit van den centralen politieken raad tot president van de nationaleregeering van China met retel teNanking benoemd Als zoodanig zalWang Tsjihg Wei Zateixiag het Chineesch Japansche verdrag onderteekenen De centrale politieke raad en hetexecutieve bureau hebben te ens hetwetsontwerp aangenomen voor deregeling van de ChineeschJapanschebetrekkingen De benoeming vanWang Tsjing Wei door den centralenpolitieken aad is daarom van grootebeteekenis omdat Wang Tsjing Weitot dusver slechts belast was met t etpresidium SCANDINAVIË Finsche presidoftt treedt af OM GEZONDHEIDSREDENEN Staatspresident KalUo heeft naar officieel bekend wordt gemaakt om gezondheidsredenen besloten zijn functie neer te leggen Omtrent den termijn voor de verkiezingen van een nieuwen president is nog niets bekend KAIXIO Foto orchie j doch alle politieke groepen en pertijen zijn het er over iens dat de verkiezingen die moeten geschieden door kiesmannen zoo spoedig mogeitlk moeten worden gehouden iTALlÊ De Italiaansch Britéche zeeslag STILZWIJGEN TE LONDEN De lucht eh zeegevechten die zich in de Middellandsche Zee afgespeeld hebben bew ijzen in tegenstelling tf t de ketelmuziek der Bntiche propaganda dat de kracht van de Italiaansche vloot niet is gekrenkt door den aanval op Tarente Dit toont aan dat de Engelsche canards onder het opvliegen een hoop lawaai maken maar het met ver brengen De Italiaansche luchtmacht en vloot hebben alle leugens van de vijandelijke propaganda weerlegd door aan een Engelsche iootforniatie een flinke les te geven aldus Etefani De Italiaansche avondbladen brengen deze opmerkingen te berce en erkend moet worden dat de vlucht der Britsche eenheden en het stilzwijgen der admiraliteit te Londen e fascistische pers alleszins gelegenheid geven tot commentaar Het Giorn a I e d I t a 1 1 a constateert dat de Italiaansche vloot en luchtmacht de Middellandsche Zee doeltreffend beheerschen en vijandelijke eenheden dikwijls mat zetten hoewel deze toch van Gibraltar tot Cyprus steunen op een stelsel van aansluitende bases De strijd in de Middellandsche Zee is zwaar en dat wisten de Italianen Deze zee is het centrum van het conflict Engeland kent groote beteekenis toe aan dezen vitalen sector van het Engelsche rijk want het trekt talryke eenheden van de home fleet uit de Noordzee terug en zendt ze ter versterking naar de MiddellandscheZee bSses en ter escorteering van konvooien die het land niet alleen gedwongen is naar Egj pte en Griekenland te zenden maar zelfs raar Turkije dat Londen zou willen gebruiken als tegenzet bp de gebeurtenissen in Griekenland In het voorbijgaan kan men opmerken van welke beteekenis de actie is die Italië verplicht was tegen de regeering te Athene te ondernemen Het G i o r n a 1 e constateert eveneens dat groote Britsche eenheden als slagschepen zware kruisers en vliegkampschepen op deze wijze vernederd worden tot de rol van veldwachter Italfannsehe kruiser niet getroffen Uit achtereenvo gens ontvangen berichten blijkt dal de Italiaansche kruiser Fiume die volgens de eerste gegevens getroffen was door een projectiel hetwelk niet ontploft was onbeschadigd uit den zegevierenden lucht 4 en aeeslag ten Zuiden van Sardinië konten is Plorina gebaotbardeerd üit Bitolj Monastir wordt gemeld dat de Italiaansche luchtmacht gisterochtend de Grieksche stad Lerin Fiorina opnieuw heeft gebombardeerd De geheele stad was gelijk een vuurzee die van het Joego Slavische grensstation tiit duidelijk te zien was De bevolking heeft de stad in panischen angst verlaten Critiek op Zwitserland ONGEHOORD TOEGEEFLIJKE NEUTRALITEIT JEGENS ENGELAND De Regime Fascista toont zich ontevreden over de houding die door Zwitserland wordt aangenomen tegenover het regelmatig passeeren van Zwitserschgebied door Engelsche vliegtuigen Het blad is van meening dat het den schijn heeft dat de Zwitsersche bondsregeering met meer de noodzakelijkheid inziet om ook maar formeel te protesteeren Maar zelfs zoo gaat het bjad verider wanneer zij mocht besluiten toteen van de vele diplomatieke stappenin Londen zal niemand de Zwitserschebesluiten au serieux nerraen ït elke zijngebaseerd op een ongehoord toegeeflijke neutraliteit Hpt blad herinnert er aan dat van Zwitsersche iiïdewerd overgegaan tot aanzienlijk energieker afweermaatregelen tóen vooreenigen tijd njet Engelsche buitenlandsche toestellen de Zwitserschegrens waren gepasseerd Een soortgelijke cntiek oefent fle Regime Fascista uit op de houding van de Zwitsersche pers die geen protest en geen verweer bevat tegen de Engelsche passages maar wel dagelijks een voorwendsel vindt om een standpunt te bepalen tegen de politiek van de spil Den laatsten tijd is het antifacisme der Zwitsersche dagbladen steeds duidelijker geworden De Zwitsers aldus het blad ten slotte spelen een slechte kaart BINNENLAND De Winterhulp Nederland MOGELUK ZU N EB SPELDJES TE WEINIG Omtrent de collecte voor Winterhulp Nederland kan nog het volgende worden medegedeeld De leverings en vervoersmoeilijkheden hebben hun invloed uitgeoefend op de organisatie van de collecte welke moeilijkheden nog gröoter zijn geworden tengevolge van het feit dat bij de vervaardiging der speldjes een aantal kleinere fabrieken is ingeschakeld hetgeen is geschied uit een oogpunt van werkverschaffing De fabrieken hebben echter al haar best gedaan doch indien mocht blijken dat op een of andere plaats niet voldoende speldjes beschikbaar zijn en het derhalve mocht voorkomen dat een collectant is uitverkocht wordt het publiek verzocht ten einde de collecte zoo goed mogelijk te doen slagen hem toch een gift te doen toekomen De prijs der speldjes is vastgesteld op 20 cent per stuk Wanneer iemand echter niet in staat is dit bedrag te betalen dan mag dit voor de collectanten die hierbij met tact zullen moeten optreden geen reden zijn om eeii kleinere gift te weigeren waarvoor dan toch een speldje zal worden gegeven Ten einde dit mogeluk te maken wordt daartegenover een beroep op de beter gesitueerden gedaan om een hooger bedrag te schenken Aangezien het werk van de Winterhulp uitgaat boven iedere verdeeldheid onder het Nederlandsch volk terwijl mede de uitkeeringen zullen geschieden zonder aanzien des persoons wordt een beroep gedaan op ieders volledige medewerking opdat door h t resultaat kan worden getoond dat het Nederlandsche volk in staat is eensgezind een hulp actie voor behoeftige landgenooten uit te voeren Ten slotte kan worden medegedeeld dat zoo spoedig mogelijk na de collecte een aanvang met de steunverleening zal worden gemaakt zoodat de uitkeeringen in ieder geval gedurende y maand December zullen plaats hebben Bü de steunverleening zal in de eerste plaats rekening worden gehouden met de groote gezinnen Verzoeken om steunverleening moe n worden ingediend bü de plaatseti ke directeuren Als zoodanig treden veelal op de burgemesters der gemeenten Slechts in enkele gevallen waar dit noodig was zijn speciale ver tepenwoordigers van de Winterhulp Nederland aangesteld Het eere comité in de provincie ZuidHolland Onder voorzitterschap van den minister van staat c mmissaris der provincie ZuidHolland is voor dat gewest en eerecomité gevormd om de actie oor het winterhulnwcrk in ZuidHolland te steunen en bij de bevolking aan te bevelen In dit comité hebben zitting genomen Prof mr P J M Aalbers minister van staat lid van den Raad van State Gravenhage W D Bekking lid van Sen raad der gemeente Rotterdam Rotterdam D G van Beuningfn directeur V d NV Steenkolen Hanielf vereeniging Rotterdam mr F E Briet advocaat lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal Leiden dr F O Bruiining arts lid van de provinciale staten van Zuid Holland Den Haag M de Bruyn directeur N V de Erven wed J van Nelle Schiedam prof dr H B Dorgelo hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft Delft mr F O Fock directeur van het bijkantoor Vlaardingen van R Mees tt Zonen Vlaardingen L 3 van Hollander burgemeester van Middelhamis en Sommelsdijk Middelhamis prol ir J Klopper president van den raad van beheer V d NederL lndische ffljoorweg Mij s Gravenhage J van Kranenburg notaris en voorzitter afd gfot bedrüf der Kamer van Koophan nen van het 2e h Sï gram roggïïïf pam ander br2 ai ni IM gram ander br J ï soen gebak voo 5 Nov l m I Dm £ Sfc trageldi heidsd a 5 ue met 15 enuiaa Elk der met 1 gensi 1 nen van de blotoï li reeht op hel ko4ÏÏ N P brood of i rantsoen ÏL J5gr meelofblo M Nov t m lDec r SUIKER BON No 16 j tgelAg van Ï3 Nov JiC BOTER EN VET BON 18 van de boterk gram boter ol 2 M injï lnne geldig vu jj jEJ 29 Nov BON 18 van de ytOtut gram raarg rin onSi l boter geldig v 21 iZ 29 Nov = 1 De bonnen welke OD M nog niet gebruikt ij S nog geldig l m q Dec Bon 17 van boter T tó nog geldig t m j9 NtT KAAS BON No 24 van alg btrth bonboekje 1 oi kuTllSt ra 1 Dec met 1 wt iS geldigheidsduur BON No 51 nogt am EIEREN BON No 37 Eén UpM g eenden ei 2uu el in UrtJ schaal geldig van K Nn W 1 Dec Bonnen up 1 Dei 1 oBgebniikt blijvea t M 1 BON 14 nog geldig t 1 B j THEE OF KOFFIE BON No 81 ons thM H pond koffie geldig tot M 20 December VLEESCH BON 1 Vleesrh 1 oai vkmé been inbegrepen ut een i vleescliwaren Bon 10 W nt eschwaren ranttorn Tleock ren geldig t m t Dm M grldighridsduBr M I tn In 09 Idem Is aiig tel icl a betember GRUTTERSWAREN BON No 82 ib gnmt i rijstemfel of rij tebloeia tl pd temeel gtmengü meel f i gries of rijst pu ldiii tpo der pl dig t m 29 Novfinberl BON No 88 uilslilttli ZSO gr gort ol artmoatofflëten geldig t m Dec BON No 83 3 0 grua taf mout of havervlukken f I Moem of aardjppelme Mikla t gort of gurlmout of geldig t m 27 Deel BON No 93 100 gran i t tarwe of gnesmeel f Blili aardappelmeel of pud dat 100 zetmeel bent M t m 27 December BON No 98 100 gram Btcntd of vrrmicelli of spa betH pM t m 27 Dec PEULVRUCHTEN BON No 56 j k t pealyn ten van 19 Nov t m 1 ee LEVERTRAAN Alleen op bon van artii m Mf tx per houfd per wt ZEEP bon No 29 150 gram toiletzeep ut 120 tnm hai zeep of 200 gram ciMe tm 25 gram zeeppoeder ó lOPj teepvlokken ui 2 H Jj werkende waMhniiddelm gnun vloeibare zeep ll 13 Nov t m i Det t Deie bon geldt o k votr l WTWeh per 8 K i dro w rgoed BON No 11 50 gram if een tube si lieercréme pot scheerzeep f eldie wi Augustus t m 31 DeoemlW Op een bon één rant weniw zeep mag verkocht w r stuk toiletzeep van de nw samenstelling van 75 pain VASTE BRANDSTOFFEN Gedurende November il lg voor één eenheid TZ Boos M 05 00 en I i i hntie r bonkaart dislribntle brand storren haarde n TJ bMS 7 08 9 l 14 van bonkaart ï ïl cenrtale verwarminr bons gemerkt S één eenheid 2e zLt cokes één eenheid 2 J Bons W 09 10 en 11 T S kaart dislribulie va ile f fen haarden kjcr één eenheid turf PETROLEUM PETEOLEllMZEGEI 1 VU 2 Z pelroleuro ï Nov t m 29 Dec umit Periode B vo 2 K bnishonding geeft J koopen van JJSri Geldig t m 15 D VOOR DE HUISOfEREN BON No Jl N luMidca van y a m5 l n l KG 1de V I K G Wem p JI Jo idem groep V roep VI 3 KG idW BON No S ve katten van 1 t K C ka ttenbrood u I Na 30 November IJ2 ne 8 van bedoeld i pi geldig en mag d f vordCD aangenooie