Goudsche Courant, maandag 2 december 1940

EERSTE BLAD MAANDAG 2 DECEMBER yVelke Bon alle vorige Amerikaansche lepnin pn aan China ünds 183S overschrijdt hetgeen een nieuw bewijs ia voor haar politieke beteeken is Een illegale organisatie Naar aanleiding van het onderteekenen van het pact heeft de roiiiister van Buitenlandsche Zaken van de Tsjoengking regeering een verklaring gepubliceerd waarin de regeering van Nanking een illegale organisatie wordt genoemd en waarin ontkend wordt dat het zoojuist gesloten verdrag eenige wettigheid en bindende kracht zou hebben De verklaring geeft te verstaan dat de toekomstige houding van de Tsjoenking regeering tegenover builHilandsche mogendheden vÉali de erkenning der Nanking regeerin lal afhangen Verdrag Ncmking lj okio is geen vredesverdrag Vrede met China wordt eerst gesloten als Tsjoenking tegenstand opgeeft of tegehstand zal zijn gebroken Groote lening ▼ V S ocm Tsfoengkiiig Huil over het verdrag BROOD GEBAK EN BLOèm Met 17 genummerde ttiUdT nen van het 2e broodC 2580 tra roggehi TSf gram ander brood tnéJr Il 100 gram ander braoiT aoen gebak vuur de ii Dee t m S Dw JJ T exU eIdigheid lMi S De met 16 genumaiMÜ i ijn nog geldig t r Elk der met 2 genuaLi DE VERORDENING OP DE LOONREGELING De staat kan ontwikkeling der loonen naar heneden en boven zoo leiden als het algemeen eischt Hoogst verantwoordel ke taak van Rijksbemiddelaars hand voor zoover zij loon en salarisveihoogingen betreffen Bovendien verbiedt zij liepalingen op te nemen welke loon en salarisverhciogingen automatisch van voorwaarden afhankelijk maken welke de arbeidsverhouding niet onmiddellijk iakea bijv van de ontwikkeling der prijzen Deielfde bepalingen als voor collectieve arbeidsovereenkomsten gelden natuurlijk ook voor arbeidsovereenkomsten welke op andere wijze tot stand zijn gekomen Verder maakt de verordening alle andere loons en sslarisverhoogingen afhankelijk van een vergunning welke niet reeds als collectjcve regelingen aan vergunning zijn onderworpen De verordening venv ingt hierdoor het tot nu toe geldende verbod van loo verhoogingen van den Duitschen Hseresgrupp efehlshaber van 17 Mei 1940 Zij verruimt echter dit verbod met inachtr neming van de door de prijsstijging veranderde ieconomische en sociale toestanden ip zooverre dat zij loonsverhoogi gen toelaat wanneer zij gc cdgeïeurti w rc tn door den staat vertegenwoordigd door de rijksbemidcitlaars Mede door de reeds eerder uitgevaardigde verordening over bet verbod van loonsen salarisverlagingen beeft de staat liet thans i de hand de ont wikkeling der loonen naar beneden en naar boven zoo te leiden ais geëis ht wordt door het algemeen belang net inaebtaeming van de belangen fdet werkneners Evenals de staat otgegrende loonsverlagingen moet verhinderen moet bij cefatt r ook erop letten dat oagecontrtrfeerde loonsverhoogingen welke bet alg faicen bdaag schaden achterwege blijven Dit sluit hter niet nit dat b jv te laag ge bleven loonen ongerechtvaardigde Tersehillen tusschen bet loonpeil in de verschillende plaatsen of tusschen de verseUlleade leeftijdsgroepen en der gelijke worden Ipgeheven Steeds van de loonvorming door collectieve echter moet er acht op geslagen mmovereenkomsten in zekere mate i den dat ongewenscbte terugslag op moeten beperken Zij maakt eoUec het economisch evenwicht en storing tieve arbeidsovereenkomsten afhan n de prijsrerhondingen worden verkelijk van goedkeuring van hooger Imedea Natvorljtlk mag daarbij eok HET VERVREEMDEN VAN LANBOUWGRONDEN Verkoop van grond alleen aan hoeren De nationale hodetn is nkt zoo maar een koopwaar 1 Pachtburaoux en noturissen ingaschak Jd In het Verordeningenblad is opge van de departementen van Landbouw D r i riBi TU Maad Mkwo heeft Zatcrdaif de volgeBdc verUariiitf ieiwibliceerdt De retteerwien van het keizerrijk Mambioekwo het natioqak China b fc t k i tnijk Japan cetftien toe wcderkceril elkaar traditioneele eiiêeiwchappeii t erkennen eiBeeii chBppeliik een nieuwe mrde die geérondvesl is op de moraal i Oost Azië op te richten en ab vriendschappeKjke naburen Mmcn te werken Zij vormen hiermede een as van eeuwigen vrede in Oott Aiië die een kern van den wereldvrede zal zifn De drie regeerinden verklaren daarmn 1 Mancbjoekwo China en Japan eerbiedigen wederzijd h elkaar aonvereiniteit en elkaara gebied 2 De drie landen zijn over engekomen op den grondslag der wederkeeri 5beid samen te werken vriendschappelijke nabuurschappelijke betrekkingen in tand te hoaden economisch samen te werken en gemeenschappelijk de actie van de Kominte n te onderdrukken Ter vervulling van deze gemeenschappelijke idealen sttUen de noodige maatregelen in Ue opzichten genomen worden 3 Mandsjockwo China en Japan gaan zonder verwijl een agreement aan op den grondslag van den zin dezer verklaring Geen vredesverdragf Bet verdrag vaa Nanking b geenvredesverdrag wo heeft de woordvoerder van het departement vanBuUrnlandsrhe Zaken te Tokio op depersconferentie verklaard na het bekendmaken van de officieele mededeeUng Het verdrag bepaalt veeleer defnndamrnleele ChineesehJapanschebetrekkingen De vrede met China laleerst dan besloten worden wanneerTsjoengking aUn tegenstand opgeeft ofwanneer z n Ugenstand lal zUn gebroken Een onmiddellijke evacuatieder Japansche troepen uit China ia inlift verdrag niet bepaald Een becHssend keerpunt In Japansche politieke kringen aldus aneldt Domei wordt het tot stand liomei van het verdrag van Nanking en deerkenning de jure der nieuwe nationale Chine che regeering beachouwd als een beslissend keerpunt in de geschiedenis der ChineischJapan sche betrekkingen Het ver rag beleekent mets anders dan de samenwerking tegen de mogendheden die het opbouwwerk in het Verre Oosten trachlen te verhjndtjren Kngelands poMtiek in het Verre Oosten aldus conistateért men i e door het verdrag beslist tan de hand gewezen In Japansche kwiij en W4Jst men er vooral op dat Engeland en de Vjtreenigd Staten den laatïten tud l teeds openlijker en met alle middelen streven naar de handhaving van den status quo in het Verre Oosien Onder deie omstandigheden lal Japan in samenwerking met de nationale Chineesché regeering eventueel drastische aatregeleÜ moeten nemen Onrust te Sjanghai De dag der onderteekcning van het Chiiiresch Japansche verdrag is te Sjanghai niet rustig verloopen In het Wpstelijk stadsdeel is een Japansche pc itie agent door een revolverschot e netig gewond Een Chinees is door een Japanschen geodarme neergeschoten Dit stadsdeele is thans afgesloten Op een kchecpswcrf werden eenige handgranaten geworpen Van de autobussen en trsmwagens zi in biljetten die de bevolking opriepen WangTsjing Wei te steunen afgescheurd Een deel der CKlneesche politie in do neck rzettin ging in staking doch c ts middags was dit conflict weer bygelegd De bekende bankier Percitsjoe is jntvoerd De dsmamielaanslag in China Omtrent den dynamietaanslag op een trein op de lijn Sjanghai Nanking op leni oora ond van de onderteekcning anjiiet Chineesch Japansch verdrag worden thans van officieus Japansche ijde bijzonderheden medegedeeld De ynamie t ontploffing had zulk een cracht dat de locoMlief van den trein n vier person en ri itifcen uit de rails eworpen werden Er werden 53 Chi leezen en een Japanner gedood Over e honderd Chineezen ziin gekwetst en Japansche onder officierspatrouille Atervolgde terstond van de plaats an het ongeluk uit drie vluchtende iineezen van wie zij er twee konden erschi en Voorts is bekend ge 3rden dot deze aanslag zou zijn voor reid dffcr een guenUa organi atie aa Tajoengking Nopens de onderteekening van liet verdrag tusachen Japan en de nationale Chinoesche regeering van Wang TijinfWei heeft de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Hull op de peraconfcrentie verklaard dat de regeering der Ver Stalen haar standpunt officieel vastgesteld heeft in de verklanni die ht 30 Maart L afgelegd heeft Dit standpunt heelt zich door de onderteekening van het Japansch Chineesche verdrag niet ewijzigd Verklaring van Abe Da Japansche buitengewone ambasiadeur generaal Abe heeft in n rede ter gelegenheid van de onderteekening van het nieuwe Chineeseh Japansche verdrag verklaard De belangrijkheid van dit verdrag ligt niet in de onderteekening maar in de uitvoering ervan Van den geest der uitvoering hangt het af of het nieuwe verdrsig ons dichter bij den algemeenen vrede brengt en o het I zal bijdragen tot vestiging van de nieuwe orde in Oost Azië en van een niei i wc wereld Hpt nieuwe Chir eesch Japansche verdrag erkent de nationale regeering Ie Nanking ais de eémge wettige regfcr ng van de republiek China De amtJassadeur verklaarde met nadruk dat de opbouw van de nieuwe orde in Ook Azië niet tot stand zal komen zoolang Japan en China niet samenvwrken Amerikaansche leening aan Tsjoengking Roosevelt heeft bekend gernaakt datde VS aan de Tegeering te Tsjoengking ieen nieuwe leer ing ten bedragevan 100millioen dolUr zal toestaan Hiervan zijn 50 milliowi door de import porten exftörtbark voor algemeenetfoeleinden ter beschikking gesteld De overige SO millioep iiïoefcn dienentot steun aan de Cliineesehe valutaen zijn afkomstjg uit iet stabilisatiefonds van het ministerie van Financien dat over 2 mül ard dollar besc iikt Deminister van Financiën Morgenthau zal heden hett plan tot steun aan deChineesché valuta bekend maken aande bank en valuti Unn i3aies van hetcongres Of De 50 milüoen dó ar van de importen exporlbank zullen naar vernomen wordt op de rekening voor aankoop varf voor den oorlog belangrijke metalen in China geplaatst worden Het bericht dat de V S opnieuw een leening verzirckkfn aan de regeering van Tsjoengking wordt door ajle Amerikaansche bladen op de voorpagina gepubliceerd die hierin een duidelijk berekend antwoord van Wash n ton zior op de onderteekening van het verdr tusschen Tokio en Nanking Het besluit om Tsjang Kai Sjek deze leening te verstrekken is wellicht reeds eerder genome maar aldus meenen de b aden de regeering heeft de bekendmaking ervan doen sam r al en met het sluiten nomen een besluit van dën secretaris sengeneraal van de depprtemenfen van Landhouw en Visscherij van Fi nanciën én van Ju Jtitie houdende regelen met betrekking tot het vervreemden van landbouwgronden Daarin wordt o a bepaald Het is verboden land onder bezwa renden titel of om niet over te dragen zonder vooraf een schriftelijke verklaring van een ereenkomsl g artiJtel S van de P BWet erkend pachtburcau te hebben Verkregen waaruit blijkt dat tegen de tegenprestatie indien deze bedongen is de voorwaarden en den verkrijger geen bezwaar bestaat en dat de algemeene of bijzondere iandbouwbedrijfsbelangen niet worden geschaad Deze verklaring wordt niet afgegeven tenzij gebleken is 1 dat jde tegenprestatie niet hooger is dan in het jaar 1939 voor soortgelijke goederen iri de clfde streek had kunnen zijn bedongen 2 dat de toekomstige verkrijger landgebruiker is Het verbod bedoeld in het eerste lid geldt niet voor xecutorlalen verkoop in het opcnbnar indien het pachtbureau véór den verkoop heeft verklaard dat tegen de veilingsvoorwaarden geen bezwaar bestaat en dat de algemeene of bijzondere landbouw bedrijfsbelangen niet worden geschaad TOELICHTING Van bevoegde lüde ia ons het vol ïende commenttsr verstrekt op het liesluit van de secretarissen generaal VIM het verdrag teneinde de poliUeke uitwerking ervan te verhoogon De Washington Post noemt dezen tap van president Roosevelt zijn eerste groote intMnationale maatregel adert zün herkiezing waardoor niet alleen het Chineesché verzet versterkt wordt doch ouk de hulpverleening van de Sovjets aan Tsjang Kai Sjek wordt aangemoedigd De Star chruft dat deze ervaring getuigenis aflegt van het voornemen der V S Tsjang Kai Sjek te ateunen De Baltimore Sun is van mesndng dat deze maatregel een nauwkeurig over wogen antwoord ichUnt te zün aan Japan om aan te toonen dat de S thans meer dan ooit achter het onafhankelUke Chineesché bewind van Tsjoengking staan in diens stri d tegen Japan Het blad merkt tevens op dat deze lecning het totaal van Op de Zaterdag in het Verordenin genblad opgenomen verordening van den Rykacommissari belreffertde regelingen van loonen lalarissen en andere arbeidsvoorwaarden heeft de leider van de afdéeling Sociale Zaken van h t Rijkscommissariaat het volgend comnjentaar gegeven De totstandkoming van loonen salarisfcn en andere arbeidsvoorwaardenvoor groepen van ondernemingen Wastotnutoe uitsluitend voorbehouden aan de regeling door collectieve arbeidsovfieenkomsten Volgens de wet op decoUectievt arbeidsoverkomst van 1927 korScn collectieve arbeidsovereenkomsten slecht door de in de wet speciaalgenoemde partijen in en regel dewerkgever en werknemersorganisaties worden gesloten De staat zelfwas slechts bevoegd Wanneer het algemeen belang het eischte geslotencollectieve arbeidsovereenkomsten ofafzonderlijke bepalingen algemeenverbindend d w z ook voor de nietaangesloten ondernemingen verbin dend te verklaren de onver indendheid van ccliectieve arbeidsovereenkon ten of V2n afzonderlijke bepaSmgen uit te spreken of verbindendverklaringen m te tjreklj en De staathrd echter niet de mogeliikheiJ zelfregelerjd in te grijpen lA de te tcr dkomir g van de loonen en arbeids voorwaarden f C A AFHANKELUK VAN GOEDKEURING De qieuwe verordening houdt in het algemeen aan het principe vast dat slechts partijen bü de CAO meestal dus de werkgevers en werknemersorganiaatie bevoegd ziin een CAO te sluiten Zooals echter het bedr fsleven en de économie van een volk door den staat moet worden geleid willen zij aan de belangen der gemeei schap geheel dienstbaar woWen gemaakt kan ook de totstandkoming van de loonen leidiiig van staatswege niet ontberen De verordening i heeft dan ook de alge lieele vrijheid en Visscherij van Financiën en vanJustitie houdende regelen met betrekking tot het vervreemden vanlandbouwgronden In de laatste maanden is in het geheele land e gestadige a ijg ng van de prijzen van landbouwgronden op te merken die niet in overeenstemming is te brengen met de echte op de behoeften van de geheele volltsSem nschap afgestemde productie ipacitoit v ih den landbouwgrond De om etten eti l Iangrijke prijsverschuivin en op d markt van landbouw Tonden ebbtïn een bijzondere beteeken s want de nationale bodem is ni t zoo maar een koopwaar doch de rondslag voor een gezonden landbouw 4t daarmede ook het uitganpsjujnt yoor e n gezond volksleven Op Tond van dit inzicht heïft de Rükscon nsi ris voor het bezette NederVn jich geb d e de heele ontwik Vht met b ondere aandacht heeft nvo d geruimen tijd geleden op r7 it gegeven het verkeer met jidbiuworonden te re e n Het dc l vin de dientengevo e uit evaardi d itrorr ening is daarin Bel en d t toor rte eerste maal in Nederland d Vr houw Tond aan en regeling wordt onferworpen die met zijn prin Hnieele beteekenis in het economi e en voUcsche leven overeenkomt n rdoor betee ent deze verordening X k een verwerkeli ikin van inzi h en zogols zij reeds vroe er in andere r nsen in d eenté pl ts in de Vring vrn de N S B eh vsn het A rarV he Front war men d hooge beteekenis van het boerenland reeds worden vergeten dM ev ia£i ieNederlandwifce ecoaMBie met die vangeheel Eunn nliiw vervloekten ia envervlochten lal Mijven ook de loMMnMI MlariMen in dit alfemeea kadermoeten paaMn Waniieer da ataat iatiüpi Terwijl de verprdening aan den eenen kant het principe aanhoudt dat dé CA O wordt gesloten door wer tgevers en werknemersorganisaties legt zö aan den anderen kant de grondslagen voor de juridische tinogelijkheid de loonen en salarissen en andere arbeidsvoorwaarden ook dan voor hecle bedrijfsgroepen te regelen wanneer dit ter bescherming van de bedrijfsgenooten noodig blijkt doch een C A O niet tot stand komt of biJ gebrek aan wettelüjken grondslag niet kan worden geslote n De staat kan in dcrgeUjke gafvallen op eigen initiatief en eigen gezag bindende regelingen treffen en wel voor heele bedrijven voor afzonderlijke ondernemingen en voon afzonderlijke arbeidsverhoudingefh Uitdrukkelijk is echter de bepaling opgenomen dat de regeling van staatswege geëischt moet zijn door hel belang van de bescherming der werkenden De staat grüpt dus in wanneer gerechtvaardigde belangen van de werknemers ziJn bescherming noodig hebben Tot hel verleenen van de in de verordening voorgeschreven vergunning ziin op grond van een uitvoeringsbesluit van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken de rijksbemiddelaars bevoegd Deze autoriteiten zijntevens belast met de regeling van lodhs en arbeidsvoor waarden buiten het kader van de C A O De aangeslotenen bij een CA O alsmede iedere werkgever en werknemer kunnen zoodoende zich in de toekomst voor alle kwesties van loon salaris en andere arbeidsvoorwaarden tot deze instanties wenden Speciale richtlijnen Van den secretaris generaal voor de rijksbemiddelaars verzekeren de uniforme toepassing van de verordening Nadere mededeelingeii hieromtrent zullen later nog worden gepubliceerd De taak der rijksbemiddelaars BiJ de verregaande inschakeling van de rijksbemiddelaars bjj de totstandkoming van de loon en andere arbeidsvoorwaarden was het consequent aan dezen ook de tot nu toe aan den secretaris generaal voorbehouden bevoegdheden tot verbindend en ohverbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten over te draden De rijksbemiddelaars wordSü daardoor tol dragers van een hoogst verantwoordelijke en voor het openbare leven hoogit belangrijke taak Kortweg gezegd drukt op hen de zorg voor de verzekering van den arbeidsvrede De verordening is te zamen met deverordening omtrent het verbod vanverlaging van loonen en salarissengeëigend de noodige j ust en ohet arbeidsleven te brengeruJSe economische ontwikkeling enydeveranderingen in het prijsniveau liebben ook ophet gebied der loonetl in den laatstentjjd een zekere beweging teweeggebracht De verordeningen scheppende vcreischtc juridische basis voor demaatregelen welke genomen moetenworden om met ijiachtnenyng van desociale belangen lian de werknemers l het fevenwicht jfusscheip loonen enprijzen te doen itslaan en daarmedestoringen in het onƒ mische en iopenbace laverf te vaorlcomen welke tenslotte ook voor de Werknemers slechtsschadelijke gevolgen zouden kunnenhebben WIÏfKELRUrrEN V0i DE UNIE yERNIEËD Evenals in den nacht van Dinsdag op Woensdag is gisternacht de propagandawinkél van de Nederlandsche Unie aan het Kort Rapenburg te Leiden het mikpunt geweest van politieke hartstochten Er werden drie groote spiegelruiten enhetTaam van de winkeldeur vernield lang had ingezien steeds naar voren tïijn gebracht Een vergunning noodig Om haar doel te bereiken onderwerpt de x erordéning iedere eige ldomsverandèrin van een stuk landbouwgrond welke naar aanleiding van een verkoop een ruil of ee i schenking of wegens een executie of een andere openbare verkoop geschiedt aan een vergunning De eigendomsoverdradit wor t slechts dan goedgekeurd als de tegenprestatie gelet op alle andere voorwaarden het prijsniveau van het jaar 1939 niet overschrijdt en als de verkrijger een zelfverbouwende boer is Bovendien mogen door de eigendoms verandering de algemeene en bijzondere belangen van den landbouw niet geschaad worden Vooral ecbter 4n dawia is de groote beteekenis nn de verordening zonderlijkc gevallen van bijzonderen aard door den secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor de toekomst cipieel niet boerejl van den grond uil liegen z n prinvan de verkrijging iloten In ïi land als Nederland met ein bijzonder groote en gezonde boerenbevolking moet het verkrijgen van landl tegen gepaste en met de opbrengstmogelijkheden overeenkomende prijzen den boeren self voorbefiouden blijven Ook de on economische verbrokkeling van bedrijven door verkoopingenvan vitale pereeelen kan door dezeverordening worden verhinderd wantdoor zulke gedeeltelijke verkoopenworden de algemeene belangen vanden landbouw en de bijzondere belangen van bet betrokken bedrijf benadeeld bschakeliog van pachtbnreanx Ofschoon juist in den begintijd aan een strenge uitvoering van de verordening wasirde moet worden gehecht is toch een al te starre uitvoering bij de groote schakeerinjen der toestanden niet in het algemeen be Een bijzonder voordeel iran de verordening is daarin gelegen dat denieuwe regehng van het verkeer inlandbouwgronden kan worden uitgevoerd zonder dat een nieuw bestuursapparaat in het leven behoeft teworden geroepen Als de instanties die voor elke eigendomsoverdrachtvan landbouwgronden vergunningmoeten verleenen zijn de pachtbureaux aangewezen welke door depachtwet ziJn erkend en die samcn jesteld uit rechtsgeleerden e landbouwdeskimdigen reeds twee jarenervaring hebben met de behandehngven pachtovereenkomsten De pachtbureaux zulfcn op groild van de hierbij opgedane ervaring zeker in staatzijn de prijzen voor de verschillendelandbouwgronden te bepalen prijzen welke aan een bekwamen boer veroorloven met het verkregen stuk landïen redelijk bestaan te verwerven Naast de pachtbureaux zijn slechts no de notarissen ingeschakeld die moeten vaststellen of men met een stuklandbouwgrond dat aan de verordening is onderworpen te doen heeft ofniet en die verklaringen moeten afleggen voor het geval men met eigendomsoverdracht van landbouwgrondte doen heeft omtrent de verleendevergunning van het pachtbureau Slechts wanneer een notaris zulk eenverklaring heeft verstrekt kan deoverschrijving van de eigendomsoverdracht in de openbare registers plaatsvinden Om iedere ontduiking van deverordening tegen te gaan zjjn ook destrafbepalingen opgenomen en voortsde bepaling dat landbouwgronden dietegen het bestaande vert od of zondorvergunning worden overgedragen inbeslag genomen kunnen wtprdèn Ongetwijfeld kan vefwacht vrorden dat e pachtbureaux wanneer zij eenigent jd als vergunn n èsinstanttes voor hetverkeer m landbouwgronden werkraam zijn geweest een nieuwe ordenin g op de m rkt van het landeliikTonr bezit hebben geschawpn Zij zullen d n met bevrediging kunnen zeg a j ïep = mede door himne werkzaamlang Daarom is m de verordening de heid t e Ned rl nd c boeren stand inmogelijkheid geschapen dat in af 1 r e ti i n ind poho id pTi is nen van de bliwinkiir recht op bet koopen Ti gr roggebrood of 5 T brood of i rantsoea iSl2 3S gr meel of bloem mS 8 t m 29 Decemlieri SUIKER BON No 16 l n geldig van 23 Nov t au lBZ BOTER EN VET BON No 19 van de bot h 250 gram boter of J5 ï margarine of 200 gram vtl mS van 30 Nov t m G Dee BON No 1 van de vetkWiu gram margarine of uTiü boter of 200 gram vet aSS van ï Nov t m 6 Dee De bonnen welke op i d nog niet gebruikt lih uij nog geldig t m 13 DeeaaC Bon No 18 van boter eiTSui Is nog geldig t m S De KAAS BON No 49 SO 82 n algemeen distributiebaabiakk 1 ons kaas per Bon GelïrÉÏ 29 Deo BON No 24 nog t m 1 1 geldig EIEREN BON No 36 Eén UpfM eendenei zoowei in ak ril schaal geldig van 2 t a Bonnen op 8 Dec nog ongati blijven geldig t m U Dtt BON No 37 nog geldig I b TBEE OF KOFFIE BON No 81 fi ons that K pond koffie geldig tat aa mI 20 Oeeember VLEESCH mwt BON 10 Vleesch 1 aas been inbegrepen óf een i vleeschwaren Bon II vlecschwaren rantsoen waren geldig t m 4 Det wk extra geldigheidsduur M I Dw GRUTTERSWAREN BON No 43 2S0 graa HM rijstemeel of rijstebloem pritemeel gemengd meel of i iti gries of rijst puddingpoedsr iddig t m 27 Dec BON No 88 uitilill l4 250 gr gort of gortaioDi at inlten geldig t m 27 Dec BON No 83 250 graai te wmout of havervlokken af ham bloem of aardappelmeelvlakka of gort of gortmout of tndtn geldig t m 27 Dec BON No 93 100 graai mihiai of tarwe of griesmeel of aal li aardappelmeel of puddiagpöte dat 100 zetmeel bevat feWl t m 27 December BON No 98 100 gram iMMarHi of vermicelli of spaghetti gcUf t m 27 Dec PEULVRUCHTEN BON No 5t H k f pealnaek ten van 19 Nov t m U Bm LEVERTRAAN Alleen ep bon van art w ZM ce per lieofd per week ZEEP BON No 2 15 gram i toiletaeep öf 120 gram V eep of 200 gram zachte e 250 gram zeeppoeder of 1 5 f zeepvlokken of 250 i werkende wasehmiddelea iw gram vloeibare zeep geMig IS Nov t m Dec Dese bon geldt ook voor i vrasch per 8 K G droog goed BON No 116 50 gram seheWM f een tube scheercrêm pot scheerzeep Geldig a Augustus t m 31 DeeemHj Op een bon één rantsoen xeep mag verkocht wotd stuk toiletzeep van d al e samenstelling van 7j graa i VASTE BRANDSTOFFBS T m 14 December Üa voor één eenheid biL Bons 04 05 06 en 7 bonkaart distribuüe jp brandstoffen haarden f bons VI 08 09 10 11 j 14 vaA bonkaart distrib oenrtale verwarming vajj bons gemerkt b PÏ één eenheid 2e perioae cokes één eenheid 2 P Bons 08 09 10 en 11 v kaart distribuUe vaste fen baarden kachetf één eenheid turf PETRCrUM PETROLEUMZEOEL f Vn 2 1 petroleum geWf iov t m 29 Dec Periode B voor verlich J bnisboading geeft fJS koonen van 2 L retr T Geldig m 15 Dec VOOR DE HUÏ DIERR j BON No 11 voederksjjt handen van 1 t m j groep I 10 K G hoBd 2J iroep n 1 KG J fg6 K G Mem P P vL i idem troep V KO gttiep VI J K G We BON No 11 vo rderkSV 4 k =tten = van 1 t m K Q hatfenbrood u t Na Jl Deeember IM Ne 11 van bedoelde r re T en m T 1 anrenomen