Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1940

DINSDAG 3 DECEMBER EENUEWnjIAKriK Voor de tweede maal in i I bU de fa Terwee komJ handel in de PeperstraatU ingebroken Bestond de bJi a gen keer oneeveer flrirr lUITENLAND OUrrSCHLAND VAN HtDtN ieO 0010 TON SCHEEPSRUIMT E VERN IETIGD Succesrijke aanval op convooi Het opperbevel van d weermacht deelt mede Duikbooten hbben op 2 dezer een voor Engeland bestemd groot convooi jnet byzonder groot succes aangevallen en uiteengeslagen In weerwil van de krachtigste bescherming door krui crs en torpedojagers en onmiddellijk in actie komenden hevigen afweer werden vyftien schepen met meer dan 110 000 brt en een Britsche hulpkruiser van ongeveer 17 000 b r t die tot de begeleidende schepen van hert convooi behoorde tot zinkai gebracht Waarschijnlijk zijn nog twee andere chepen van het convooi met een gezamenlijken inhoud van 16 000 b r t in den grond geboord In dit succes heeft de onder bevel van den luitenant ter zee Ie klasse Mengesen staande duikboot een groot aandeel Deze boot bracht vijf schepen met een totalen inhoud van 41 000 b r t tot zinken Behalve de reeds genoemde succes en meldt en andere duikboot het tot zinken brengen van twee bewapende vijandelijke koopvaardyschepen met een gezamenlijken inhoud van 21 247 b r t waaronder het moderne Britsche motorschip Victor Ross van 11 247 b r t Hierdoor is dus op den tweeden December alleen door duikbooten in toUal meer dan 160 000 b r t tot zinken gebracht Zooals reeds gemeld hebben sterke afdeelingen Duitsche gevechtsvliegers In den nacht van Zondag op Maandag de aanvallen op Southampton voortgezet en bereikt dat de nog woedende branden zich uitbreiden Ontploffingen in de opslagplaatsen in de havenwijk waren ver boven het Kanaal tot in Frankrijk te zien De zwakte van den Britsche afweer verhoogde de trefzekerheid van de Duitsche vliegtuigen Ook Londen Birmingham en Liverpooi werden met bommen aangevallen Het leggen van mijnen in Britsche havens werd voortgezet De bedrijvigheid van het luchtwapen overdag beperkte zich tot verkenning Daarby werden ten Zuidwesten van Ierland een koopvaardijs hip door bomtreffers tot zinken gebracht In den nacht van 2 op 3 December vielen sterke Duits he afdeelingen een havenstad aan de Britsche westkust aan De nachtelijke bedrijvigheid van het Britsche lucMwapcn beperkte zich tot enkele vluchten bovpn de bezette kustgebieden Een Duitsch vliegtuig wordt vermist ITAL LEGERBERJCHT VAN HEDEN Aanvallen en tegenaanvallen aan het Grieksche front Het Italiaansche hoofdkwaf tier maaktb end CSrieksche aanvallen en tegena vallen van onze troepen aan het front v n het egedc e elfde leger Ons lucSitwspen heeft met de troepen sam fewerkt door verbindingswegen Bombardeeren en vijandelijke stellin gen en vrachtauto s in duikvlucht aa te vallen Onze luchtformaties heb het nieuwe fort en andere mili doelen op Korfoe gebombardeerd In het centrale bekken van de Middellandsche Zee hebben onze jachtvliegers een vyandelijk vliegtuig van het tyBe Banhcim brandend neergeschoten I don nacht van 27 op 28 November heeft e n van onze duikbooten die in de wialeren van de Straat van Sicilië voer een van Malta komenden vijandelijken kruiser die van twee torpedojiïgers vergezeld was aangevallen en met een torpedo getroffen In Noord Afrika is een vijandelijke aanval op onze stelling van KI Gazala in het bergmassief van El Auenat dat door artillerievuur gesteund werd door ons garnizoen afgeslagen Onze vliegtuigen hebben de Engelsche stelling van Ainel Prinz in duikvlucht aangevallen en beschoten In Öost Afrika hebben vijandelijke vluchten naar Adi Oegri en Zoela zeer lichte materieel schade en geen slachtoffers veroorzaaktj In Metemma is een vijandehjk vliegtuig door onze troepen neergeschoten Vijandelijke vliegtuigen hebben eenige bommen op Napels en op Augusta laten vallen die onbelangrijke schade en eenige lichte branden veroorzaakt hebben welke terstond gebluscht konden worden Er vallen geen slachtoffers te betreuren Een van onze duikbooten die op haar basis liggekeerd is rapporteert dat zU in den Atlantischen Oceaan op 28 November het Engelsche s s Lylian Moller van 5000 ton tot zinken heeft gebracht De Britsche admiraliteit heeft onlangs het wö lies van de duikbooten Rainbow en T adj emeld Deze duikbooten opereerden m de Middellandsche Zee Zy behooren dus tot degenen die door de naliamsche marine vernield zyn zoo de weermachtsberichten vermeld Js De kenmerken der tot zinken SBbrachte eenheden zijn Rainbow watei erplaatsing aan de oppervlakte 1475 ton onder water 2030 ton bewapenmg acht torpedobuizen van 58 8 CjM een Icanon van 10 2 cM en twee stukken luchtdoelgeschut Duikboot wad waterverplaatsing aan de oppervlakte 1090 ton onder water 1575 ton oewapenmg tien torpedobuizen van M C M een kanon van 10 2 c M en twee stukken luchtdoelgeschut PRANKRIJK OBUUStKMAOmt OESCHOBST P ft Mdic minirter van Binnea WMe Zaken heeft naar uit Vichy fMWd w ordt met éta pMinestreek 31 giiitte Taden sesdwtit en 2 buige Wov uit hun aatbt getst A Zlfi Tsjang Kai Sjdc ket woord DE OORLOG GAAT DOOK Ter gelegenheid van hedöi gevierde herinneringsfeesten heeft Tsjang Kai Sjek een uitvoerige rede gehouden en critiek geoefend op de erkenning van Wang Tsjing Wei door Japan Hij zeide van meening te zijn dat het verdrag geen wijziging brengt in den bestaanden toestand De overeenkomit maakt in het geheel geen einde aan den oorlog integendeel zy zalÉen oorlog verlengen en den haat fusschen beide landen slechts nog grooter maken Pan Arabische conferentie in CaKro VÖÖB HET OFFENSIEF VAN GRAZIANI Achter de coulissen werkt de Engelsche diplomatie in het Nabije Oosten zoo wordt uit Caïro gemeld teneinde een panArabische J conferentie in Cairo tot stand te brengen Deze conferentie zou volgens de plannen der Engelschen spoedig moeten worden belegd om nog voor het komende offensief van Graziani de in het Engelsche invloedsgebied liggende Arabische landen voor Engeland te winnen Voorts verluidt uit politieke kringen in Cairo dat Engeland voornemens is zich een nieuwe sterke positie in de Perzische QoU te ver Beraamt Engeland een overval op Ssnrië BEVEILIGING VAN DEN LANDWEG NAAR INDie Volgens berichten uit Syrië aldus 0sn bericht uit Rome vreest men dat Engeland binnenkort een poging zal ondernemen om zich vanuit Palestina van Syrië meester te maken teneinde zoo de flank van den Britschen landweg naar Indië te beveiligen De Messaggero meldt uit Beiroet dat de vrees hiervoor in Arabische kringen door den dood van Chiappe nog is toegenomen Men heeft de benoeming van Chiappe tot hooge commissaris in Syrië toegejuicht omdat men in hem den geschikten man zag om eéh Enge n aanslag op Syrië te verhinderen BBk in Fransche kringen m Syrië is de vrees voor een Engelschen overval na den dood van Chiappe gestegen De commandant van de Fran sche troepen in Syrië generaal Fourger heeft naar het blad meldt buitengewone militaire maatregelen bevolen Alle Fransche troependeelen in Syrië bevinden zich in alanntoestand BALKAN Zuivering in Roemenië DE LEGIONAIRE POLrm ONTBONDEN De commandant van de legionnaire beweging Horia Sima heeft de na de revolutie opgerichte legionnaire po litie nu zy haar taak vervuld en het legionnaire regiem in de overgangs phase geholpen heeft krachtens een verordening ontbonden Verder heeft Horia Sima bepaald dat alle organisaties Onverwijld een onderzoek moeten instellen naar de leden die in de laatste drie maanden zijn ingeschreven en diegenen verwijderd moeten worden die door hun gedrag bewezen hebben dat zij geen legionnairs zyn Tenslotte heeft Horia Sima het dragen van het legionnaire hemd gedurende den werktijd bij alitoriteiten en tijdelijk totdat een definitieve regeling tot stand is gekomen voor het geheele land verboden behalve by plechtige gelegenheden en voor hen die in legionnairen dienst zijo SPANJE DE OPPERSTE OORLOGSRAAD BIJEEN Onder voorzitterschap van den minister van Oorlog generaal Varela is Maandagmiddag de opperste oorlogsraad bijeen geweest Deze vergadering werd bijgewoond door de generaals Orgaz Saliquet Davila en Kindelan en door den secretaris van den oppersten oorlogsraad onderstaatssecretaris in het ministerie van oorlog generaal Aionso Vega ENGELSCH SPAANSCHE BETAUNGSOVEREENKOMST De Britsche financieele delegatie die sedert eenigen tijd te Madrid onderhandelingen voert heeft een overeenkomst met het Spaansche deviezeninstituut gesloten Deze overeenkomst is Maandagochtend op het Spaansche departement van Buitenlandsche Zaken geteekend door minister Serrano Stmer en den Britschen ambassadeur Samuel Hoare Zy voorziet in een bijzonder betalingssysteem ter regeling van het betalingsverkeer tusschen Spanje zijn koloniën en Spaansch Marokko eenerzijds en de landen van het sterlingblok anderzijds Het in Engeland geblokkeerde Spaansche tegoed komt vrü en kan op deze wy ze alleen gebruikt worden voor het betalingsverkeer met Engeland maar pok voor dat met de landen welke tot sterlingblok behooren De overeenkomst staal los van hetfinancieele accoord van Maart 1940 waarbü Spanje een EngeUch credietvan twee millioen pond kreeg datmoest wordoi gebruikt voor handelstransacties op de basis van het tmd sterling ENGELAND GetNiterd Southampton DE AANVAL OF HET CONVOOL Eerst in den loop van vandaag is het bekend geworden aldus wordt ge zegd in Zweedsdve persberichten uit Londen dat de aanval op Southampton in den nacht van Maandag op Dinsdag nog veel erger en nog ernstiger gel volgen had dan die in den voorgaandéin naclit Hy wordt door een Amerikaansolien ooggetuige de ergste aanval genoemd dien ooit een Engelsche stad heeft beleefd De manschappen der luchtbescherming en van de brandweer der stad zyn volgen berichten van dezen Amerikaansche journalist uit Southrampton aoo oververmoeid dat zaj op straat ineenaakken On der de puinhoopen van het vernielde centrum van de stad ligt nog steeds een groot aantal menschen begraven en alle pogingen om deze slachtoffers te bereiken zelfs door gebruik te maken van dynamiet hebben tot dusveir geen succes opgeleverd Terwijl geheel Engeland met toenemende an de gestadig stygende Icracht van de Duitsche luchtaanvallen op j ngelandfi belangryke en voor den oorlog belangryke jirovinciestedelT volgt worden van de wereldzeeën nieuwe berichten ontvangen die aantoonen dat ook de oorlog tegen Engelands koopvaardyschepen opnieuw een plotselinge verscherping heeft ondergaan Opnieuw is het in den Atlantischen Oceaan tot een massalen aanval gekonrven van Duitsche duikbooten tegen een Bntsch concooi Het grootste gedeelte van de Engelsche schepen m dit oonvooi schijnt tot zinken gebracht te zyn Uit New York wordt het sonsationeele bericht ontvangen dat verscheidene Amerikaansche radiostations gisterenmiddag S O S seinen liebben opgevangen van minstens tien schepen Volgens de opgegeven posities betreft het hier een Engelsch oonvooi dat ongeveer vierhonderd zeemylen ten Westen van de lersche kust door Duitsche duikbooten en Duitsche lan e afstandsbommenwerpers is aangevallen Volgens de in Amerika opgevangen radiotelegrammen werden alleen van een convooi vijf schepen getroffen Een van deze schepen is reeds gezonken de overigen bevinden zich in zinkenden toestand Het zi in de Engelsche koopvaardijschepen Lady Glannely xlood Leight Victor Ross en Lochranza Castle terwijl de naam van het vyfde schip nog niet duidelijk gehoord kon worden Het laaUte rad iotelegram van dit schip luidde Heb onmiddellyk dringende hulp noodig De Lochranza Castle heeft volgens de radiotelegrammen de manschappen van andere tot zinken geteachle schepen aan boord genomen Ohder de andere door vliegtuigen aangevallen schepen bevinden zich volgens de Amerifcaaosche berichten ook het Joego Slavische schip Cevetri en het Engelsche schip Kilgerrant Het Britsche sdiip Victoria heeft een radiotelegram uitgezondn waarin hrt zeide met twee andere schepen getorpedeerd te zijn De namen van de beidi schepen konden echter door de Amerikaansche stations niet nauwkeurig wOTden gehoord Het eeaveoi vernietigd Een nader bericht meldt Duitsche duikbooten hebben op 2 December een groot naar Engeland varend convooi met buitengewoon groot succes aangevallen en vernietigd In weerwil van de zeer sterke beveilging en den krachtigen afweer zijn vijftien schepen met een totalen inhoud van meer dan 110 000 ton en de Britsdie hulpkruiser Caledonia 17 046 ton die tot de be geleidende schepen behoorde tot zin ken gebracht Waarschijnlijk zijn nog twee schepen van het convooi met een gezamenlijken inhoud van 16 000 ton in den grond geboord Van één enkel convooi hebben de Duitsche diiikbooten dvs meer dan 140 000 ton vijandelijke scheepsruimlc tot zinken gebracht AFRIKA De schade in Egypte DOOR ITALIAANSCHE BOMBARDEMENTEN Officieel wordt de lijst gepubliceerd van de beschadigingen die zijn aangericht door de bombardementen welke ten uitvoer zijn gelegd door Italiaansche vliegtuigen in Egypte Op 13 November werd in Alexa idrië de pantserkruiser Lotraine gedeeltelijk vernield twee schepen vlogen in brand douane opslagplaatsen werden vernield Op 14 November werden op het vliegveld van Aboekir twee hangars vernield en het radiostatioiv Op 15 November werden in Alexahdrië de opslagplaatsen van Kedive Mesri gedeeltelijk vemieW Op 17 November werd de torpedobootjager Hasty gedeeltelijk vernield Op 18 November vielen in Alexandrië 200 dooden onder de arbeiders en soldaten die in de militaire haven werkten KUNST EN LEHEREN VEREISNIGING VAN LETTERKCNDIGEN Op de Zaterdag te Den Haag gehoudeti jaarvergadering der Vereeniging van letterkundigen waren een dertigtal leden aanwezig De voorzitter dr P C Boutens herdacht in zyn openingswoord de overledenen Gerard v Kuisen Titia van der Tuuk en dr J F Otten Tot tweede secretarsi werd gekqron de heer Ben van Eysselsteijn De volgens rooster aftredende led en van hel bestuur Frans Mijnssen en Victor E van Vriesland werden eveneens met algemeene stemmen herkozen De toettedi tot de Algemeene organisatie van kunstenaars N O K toegelicht door den voorzitter daarvan mr J F van Royen werd na een levendig debat met algemeene stemmen goedgekeurd BINNENLAND DANSVERBOD OPGEHEVEN Van bevoegde zijdlie wordt medegedeeld dat het dauverbod van 5 December ai zoowel voor de Nederlandsche bevolking als voor DnitscheTS zal worden geheven De opheiiing geschiedt bl wijae van proe en zal indien zien geen moeilijkheden voordoen blijvend zijn DE RIJKSCOMMIS SARIS OVER NEDER LANDS TOEKOMST Ook ons volk zal de nieuwe orde aanvaarden Een medewerker van de Völkischer Beobachter geeft in zyn blad verslag van een onderhoud met Rijkscommissaris Rijksminister Seyss Inquart In dit gesprek maakte de Rijkscommissaris o a deze opmerking dat men heden ten dage reeds kon zeggen dat het geheele Europeesche continent den strijd tegen Engeland voert en aldus ook de krachten van Nederland dezen beshssenden strijd voor de vrijheid van Europa ten goede zullen komen Daarbij zyn we ons de bloedverwantschap van het Nederlandsche en Duitsche volk bewust en dat laat ons vol verantwoordelijkheid en opmerkzaam en met zorg het oog houden op de toekomst van Nederland zelfs wanneer we in het Nederlandsche volk nog niet overal begrip voor deze gemeenschap vinden Dat ook in de toekomst Nederland met het Ryk zal samengaan aldus de Rijkscommissaris is in verschillende maten de overtuiging van bijna alle politiek toonaangevende kringen Het is natuurlijk dat alleen al uit het feit van de bezetting en de met de nieuwe ordening samenhangende moeilijkheden en ook krachtens de geaardheid van Het Nederlandsche volk voorloopig een zekere terughoudendheid aan den dag treedt Ik kan anderzijds vaststellen dat het verkeer met onze soldaten een volstrekt open en zelfs vriendschappe ijk karakter draagt En in het streven zoowel het eigen volk van nut te lijn als ook den roep te volgen dien de Führer tot de Qermaansche volkeren eericht heeft zegeviert de noodzakelykneid van een ook mwendig Nederland sehe politieke nieuwe ordening over eenkxünstig de grondslag van de eer van Het bIoe f en van den arbeid Wy zelf zullen in Nederland geenpolitieke beslissing treffen wy willenden Nederlanders echter voorgaan inhet beleven van de nationaal socialistische volksgemeenschap in het Rijken in de wijde ruimte van het grootGermaansche machtsbereik En voormij lijdt het geen twijfel hoe het Ne derlandsche volk in den tijd welken tpast beslissen zal L Ook wat de verbondenheid met het Duitsche cultureele leven betreft meende de Rijkscommissaris dat hier geen bevelend ingrijpen van noode zou zijn Deze dingen moeten door de Nederlanders zelf worden beslist Maar ik herhaal wat ik reeds zeide ik voor mij twijfel er niet aan naar welken kant deze beslissing vallen zal B STEUN AAN VLUCHTELINGEN Eenmalige uitkeering in geld De secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken heeft aan de gemeentebesturen het volgende schrijven doen toekomen Bü dezen heb ik de eer u mede te deelen dat door mij wordt goedgevonden aan de vluchtelingen dié steun genieten wegens voorziening ia eigen huisvesting dit jaar B steanJ te verstrekken op den voet als is bepaald voor de te Rotterdam woonachtige v erkloozen en armlastigen Deze steun dient aan deze categorie van vluchtelingen in g ej d te worden uitgekeerd en wel volgens het onderstaande tarief Het tarief volgens hetwelk de B iteun een een malige uitkeering derhalve aan genoemde categorie vluchtelingen door u kan worden uitgekeerd luidt Man alleen ƒ 8 personen ƒ 12 50 personen ƒ 14 50 en vervolgens voor ieder inwonend kind ƒ 1 25 Uiteraard mag over deze bedragen geen duurtetoeslag worden berekend De gedane uitgaven kunnen op de gebruikelijke wijze worden gedeclareerd De in dit schrijven bedoelde eenmalige uitkeering kan ook uitgekeerd worden aan die vluchtelingen gezinnen die n a den datum van dit rondschrijven een tehuis kamp barak of inrichting verlaten teneinde een woning te betrekken De secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken heeft aan de gemeentebesturen ter verduidelijking van vroegere mededeelingen het volgende medegedeeld Voor de vluchtelingen die steun genieten wegens voorziening in eigen huisvesting moet zoowel voor den opbouw als voor den aftrek van het steunbedrag de rijkssteunregeling voor ongeorganiseerde werkloozen toegepast worden met dien verstande dat indien de rampgemeente in een hoogere steunklasse ia geplaatst dan de vluchtoord gemeente de steun in doé laatste gemeente vwhoogd word met het halve versdul tusschen hetgeen hu toekomt in laatstgenoönde en hetgeen hun zou toe komen in eerstgenoemde gemeente Bij de vluchtelingen die ingekwartierd zijn bii burgers en hen d e ondergebracht zijn in vluchtelbigeokampen wordt in mlndring gebracht a d r ouderdomsrente invaliditeitsrerte ongevallenrente weezenen weduwerente en pensioenen b overige niet door arbeid verkregen inkomsten geheel c der door alle gezinsleden door arbeid verkregen Met betrekking tot de maxima der ter beschikking van de vluchtelingen te stellen bedragen is voorts bepaald dat indien van het totale gezinsinkomen meer bedraagt dan deze maxima dit derde deel mag worden behouden Nederlandsche architecten ve eenigd DE TAAK VAN DEN AltCHrTECTENRAAD De Bond van Nederlandsche Architecten is thans door de samensmelting van den ouden B N A die ruim 300 leden telde met de nu geliquideerde vereenigingen N I V A en de Nederl Bond van Bouwmeestersgilden geworden de eenige centrale organisatie van architecten in Nederland Het ledental is tot boven de 1000 gestegen Het oogenblik is nu gekomen om een setectie op de leden toe te passen Zij worden onderscheiden in leden die ook in den vervolge den titel architect zullen mogen blijven voeren óf omdat zij ten volle aan de gestelde normen van vakbekwaamheid en vakuitoefening voldoen óf omdat zU wegens langjarige practyk onder overgangsbepalingen vallen en in leden die in den vervolge den titel bouwkundige van den B N A zullen voeren Zij die den titel architect of bouwmeester zullen mogen voeren worden ingeschreven in het door den bond ingestelde architecten register dat aangelegd en beheerd wordt door den architectenraad Zooals reeds eerder werd meegedeeld zal deze architecten raad uit vier architectenleden en een voorzitter niet architect bestaan Echter zal het eerste jaar na de instelling van het register wegens de te verwachten hoeveelheid inschrij vingen de raad ter bespoediging van het werk uit acht architectenledon en een voorzitter niet architect bestaan Het dageliiksch bestuur van den bond heeft thans deze acht architecten benoemd Hoewel er niet is gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de drie oude vereenigingen in dezen architectenraad zal men toch onder de benoemde figuren uit de drie oude vereenigingen B N A N I V A en N B B G aantreffen Dit zal het vertrouwen in de objectiviteit van den raad ongetwijfeld verhoogen De leden van den architecten raad zijn de heeren H van der Kloot Meyburg te Den Haag plaatsvervangend voorzitter prof ir J G Wattjes te Rijswijk prof N Lansdorp den Haag ir A van der Steur te Rotterdam H A van Pothoven te Amersfoort H van Helvoort te s Hertogenbosch H M J H Kraayenvanger te Rotterdam É A van der Laan te Leiden en C van Buytencn te Eindhoven len hebben hun benoeming aan De benoeming van den voordie dus geen architect zal zijn is zeer binnenkort te verwachten De inschrijving in het register Aan een aantal diploma s zal bij het verzoek om inschrijving in het register een zekere waarde worden toegekend doch overigens zal een door den architectenraad af te nemen examen de maatstaf van beoordeeling zyn Ook zullen hierbij eischen gesteld worden ten aanzien van de practische er varing Behalve leden van den bond kunnen ook ongeorganiseerde architectenzich aanmelden voor inschrijving inhet register Nadere gegevens hieromtrent zullen binnenkort gepubliceerd worden Tot dat tijdstip wordt ieder verzocht zich van stappen om in het register te worden opgenomen te onthouden De architecten wenschen en ver wachten dat niet alleen hun groep maar het geheele bouwvak in al zijn geledingen harmonisch zal worden ge ordend tot een vakgemeenschap waarin ieder op zijn plaats en in zijn beroep onderneming of ambacht het werk zal verrichten waarvoor hij de geschiktheid de kennis en de ervaring bezit Een zoo geordend bouwbedrijf zal veel lieter dan thans mogelijk is zijn diensten aan de volksgemeenschap kunnen bewijzen Het ligt daarom in ide bedoeling om het register zoo spoedig mogelylÉ uit te breiden met een register van bouwkundigen en van andere in de tiouwvakken als directie optredende per onen en instanties raadgevende ingenieurs overhcidsdirecties enz teneinde allen die in het bouwvak een leidende positie innemen de gelegenheid te geven zich in een algemeen directieregister te doen inschrijven Zeepost naar Amerika ALLEEN OVER SIBERIË EN JAPAN Volgens een mededeeling van de Portugeesche postadministratie bestaat op het oogenblik geen mogelijkheid briefpost per schip naar Noord midden denof Zuid Amerika te verzenden Zendingen naar die landen worden thans zonder uitzondering over Siberië en Japan doorgezonden De postverzending met Clipper vliegtuigen wordt niet door deze regeling getroffen SPBEEKUÜB 8ECBETARI8 GENERAAL V008 VOLKS VOORUCHTING EN KUNSIIÜN De secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten deetl mede dat hü ingaande Doi derdag 12 December ieder weok spreekuur zal houden van 3 3 30 uur n m Aanvragen dieoen schriftelijk te worden ingezonden SPORT ATHLEVDSK DE KERSTVELD LOOPENVAND H C Op 26 December a Omtrent de K V B iOJkm wil nader T Evenals vorige jaren heeft het In stuur van de K N A U aan het DeSt sohe D H C toestemming verleeiri bij de a s Kerstveldloopcn niet Rs U leden te laten deelnemen VodkJ Iers zwemmers boksers gymmsiajtwielrenners en alle andere sportlied kunnen derhalve uitkomen in ie i Dklasse Ook bij de Junioren ijj 17 jaar en Veteranen boven 35 j i is deelnemen van niet K N Aü fej toegestaan Het volledige programma ziet daardoor uil als volgt A en B klasBers der K N AU 5 i C WassCTS 3 D klassers 3 4 Veteranen 3 ta Junioren 1 De wedstrijden worden gehouden op Dontierdag 26 December 2de Kerst dag in de omgeving van het D H C veld aan het Laantje van Volteriiij aanvang 1 uur ledere deelnemer die het panwaï volbrengt ontvangt het fraai uit voerde K V D diploma Uiterlijk tol en met Vrijdag 13 December a s kan men mschrijvingin richten aan den heer I CSoedvoik Ritt veld 120b Delft Aan dit adres evenaii bij den heer A Toonen Palamedastraat 27 Delft kan men nadere iih lichtingen verkrijgen omtrent aaid parcours inleggeld etc Bij inschrijving gelieve men te ntmelden in wfelke groep men moet uit kqgjen veteranen en junioren Ijovav dien geboortejaar en datum In de Ju niorenafdeeling mogen eveneens uit komen 18 jarigen die deze leeftijd I reikt hebben na 1 Mei 1940 BOKSEN DAM WINT VAN SANDERS Krachten waren vrijwel jelijlL Het gevecht om den titel m het mid dengewioht waartoe Leen Sanders de oudkanqHoen den huldigen titelhoader Luc van Dam had uitgedaajl werd een eervol gevecht voor beide boksers Gedurende twaaU van de vi ltien ronden werd een zeer hoog tempo geslagen waarbij de kansen steedi vrijwel gelijk stonden Daarna zalrtt het wat af maar ook toen waren de krachten nog aan elkaar gewaagd Sanders was veelal aanvallend mus Van Dam ving hem vaak zeer goed of Aan den anderen kant verraste Sanders nog vaak door een feilen en snellen tegenaanval Slechts een keer in de zesde romJe leek het er op of er een duidelijl overwinning zou komen Toen werd Sanders in de verdediging gedwongen en kon hij zich slechts moeilijk verweden tegen de harde slagen an d f tegenstander Hij wist zich echter e herstellen en in de volgende ronde haalde hij veel van het verloren terrein op be jury wees tenslotte de overwinning toe aan Van Dam een uitspraak die wel te verdedigen is hoe wel een onbeslLst eindresultaat beterde verhouding had weergegeven WANDELSPORT VERGADERING VAN DEN NED WANDELSPORT BO ND Het bestuur van den NedcrlandsoW Wandelsport Bond is giiteicn Utrtcht bijeen geweest Besloten provinciale en regionale afdeelingen B te sterten Verder werden ac statut het huishoudelyk reglement en effl technisch reglement opgesteld we ter goedkeuring is voorgelegd aw betrokken autoriteiten j De jaarvergadering van de j Iers der aangesloten vereenigingen n het bestuur van den N W B i bepa op 22 Februari 1941 te Utrecht MARKTBERICHTEN KAASMAHKT BODEGBAVKN Aanvoer 92 sUpeis kaas zijndp 5 tezamen wegende 37 260 ks 1ste oort 1 1de aoort M1 00 Handel vlue VEKMABKT IIOTTER0A 4 Beden werden Ier veemarlil SS Uil dieren waarvan SM paarden W 975 etmiUiawe 7 varken 21 lx K lte l Prtjien per kc SUehtpauilm IM l Piüzen par Huk Slaclitpaarden 4 S Werkpaarden too 2 a Hitten 4 5 KaHkoeMt t 9 Malkkneiwi S VarekoeiaB M S fl Pinken Bokken en iKlIan De aanvoer van paarden w Watten bandel en hooïene prUan t kaUkoeien aanvoer aSs vorlie SoiW men liandel en atocende prDien Yr fiili amvoer korter met redelijken h l Lf Éi hoecere prtlicn Vaanen en pin Ken J n r aanxemerd oede handel J Tï WMBót prtlien Bokken en gtHen M ui voHa aak met vHiffen handel e IMUieu