Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

VRIJDAG 29 NOVEMBER V J kefi c if Vp lfii ic N 14 HENGELO G 3677 96 N V KON NÉDCRL ZOUTINDUSTRIE BOEKaO EERSTE BLADi Fa J S WeiJI KRUQERLAAN 8 rooriteen Rolterdum T l StOT In heerlijke MARSEPAIN hebben wij Uenardlgste SUII IIISKS os nurimtndjes met giren cii xHdc nel echte eieren prachtif breiwerk pyima s tor en rooral IMarMpalH L tofv Van KINQEKS hebben wlf een kear chocolade Bguren vanaf 10 ent t Is meer dan de moeite waard om di St Nlooiaaatafel eens Ie bezichtigen Onae verrukkelijke kosten f 1 fl 0 P po x WÊj f Zaterdai gesloten HB tot hall even O 3679 80 Heer zoekt Kamers met Pension omtrek station met telefodn Br na G J709 Bur v d blad 6 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ DISTRIBUTIE VAN KAAS De Secrctaris Geiieraal waarne mend Hoofd van het Departed ment van Landbouw en Vi scherij maakt in veri and met de wyziging Welke is gebracht m de distitbutie van kaas bekend dat de detaillisten welke niet over voldoende voorraad kaas beschikken zich ter verkrijging van een voorschot kunnen wenden tot de fJederlandsche Zuivelcentrale aifdeeling Zuivel Laan van Meerdcrvoort 84 sGraven hage 3246 21 Laat de vlag van uw bedriff ook in dezen tüd wapperen dan a ik weer adverteeren zeggen sommige onde ijnemers M iar het is in de eereltê plaats de vraag of dezulken dan jiog zullen bestaan Vouit IS het dubieus of dergelijke ondernemers dan nog wel de kans krygen te eoncurreeren met hen die actief bleven die al advertcerend gestaag hun goodwill versterkten en hun voorsprong ongenaakbaar vergrootten amaBmesasaBtOÊiammÊÊBessS MEDEDEELING DE TRkKKING N VANGEN AAN OP 2 DECEMBER s De uitslagen zullen regelmatig in DIT BLAD bekend gemaakt worden G 36J9 70 Hij Is er één die de dringende oproep van de Winterhulp Nederland heeft gehoord Wie hIj Is het doet niets ter zake majr één ding Is zeker hij gaf zooveel dat zijn gave een offer voor hem beteekende Een offer blijmoedig gebracht ter vervulhng van zijn eereplicht tegenover zijn Land en Volk Als U morgen de collectebus wordt voorgehouden doe dan als hij offer In den werkelijken zin van het woord Maak een gewetenszaak van het bedrag dat U geeft Din volbrengt U d e eereplicht vin het Volk vóór het Volk WINTEIiHULP NEDERlAND VOOR HET VOLK DOOR HET VOIK o 3678 338 Dxstt vAxeniemüi NIEUWE BONNEN AANGEWEZEN Wijziging in de kaasdistributie Levers tongeii nferen en harten ook op de bon RIoii geen bon voor boter en margarine aangewezei De sccretaris gen raal waarnemend hoofd van het depaitemont van Landbouw en Visschery maakt he navolgende bekend BROOD EN GEBAK Elk der met 17 genummerde bonnen van de broodkaart geeft gedurende de week van Maandag 2 Deo tot en met Zondag 8 December a s recht op het koopen van 125 gram roggeorood of 100 gram ander brood Voorts geelt elke der met 17 genummerde broodbonncn recht op hetkoopen van een rantsoen gcluic Ditomval voor de hierna genoemdebaJikeryproducten telkens ten minstehel daurichter gepiaatste aanul grammen Biscuits 75 gram Biscuits en wafels 90 SpefUlaa 140 Andere koekjes 200 Koek 160 Cake 300 Gevuld klein korstgebak b y amandelbroodjes 400 gram Gevuld groot korstgebak b y iMterletter 500 gram Taart en gebakjes 600 Voor geheel of ten ideële uit meel of bloem gebakken producten welke hierboven met genoemd zun geldt dat een ranUoen een hoeveelheid omwut waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt De op 8 December nog niet gebruikte bonnen blyven voorts nog geldig gedurende de week van 9 tot en met 15 December as met dien verstande dat iQ gedurende laatstgenoemde week n ie jnogen worden gebruikt ui hotels PMtaurants ed Voorts geven de met 2 genummerlia bonneK van de bloemkaart gedurende bet tudvak van Maandag 2 Decem er tot en met Zondag 29 December a s necht op t koopen van 60 i 65 gram rouebrood o f 50 gram ander brood o f an half rantsoen gebak als hierIMVVO genoemd tAKWaOjbMM 0e met ï genutnmerde bonnen van fcloemkaart geven gedurende hel llMvak van Maandag 2 December tot iMet Skmdag t December a s recht P het kaopen an 35 gr m tarwemcel f tanpabloem af i gemeel of rogge bloem of zelfr zcnd bakmeel of boekweitmeeL RUST Gedurende het tydvak van Zaterdag 30 November tot en met Vrydag 27 December a s geeft de met 43 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 250 giam rijst of rijstmeel of rijstebloem of gruttemeel gemengd meel EIEREN Gedurende het tijdvak van Maandag 2 December tot en met Zondag 8 December a s g eft met 36 genummerde bon van het algerneen distributiebonboekje recht op het koopen van een ei De bonnen welke op 8 December ngg niet gebruikt zim blijven geldig tot en met Zondag 15 December a s met dien verstande dat ook zij gedurende de week van 9 tot en met 15 December niet gebruikt mogen worden ih hotels restaurants ed KAAS 1 In de distributie van kaas is een wUwging aangebracht welke den consnmenten mogelijk maakt een stuk kaas of een gebeei kaasje aan te scliaffen Het ligt in liet Toomemen in den vervolge Toor kaas vier bonnen aan te wijxen voor een tijdvak van vier weken Elke der bonnen is dus vier weken geldig Gedorende het tijdvak van Maandag t December tot en met Zondag 29 December ju geeft elke der met 49 50 W en 63 genummerde bonr nen van liei algemeen distributiebonboekje recht op het kaopen van IM gram kaas Oe aandacht wordt er op gevestigd dat de geldigheidadanr van deae boaaen eindigt op 29 Deeember aji leodat alj na dien datum niet meer gebmikt mogen worden tofrsa KN MABOARnnt Een betieht bctralfeade benaawUalac Mr kalw w mm0m nigt VL SCH Naar aanleiding van de hier en daarten onrechte heerschende meening dgtrunder kalfsen varkenslevers lue ren tongen en harten buiten devleeschdistributie vallen en derhalvezonder vleeschbonnen kunnen wordenbetrokken vestigt het Rijksbureauvoor de voedselvoorziening in oorlogstud er de aandacht op dat deze meemng geheel onjuift as De genoemde rtikelen mogen uitsluitend tegenleesehtwnnen worden verkocht Deslagers die de artikelen verkoopen zonder daarvoor bonnen m ontvjingst teijemen stellen zich bloot aarf het gevaar an uitsluiting TERPENTIJN EN LUNOLIE VOOR SCHILDERS De secretaris generaal wnd hoofd van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart deelt mede datde hoeveelheden tejpentijn en lijnolie welke op de door de plaatselijke distnbutiediensttfn aan schilders uit te reiken bonnen kunnen worden betrok ken voor de periode van 1 December 1940 1 Januari 1941 als volgt zun vastgesteld 2 hter terpentiin per bon voor terpentijn en 4 üter lijnoUe per bon voor lijnolie BUITENLAND DUITSCHLAND LEGERBERICHT VAN HEDEN Gevecht tusschen torpedojagrers DC AANVAL OP PLYMOUTH Het opperbevel van de weermacht deelt mede Duitsche torpedojagers dixingen door m den Westelyken uitgang van het Kanaal tot dicht onder de Engelsche kust Hierby ontstond een gevecht met Engelsche torpedojagers Het gelukte twee vyandelijke torpedojagers te torpedeeren Andere Duitsche torpedojagers brachten aan de Zmdkust van Engeland twee schepen van 9000 en 13 000 brt en twee andere kleine vyandeluke vaartuigen tot zinken Het luchtwapen rette in den nacht van 27 op 26 November en in den loop van 28 November z n vergeldingsaaivvallen op voor den oorlog belangruke doelen in het stadsgebied van Londen voort Nieuwe branden en hevige ontploffingen werden waargenomen Sterke efdeelmgen deden m den nacht van 27 op 28 November zooals reeds gemeld een concentr tchen aanval op Plymouth en op de haveninstallaties van deze stad en veroorzaakten verscheidene hevige ontploffingen alsmede grapte en kleine branden Bovendien werden spoorweg en mduitneele installaties van een andere groote stad in Schotland doeltreffend met bommen bestookt Verdragend geschut van het leger en de manne beschoten ook gisteren vijandelijke schepen en andere doelen in het gebied van Dover In den nacht van 28 op 29 No ember wierpen verscheidene Bntsche vliegtuigen m Noord en West Diiitschland dynamiet en bi andbommen neer Aan eenige hurzen werd aanzienlijke schade toegebracht Zolderbranden konden snel gebluscht worden De verliezen van den vijand bedroegen gisteren in totaal 13 vliegtuigen waarvan II in luchtgevechten eJI twee door de luchtdoelartillene en artillerie van de manne Vier eigen vliegtuigen worden vermist BBITSCIIE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCH GEBIED Bntsche vliegtuigen hebben gisteren aanvallen ondernomen op Duit ch iijksgebied die zopals gewoonliik op de militaire inrichtingen geen enkele uitwerking hadden Naar het D N B verneemt werden daarbij djie Engelsche vliegtuigen neergeschoten ITALIC LtGERBERICHT VAN HEDEN Korfee hevig grebombardeerd TEGENAANVALLEN AAN HET GRIEKSCHE FRONT In zijn weermachtsbenchl no 175 maakt het Itabaansche hoofdkwartier het volgende bekend Aan het Gneksche front hebben gisteren de divisies Ferrara Siena en Ceateuro van het elfde leger tegenaanWBlen ondernomen en elke aanvalspogmg van den vijand verydeld Aan het front van het negende leger valt niets byzonders te vermelden Ongeveer 300 vhegtuigen van onze luchtformaties bombardeerden centra en wegen waarby zy hun doelen herhaalde malen raakten vooral m de zones van Erseke en Sopiki Er onstonden onploffmgen en branden Te Erseke werd een benzmeopslag plaats met machinegeweervuur beschoten en geraakte in brand Tydens luohtaevechten werden vier vyandelljke jachttoestellen neergehaald Twee van onze machines zyn niet teruggekeerd Aan het front van het negende leger haalde onze luchtdoelartillene twee vliegtuigen brandend omlaag Een ander bombardemenUvliepSb deed een landing in de bedding van de nvier Devoli De uit een officier en twee onderofficieren bestaande bemanning werd gevangen genomen Andere luchtformaties bombardeerden doelen op Korfoe Op den ochtend van 28 November hebben onze vlooteenheden de militaire werken van de basis Korfoe aan een langdung bombardement van korten afstand onderworpen Met duidelyk vernietigend resultaat werden getroffen de battery en van San Salvatore San Sterano Cultura en Roda de verdedigingswerken en de kazerne van Sidan het radiostation van Tignola en de ligplaats van patrouilleschepen De reactie van den vyand was wanordt ijk en zonder effect Onze eenheden leden in het geheel geen schade In de omgeving van Malta deden onze luchtformaties een aanval op eer vyandelyke vlootformatie Een groot oorlogsschip werd midscheeps geticffcn door een bom van zwaar kaliber Er ontstonden hevige ge echten tu ïChcn onze bommenwerpers verge cld door jagers én de vyandelyke jach toestelïon Vyf vyandelyke machin s werden neergehaald en Mer anden n orden zwaar beschadigd Een Vun onze toestellen is niet teruggekeerd Des nachts bombardeerden onze vliegtuigen de haven la Valletta Malta In Oost Afnka deed de vyand luchtaanvallen cp Tc enei doch zonder ccmg gevolg alsmede op El Oeak waai by twee personen gewond weiden en op Comar Metemma waarby twee inlanders gewond werden cnj een kmd den dood vond Een van onze duikbooten Marconi bracht in den Atlanliichen Oceaan een EngelsCh schip met een lading van 10 000 ton tot zinken Vyandelyke vliegtuigen probeerden de steden Brmdisi en Tarente te bereiken Ontvangen door een hevig spervuur van het luchtdoelgeschut wierpen zy brand en bnsantbommen alleen m de omgeving van Brindisi welke terecht kwamen m het open veld of m zee De g evechten hü Malta ENGELSCHE KRUISER GETROFFEN De correspondent van Stefani aan het luchtfront meldt dat gedurende de actie der Italiaansfhe luchtmacht tegen een vlootformatie ten Westen van Malta en tegen een aantal te La Valetta gemeerde sc i pen een vyandelyke kruiser is getrt ffen door een bom van 250 kg Een reusacb ige rookkolom steeg van het schip op By de gevechten tusschen de Italiaansche jagers die de bommenwerpers beschermden en talryke vyandelyke jachttoestellen stortten eenige vyandelyke jagers brandend neer Het lykt vast te slaan dat mmsteffli zevon Hurricanes en Spitfires zi n neergehaald en dat andere ernstig ENGELAND De aanval op Plymouth AlVIERIKAANSCHE BfcKlCHTEN Beschieting van Dover met verdragend geschut De New Yorkache a inabladen publiceeren groot opgemaaKn berichten over tien zwaren aanva van het Duitsche luchtwapen op Pjmauth De Amenkaansche correspirtici en ir Londen doert in hun Otric voora uitkomen dal een gtmidig aenla brandbommen ia nexrgtw irpm zooja een groot aantal branden ort In den loop van gistertn stonden Londen Liverpool Eii i s a Zu dOüst Engeiand en de M a a Js ef aan sterke aanva len van htt Du tsche lUchtwapcn bloot In den i icht van Woensdag op Donderdag i n kustgeoitd m Zuid West ti o J acht uur lang gebombardttrj R tds de eerste bommen admg i riaikte ulke hevige buanden da nti nog op eenigen afstand voldoende cht had om etn krant te lezen D Du Ische V legtu gen weipen honnif n IW mtn neei In het Oosten r de Midlands is een stad vtTuedelcs LeiteiSter of Leamingioi i ineens nevig aangevallen Met k i lasuchenpooztn v erdcn groote hji clhedea dvnamict en brandlximnn n rcrgeworpen die hoMge ontp i i tengevolge hadden De Duitsche vliegers zi JS over de Zuid Oostkust gevlogen a lar men in tvvee districten aanliou i Ie ontploffingen heeft gehoord Over de beschieting rin Do et oerichten de Amenkaansche iinespoiidenten dat do stad door i treffen van hot Duit cbe verdragindo geüChui hevig getrild heeft De Enge hche scheepsvcrliW Tengevolge van de gro scneepsverliez6n heeft de Engolscni r S de koelschepen voor oorlog1 f nooflig aldus verklaarde de Fi gelscnf minister voor de Voedsc lorz enii Woolton m zyn reeds gen de rea over de nog te verwachte n l j in levensmiddelen Voorts i i j fninister naar te New Yoik gemf wordt nog mede dat nieuwe ais butic maatregelen zyn te er achie waardoor voomamelyk cant ne n lokalen in fabrieken scholen en w getroffen worden MARKTBERICHTEN DEI FTSCUK OROBKTBNVMI i Nov BIiXTOhool Ic rt lOzll w3 wt 2 SU T 08 p r 1 0 tuh f JJ 3 40 120 per 100 kK salade Ie r 3 dpin 2f rt lie J 00 prr 1 0 tu u 4i 7 0 andij t 2 10 S 0 rj ên ool fld TI 1I 2M per 100 üm f 54 3 00 tomaten 100 TO per 100