Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1940

i4Be éiiiri i i4i ir=iiAV4 H lA ERTENTIEHAP m WEEKBLAP M OR iEHEEL dOUl UITBAVE I DRUKKERIJ v h KOCH a KNUTTEL TURFMARKT 1 QOUtyk TCLirOON 1714 fOSTREKENINQ M50 i J het mooiste geschenk voor Uw kind een geschenk dat steeds in waarde verleerdi rt jeen spaarbankboekje van de lUTSSPIlAIIBIINf TE GOIIIIA f Ten kantore OOSTHAVEN 12 kunt U dagelijks elk I bedrag hoe klem ook inleggen CONCERT VAX VREUGDE EN ARBEID Op het programma van Vreugde en Arbeid staat ook een uitvoering te Gouda welke is vastgesteld op Zaterdag 21 December a a in de zaal JCunstmin Het concert wordt gegeven door het orkest van werklooze musici dat onder leiding staat van mr Harm Smedes Dit Nederlandsch SymphonieOrkest zal optreden met medewerking van het ballet Xandra Stradowska VERDUi STERING IN DUBBELEN ZIN Ten nadeele van een 21 jangen besteller i van diens rijwiel dat in een poort aan den Kleiweg stonde de lantaarn ontvreemd Dat is ook verduistering WSNIEUWS gMBWIJZKRBSSEN NEMEN AKHCHEIU M D Ruwe en mej Boumana kartcltjk gehuldigd Mhimiddag hebben op de scholen Hf lugters aan de Westhaven ggderwUzeressen afscheid ge l nui het onderwijs namelük mej tt Buwe die met pensioen gaat 0t 40 jarige dienstt etrekking en g Boumans die om gezondheids het onderwya met pensioen lelegenheid van dit afscheid tanrens eenigszins feesteiyk herdat mej de Ruwe gedurende jHT haar taak als onderwji ere3 h it venierde klasselokalen heeft De Ruwe des morgens aan alle i een zakje lekkers uitgereikt de afBcheidsbiioenkomst des mid iMft deken J F A Uots beide jeresscn toegesproken en haar het R K schoolbestuur harte tH dank gebracht voor hetgeen zü I M telang der opgroeiende jeugd verricht Ik inipecteur van het L O in de lifMUe Gouda de heer mr H J Wt iprak eveneens woorden van tltlUjIiheid Dl hoofden der beide meisjesscholen liSm ook woorden van dank tot de Mtnde functionnarissen Imtna het schoolbestuur werd aan lUn een plateel gedenkbord overOok andere geschenken weril Itngeboden De kinderen hebben fscheidsliedjes gezongen en versjes gedeclameerd Ibj Boumans en dr mr J Smit Ml mej De Ruwe hebben voor IkuteUjke huldiging hun dank be Nalllci U lltolau easchaolian VERKERK Laderwaren Koffers Sportartikelen XLEIWEQSTRAAT mstributie van boter Margarine en vet Secretaris Generaal waarnemend n het Departement van Land Viascherü maakt in verband iliitributie van boter margarine t het volgende bekend 4etailljsten zullen tegen inleveJ 19 genummerde bonnen tioterkaart en de vetkaart vet l ontvangen recht gevende i pen van vet margarine of r T n inlevering van den voor I y van 7 December tot en met ml er geldig te verklaren bon largarinetoewyJhgen recht II P liet koopen val margarine JJJ ontvangen 1 inlevenng der met 21 ge bonnen zullen zg ontvangen itttoewuzingen recht gevende koopen van vet margarine of P M pusolietoewüzingen recht P het koopen van slaolie lullen op vóór li December bonnen 21 geen vet doch uitsluitend spijs 1 Jongen worden afgegeven treft de verstrekking van iT Iwn 21 dient de winkelier hem ontvangen bonnen 21 Ü over een voldoend aanUl fcikt om slaolie bij zUn f te bestellen dete op opplak leveren by den plaatselyken enat ter verkrqging van JWwetoew jiing Uet deze toe hö dan riaolie bfl lö r betrekken ïAARKEUKBN TJf ber i jn in de Gaarlwoken 2244 en afgehaald 67 DR BEEKENKAMP GEHULDIGD In de te Rotterdam gehouden jaarlüksche algemeene vergadering van de ZuidHollandsche Vereeniging Het Groene Kruis heeft de voorzitter de heer D Zijp arts te Sliedrecht medegedeeld dat dr T Beekenkamp alhier de centrale figuur in de Commissie voor de hygiëne van het kind den wensch te kennen heeft gegeven zijn plaats voor een jongere kracht te willen inruimen Dr Beekenkamp aldus de heer Zvjp ia jarenlang de man geweest op wien het werk der conmiissie rustte De voorzitter gaf uiting van zün dankbaarheid onder aanbieding van een stoffelijk blijk van waardeering Qr Beekenkamp heeft dank gezegd 3 oo v ie tot hem gesproken woorden en voor het hem aangeboden geschenk RufeHuid j PU ROL Ruée Handen dqos 30 cent Ruwt Lippen Apitk n Drilltt y UITBREIDING AMBACHTSSCHOOL Het te kort aan praktijklokalen was oorzaak dat de laatste jaren leerlingen moesten worden afgewezen Eei plan voor uitbreiding met 6 lokalen werd in verband met s Rijksfinanciën niet goedgekeurd Ben ander plan werd ingediend n l een nieuw grooter schaftlokaal zelf bouwen en het bestaande schaftlokaal inrichten als praktijklokaal en een theoriezaal bestemmen voor laslokaal Door de militaire bezetting der school kon geen uitvoering aan het plan gegeven worden Toen einde Juli de school vrjj was is er direct begonnen met deJï bouw van het schaftlokaal door de leerlingen en nu reeds is het in gebruik genomen Het bestuur heeft bericht ontvangen van het Departement dat zij mogen overgaan tot het aanschaffen van machines en gereedschappen zoowel voor het nieuwe praktijklokaal als voor het laslokaal Met bekwamen spoed wordt er nu gewerkt deze lokalen in te richten Wanneer het laslokaal geïnstalleerd is is het de bedoeling speciale cursussen te geven in lautogeen en electrisch lassen De deelnemers kunnen aan het einde van een cursus examen doen voor een daartoe in te stellen commissie welke aan de geslsiagden een diploma zal uitreiken Door deze uitbreiding is het bestuur in staat met den nieuwen cursus welke 1 April aanvangt meerdere leerlingen toe te laten en hun tevens te bekwamen in het lassen TE WATER GERAAKT EN V RDRONKEN Maandagavond is opnieuw een stadgenoot thans de vierde het slachtoffer geworden van de duisternis De 65 jarige heer J Buitelaar wonende op een bovenhuis op de Mark placht iederen avond een uurtje Ons Huis op de Turfmarkt te bezoeken Dit had hij ook Maandagavond gedaan en om over negenen is hij naar huis toe gaan Hoe het ongeval geschied is weet niemandj doch de heer Buitelaar schijnt zich buiten niet meer te iiebben kunnen oriënteeren en is in de Turfmarkt geraakt Toen hij veel later dan gewoonlijk nog niet thuis was heeft zijn vrouw de poUtie ervan in kennis gesteld die onniiddellijk met het dreggen is begonnen Dinsdagmorgen werd het lijk tegenover het gebouw op de Turfmarkt opgehaald het werd naar het Van Iterson Ziekenhuis vervoerd Laten wij bij avond toch heel voorzichtig ziJn DS DB BLOIS TE VLAARDINGEN BEROEPEN Ds A de Blois predikant der G reformeerde Geeneente aUuer is beroepen te VlaArdingen waar hij op het tweetal atimd WIE A 1 KR OP l BKZOKK bij Magazijn Degro DE KOLENBONNEN Met 14 dagen verlengd In verband met het feit dat reeds a gedeelte van de bonnen op de vaste brandstoffenkaarten is aangewezen voor het koopen van brandstoffen terwijl in den regel na 31 December riog ongeveer 65 van de brancistoffenbeihoefte gedurende een stookseizoen wordt verbruikt is besloten de geldigheidsduur van de thans reeds aangewezen bonnen en toewijzingen voor de tweede periode te verlengen tot en met 14 December a s IS Dat is Wati GRASDROGERIJEN VOOR DE PRODUCENT AANBESTEED Zeven worden er gemaakt Te dezer stede heeft het ingenieursbureau Stuurman Zoon te Waddinxveen voor rekening van de Coöperatieve Producenten Handelsvereeniging aanbesteed het bouwen van zeven grasdrogerijen te Bodegraven Waarder Polsbroekerdam Lopik Schoonderwoerd Leerbroek en Meerkerk De laagste inschrijvers waren te Bodegraven L C Verzijden te Waddinxveen voor ƒ 16 730 te Waarder H Jongerius te Waarder voor ƒ 14 750 te Polsbroekerdam J Striem te Polsbroek voor ƒ 15 495 te Lopik J de Rie te Lopik voor ƒ 13 478 te Leerbroek G van Noordennen te Hoornaar voor ƒ 12 750 t6 Meerkerk G van Noordennen te Hoornaar voor ƒ 14 390 te Schoonrewoerd G v Noordennen te Hoornaar voor ƒ 12 790 De gunning is aangehouden De grasdrogerijen te Leerbroek zal op Öfetonfundeering de overige zullen op heifundeering worden gebouwd VERRAST DOOR DE DUISTERNIS Woensdagavond zijn Weer twee personen het slachtoffer greworden van de duisternis Des avonds om kwart over acht geraakte een hulpbesteller van de Posterijen in het water van de Pepe straat doch op zijn hulpgeroep was spoedig hulp aanwezig waardoor hij op den kant kon worden geholpen Denzelfden avond liep er oq c iemand wonende aan de Tuinstraat nabu de brug naar de Stoofsteeg in het water van de Zeugestraat Hg klauterde zelf op den wal MALLEGATSLUIS Vorige maand kwamen door de Mallegatsluis 732 stoomschepen en 156 andere vaartuigen met een gezamenlgken inhoud van 55 548 H Voorts passeerden 2 houtvlotten metende 42 M VERKEERDE FIETS MEEGENOMEN v De Commissaris van Politie verzoekt de vrouw die ongeveer een maand geleden bij het voormalige Distributiekantoor aan de Waag alhier abusievelijk n verkeerd damesrijwiel meenam zich tot de politie te wenden daar haar eigen rijwiel inmiddels is teruggevonden Bü niet verschijnen maakt zij zich schuldig aan een strafbaar feit EERE LID VAN PROVINCIALE WINTERHULPACTIE Men deelt ons yan officieele zijde mede dat de heer J an Kranenburg alhier door den Commissaris der Provincie ZuidHolland uitgenoodifé is als eere lid zitting te nemen in de Winterhulpactie voor genoemde provincie De heer Van Kranenburg heeft deze uitnoodiging aanvaard VLEESCHDISTRIBLTIE Jtastéer fcalfs en varkenalevers nieren tongen en harten vallen ook onder de distributie Naar aanleiding van de hier en daar ten onrechte heerschende meening dat runder kalfs en varkenslevers nieren tongen en harten buiten de vleeschdistributie vallen en derhalve zonder vleeschbonnen kunnen worden betrokken vestigt het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd er de aandacht op dit deze meening geheel onjuist is De genoemde artikelen mogen uitsluitend tegen vleeschbonnen worden verkocht De slagers die de artikelen verkoopen zonder daarvoor Iwnnen in ontvangst te nemen stelWn zich bloot aan het gevaar van uitsluiting HONDEN EN KATTENBRCH D Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat van 1 tot en met 31 Decembti 1940 op bon Ne 11 vsn de voederkaart voor honden beschikbaar wotdtgesteld voor Groep I 10 k g hondenbrood II 10 k g hondenbrood III 8 k g hond brood IV 5 k g hondenbrood V 4 k g hondenbrood VI 3 k g hondenbroodOp bon n van de voederkaart voor katten wordt over deüelfde periode IH k g kattenbrood beschikbaar gesteld Na 31 December 1940 is bon No 11 van bedoelde Korten ongeldig en mag deze niet meer worden aangenomen KLEEDINGUITDEBLING DORCAS In het gebouw Daniël heeft de Chr Meisjesvereeniging Dorcas haar jaarlilksche samenkomst gehouden ter uitdeeling van kleedingsstukken aan de minder goed bedeelden der Ned Hervormde Gemeente De twaalf leden hebben nog zooveel kleedingstukken vervaardigd dat 55 menschen geholpen konden worden 4Qe Jaargang No 49 Woensdag 4 December 1940 Oplage 8700 ex WAT KOOPEN WIJ OPXJNZE BONNEN BROOD V Van 2 December tot en mpt 8 December is geldig d bon gemerkt 16 hi brood op 4 Met 17 genummerde dubbele boiincn van het 2e broodbiriboekje 2 ïn0 gram roggebrood of 2000 gram anderJbrood Elk der enkele bonnen 125 grant roggebrood of 100 grarti ander OT od of 1 rantsoen gebak voor de periode van 2 Dec tot en met 8 IMjMlBet 7 dagen extra reldighf jdsduuj I Elk der tiet 1 genummerde bonnen van de bloemkafart geeft rerht op het koopen vap 60 i 65 gr roggebrood of 60 gr andefr brood of 14 rantsoen gebak of 35 gr meel of bloem geldig van 4 Nov tot en met 1 Dec KOFFIE of THEE Tot en met 20 Dec geeft bon 81 recht tot i K j W an H pond koffie of 76 gnun thee r PETROLEUM Tot en met 80 Deceniber geeft zegel met opdruk Periode 7 recht tot het koopen van 2 L Petruleura Zegel B voor Verlichting 2 liter tot en met 15 December SUIKER Tot en met 6 Dec geeft böh 16 reeht tot het koopen van 1 K G suiker GRLTTERSWAREN Bon No 43 25 gram rijst of njstemeel of rystebloem of gnittemeel gemengd meel of rüstéfries of rijst puddingpoeder geldig tot en met 27 December Bon No 88 uitsluitend 260 gr gort of gi rtmout of grutten geldig tot en met 27 December Bon No 83 250 gram havermout of havervlokken of haverbloem of aardappebneelvlokken of gort of gortmout of grutten geldig tot en met 27 December Bon N o 93 100 gram maizena of tarwe of griesmeel of sago of aardappel meel of pnddingpoeder dat 100 zetmeel bevat geldig tut en met 27 Decen r Bon No 98 100 gram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot enmet 27 December PEULVRUCHTEN Tot en m t 16 December geeft bon 56 recht op he Koopen van 4 K G peulvruchten BOTER EN BURGARINE Bjon 19 van de boterkaart 250 gram boter of 2S0 gram margarine i geldig tot en met 6 December Bon 19 van de vetkaart 260 gram margarine uf 250 gram boter geldigtot en met 2 November De bonnen welke op 6 Dec a ï nog niet gebruikt zan blijven nog geldig tot en met 13 Dec ZEEP Tot en roet 6 December geeft bon 29 recht tot het koopen van 130 gramtoiletzeep of 120 gram huishoudzeep of 200 gram zachte zeep of 260 gram zeebpoeiier of 125 gram zeepvlokken of 250 gram zelfwerkende waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep fDeze bon geldt ook voor gezinswasch per 8 K G droog waschgoed SCHEERZEEP Tot en met 31 December geeft bon 116 recht tot het koopen van 50 graAi scheerzeep of éen tube scheercr ne of één pot scheerzeep VLEESCH Tot en met 4 pecember event 8 Dec geeft bon 10 cIk recht tot het koopen van 100 gram vleesch of 100 gram vieeschwaren Schapen geitenen psardenvleeich zün vrij KAAS Tot en met 2 Decembe r gt en bon 4i 50 62 63 elk recht tot het koopea van 100 gr kaas EIEREN Bon No 36 Eén kippen of eenden ei zoowel in al uit de schaal geldig van 2 Dec tot ert met 8 Dec bonrci op 8 Dec no r ongebruikt blyven geldig tot en rtiet 15 Dec BRANDSTOFFEN Tot en met l4 Dec zijn geldig voor t n eenheid brandstof Bun 04 05 06 en 07 van de bonkaart stribut e Vaste brandstoffen haarden kachels bons 07 08 09 10 11 1 2 13 en 14 van bonkaart distributie centrale verwarming Voorts bons gei erkt brandstoffen één eenheid periode en cokes één eenheid 2e eriode Bons 08 09 10 en 11 vui bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden kachels voor lin eenheid turf OPBRENG ST COLLECTE V K R DE ZENDING De Zondag in de Ned Hervormde Kerken gehouden collecte voor de 1 zending heeft ƒ 621 46 vorig jaar f 408 93 S en met nagiften ƒ 653 71 n opgebracht E A MEN VAKBEKWAAMHEID De heer H de Bruyn slaagde voor Het examen vakbekwaamheid kruideniers AT 18 NU PECH Nadat Zondagavond van een 23jarigen timmerman uit Moordrecht diens rijwiel uit een poort n ast een caféop den Ridder van Catsweg was ontvreemd werd hy Maandagavond zelf werbaliseerd omdat de verlichting val zijn geltende rijwiel niet deugde it v Gouwe 19 IÉot rl tt ps Spritslatfars CluK olacl l lt r n figuren Bopstplaal n Marsepain p feulaaspopp n nacanx Qebrs KAMPHUI8EN III