Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1940

tefdag 30 Nov 1940 iU l No 2Ö492 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Oirtctmir W TIBTER Paitcira HUM Bi Markt Jt TW 1741 f f 1 J Jtt r Een verdrag tusschen Nanking en Tokio Japan belooft zijn b oepen twee jaar na het sluiten van den vrede terug te trekken Vrl e vesHliing en handeismogeli kheden voor de Japanners Wederkeerige steun tegen communistische acties van eiken aard N MR A RÖELL t Fofo archief 5e 6Tt eGi ci4E scrttKewia v ft s Smvrm TURk acwc aan de verhoogde productiekorten De grootste gevaren zijn ecJiter gelegen in de aanhoudenile werkloosheid Cijfers 250 gr boter of 250 gr roargarme w y en dat de oorlogsmaohinerte i i Igeen arbeidskrachten kan opnemen in de mate waarin zij worden ontslagen door de burgerlijke industrie Daarvoor moet de slertite economisithe organisatie verantwoordelijk worden gesteld Ook de rede van den minister van Arbeid Bevin vormt geen antwoord op de naar voreft gebrachte ongerustheid Men moet eischen dat de regeering een zoo effectieve controle uitvoert op oe financieele industrieele en commercieèle hulpbronnen van het land dat zij op de bestmogelijke wijze worden gebruikt vo w oorlogsdoeleinden Indirecte methoden zooals be perking van de toewijzing van mate rialen of omzetbelastingen werken veel te langzaam Duidelijke marsehbevelen zouden thans noodig zijn Algemeen is men er zioh van bewust dat alle hulpbronnen thans gebruikt moeten worden om den oorlog te winnen De D a i 1 y Mail eischt van de Engelsche re eering ve l drastischer maatregelen en wel op grond van grootere volmachten en bevoegdheden tot het uitoefenen van dwang STRENGER DISTRIBUTIE Göteborgs Ha n d e l s och Sjoefartstidning meldt uit Londen dat de Engelsche regeering h oe jaan i h tpna vAl v= H ar Mi t n thans Wil wegnemen Zoo is zelf constateert t een der zwaatste In Cadiz Ohio zijn 22 mijnwerkers was die sedert eenigen tijd op dè Eivgelsche hoofdstad is gericht H ét ministerie van Lifchtvaart en het ministerie voor de Binnenlands6he Yeili ghcid meldden vanochtend dat faJrijke branden zifn ontstaan Verder fcordt gpn eld dat ook Iwmme op enlBC plaatsen in Zuid Zuidf Oast en OostEngeland benevens op een plaats in het Zuid Westen zijp geworpen waar evfcneens brande zyn ontstaan en schade is aangericht AMERIKA s I louth DBTEN met bench van het south De aten jp Kt oofa aanta 5 zooda ont l u ïton ti over r men ont ler belespon effers rlhaea Iheeps leenng eindcB kêlsche gening rede trscli e pdc de iemeld fdistri f schaft Kitfl 350 fstoof en 1 1 IfTRANTSOEN verminderd tot 2 ons fen halve flesch slaolie of boter f Lfgarlne op bon 21 in het tijd vak van 14 20 December Bon tltane reeds inleveren indien slaolie wordt verlangd erpUchtè inlevering vc bof eren vetbÓÊÊ en in hotels en restaurants l iBcr tiris ll eraal waampmend t Tan het dw rtgment van Land f jn 1 is9 he3i maakt met l P ek lot do distributie van boter arme en vït heivoWende bekend fSrende het tijdv van ZateA je November 1940 tot en met 6 December 1940 geeft dé met enuromerdfi bon vSn de boter en van de vetkaart recht op het I van een half pond margarine L j ons vet naar keuze voorzoo TOorradig De aan de bonnen 17 H te boterkaart verbonden üt dat deze desgewenscht ook I geven op margarine blyft der took voor boA 19 gehandhaafd bovendien op dien bon naar j t beschikbaar wordt gesteld imet dien verstande dat het vet geen half pond doch twee teiitügt aangezien het vetge lei diu de voedingswaarde van ptotèr is dan die van die van r en van margarine I Ik met 1 19 genummerde bonnen t ip Vrijdag 6 December nog niet liyn blijven vooorts nog gel I tot en roet Vnjdag 13 December hwrband met de vasts telliflg van inlrantsoen op 2 ons zullen de jiten in den vervolge uitslui H jet in verpakking van 200 gram Inelïouden daarvan vervaardigen ko n November 1940 reeda bij de rf in den handel aan ïDorrtiden in verpakking van l ra mogen tegen inlevering van Isef 19 genopmierde bon van de l of de vetkaart worden uit it aangezien het niet mogelijk kise üsnog te doen ompakken J Iw het t dvak jMa Zaterdag 7 Ihnber 1940 tot en met Vrijdag 13 imlier 1940 zal wederom een bon I de boterkaart en van de vetkaart het koopen van twter óf marga vet aangeweren worden Nnrende het tijdvak van Zater 1 hf I November 194 tot en met I V ibtf Zü DeeemBer 1940 zal voorts l et 21 genummerde bon van 11 kolerkaart en van de vetkaart F ittkt even op bet koopen van naar I tae een half pond b ter èf een lil pMd margarine öt een halve xli slaolie Be met 21 g enummerde bonnen i P Vrijdag io December nog niet Btndkt tijn blijven voorts nog 1 tot en met Vrijdag 27 Decem M 1940 U de bon gebruikt voor t kespes van slaolie dan mag de f llè ook nog in het tijdvak van I Setember 1940 tot en met I laoari 1941 wordefta afgeleverd I ijeiien de detaillisten momen Wer geen of xeer geringe voor I m slaolie beschibken dienen de I nienteu die te zijn tijd de 21 genummerde bon wenschen fflrniken voor het koopen van deifn reeds thans 1 2 winkelier in te leveren I I dan in het tijdvak v p NbJ t 1 1 fttu klanten van I liién of meer bonnen 21 h eft t Tijdvak Bon 30 Nov t e m 6 riec 19 bon blijft geldig t e m 13 Deo iso gr boter óf 250 gr margarine öf 200 gr vet oude voorraden 250 gr Vvet 7 Dec t e m 13 Dec t bon blijft geldig t e ifi 20 Dec 250 gr IxDter óf 250 gr margarine óf 200 gr vet oude voorraden 250 gr vet 14 Dec tejn 20 Dec 21 l on Üijtt geldig t e m 27 Dec slaolie mag worden afgeleverd t € m 31 Jan 250 gr boter óf 250 gr margarine èf flesch slaolie 21 Dec t e m 27 Dec bon blijft geldig t e m 9 Jan óf 28 Dec t e m 3 Jan bon blijft geldig t e m 12 Jan 250 gr boter óf 250 gr margarine öf 200 gr vet In een publicatie zijn n ere bijzonderheden welke voor de detBillisten van belang zJM gepubliceerd Maaltijden in restaüraints De secretariü getjeraal wnd hoofd van het deps rtement van Landi ouw en Visschery maakt het volgende bekend Met ingang van Dinsdag 3 December a znllen iii hotels restaurants e d geen maaltijden samengesteld met gebruikmaking van boter margarine of vet meer aan de gasten mogen worden verstrekt zonder dat daarvoor bonnen van de boterof vetkaart worden ingeleverd In verband met de hoeveelheid boter of margarine welke op een l on kan v ordcn gekocht 250 gram verstrekken de distributiediensten aan de fiejioemde instellingen z g wisselbonkaarten bestaanMe uit 50 wi seIbonnen Elke wissellion geeft recht ophef koopen van 1 50 rantsoen boter of margarine 5 gram Deze wisselbonnen mogen evenals isTyepSa rtvet beIrckkir g tot de wisse lxinnej voor brood vleesch en kWs uitslu na gebruikt worden in hotels restaurants e d De distributiediensten stellen deze wisselbonkaarteh vanaf heden in beperkte hoeveelheid verkrijg baar voor hotels restaurants e d In afwijking van de voor de wissellxinnen voor brood vleesch en kaps geldende regeliji kunnen voorts ook particulieren tpcrn inwissclipg va n lionnen der boter of vptkaart wisselbonnen bij de fi stributiediensten verkrijgen hetgpnp vdoral van belang is voor hen die egplmatis maaltijden buitenshuis gebruikert De wisselbonnen He ben een rmbppefkten geldigheidsduur r slaolie afleveren Me I k wordt er e aanI op gevesticd dat het I 1 verboden bf vóór Zater ÖWiönber aJs alaoUe op de bonnen 21 aan het lltó i eling Verdienen dat l Offift klanten die één Tfei 21 genummerde bóni 1 1 nl veren tenein 6 dïiar t fcitiL ontvangen éen IJbÜ geven PIMbi Ie Ijedoeling voor WTSj 21 tot en met 27 De iai7 voor boter óf et L tijdvak van 28 ilv ï 3 Januari IM ii4 70 boter óf maS garine B r keuze voorzoover voor ÉC a Jiatributie S lÜd vet gedurenk St 30 November 1940 1 dL 19 1 verloopen aand scfaÈma Tenei nde te voorkomen dat zij die een bo n van de boterkaart of van de vetkaart inruilen voor wisselbonnen niet zoiiden beschikken over een bon voor het aanschaffen van boter of margarine voor huishoudeliik gebruik kan gedurende de eerstvnljjende distributiepetjiode Zaterdag 30 November tot en met Vrijdag 6 December niet slechts de voor die periode geldis verklaarde bon 19 doch desgewenscht ook reeds bon 20 bij de plaatseHjke distrihutiedieksten en met ingang van Dinsdag 3 Dbcember bij de hotels restaurants Icafe s e d wórden ingeruild voor wisselbonnen Dit knmUer dus op neer dat bon 20 vanaf Dinsdag 3 Derenjber a s desgewensAt reeds gebruikt kan worden bij gebruik van boter of uiargarineiin hotels e d Men bedenke echter dat deze bon in de naaste toekomst alsnog zal worden aangewezen voor het koopen van de genoemde artikelen bij den winkelier Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd dat de voor boter marga rine vet vleesch vleeschwaren en kaas aangewezen bonnen in den rvclge ook gedurende de tweede week van hun geldigheidsduur in hotels restaurants e d gebruikt zuilen mogen wordefl Dit laatste geldt eihter niet voor de bonnen welke recrft geven op het koopen van brood gebak en eieren ENGELAND Critiek van de Times op de rejreeringr VREDESHODDING EN OORLOGSHOUDING De Times schrijft dat de Engelsche regeering tot dusver geenerlei maatregelen heeft genom om de vredeshuishouding te wijzigen in een oorlogshuishouding Minister Greenwood heeft in zijn rede voor het Lagerhuis van Woensdag j l niet eens aangeduid hoe begrensd de toewijzing van grondstoffen aan de niet yitale industrieën is en hoe de productieve krachten moeten worden vrijgemaakt voor oorlogsdoeleinden Hij heeft niet verklaard hoe de regeering éen alge meene verwarring wil voorkomeh ook niet welke collectieve plannen de industrieën hebben om te kunnen overgaan tot een rechtstreekschen oorlogs atbcid met de grootst mogelijke arbeidscapaciteit Greenwood heeft ook niets aangeduid omtrent de loon en prijzenpolitiek Men moet ernstige bezorgdheid gevoeleti omtrent een dusdanige economische poliHek Deze bezorgdheid wordt groote naarmate de goederenprijzen worden opgedreven tot een peil dat reeds onbereikbaar is voor munitiearbeiders met oorlogs loonen Deze tendentie wordt versterkt door de omzetbelasting die de kosten van levensonderhoud en de productiekosten verder opschroeft Daar komt dan nog de verhooging bij van de spoorwegtarieven De vermindering van den eicport der laatste maanden moet toegeschreven worden zich tengevolge Van de groote ton nage erliezen gedwongen ziet om de mogelijkheid te onderzoeken van een uitgebreide rantsoeneering Van alle tot dusver met jn de distributie opgenomen levensmiddelen Drastische beperkingen in de productie en verdeeiing van minder belangrijke levensmiddelen zijn aangekondigd De regeermg bereidt een levensmiddelenprogram voor dat de invoering van standaard dieet inhoudt Zware aanval op Londen Naar Reutér toegeeft heeft Londen in dert afgeloopen nacht een luchtaanval l eleefd die naar Reuter President Roosevelt gaat op reis PER OORLOGSSCHtP NAAR WEST INDUt President Roosevelt heeft gisteren in de persconferentie verklaard dat hü een lange reis denkt te gaan maken Hü wil echter aan den regel vasthouden zich niit verder dan 12 uur reizen van Washington te verwijderen Wanneer hy echteï de volgende week op reis gaat l ereidt hu zich ditmaal voor op een terugreis per vliegituig inplaats van per trein zoodat hij ook indien hy zich verwijdert desnoods terstond naar Washington kan terugkeeren De president wenschte niet mede te deelen wat het doel van zijn reis is In Washington neemt men echter aan dat hij op een Amerikaarisch oorlogsschip naar WestIndië wil reizen Roosevelt h eft sinds 1932 toen hü voor de aanvaarding van zün candidatuur voor het presidentschap per vliegtuig naar den pap CHioat R JK ICAB jj jKÏ m P io9 9vo uoosft oe ï LeVITA W ö jKAtYMNOS y k o ln Mooa UliYCMt OYMlN Sycï C EÏSCHC ZEC ICAIIPATOsZI i kASosi R fc 009 408 I VCQ TC ICrC ClLAMOei Nu Italië in oorlog is met Griekenland is de eilandengroep Dodekanesos gelegen tusschen Griekenland en Turkije in de Egeïsche Zee en die Italiaansch bezit is meer en meer doelwit der Britten De Italianen hebben vele eilanden zwaar versterkt De Grieken poogden het eiland Gaidaro met pijltje op de kaart aangegeven te overmeesteren maar dit mislukte Eveneens was een mislukking voor de En elsehen de aanvallen op Leros en Stampalia op de kaart nog met den ouden naam Astropalia aangeduid Qm eeri begrip van afstanden te krijgen de afstand tusschen het eiland Kreta en het eiland Kasos bedraagt 50 k m Cqrtogragisch buriau voor ie Nederl Dagbladpers tüdag in Chicago ging niet meer door de lucht gerejsd Betreffende het bewapeningsprogram zeide de president dat de vooruitgang over het algemeen bevredigend is doch dat er op bepaalde punten moeilijkheden bestaan die men gebrek aan werktuigmachines bij d n bouw van torpedojagers De vraag of dit wellicht iets te maken had met den eventueelen afstand van log meer torpedojagers aan Engeland beantwoordde Roosevelt ontkennerd Hij zeide alleen dat de sinds 1939 in opdracht gegeven torpedojagers veel te lange levertijden hadden en dat men die thans wilde verr ia deren Ongeluk in een kolenmijn TWEE EN TWINTir ARBEIDERS INGESLOTEN bij een ontploffing in de Ohio and Pennsylvania kolenr nen bedolven on van de buitrnwei ld afoil nedeti De reddingswerkzaamheden zijn aan den gang SPANJE 3errano Suner ontvangt EEN DRUK VA ET VIENT De minister van Buitenlandsche Zaken Serrano Suner heeft Vrijdag den apostolischen nuntius mgr Cicognani ontiiangen die onlangs van het Vaticaan naart Madrid teruggekeerd was Voorts ontving hij de ambassadeurs van Engeland en Brazihë alsmede de gezanten van Zweden Denemarken en Guatemala Generaal Franco ontving gistften den ambassadeur der Verecnigfle Staten 2 fH thffUUMt Zont op 9J1 Mdier 17 30 Maan op 11 08 óndef 20 07 Men b verplicht te verdnis teren van zonsondergang tot S é oUaopkomst j 8 Lantaarns van voertidgen é moeten i uur na sonsonder8 gang ontstoken worden Als gevolg van de tusschen Nanking en Tukio inzake de liquidatie van het Chineesche conflict gevoerde besprekingen is een verdrag tot stand gekomen dat heden onderteekend wordt en daarmede tevens in werking treedt Dit verdrag bestaat naar uit belrokken perskringen te Tokio verluidt uit een inleiding en negen korte paragrafen terwyl de bü het verdrag behoorende twee aanvullende overeenkomsten elk vüf artikelen beslaan Overeenkomstig de verklaring van prins Konoje over het gemeenschappelijke doel van een nieuwe ordening in OostAzië spreken beid mogendheden in de inleiding den wensch uit naar vrede in Oost Azië eft daarmede tevens naar den wereldvrede In de volgende artikelen beloven tte beide verdragsluitende mogendheden elkaar wederkeerig respect voor de sou nileit en onschendbaarheid van bied alsmede verdieping der schap en der cultureele betrekkingèfi en beloven zy de daartoe noodige maatregelen te nemen Zij willen elkaar wederkeerig by de bestryding van communistische acties van eiken aard steunen Daartoe zullen Japansche troepen gelegerd worden in Bmnen Mongolie en op bepaalde punten van KoordChinaj Tijdens den duur der bezetting zal worden samengewerkt om rust en orde te handhav d China zegt Japan het recht toe deelen van de vloot te stationneeren in bepaalde Chineesche havens met het oog op den tegenwoordigen toestand Een ander artikel betreft de nauwe economische samenwerking volgens de beginselen der gelijk gerechtigheid enweder ijdsch nut alsmede 3e nauwste Japansche medewerking by het ontsluiten van de bodemschatten vooral in NoordChina en Mongolië voorts bij de ontwikkeling van den handel in het t enedendal van de Jangtse Japan belooft na de versterking der wederzijdsche betrekkingen de afschaffing der exterritorialiteit en het tei uggeven der nederzettingen in overweging t nemen waartegenover China vrijheid van vestiging en vrye liafhdelsmogelykheden aan de Japann s in China toezegt WANG TSJING WEI President van de Nanking regeêring Foto archief De aanvullende overeenkohisten T etrelfen den toestand welke een gevolg is van de nog bestaande vyandelykhedèn waaVbü de Chineesche regeering door dienovereenkomstige maatregelen zal aanpassen Zy behelzen de Japansche toezegging dat de JapariV sche troepen zich binnen twee jaar na herstel van den vrede in heel Ctoa zullen terugtrekken alsmede de Cmineesche verplichting schadevergoeding aan Japansche burgers uit te keeren Voorts is er nog een overeenkomst waarbij aan China het recht van belastingheffing en de controle op den buiteulandscHen handel wordt teruggegeven in het kader van de Chineesch Japansche samenwerking en waarby voorts de onvoorwaardelyke terugkeer van de Chineesche fataiekscomplexen en mynen alsmede een nieuwe ordening van het varkeenwezen in uitzicht wordt gesteld DE MEENING II BDITENLANDSCBE KRINGEN TE SJANGHAI Uit Sjanghai v ordt gemeld dat de in bovenstaand verdrag principieel vastgelegde Iwlofte der regeering van Nanking om den Japanners voortaan vrye keuze vankwoonplaato en vrüe handelsmogelykneden in China te verleenen sterk de aandacht va i buitenlandsche kringen te Sjangbdi heeft getrokken ndat tot dusver het verblijf en de mogeUjkheden om handel te dry ven in China voor buitenlanders rechtens tot bepaalde gebieden en verdragshavens beperkt was Dit gold tot dusver ook voor burgers van die landen die van hun exterritorialiteitsrechten hadden dfgezien In Angelsaksische kringen vreest men dat hun by het dry ven van handel voor net eerst nadeeltn uit de exterritorialiteit zullen ontstaan en dat de vermeide verdragsclausule het uitgangspunt zal zyn van een attieve politiek der regeering vin Nanking in dea zin der afschaffing van de exterritorialiteit WAT DÓET TSJANG KAI SJEKT Het Japansche blad Tsjoegi Sjogyo S j 1 m p o schryft in een hoofdartikel zoo meldt Domei uit Tokio dat de regeering van Tsjoengking thans voor de vraag gesteld wordt den stryd tegen Japan voort te zetteq of vrede TSJANG KAI SJEK Foto archief te sluiten Csjang Kai Sjek is echter volkomen afhankelijk van de verdere hulp van de Vereenigde Staten Groot Brittannié en Sovjet Rusland De Japansche regeenng volgt de ontwikkeling der internationale gebeurtenissen nauwlettend met het oog op de regebng van de geheele Chineesche kwestie PLECHTIGE ONDERTEEKENING VAN ET VERDRAG peneraal Nobqbjoeki Abe de buitengewoon ambassiraeur en gevolmachtigd gezant van Japan en Wang Tsjing Wei de president der na iohale regeenng van China hebben hedenmorgen formeel hun handteekeuirig geplaatst onder het verdrag dat e grondslagen vastlegt voor de betrekkingen tusschen beide landen en waarmede de normale betrekkingeiy hersteld worSen die verbroken weit en op 7 Juli 1337 toen hel eerste schot weerklonk op de Marco Polo brug nabij Peking dat he begin beteekende van de vyandelykheden tusschen Japan en China aldus Domei De historische plechtigheid van de onderteekening der stukken had plaats in de hoofdzaal van het regeeringsgelx ixw te Nanking in de schaduw van den purperen berg waar het gedenkteeken voor Soen Yat Sen den stichter van de Ciiineesche repubüek hoog oprees tegen den onbewolkter blauwen hemel Er heprschte een druk verkeer van officieele en militaire auto s op de Tsjoengsjanlaan den hoofdverkeersweg van Nanking Het eerst arriveerde Wang Tsjing Wai de president van de nationale regeenng met zijn minister van Financiën zyn minister van Pers en Vropaganda en zijn minister van Hanffel Tien minuten later arriveerde de Japansche ambassadeur generaal Abe met een ambtenaar van de Japansche ambassade den directeur van de afdeeling verdragen van het Japansche departemeitl van Buitenlandscne Zaken generaal Kagesa admiraal Soega e a Precies om 10 uur traden beide delegaties de zaal binnen t egroetten elkaar en namen haar plaatsea in Abe en Wang Tsjing Wei plaatsten hun handteekening onder het verdrag en voltooiden daarmede de ondertiande Ungen die vyf maanden gedujird hel ben