Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

10 E BLAD VRIJDAG 29 NOVEMBER 1940 1 MiM ii iia II j w AT AAR ANNEER 7 Moordrecht Bouw van nieuwe tapijtfabriek te Moordrecht Doelmatig gebouw van 88 bij 35 meter dat op palen drie en een halven meter boven de uiterwaard komt te staan Cantines aan den Uuel Schouwburg Bioscoop Was ik maar nooit getrouwd met Kathe von Nagy Lucie English Paul Kemp en Georg Alexander Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Zondag 10 30 uur Verbodai lading met Hans Albers 30 November Straat en huis aan huiscoUecte voor Stichting Winterhulp Nederland 30 Nov Straat en huis aan huis colIccbe voor Stichting Winterhulp Nederland 30 Nov 2 30 unr Reunie Eerste voordracht leergang ds H Cramer voor VolksuniversHpit APOTHEjKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Winterhulp actie INGEKOMEN Gimr Bij den penningmeester van het Wintérhulpcomité Gouda is ingekomen een gift van ƒ 200 van de firma Vroom en Oreesmann te Gouda IN EERE COMITÊ VOOR ZUIOBOLLAND ZITTING GENOMEN In een onder voorzitterschap van den minister van staat commissaris der provincie Zuid Holland voor dit gewest gevormd eere comité om de actie voor het Winterhulp werk in ZuidHolland te steunen en bü de bevolking aan te bevelen heeft op uitnoodiging van den commissaris zitting genomen de heer J van Kranenburg notaris en voorzitter van de afdeeling grootbedrijf der Kamer van Koophandel voor Gouda en omstreken alhier Benoemingen aan de K H B S Bij beschikking van den waarnemend secretarisgeneraal van het depa tement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen is aan de R H B S te Gouda benoemd m vasten dienst dr P V d Berg thans tijdelijk leeraar en zijn weder tijdelyk benoemd tot leeraar de heeren C H van Maanen H Fredrik e en W J C van Paassen VERLENGING VERBLUFVERGUNMNGEN VREEMDELINGEN Aanmelding op a s Dinsdag De Commissaris van Politie deelt mede dat vreemdelingen wier verbliifsvergurning per 1 December a s afloopt zich voor verlenging hieraan op 3 December tusschen 8 30 en 1 uur en 2 en 4 30 uur aan z jn bureau Markt 27 moeten vervoegen TOT COMMISSARIS VAN VENNOOTSCHAP BENOEMD Onze oud stadgenog de heer L Proos Hoogendijk directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging N V te Amsterdam is benoemd tot commissaris der N V Hollandia Fabrieken Kattenburg en Co te Amsterdam DE HEER H ZANEN CZN TOT EERELID BENOEMD Van Nederlandsche Vereeniging van wegenbouwers In de te Amsterdam gehouden wintervergadering van de Nederlandsche Vereeniging van wegenbouwers is onze oud stadgenoot de heer H Zanen Czn te s Gravenhage die als bestuurslid had bedankt tot eerelid der vereeniging benoemd ADVERTEERT X IN DIT BLAD 2 IfADSlIEUWS TSCHOOL VAN SoPBOUWDIENST BEGONNEN 0ljljvend te Gouda gevestigd afliEUUCBT IN ZWEMMEN BtANGBUK FUNT g ten betoek aan TBneheldene itta is ten slotte de kens e tS ma Oenda tot het veeticen JKjB iportMlMMil voor den Op 1 land i nu eenmaal niet dik be Sastt gemeenten die aan de talStÖ ir voor zulk een school te S oldoen Daar ïyn vraagstukfjf i verbonden van legering portVf r jymnastieklokalen doch de eisch is de school moet de ng neDoen over een overaeKi r gi Want het legertje bü den ilenst te kweeken corps SSJing hebben over een overdekt af Qffuwdi a en hulpsportleiders zal er ffjan gaan meewerken om het veel JTWel te hooge percentage niel gifrf dat on waterrijke vaderSpttlt 200 snel mogelijk te redu iis de Goudsche Courant reeds Jmk tijd geleden meldde zal de S dienst binnen afzienbaren tüd Jgim omgevormd tot een ArbeidsK4 bü welken dienst jaarlijks alle SSr van een te bepalen leeftijd en Jl tartoe lichamelijk geschikt ziJn JJIggden voor zekeren tiJd worden a rgebracht ea moet dus als het eerste contin gt wordt opgeroepen klaar zijn om jgngelui te ontvangen en hun Ji mHjlie verzoi ging zal dan in de I ziJn De sportscholen van den liienst hebben dus een hoogst jrijke taak te vervullen KftM geheel zijn er vijf scholen De IMÜKboo om ze zoo te noemen is Om Haag gevestigd onder den naam iCtnlraal Sportopleidings Instituut Bant J Serre die zün sporen op y l Hibi ed heeft verdiend heeft de dJABg van deze school die de corps ifdeelingssportleiders vormt VerIvzijit er nog vier districts sportscho la voor ieder district van den OpiHWlienst dus één Ginda hseft de school van het eerste Mrfel Zij is gevestigd in de school I bet Paradijs waar de manschapfm leslokalen en logies vinden Hartelijke ontvangst in Gouda 1 commandant van de school Ie nt A H Schreuders is enthou tover de ontvangst van zijn school jlOouda Van de Goudsche autoriteilof en spec aal van den loco burge lÊta mr H P C M de Witt Wu i n van den chef van de afdeeling Milture Zaken ten stadhuize den heer ISdiat heeft hy bij de voorbereiding W 4e veitigmg der sportschool alle m lyke medewerking ondervonden b dee vlotte medewerking ontmoet kkter Schreuders nog dageliiks büiwrtieeld bij het zoeken naar gymnasfcUflkalen en sportvelden Hij twijfelt t u zijn eerste ondervindingen ook l san of er zal ook tusschen de toitehe bevolking en de leeraren en gi en vdii iijn school een prettige iBwuding groeien Aia de school is verbonden een kern Must psrsoneel Want de school is op zichzelf staand onderdeel dat h igen administratie voert en zijn m keuken heeft Voor het goed Uonneeren van het een en ander ehoonhouden van de logies en de Mlen voor het bureauwerk de j l wn het materieel enz zyn na Mdk nogal wat mannetjes te gebrul Docenten cursisten en leerplan m de school zijn tien docenten Woonden van wie twee specialis De docenten hebben de bewegdheid M O L O dat wil zeggen joorden leek begrijpelijke woor o z j hebben de bevoegdheid om P een H B S of gymnasium les te IWen in lichamelijke opvoeding Het aantal cursisten bedraagt onJ r 150 Zij worden zooals hierJ reeds is verteld opgeleid tot sportleider Er wordt onder gegeven in athletiek spel OjBnastiek en zwemmen De twee aalisten zullen les geven in ana D Gouiische Courant biedt de groots pabUdteit In fevto wordt eiken avond b t vete dnixendeB abonaé i bfzorgd in OO0DA Alphen a d Rün Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskpop Driebrufge S Gouderak Haastrecht Heken f dorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d UsseL Ouderkerk a d Uisei Ondewater PoUbroek Reeuwijk Schoonho ven tolwijk Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS 1 S gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONDEN MEDEDEËUNGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regeU f 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prezen volgens speciaal tarlet KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels t 0 25 elke regel meer 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bU vooniitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 15 JAAR GELEDEN In eene zitting van den gemeenteraad te Haarlem is tot praeceptor aan de latijnsche school aldaar benoemd de heer dr B W Hofman conrector aan het gymnasium te Gouda se JAAR GbLEDEN De op het stadhuis aangekondigde kostelooze koepokinenting kon wegens ziekte van het kalf niet doorgaan en is 14 dagen uitgesteld Z5 JAAR GELEDEN Bij de alhier gehouden aanbesteding door B en W voor hftt maken van den onderbouw van de 3e ot enbare bewaar school waren ingeschreven 11 biljetten Laagste inschrijvers waren G Heemskerk en L A van Straaten te Couda voor ƒ 23 050 tomif physiologie en eerste hulp bij ongelukken Voor athletiek en de spelen moet men natuurlijk de beschikking hebben over eenige goed ingerichte sportvelden Men is daarover thans nog aan het onderhandelen maar als bewijs van 6 n goede samenwerking kan worden gemeld dat deze week de voetbalclubs D O N K en O N A geheel belangeloos haar speelvelden ter beschikking van de sportschool hebben gesteld Men ziet dus dat ook buiten de officieele personen Gouda de nieuwe school gastvrij tegemoet treedt De duur van een cursus is vastgesteld op drie maanden Dan komt een nieuwe ploeg die uyt de buitensport betreft onder betere omstandigheden zal kunnen werken dan de eerste want dan toch gaan we het voorjaar tegemoet met meer zon dan in de e sombere wintermaanden HET MONUMENT TE DELFT Onthulling op 21 December Maar wg vernemen zal op Zaterdag 21 December a s de plechtige onthulling plaats hebben yan het monument op Jaffa te Delft voor de in en nabij Delft gevallen Nederlandsche militairen UITBREIDING DER AMBACHTSSCHOOL MET PRACTUKSCHOOL EN LOKAAL VOOR AUTOGEEN EN ELECTRI8CH LASSCBEN Het tekort aan practijklokalen was oqrzaak dat de laatste jaren aan de Ambachtsschool te dezer stede leerlingen moesten worden afgewezen Een plan voor uitbreiding met zes lokalen werd in verbind met den toestand van s rijks financiën niet goedgekeurd Een ander plan werd ingediend n l eei nieuw grooter schaftlokaal zelf bouwen en het bestaande schaftlokaal inrichten als practijklokaal en een theoriezaal bestemmen voor laschlokaal Door de militaire bezetting der school kon geen uitvoering aan het plan gegeven worden Toen einde Juli de school vrü was is er direct begonnen met den bouw van het schaftlokaal door de leerlingen en nu reeds is het in gebruik genomen Het bestuur heeft bericht ontvangen van het departement dat het mag overgaan tot het aanschaffen van machines en gereedschappen zoowel voor het nieuwe practijklokaal als voor het laschlokaal Met bekwamen spoed wordt er nu gewerkt deze lokalen in te richten Wanneer het laschlokaal geinstalleerd is is het de bedoeling speciale cursussen te geven in autogeenen electrisch lasschen De deelnemers kunnen aan het einde van een cursus examen doen voor een daartoe in te stellen commissie welke aan de geslaagden een diploma zal uitreiken Door deze uitbreiding is het bestuur in staat bij den nieuwen cursus welke 1 April oanvangt meerdere leerlingen toe te laten en him tevens te bekwamen in het lasschen Centralisatie in den eierhandel PLUIM EHOUDERS DIENEN ZICH THANS BIJ COÖPERATIE AAN TE SLUITEN Namens de Coöp Zuid Hollandsehe Eierveiling te Gouda schrijft men ons Voor de Coöperaties op het gebied van den eierhandel bewegen de maatregelen welke de regeering in de laatste wek n op dit gebied heeft genomen zich in gunstige richting Verschillende pluimveehouders zoowel als verzamelaars die voorheen hun eieren rechtstreeks aan den consument leverden zagen zich genoodzaakt hun eieren te zenden aan zoo n organisatie Zonder twijfel zal hun aantal zich in de toekpmst nog belangrijk uitbreiden en het kan niet anders of de pluimveehouderij zal daarvan op den duur den gunstigen invloed ondergaan Immers het doel van de Coöperatie IS de belangen der pluunveehoyders te bevorderen Reeds verscheidene jaren hebben deze organisaties samenwerkend met ter zake kundige personen getracht tot een ordening in den eierenhandel te komen langs organisatorisch en weg Helaas mocht en ze niet altijd en overal de volle medewerking van den pluunveehouder ondervinden Voor velen van hun is de stap naar de coöperatie thans nog moeilijk Laten ze echter bedenken dat Jeze stap nu wellicht verhaaist is maar dat ze hem hoogstwaarschijnlijk zij het dan pas over een igen tijd toch gedaan zouden hebben Op elk Landbouwgebied heeft men het belang gezien van coöperatief koopen en verkoopen Hier lag de pluimveehouderij vooral in Zuid Holland wel ver achter De Coöperatieve Zuid Hollandsche Eierenveiling te Gouda heeft echter ook hier veel goed werk verricht Maar thans is meer dan ooit de tijd rijp om centraal te leveren en zyn belangen op te dragen aan een organisatie welker eenig doel is het bevorderen van de belangen der pluimveehouders AANBIEDING POSTPAKKETTEN Btnnenlandsche aan achteringang As Dinsdag 3 Woensdag 4 en Donderdag 5 December zullen binnenlandxche postpakketten ter verzending kunnen worden aangeboden nitsloitend aan den achteringang van het postkantoor Korte Noodgodsteeg De gelegenheid tot aanbieding van buitenlandsche pakketten blijft ongewijzigd aan loket 1 hoofdingang Ter vervanging van haar bedrijf aan den lagen Ooatzeedijk te Rotterdam dat bij de ramp op 14 Mei werd verwoest heeft de directie van de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken besloten naast het fabriekscomplex te Moordrecht een nieuwe tapijtfabriek te laten verrijzen Heden is voor den nlfuwbouw de eerste proefpaal geslagen Voor Rotterdam beteekent de verplaatsing van een industrieele onderneming als de KV T die akn eenige honderden mannelijke en vrouwelijke arbeiders werk verschafte een gevoelig verlies en het besluit tot vertrek uit de Maasstad is ook niet dan na ampel overleg genomen Aangezien het voldoende bekend is dat volgetft de principes van het plan Witteve op de voor woningbouw bestemde terreinen geen industrieele vestiging wordt toegelaten was het zeker dat h t bedrijf niet weer aan den Oostzeédijk kcm worden opgebouwd en bü het uitzien naar ander terrein te Rotterdam bleek de grondprüs het bouwfonds te zwaar te belasten Daar de K V T reeds geruimen tüd te Moordrecht grond in eigendom had werd aan verplaatsing de voorkeur gegeven te meer omdat concentratie van de Rotterdamsche en Moordrechtsche bedrijven ook economische aantrekkelükheid bezat BU het ontwerpen van de plannen hebben echter niet alleen economische everwegingen gegolden ook is aan het sociale element veel aandacht besteed zooals blijkt uit het project dat voorziet in ruime lichte cantines voor arbeiders en bezoekers vanwaar men een vrij uHzicht heeft op den kronkelenden Usel en het mooie Hollandsche polderland SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond PROGRAMMA VOOR ZONDAG A deellng IL 2e klasse B Fluks S V V V D L Gouda Excelsior O D S Overmaas Ü V S 3e klasse C Woerden D H S Olympwia V F C D C V Alpren Steeds Volharden De Pechvogels Fortuna O N A Het Noorden O V V 4e klaase A Vogel Rouwkoop V V L Lksse Texas Graaf Willem II T CN A G S V Teijlingen L D W S Wilhelmus Archipel 4e klasse C Boskoopsche Boys Moordrecht M S V Oudewater D O N K Haastreoht Gouderak Waddmxveen 4e klasse D Kranenburg Rijswijk V D S ïSpoorwük Zwart Blauw Schoonhoven Wassenaar Quick Steps B T C DelfiaD V K Ursus O B 4e klasse H Dindua Bolnee N H S C K C Dilettant Lekkerkerk D R L Steeds Hooger V N D Zwervers Reserve 2e klasse A Scheveningen II H V V II D H C m Gouda II HBS III A D O IV B E C II U V S II Reserve 3e klasse B Celeritas n H V V ni R V C II H B S IV Quick lil V U C IV Laakkvk artier UI B M T II V IO S II O N A II Reserve 3e klasse C Olympia II SparU rv 11 uur O N A III Schoonhoven II Opts Het fabrieksterrein van de K V T te Moordrecht bestaat uit een laaggelegen uiterwaard tusschen dan 4 m hoogen IJseMük en de 3 33 m hooge zomerkade Te ehoeve van den bouw van het éérste fabriekscomplex is destijds een deel van het terrein opgehoogd doch voor de nieuwe fabriek hebt de architecten ir E H en H M Kraayvanger een andere oplossing gevonden waardoor de fabrieksvloer 4 meter boven de uiterwaard komt te liggen op een boocii van 230 betonnen palen welke een lengte van 1 4 20 m hebben en een draagvermogen van 45 en 60 ton bezitten Aangezien de fabrieksruimte dan nog aitüd 90 cm boven de kruin vaa den dük uitsteeks is onderloopen zelfs bü den hoogsten waterstand practisch uitgesloten De nieuwe fabriek ten oosten van de bestaande fabriek en den bekenden stompen watertoren geprojecteerd zal 88 m lang en 35 m breed worden en een maximum hoogte van circa 12 m bereiken Het wordt een eenvoudig maar doelmatig ingericht gebouw met vloeren en Kelder van beton baksteenen muren afgedekt met een sheddak Slechts een deel vaivde fabriek over een oppervlakte van 49 X 37 m zal worden onderkelderd In de ruime fabrieicshal op den beganen grond wefd n de groote weefmachines geplaatst en er zal teven de met een glaswand afgescheiden smyr naweverij worden ondergebracht Aan den zuidelüken kant van de hal is een 4 m breede transportgang waaraan grenzsn de liftkoker de bergplaatsen voor smyma en kroonwol de verbandkamer en de toiletten en garderobes Beioekers op de galerij Getrouw Aan deze galerij grenst een voor dó bezoekers bestemde cantine welke gelegen is op het zuiden en door middel van een glazen wand een ruim uitzicht biedt op de rivier en het landschap verien is er een terras waar het bü goed weer ongetwüfeld prettig toeven is Niet alleen de bezoekers ook de mannelijke en vrouweHjke arbeiders hebben aan deze zonnig en schilderachtig gelegen zijde van de fabriek hun cantines en buffet die hen stUlig niet zullen doen verlangsn naar het verdwenen gebouw aan den Oostzeedyk Verdere bonwplannen In het kader van de concentratie der bedrü en is onderzocht in hoeverre meer proliit kan worden getrokken van de ruimte van het bestaande br iKs on pIeT en daarbij is men ti de conclusie gekomen dat bü overkapping van de binnenplaats van de oude fabriek een ruimte van 24 bü 48 m ontstaat welke het b t als centrale expeditieruimte kan worden benut Hiertoe zal binnenkort worden overgegaan en bovendi r zijn er plannen in voorbereiding om te Moordrecht een kantoorgebouw te stichten zoodat aan de jKlministratie welke thans in de gespaarde deelen van de Rotterdamsche fabriek is ondergebracht een behoorUjke huisvesting kan worden verleend Negen maanden werk Naar schatting xal de bouw vaa de nieuwe fabriek gedarende negea maanden werk geven aan tientallen arbeidcóa Met den bouw nog sooder maehtaes en zelf linda dé verwarmingriBstallatie ƒ is een bedfag van bijna ƒ 400 M0 ifeemoeld FEUILLETON Nadruk verboden NOODUNDING IN DE WOESTIJN Roman van J DEERMALLET HOOFDSTUK 1 Een stad zegt u Midden in de jWijn En geen product van uw j l Hangen vertrok zün bruin met r rimpels doorgroefd gezicht tot vergeeflijk lachje j ï antasie is één der weinige ka2 rfouten waarvan de Hangens t generaties verschoond zün ge j Wilde uw familie niet beleedi S woordde professor Floyd ter I et zyn duim de tabak in zün BZ aandrukte U zult echter i toegeven dat uw bewering g fantastisch klinkt voor een man SkSL S dan met het geogra C lewoek van de woett a Ik heb dat gebied niet alleen j richtingen doorkruist maar ik bovendien ontelbare malen overheen gevlogen Hm merkwaardig zeer merkwaardig HU slingerde zün lange beenen met een zwaai van de rooktafel kwa n uit den diepen fauteuil overeind en liep op de reusachtige landkaart toe welke vrüwel den geheelen muur tegenover het raam in beslag nam Volgens uw opgaven zou die geheimzinnige stad dus ongeveer tweehonderd myl ten Westen van de spoorlyn moeten liggen welke van Merta dwars door de woestyn naar Lahore loopt Zoo is het gaf Hangen toe Ook hy was opgestaan en liet nu zün blik aandachtig over de landkaart dwalen Ik startte met rayn machine kortvoor het invallen van de duisternis in Delhi vloog naar Jodhpur en week ongeveer op deze plek van de routeaf Hü wees met zün vinger een bepaalde plaats op de kaart aan en trok vervolgens in horizontale richting een lün welke Noordelyk van den mond van de Indus in Karachi eindigde Het was pas myn derde nachtvlucht en het noodlot wilde dat mijn kompas niet heelemaal in orde was De professor blies een paar geweldige rookwolken uit zonder zyn blik van de kaart af te wenden Ik wil de mogelijkheid tenslotteniet pertinent verwerpen bromde hy Een mensch leert in dit verwensclite tand nu eenmaal wel zich overn ets meer te verbazen AHeen datlicht daar zou ik aoo gauw geen verklaring voor weten te geven Bent u werkeHjk zeker van uw zaakT Volkomen zekert Ik zou anders toch absoluut niets hebben gezien Het was een groot aantal lichtpunten welke zich alle in een en dezelfde richting bewogen precies een faltkeloptochtl En al die lichten waren zonder uitzondering blauw Een fantastisch om niet te zeggen spookachtig tafreel Ik wil u wel bekennen dat ik eenzucht van verlichting slaakte toen ikhet zaakje achter my had Floyd keerde zich om en keek den piloot peinzend aan Hoort u eens ik zou het zelf wel eens willen zien Zoudt u er toe kimnen besluitm deze zelfde nachtvluchtmet mü en nog iemand te herhalen Waarom niet gaf Hangen gelaten ten antwoord terwül hü den brand stak in een sigaret welker zoetige opiumgeiu weldra de kamer doortrok U zult u echter persoonlyk met demaatscbappü in verbinding moetenstellen Op mün eigen houtje kan ikin deze geen toezegging doen Dat spreekt vanzelf De maalschappü heeft onze wetenschappelüke nasporingen tot dusver steeds gesteund Een telefoontje zal wel voldoende zqn En wanneer zouden wij over u kunnen beschikken Wanneer u wiltl Desnoods vannacht alt Hyn machine is in orde Uitstekend Als Gucker mijn medewerker zich onmiddeUyk vrij kan maken kunnen wij de zaak zoo gauw mogelük aanpakken Wel Mohan Deze laatste vraag gold een langen slanken Indiër die juist binnentrad en met gekruiste armen in de deuropening bleef staan Gucker SahibI Prachtig Laat hem binnen E zich tot Hangen wendend Als je van den duivel spreekt U zult enthousiast zün over Gucker Hy is niet alleen een büzonder knap geleerde maar ook een kameraad op wien men zich onder alle omstandigheden kan verlaten Een man om mee uit visschen te gaan Gelooft u zyn lasterpraatjesmaar niet riep een jongeman diejuist het vertrek binnen kwam en de laatste woorden van den professor nog had opgevangen HÜ trad haastig op zün vritnd toe en drukte hem de hand En jou vergeef ik het m n heele leven niet als je mü geen behoorUjke verklaring kimt geven waarom je müvanmorgen zoo vroeg uit bed hebt gejaagd Het spüt me geweldig Je bediende dien ik een half uur geledenaan de telefoon had vergat mü blijkbaar te vertelleo dat je nog niet opwas De schurk heeft er voor moetenteeien Toen hij mij wekte heb ikhem een haarbwstel naar zijn bc fdgegooid Vertel dus maar op wat iaer aan de handf Er was geen grootere tegenstelliBgdenkbaar dan tussclwn deze beide mannen Floyd was lang en mager zyn lichaam scheen door de gloeiende tropenzon byna geheel te zün uitgedroogd De kleur van zün gezicht zoowel als van zyn handen was van hetzelfde donkerbruin als de huid van de mimimies welke in oude Egyptische graven worden gevonden Gucker daarentegen was een man van melk en bloed Hü was klein dik en rond en bewoog zich in de tropiSche liitte van de Alhambazar street in Bombay met dezelfde stoicynsche gelatenheid als hy dit overal elders zou hebben gedaan Dit is Karl Hangen begon de professor die op een nachtvlucht van Delhi naar Karachi een buitengewoon interessante ontdekking heeftgedaan Als Hangen s waarnemingen juist blüken te zyn dan hebben wü bü onze expeditie door de woestün Tharr een heele stad over het hoofd gezien Wat denk jü daarvan Niet mogelük antwoordde Gucker verbaasd Wü hebben immers als ik het zoo zeggen mag degeheele woestün doorzeefd Geen dorp dat onze aanda ïht zou kunnenzyn ontsnapt Waar zou die merkwaardige stad dan moeten liggen HierI zei Floyd terwül hy eenspeld nam en deze in de kaart prikte Ahl riep Gucker verrast Datis inderdaad de eenige plek waar nog een en ander onopgemerkt zou kunnen zijn gebleven Denk maar eois aan dieHongaawehesap edi tto vaa yrafessar Barloviust Floyd nam verbluft zyn püp uit den mond n Waarlük dat is opvallend I Dat ik zelf niet eerder op die gedachte ben gekomen En zich daarop tot den piloot wendend In deze omgeving is twee jaar geleden een wetenschappelüke expeditie spoorloos verdwenen Dat geval heeft destyds heel wat stofdoen opwaaien en de critiek is onsdaarbü niet bespaard gebleven niet tegenstaande wü al het mogelükehebben gedaan om de menschen tevinden S En zonder resultaat Floyd knikte Men heeft algemeen aangenomen dat het gezelschap door een in datdeel der woestijn veelvuldig voorltomenden zandstorm is overvallen ea daarbü het leven heeft gelaten Verschrikkelyk mompelde Hangen Veel slachtoffers Vier Europeanen onder wie een dame de dochter van den professor die haar vader op al diens reizen placht te vergezellen Voorts ongeveer tien Indische dragers Het Klopt precies concludeerde Gucker zonder zün blik van de kaart af te wenden De expeditie maakte van den trein gebruik tot het eindpunt van den spoorweg aan het Gaiaer meer Vandaar is men in WesteOike richting d woestijn Ingetrokken Verder weten wü niets Wordt vervekl