Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 29 NOVEMBER H PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht KCNMAAL PEE DAG MELKBEZORGING In verband met de Uiife duulernu hebben de melkslijters in deze gemeente besloten in het vervolg maar éénmaal per dag hun klanten te bezoeken en wel t morgen VESTIGING VAN ROTTERDAMMERS Kr hebben lich 45 Rotterdammer op eigen gelegenheid in Bergambacht geveitifd terwui er vier van overheidswege zijn ondergebracht STEUN AAN KLEINE BOEREN In deze gemeente hadden zich 13 nne boeren om steun aangemeld In r n vergadering van de ter zake be ande etmimiisie zijn er 9 in de I unregeling toegelaten nl ze voor 1 steun in geld en drie oor C steun n natura LOSSTEIGER GEREED De nieuwe lossteiger in de gemeentchaven is gereed gekomen Het eerste chip dat met hout voor één der timmerfabrieken was geladen is er reeds aan gelost DEUKTE IN KRl IWAGENBEORUF In de wagenmakerU van de fa Van Stam alhier zijn sedert 15 Mei 194Ü meer dan 2000 kruiwagens vervaardigd waarvan verreweg het grootste gedeelte beetemd was voor de opruimingswerkzaam heden in Rotterdam DENKT OM IDENTITEITSBEWUS Voor de eerste maal is door de gemeentepolitie procesverbaal opgemaakt tegen een inwoner die geen identiteitsbewijs bu zich bad rEEDIKBEVRTEN VOOR ZONDA Ned Herv Kerk 10 uur v m en 2 3Ö nur n m Ds Ewoldt Gercf Kerk 10 uur v m en 2 30 uur B m Ds Terhaak Uitgpiredenen Ned Herv Kerk 10 u v m en 2 30 uur n m leesditnst GEVONDEN VOORWERPEN Gsvonden n paar kinderhandsclioenen te bevragen bg den ryksveldwachter A S Boekee Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 4 uur Ds Klüsener H D üeref Kerk v m 10 en B m 3 uur D Dam Ev Luth Kerk v m 10 uur Os Duyvendak uit Utrecht Evang Vereen Beursgebouw n m 3 30 uur de heer J Pik uit Zei t GEOOTE COLLECTE OPBRENGT De in de Ned Herv Kerk gehoudenextracollecto voor de diaconjn heeftopgebracht ƒ 905 VERUKZING ZUIDZUDE PÓLDER In Hotel v Haaften werd de verkiezing gehouden van een bestuurslid van den Zuidzyder polder Gekozen werd de heer P Baelde ambtsdrager4L NED BERV KERKIIk Bu de gehouden verkiezing voor ambtsdragers der Ned Herv Kerk werden benoemd tot ouderling de heeren J M Pfauth en T Poot en tot diaken de heer M v Briemen Jzn NAAIVEREEN TRTFO A De naaivereeniging Tryfosa heeft in de afge loopen week 252 kleedingstukken verdeeld onder 75 gezinnen TWEE PINKEN OVERREDEN Op onverklaarbare wijze was een landhek opengegaan dat toegang gaf op de poofbaan Leiden Woerden Twee pinken van den landbouwer v O waren dit hek gepasseerd en de spoorbaan opgegaan op het oogenblik dat de eerste trein vjs kwart over zeven naderde waajtKSor beide dieren werden gegrepenyen gedood Voor den veehouder een ei nstige schadepost De trein ondervond geen vertraging Boskoop PREDIKBEURTEN VOOR ZOI DAG Ncd Herv Kerk v m 10 en n m 3 uur D Jacobs Ccref Kerk v m 10 en n m 3 uur Ds Petersen Chr Geref Kerk v m 10 en n m 3 30 uur Ds Kleisen Rem Kerk Voor Vrijz Hervormden V m 10 uur Ds Thomson Geref Gem v m 10 en n m half 3 leesdienst c ZONDAGDIENST DOKTOREN As Zondag zal de Zondagsdienst worden waargenomen door dr C H Flim telef 38 Haastrecht PREDIKBEUR1XN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerkj v m 10 30 uur Ds W de Voogd v d Straaten Gercf Kerk v m 10 30 uur en n m 2 30 uur Ds J F W Erdmann Ned Heiiv Geref Evangelisatie v m 10 ui r de heer D van Tellingen jit Leiden n m 2 30 uur de heer G de Pater Moordrecht PDEDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C V Mourik Broekman avondmaal Geret Ker v m 10 uur en n m 3 u Ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie v m 9 30 uuren n m 2 uur de heer Okkerse DAMCLUB MOORDRECHT De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht waren H Admiraal P Twigt 0 2 J Verhoef D Alphenaar 2 0 G van Jevcren A Multum 2 0 H Verzaal N Boere 2 0 P Verhoef T Blitters wUk O 2 C Terlouw G de Bruin 2 0 Fr v d Heuvel G Twigt I l A Multum J v Jeveren O 2 J van J veren N Boere 2 0 BlUARTVEfCEENIGING OPGERICHT In café Posthui werd Woensdag op richt de biijartvereeniging Moordrecht Het bestuur werd als volgt gekozen C Corbeau voorzitter J Bos secretaria en T de Pater penningmeester Met de oprichting traden dertien personen toe als lid Als speelavond werd Dinsdag gekozen BURGERLIJKE STAND Geboren Willemüntje Adriana d van L van den Dool en T van oer Wouden Antje Maria d van T Fluit en K H Oosterom Nieuwerkerk a d IJssel PLOTSELING OVERLEDEN Terwül hy voor het doen van een morgenwanoeling zyn woonhui verliet zakte de 78 jarige P Hogendoorn gepensionneerd wegwerker plotseling in elkaar Een geneesheer onslateeroe den dood TE WATER GERAAKT Een bij een winkelier in den Prins Alexanderpoldcr inwonende wmkeljuffrouw wilde s avonds even per rijwiel uitgaan In de meeniog het schuurtje binnen te stappen belandde zü in een naast den schuur gelegen sloot Op het hulpgeroep snelde de heer des huizes toe die het slachtoffer op het droge bracht Weer van droge kleeren voorzien zag zy maar van het voorgenomen uitstapje af Ouderkeijk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONOA Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds J G Woelderink n m 3 uur Ds J v d Toorn uit Rotterdam Wijkgebouw v m 10 en n ra 2 30 uur de heer A de Redelykheid g o w Geref Kerk v m 10 en n m 2 30 uur Ds D A Vogel Oudewater INBRAAK IN TWEE WONINGEN Buit bedroeg slechts ƒ 10 Vannacht is te dezer plaatse op twee plaatsen ingebroken in de naast elkaar gelegen woningen van de heeren S T Verdonk hoofd der Chr school en E Groeneweg aardappelhandelaar aan den Biezenwal De daders die aan de achterzijde binnengedrongen zyn en de huizen door de voordeur verlieten hebben alles doorzocht maar de buit was niet groot By den heer Verdonk is uit een laadje oen bedrag van ƒ 10 ontvreemd bij den heer Groeneweg worden slechts enkele centen vermist De bewoners die boven lagen te slapen hebben niet bemerkt De politie stelt een onderzoek in PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en nam 2 4 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en nam 3 uur ds W van Dijk NIET GOED VERDUISTERD Wederom is tegen een zestal personen procesverbaal opgemaakt wegens niet voMoende verduisteren Tevens zyn eenige wielrijders bekeurd wegens het nitt tijdig aangeven van verandering van richting en rijden met niet voldoende afgeschermde lantaarn VOOR MIDDENSTANDSDIPLOMA GESLAAGD Te Utrecht slaagden voor het middenstarrdsdiploma algemeene handelsKennis de heeren W Kranenburg M Verheü en A Sangers OVERPLAATSING ONTVANGER DIRECTE BELASTINGEN De heer G A Schot ontvanger der directe belastingen invoerrechten en accynzcrr alhier is verplaatst naar de inspectie sGravenhage Recuwijk PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwyk v m 10 en n m 3 uur ds W Vroegindewei Ned Herv Kerk SIuipwijk v m 10 en n m 3 30 uur ds E R Damslé Geref Kerk v m 10 en n m 3 30 u ds P Warmenhoven Schoonhoven WONING ELDERS VOOR ROTTERDAMMERS BESCHIKBAAR De burgemeester deelt mede dat voor Rotterdamsche vluchtelingen al dan niet steunbehoevend die in deze gemeente verblyf houden de gelegenheid bestaat een huis of woonhuis te betrekken in Vlaardingerambachl Schiebroek of Overschie Zü die in aanmerking wenschen te komen kunnen zich ter secretarie opgeven WINTERHULP NEDERLAND Gistermiddag vergaderde de burgemeester met verschillende dames en heeren tot bespreking van de Vrydag te houden collecte en speldjesdag ten bate van de actie Winlerhulp Nederland De burgemeester deelde mede dat te beginrten met Noveml er elke maand een conecte zal worden gehouden H t ligt niei in de bedoeling om tt collecteeren in de zomermaanden De bestaande traditie s zullen worden behouden en het is de bedoehng dat alles van het landelijk standpunt zal worden bezien Aan het slot deed de burgemeester een dringend beroep op de aanwezigen om de collecte en speldjesverkoop zoo goed mogelijk te doen slagen ANDERE 8CHOOLTUD Burgemeester en Wethouders hebben besloten voor de Koningin Emmaschool de volgende schooltijden vast te stellen van Maandag tot en met Vryriag elke dag van 10 12 15 uur en des namiddags van 1 45 4 uur zonder speelkwartier BURGERLUKE STAND Overleden R Klooster 60 jaar echtgenoot van T van der Veen J P Caboort 40 jaar echtgenoot van H J C apeen C K de Groot oud 76 jr weduwe van F van Byl Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerl des voorm 10 en de nam 3 uur Ds Tj Tak Geref Kerk des voorm 10 uur en des nam 3 uur Ds W G Bovendorp NOTABEL NET HERV KERK Tot notabel der Ned Herv Kerk is benoemd de heer L Knot VERKIEZING GEREF KERK Als ouderling van de Geref Kerk is gekozen de heer J v d Knaap en als diaken de heer A van Rooyen BINNENLAND Waarom zoo weinig vleesch Schuld van de veehouders aldus Duitsche verklaring Waarom is er zoo weinig vleesch verkrygbaar Op deze vraag is het A N P van bevoegde Duitsche zijde medegedeeld dat blykfaaar al van vrthouders op het oogenblik hun slachtvee aanhouder instede van het als gewoonlijk aan de markt te brengen Inplaats van het gewone aantal van 16 000 stuTis worden er thans slechts 1600 stuks vee per week aan de markygebracht Voor zoover de redenen daarvoor naspeurbaar zyn schijnen zij te zijn gelegen in de vrees voor devaluatie en m vrees voor ingnjpende maatregelen ten aanzien van den veestapel Beide verwachtingen zyn ongegrond Pe mogelykheid van evaluatie behoort tot het ryk der fantasie De vrees voor een reconstructiexvan den veestapel in verband waarmede het voordeelig zou zyn het vee vooralsnog aan te houden of van andere maatregelen van dezelfde strekking werd eveneens ongegrond verklaard Het kwaadwillige gerucht aldus onze zegsman wil weer dat de Duitschers dé schuld van de vleeschschaarschte zyn Daarop moet worden geantwoord dat er vee genoeg is en dat deze materie geheel in handen vah Nederlandsche instanties is De schuld ligt naar de mecning van bevoegde Duitsche kringen ook niet zoozeer bij het bureau Voedselvoorziening in oorlogstijd maar bij de centrale landbouworganisaties welker onvoldoende voorlichting waandenkbeelden by de veetelers heeft latep ontstaan Indien in deze onvoldoende voorlichting geen wijziging ten goede komt zai zoo zeide men naar andere middelen moetefi worden gegrepen Voetg angers Ump Mi N WACUÏE NüG £ v METKOOPEN In verband met de nieuwe i aart tenngsvoorschruten o r vM ÏÏSuruik van voetgangerslantaatT ke voortaan mtsluiteiid bU naar beneden zullen mogen 11 1 verneemt de Tel van bevoewT dat het publiek goed zal doen 12 aanschaffing van deze lamaam even te wachten De RijW Cvoor de Luchtbescherming is ni voor de voetgangerslantaams nieuwe regeling te irnuii M niet kunnen volstaan met vo reeds goedgekeurde vneieansmL taarns die wit licht uustraler voudig een blauw papier n fblauw glaasje te bevestigen Bfi i lantaarns immers is de lichlSiS reeds met 80 procent verminderdT dat ten blauwe afsluiting on ier n2 de lantaarns practisch ongeschiktmaken Daarom zijn de autoritaÏÏthans doende nleu e regelen vw stellen Engelsche bomtnen ELF GEWONDEN In den nacht van Donni rdag op Vndag ii in eenige plaatMii an ons l2iluchtalarm gegeven mecvRndeeljTclukkig onnoodig Een aantal bommen kwam neen het platteland vaar ij bijna 2schade aanrichtten Eer boerderij u gebrand elders is een woonhuis nrairbeschadigd Groüter was de schade in een pluii n ZuidHolland aar ebt woonhui zen min of meer zwaar ijn beschadud en talryke huizen glavn hade krt Helaas zyn ook onder de burgerbevol king slachtoffers te btiicuren naine lijk elf gewonden oi der wie twM zwaar gewonde kinderen MAXIMUMPRUZEN VOOR Tülff De secretaris ge n£Faal waarnaneni hoofd van het departement van Handel Nyverheid en Sthrtp aart maakt bekend dat bij de Pnjzinbeschikkn turf no 1 welke 2 § de er in waS is getreden maximirtnpnjzen voor tof zijn vastgesteld De maximumprijzen bij verkoop door verveners aan handeiann bedxaKn varieerend naar de vernhillende pro ductiegebieden in Nc deriand met uit zondering van de Peei en undjrictai den naar de soorten van ƒ 4 tot ƒ 5 50 per 1000 stuks Voor turf produceerd in de Peel zim de pr m vastgesteld op een basis van ongmcer f per 1000 stuks Voor de gedêiia leerde pryzen wordt verwegen naarde Nederlandsche Staatscourant en naar de publicatie no 3 voor vervenmai voor den handel m turf van het Verkoopkantoor Fabneksturf N V te Ai n waarin de bovenvermelde betckikking is opgenomen By verkoop aan verbruikers bedragen de maximum pry zen de prijien al veendery hierboven bedoeld vfc meerd met de gebmikelnke vraeklkosten en een winstcp slag van in totaal ten hoogste 50 In de vrachtkosten mogen de gebruiks lyke bezorgkosten van den detailhandel niet orden begrepen EEN KASTJE van sigarenkistjes w 4 4L Trudi en de bal Die zg voor haai verjaardag vroeg TRUDI 7ei Albert ttgcn zijn KUkje als ik ou was vroeg ik voor m D verjaardag een fijne voetbal Ja Ik zal dingen vragen die jij wil hebben antwoordde zyn zusje met Kerstmis iB het met die slee net zo gegaan Ik heb h n gekregen en jij hebt er mee gesleed En nu zal ik zeker een voetbal vragen waarmee jij kunt spelerv Nee jongetje zo dom ben ik niet meer Maar jij kunt toch met ons voetballen Dat zeg je altijd En als het er op an komt mag ik nieta Ik mocht ookniet met jullie Indtaantje spelen Toe Trudi aU Ik een voetbal badzou ik me kunnen oefenen en dan werdik de beste van ons elftal bedelde Albert Dan moet je maar wafhten tot jezelf jarig bent antwoordde Trudi en ze gins meteen door met haar huiswerk Maar met haar werk ging het die keer Biet vlot Volgende week wa ze jarig en Albert had haar op een idee gebracnt Een voetbal wilde ze natuurlijk niet heb ben maar wel e n gewone bal een heel grote Toals In de heïe stad niet te trijgen wwi Toen ie verleden jaar btj tante Anna logeerde had ie er één gezien in de speelgoedwinkel daar Als ze eens zo n bal zou krijgen Wat Trudi deM Toen Trudi eindelgJi met haar huiswerk klaar was kwam moeder te kamer binnen Alben iel ze ga jQ eens ever naarde poït en bren de brief weg Alben we Juiat oiet tijo pOit7 p verumellng l ejig en toen moeder de kamer was tel hlJ tegen itjn auüje Wl i niei gun Trodi Ik ben 10 tUn met mijn puytiegeis bezig Trudi stond een ogenblik beslui leloua Ze kcpk naar de brief Het was een brief aan t Anna Ooed lei ie toen Ik tal wel gaan Toen pakte ze een potlood en gmg met de brief de deur uit Ze had plot eling een Idee ic zou leu achter op de enveloppe aehrijven Toen te in net p iK nm gine te 00 eer hank lf f n n achreef Ueve tante Anna Trudi I volgem vrt jaria en heeft een h l tr r bal gevraaad die I hier niei iiet rielHl e truien van uw neefie Albert Toen d brtcf la de bua lag bad TrxB a rou van rat te had gedaan Ato on er arhier kwam dat te uit r im l Uia fewhreven En mt pdpr mu J ¥ v Ar nooit h h e flat kinderen om jeti vroegen Vuur al bij tante Anna had te dat streng verboden Maar nu wgs het te Iaat De brief lag in de briBvcnbfl en kon er met meer worden uitgehaald Tante Anna komt Op een goede dag wat te mei haar vr tndinnetje aan t spelen toen het loontje van de mensen die naast hen woonden kwam aanlopen Trudi riep hij je moet direct naarhuls Je tante is gekomen Trudi weid vuurrood Nu was tante Anna er nu tou alles uitkomen Kon te unte maar even alleen spreken dan kon ze haar eerlijk vertellen dat zij dat op de brief had geschreven en vragen niet aan moeder en Albert te zeggen Trudi liep met lome schreden naar huis Bij de deur ontmoette te Alt ert en aan tUn gezicht zag ze onmiddelhjk dal hij lle wist Zoals ze later hoofde had hij toen hij op de gang tijn jas aantrok tante Anna het verhaal tegen moede horen doen Wat gemeen van jou begon hij Ikweel alles van die bal en wat je op diebnef geschreven hebt net alsof ik dalheb gevra d Je weet dat moeder nooitwil dat wKieu vragen Hy wilde Tb udi grupen om haar een flinlt door rlllaar te schudden n aar ze ontweek hem en zette het op een loijen Albert haar achterna En toen ja toen viel Trudi Gelukkig had te okjet aan zodat er tenminste geen gat in haai koos waa maar haar tieen was leelijk geschaafd Albert had er nu toch wel spijt van dal hy zo tegen haar i as opgetreden en hii hielp haar de wond flink uit te wassen Een kink ntli oorvijg Samen ts 01 11 e aaaia Je hui kan r binnen waar moeder en tante Anna zalen Maeder wierp een bote blik m de nchtmg van Alben kwam op hem toe en gaf bem een klinkende klap om de oren Maar hij heeft hel totb voor Trudi gevraagd tei tante Anna Osl d e er niet toe antwoorddemoeder bQ wist dat hij mets moHi vragen ook niet voor tgn lusje Altoen lei mets Toen Uep Trudi naai haar moeder Hoeder lei te maar ze kwam ntetverder want Aloert v e f ar w de rede Ze weel met rt ir g atbreven heH it w e fi t e 1 To T W n Aiuerl later ali eo WMfen zei Tiuai j v Toen ze m het pnik kwam ging ze op een bank zitten en schreef Dat was aardig van Je Albert En a s we weer eiens Indiaantjespelen 7ei Albert dan mag jij ook meespelen en ais de anderen je met willenlaten meedoen dan speel Ik ook niet Trudi been was gelukkig gauw beter en zo liep alles nog goed af LueiferspuzzEa LL JJ Ll i iJ Uit bovenstaande figuur die uit 16 vierkantet tvstwat ittoeteii 2 grote en 2 kl4 ine vwrk inirn worden gt vormd dnor 16 lucifers weg te lumen Wie kan dat Eerst probctt n or dan naar de op losKing kii I i i I I Het kastje dat je hier ziet is een mooi en practisch cadeau voor vader en hioeder Vader kan er potloden penhouders enz in doen en moeder kan het als naaikdslje gcbru ken De grotere jongens en meirjes zullen dit kastje kunnen maken Voor de kleintjes is het natuurlijk te moeilijk Voor de laden nemen we 10 sigarenkistjes die ongeveer 9 13 1 2 c m gruot zijn V e moe en dua aUe n nog de ombouw timmeren Daarvoor zagen we van 8 m m dik hout atht stukken ter grootte van de bodem van de laden Nu leggen we 5 laden en 4 plankjes t elkaar en krijgen zo de lengte van de vertikale tussenwand die net zo breed is als de laden lan z jn Twee laden en de tus enwand naast elkaar geïegd leveren de lengte van de grondplank op die even breed is als de lad n lang zijn We tegg en nu het geheel in de goede volgorde op elkaar en krijgen zo de ijrootïe van de achterzijde en die van de zij Go3d opge xist Jantje wtst een tchaal met koekje In de kast te staan Jantje Mee met heel veel moeite Daar vandaan t If leileideHjk wanneer je t Juiste plaatsje weet Maar hij xnoepte ntet t tou stout xifn Als hv t deed Heel de middn lw lde Jmntle Om het koi tje Hpr Moor hv eli ot2aam m h M i er geen Hmnéies fhms J wOn nirt snutfen M ar hrt piel I mrr Mntdet Itrhte tttt en Jmnln Krtea rr twtml kanten Ondtr de zijwanden komen voeten van 3 cm hoogte Het blad van hc kastje sieekt o er l 1 cm uit Bij het zagen van de verschillende delen moet je er vooral op letten dal de laden genoeg ruimte hebben je mot overal dus iets aan af en net als jt bij hrt knippen van eeh jurk de nader atnlinipl Tol slot taag je nog enige knoppen die iinn de binn Mi mt van de laden wor den w tgeschroefd Nu Ts het kastje klaar op de afwerkini na Die afwerking bestaat uit het aanbrengen van de kleur Je verft het kafct je b v lichtbruin en de knoppen donkerbruin en Ipkt dan alles mooi regelmatig In plaats van bruin kun je natuurtijk oo een andere kleur nemen dat hangt er van af waar het kastje komt te staan Misschien vmdt moeder het wel leak m ze een fel blauw of een rood ka ït1e krijgt Voor de V in ie ra vonden Keltingsmeden Een vi n de spelers noemt een begripsnaam b V levenümiddel en daarna een woord dat er bij past h v brood Met de laatste letter van dit woord moet een nieuw woord dat bij levensmiddel past worden gevormd b v druif Wie het eerst een passend woord roept krijgt een punt en mag een nieuwe begripsnaam en het beamwoord noemen Wie het eerst vijf punten heeft is winnaar Een gli S water omkeren Een glas water omkeren tonder dat het water eruit valt tou dat gaan denk je Je moet er n wijnglas voor nemen Je vult het glas helemaal met water en neemt een stuk papier dat goed glad ia Oat vel papier sthuif je nu van opiij zo ver over de opening dat geen enltel luchtblaasje tusaen het water en het papier komt Nu druk je je viakke hand op bet papier en keen het glaa om Neem je Je hand nu weg dan zat er geen druppeltje uitlopenWeet je boe dal komt De lucht drukt var onrt ren tegen het papier vandaai fiat het waier r niet lean uit louen ni nr h t Hir n veilteheid er t I iM f n fon o n ie of een uigotid krijgen Oefen je aus maai foedt T AADStLS i Met d is het fgn en lichtMet sp wast het je gezicht f en zonder iets er voor is het een gewicht Ra ra welke drie dmgen un riat Zoek uit onderstaande zinncti due daarin verborgen bomen Jtvpce rhabarbèr kooKt vlug Jan nam zijn les door na chooltijd Zij wil gra g leren piano pcfn Mijn l te helft is een vk n ijn 2de nwendig IfthnamsdeW en mijn heipt een deur om te dram n Wat ial Eventjes pret Miesje Myn zusje Kan v andJ iet op s hool kon cn e is i k Juffrouw Hebben jullie fi r gehaaid Mjesje Nee juffroo i aal van rlf ziek gi wordt n VreetTJ TTing bij dtii Ku r Aft Jaar snijd je me weer A s e J oeter schrten kunt 7ul ie j klaate vel g Tjw verlieïen Leerlirig O mi klanten 38 nog met scheren ik ychwr alleen naar vrei mdt lipgen Nu z i te de juffrouw 1 8 i H schrij r ns tien oorden Tii t I op Even lal T leve Hett haar pW lil en de iuffrouw las E ii f eieren dne eieren vier ïitren ts eieren Zfvi ii v ieren ne en eieren tirn ciri n r Oplossing van lu t Kruiswoordraadsel W w s j ande