Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

VRIJDAG 29 NOVEMBER 1940 gtVROVW düiSELIJKE ZORGEN IN VROEGER TIJD Geen Bonnen en toch handen vol werk tt jd zoo moeiUik is voor on jLm nu w dagelijks ge J n door de neteüge vragen Vl we eten en drinken en SzlSZ luUen we om kleeden fi tt wel interessant en mis üi wel troostrük eens iet jiSiBi van de tallooze zorgen van iSwou oes dagen in onze S ouden eeuw I TJSgerhuisvrouw had toen zeer ü Et minder beslommeringen aan S i dan wU anno 1940 Ongë UJ STiëefde zij zwaarder belast K teiekneld in het keurslijf der niichten ri weegen g pUchten JSgwemig uit immer er waren acaocerten of comedies en natuurJ nen bioscopen Een enkele maal Jj fogenoodigd op een gastmaal of JSiijielve er een geven en dan ÏTer eerst roet recht werk aan den JLlvoor dagen van tevoren tor verder was het dag in dag ui Z huisyrouw en haar dienstbode Ünl weegen t Was schoonmaken yoen wasschen strijken poetsen j jjrtn veraorgen koken met eindere ontspanning dan de weke idi rustdag met zijn twee kerk Uai en het dagelijkache buur Cftje e onmisbaar levensonder ffil er dan wel allemaal te doen M In de eerste plaats de zorg voor i toning de afgod van het burger ii in de 17e eeuw Het huis waarJiBBi onmiddellijk zien kon of de pgft een deugdelijcke huisvrouw fl 1rier waardij naar de oude wijsIdd van het Spreukenboek verre gll boven die der robijnen of slechts Jiilonzig wijf die er maar met de igli naar gooide Beel vaak l wam dit laatste type Dtrl eDS met voor en de uitspraak ng een vreemdeling over Hollanders tllü hunne huizen schooner hielden 10 hunne lichamen en hunne lichaKO dan hunne zielen was wat t ditt deel betreft stellig waar Dit woning waarin zoo hard gefM en geboend werd mocht slechts mor een gedeelte in gebruik worden nomen Als men de voordeur was ie ian7 vaak onder de luifel door tnn men direct in het voorhius het iBirek waar het gezin dagelijks vert hield en dat tegelijk als werk luU winkel school of herberg M deed zoodat t gezin zich meest tt het achtergedeelte moest behel o Aan dfii achterwand bevond zich t ichoorsteen daarnaast een gang it aaar binnenplaats bleekveld of Kfalerait leidde Onze beroemde hm de Hoügh heeft dergelijke doorIfkjo op zun oer Hollandsche doekjes lentuwigd Inde gang bevond zich dan de trap Uit de bovenverdieping waar indien t leiBi eenigszins welgesteld was k pninkkamer troonde In t begin der 17e eeuw kende men Mlilechts de gekleurde steenen vloeIB met zand bestrooid en met matl belegd daarna veel minder jtkilderschiig de houten vloer en WUpat Eerst was de gewitte muur lipmeai in gebruik later toen de wide tnenam kwamen er goudleeren iMBgiels of muren beschilderd met tadjchippen en jachttafreilen Beven pen fchouw bevond zich eentóoortteen stuk en aan de wandenW schilderijen fe du alles van vloer tot zolder nd ongelcoflyk keurig onderhou 100 werden de vloeren dagelijks Wirobd en met schoon zand be Mffl de tegels Tond den haard afge wnieii de schilderstukken die zelfs eenvoudige huizen vaak zeer kosf r waren met gordijntjes voor al te MMeslralen beschut En dan was een omvangrijk bezit aan tin en end koperwerk dat voortdurend Wt worden gepoetst jMrtl in de keuken of stove de j yati de Hollandsche huisvrouw r lederen dag de maaltijden wer lebruikt blonken en glommen de n planken de slaapkamer hoe langtr hoe een afzonderlijk vertrek bevond e bt lstcde met trapje of het 2 de kisten kasten èn kabinetP oor het Iinnenooed waarin ongeIr 3PPis fun linnengoed en Daar lagen opgyiast de tafel alkeM en divalen het lijfgoed hemden hals en zakneusdoeken bü dozynen beddelakens en sloopen van Haarlemsch Vlaamsclf Emdensch of Friesch linnen Een onuitputtelijke bron van vreugde en van arbeid Want er gingen heel wat werkuurtjes voorbij vóór de groote wasch die meestól met behulp van een waschvrouw thuis werd verzorgd keurig schoon gesteven gestreken en opgemaakt weer in de kasten lag En naast de zorg voor huis en kleeding had de huisvrouw ook nog de zorg voor de pot Het koken mocht niet in de eigenlijke keuken gebeuren daarvoor diende de snuiver t kookhok naast de stove En die was s morgens reeds vroeg in ge bruik want om twaalf uur werc e voornaamste maaltijd het middagmaal gebruikt Natuurlijk ging hieraan het ontbijt vooraf Zoodra de poortklok geluid de bakker op zijn hoorn had geblazen de melkboer was rond geweest kon het gezin gaan ontbijten zoo tusschen 7 en 9 uur Op de tafel die met een dwaal werd bedekt kwam brood van allerlei soort als mastelluus tarwe en rogge dooreen mik van fijn roggemeel duvekaters van fijn tarwemeel krentenbrood boter kaas in tal van soorten De laatste echter nooit samen met boter want men zei Zuivel op zuivel is t wtrk van den duivel Een wijsheid die we nu weer met succes in toepassing brengen Verder was spiering een geliefkoosde ontbijt tractatie Melk of bier werden Ijij het brood gedronken t laatste nog het meest en zelfs schrikten onze voorouders Éiet terug voor een krachtiger morgendrank als brandewijn of jenever Op t einde van de 18e eeuw spreekt Aagje Deken nog van een goede slok vaderlandsche morgendrank een glaasje klinkklare jenever Eerst in 1676 deden koffie en thee hun intree Nl het ontbijt als Vader zich naar zijn zaken had begeven en de kirtderen naar school waren moest Moeder de vrouw zich reppen om naar de markt te komen waar zü haar inkoopen deed want om klokslag twaalf moest het middagmaal op tafel staan En in t begin van de 17e eeuw vormden vleesch wildbraad en visch nog altijd het hoofdvoedsel Groente was bijzaak Dat aten de menschen voor den zondvloed zei men ghelikerwijs dat de beesten nu gras eten Meestal was de eerste gang de potagie of soppe waarin brood werd geweekt Daarna kwam b v warm rurdvleesch of schapenhutspot met meloenen of geha ft met krenten Dan weer eens kool schapenhutspot met wortelen of pruimen grauwe erwten met boter of azijn versche zee of riviervisch of stokvisch roomsche boenen en peulen Als derde gerecht vaak boter brood en komijnde kaas Want eiken middag waren er tenminste drie gerechten waaraan we dan ook kunnen zien dat men in de gouden eeuw leefde Op het noenmaal volgde het z g middagstik bestaande uit Brood boter en kaas om half drie a drie uur En dan moest te acht a negen uur het avondeten weer gereed ziin Dik ijls het overschot van den middsgdisch of ri stenbrii m t broodpan geroosterd schaper vleesch met appelkoek en ook wel visch En daar tus schendüor b d de huisvrouw met de maerte nog van allerlei te beredderen Er moest wo ïden gesponnen en geweven er rrioestién kleeren worden genaaid meestal met behulp van een naaister Tot zelfs de mannenkleeding weid thuis vervaiardigd En dan was er de groote voorjaarsschoonmaak en m t najaar het uithalen en de slacht Allemaal dingen die handen vol werk gaven Maar er was één goed ding in het leven var zoo n ouderwetsche huisvrouw waardoor ze t lang volhield ze ging met de kippen op stok Als te 10 uur de klok luidde en de stadspoorten gesloten werden was het bedtijd Wat zou de goede burger ook op straat doen r was daar net zoo ongeveer als nu toch niets dan Egyptische duistuji is Want straatverlichting bestond in die dagen nog bijna niet Wel hingen hier en daar laivJaarns OOE WE VAN OUD NIECW MAKBN Campltcaticg um een nlenwe wereldburger practiaek Kelost Wat te doen wanneer baby ilJn komst in den winter gemeld heeft met het moeilijkste stuk van onze garderobe n L den mantel Indien het mogelijk is een ja te koopen is het a moedertje gedwongen een zeer ruim model te kiezen dat haar later mis chien niet zoo flatteert en wellicht levert de klerarenkast nog een goede winterjas op die met wat handigheid en een bescheiden aantal puntep van onze textielkaart heel geschikt veranderd kan worden r O On oudje i een defdijke portja iets getailleerd van een zwaren tweed of beermstof De nieuwe heeft een voorpand van imitatie aatrakan dat het figuur ten goede kooit en een platte kraag van de mantelstof eveneens bezet met astrakan We koopen 30 cjn astrakan van 140 cm breed dat nu reeds te krijgen is evenals andere imitatie bontsoorten en een lapje voering Men zal U hiervoor van 7 punten van Uw textielkaart berooven Voort zoekt u twee aparte knoopen Kraag rever en een gedeelte van het voorpand worden nu van de oude ja afgenomen Het astrakan pand wordt aan den linkerkant vastgenaaid van boven op den mantel geknoopt met de beide sierknoopen en verder onzichtbaar met groote drukkers gestoten Het model kan later gemakkelijk weer vernauwd worden tfcrwijl een smal keren ceintuurtje er heel goed op zar staan Op deze wijze kunt u er nog lieel lanl plezier van hebben die des avonds werden op gestoken maar de smeerkaarsen die rein brandden leken uit de verte niet meer dan gloeiende spijkers en de veiligheiii liet zeer veel te wenschen over Vechtpartijen kwamen herhaaldelijk vOor en hadden aangezien iedereen nog wapens droeg m ar al te vaak een noodlottige afloop t Was du voor de huisvrouw zeer zeker geraden s a nds thuis te blijven en vroeg te ruste te gaan Ze kon na zulk een welbesteden dag met een gerust geweten het hoofd neerleggen R DE RUYTER v d Feer JjMscfteH 16 € 1 Z5 AFSPRAAK OP BE LANGE BAAN Du je komt ons gauw eens opioeken zei Kees Beslist ik kom M n vrouw kent je nog niet Ze zal het erg aardig vinden kennis met je te maken Ik kan dus op je rekenen Goed Wartneer d n Nou laten we zeggen a s Vrijdag schikt je dat Kom dan eten Best Vrydag We rekenen op Je riep Kees nog Hij stopte me z n adres m de band en sprong op de tram Dien Vr aag kon ik onmogelijk bij Kee gaan eten Ik stuurde bloemen met een vriendelijk excuusbriefje en kondigde mijn bezoek aan voor den volgenden Vrudag Weer kwam er iets tusschen Ik stelde t nog een week uit maar toen kon ik ook niet Toen werd ik tnet de zaak verlegen en durfde geen afspraak meer maken Toch bleef ik me voornemen Kees enz n vrouw te bezoeken Wat drommel ik vond het toch zeker geweldig leuk dat ik m n ouden schoolkameraad weer eens ontmoet had en bovendien was ik er erg benieuwd naar wat soort vrouw hu had Nee beslist zoodra ik de gelegenheid kreeg Die gelegenheid liet een half jaar op zich wachten Toen trok ik op een Vrijdag ja want ik had zoo n gevoel dat t toch een Vrijdag moest zyn de stoute schoenen aan en belde aan Kees zijn flat Een dienstmeisje deed me open en liet me in de salon Een allerliefste jongedame ontving me daar en nam glimlachend mijn bloemen in ontvangst Mevrouw ik ben werkelijk verrukt kennis met u te maken zei ik Heusch waar Ja ik had niet gedacht dat Kees vrouw er zóó charmant uitzag Werkeluk ik benijd hem Maar wien dan toch Uw man O bedoelt u mijn man We zijn heel oude vrienden al van de schoolbanken ziet u Zoo zoo En wilt u me nu een groot genoegen doen Natuurlijk Vertelt u me dan een eerst wie u bent Ik stond verbluft en totterde Ik maar ik heet toch Gouveme Frits Gouveme Heeft Kee dad nooit over me gesproken Ik heb uw naam nog nooit gehoord tenminite En en Kees had me nog wel ui genoodigd om te komen eten En mij u mets gezegd Hoe kan üat Ja maar die uitn x diging dateert ai van een hall jaar geleden 0 maar dan Waar is uw man eigenlijk In Rotterdam Wat In Rotterdam Och wat jammer Ik had me er zó op verheugd hem te zien Nu als u rilet mij genoegen wilt nemen dan noodi ik u uit te blyven eten iJDolgraag natuurlijk t Was onUettend gezeUig Ais ik geweten had dat Kees zoo n alleraardigste vrouw had was ik beslist een half jaar eerder gekomen Op dien ailereersten Vrydag Tuen ik wegging B nijddè ik Kees dubbel Ik liep op straat en had nauwelijks eeit paar stappen gedaan toen ij den gejukivogel zag aankomen Kee nep ik al terug Hoe zoo terug Uit Rotterdam bedoel ik Hoe kom je daarbij Ik dacht dat je in Rotterdam was Wie heeft je da nou weer verteld Je vrouw natuurlek Ik heb juist by haar gegeten Gegeten blu mijn vrouw Maar waar dan By je thuis naluurluk Thui Waar dant Tuinstraat 8 Kee gezicht klaarrde op vertrok dan tot een grgn Dat is al te nfal Weet je dan niet dat we twee maanden geleden verhuisd zjjn Daar wonen nu heel andere menschen Neoit van myn leven ben ik zóó geschrokken Haar na dien schnk werd ik blij opgelucht dolgelukkig U begrijpt dat ik direct de dame van Tuinstraat 8 opbekle Haar naam stond op de deur En nu eet ik lederen dag bij haar want we zijn sinds drie maanden getrouwd Kees en zn vrouw echter hebben me nog nooit bü hen thuis gezien hoewel er alweer heel wat Vrgdagen ver loopen zyn V FRITS Leuk Sinterklaascadeautje Een paar keurige gehaakte handschoenen lekker warm en vlug klaar wie zou daar niets voor voelen Vooral als geschcnkje t Prettigste van dit model is dat we er zoo heerluk onze wolrestjes in kunnen verwerken Voor bovenstaande handschoenen met een boord van 15 steken hebben we noodig pl m 30 è 40 gram wol van elke kleur Desgewenscht kunnen we de bbord natuurlijk langer maken Inox haakpen 214 We haken gewone vaste steken maar letten erop dat we de eerste tien in de voorste steek de volgende in de achterste steek insteken enz En hebben we dit gedaan voor de linkerhelft dan moeten we voor de rechterhelft het omgekeerde doen d w z eerste toer ichterste steek opnemen volgende toer voorste steek We zetten op 65 steken Hierboven maken we 4 toeren vasten Aan de polszijde n ken we één windring voor de IxionJ Hier haken we tot op 15 steken van onderen en terug De volgende toer wordt tot het eind doorgebreid De pink wordt 3 of 4 toeren breed alle andere vingers ook de duim echter 5 of 8 toeren De ringvinger beginnen we op 15 steken van den top en zetten er zoo lossen bij op De minderingen aan de pols 4 è 5 moeten gelijkmatig worden verdeeld De ringvinger begint 4 steken hooger dan de pink dus 16 St van den top weer 20 lossen erbij opzetten De wijsvinger begint op 21 steken van den top 18 losse n erbij opzetten De duim begint 1 st van den top 14 lossen erbij In den duim maken we aan de polszüde een extra mindering niet op 15 maar op 20 steken van den onderkant Hebben we de vier helften klaar waarbij we geducht moeten opletten op 1 i n k s en re c h t s dan haken we zoo noodig om de twee bovenbeUten rondom nog een toertje erbij Dit geeft een mooieren vorm aan Voorzichtig met Uw woMchgoed ENKELE NUTTIGE WENKEN VOOR DE HUISVROUW Deze we ek vervolgen we onze raadgevingen op het gebied der waschkunst die we ontleenen aan een raadgevingen yp het gebied der waschkunst die fve ontleenen aan een boekje van de NjV Intern Kunstzijde Verkoopkantoor te Arnhem met een praatje ov r Koosen Ie Deze I moeten voorzichtig in een lauw sopjf worden gewasschen 2e Goed spoelen en het water er uit drukk 3e Bij matige warmte drogen dus niet iri deifelle zon of in de onmiddellijke nabijheid van een kachel of radiator i 4e liever niet strijken VV f geweven bontgedrukte kleedingstukken Iden d volgende regels 1 K ud wiasschen in slap zeepsop 2e Goed spoelen en aan het spoelwater iets azun toevoegen 3e Oprollen in een witten doek om het water er zooveel mogelijk uit te halen daarna 1 onmiddellijk weer uitrollen dus niek opgerold laten liggen 4e an den verkeerden kant droogstrijken maar niet te heet Lichtgekleurde eenvoudige kleedingstukken kunnen eersj te drogen worden gehangen en moeten daarna eveneens aan den verkeerden kant worden gestreken Gebreide gocderea b v ehameme lei In een slap koud zeepsop wasschep 2e Goed uitspoelen en in een doek rollen 3é In oorspronkelijken vorm drogen 4e Aan den verkeerden kant strijken niet te warm Tricotacei en breigeederen I bovenkleeding Ie In een koud slap 7eepsop wassChen 2e Goed spoelen en aan het eerste spoelwater wat azqn toevoegen 3e Oprollen in witte doeken om het Water er zooveel mogelijk uit te halen 4e Opspannen in den oorspronkelijken vorm en op de oorspronkelijke maat en zoo drogen Niet striken de toppen Daarna met een van de twee kleuren de helften steek op steek aan elkaar naaien Een bijzonder aardig effekt maken ook deze handschoenen als men den bovenkant van frottéwol maakt maar dit is moeilijker omdat men dan geen steken kan tellen Bovenstaand patroon is voor een middelmatige hand Heeft men een bijzonder kleine of een extra groote maat noodig dan legt men de hand even op een stuk papier trekt den vorm met een potlood om Men kan dan gemakkelijk zelf zien hoeveel steken lEorter of langer de vingers moeten zijn GordDneo na Ie Het stof er voorzichtig uitkloppen en voor zoover het om echt geverfde stoffen te doen is eerst in koud daarna in warm water wasschen 2e Wasschen in een lauw sop door voorzichtig op en neer te halen 3e Goed spoelen en in doeken rnlen en door erop te drukken het water zooveel mogelijk te verwijderen 4e De goederen kunnen di An een nog eenigszins vochtigen toestand worden opgespannen De niet opgespannen stukken worden in eenigszins vochtigen toestand met een matig warm strijkijzer aan de keerzijde gestreken Bonfaiwaeia ea faandwerkeii Ie In lauw zeepsop wasschen door zichtig op en neer halen Als t schuim verdwijnt nieuw sop nemen 2e Goed uitspoelen 3e In doeken rollen en door drukken het meeste water eruit halen 4e Groote stukken kunnen als ze nog eenigszins vochtig zijn met een matig warm strijkijzer op een zachten doek gestreken worden Kleine borduur duuren handwerken moeten als ze nog eenigszuis vochtig lyn met roestvrue spelden op een kussen gespannen gedroogd orden Niet in de nabijheid van kachels of radiator Zou hg komen Als ik s avonds in mijn bedjeUitkijk in de donkre straatAls ik opkuk naar het maantjeDat daar stil te schynen staatDenk ik telkens aan mun grotenTrouwen vriend Sint Nicolaa Met z n dikke zak vol speelgoed Suikergoed en speculaas k Denk dan t i dit jaar erg moeiliik Door die duisternis te gaan Zou hu komen Zou hij t wagen Of blijft hü maar thuis voortaan k Denk ook kan hy lekkers kopen Gaat t in Spanj ook op de bon Wat een vragen wat een zorgen k Wou maaf Hki k hem chrijven koni Ja ik sphrijf henl dadelijk morgen Lieve Sinterklaasje toe Kom toch spoedig naar ons landje Ook al weten wiJ niet hoe Ook al heb je maar héél weinig Suikergoed en speculaas Overal waar kindren wonen Hoor jij toch hé Sinterklaar MARIE MICHON Jeugd W da vorïNjfiuisje j niel lUcUet W Kten juHie dat ook de dieren vet Sinterklaasfeest vieren jg een Nu maar dan ga ik Bj is vertéllen hoe bet feest Ijjyfevierd bij de muizenfamilie W i IS een deftige muis met lU gewichtige snorharen en alle Wdm muizendorp dat onder ViJr aaspakhuis van meneer r d groeten meneer Knabfc 2 S als zii hem ontmoeten Ito r s wethouder van het dorp 1 toopt hü altUd in een nette jlj tMledc jas en hij heeft een ii3i 1 mooie gele knop hij een in het pj khuis ge W ongebnukte lucifer ife neer Knabbel weet js er rat groots op Andere J n hebben ook wel wandel ZIJ in het pakhu J vonden f it een rwart knopje op a afgebrande lucifers zyn ir rl fi niet fcL L lekwf even deftig als Ü is voorzitster van het dameskransje Het smakelijke kaaskorstje dat jaarlijks een collecte houdt om de arme muizengezinnen eten te kunnen geven Maar al heeft Ma Knabbel het erg druk toch zorgt zij altijd in de eerste plaats voor haar vier kinderen Piet Wim Claartje en Sientje En als er een verjaardag is of een ander feest daftl weet Ma Knabbel het zo gezellig te maken Pa Knabbel helpt haar daarbij troOw en dagen van te voren doen zii bu iden eel geheimzinnig zodat de kinderen meuws ierig worden Maar al zijn ze nog zo nieuwsgierig Pa en Ma verkiajipen nooit iets want dan zou de aardigheid er natuurlijk ineens ai zijn Zo was het ook tijdens de dagen voor het SinterklaasfeeM Pa en Ma liepen met erg geheimzinnige gezichten rond en op een avond waren ze s meii weg geweest om de muizenSint Nicolaas te spreken Ja die bestaat hoor al dachten jullie misschien van niet Ein lelijk v as het gezellige en zo lang verwacllte avondje aangebroken Na het avondeten dat bestond uit geroosterde broodkruimels en worstevelletjes zat de ftmilie Knabijel rondom de tafel Vooral de kindften wachtten in spanning en met ongeduld op de dingen die komen zouden Helemaal gerust waren ze niet Wim Cla t e en Sientje waren wel heel gehoorzaam en lief geweest maar ook lieve en gehoorzame kinderenMoen een leel enkele keer wel eens ietA dat n t goed is En omdat Sinteri as liies weet l on je toch nooit wetenT Een beetje angstig wa het wel en Sien je de jongste zette zelfs een pruillipje Pa troostte haar Sientje was een zoete meid en hoefde niet bang te ziJn Maar Piet Bedenkelijk keek Pa naar zijn oudste zoon die wat wit om zijn snuitje zag Zijn staartje hing recht omlaag dat heb je bij muizen die bang zijn en zijn kleine donkere kraaloogjes stonden lang niet rustig Nou dat fvas te begrijpen want Ret was niet z gehoorzaam als zijn Iffoertje en zusjes Lang niet t Is erg om het te moeten ze gen maar Piet was dikwijls ondeugend Stiekum ging hij soms naar het pakhuis waarin de kinderen volstrekt niet mochten komen om kaas te snoepen en eenmaal had Fejix de grote zwarte kater met zijn kwade groene ogen hem bijna te pakken gehad Foei wat was die Piet toen geschrokken Maar later ging hij toch wéér naar het pakhuis en zelfs had hij een paar maal van school gespijbeld om met een paar ondeugende vriendjes van de kaas te smullen en grote gaten in de opgestapelde kazen te eten Jullie kunt je dus zeker wel indenken dat Piet lang niet op zijn gemak was Hij zat voortdurend op zijn stoeltje te draaien Want stel je voor dat de Sint hem door zijn zwarte knecht in de zak zou laten stoppan Het is wel eens eerder gebéurd dat stoute muizenkinderen werden meegenomen naar k ter Felix En dat is voor muizenkinderen zeker even vreeselijk als voor echte kinderen om naar Spanje te word n gebracht Ineen werd er heel bard gebeU De kinderen keken elkaar aan Dat moest Sinterklaas zijn En jawel hoor Pa ging de deur open doen en even daarna kw n ze binnen Sint Nicolaas in een prachtige rode mantel en zijn zwarte knechtje in een pakje met kleurige strepen De kinderen stonden op en zongen zooal Ma het hun geleerd hadt met zachte stemmetjes Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan en daarna Zie de maan schijnt door de bomen Sinterklaas luisterde en zei to n dat het beel mooi was geweest Hij ging in de makkelijke stoel zitten die Pa voor hem had neergezet en zwarte Piet ging trouw naast zijn meester staan Kom Piet zei Sinterklaas Iaat nu maar eens zien wat we hebben meegebracht Ja meester zei Piet En hij haalde de pakjes te voorschijn waarop stond Voor Pa voor Ma Voor Wim voor Claartje of voor Sientje Pa kreeg e n mooie das voor de Zondag Maeen nieuw hoedje en een doos metschijfjes worst en kaasfiguurtjes ende kinderen een fijn stuk speelgoeden een lekker blokje spek Voor Pietwas er nWs bij en de waterlanderskwamïn het muizen jongetje in deoogjes Ja zei Sinterklaas eindelijk toen alle pakjes waren uitgedeeld Ja ennu Piet Jij bent wel heel erg ondeugend i weest jongen Steeds weer ben je m het pakhiiis geweest en tweemaal ben je stiekum van school weggebleven Je ziet het ik wett alles Piet snikte Ik ik zal het nooit weer doen lieve Sinterklaas Ja jongen zei Sinterklaas het berouw komt wel wat laat Nu helpthet niet meer en je moet maar in dezak Dat wat ineens een sclirik dat kun je begrijpen Piet werd door de sterke zwarte kneijht opgepakt en in de zak gestopt Hij huilde zóó erg dat zijn broertje en zijn zusjes ook begonnen te huilen Maar Sinterklaas zei Hij heeft het verdiend Zulke ondeugarde jongens moeten een lesjehebben In de d nkere zak werd de arme Piet meegenomen en hy merkte dat ze naar buiten gingen de straat op Naast zich hoorde hij de stappen van het paard van Sinterklaas Bevend zat Piet onderin de zak t Was stil buiten Je hoorde niets dan het kletteren van de paardehoeven op de straatst ren Maar opeens wat was dat Dat riep iemand Help Help Piet merkte dat de zak werd neergezet en dat Sinterklaas en zijn knecht gingen kijken waar het hulpgeroep vandaan kwam Help Help Och het klonk zo klagend Piet kon zwh niet langer bedwingen Voorzichtig kroop hii uit de zak en hij zag wat er aan de hand wa Ifl het water van een gracht W nt d e heb je ook in muizeadorp spartelde een klein mu zenjongetje Sinterklaas en ziin knecht die zeker niet konden zwemmen tonden handenwringend aan de kant en tiegonnen ook om hulp te roepen Plotseling zagen zi dat ar iemand in de gracht sprong en met vlugge slagen naar de kleine drenkeling zwom Het was Piet Hg pakte het jongatje in zijn nekvel en bracht het handig naar de kant waarna ze samen door Sinterklaas en zijn knecht op de wal werden getrokken Het jongetje dat gelukkig dichtbij woonde was zo dankbaar dat het vergat om Piet te bedanken en zo hard het kon naar huis rende Sint Nicolaas pakte de druipnattePiet op zette hem voor zich op deschimmel en sloeg een stuk van zijnmooie rode mantel om hem heen Ingalop ging het naar huis Je kunt jezeker wel indenken wat een verbaasde oogïD daar in d familie Knabbel ineens werden opc M En de verbazing werd taÊÊÊÊ t Sinterklaas zei Jx Hier hebbSnf we dffJonge heldvan muizendorp En hij vertelde ingeuren en kleuren aan Pa en MaKnabbel wat gebeurd wa Daarna gaf hiJ zijn knechtje een wer en die haalde een groot pak met speelgoeden lekkers te voorschijn Dat is voor Piet zei Sinterklaa Leve de jeugdige redder Pa en Ma Knabbel en Wim Claartje en Sientje riepen hiep hiep toeral En Piet die met schitterende oouM tfichtbij lie warme kachel stond vond dat het wel de fijnste Sinterklaasavond was die je kon beleven JAN H OOSTERLOO