Goudsche Courant, maandag 2 december 1940

MAANDAG sagmessssssssssasR ilspeelde in Den Haag gelijk en wee Il was de voornaamste concurrent nu 8 20 16 37 15 30 19 2S 23 32 32 27 30 24 27 28 33 21 31 20 54 l 29 OrJ0 5ü 17 S3 22 29 2 28 3 i 2 24 15 28 10 19 7 33 14 33 G ud middellijk toe en benut mst een hard Ische voorhoed even Irter keurig scho de kans O Drie m iru iïi later r f ir rp h f u t ste moment w el L is de stand gei jk BU een der V D L JKoiidij fr e en bal net voar IJfs i i ns tegenaanvallen verzuimen de Goudsch voet weg corner te trapp n Eeni en verdedigers in te grypen de bal wordt i ti i 1 blijft Goula het m st eenige malen langs oen doelmond ge anval doch dan opent de TWEEDE BLAD Afscheid van twee on rwüzer ssen IN KKN JUULEVM V n tWM R K iK holen U een onderwijtere met peniioen vertrokken oir Th J de Ruwe van de St Joief t hool aan de Pepentniat en mcj H C Boumana Van de Vineentiui i Paul oacliüol Oe erate hoeft tevens den du htrda t waarep zU veertig laar fM d n awi haar Mhool werd verbonden Van de kiadnen ontving mej De Ruwe bloemen een krantenstandaard en een gedenkboek In een ipeciaal daarvoor belegde bijeenkomst hebfcen het achoolbestuur en het nnderwUsperaoneel afscheid van beide dames genomen Mr H J Smidt insptxterii van het lagrr onderwijH in de in ipectie Gouda gaf dool 7 i tn tegenwoordigheid blijk van bclangfitelling Deken J F A Bots voor ltter vanhet üchoolbestuirr heeft be df damesrolgi sproken en beider verdienstengi przcn Namens het scllooJbestuuroverhandigde de deken aan beide ondrT vijzeress n een plateelen wandbord wparop de uil en het boek alisymbolen der wetenschap lijn weergegeven terwijl ook het kruis en hetGnudsche waprn erqp t n aangebracht Verder werd hoj het woord Wevoerd door mr il J Smidt zuraerThcresia namens de VincenntiiiJ i Pauloschool en zuSter Paulo namensde Jozefschool Beide onderwijreresaen danktenvoor de hartelijke hulde St Nicolaaè in het Tehuis voor Vluchtelingen BMJ FEEST VOOR DE ROTTERnAMSCHK KINDEREN St NicoUuis lieeft hier zijn inloclit reeds gedaan Zun eerste be ook gold ditmaal de Roti damsche kindiTtjes die van huis zijn verdreven en in Goudu thun s eén nderkomtn hebben gevonden Meer dan honderd Rottirdam iche jongens en meisjes van 414 jaar waren Zondagmiddag bijeengekomen in het Centraal Vluchtelingcntehuis aan de Oosthavcn Onder hen waren ook verschillende kinderen van Rotterdamache vluchtelingen die niet in het Tehuis verblijf houden doch een eigen woning hier hebben betrokken Dat is Ki steren een middag van pleïier voor de Rottercfantsche jeugd geweest De hartjes hebben gepopeld toen zij daar allen bijeen waren er ir afwachting van de komst van den goeden Bint vol overtuiging zongen Vol verwachting klopt ons hart wie de ktKk krijgt wie de gard Hun blijde stemming werd verhoogd door den heer Paul Duval en zijn geulachap door allerlei amusante goocheltoeren en alleraardipste variaties werd de blijheid tot een uitbunt ige vreugde Onder don jub rl der kinderen schreed de oude Sint bannen die natuurlijk viin zijn trouwen zwarten Piet was vergezeld De grüze bisschop sorak de kinderen op zijn allervriendelijksie msipier toe en toen de brave man vertelde dat hij dit jair de gard mir T had thuis pelaten kende de blüd chpn peen grenzen Voor alkn had de Sint een mooi geschenk meegebracht voorts zvn de kirderen op alVrlci lekkernijen onthaald De Fotterd msclie kinderen hebben een büi St Nicolie feest gevoerd Bij den a invang had de heer J S van Soet t lid v n d enmmi sie van toezieht VPn he t hii d kin eren verteld dal de Go t t e i verperi inE oir Vrouwo ij Vrijwillire Hulp G V VH1 St N ilaa had uit enoodigd orr nnnr h t Tehuis 1 KoTven De heer Vnn Roest bracht de G V V H hart lijk d i voor d organisatie van dit feest De vn d hiirgeme ster en nievro dr de Witt Wijnen Ko mrns woonden dezen blijden middag bü Weer een fiHaal van het politiebureau EENIGE AFDEELINGEN NAAR HET WAAGGEBOUW Met ingang van vandaag is een deel van den politiedienst gehuisvest in dr leegstaande kantoorlokalen van het Waaggehouw De politie heeft een groot gebrek aan bureauruimte en nu net Waaggebouw na het vertrek van den distributiedienst die den reinigingsdienst had opgevolgd was vrijgekomen is de gelegenheid benut om er eenife afdeelingen van de politie in onder te brengen De afdeelingen verkeer en speciale diensten zijn er gehuisvest en voorts heeft de inspecteur er zijn bureau gekregen De op het politiebureau vrijgekomen ruimte zal v rderi benut om de zeer beperkte huisvesting van de recherche wat uit te breiden AI kan de volkomen uit het eigenlijke bureau gegroeide politie zich nu wat beter bewegen de ontstane toestand is toch weinig ideaal want het politieapparaat dat in één bureau behoort te zijn gevestigd is nu over drie gebouwen verdeeld In het QMde bureau is een deel met den h inHinspecteur de commissaris zit met de administratie in Arli Legj en op de Waag zetelen weer andere afdeelingen en den inspecteur De situatie bewust voldoende hoe dringend noodzakelijk het is dtit Gouda een nieuw politiebureau krügt Interessante excursie van leerlingen van school 8 GROOTE WITLOFKVErXERU BCZiCKTIGD Zaterdagmorgen hbben de kinderen van de hoojpie klassen van de cienbare lager school 8 aan de Prins Hrndriksiiaat Tiüoid de heer J Torensma onder leiding van twee leden van hel onderwijz nd p rsc el e n bezoek gebrseht aan witio k vfsrjr van den heer Nic Bo h rsn d P C Bothslraat De zoon v den c n v r e i de kinderen doihc U tj jtrekle bedrijf roni en v rte je hisn vee bijzonder TA die een b zoek m er d n waard is heden over deze interessante kweekc De Boudsehe Courant biedt de graotate pnbllritclt In OoBda en MBgcvlag wordt eiken avond bU vele dala deB abMUié a bezorgd In OODDA Alphen a d ROn Ammentsl Bergambacht Btrkenwouda Bodegraven Boakoop Rrieoruu Gouderak Haaatrecht Hakendorp Uocrcapalle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsseL Ouderkerk d UutU Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven StolwUk Waddmzveen Woerden Zevenhuizen AOVERTENTIEPRUS i S gewone regels l OS elke regei meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGF N op een gemrone tekstpagma 1 3 regels 1 25 elke regel meer 0 40 BU overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speetaai tarief KWARTJESRUBRTGK Meine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 r geU 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regea Uiuluitend by vooruitbe lmg Inzendinf tol Vrudagmiddaf 3 uur Opgaaf van en advertentiên in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 274S en bij de ptaalselijka agenten MALLRGATSLl IS Vorige maand kwamen door de Mallesatslius 732 stoomschepen en 155 andere vaartuigen met een gezangenlijken inhoud van 55 548 M Voorts passeerden 2 houtvlotten metende 42 M 2 GAARKErKEN In November zun in de Gaarkeuken genuttigd 2244 en afgehaald 667 poilies totaal 2911 porties VONNIS BEVESTIGD De rechtbank te Rotterdj m heeft bevestigd het vonnis tegen den 42 iarigen verlofhouder H L te Gouda wegtns overtreding van het Landoorlogsreglement door den kantonrechter te Gouda veroordeeld tot f 15 boete subsidiair 6 dagen hechtenis EXAMEN VAKBEKn AA MI EID De heer H de Bruyn slaagde voor het examen vakbekwaamheid kruideniersvak RtHN CN DS DE BLOIS TE VLAARl BEROEPEN Ds A de Blois predikant der Gereformeerde Gemeente alhier is beroepen te Vlasrdingen waar hy op het tweetal stond MARKTBERiatiuN KAASMARKT Ol DEWATER J t AanviKT 34 p c r ii ind stuk wetende MOO kg Prijycr Ilaiidi l matia iO l s SPORT Gouda stelt teleur ZWARE NEDERLAAG VAN OLVMFIA KNAPPE VERRASSING VAN OJJ A D O N K speelt verdienstelijk gelijk maar papieren ziin daardoor niet verbeterd Zes wedstrijden zijn gisteren gespeeld en daarbij was de balar s precifs in evenwicht tvjee overwinningen twee gelijke spelen en twee nederlagen Onder de nederlagen was een groutt tegenvaller Gouda verloor vaiCV D L waarmede het Maassluissche elftal de eerste punten behaalde De roodwiltcn zyn er blijkbaar wat uit wan drie nederlagen achter eikaar is hun nOg niet dikwijls gebeurd Zij kunnen ongetwijfeld beter en het is thans de opgave dal te gaan laten zien Dat Olympia na het aardige begin een inzinking heeft gek egen toonde t groote verscriil waarmede zij thuis tegen het leidende V F C in de minder lieid bleef met niet minder dan 7 2 verloren de Gouv enaars t Is opvallend hoe Olynspia s prpsiaües in tegenst eüirg z h met het ver chi nsel dat men meestal tegen runners up hel beste beentje voorzet van de 32 legengoals zijn er twintig in wedstrijden tegen de drie topclubs ontstaan Daa Olympia op de ranglijs met O NA gaat het juist omhoog Deze loodzwarten zijn g hee opgeleefd en 7ij leve den ditmaal de kloeke verrichting by dé pretendent Kortuna de punten weg e halen l Is jammer dat O NA pa gestart is teen de kans al verkeke was want het gaat momenteel uitsteker d D O N K heeft in haar grooteo w d strijj tegen Hr u3lr cht gelijk gespee d en dat is op zichzelf keurig wsrk RcsuitEat heeft het echter nie want hel versMiil op haas recht bleef zoo do nde gelijk er op Gouderak zijn de geciwiltin nu vier verliespurten achter hel zal al is het elftal niet lieele naai uitgeschakeld te achttn toch een oer uj dezen achterstand m te loapep Do Gouda reserVes hielden goed vol met een kleine zege op D H C Ill b rvtn de positie en de kans onveranderd ook al zün de Gouw naars op grun van de dbclci fèrs e n plaats g isk Etn allerme kwasri ns af r ii j iJie van O N A 11 in w ke sro p S jk ipel tio f is en waar esn gi aie git Awaardigheid blijkt te bestaan O N A V U C UI coo vriendelijk eveflecA te dcelin waardoor het Goudache elf ti vn de leiding én zün vuurfpiunc be De standen z n nu a klas B U V S 7 e O 1 lï av n Overmaas S O 1 10 1 7 O D S 7 2 1 10 19 1S ExceUior 7 3 2 2 8 20 lÊ S V V B 4 2 3 10 18 15 Vriendenachaar 8 4 0 4 8 IB 18 Couda 8 2 2 4 8 18 lU HoUandiaan 6 12 3 4 13 15 Kluks 9 2 2 5 8 13 20 V DL 9 10 8 2 17 38 3e Klaiae C 3S 19 47 17 26 14 20 20 19 12 20 25 24 32 20 28 10 16 14 28 14 24 3B V F C Alpheti Wuerden D H S Fortune ON A Olympia D C V St Volharden Het Noorden Pechviigel o v v 4e klasse A G S V Rouw koop Archipel L DWS Teylingef Texas Vog l V V L Wilhelmus Lisse Graaf Willem T O N A 9 8 4e klasae C mv Gouderak ft 12 e 1 5 2 4 O 3 1 3 0 3 O 2 O 1 O 1 O Haas riéifHi D O jl K Bodegraven M S V Moordrecht Ammerslol Waddingsveen Bosk Boys Oudewater Reserve 2e klasse O 42 7 26 11 33 16 18 18 19 20 20 29 17 29 16 31 17 46 U V S n 10 9 H V V n 98 Gouda II 9 6 HBS Ill 8 4 ADO rV 9 4 V U C UI 8 2 Scheven n 9 2 DHC lU 9 2 BEC li 9 0 Reaerv e 3e klasse B 54 22 37 21 26 24 24 20 33 34 22 23 26 tli 21 30 19 30 15 33 13 13 13 10 10 9 10 e s 5 ON A Il B M T II V U C II HBS IV R VC II Jtt V V 111 V I O S II Laakkw lII Celerid s II Quick III V D L GOUEhA 3 2 Gouda nam het te kalm op TEAMVERBAND WAS VERZWAKT EN DE TBGENPARTU GAF l ET EEN TACTISCH EN VLOT PARTIJTJE WEINIG KANS Dat Gouda heeft in Maassluis aan het kortste eind zou trekkeji zoodoende V D L aan haar eerste punten in deze competitie zou helpen was en resultaat dat men niet verwachtte zeer larschynlgk ook de spelers niet daar zy den indruk maakten het nogal makkelijk op te nemen behoudens de laatste tien minuten Echter kan dat niet als de eenige of zelfs als de voornaamste oorzaak vap de nederlaag beschouwd worden De hoofdoorzaken waren het minder goede teamverband als gevolg van de gewijzigde opstelling noodig gemaakt door hel ontbreken Van Rüke en J de Jong terwijl onder den wedstrijd het uitvallen van Ottevanger nog meer verandering vorderde en voorts het tactisch goede tegenspel van de gastheeren Deze hieWen de halflinie voortdurend in de verdediging Daardoor kregen de Goudsrhe voorwaartsen maar weinig scoringskansen De V D L aanval wist daarentegen vaak door de rood witte defensie heen te dringen en kreeg hoewel de veriiouding in het veld vrijwel gelyk was ja de GouwenatSr zelfs een iels grooter deel van den tud den toon aangaven veel meer kansen Afgemeten na ir het aantal gelegenheden om te doelpunten verdiende V D L de overwinning zeer zeker Ondanks de vorst viel de bespeelbaarheid van het veld erg mee De wedstrijd was snel met zoo nu en dan fraaie mon enten doch over het algemeen matig spel Bij de Gouwenaars was Multem verreweg de beste Van de invallers levtrde Grootetidöfst als rechtsWnnen uitstekend werk later op de linksbinnenplaats voldeed hü minder Van der Winden wisselde goede met zwakke momenten maar wrs steee s een matig vervanger van J de Jong Krebaum heeft hard gewerkt doch loonde zich nog niet thuis D protfncming met Boef als rechtabuilci kwam n ïl tót haar recht omdat hi j veel te weinig te doen kr eg op d icchtfijinnenplaals voldeed hij goed alleen was zijn trappen soms wat onbcsuu rd Honkoop kan ook als rechtshalf een bruikbaie kracht wurde i Va i de V D L ploeg ging hiel wat meer kracht uit dan nen verwacht had i bezat in Witvliet L Koudijzer en Goos eenige heele goede spelers Tv t e goals In drie minut n N e n ge w rzydsc ne aanv iicn dl il Gouda ce thuisclub ger in eisen doelgebied terug Reer s ra vijf minuten heeft zij succs de linkervlcui el bedreigt met een gevaarlijken aan al 1rt V D L heiligdom de in het nVM gïjrachte De Man ziet geen anderen weg dan in de richtirs van eigfn doei te trappen Grootendorst sn t on w AT t AAR f ANNEER Sehouwbarg Bièacoop Was Ik maar noi it fieirouwd met Kfitlie von Nagy Lucie Englisch Paul Kemp en Georg Alexander Aanvang 8 15 uur Dee 8 uur Daniël Tweede cursusavond Geref Jeugdcentralc inleidingW A Broekhuizen over Het Christelijk leven Dec 9 30 1 en 2 4 36 uur PollUebureau Markt 27 Verlenging verblijfsverjiunning vreemdelingen Dec 2 uur Blauwe Kruis Sint Nicolaasfeest Spoorweg Onthouders Vereeniging 4 Dee 2 uur Gouwe 77 Verkotjping inventarisgoederen door makelaar Otto van Leersum 4 Dec 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 5 Dec 7 uur Vrije Evangelische Ge meente Bijbellezing en bidstond 7 Dec 2 6 uur Reunie Tweede voordracht leergang ds H Cramer voor Volksuniversiteit Dec 3 uur Kunstmin Sint Nicolaasfeest voor de kinderen der leden vande sociëteit Ons Genoegen Dec 11 uur KuBstqtin Verkoopingdoor notaris J van Kranenbprg Dec 11 uur De Zalm Verkoopingdoor waarnemend notaris J H Krom te AmsterdatVi en notaris Jvan Kranenburg ini et Doe S nar Stadhnts Vergaderingvan de ngcmcenteraad 14 D i m ur Reunie D rde lÜ friafslè ii ifdracht leergang ds H Cramer vciór Volksuniversiteit 16 Dec 11 uur De Zalm Verkooping door notaiis J van Kranenburg 18 Dec 11 uur De Zalm Verkooping door waamei end notaris J H Krom te Amsterdam en no tisj J van Kranenburg 18 Dec 2 36 uur Blauw Kruis Kerst bijeenkomst Ned Chr Vrouwenbond 18 Dee 7 36 uur Nieuwe SchiHiwbarg Concert V AR A Dansorktst The Rambler ond leiding van Theo Uden Masman 21 Dec 2 uur Rumtmln Tweede Nutsbijeijkomst wedïtfijd m hersengymnastiek onder leiding van dein heer P J Köbbwi te Hertogen bosch 23 Dec 16 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts aVcéh voor recepten Apotheek E Grednel Lange Tiendeweg 9 en Prin Hendrik traat 15 peeld tn tcn lotve door W iviiet van dichtbij onhoudbaar in de touwen gejaagd 1 1 Vrü snel golft de stryd ïiecn on weer Nadat aan den eenen kant een schot Aan Boef hoog over is gegaan schiet aan dtn anderen kant Wr vlict Uit ei n voorde van Moüiman van diehtbi i n msar Gerritsen redt ten koste van een corner Daaiop is de Goudsci e linkervleugel weer actief Een zeer fraaie aanval wordt besloten met een through pass van Oitevany r welke Groolendorst tracht te benutten doch op het crilieke moment grijpt Goos hem den i net voor der voet weg Dan is het woord weer aan de i5theeren Een voorzet van Mooiman wil Gerritsen uitloopende onderscheppen hij mist echter den bal waarop een scrimmage ont taat eenige malen achtereen wofdt ingesclioten doch telkens zendt een Gouda been het leder reloiUr tot Scholten definitief op uimt Direct daarop or demem n de Ijezockers weer een tegenaanval die door De Msn slechts ten koste van eén corner kan worden afgeslagen OttevSnger raak geblesseerd en verlaat hetveld Gouda speelt met tien m an crder Desondanks komt zai het meest n den aanva Na een voorzet var Multem kan L Koudiis slechts m l aroote moeite Groolendorst het scoren beletten door een hoekschop weg te geven Koit voor de rust breken de gastheeren gevaarlijk door Witvliet en Bér gwerff komen alleen voor Gerritsen ieder voor zich laten zij het aan ien anderover den bal in t doel te trappen zii treuzelen zoodoende nel lang genoeg om G de Jong gelegenheid te geven iiet leder weg jg trappen Gevaarlijker aanvallen van V D L In de tweede helft blijkt Ottevanger im plaats weer te hebben ingenomen Gouda trekt direct op de Maasshiiscr e este af Multem zet keurig voor doch Boef schiet hoog over het doel Als V D I tot een tegenoffensief overgaat ontstaat door missen in de Goudsche et d el waaruit Witvliet den bol hoog in de louwen jaagt 2 1 Dir ct riaarcp onttaat door onoordeelkundig werk der Gouda def nsie opnieuw ge p sr Gj rritsen trar n uit oopende te redden doch mist Witvliet schiet i n maar De Jong trant het leder nos vim Jf dor Ii i vveg de to oiende ooiman rr hei reicor doch juist lanps en verkfrc en kant van den pa Hierna tr1 n de gasten weer ten aanval A Grootendorst er bijna do r wii e het Si ren f n wor t hem op wnt hardhandige beift De Jung ncimt s rrt on vnsav vallende sijat s den b l w r trrug waarop De r iop or t en weer eh t 2 2 in drn thuisclub Ottcvar r heeft ir r ddcls hot veld verlpten Kribaum valt voor hem in D strijd gaat vrijwel gelijk op V D L speelt echter n t ve meer elan dan i a ar ga ten Ac itereen Glgens doen aan b ide kB r en Multem en Ven üor c iol ir er e n vrijwel gelijkwaarr e krns v=rIoren gfin In e3n n a gcmcenrn aanvtil bretkt d een zeer krachtig offensief De roodi witte defensie houdt stand totdat de snelle Witvliet handig langs De Jong glipt en vervolgens ook den uitloopenden Gerritsen passeert 3 2 Nog tien minuten is er te spelen Gouda gaat er alles opzetten het verloren teirejn te herwinnen V D L verdedigt zich evenwel hardnekkig Uit een pass van Honkoop kopt Boef keurig in slechts met de grootste moeite weet Goos te redden £ en èch erpen voorzet van Multem kan de tpestormende Boef net niet bereiken Hevig wordt er gekampt tot t laatste oogcnblik maar de stand ondergaat geen wijziging Meer Olympia V F C 2 7 STERKSTE PLOEG DRl KTE MEERDERHEID REGELMATIG UIT De uitslag is nüs schien een likje gefiatteerd waar met wat meer geluk aan de zijde der Go wenaars het verschil niet zóó groot zou z n geweest maar niettemin verdienden de Vlaardingtrs de overwinning dubbel en dwars V F C bracht een elftal in het veld waarlegen Olympia ten cenenmale niet was üfi gewassen Goed gesteund door de middeniinie ging de voorhoede der gasten steeds gevaarlijk op het doel af snelheid goed afgeven en een hard schot waren wel de meest kenmerkende eigeiischuppcn van deze aanvalslinic Bovendien vonden de bezoekers in het Olympiadoel een keeper tegenover zich die niet bijster gelukkig was Later werd hu wegens een lichte blessure door Dijkxhoorn vervangen Olympia had invallers voor de gebroeders Duys HooimeyM had zijn plaats als aanvalsleider weer ingenomen Over hei algemeen was de eerste helft vuor Olympia wel de beste Al boekte zij reeds met de ruit een 2 4 achleistgrid loch werd meermalen goed werk eAfaan waarbij tchler hu beslissende sj hot ontbrak Na dè rust gaf V F C volledig den toon aar de Ülympia verdediging kreeg het torn hard te verantwoorden Het wegwerken werd slordig zoodai vele geviiarlijke situaties ontstonden waarbü Dijkxhoorn door resoluut optreden meermalen erger vooriwam Alles bij elkaar was het een eenzijdige tn sportieve wedstrijd waarin de tr rkstr ploeg op volkomen regelmatige V rf Al heel spoedig na den aftrap komt i doii rechtsbui I een misver ediging om ten 1 4 plaats af aan telq van Hees lost een hard schot dat u lat it bijna te machtig is de bal kan nog niet moeite worden weggewerkt Telkens komen de V F C ers de leiding geeft 1 0 Niet langer dan pia die het eerst succes heeft Na tien minuten lost Hooimeyer een hard schot dat door den keeper onvoldoende wordt wegge i erkt de bal komt voor de voeten van Gravesteyn die zijn club werkt Telkens komen de V FC ersop eehige minuten hebben de roodzwar ten plezier an dezen voorsprong V F Cs iinksbuiten loopt goed door op een hem tocgespéelden bal en schiet hard in 1 1 Dan krijgt Hooimeyer sV er een goede kans als hij alleen Oor den kei per komt zijn schot gaat rasst Als eeri half uur gepeeld is rijgt V F C opnieuw een hoekschop te e Tien de doelman slaat het iFder voor e voeten van J van Eyk die keihard iocipunt I 2 Ook het derde doelpun ont taat uit een cortier nu ingeEciicten door Van der Vaart 1 1 Eenige if nL tn iater m akt dezelfde spe tr handig gebruik va Und in de Olympia v den voorsprong ie verg D Jager inat hierna zij Di kxhüor i Twee minuten voer de lu i belandt de bal uit een voorzet van lJ vesteyl goed voor het Vlaaivrjsche doel uil een kluwen van p ej vttt Hooinityer te scoren 2 Oi mid ie yk na de rust neemt V FC t pel ir handen Na zes min ten konil de v orhoede gevaarlijk voor dot de k eper loopi uit maar is net el Ie laat en Fostcma jaagt het le r ir de toan n 2 5 Opnieuw icr vl ii rdingtihe aanval een goede vo irzei en P Si n a is er ook nu bij om zur ki r s wai ic nemen 2 6 Olympia pr teert er op haar beurt tusschen uit c trekken an rechts komt een h ntd cKot dat df keeper slechts met moei e V gwerkt De rechter vleugel van V FC wordt steeds gevaarlijker éénri a f opl Dikxhoorn een hard schot vi r zeer dichtbij even later redt Spek p t nippertje als Van Rees alleen op liet doel afgaat Het zevende doelpunt van de gasten is eveneens het gevolg van solospel van Van der Vaart waarbij ook Dijkxhoorn geen redding meer kan brengen 2 71 Afdeeling I Ie klasse Hermes D F C 0 1 Storm vogels t Gooi 3 2 Feyenoord Sparta 2 4 KFC DHC 1 2 A D O D W S 5 3 Afdeeling II Ie klasse Blaiiw Wit H arlem 2 O A ax DOS 1 2 R F C V S V 0 1 Afdeeling HL Ie klasse Wageningen N E C 1 3 A G OV V Heracles 0 2 Hengelo Ensch Boys Enschede Tübantia 4 1 Quick Go head 3 0 Afdeeling tV Ie klasse N AC Heniond 3 1 PS V Willem II 2 1 NO A D Roermond 2 0 il V V Eindhoven 3 1 Limburgis Juliana 3 1 Longa B V V 2 1 Afdeeling V Ic klasse Be Quick Leeuwarden 1 G V A V Achilles 2 2 Sn ck Velocitas O 2 H SC Heerenveen 2 2 Veendam W V V j O 1 2 DECEMBER Uit vr oeger tüde DE GOlTD8CHE COllBaiifc MELDDE 7 JAAR GELEOEN De rcgtba nk te Leyden h persoon die onder de geniftn T eene koe van den regter rniT door middel van eene hm a Ü water naar den linkeroever h trokken en had overgebrant P Hoogen Ryndijk die uitnuiakt J regeeringswege tot ring d Jt t ziekte bewaakte lün van afïï veroordeeld lot eene gevunsS van twee maanden met verbeur klaring van de in beslag genomen iS 56 JAAR GELEDEN In 1890 was het blijkens het i bericht vropg winter WH Sinds eenige dagen biedt het l n op Stolwijkersluis van de Gouda weer een van wintervermaak aan Tsl heeren en dames verfixm neeren en dames vertixmen daar h kunsten op schaatsen en het ii recht prettig gezicht voor de waiwSlaars op den dijk die vr xiliike dnAute aanschouwen Dat ook de Goudsri jeugd daar ruim vertegenwfKirditd kbehoeft geen betoog 25 JAAR GELEDKN In de raadsvergaderinü werden t noemd tot lid van het BurgerhikArmbestuur de heer G Prince tr tot regent van het Van Iterson kenhuis de heer D Hoosendiik aftntot regent van het Vereenigd We ien Aelemocseniershuis de lieer W a Piets vacature dr J W e Grom tot regentes van het VereenindWea en Alemoesepiershuis nievrmiw L CM SteensmaIJ sselstijn ifts regent van de beide Giistlmizen deheer J C van der Tornn aftr totregentes van de beide Oisthuiienmevrouw G C OvereijnderKosler aftr lot curator bij het Gymnasiumder heer mr D N Brouwer aftr Uitlid der commissie v in toedicht op hetmiddelbaar onderwijs de heer A H Tecpe aftd tol leden der commitlsie va ntoezichf op het laffer nnderwüi ie heer A H Teene f r f t Groolendorst aftr en E P Weltman aftr tot leden rii r eommuwetot wering van schoolver iini de heeren mr E M B Kortpnoever aftt G N Kruisheer aftr en mef I C Hoo endiik aftr tot lid der commissie van toezicht on d Stads Muriek chooI de heer W G Th C M Gol aftr V tot lid der commissie vmtoezicht pp de Stedelüke zweminrfchting de heer A C Ccsiin laftr totlibrverirester de heer dr Hu s aftr tot I d der commiwie van toezwht opHet Museum vam Oudheden de heerH van Assendelft aftr tot lid dercomm ssie voor de Volks iaarkeuke deheer A J J Vost aftr tot regentvan het Hoffman s ïesticM de heerC J M Kroon aftr i tot lid dercommissie van toezicht over de Bankvan Leening de heer D Hoosendijk aftr terwijl als li Jjvan het bestuurder Vereenigine de Ambnchtsschod voor Gouda en omstreken herbenoemd werd de heer H J Nederhorst ► Fortuna O N A 2 3 o N t S WINNKND fWEI PrNT DOOR rORTWNA GESCOORD Ir on zeer frisch gespeelden wedstrud heeft ON A tegen de verwwhting in de punlen behaald De roodzwarten speelaen e n iiitslejiende pariy Doelman Flier had een groot aandeel m de overwinning VoorU blonken Biesheuvel Sjpruit en WilleBburg uit De Gouwenaars naden op o juiste mornenten of het meest aanvallend of voornamelijk verdedigend Zoodoende wisten ai telkens wee d leiding te nemen en die unsiotle door stoer verdedigen ie behoudeh De wedstrijd was spannen en alwisselend O N A gaat onmiddellü k tot aanval over De Vlaardingsche verdediging wordt vrijwel overrompeld en hoe ze zich ook inspant er vat op w krijgen ze kan niet verhir dercn o i van Willigen reeds na dne minuten uit een voorzet van Biesheuvel d Gouwenaars de leidini geeft O ON A blittt ook hiernf hel bs het spel houden De Fortuna verd ging komt er nn beter in De thuisclub onderneemt efenige genaanvaUei Deze brengen haar reeds vijf minuim later succes Er ontstaat een SCTUtmSge van het Goudsche doel waww de midhalf scoort 1 1 De be oekw komen hierna nog sterker an he sief De verdediging der gaslheerm heeft echter hfcar vorm gevonden Goudsche stormloopen C weerstaan Als een der Vlaardmgen innen het strafschopgebied h i vaar tracht te keeren door den bai Jde hand te spelen krijgt 0 A JS strafschop te nemen wat e T uitstekend doet 1 2 Dit wordt Fomi nu ie erg Zij weet de rol en om draaien en op haar beurt tol ee n Kraw ig oifens ief over te gaan ue w warten verdedigen hun voorsptW evenwel hardnekkig Steeds eer uen de Vlaardingsche aanvallen geo ken terwül in laatste ms antic a man Flier de moeilijkste bil e t i n hiii In de tweede helft hervat e c ub onmiddelluk haafr f tx Goudsche verd diging lijkt hter pa s eerbaar Eerst na een heb en de rood gclen succes ab a een hi sverstand in de O N A 8 ren etn scoungsgelegenheid on waarvan de unVsbinnen J l Oi bru k maakt 2 2 De 8 t f Ui d t doelpunt ieheel P i r l ggen Fortuna worat wew gen gebied l i M drongen Dwr lotselirge wüiuging is o j ie verdediging even de i rf n drie minuten na den V i t rapt een der verdedigers danig nauw gebracht in eigen aoel O NA versterkt hisficiiKa r ie De gastheeren komen oa 5 meest in den aanval De voorhoede laat zich evenwel oo ibetuiü jeze weet met sneUe nvai fn niet alleen opl djafr vaak ook gevaar voor de yi sche veite te brengen Hoe L verstrükt hoe grooter f i m vordt De Goudsche verdcdigm chler onpasseerbaar t