Goudsche Courant, maandag 2 december 1940

► m 1 n É7 i fy F mm Jüfa t M m mm S ffiÊ S ïJSfcrLi S jfi SPORTNIEUWS DetW ede y DE EERSTE PUNTpï VOOa V Vtnlmf ItImv C V V DartUan h De dans rohd den beul UV6 Overmaas OD8 EueMor sw Vr schaar Gouda Fliika Hol andfaan VBL OJBGooi Ba Fair 4 HV Feijenoord weer geslagen f n bat wlt4MriJpl Stodlan waarvan htt ld M afstak tegen de sembere laij KMide tribunal waar sleoMi engeveer 7MM teeecliouwers zaten ef standen te kleumen M de prikkelende riestempera tuur welke een stimulans was voor koene KoetlMldaden Is Sparta er In geslaagd revanohe te nemen voor de nederlaag van Hemelvaartsdag toen hst om het afdee ringshampioensohap ging en voor de nederlaag In het begin van dlt seizoen op Spangen geleden Met een zige van 4 f vierde zl haar volledig hertel het herwennen geloof In eigen kracht dat lulst bij Feyaioord op het oogenblik vol komen zoek Is Id bet voetbaljargon van de lagere af deellngen spreekt men vaalc van beu en en beulenploegen eyenoord was icdert jaren zoon beul wie tegen Fejrenoord moest spellen werd afgemaakt In de beschouwingen voor den komenden bondag wellie eiken Dmsdag reed be stinnen werd nooit de opmerking ge inaakt Wat zal die doen tegen Fejrenoord De club van den Overlcant ing natuurlijk winnen Olt seizoen it het anders De hand van Jen beul is onvast geworden Zijn iachtoffers vreeien hem niet langer doch reden hem zelfbewust tegemoet gpreed m hem beentje te lichten op het moment iat Uj den doodelijken slag wil toebren en Verschillende van hen zijn daarin eeds geslaagd en op de ranglijst voeren ij oen dans rond hem uit waarvan de kring steeds nauwer wordt Sparta heeft zich gisteren In de rij der iansers geschaard en zlj heeft alle reden im verheugd te zijn Verheugd om de iverwinning het wordt ook nu nog als L en prestaMe beschouwd in het Stadion te zegevierenl maar meer nog verheugd n i t geleverde bewijs van een door zettend her tel van een herwonnen ver trouwen in eigen capaciteiten en de daar mede gepaard gaande llerkregen prodactnriteit Eerste gewm Dsit herstel dat vertrouwen teekende icta tal de eerste helft nog niet zoo scherp li al werd Feyenoord toen reeds goed deels la het defensief gedrongen na de perste minuten met verrassend spel Pil te hebben lielaagd De Spartaanscfae helft van bet veld was dan ook al geheel van i4P ontdaan toen zelfs de meest ervaren poanoeker bij gebrek aan voetstappen den weg nog zou hebben veriorea op de tndere helft Met een fraaien kopbal van litnz die vallend den bal uit een voor at van Lmssen in het net Joeg werd na en kwartier het Initiatief van Feyenoord bekroond en openden zich voor Vente en ziia aMBnen gunstige perspectteven Sparta was echter niet bereid zloh zen der slag f stoot over te geven De eerste vsri t ei i ningen brachten reeds zwakke staegn in da Feyeneord 4leiensle aan het tiobt waar v d Lelie sohampenie ef misto an lnvaller doelnian Visser enge gronda lemiwaohtlgheld aan den dag lag da aar da verleden Jaar zoo beruchte sol ul si i an Orak en Den Beer Slechte schutters Wk werd wel geschoten doch alle bal Icn vlegen ver naast of over en alleen Wujts wiens spel rees tot fimke hoogte kreeg wat later de juiste richting te pak Ken Van de fouten echter werd niet ge I rofilecrd de voorhoede was niet door tastend genoeg en in weerwil van bet tcrke overwicht zou bet 2 O zijn j e worden indien het harde schot van Wen wel actieven maar byna steeds iets te lang Maen Vente die overigens dezen middag veel déveine had een paar centimeters 1 igCT was gericht toen hij zich plotseling oor de verdediging had gewerkt Nu Hwig de bal van de lat af en lag hij nkele minuten later in het andere net etoB die eerst een fraaie vrije kans had erknoetd gaf een hoogen voorzet Vis er sprong mis en via het hoofd van Den lioor ef De Vroet het was niet goed te zla en de meeningen liepen nbgal uiU ten werd het 1 1 Spanning Spanning was er aan het elide van de er e speel ielft en spanning was er ook i a de rust Die spanning werd geenszins gebroken toen Den Boer snel reageerend p een omhaal van Weber juist voor de rijpende vingers van Visser het leder in e toBwrn joeg en Sparta de leiding nam I itegendeel De ploegen wogen nu goed I gen elkaar op al bleef Sparta gevaar tker In den aanval door grootere geestrrlft en een juiste toe as5ing vai vleugel pel waar de verdediging van Feyenoïwd 1 ak machteloos tegenover stond Het wrad 1 door Weber die den bal uit i n boegen verren voorzet van Wuyts I laens Inschoot nadat eerst Pil een treff T van Vente met behulp van zijn vingers en de lat onschadelijk had gemaakt Het ri aeheen beslist Sparta bleef aanval j aar een uitval van Vente die naar ÏL afgeiwenkt leverde Fejwioord ptoÉHihw ma tegenpunt op Verheul mis Eindt foto Vente had tc0eit parta weinig geluie en ucel tegenstand Hier zet Meyer hem den voet dwars tenvtfl I Verheul rechts en Wutrts flinks zich eveneens binnen zt n uezichCs en tchootsveld bevinden te namelijk den voorzet en de toegeloopen Vrauwdeunt zond het leder langs Pil Nieuwe spanning Maar Sparta dacht er niet aan de verdediging te versterken Frisch en vrij bleef zij aanvallen daagde zij het geluk uit dat baar goede kansen schonk waarvan Den Boer er tenslotte nog één gebruikte Met een kopbal stelde hij na een hoekschop van We er de overwinning veilig Scheidsrechter Israels die blukbaar zoo nu en dan last had van sneeuwblindheid had de volgende ploegen onder zijn hoede Feyenoord Visser doel v d Lelie en V d Heide achtef Paauwe Kuppen en De Vroet midden Benz Vrauwdeunt Vehte Sinke en Linssen vóór Sparta Pil doel Knoef en L Verheul achter P Verheul Meyer en Wuyts midden Weber Oen Boer Dommering Drok en Seton vóór R F C bracht V S V in gevaar Een mag re zege y 8 V heeft haar ongeslagen record weten ta behouden In den wedstrijd tegen RF C aan dan Essenburgsingel ta Rotterdam 1 Is de uitslag gaworden een magera overwinning dus sn nog niet eens verdiend Ds groan witt n haddon zeker een punt In de wacht kunnen sleepen en met kiat meer geluk hadden ztj het zSlfs tot een kleins overwinning kunnen brengen Het terrein was uitstekend bespeelbaar met bard en ook niet al te glad De wedstrijd heeft de niet zeer tab ijke toeschouwers van het begin tot het eind geboeid Niet dat het spel nu van zoon voortreffelijk gehalte was maar Iwide ploegen hebben rich geheel en al gegeven en er voortdurend een snel tempo m gehouden Zoo nu en dan waren er ook enkele staaltjes van goed individueel spel te zien RFC moest den steun van Apon ontberen die geblesseerd was maar de Rotterdammers hebben een partij voetbal laten zi die men zeker niet van een der zwakste ploegen van de afdeeling verwacht bad De groenwltten hebben uitstekend tegenstand getioden en voor de rust heeft het er verschillende malen naar uit gezien o4at R F C de leiding zou nemen Het mai gelde echter aan het beslissende schot En bij de gasten was het feitelijk al niet veel bete De aanvallen waren ook hier goed van opzet en Van der Lugt verdeelde als middenvoor het spel uitstekend maar het schieten was zeker niet de sterkste zijde van de Vel ser voorhoede De doelverdedigers hadden het voor de rust lang niet gemakkelijk doch zoowel Hulscher als Michel waren in vorm Jammer was het dat eerstgenoemde zich nog aieens aan te vroeg uitioopen bezondigde waarvan het eenige doelpunt het gevolg was De rechtsbuiten van V S V Dohring schepte n4r kort voor de pauze den bel over den uit zijn doel gelokten Rotterdamschen doelman waardoor het leder In de verlaten veste rolde De tweede helft was evenals de eerste rijk aan spannende momenten VSV zakte wat af en wist niet beter te doen dan zich voor een groot deel tot een verdedigend spel te bepalen De Vries bivakkeerde voortdurend in de achterhoede en niettegenstaande deze versterking ontsnapte het doel van VSV enkele malen slechts op het nippertje aan doorboring In de laatste 10 minuten van den wedstrijd had RFC volop gelegenheid voor een verdeeling van de punten te zorgen GenmapI stonden niet minder dan 4 spelers alleen voor Michel maar de zenuwen speelden den heeren parten en ze lieten allen den bal loopen en een halve minuut voor tijd deed Van Walsum de laatste op gelegde kans teloor gaan Een kampioensploeg was VSV giste ren ongetwijfeld niet Het Is waar zg trof RFC wel in goede conditie maar dat neemt niet weg dat de verwachtingen die men jegens de Velser heeren koesterde heel wat grooter waren De elftallen zagen er als volgt uit RFC Hulscher doel Splgt en Hey achter van Vliet Blaauboer en Oldenhof midden van Walsum Koudenberg Griese van Ourschot enlVerbeek voor VSV Michel doel Broek en v d Gevel achter Paulus èe Vries en van Os midden Dehring v d Kuyl v d Lugt Halvers en Sterk voor Beenen genoeg voor het doel RJTC maür toch geen been dat doelman Hulscher kan verschalken En gel tik men dit apelbepld ztet door de mazen van het net zoo kroop o VSV er door te aanzien van haar ongeslagen record Eigen fota Voötbaldag vol verrassingen D W S Hermes D VS en Feijenoord geklopt Cen aetbatdnr aol verrosainotn grehcei in den tttfl van den tVi dus die wil dat op de wedstrijden onulreeks Sinterklaas zoo goed als geen peil getrokken kan worden Hel begon at in den vroegen morgen bloemen op de ruiten dat zou wel peen voetbal ztfn s middagsf JUaar ziet de velden konden r tegen m alle ontmoetingen in het Wasten gingen door £ ii er werd kou en gladheid ten sptit over het algemeen fiksch en goed gespeeld loodat de toesehoiiwert waar en sensatie oer hun geld kregen Da spannbig In atd 1 Is na gisteren weer vergroot D W S en IIOOO toeechouwera zagen In Den Haag niet minder dan t goals In het Amsterdamsche net vliegen tegen drie bij ADO en nu troont de club van Tap tier aan het hoofd op den voet gevolgd door D R C dat n benauwde 1 2 zege in de Koog moest gebruiken om bij te blijven Zou het voorlooplg tusschen de Hagenaars en de Delftsche Jaapmaatjes gaanT Vermoedelijk weU want Hermes een derde gegadigde stelde den Schiedamschen aanhang hevig teleur door van vastliealoten D F C te verliezen 0 1 en Feijenoord waarvan men hoopte dat het heratel vroeg of laat toch wel en dan Ineens komen zou ging tegen een enthousiast Sparta met dezelfde cijfers 2 4 ten onder als waarmede de stadionbewonen het seizoen tegen de Spartanen op Spangen openden Stormvogels won ten slotte op normale wijze van t Oool roet ï 2 In de andere afdeeling was het ongeslagen record van V S V gerulmen tijd in gevaar RFC had zich den raad van Zaterdag ter harte genomen pakte flink uit en zou met ieta meer geluk zeker aan de O 1 nederlaag ontkomen zijn Evenmin ala Feijenoord schijnt Ajax op dreef te kunnen komen DOS bij de Amsterdam mer op visite sleepte door twee doel punten van Dumortler een 1 2 zege in de wacht Haarlem bleef In deze klai de tweede plaats innemen een 2 0 nederlaag tegen Blauw Wit ten spijt Op t kantje af D H C scoorde pas m de laatste minuten f Met de 1 2 behaalde overwinning op de hekkesluiters mocht D H C gisteren stellig tevreden zijn want de thuisclub verdiende voor haar spel een v oudefi tot het einde toe wel een gelijk spel Door de bardheid van bet veld maakte de bal vaak vr eemde capriolen eq was het raadzaam het leder zooveel mogelijk ineens te spelenKFC wist hiervan beter te profiteeren dan de Deiftenaren die bet spel bovendien te kort hielden waardoor de versterkte defensie der thuistlub steeds gelegenheid kreeg in te grupen De opnieuw gewijzigde ploeg van K F C voldeed wel aan de verwachtingen de wederopname van Kaayk op de rechtshalfplaals was een goede verbetering Bij D H C was het schieten slecht verzorgd Kort na de hervatting kreeg K F C reeds een paar kansen Toen De Boer na vijf minuten was doorgebroken gaf hij den bal op bet juiste moment aan De Bast die KFC de leiding bezorgde 1 Ofschoon D H C ook wel een paar kansen kreeg was KFC tot de rust veel gevaarlijker doch er kwam Ifi den stand geen verandering In de tweede helft wierp D H C zich energiek op den aanval waardoor een opeenhooping voor het KFC doel ontstond doch tr kwamen weinig serieuze kansen Eerst tegen bet einde gelukte het Sch euder met een kppbal de partijen op gelijken voet te brengen terwijl enkele oopenbllkken later Arendse uit een schermutseling scoorde 1 2 j ITAUB HOVOARIJE 1 1 Zondagmiddag eindigde de te G iiua gespeelde landcnwedstrijd ItallC Hongarije in een gelijk spel 1 1 Deze ontmoeting werd door ruim 40000 toeschpuwers btjgewoond Voor de rust nemen de Italianen de leiding door Trevisan Na de rust zorgde Bodola voor den gelijkmaker Boksen SENDEL GESLAGEN De meer en meer op den voorgrond tredende Dultsche zwaargewichtbokser Heinz Sendel leed te Hamburg een verrassende nederlaag In een gevecht met Selle liep hii in de eerste ronde reeds een dusdanige hoofdwonde op dat de controleerende geneesheer voortzetting van den strijd verbood Remschetd sloeg den Deenschen kampioen Krontoft op puntea I w mr IS 1 r Een Kamper ly van den kouden grond De voetbalwedstrijd A ZC K RC voor de tweede klasse b In het Oosten ta Zutpben gespeeld werd gistermiddag 10 minuten na de rust gestaakt wegens een incident Ongeveer I minuut voor dé rust hadden de Kampenaren de leiding met 1 0 Het gelakte vervolgens de thuisclub den stand spoedig te brengen op I t De aanvoerder der gasten oordeelde het toea beter den strijd te onderbreken HU deelde den scheidsrechter mede dat hij het onverantwoordelijk vond ap een bevaren terrein onder de tiestaande omstandigheden door te laten spelen en verzacht daarom den strQd te doen staken De scheidsrechter was evotwel een andere meening toegedaan Dit was niet naar den wensch van den K H C aanvoerder die den scheidsrechter dermate beleedigde dat dese hem het veld uitzond Hierover maakte een der andere Kampenaren zich zoo kwaad dat hij den scheidsrechter te lijf ging en met zijn vuisten bewerkte Gelukkig greep de politie tijdig In krachtig gesteund door verschillende bestuursleden der belde vereeniglngen De wedstrijd werd daarop door den scheidsrechter gestaakt waarbij aangenomen werd dat KHa dezen wedstrijd verder gewonnen had gegeven Wielrennen Reorganisatie van de Fransche wielersport Dr Zwahlen tot leider benoemd Nadat kort geladen Réné Laeoste als leider van de tennissport aangewezen werd wordt thans officieel medegedeeld dat dr Louis Zwahlen met het toezii hi ojf de Fransche wielersport is Iwlast Dr Zwahlen behoorde ongeveer vijf aar geleden nog tot de beste amateurspr nters van Frankrijk Hg is dan ook zeef go op de hoogte wat er omgaat in de Fransche wielersport en ongetwijfeld zal hg de noodige veranderingen brengen in de bestaande toestanden Zoo lal naar hij heeft medegedeeld het bestuur van de meuwe organisatie die den naam Fransche Wielersport Federatie zal dragen op een geheel an dere basis samengesteld worden dan tot dusverre het geval was De vereeniglngen zullen meer invloed krijgen op het bestuursapparaat Vfder heeft de meuwe portlelder zich uitgelaten over de kwestie van de wedstrydcommissanssen Dezen zullen in de toekomst door de Federatie tietaald worden en het zullen menschen moeten zgn die volkomen op de hoogte zgn van hun taak Vooral heeft dr Zwahlen hiervoor het oog op oud renners die als commt saris kunnen dienen bij het nummer dat zij in vroeger dagen gereden hebben hetgeen een regelmatig verloop van de wedstrijden ten goede zal komen Wat de kampioenschappen betreft vindt dr Zwahlen dat de Prinsenpark baan te Pargs niet het monopolie van deze wedstrgden moet hebben Voortaan zullen ook andere lianen met een goede acconiodatle de kans krijgen de kam pioenschappen te organi eeren Tenslotte zal voor de werkzaamheden die voor de wielersport verricht moeten women een nieuw gebouw worden ge sticht waar de renner met hun liezwa ren en moeilgkheden een toevlucht kunnen vinden Schaken VERGAI RING SCHAAKBONDSRAAD De bondsraad van den Ned Schaak bond vergaderde Zondag in hotel Ter minus te Utrecht De voorzitter de heer G 1 Zitfr steyn herdacht met enkele gevoelvriie woorden de negen leden die m de i oor log voor het vaderland gesneuveld zi n Besloten werd bet steKel SonnenoornBerger ter bepaling van de rangordo der wedstrijddeeinemers bij gelgk aantal punten niet langer bij de bondsweds rij den oe te passen De onderbonden en clubs zullen worden uitgenoodigd it bg hun wedstrOden eveneens nlft meer t doen Het bondsbestuur werd gemachtigd ten opzichte van de promotie degradatie re geiing der eerste klasse a n b voor het loopende seizoen naar omstandigheden te handelen Enkele door het bondsbestuur voorge stelde reglementswijzigingen werden aan genomen De heer P Jongmans van Spevkstr 2 Utrecht werd definitief tot secelnris aangewezea De aftredende bestuursle den G W J Zittersteyn voorzitter G van Harten penningmeester B A Flentge en K J Nieuwkerke com nissa rissen werden herkozen ll wn Fluks klopt S V V Da arti liad da mssa t a larralnan dar Maada klaaaara entia sp a a lh a ar Baiaaahb laatM sleaiits vier weiistrUden komlsn warden gaspeaML Twea daarvan leverden aan verrassing ap V D I slaagds er namaiyk In da aarsta puntenoogsi binnen Is halen daar aen lege ap Qauda en Fhdis inalda bat slauta stukje uit S V V la klappan Moeilijke zege barna beeft bed wat meer moeite gehad met Neptunus dan verwacht werd Gedurende de geheele eerste lieUt poogden de Dordtenaroi tevergeeb door de becble verdediglngallnie te breken van e gasten die op bun beurt verscheidene gevaarlijke aanvallen ondernamen mede de thuisclub alle moeite had Berst ver In de tweede helft slaagde van Welsenes erin de score te openen maar slechts kort daarop maakte van Spaandonck gelgk Van den aftrap af zorgde Leemans voor 2 1 waarna Beun da partijen weer op gelijken voet liracht Ongeveer 10 minuten voor tijd wist van WeUenes van een fout van de Rotterdsnlsche verdediging gebruik te maken om een derde doelpunt te fabriceeren Roe energiek Neptunus zich ook In den strijd gooide zij slaagde er niet meer in ean gelijk spel te forceeren Kwade gezichten RVV klopte Martinit met S 1 Het begin was voor de Schiedammers die eenige hoekschoppen forceerden Spoedig nam H V V den aanval over en enkele schoten van De Villeneuve gingen over de kit Nadat het spel geruimen tijd heen en weer gegolfd had sphoot Rgngoud van Martinit even onder de lat in Nog voor de rust maakte Jalink gelgk via den paaL Terstond in de tweede helft viel H V V sterk san maar al spoedig werkte Martinit zich los en scoorde Pieterse Bigkbaar had Martinit biermede al haar kruit verschoten want de Hagenaars kon den kort achter eikaar tweemaal een doei inint maken resp door SiUevis en Colt hoff Uit een strafschop bracht Bool den stand op 4 2 Knrt voor het einde kwam het tot een incident zoodat de scheidsrechter den strgd enkele minuten moest staken Andermaal viel HVV een strafschop ten deel dien Bool in een doelpunt omzette Een paar spelers van Martinit verlieten toen net veld doch in den res teerenden tijd werd er niet meer ge scoord SVV overspeeld Fluks heeft voor een wart verratising gezorgd door haar op papier zooveel sterkere tegenstandster S V V een neder Uiag van I O toe te brengen Wel niemand zal verwacht hebben dat de Dord tenaren tot zulk een goede prestatie In staat waren Voor de rust wogen de par tijen tegen elkaar op Het gelukte den Dordtschen linksbuiten Segers in deze periode zgn dub de leiding te bezorgen en de thuisclub wist dezen kleinen voor sprong tot aan de pauze te behouden Het wispelturige elftal van Fluks putte uit dezen voor haar zoo gunstigen rust stand zooveel energie dat de bezoekers in de tweede helft overspeeld werden en met de Itleine nederlaag nog tevreden mochten zgn Hattrick V D L IS er m geslaagd de efcrsle pun ten in deze competitie te oogsten door een verdiende overwinning van 3 2 op Gouda Aaiyankelgk leek het of de Maassluizenaren opnieuw een nederlaag zouden lijden want kort na den aanvang nam Gouda door een fout van de verde diging de leiduig Witvliet bracht de AMmMbk I WMt 14 243 1 18 29 17 2 2 12 11 0 10 30 14 4 S s 5 COMPETITIESTANDLN IS 1S6 150 IJJ 1 11 lil 110 0 78 0 78 0 67 O e z s 5 4 4 S 3 1 2 O 10 9 S t 10 s s ADO DHC nwb HDVS IS tl 17 17 M IT 16 31 1118 T DFC Suimivogels Sparu F lJeaoord t Gooi AMwIiac IL Waati KFC 18 ï7 e 14 28 15 24 ZS 31 21 g 18 13 9 14 IS 8 2 25 5 Ift 28 5 18 37 4 12 31 2 140 122 1 00 1 090 o gn 0 63 OJW 0 44 9 7 9 S 5 S 3 10 3 10 3 8 2 10 2 O 1 v nr Haarlem IX S Ajai Xerxes Blauw w II HBS VUC RFC AMeUag lil Ood CW 170 1 50 IJO 1 20 0 90 0 90 088 067 osn 0 30 17 30 14 15 20 8 13 25 18 12 24 18 9 24 21 9 19 30 8 13 18 6 20 29 19 253 8 23 SBC Heracles EnSrheilé Tubantita Wageningen Biuch Boys qukk Hengelo Oo Ahead 10 1 Afdeeilag IV EaM AOOVt 173 140 1 40 1J6 1J7 118 1 0 0 82 064 040 040 0 27 11 10 10 11 11 11 11 11 11 1 2 710 1 2 7 1 1 9 10 38 11 14 17 a 34 18 22 21 14 29 21 13 27 20 12 20 15 9 18 32 7 12 17 4 IS 25 4 12 41 1 12 M PSV VAC Juliana NOAD 3 3 Fllndlioven ONCA MW BW Helmond Willem II noeriïiond Umbui gia AfdeeHai T Hoard 178 140 1 30 122 0J8 080 0 78 0 67 060 0 50 18 25 14 19 18 13 32 14 11 16 16 13 13 21 37 20 28 18 13 8 20 30 4 19 29 Be Quk I V elocitas Leeuwarden HSC Sneek Heeren veen WW GVjAV Veendam Achilles te lUane A 2IJ7 12M 11 1 1 0 87 0 75 042 0 32 38 9 25 18 19 17 24 18 24 20 22 27 ia 24 17 26 lit 18 20 as 21 34 Emma UW Qukdt KW BMT Martinit Sliedrerht Vk Neptunus tpartaaQ Unites 12 25 11 10 16 7 U 19 1 8 20 ia 10 18 li 8 18 18 18 19 8 13 20 3 4 13 15 S 1 17 171 IM 1 42 114 111 1 0 76 0 86 Se Kloa Bc 1 e partyen echter m A In de tweede faelrt sns enkele sanva 0t loopend in het offeniL Ojiv gastheeren poedi jS iJ voorsprong doch bi Wi tegena iv i van G ï l om gelijk doordat lÜ ka doelpunt werd omgS £ het einde sia de V n i ntnde punt te scormT kiE WUvU die derS Aldaeling Tweede Uasse West r Alkm Boys WFC I i igHS Kennemera Spartaan j T n C Velo HBC CH i 5 deelb Tweede khuae Emma VV M rtinit Jl r J DL Gouda S J a Sï Derde klasse HilUnen T Lugdunum SJC 2 4 jSTHM iweeae ausae Emmn u HVVMartinit J l r J VDLGouda S J a Sï Derde klasse HilUnenT Lugdunum SJC 24 jSTHM 23 ASC COSH 7 1 l Pl l Hillegom ï 0 VCS SchM r GDADHL ft J aroTr DCVAlphen 1 S FWtS r ZwUndrechtDDC S 0 RDM Leerdam li fe Rislng Hope ll 4 SW GEL Rouwkoop 1 5 Teoljt VTpü UllenJï Lr g Rijswijk t n Blauw Schoonhoven 1 4 vZJ Quick Steps i 2 BTC DellU m s Gravenzande DVC i i cordia 4 ï Helle si Fsv 17 Flakkee SIOD l t Vn 5 0 Dilettant Lekkerk rkTl OSS S Merwebo s M Reserve eerste klqsse Pt m Overmaas 2 0 0 Quick SÏÏL 63 SVV 2 DHC 2 jü Hes tweede klasse Schcvm inn l DHC 3 uds J 5Ü5 l i AIX 4 5 0 BEC 2 UVS llTll ta SOvermaa 3 5 I HRS J wfi 41 Feyenoord 1 SVV 1 S RFC 2 O ï DFC 2 NeoU Res derde klasse Scheen 1 I t num I 2 1 ASC 2Laakltwsrttar n RVC 2 HBS 4 2 4 OuSTvtJ yiOS 2 0NA 2 J IÏ Ivvt vin Holl 2 2 1 VFC S DHI 1 1 Fortune 3 Furelsinr 4 l s Hni HoUand 1 DHS 3 i I Atdeeling IV Tweede klasse Mirands Kolonii 1 Paiemig Bleyerheide t Gron s Sportcl Emma $ 2 Wsub Bon lB 14 Kerkr Sportieve Ster M ONS VVH i M t AlcmrSf vpniosche Bnvs tsrdsdw Bots Wilhelm l9n MW 2 1 1 si landaard O I S B W ita 1 TegeleivKimbrla 2 Pinis Br 5 1 Wilhelmina Wec n SVT 1 TW 1 1 Twaluw ïrhHT frt Bil mondlÉTOP Ift Ji K ln rn D Z t D Valk U B De Meeuwen 4 1 Korfbal NEDERLANDSCHE KORFRAUm Noord Holland Eerste klasse Amsterdam Bportlrf wntcrkwirtlttSwift DEO S Tweede klasse Den Hiaz Ons IlbeMS GvmnaslMsten 8 Dordrecht eaenboog lis nlw 1 t B Den Haag Emma OvmnadaMRi 11 C Rotterdam veloic siKnnn l l De overige wedstrijden ranSaa ma Kang Hockev DE HoeKEv urrai 80i Heeren westen Vierde klaiie B Gl 3 Gr Gl 5 5 0 VCL t Uon V 3 Vierde klassse C D it J WL 3 ï D Stud 4 Leid klasse D HLC 2 Gr Gl 6 S m 8 SOS S O 4 Vierde klasse Kl HHUC T 2 S HHWC TOGO SM kiev S HDM T 2 1 HDM 7 HOC0 4 Het Zuiden Eerste klasse N BpWj Zuid 0 2 Derde klasse A MCP Zw 0 0 Derde klaste B Po 2 Wit 3 O g Tilb V Lyceum 1 l 5 3 Push 4 I O Pelik ï LycsBi 1 Zw Wit 4 Pel 1 1 S Om den Amsterdam Beker f S Amersfoort 3 2 BHV AmW 12 Amsterdam Ï BMHC J JrZ ter Be Fair 2 4 1 Goot Jr Ui rZ 4 1 HBS Alkmaar S l Owe WT Hudlto 13 HDS Alkmaar M w Geel Hudito I 3 HI STjS HHUC ï HOC t 3 2 WjW Xj sche Studenten 1 3 HIM i J25 120 Victoria 2 SOS Victoria 5 J Tresling BekW ïïj ronde Ataielo Deventer dam Oh Kay 2 ÏSSTj Ti dam 1 1 Ijsvogel 2 B S JW HDM 4Gooi 8 0 JZyï 1 3 Victoria S Cvmn Br Wj Strawberries 2 Plnokkio 3 11 g Dordrecht 48 SOS i fl Xm 2 4 2 Lsonidas Togo 3 6 ijUi Werve VCL ï 3 1 V 5 5 7 0 Leonidaa HCM j j l Tusschenronde Gronin Jt EMHC 2 Be Fair 2 5 J g 2 S Tempo Kieviten 2 ttm t 5 Laren Hilversum 3 l HHIJC 3 2 3 gpï Dames Westen Afdeeling A HH ï2 Gooi Amsterdam 1 g M foort Hilversum I 2 A Xjl HaagRotterdam OeJ J Olf 05 regl Kieviten HD pjiri lem Amsterdam A Cj wg 11 HBS Pin ï Sr l2 dam B BDHC Ï BDHC = J dam 3 RW 3 0 L2hi 13 Afdeeling C I f M ÏS A Te Werve Vlct 2 J mIH nidas ï 2 Den Hwg H nidas Leid Haarlem Amsterdani 5 3 Amsterdam 4 RW 4 i D Dmi Haag A Togo 5 i r D ben Haag A Togo t HHIJC 4 Kiev 3 1 y HHUC 7 HOC ï 3 ïr ifS 10 Haarlem Amsttrd FAHC 2 2 Pin 5t i fU lem Amsterdam g S ii 7 1 AmsterdamraC i no F r 4 SHV i Om den 1 O iresims Ataielo Deventer T Luiten SIN Be gü 1 laitenkDt k srdt ot O X al een srs val iftn mil Bcr nel tot luiipna binien tn im ranp eanmodtre Ut de ve luccesvolkn wssrdig ve taintigstf o srwhandig km op 1 iHderkrui InlC ekm nbrer als Duitsche w koorend bu De Dujts kssT hoop ndit van d vbeger te ITALIl Hev