Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

WOENSDAG VOND Ui DEN HAAG EEN PARADE VOOR OEN GENERAAL DER INFANTERIE VON BRIESEN PLAATS Polv0oon opmin e PXS Fntz Parade voor generaal von Briesen Houtverkooping te Vogelenz AANKOMST V DEN SLOWAAK8CHEN MINO TEBFBESIDENTt prof dr Tuka in Berlijn Dg Slowaaksche mlniter president en minister van Bui tenl Zaken prof Idr Tuka kwam Zondag J l op uit noodiging der Rijksregeering In Berlijn aan Prot Tuka de Rijksmimster van Buitenl Zaken von Rib bentrop en generaal Keitel bij het insperteeren der eerewacht na de aankomst in Berlijn Hoffmann HET STOVENZETTEN IN EERE HERSTELD Daar de centrale vérwarmingsinstallatie in de St Joriskerkop den Hof te Amersfoort Amersfoort s oudste engrootste kerkgebouw dezen winter niet zal wordengestookt is thans besloten zooals In de dagen van we eèr den kerkgangers warme stoven ter beschikking te stellen Polyaoon OP DE BUITENPLAATS MVIS TE VOGELENZANG werden publiek verkocht 69 eiken 26 beuken 25 iepen 14 populieren 15 popels 3 kastanjeboomen en 3 etschen alles op stam Tijdens den verkoop van een ouden eik welke zeer veel geld opbracht Polvgomi HET ECHTPAAR BAIEB THUIS Maxi Herber ea Ernst Baier de btkende kunstscbaatsenruders in hun huif in Berlijn Het echtpaar bespreekt de samen telling van de muzikale begeleiding voor bun voorstellingen op bet Us Schtrl BOVEN GRIEKENLAND KEN ITALIAANSCHE BOMMENWERPER BU ZUN VLUCHT BOVEN HET WOESTE BERGLAND VAN GRIEKENLAND Hoffmann TER VEBTANGING VAN HOUT ALS VEBPAKKINGS MATEBIAAL vindt steeds meer golfcarton toepassing In een fabriek te Rotterdam wordt met man en macht gewerkt aan de vervaardiging van doozen bestaande uit goltrarton De doozen worden na gesneden en gevouwen te zijn door meisjes op een hechtmachine in ll lpaar gezeL Polygooi Dl N ELSCHE VLIEGTUIG KWAM TEN VAL DOOR HET DUITSCHE AFWEERGESCHUT DE INSLAG DOOR HKI D DUNOT SnOXBN der nieuwe bnif In m Provincialen weg Haarlem het Oool U het on DER GRANAATSPLINTIBS AAN DE ROERZN IS Of DB FOTO WAAR TK NEMEN IKoffmann bruggetje te Vreeland overbodig gewowlen De raw is thans itmetMaa op een verroek van de Vreelan J het oude iNruggetje over de Vecht te laten voortbestaan Rechte bet aoMeke tolhuisje