Goudsche Courant, maandag 2 december 1940

MAANDAG 2 DECEMBER 1940 166K 5 JU4U lIS 115 115 1J9S IjSH i fl m 115 115 97 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Jean Chiappe t ladaitr ontfememlngaa AKU obl 51 3 117H UT Berghi en Jurg irvdl Obl Si 2 alH mi Birkel Pat v 37 Obl 4 88 Levcni Zeep MU Obl 41 101 UlJt Umb Steenk m Obl 4 BH Bat P MU O 41 1 97 SS ra td Obl 31 mi m Moormann Cult On Obl 6 Ambt Orb b 9 Nat Crbez U S Idem 1939 4 Ned Gr b b 4 OJava St Obl S Scmavang Joaaa 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 ld A dam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Het UM AJMDBEIJCN Baak en CredletüutelUngea Ad Bank aand 117 Wh Holl BankU dito ID2i Ine Bank dito H 9 Kasverecn dito L Hi N I Esv 111 dito 9 1 Ne rl Bank A 147 NB V ZA 500d 108 N H MU 230 a lU Bolt B Ver aan 122K TvwtnIsclieB AA 1J6 akbM i ranalagca Hesu Rubber a4 i i 141W Ind Rubb C Preanger R MU Rotterd Tap Salatrl Plant Wj Sumatra Zuid PrMBttt MM 92 100 9 m 87 3y lattt 109 UW 12 Induikt ondernemingen lg Nont gcw A 3431 344 Bal Maig habr 9I m V d B p w A 1000 Dito B lOlM c tn P I bcliolte 166 Cjouüa stear dito 5US 525 Gruyter en Zn A picI aanj 139 39 Dito B vtm td p Heemai aand Hemtk aond Hero Cüilh aard Hol St m I a Hü andia aand Holl Eet Ml A Uü dr tn k A Holl Kunitz I A Int G w B dito Intern Vi c A K F Be n dilü K N Hojfcov do JS Kon N 2 u 1 A 474 K Br Sthtt 11 Uo Lev Bi tn U C 100 c pr aand Duo 1000 C V pr A Do 100 6 C p A Do IOU0 6 C pr A Ho pr W tn If Met f d Ned B c V a G en S Fa Ned Kabc f dito 400 N bch b rmj dito UiH N St f Key r A 176 Phi Got 75 affest C V A Rott D My d to 3113 Schelde K M dJ4 sgj Scholten dito Smit transf f d Sfokv 500 1000 d St tpinn Sp do Stoik dito Twii st a Pref A U r Aiph f GA Ver BI fb aand Ver Ch f aand Ver C f N B V A 141 Ver Pf V Ge der 141J 140 Dito d to p aand 151 I5I Ver N R fab a Ver Touvkf dito V i lrren Kf d We k ix or A dito We ter=u ker d to W or F gew A D to C pr A Wegers r en H 144 1H4 195 134 15U 196 19S 161 1 333 20 lU 78 tj 141 241 lil 12 118 119 116 w 130 1194 llfc lUi 181 26eH 3 Sh 406 144H 397 4 1691 S3H 166 lOli lai ia 122 16fet 364 2E1 344 244 J3U i lt £ 163 1 1 3 1684 A N I El Ml A Dito Nat B V a N I Gas Mi A Dito N Bez V a Tw C St V E s a d Bergh en J HaadcUv ercenlgir gen 14 244 244 B C rn H g A Born S H M A ltll t eU At H M d U s Gur i en Sch A 123 l Cr en H V R A 21J Lince in Tevesa 190 Ned VVü Mij A 7 MUnbouwondernemmgcB Bil Mu Ie rub A 506 Dito 3e A 4S7 436 Boeten M Mi a 17 llH Slrjkep TMi a 173 li3 PetrsL B4teracBilngca Drd Ptr 1 C V A Ï44 243 K N Pet MIJ 100 Ond A JC4 263 Moeara Enim A 306 Tarakan PJ4 A 366 366 miy 2lS 193 BEHRSOVERZICH De beun toA op den laatslen dag van de week een aeer ka m wrioop De f nder nemms Iust was UtX een laag punt g djia d en er waren niet veel orders Een geprononceerde stemming be ond er niet er zat geen lijn m de markt en ae koenen KOERSEN IVED CLBAIUNGINI Koersen voor atorttncen op 30 Novnnl cr 1040 tegen verplichting ft luidend m Reichsmarkcn 13 36 Belga m 140 Zwltsersche franci 43 Urcs ftJ7 Deensdie kronen 38 ttNoarveh Kronen tf 00 ZunaaJicba krooen MJ9Ts1ecli scii kronen ovmI Mhufdeni 842 Tsjechiacb kron i nieuwe sdiuideni 1M Dfnar ode Mftuldton 3 43 Dinar Cnt uwe schulden 4 23 Turk e Ti ponden 1 43V Le va 2 30 Cj rTon tM 2 4 p rsv Pn HOV A ïenooni tFBALBON kMtrtler i Oiu ElWimil nburg 1 4 PnulMten 11 I I dcn eea LAaiN klaue B 1 Leonldtf I it 3 Lelil t4 Vh Ine t Kiev T000 8 3U THOC I N Hollai MCP i PuA M ii t r 1 t j IPITERURD LECERBEIUCHT VAN HKDEU Tg g branden in U iithampton tl W LONPEN vLölie weermacht de lt K J jfn Zaterdag op Zon r Jk B wal re l gemeld is jlStluigtn gevechUvUegers in rieend gulv n de havenstad f mDlon iM bommen van het l ktjber aangevaljen Er kon mi 6lt groott tn taliyke kleine l jgiirgenonien worden die in iMD vw S groote iSze adneengngeiden Een groo P T jt5tk i ie th in andere haven J i ndtn uitKcstiekte opslag J ïlammeft izelWei ndtht tn overdag heb nmre e htsvliegtui wen Ltnuen gevlogen en daar gevK rf Voor het avenge I de btoijvigheid van de lucht Ljverdril beperkt tot verkenning ri llen ïii jagers welke leidden l fidr ric met succes bekroonde WfïvetMen Krïoi Mcht van 1 op 2 December Shi it aanvallen op Southampton fSere sl dtn vioortge7 t terwiil L dezen n iht geen Britsche vlieg i in act t kwamen Eerst in de themei ng wierpen eonige Ti Noord ee kimende vliegtuigen inen op i c pn ijken vap een stad Kl kustgebied waardoor v ei schei wLt burger gewond Wïrden Jacht E n hebben gisteren boven Zuid 11 vuandelijke vliegtuigen icholen Twee Duitsche toestelipojen vericiren dtenant kolonel Wiek BH DER BFSTE DVrTSCHE LIEGLRS J De gisteren als vermist opgegeven l nint kolonel der vliegers W ick nil door lc Duitsche per § gehul i tb een van de beste rn moedigste jKtf vsr het Duitsche luchtwapen kmi Balita ie loopbaan maakte hy r snel csi pre In Septembr 1938 Imtenar benoemd behaalde hy èm 1 tl d erloop van twee jjiar 1 rang van Uut lant kolonel en jmodore var het roemryke eskader Jil de cverlevenng van den meest llKcesvolIen Duitschen jachtv lieger liniig vertegenwoordigde Na zyn jintigste cviiw nnmg in de lucht llfBlandigde ruksmaarschalk Goring IIb op 1 September van dit jaai het llWfriirui v n het yzeren kruis En klt eken Utcr ontving hy van den r 1 V lerde officier van de e weerai cht het eikenloof be Ad by het ridderkruis J De Duitsche pers geeft uitmg aan Ik hoop tcih nog e T gelukkig be Inètraii de cn pis vermist opgegeven lihger te ontvangen IIALII UtGBRBERlCm VAN HEDEN Hevige aanvallen afgeslagen lOLONEL TRIZIO GESNEVVELD k njii weermach1 bencht no 178 t htt Italiaansche hoofdkwartier i TOlgende bekend f A bet Grieksche front znn de ipaarvnlen van den vyand afge IH vyand die door onze tegen ilWïller tot iyn punten van uitgang IWteruggeorcven heeft zware vcr ai geleder met name aan den Wtenleug van het negende leger een aanval dne werd ingeleid Uware artillerie door een geheel wen ondernomen Aan het tyiii het elfde leger hebben zich wer onrerscheiden twee bataljons divisie Pusteria en van de di r rrar Aan het hoofd van het rtgisner infanterie is kolonel roertivol gesneuveld Detaehe esvaler f die door onze Alpen venait werden zyn in de pan ijselijke V hegtuigen hebben bomICJ P i verlaten ge ISS landen der Dodel wi De aanvallen bleven zonder lTl Wt fkmg l Ji a hebben onze jagers I ij1iegtu g 5 het tyi e Wellesley J li gveld van Ghedaref m bratld Viiandelyke vliegtuigen rdtr Cassal waarby twee Ttl gedood en vier ge t Uandelyke machine $ door L Woe peschut neergehaald AnI Bdtu ke luchtaanvallen hebJjjlïvgehad op Burao waar twee llJ wwind geraakt alsmede 5 Metemma waar drie per WD dood vonden en 17 gewond Ue vu eventueel naar Portugal NNEER ROME WORDT KÏ l beritht d4t de Portu y nba sad ir bo den Heiligen jT erdag door den pim m Y audiëntie is ontvanaen Bier te Lissabon wederom r sl t met betrekking tot de dat de Portugeeschc toen paus zou hebben uitge T w den duur vairden oorlog iT2 f t komen mdien Kome Iwioinbardeerd zou worden H Keruchten weUce in I ff doen zou deze uit Dondirdag by de audiëntie ti sedaan volgens een HC iij van den eersten Hjd i waanache deelnemuig aan den De nieuw benoemde commissaris voor Lybie en den Libanon die met zyn vliegtuig naby Sardinië door een Engelschen jager werd neergeschoten en Jaarby om het leven kwam Foto orchie oorlog en zou zy ook aanvaard zyn Sommigtn meenen zelfi te weten dat cje paus eventueel zyn intrek zou nemen in het vroegere klooster Maera niet ver van Lissabona Intusschen moeten al de c geruchten met de grootste reserve be en worden oriKiat een bevestiging voorloopig met te verkrygen is AZIË Het conflict Thailand Indo China WEDERZIID1CHE BOMBARDEMENTEN De minister president van Thailandh eft naar Domei meldt een radiorede gehouden waarin hy verklaarde dat vUeBtuigen uit Fransch IndoChma Donderdag over Thailandschgebied gevlogen en met mTchinegeweren geschoten hebben waarbyverscheicjfne per nen zyn gewondDaarop heeft het ThaiHndsche luchtwapen de opdracht tot rgelding gekregen No denaelfd n avond hebbenThailandsche vliegtuigen m het gebiedvan Laos bomaanvallen ondernomenen groote schade a itaire installaties en benz n t olaatsenberokkend Er worden bereids lengemaakt voor uiteebre de bombard menten op de gebieden van Laos enCsmhodsia Uit Vichv wordt hierover nog gemeld dat Thalands he ♦ loen nn S November tiuischen 16 en 18 uur de Indo Ghinee che frensplaatsen Taket en Savannaket peb ibardeerd hebben Verscheidene personen werden lïpdood en gewond H t Fnn che bericht spreekt v n een Tha Iandschen aan lag en irerkt e Thailand che bewering tefen dat Fransehe vl cPtuieen over de frens gevlogen warei H t ouver oment eneraal van Fransch Indorhma tr ft de noodige maatregr en oo wordt pezegdj om voortaan elke Kotpo ng van dezen aard te verhinderen De Amerika n che leenir voor Tsjang Ki i Sjek VFWTLARWFN VAN DFN JAPANSCHEN WOORDVOERDER Sprekende over de Artierikaansche leening aan het bewind van Tsjang Kaï Sjek heeft de woordvoerder van het lapansche departement van Buiten andsche Zaken verklaard dat ten aan zien van deze reactie van Washington np het tusschen Tokio en Nankme ge sloten verdrag mets vaU op te merken Het IS mogeltik dat de reseerirg te Nanking eenige maatregelen onderneemt als gevolg van den nieuwen toe tand welke door dit ontreden van Washmston is ont ta n De aankondi in van president Roosevelt dat de helft van de leenmg van 100 miUioen dollar voor Tsiang Kaï Siek cereser veerd bluft voor de stabilisatie der valuta van Tsjoengking noemde de woordvClerdcr zeer belanirwekker d masr zoo voepde hy hieraan toe wy hadden zoo iets verwacht els gevol van de be t rekince van Soeni die gennmen ti d in de Vfrpeij p taten vertoefd heef om over deze lecnmgen te onderhandelen AF Tif4 Gev n n het Rudolfmeer ENGELSCHE COLONNES VERSLAGEN Omtrent den stryd welke zich m het gebied ten Noordwesten van het Ru dolfmeer heeft afgespeeld en waarvan melding is gemaakt in het Italiaansche weermacht bencht van gisteren worden de volgende byzonderheden vernomen In dor ochtend van 27 Novem ber deed een Engelsche colonne tusschen Yereg en Namairaput een aanval op een Italiaansche patrouille Weldra kregen de Italianen versterkingen d e tot den stryi overgingen Het gevecht aujrde zes uren en eindigde met een rrdcrlaag der Engelsche colonne TezeJfdertyd werd een andere Britsche colonne door formaties Dubats op de vlucht gedreven De Enpelschen lieten 73 dooden op het i agveld achter onder wie een off cier Een gewonde Engelsche officier werd gevanfen g romen Dne vrachtauto s met wapenen en munitie aTsmeae andere wapenen werden buitgemaakt AMERIKA De ontslagaanvrage van Kennedy HU ZAL IN GEEN GEVAL NAAE LONDEN TEEUGKEEBEN De AmenkaaVische ambassadeur te Londen Kennedy heeft gisteren bekend gemaakt dat hy president Roosevelt op 6 November zijn ontsli gaanvrage heeft voorgelegd Roosevelt heëlt hem verzocht den titel van ambassadeur m Londen te houden totdat zun opvolger benoemd zal zijn Kennedy zeide dat hy in geert geval als am bassadeur naar Londen zal terug keeren Al zyn aandacht zal er m de toekomst naar uitgaan president Roosevelt behulpzaam te zyn om de VeVeenigde Staten buiten den oorlog te houden Hi verklaarde dit voor het oogenblik het belangrykste te achten Nieuwe president van Mexico aanvaardt bewind GENERAAL MANUEL AVlLA CAMACHO De nieuwe president der repubhek Mexico generaal Manuel Avila Camacho heeft Zondagmorgen tegenovei het Congres in de giondwet voorgeschreven eed afgelegd Byzondere delegaties van S7 landen woonden de plechtigheid by vvaaronder delegaties van Duitschland en Italië De aftredende president generaal Caidenas overhandigde Ca macho als teeken der presidentieele waaraigheid een groen wit rood boist lint dat deze terstond onideed Daarop gaf pie = dent Camacho een uiteenzetting van zyn regeenngsprogram Roosevelt reis NAAR DE NIEl WE STEUNPUNTEN Naar de Associated Press meldt zou de komende leis van president Roosevelt de bezichtiging van Porto Rico en van de nieuwe steunpunten m WestIndic gelden BALKAN 4 De oorlog in Griekenland DE AMERIKAANSCHE HULP In verband n et de benjühiing van den orderslaaissecretans foD het departerrcnt van Financien Young wot öt te W nshington verklaard dat Amerika s l oudmg inzake het vraagstuk van fevenliiëelen steun aarvGriekenland door middel val leveranties afnangt van de mate waarin Engeland er de Verecpigde Staten zelf afstand kunnen doen van de prioriteit bommen in Agram QNDERZOEK INGESTELD Naaf het Joegoslavisch persagent achap Avala beicht zyn Vrydagmiddagop verscheidene plaatsen in de stadAgram bommen ontploft zonder schadeaan te richten De daders z n totdusver ontiekerd De politie stelt eenonderzoek in KONINKLHffvPALEIS ALS HOSPITAAL Victor Emanuel heeft als koning van Albanië t paleis van ex koning Zogoe te Tirara als hospnaal voor de oorlogsgewonden beschikbaar gesteld TURKSf HE PERS OPTIMISTISCHEB In haar berichten qver den Balkan toom de Turksche pers zich lielangryk optimis ischer dan de laatste dagen ten aanzien van de verdere ontwikkeling in Zuxi Oost Europa In hun hoofdartikelen leggen de bladen er den nadruk op jiat men op grond van de houding zoowei van Duitschland als van de Sovjet Unie de overtuigmg kan heblien dat de oorlog zich op den Balkan en in bet naQuiige Oosten niet z lutbrei ien DE TOE STAND IN TCBKUB De civiele autoriteiten in de gebieden waarin de staat van beleg is afgekondigd hebben aanwyzing ontvangen oiti alle loopende aangelegenheden en onrferzoekinsen naar misdryven tegqn de veilighcili van den staat en van spionnage over te dragen aan de militaire justitie autoriteiten die deze zaken verder zullen behandelen ROËl IEENSCHE WAARSCHUWING Het ministerie van Buitenlandsche Zaken waarschuwt in een communique tegen een geheimen radiozender die door valsche berichten verv arring onder het Roemeensche volk wil stichten DEMONSTRATIE VAN NATIONALISTEN De drie bomaanslagen die volgens een bericht van het officieuze persbureau Avala Zaterdagmiddag tu schen vgf en zes uur m de Kroatische hoofdstad Agiam onaemomen zyn wareir gemunt op het vt rblyf van den Baniis op een plaats voor de woning van den sscretarj Generaal de Krojtische boerenpartu dr Kroejewits en op faef 4 Noteeringen 3S Novembei OBLKIATnWl WBtC iuo i 95H UU 96 llOli 42 9311 TUI H H H 8 H 83 Mh lan H2 10 ï 6 i 101 1 OH 1U 79 MIK 8 H M its wc UIW 1 IW il 1 40 Ie 900 4 1940 2c 100 4 1940 bU 100 4 1940 2e f SOO 4 1940 bil I 500 4 1936 100 3 500 3 t 10 y 500 3 I93a 100 3 3i J 500 J 31 J 19J5 OI 100 31 1935 OI 500 Ji 1937 O I 100 31937 Ol 500 31937 AOI 100 31937 AOI 500 J Piot ra Oem lernlnceo Adam 1938 3Vj SS Dltq Ie 1937 31 DS M Apeld Ie 37 3 j li Arnliem 1 J 3 Devmter 1920 6 Oordr 36 4 13 Eindh 1935 1 2 D o je Ig 38 31 4 Ge d 38 3 DolH He 18 38 2 s Grhafie 1921 6 Dito 1936 31 Dito 1937 I 31 1 M Dito 38 3i j 3 Gronins 1938 3 93 86 Dito ac 1938 3 9 Haailrm 19JS 3 S8 Dito 88 13 3 a He rn 1937 Jl 14 HiLveis 1938 31 4 sa Dito 10 j 38 2 j 87X Lefuw 1938 3 91 W N lul and 18 3 8bb X7J Do 2e 38 3V I 3 UOH b3 DUO e j 38 2 ï n o e 10 j 38 2 82 Hdlim njü 37 4 14 4 D o 1 en 3 J7 3 UH Dltü 1 1938 31 94 h2 Dit 11 l3 3 ia M Sil Ld3e 3i 31 2 Tllb 1 37 3 S81 Utr iPr 31 31 9li V D o Kern J7 37 Mh Zee and 1937 3 SX 89 Z Holl 1937 3 1 D to 2e Ig 38 3 BvNGae 3731 2 SJV Dito 1988 3 4 1 Me N G B V Onr Z 37 4 m Gem Cred90ei 33000 O 31 Dito IV 1 I 20QO 3 N Biikm t 5 4 Hyretkp kki Ale Fr H p btni 2 verpl uit Psndbr ISVAlgH pbserXV 4 A dam Hypi l Dito Bat Hvp b PW 4 Öito CJD 31 2 Jr aSpn Hyp BarkPd 4 D o Da sen Va 3 Do R 31 j 3 Gr H pBPb 3 111 H Pser AC 4 Diti ser ED 3 Iln 1 Ifyp B d to 4 Dito fr K 31 H p b V Ned Scr M 3 Iniji Nypb ser AB AA BB 4 D o ser T TA 31 Mij V H Cr d Pacdbr 4 D e m 2 ver mi o p uilk 1 31 N llyp b d o Ji N Hyp b Veenti serie K 13 I Do 31 I dito 3 Noordh Hyp b Pamlbr JV Over ss H b d o 4 Rott Hyp b do4 ld dito 31 1 Sted H p b i r K L 31 rtr Hyp b Dito 12 ¥ rpl M 8 8SH S7 IT uitk ai Westl Hyp b lEzrri 3 ZWksChe HbBk4 Zuider Hv p b 2 Ultl 4 Do MT KL 31 3 ZH Hypb met verji uHI V Eerste Ned Sch verb 4 StT SbH Ro Sch Hyp b 4 H KDito 3 7 huis naast dat van den piaatsvervan genoen premier dr Malsjelc De male riee e schade is gering BI jkbaar is er spraKe van dtmanitraties van Kroati scht national tttn legen de politiek van de Kroatische boerenpartu Korte berichten Bij een autobot ing te Calvert Ttxas zyn acht personen leden vaneen gezir gedood De botsing geschiedde tusschtn een personen en eenvrachtwagen De personenauto getaaktein brand en de inzittenden vonden dendood m de v ammen Een groote brand die te Madeira Cal fomie is u tgebroKen heeft eenschounburg en vyf zaken vemieidTwee brandweerlieden kwamen in de V laanmen om De schade wordt geraamdop 50 000 dollar Gisterochtend omstreeks hall acht 1 dt 23 jarige mej J Mei er gewoondhebbende in de Witte van Haemstedestraat te Rotterdam door de duisternismisleid in het water van de NieuweHaven geraakt en veroronken Natwee en een ha fuur dreggen heeft depolitie het lijk opgehaald waarna hetnaar de begraafplaats Crooswijk isovergebracht De sneeuwval van Zaterdag heeftgeleid tot stopzetting van het spoorwegverkeer op het traject gram Split nJoego Slav ie Bii Vrhov inc is een treinin de sneeuw b ijven steken Zaterdag is de ongeveer 55 jarigearbeider C Segers te Hukt by werkzaamheden op een zolder van een trapgevallen De man kreeg een ichedeloasistractuur en overleed kort na het3ngev al Hij was vader van 10 kinderen MüaKTüEIIICHTE rsCBB GftOBNTSNVEILJNG ï Deceniber B o nrkoot Ie aoort 5 50 00 oism Se soort 2 a 440 per lAO tuks froen oo 290 2 20 per lOB k = a ade Ie soort 2 80 4 00 id m ac oo t 1 40 1 W per K sluïr stoofsU 6 00 9 30 Mr i 4 30 per ICO kx se öer 110 2 40 per 100 bo boe mlw OW 3 0 snijtoowwn 54 00 tonMien 7 00 10 00 per 100 lEg Aarwoer 2J0eJ0 Icrat V enc VMlf stel prijsen AsflTnow soooo ke W t poot 1 07 per kar wit klem idem twaar mmëtmé ümm brute 2root idem bruin kl in id m Handel redciijk 1 laas tn 76 76H MH 5 79 Ui Srhcepvaartmaatachapptlm Ml Zeev aand 104 Nlev Goudr A TH 278 M De Maas C v A 116 116 MU Oostze A 166 164 l ultuurmaataihappijen Krlan Suiker A lua lUb Pagottan A 173 ITJ Suiker C t MU A 216 TjeAirng Lestoii 108 106H Arendsbuig J96 Besoeki A ti3 78 Soek Landb A IIU Am it Thee C A 70H Banj Thee Ru A 2B Pangkeotam Thee 142 Rongga Landb A Sedep Cdu A SW Sindangs Cult AU Telaga Patengan l H I49I4 Michitls Am 174 Diversen Blauv h Vries A 46It 46 Bui nkorl A 16U 162 Gem Ê W enW 131l 132 1 1 96 get 38H it r Houlh Albert A IO61 II Houth Jon£cn A Houlh Pont A Muller IVVH A Do 52001 75000 A N M V Hiv w A Z Sab 1000 C V A Spoor h TramwegeQ Dell Spoor A l il Ml bl J a 1 Il I 8 loS 111 47 4S 31 7 18 llü 11 t 2 4 NI Sp VIii A AttI T C e A Kar S C E A Dito C e t g A ün Pat rvgA Mad stoon tr A Dito p tf A Ma d4 K Sttr A O la y St tr A Sen Jbana A feri CT riljon A oTfajncftö St tr Pro orgativ Aanv ullingea b H b 1937 37 9o 1 Leidt n I9J7 31 Nji 2e 37 Ji Xi 7 Ie 1 1938 J 83 Arnh H 8 Ser E F P br 31 921 12 4 Dr HB do 31 87 ST O av HB d 031 Werk p NV Ic hvp obl 4 J0 4 WO Wilton 41 UBh lUSi St Mlj N ed 1930 ob i i 1014 Muller 3 Ned Ind Sp MU 1M2 obl 31 75 Miss Kans en T 75 Ralltt Ie h obl 4 Jai B 500 V J64t 263 Ad Dl Mu a 181 IS A d Super a Aul Screiv W a 1 132 Be k s Pa Aipe tl c V aand 46 Kon N E m b a 74i Stokï 50 400 a 118H r Utr Chrj tal Su Ctrt V g a 11 4 Am Tob Cv c V A B R II i Colg C V lOA R 11 UH 13H Gen El Cy Ct V I a a H II 39H Hudt MCCtRH 64 6 Keesp Mc T PI Corp C ï A 11 lOiJ N St CvGA Ril 64 ÏSb Lnit St Rubber C V 10 g a Z7H aenAm Te Tr K C V A 161 161 Kon Ned Petr eert V A 265 263 Furne s S enA M 14 140 Hand l V Adam 439 439h Goa pa a Cu Mu Pa rSangkaC Mi WJavaTheeCMu Ir Cu t syndic 70 Ka iTtl oCult MU 214S WJavaKlnaCMn 1291 1J94 Gem Eieeeid Mij HHt KH Gouda Kaash Mu t S t 4 V 00 v orth en Co 37 t K C South R Co Idem prei a Geld Tramw Mu 130 Kediri Sttr Mu ih m B cv refa 85 Artienc Smelting 47 46 SUnd d Branda esStand Oil N J lOiXSC V a 40i 42 Java Caoutcb a 136 136 sen ïü ACTIEVE FONDSEN Staalaleeninten N d rUnd IndW la 1000 4 00 nooe 10 Mf MOOO ISlt t 1000 31 1 Grootboek obl MOOIDOO obl I Cert lüuctir 1 Orootboak obl 19 1000 S 1000 3 lOtN 3 3i l Cartineaien at Grootboek obl 2V 1936 Indltf t 1000 SV 1037 Ind 4 r 1000 31037 Indlti f 1000 A 3 Duit chl Young Obl 1000 30 51 3 WlH 101 S lïttA m riH 77H II3H 1161 1 MS m 67 öft MOV4 834 Bank en Cred lut fvïN nanii Ncdv Ind Nwl itend I7N l l 177 129 kH nanli HandBlsb nd MU C V A IIKt IndiMtriMB U7 i lt4 11Óh 129 2 M JOOH i lilt 47S Wi S M 79 V 11 114 47 Ml m 178 IJiJ I M tinti jw 14a 3414 i 471 81 SOM 79 10l 63 Alf Kunilt dt Unit Bcrkcl s Patent Cllv OlUt C fm Centr Sulkar Fokkei Ltvcr Broa en Unie Ned Ford Aut P i ips Cf B V A Dtlo Pret A All Ludl SI C ï 10 ea R II Air Brirberg A C V 9 10 a Am Caf rd P C V Aand Am t iilca C V ld Anac Lopt c V ld Bethl bt C V 10 ld i hijsl toip C V A Curtiss Wr Corp C V idcin Gtrdal Motor Idem Il tem Nit kc Cy C V 10 a Keïwiec C C v lü A 371 3 1S IR II $ North Am Av C 4 21 V A R II North Am R A C V A 3 1 J4K Rip Steel C V A Li Sla e Slet id Diversen 74 Git Skxv C C V ld 1 t South C V W A R II IA Ml IA WIJ Norlh A Cy C V A Ifij ƒ Radio Corp C v A f S Oost Borneo Mij A J t idem pref Aard lu rctr Ondernemlnccn Dord Petr Ind Mij O Aand 213 Kon Petr Mi Idem 273 MCont Oil Cy C V 19 t 10 idem lisMid Continental Pet C V A 13 3b IJl Phil Pet C V 10 id 31 She 1 Ln C V 10 ld l 12iV T Wat Ass Oil C V j 10 idem I11J 11 lut 10 9 SrheepvaartmaatsollapptJeB Ho Am Lijn Aand llO ll 113 112 J i a Chma Japan Lun Idem 146 I47K ie 140 fil 1 150H 1 J J24 171 163 lKI 1381 139 Kon Ned St Mij id Kon Paketv Mij id J2 Ned Scheepv Ln ld 171 lB7i Rotterd Llojd tdem H 138i Soorri Mij Ned ld 141 140 Int Mere Mar Cy C V 10 A 131 Sulkerondememlnfen 438 437 na HandeKv Amst A 44 335 Javaschc Cul m ld 384 NedIrd S Un ld 2544 Ver Vorst C M us 2SO 5O0 A 127H 125 Tabaksondernemlnten DoIl B tav MIJ A 191 1 Dch Mij ir lOOO C SM öi V Idem 3S7 2M Senembah Mi idem 2041 206 VViUwn Co C V A 5i oX Spoorwegen Baltitn and Ohio C V idem S 5SShe p êt Ohio C v 5 10 25 a 43M 43 Illinois Cent C v i lU 11 11 1 N York Cejitr C v ld IS 16 isi Pennsylv R 10 A ISO C V A au 25 24K South Pac Cy v g idem 11 H IIX im I d Railway 0 gew Idem 15S IA Canad Pac C v td b 5 h H Bubkcr ii oniea llifiB Amsterdam R Cult Aand 278U 27114 274 271 i Bandar Rub mij id U3H 193 194K Dell Bat R Mil ld aiMH M H Kendeng Lemboe Rub idem ff7 Majanglanden Vereen ld WH Rubber Mij Idem iJ H Oootk A SCO C V id I4 IWW Serbadjadi Sum R Idem IW MU idem 111 lOBK Sum Rubb CuU id Ver Ind Cult Ond idem m 176 177 Interc Rubber Cert V idem A W tH iX puitacke reii4sei moc kcttlagverktarllii Du grootb idj ld IBW c r 1 IOC 1U6 U 106 lii 2 106 106 73 j 100 leo 70 70 I 20K 136 IH IIMI c tl ld id ld ld ld ld ld KoAV 19U c r 1 19U c r 2 IBM c r 1 IMS c r 2 lid i te c r a 1X7 c Il1 M e triasse obL 4 Ausg obl 3 O Slons Dito Meue Farberlmd IGI C Kali SÏnd £ It IOO 1 Uito 4 20 l X 6Vi i Wlntorithall obl i j Farbomnd IG C V A Ver Kdrkind C v A OuitschiBerl Ril 79 O Vl Huhrv 27 IVi V V O Sl 110 iiTi 62 eiH 84 T Dito 30 Vi V O 7 D Rrnt n t Ver D Stcdenl O Bayr Hjp en W B Pb 3 TD Linoieumw O 7 Gelsenk Bergw Obl 9 RHOutehoffnungshütte Obl 1 Sarpencr Bcrgbau Obl 6Phoenix Akt BeS Obl 6 Rh Elbe Union ObL 7 Ruhr iemle A G Obl 61 K ao SI CIM IH m 308 zr7 f 182 Siemens en Haiske Obl 6i s V Stah werke Obl 7 □ ito ierie A 25 J Obl 6V2Vlttor Cxvi Obl Vl Vogel D u K Obl 7 liein w El 15 Obl 7 Dito 27 Obl I Hafiener Strassenbahn Ob 8Parbenindus le and Slempns en Ha ske aahd Vw Glanutoff Pabr aand vrtntershall Akt Ces and f OmCISEUt VAMITAKOBÜSBH DIS NESBBLAND8CHI BAMK ValnU s 5chlr eH k en 1 1 Hew ïork MH ie ƒ 1 Ja u Berlijn 73 J8 3 Brussel 9811 30 1 Helsinki IZMl tilt SlotMwIm lMMl t M 2HlrMUi 8 8 S 71 Bulq a i Berlfln 7S1 7SJ Wew ïork 1 1 88i r lJlI s Bnaaü mjm itt Stcckholm 44 78 I 44 J4 Zn h 4358 4375