Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

263 1 9 13 116 3ffl 180 46 118H 11 lis lit 131 39 64 40 6 631 Ml 64 26S 26K 161 161H so 14U 4 26 14 1 139 2 4 129 im 63 3 70 ti l5 4 IW 61 3 la 69 85 4 H if IT 85 46 6 i BLAO VRIJDAG 29 NOVEMBER 1940 BUITENUND EFFECTENBEURS AMSTERDAM 0 itortn in de straat van Gibraltar grRADE TE CEUTA EN UM EVING gige van den hevigen storm ac str 8l van Gibraltar woedt ula n omgeving groote schade fjjricht D kracht van den storm 1 2 he K dit verscheidene huizen iSiiirtén wiirciocr vierhonderd per iakiro v erden Ook op het w IJW I3H 125 0 4 18 I81Ï lOX 12 2X 4 i a4 § f 07 ff n i lOUi low 98 loa SJH 88 86S 85 124 86H 9 95 10 82 taald en wie zegt dat zij die met een diploma de voorstelbng bijwoonden de bureauliB e met een paar dubbeltjes gunden voor de goedkoope wyze waaiop ZIJ naar binnen mochten De Centrale Kaad zal over dne we ken uitspraak doen VERDUISTERING DOOR HOOFD VAN SCHOOL De rechtbank te Leeuwarden veroordeelde den 45 jarigtn Fr K voorheen hoofd der Christelijke sehippersschool te S ieek tot een jaar gevangenisstraf waai van vier mnonden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd Tusschen 27 Januari 1936 en 19 Octe ber 1939 zou verd te Sneek geldbtylragen welke liij als waarnemer der belangen van de verceniging voor ohristj lijk schoolonderwys van ichip pers ontving om af le dragen aan den ponningmctster der veieeniging voor zirh clf hebben gehouden In hooger beroep behandelde het hofd te Leeuwarden deze zaak Verd gaf de gepleegde fraude toe Van de ƒ 3000 had hij f1200 terugbetaald Hij had de geideri m zim huishouding ge bruikt D prncureur gen radl vorderde een jaar fev angeni traf Het lof bevestigde p iteren het vonnis van de rechtbank MISHANDFLING TIJDENS OORLOGSDAGEN De Rottcrdanvsehc ree lil bank heeft gisteren een 41 Jarigen maioor van politie te Rotterdam verdacht van miohandehng op 11 Mei van eenige leden van de NSB die op 10 Mei in het hoofdbureau van politie waren opge iloten veroordeeld tot ƒ 25 Ijoete subs tien dagen hechtenis De off Cl r van Justitie had tegen Verd een geldboete van ƒ 40 sufas twintig dagen hechteni geeischt BEURSOVERZICHT De tvadeie uiteanzettrflgen omtrent de Voor let o enge weien er niet veel aan knoopirpirpt nten weke aai eKiing tol ttn gepi oiionceenle kx ersbe se girB m de een of andeve richting kon leiden Er aren niet vee opdrachten n de ii arkl had etn kalm 1 lojp leiwijE geen a le hjii ie Ie onder kerrtn Bij den inzet In dr rubberrubilck wa rn de mee t Incouiante Hoorten goed prUshoudeml Aonsterdim Rubbers betoondtn ch na etn kleinereactie fToed vterkrachllg ui h t dan ookdnt het slot eerwge punten beneden dat ngi teren kwam te liprffen De tabii t n arkWO stil ooreffelmatnj net echl bevchl den arBtie J De ffaire en inrtu trtee rnwa van beperkte afmetiniten De koersenwaren niet veel ve anderd In Aku i werdechter geregeld Mken r Htean ro ar dit fmt toch ook geen aanleldlnc tot mutalhm vanbeteeken s Deftniettemin kwan de koer iet rffr te liggen De tiche p iiari ubrtek wasUstc Scheepv tumcs eren goed pr i hmidend ev flaH de ge leerde aand len e panlUi en Oude Booten waten in JMKKwneeaoo goed U ongeutizigd Voor Am i ika n eh w rd n WM df be afcg it Iltn niet bovenm te groot In e a laandeelen Anaronc as en de kt l e vorwe irweeres werd re lm i ic of bewcbet n voet nken gedaan waarhii de rs n a weifelende ooertng onder h uritU gtnf t t aantrekken vertoonden f rolonfi tle T p octnt OmclEEIK VALDTAKORKSrN DER NEDBRLANOacHB BANK 18 Novem Ttlntai chimelUke n tn IranaactlOT Now ïork M l w M J l Berlijn 75 5 5 43 Bruoel SOU SOI Heinnkt i3M S8l fiiockhbli imnl ttf ïttrlch r 3C3 r43n Baakvaplcr Ber t n TS 19 f 75 M New York 1 in l 1 $$ Brussel 1 30 0 aoja Stcckholm i 44 71 1 Ji zarteii f ust 43n gcctt verwoestingen aan vj5 wcrdci Ijidit Geheel plantages werden ver 5j boomen irtwortcld fn veel vee J elijk V rkens en schaptn ge Je omt ng van Ceuta wtrd de gcaUaoog t vclkijmen veinield De SJrtoevoei tn het electrische stad ir j e loord Totdusverie r niet htlfnd of er personen om w leven gcKrrren ijn Pt autoritei MiWiiCtuti heöoen efn groote actie mofhulpveiln i f aan de menschen 4e door tdtdbt rophe getroffen zijn imeüeld SoTttno Suner ontvapigt IA DE Dl ITSt Hï I N JAPANSCIIt tZANTtN De Spaani ctie rririjster van Buitfn luidsche Ziken Setrano Suner heeft interen m audiëntie ontvdngen de ttóswdeur in Portugal en Chih den jcogec nimrr oijii in Spaansth Ma rckico der vicffcuen Bolividanschen punl m Hl me den gedelegeerde der Spaansche v kveieenigingcn voor de pro Jer vdkople diiectcur generaal ng FRANKRIJK Rede van Rosenberg ZEGEPR41L A HET BLOLD OVFR HET GOUD Hijksltitlt Alfred Rosenheig heeft pttiren m ie ï ranse he kamer te Psrijs ge irtken over de ideetn an 1J89 Mt lu grccitste begiip ooi hatoriHhi j ebeurlonissf n tn alle Khlinj M ii liet leven dn stfiiders MO betoogde Htstnbcrg King hij er loe o tr uil dl riiikbcilden van de Fransche nvoJulie de ontwikkeling af Ie lelden dic de voorwaarde vormde voor de giiinj e bot tingefT der Euro peesche volkm De groote v ert Idoorlog tusschen piud en bloed de 2 Augustus 1U14 dranntisch btf oi aldus spreker vindt m geweldige v ort7ctting in dr bot Ing van 19JI1 40 Het goud en zijn dienaars hadden in den wereldoorlog llechts eerj schiinoverwinning behaald Thans ovenjint het blofd ten slotte dwz de scheppende rassenkracht van ntraal Europa alle uitbuitende krachten die v oorn mens waren zich onbeperkt ovrr dit continent te vei braden nUNSCHE ZFELIEDEN KEFREN I IT ENGtlAND TERUG Met hol Fiansihe ss Massiglia zijn Jttr uit Vichy gemeld wordt opnieuw 00 officii itn en matroi en van de fransche mai en koopvaarduvaart i t Engeland in Toulotj aangekomen BALKAN nSO ZENDT TELEGRAMMEN De president van Slowakiie dr Tiso it ter gelegenheid van de toetrem van SlowaJtiie tot het drie endhedenf act aan de slaatstioof n an Italië en Jepan telegrafisch m gnxten doen toekomen Voorts de mmister pt sident en minisW van Buitenlandsche Zaken dr i den minisU r van Buitenland Zaken der bende mogendheden m voldoening betiupd over de uit toetreding Uit het pact voortjoewnde versteviging der banden Shivvakije met Itélie en Japan vcr Tl RKUE WIJST JOURNALISTEN UfT De corn sponde nt van United Press vrouwtjyke collega van de f Chronicle hebben van de beWe autoriltiten bevel gekregen i t U0 voor 4 December te verlaten ambassadeun van Engeland en de ic Staten trachten langs di atielan weg de uitwu ing onge AZIË 2 £ MARINE ATTACHÉ TE OSKOU TERUGGEROEPEN Japansche marmeattache bn de aSTï s S in Moskou en aalu kapitein Keisji Isju is van ÏMl teruggeroepen CENERAAL ABE BU WANG TSJING WEL j r Jspansche ambassadeur generaal nuft in geselschap van yyn taf Hn gebracht aan president k Jll B ondere beteeke wordt gehecht aan een onderhoud fiiVrS tusschen Abe en Wang f Wei zal plaats hebben T K OPPERBFVELHEBBER IN BRITSCM INDIB Siff e Claude John igwieck is tot opperbevelhebber in C benoemd als opvolger i Witraal ur K A Casseli De be ï gaat begm 1941 m li T we opperbevelhebber was jTsrer bevelvoerend generaal lo jJTjn e and Hlj is 58 jaar oud Inei i hu hd van de ChatfieMiiJ We voor de vcnte ti ioc nn Korte berichUn iZ Pinache refeering heeft bell U den Rtiksdag een wetsvoor £ icnen ter verlenging van Ifiwsteiplicht vdor de panodc IWH een ttrt twee J r BINNENUNir Autobotsing bü Ede TWEE ERNSTIG GEWONDEN Vqpr de tweede maal m deze week is bij Ede een auto waarop een aantal arbeiders naar huh haardsteden werden vervoerd tegen een anderen wa gen gebotst waarbij ditmaal twee personen werden gewond Om half acht reed op den weg tusschen Roekei en Ede een vrachtauto met oplegger in de richting Apeldoorn Vermoedelijk doordat het licht dei vrachtauto verblindend werkte reed een met hout geladen auto waarop twaalf arbeiders zaten en welke uit tegenovei gestme iiehting kwam er met volle vaart tegenop om vervolgens tegen eenige boomen langs den weg tot itilstand te komen Door d botsing iVerd het dak Waaronder de twaalf arbeider zaten ingedrukt met het noodlottige gevolg dat twee hunner I gtrwij uit Ede en Vliem uit Lunteren vrij ernstig wei den gewond De laatste liep mstige inwendige kneuzingen op De beide slachtoffers werden naar het Jölianaziekenhuis te Ede vervoerd terwyl de andere arbeiders die me den schrik waien vrijgekomen naar hui konden gaan De bestuurder van den trailer is doorgereden m de richting Apeldoorn De commissaris van pohtie te Ede ver zookt den man zich bekend te willen n aken daar inlichtingen omtrent de topdiaeht van het ongeval moeten wolden verstrekt Offifcieele berichten Bi besch kkmg van den vvaatnemend secretarts generaal v n het departe meiit van Ondeivvns Kunvien en Wetenschappen is benoemd tot direc teur van het rijksmuseum KroUer Muller de heer S van Devontei AANSLUITING BIJ EEN BINNENVAART CFNTR ALE Bliikens het nieuwe reglement hou deiide nadeie bepalingen van het be besluit van dep seeietaiis genflaal van het departement van Waterstaat be treffende de mteinationale binnen vaart Vrrordening nblad stuk 38 no 216 moeten eigenaien van 1 t m 3 sehepen vooi de mteinationule binnenvaart zich aansluiten bii de stichting Nederlandsrhe particulieie Riinv iait ccrtraie eigenaren van n eei dan 8 chepcn bii de verecniging Centraal bui au vooi de Run on binnenvaart en eifel naren van 4 t m 8 sehepen al naar hun vervoorecoijomi che functie bij een von beide organisaties HOOFDREDACTEUR NEDERLANDSCH DAGBLAD Tot hortfdredacteut van het Neder landsch Dagblad is met ingang an 26 November 1140 benoemd de heer M A Cageling te s Gravenhage De heer Cageling heeft tot dusver ooral groote bekendheid veiworven als hoofdredacteur van het orgaan Onze Vloot OODFLIJK ONGFI VK OP BEN GRAANMAALDFRU Toen gistermiddag de 18 jange W Slob werkzaam op de coöperatieve f laanmaalderij te Giessen Nieuw kerk een as wilde beetpakken werd hij ge grepen door een drijfriem De jonge man werd te pletter geslagen VAN VRACHTWAGEN GESPRONGEN EN GEDOOD Een zesjaiig jongetje dat op de Oldegahleen Ie Leeuwarden van een vracht wagen sprong kwam te vallen en ge raakte onder den wagen Een der wielen gmg over hem heen Met ernstige verwondingen werd het jongetje naar een ziekenhuis overgebracht waar het IS overleden DOOR AUTOBUS OVERREDEN EN OP SLAG GEDOOD Gisteravond om half acht w rd de 35 jarige gehuwde fabrieksarbeider F Martens te Prmsenhage door een auto bus aangereden De man was op slag dood Het luk is naar de woning ver voerd OP NEDERLANDSCHF SOLDATEN GESCHOTEN ƒ 1000 boete geeischt Dezer dagen had zich de directeur van pen modemagazijn te Amsterdam te verantwoorden voor de vierde kamer der rechtbank verdacht van smaad In de oorlogsdagen zou hy optredend als leider van de luchtbeschenni ig waarvan de blokpost in zyn magazim was gevestigd in het bijzijn van anderen hebben gezegd dat een oewonei uit Zuid vanuit zijn tuin of vanaf het dak op Nederlandsche soldaten iou hebben geschoten Dit zou geschied zun op 13 Mei Drie dagen later de capitulatie was toen reeds een feit had een der omstanders die de be schuldiging had gehoord den betrokkene van de woorden ih kenn s ge steld Deze was direct me zijn vrouw naar de woning van den drrcctcur gp gaan en over hetgeen zich daar af speelde loepen de lezingeril uitren De beschuldigde heer beweert dat de directeur toegaf dal hij dergeincrimi neerde woorden heeft gwiruikt De directeur echter zegt dat hü het gerucht had vernomen maar dat er gcon sprake van was geweest dat hit met dat gerucht naar het politiebureau was geloopen De beleed igde partij waj van meening dat de directeur had gezegd dat verd gezegd had gezien te hebhen dat hb op Nederlandsche solda en schoot en dat hu daarover een klacht had ingediend Ter zitting hield de direeteut echter vol dat hij slechts gepraat had over e n gerucht echter niet ftiet de palme maar met de mannen van de ilichtbe cherming Hu had hiervoor aan den beleedigde zu excuses aatiKebo en Een lid van dea lurhlops tie i i 1 $ dienst echter wist met lumi id e veriiÖaren tydeiw het ua Ofri e $ f tuigenverhoor dat de directeur gezegdhad dat hu op het bureau was geweest om de namen vin 20 N S B ejftop te geven o w den naam van denbeleedigde die op Nederlandsche loldaten had geschoten j Andere getuigen waren veel minder pertinent en één toehqorder U het gesprek had van de woorden niets ge hooid De officier van Justitie achtte het ten laste gelegde bewezen Een hoogst ernstige aantijging die in gewone om standigheden begaan zeker roet ge vangen isstraf diende te worden ge straft Rekening houdende met het feit dat de gemoederen zeer Bewogcij waren wil ik mu beperken tot het requireeren van een geldboete Spi vorderde een geldboete van f lÖOO subs een maand hechtenis De V erdediger concludeerde tot vrij spraak Vonnis 11 December COMMÏSSIONNAIR VERDACHT VAN ONJUISTE BELASTINGAANGIFTE Een comin s onnair m effecten uit Utrecht die geen boe khouding pleegde te houden l ad aan de belasting opgegeven dat hw y f een bepaald bankiershuis over de periode van 1 Januari 1937 30 April 1937 aan pro visie ƒ 400 had ontvangen en van 30 April De h er Diet verklaarde dat de bockinsm voor cliënten bij de bank rsfirmi juist waren gescliied De directeur vin het bankiershuis th ms voorwa irdelijk m vrijheid gesteld dielde mede dat verd wtgens moeilijkheden met de twlasting ver ocht had om een schriftelijke verklaring waann slechts sprake was an f400 en f 3500 piovisie Aan dit verroek is voldaan De pri sident van het hof mr Jolles ichtte het wenschelijk inzage te nemen van de boeteen der ba icrsfirma De boeken zullen bij den ïlirator worden opgevorderd Op Din das 24 December zal de behandeling worden voortgezet TEN ONRECHTE BESPKiae GELDEN geïnd De Centrale Raad van Beroep heeft zieh uilvueug bezig gehouden met de zaak van het co lcge van B en W van Den Haag legen mev i A A W W B die als bureauljste van den Stads schouwburg eenigen tijd geleden is ontslagen op giond van de beschuldi ging dat zij bespreekgelden van diplo mahouders welke aan de gemeente toekwamen ten eigen bate had aan gewend Het schcidsgerecht in Den Haag had besnst dat dit oni lag te met gedaan moest wolden omdat naar zijn meening de straf met in overeenstemming was met het aan de bureauliste ten laste gelegde en tegen deze uitspraak kwam het college van B en W van Den Haag bij monde an mr D J V d Oever m hooger beroep Mr V d Oever ging uitvoerig in op hetgeen verweerster ten laste was ge icgd j on ving van bepaalde dipïomahoud rs twintig cent bespreekgeld welk bediag niet in de gemeentekas vloeide doch dat verdween m de beurs van de ureauliste die op haar beurt van meening was dat die twintig cent haar als een douceurtje waren aange booen Volgens spr staat het vast dat hier fiaudlileus is gehandeld De zaak if uitgekomen toen de buieauliste met vacantie was en een ander haar plaats innam aan wien bekend was dat d plomahouders heelemaal geen be spreekgclden behoeven te betalen èn die dus zeer verwonderd was te Vernemen dat er tot voor het oogenblik dat de bureauliste met vacantie ging trouw bespreekgelden waren betaalcl Zoo IS de zaak uitgekomen en hit col lege van B eri W vond het niet verantwoord deze vrouw nog langer in haar positie te handhaven Voor verweerster trad op mr E A Kan die er zich allereerst over vei baasde dtit zgn tegenpleiter getracht had den raaa te winnen vooi n puve m emng Wanneer men toch ziet aldus spr dat het stheidsgerecht driekwait van de beschuldigingen onoewezen acht dan is het toch duidelijk dat dit ontslag in het geheel met in oveieenstemming is met wat veiweetslef is ten laste gelegd Men moet ZiCh even kunnen inleven in de sfeer van het sehouwbuigleven om preCies te weten hoe de veinoUding IS tusscnen tooneeigezelschappen en de buieaulislen De tooneeldirecties nebben er alleen maar beiang b dat de ourefuiiste betrouwbaar is en dat tu meae zuigt dat er zooveel mugeluk geld binnenkomt Daartoe zun o a ookdezg invitatiebiljetten m iet leven geroepen waarvoor men maar Bi te v ak bu wuze van genegenheid oe bureauliste een kleinigheid in de hand stopt Deze vrouw die ai twaa x jaar lang naar Welk met groote ïbrg heeft venicnt en oie iiaar heels kven met jroote vlijt en noesten ver heeft gewerkt V e dient niet dé zware straf va ontslag temeer ook met ornaat er stscnts een ding te bcwuzen valt en et is het geval van e n tuaent die des avonds om half acht nog t e preekg loen be aald wu hebbeiuvAl lat waar is can kan dat een vergisl 8 lu wtar o r zy zoker met ontslaan l eifoefl te w r tn De btspreexteJien nit slca lot Vujr een jaar wel aitijd door de diplomahoudcn worden Oe Noteeringen van 28 November OBLIGATIES Staatsleenlnsell V K IOOK lüO 96 IjMx lOOA 923 l K 1 I0 4 luo 96 k IMI 95 f 79 s 80 841 85 84 84 H 1940 te 100 4 1940 Ie 500 4 1840 2e 100 4 1940 bU ƒ lOO 4 1940 2e 500 4 1940 blf ƒ 500 4 100 3 193 500 100 3 WK mi S4M Mi I 500 3 193B 100 3 31 500 3 31 1935 OI ƒ 100 31 1935 OI 500 31 1937 OI 100 31937 OI 500 31937 AOI 100 o 1937 AO I 500 1 Ut 82 ft Prov en Gem leenlngèn JOH ao 85 J4 11 ü Sl 4 89 811 S S2 7 87 S9 8 iii 11 H7K 87 W 4 82H 85 M 13 V ISt 821 9B 9oi Adam 1938 31 Olto Ie 1937 31 Apeld Ie 37 3i j Ainliem 1938 3 Deventer 1120 6 Dordr 38 OV 3 Eindh 19 15 IV D o 3e Ig 38 3Vi Geld 38 3i i D olOj Ie Jg 38 2 s Gihage 1921 6 Dito 1136 3V Dito 1937 I i Dito J 3 jl J Gtoning 1938 3 Dllo ie 11 38 1 Hdiilem 1918 1 Dito 38 J 3 Ilehii 1B37 3 Jlllvcrii 1938 3 D lo lO J 38 2 Leeuw 1938 3 N Holland 38 3 Do 18 3 3 Dito 8 j 38 21 Do 3e 10 J 38 27 R da 11 191 17 4 Do 1 en 3 37 3i j Dllo 1 1118 3 Bito 19 8 1 3 Schiod 3e 1 17 Ji j Tllb 1 37 3 Uti Pr 17 3 2 D o Rem 17 1 Zceldud 1937 3 Z Holl 1917 3 D lo 2e Ig 8 3 BvNG 2e 1 37 3 Dllo 1138 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 1000 0 3 Dito 1 1 2000 3 N Brkinst S 4 S t I 12 4 83 1 11 4 M 17 8S 4V Hvpolhrekbanken Alir Fr H p b m 2 verpl uitl Pjndbr IIV Alp lUpb crXV4 Adam H p 14 Dllo 1 Bat Jlvpb N N PP 4 Dito CD 31 Fr Gron Hvp Bink Pd 4 D o Da en Va 31 Do pb 31 3 Gr Hvp BPb 3 Hl H P ser A C 4 Dito ser BD 3i Holl Hvp B dito 4 Dito er K 31 Hvp b V Ned 881 ff h ISi 88 93 85J Wi 95 11 Ser M 3 Insul Njpb ser AB AA BB 4 D o ser T TA 3 Mij V H CreU Pandbr 4 D o m 2 c ver pi uitk 31 2 N Hvpb do 31 N Hvpb Veend 97 87 89 F 87 7 881 86 serie K 3i Do SI B dito 3 Noordh Hyp b Pandbr 1 Over iss H b d o4 Roti H p b do4 ld dllo 11 2 Sted Hvp j er KIS Utr Hnp b 4 Dito 2 vet il uitk 31 WestI H p b FE FF 31 Zwsche H bBk4 Zulder Hspb 12 ultl 4 D o ser KL 3 ZH Hvpb met verpl uitl 31 Eerste Ned 5 77 Sch verb 4 Ro Sch H p b 4 Dito 3Wi Industr onderaemincni AKU obl l 2 UU 11714 Bergh a en Jurg Tvd Obl Ji i SIH MX Bwkels Pat v f 37 Obl 4 8 i lAver Zeep MU Obl 4I I IWH l 0 j Limb Steenk m ObL 4 6 91 Bat P MIJ O i 97 97 ld ld Obl 3 j SU 80 Moormann Cult On Obl Si W 86i Amst Crb b 5 92 Nat Gr bez 19 5 Kn 91 87 M Idem 1919 4 Ned Grbb 4 OJava St Obl 9 SemarangJoana 99 99 eiH 83H 18B3 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 ld A dam Olymp L 100 I id W Kr NHV Het 1888 AANDEELF J Bank en t redi0tlnslelllngea 118 117 A d Bank and Ho I BankU dito 1 17 Ine Bank dito l ija KdbVtle n dito N I F c m dllo ii i Neder Bank A NB V Z A 500 d 1 18 j 1081 N H Ml 250 a 11 1 121 1J9W 124 i Rott B Ver aan 12B TwenischeB A A Indnst ondernemingen AJg Nouteiw A J88 4 Bdt Ma g Fibi v rt B p A 1000 DUO B 1000 C en P F Seholte 168 Gouda steal dllo 411 iSGru lti i 1 Zn A picI a r J lic Dito B wnistd p 144 Heemaf aa id 121 Heinek aand II Her9 Coi s aand 129 114 111 TH n 128 Hol St m f a II Hollandla aand 1 I5 Holl Kt MU A 3 13 4 Holl dr en k A SI S Holl Kun iz I A 1 Int Gew B dl 127 Intern Vise A M j K F Revnf d to 7 4 K N 11 1 I V do 125 Kon N ZoutI A 474 2M 112 118 e 111 113S 180 2W Till K Bi S liee n do 238 htV Br m U C 100 c pr aand 118 Dllo 1000 C pr A ll Do 100 6 e pr A 113 Do I0 H6 C pr A 114 LvTRt IJ enMf 9 Meell d Ned B C v a 359 Ned Kibe f d o W N Sc h raij dito 14 N S Ke zer A 1 Phil Glo i ïi afpe 1 C V A Rot D Mij dito 3 11 Scheldt K M d N S 10 ten dito Sirits 1 an f ra Stokv 50n 1000 d N G en S F a 394 SSi 11 4 lis 129 111 11 1 1 21 IS llSl St p nn Sp do n Sloik dito 1 1 Tnijn lia Pref A 1 Ut A pli G A 112 Ver BI fb aand 1 Ver Ch f aard J j Ver Gif N B V A 143 118 141S 14 186 160 Ver Pt V Gelder isiu Difod to p aard HU Ver N R tab a l U i Ver Tmmt dl o 0 1 V ngcn KJ d 165 We k poor A d to 1 We te ilker dito 6B1 VV on F gew A JS3 Dito C nr V A 12 Wevers I en H H 158 364 246 S4S Dito Nat B V a NI Gas MM A Dito N Bez V a Tv C St vEs t 220 14 IS118 183H nindeirveruiilglngeB B C en II c A Brrn S H M A Dell At H M d Guntz en Sch A ISii I C en H V R A J3i L r e en Teves a Ned Wo Ml A MijnbouHonderneminten B 1 MiJ Te rub A Wr Dtto 2e A 4411 439 Boeten M Mii a 17 Singkep TMij a 1 3 170 Petrol ondernemingen Drd Pt ICvA 358 K N Peir Mil 3S 308 100 Ond A 307 Motara Eiln A Tarakan P VI A W2 141 BabMiWdanicmlageB 189 84 79 iS 77 HeiM Jlubber t 1S6 Ind Rubb C Pieanget R UU Holterd Tap SalatrI Plant Wal Sumatra Zuid Preanfcr 4 SclM iva tinutscluppUen MU Zeev aand 104 Nlev Ooudr A 280 276 M DeMaaiCvA 115 115 M J Oostzee A 166 CultuurmulschapMenKiUn Sulkar A PagotUn A Suiker C t MU A TJcweng Le tml Aitnd burg Besoeki ock Landb An t Thoe C Bani Thee Bu PanIkeoflBn Ronfcga Londi Sedep Cu 1 Slndangs Cu t A TelagT Patei Micliiels Am E auvvh Vties Bijtnkorf Gem E W en W Nouth Alb rt A lOEH Houth Jongen A 126 ISu 38 Ildth Poi t A Mulle W 11 A Do 52001 75000 A N I H IV VÏ A 7 S ih 1000 C V A 11 108 0 10 spoor en Tramwegen 99 0 33 K 19 i HiH 10 48 3 14 Deli Spoor A NI Spw MU A Atch T C v g A Karsds CvgA D n Lett v g A Un Pfic CvgA Mad Stoonitr A Dltn pref A Ma arg St tr A O Java St tr A S Joana A Si n el eribon A Soerajoedal St tr Prolongatie Aanvullingen 10 S8H 87H sHb 19 7 3 2 Leiden J1 7 1 2 Num 2e 1 37 1 Zh le I 1838 J Arnh H B Ser 92H li lOOti lOSHi E F P br 31 2 Dr H B d 0 3 GravHB dol Werkiip V It lip obl 4 Wilton 4 St Mil NelT IlllJ 1910 Ob 41 MUiler 1 Ntd Ind Sp MU 1902 obl 31 Miss Kans en T Rall leh obl 4 Jai B 500 V a Ad Dr MU a A d Superf a Aul Screw W a BciK b Pa Afge st c a ind Kon V E n ba SIrVv 50 400 a A ti CJl tal u Cert v g a Vni Tob Cy c V A B R H Co g C V lOA R II Gen El Cj Ct v 1 5 a R II Huds MCC RII Kee p Mc T PI Corp C V A N St C vG A RII Unit St Rubber C V 10 g a Am Tel Tr K C V A Kon Ned Petr Cert V A Furnes S enA M Hrl deKv Adam G ilpira Cu Mij irNangkaCMIlIV JavaThee MijI Cult SvndicKaliTelloCult MijVt JavaKInaCMiiGem E end MU Gouda Kaa h MijWoo worth en CoK O South H Coidem pref a 4111 122 Ge d Tramw MU Kediii Sttt Mu Am B c V pref a Americ Sme tlrg Standard Brands SUndOil NJ lOilSC V a Java Catjulch a ACTIEVE FONDSEN BtMtaleeidaccii Ne erlwii UailO 101 uim 9eH lUl io1 J 884 B8H Ï74 77 1 77V 77H riH 77H m 80 811 S n IKH bh 4 Wli 8 H 86 StH M I lieo 40 M IMO to bu moaa t i u fioio Ji CrootbMk obl mt i o obl a Cert T in ehr $ GMotboek oM l 3i lOOO IS37 Mono 3 1938 1000 t 31 1 Certuii wn t a Grootboek obl Sl t 1 39 Indie MOOO 3l i 1937 IndiC I IMD 3 1937 Inditl nSOO 4 I DuiUcl I Young Obl 1000 30 5Vi Bank en Cred Uut Kei Bank i 4 178 Ned Ind HandeUb IJIi 130 Ned Hand MO C V A U7 11 IndustHcëa Alg KunatzQd Unt 1U 117H Berkei i Patent 46 Catvé Ollet C cew H Centr Suiker 1W4 170 131 1 Ja M W U 1 rekker l77 Uvtr Èrt on iJnla Jm iSL Ned Fold Aut 3iü Philips G B v A 19fi 201 Dito Pief w A HAll liudl SI C V 10 Ka R ÏI 34 Am BcmUrf A C It 82 33 41 ati SU SUh Ml 53 ÏJ 86 37 IS v 5 10 E a ï Am Car and C V Aand i 34Arr Enka C v id Anac Lopp C v ld A JU Btthl St C v 10 id i C t rjEl Corp C v A Ct rtlss Wr Corp C V iden Itl KGtueia Motor Idain SSiik Inlem Nickel Cy C v 10 a SIAKennec C C v lö A m II 36t a7H North Am A C V A R II IHA North Am R A C A f R p SiPtt C A I Uil Statet Steel ld 22M 4 244 25 68 4 Olvcriea Clt Serv C C v td b C Soulh C V 10 A R II h N lUl A cy C V A IdjJ 6H Radio Corp C v A lin Of t Borneo Mü e aoos idtm pref Aind lO I etr OndernemlnKea Dord Pet Ind Mij G Aand MU 1 1 Kon Peti Mij ide n 25h Jti7 i Cont on ipj C v 10 Idem JOj Mid Conlinenlal Pet Uit 3I 37M 11 1 lu 11 C A Ujl PI il Pet C V 10 id Ttl Slu Li C V 10 ld llK U T tt t ASb OU C V 10 1de 10 J n Si hctpnartmaatRIuippUM Hol An Lijr Aand lU8w ll i 109 111 Ja a Cluï a Japan LiJr Idem HU I4 149 143 Kon Ned St Mi ld U7 1 L II m Kun Pa etv My id 224 Ned S ltep Li id 16a l 16 ij 1118 Rourd Llovd idem 11S 138 ITS in Sloo n Mu ed id 1J9H 110 ISïJ IMInt Mere Mar Cj C V 10 A lil SuikcroDdemcminiea 4C 7 J1 C Handelsv Am A 42S J7 J iNa che Cul n Ij id 2594 Ned Ind S Un ld 260 Ver Voi t C M I SM y 250 500 A 126 Tftbak4onderiiemlnren 191 S W 7 au in Dell Balav MIJ A 184 189 De M 1 4 1000 C V Idem 256 261 enembali Mij idem 1 y 3 4 VVi ion 4 Co C V A di 5 V Spoorwccea Baltin and Ohio C V idem BH S She ap Ohio C v 10 I 2S a 43h 411 Illinois Cent C v ld lOH lm lilH 4 N York Centr C ld 14 H W 16H H Penn v R U IBH 24H 24 T ide ï H lOU 114 ld Railway O gew Idem 14 15v Canad Fac C v ld ik ih RubkeroBdefBemlncan Amsterdam 265 270 Uu Ws 81 1 TH R Cult Aand 2B3 2T2 Bandar Rub mlj ld US Dell Bat R Mu ld 300 Kendeng Lemboe Rub idem 1 Majanglanden Vereen ld S Oost Javo IM lU Rubber Mil Idem Oo U 500C ï ld H9H 1S SerbadJadi Sum R Idem 1 29 Silau Sum Rubber 110 1 4 107 lie Mij idem Sum Rubb Cult ld Ver Ind Cult Oud MB 1734 idem i Interc Rubber Cert V idem H Sft Oulucka tondMii M i kcltlngverklarlng Du rootb p IMO e e r t ld ld p 1941 e 8 r 1 106 ld ld p 1942 c e r 3 106 ld ld p 1M3 c 8 r 3 106 ld ld p 1X4 cara 1 6 ld ld p IMS c a r id ld p l M c f t 2 lue ld id p 1947 c 6 r a jor ld ld p 1948 c r 3 KITi Konver inns kasse obl 4 j Dito Neue Ausg obl 3 ItlU Farbenlnd IG C v O 180 Ka i Sjnd £ 20 100 7 70 Dito £ 20 100 70 Winler hall obl Bi j r Farbenind 11 G C v A Ver Korliinfl C v A Duitachl BerI RUI 29 O eiti Ruhrv 27 Vi Vi V O 7 4l t Dito ao Vi Vg o 1 7 D Rentenbank JS 7 62 Ver D Stedet 0 Ba r H p en W 6 Pb 36 7 61 11 1 D Lino eumw O 7 Oelsenlc Berew Obl 5 R II 110 OutohoffnunB hUtl bbl 7 62 Harpener B rgbau Obl BIH Phoen X Akt Ge Obl t M Rh Elbe Union OW 7 Ruhrehemie A O Obl 1 Siemens en Halske Obl l j V SUh werke Obl f Dito ïrle A 25 J ObL V BW VU tor Oew Obl m Vtgel D u K Obl 7 81 R em w El 25 Obl T UM Dllo 27 Obl UH fiagener Stra onbahn Ob i 60 farbei lnduRlrle aand 30 Siemens en HaUke aand ZJlSi Ver GUnulo I Fabr aand Winterplan Akt Gn aand 1 3 KOaHRItM MFDSBLANDSCa CLE AMNOIN STITU UT Koel en oor storing n op 3g NovtmMP 1940 tegen verplichtingen luidend Ut lleichsmarken 7SJi Belga s 30 1433 tultscrsclw ti anca 41 M Iret tJI7 mnum am emedaclw kraom 44J Irviachische kronen iBi u e tchuUdcai fJC Dinar loude schulden 3 43 DInu InltuWa achiiMvni 411 TurkKh ponden 14S 4 SaHtèn Hrtman ÜBHMM