Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1940

EDE BLAD DINSDAG 3 DECEMBER 1940 Nederlandsche Voetbal Bond SECRETARUAT ONDE AFDEEUNQ GOUDA Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 STADSNIEUWS iemand door de j rnit verdronken l MSBK MAN IN 0E TUBF w i een voetganger door de ditmaal gisteravond op de t Liee los werkman J Buite o n bovenhuis op de Markt l r had zooab hij gewoon was kïond te doen een bezoek ge ESt n On ftuis op de Turfiffi aar hij een praatje maakte en p j biljarten keek Drank ge AThÜ nöo Omstreeks kwart 1 s hU naar hui tenisge Boór de groote duisternis schunt Mk licht in het donker komen Si orienteering geheel kwtJt ge tJ lun dan wel de trappenbrug B en willen over gaan In elk geÜikktt sender dat het ongeluk door ÉZdm opgemerkt vlak tegenover uis in het water geloopen gTbet lange uitblijven van haar aogerust geworden stekte de Svaoiige uren later de politie van TÏ giifiing in kennis die daarop in JtSrftnarkt is gaan dreggen Omïi 10 uur vanochtend is het Süm opgehaald Tj fehjk overschot is voorloopig T iet Van Iterson zidcenhuis over Ci het vierde verduisterings 2 ik dat hier tydens ds verduistejlgtl gebeuld ggwieldief aangehouden MAM OP BEUASTINGPLAATJE lUHti EN TOCH WAS HET GEEN ZUIVERE KOFFIE A Loden is een 21 iarige jon gH lat Waddinxveen aangehouden C M het plegen van rijwieldiefstalBI had karretje weggenomen te dllm Bodegraven en Reeuwük maar diefstal van een fiets te Gouda kH thans gestruikekl M toeval wilde dat de jongeman tMiBden naam draagt als de bestolat k dezer stede en de omstandigWtdM het karretje een belastingItje met jngeponsten naam had geIte hU om de fiets als zijnde het dom van zijn broer te öouda I bet adres in Gouda op het plaatje It verklaarbaar worden gemaakt ï n rywielherstcUer te Leiden te iMf aan te bieden Z n distnbutiellHiart toonde hij er bij om te kM zien hoe waar het wel was Oiltjwielhandelaar kende echter den Mliioper langer dan vandaag en on t alles vertrouwde hü het zaakje r half HiJ verzocht den jongeman ÉIBiddags terug te komen en in den iMriiBitud ging hü op informatie uit tfktt verhaal van den Goudschen V die gevraagd zou hebben de Ite verkoopen wel klopte De hotr bleek niet te bestaan maar wel farnt uit dat h xi de fiets gestolen had ajwn de dader daarop s middags mAeen wachtte een rechercheur die ltd jongeman èn de fiets mede KBEK STEENBERGEN VRAAGT ONTSLAG GcdureDde 27 jaar naehttetefonist 1 ingang van 1 Februari a s heeft MiMr W F Steenbergen nachtteleWilbü de P T T te Gouda eervol IMc aangevraagd heer Steenbergen was in het jaar mi aangesteld in dezelfde fimctie by 0 Bdsche BeU Telephoon Mij Het jJUw eft 1 April 1920 de Bell MU nomen waarna hü tot heden l den leeftijd zyn functie heeft nomen tot 87 jarigen leeftijd JHh dienst jaren aan het postkantoor Wida JUUANASLUIS M November zyn door de Jubana jl geschut 285 schepen met een inJjj na 324376 ton en 4 houtvlotten 1 een oppervlakte van 1070 M2 Burgerlijke stand oren 30 Nov Hans van G v rg en J van Waas Kam sloot 209 LSjt Catharina Henrica Maria en ï wüna Antonia Maria drs van H fgten A C Verbü Karekietstraat iiNAara dr van J j de Ruyter en Alphenaar Houtenstraat 13 w AT O AAR ANNEEJI SekOBwbarc Bloaceop Was ik maar nooit getrouwd met Kathe von Nagy Lucie Englisch Paul Kemp en Georg Alexander Aanvang 7 15 uur D e t var DaaiiU Tweede cursusavond Geref Jeugdcentrale inleiding W A Broekhuizen over Het ChrisielUk leven Dec 9 30 1 en 4 30 uur PoUUebareaa Markt 27 Verleng ng verblijfsvergunning vreemdelingen Dec 2 nur Blauwe Krals Sint Nicolaasfeest Spoorweg Onthouders Vereeniging 4 Dee 2 liur Goawe 77 Verkooping inventarisgoederen door makelaar Otto van Leersum 4 Dee 7J unr Ned Geref Ocmeeale Spreekbeurt ds Joh van Welzen Dee tM nar Daniël Sint Nicolaasfeeat voor 350 kinderen uitgaande van de Vereeniging Armercorg 5 Dec 7 aar VrUe EvaBgeUsehe GeBMente Bijbellezing en bidstond 7 Dee 2 30 aar Keanic Tweede voordracht leergang ds H Cramer voor Volksuniversiteit S Dec 3 nor Kiuutada Sint Nicolaasfeest voor de kinderen der leden van de sociëteit Ons Genoegen 9 Dee II aar Kanstnln Verkooping door tiptaris J van Kranenburg Dek 11 aar De Zalm Verkooping d or waarnemend notaris J h Krom te Amsterdam en notaris J van Kranenbuig inzet Dec 3 aur Stadhuis Vergaderingvan de ngemeenteraad 14 Dee 2 30 nur Reunie Derde en laatste voordracht leergang ds H Cramer voor Volksuniversiteit 16 Dee 11 uur De Zalm Verkooping door notaris J van Kranenburg 18 Dec 11 uur De Zalm Verkooping door waarnemend notaris J H Krom te Amsterdam en notaris J van Kranenburg U Dec 2 30 uur Blauw Kruis Kerstbijeenkomst Ned Chr Vrouwenbond 18 Dec 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Concert V A R A Dansorkest The Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman 21 Dec 2 uur Kunstmin Tweede Nutsbijeijkomsl wedstrijd in hersengymnastiek onder leiding van den heer P 4 Köbben te sHertogen bosch 23 Dec 10 uur stadhuis Vergadering van den gemeenteraad APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grednel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 Sluismeester van Mallegatsluis jubileert DE HEER v d HEUVEL ONDERVOND HARTELIJKE SYMPATHIE De heer J D v d Heuvel sluismeester aan de Mallegatsluis heeft op 1 December zijn 35 jarig jubileum in dienst van den Rijkswaterstaat herdacht De heer v d Heuvel die als kan tonnier te Westervoort in betrekking kwam daarna als zoodanig te Breukelen stonde vervolgens sluisknecht en l ter sluiswachter aan de Waaiersluis te Haastrecht was en sinds 1 Januari 1938 sluismeester te dezer stede is heeft op zijn feestdag tal van blyken van belangstelling ontvangen Het personeel zond zijn chef die bu allen in hoog aanzien staat mooie bloemeff de afdeeling Gouda van den bond van waterstaatspersoneel Eendracht maakt macht drukte haar medeleven in een bloemstuk uit en ook van andere züden heeft de jubilaris gelukwenschen ontvangen Blijken van sympathie van waardeering ondervond hü ook uit scheepvaartkringen o a kwam de heer P Bik directeur van de N V Reederij De IJsel voorheen C G v d Garden hem feliciteeren Uit vroegar tyden DE GOCDSCHE COURANT MELDDE 73 JAAR GELEOEN Wij vernenven dat de directie derbmneolandsche achroefstoomboot reederi te Dordrecht onder directie van den heer J J B J Bouvy eene overeenkomst heeft getroffen met den spoorweg Grand central beige om goederen te vervoeren van den Moerdijk naar Gouda en Amsterdam en omgekeerd Hierdoor wordt het mo geluk binnen enkele dagen en tot vooideelige tarieven goederen ui carrière en fabnekdistricten van België naar Gouda en Amsterdam te vervoeren waaivoor vroeger even zooveel weken vereischt werden Het vervoer zal op deze lijn u geen dubbele overlading meer noodig is zeer toenemen 50 JAAR GELEDEN Door de directie der Stearine kaarsenfabriek alhier werd aan het manneliJH personeel aangeboden om van hun tegoed uit het reservefonds een bedrag in geld op te nemen ten einde aardappelen en steenkolen te kunnen inkoopen Dat met graagte van dit aanbod werd gebruik gemaakt is te begrijpen en waren er zelfs personen bü met talrijke gezinnen die een bedrag van f 40 ontvingen S JAAR GELEDEN Ingediend is een wetsontwerp waarbij wordt bepaald dat van Rijkswege zal worden aangelegd een spoorweg van Gouda over Waddinxveen en Boskoop naar Alphen dat tot dien aanleg niet zal worden overgegaan dan nadat belanghebbenden zich zuUen hebben verbonden een bijdrage van ten minste ƒ 1 000 000 te verleenen De aanlegkosten zijn op f 2 4OO O00 geraamd Door de Staten van ZuidHolland word reeds f 500 000 beschikbaar gesteld en de gemeenten Gouda Waddinxsveen Boskoop en Alphen a d Rijn hebben gezamenlijk ƒ 225 000 toegezegd Een pechvogel Een 23 jarige timmerman uit Moordrecht heeft dubbel pech gehad Zondag is zijn fiets die in een poort naast een café aan den Ridder van Catsweg stond ontvreemd Toen de betrokkene gisteravond op een ander njwiel weer te dezer stede reed is hij bekeurd wegens het fietsen zonder licht De Goudsche Courant biedt de grootste pobliciteit in Gouda en omgeviag wordt eiken avond b vele daizenden abonné s bezorgd in GOUDA Alphen m d Run Ammerstol Bergambacht Berkenwoude 8o degraven Boskoop Driebrufge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moereapelle Moordrecht Nieijwerkerk a d Ussel puderkerk a d IJs e Oudesrater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven StolwüH Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTKNTIEPRIJSj f 6 gewone regels f 1 05 el r gelmeer t 0 20 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels 1 25 elke regel meer 7 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prüzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum rxxitte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrüdagmiddaf 2 uur Opgaaf van en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 3ouda Tel 2745 en bü de plaatselijke agenten OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN VAN ZONDAG 1 DECEMBER Ie klasse Gouda IV O N A IV K F L Nolte 0 0 Bergambacht I D O N K II H V d Speld 7 1 Overgangsklasse Haastrecht II Olympia UI M Homis 0 6 3e klasse B Gouda Vl Lekkerkerk III G Lakerveld 3 S 3e klaase A D R D II Moordrecht UI B Cammeraat 7 3 V EP Il Olympia V J Hilgers w d 3e klasse B Dilettant III Moercapelle II A Hofstede 1 4 GrootAmmers U V E P UI H Kramp 4 0 Afnmerst S V UI Bergambacht II J Goudriaan 3 0 K v d Werken De overige vastgestelde wedstryden zün wegens terreinafkeuring niet doorgegaan Ie klasse Nieuwerkerk 1 Gouderak II W Bruyniks G S V III Bergambacht I G V Wüngaarden Groeneweg I Stolwük I H v d Speld Gouda rv D O NX H D A de Koster Overgangsklasse Groot Ammers I D R D I M V GooswiUigen Dilettant II Zwervers II M Homis Moordrecht II Lekkerkerk II K F L Nolte 2e klasse A V EP I O N A V F Gcukes Woerden II Waddinxveen II J Muurling Unio I Cïouda V A Hofs ede D O N K III Bosk Boys II 12 uur D de Knegt 2A Iclassc B G S V IV Olympia rv 11 uur J de Knegt Stolwük n Lekkerkerk III J Baas O N A VI Ammerstol S V Il 11 30 u B Cammeraat Gouda VI Nieuwerkerk II 11 uur F Lensen 3e klasse A Olympia V Moordrecht III 11 uur J Goudriaan E V C Il D O N K V G Lakerveld Overschotje II V E P II Th Steenkamer Se klasse B Esto II Dilettant III J Hilgers Zwervers lII Groencweg II Il van WUpen Moordrecht IV Gouderak III 11 30 u W Baas 3e klasse C Ammerst S V III Groot Ammers II 11 30 uur H Homis V E P III Haastrecht III 12 uur H Kramp Schoonhoven Hl Unio II 12 uur C Compeer ludewater II Bergambacht II Joh Tak H H SCHEIDSRECHTERS De secr compl doet een beroep op H H Scheidsrechters bü evenlueele verhindering hiervan tüdig kennis te geven Nu is het voorgekomen dat hem bericht van verhindering bereikte toen de wedstrüd reeds verstreken was dit mag niet voorkomen ZOO IS DE VERDUISTERING NIET BEDOEI4 Van een in een poort aan den Kleiweg staande fiets van een 21 jarigen bestellor alhier is gisteravofid de lantaarn ontvreemd DUIVEN VASTHOUDEN De politie heeft t ee duivenhoudersbekeurd wegens hét laten uitvliegenvan duiven die uit het hok zün ontsnapt H B OOIISULS Nu het niet mogelük is m verband met de duisternis des Zondagsmorgens tüdig tusschen 8 en 9 uur v m te keuren wordt beleefd verzocht zulks zoo mogelük reeds op Zaterdagmiddagen te doen De kennisgevingen van afkeuring ook steeds tüdig doorgeven niet na Zondagmorgen 9 uur v m daar anders vergeefsche reizen niet voorkomen worden Gaarne wordt op Uw medewerking gerekend om de competitie zoo regelmatig mogelük te dooi verloopen zonder onaangenaamheden noch voor den een noch voor den ander ADRESLU Vereeniglagea Ammerst S V Tel op Zondag no 25 na kantooruren no 5 Esto te Zwammerdaro Telefoonnummer op Zondagvan 8 9 uur v m is Bodegraven 115 H H Offcials wordt nogmaals beleefd verzocht hun adreslüst volledig bü te werken COMPmTIE INDIILING 3e klasse A Büvoegen D O N K V De inschrüving van elftallen voor de competitie is nu gesloten ELPTALOFGAVEN DECEMBER 1040 Onveranderd Groeneweg Moercapelle Moordrecht Zwervers Ammerst S V Ie elftal H Stuurman G V d Werken J R v d Vlies Adr Kooy J W Ooms M Dubbeldam A de Jong G Stigter J den Hoed Kr V d Werken T Treure 2e elftal W Looren de Jong A v d Werken Sr L Kooy P Ouweneel G Brand Gz G Brand Azn W v d Dool P Bakker A Zanen H Stigter W Stigter Boskoopsche Boys Ie elftal P Sn arman J Dekwaadsteniet A J Pannebakker H Hendriksman J van Nes H Straver P van Herit M van Kleef W Sekeris C van Oyen M Kersbergon 2e elftal G Verhoef C den Hooglander R Hendriksman B Burggraaf H de Bruin J Goudrfean H Hoogendoom Th Overes W Hoofdman A van Bemmel T de Bruin Dilettant Ie elftal B A van Wijnen C J Hoogendük eh J Hoogendijk vervangen door A Boele Jil Hekking en W de Ruyter 2e elftal J den Burger Jil Hekking en J den Otter vervangen dof r C J Hoogendijk J Hoogendijk en W de Jong DONK Ie elftal A Ka bergen vervangen door M de Jong 2e elftal M de Jong en G Straver vervangen door A Kasbergen en Th Kasbergen 3e elftal L de Knoop vervangen door S van Bueren 4e elfUl G Straver H Wünhof H Krimpenfort A Wynhof H Weck H Kempers B Kalmeyer Th de Jong P Stamps L de Knoop A v d Pouw D R D Ie elftal P Tom J Schoonderwoerd M van Gent J van Gent Sr A Gibbon H de Hoof W van Reenen F Rondeltap L van Oudshoorn G v Hoorn R Kolster E S T O Ie eUtal Jac Walraven C Twaalfhoven H Diependaal G Walraven Jac Vernooy A de Groot W Rietveld P Walraven A Mastwük C Hoogeveen N Disseldorp Gouda Ie elftal A Gentsen J A de Jong C J de Jong P Honkoop P J J Scholten P Stoppelenburg P Boef C Ysselstun B W Rijke C Ottevanger A J H Multem 2e elftal M N Bout G v d Winden B Hammer A Koster C W van Reenen N Bloot C M de Jong T PÜpers A Hommels K J v d Bos G Zuidam 3e elftal C B Signer F Noorlander A L Verkaaik A de Waal C Stuurman J Krebaum H Walthie J C de Keyzer van t Hul A Grootendorst J Langeraar 4e elftal B ten Brink J Rietveld T iK Broer A Zeltenreich J van Robn J C Kriege P Britsemmer A Baas C F Jansen Jaap de Brujm L Korsel Se elftal H J y d Zaan P Annaars M Binnendijk P Boekheim J Bosloper G Heuvelman C de Ruiter A Berendsen A Reneman J Orooten durst M C Dahens Gouderak Ie elftal C Baas W Baas C van Züll Abr van Duivraidyk Sr Abr van DuivendUk Jr L v Duivendük Joh van Duivendhlt C Kasbergen A van Vliet Fr de Bruin C de Vrü 2e elftal L Fegtel L Mudde C Huisman A Smalberg T Stouthait Abr Vuyk R van Duivendük D var Meeteren D van Kekem C van k C J de Bruyn Haastrecht Ie elftal G de Korte vervangen door A de Wild 2e elftal A de Wild vervangen dbor G de KÓTie Lekkerkerk Ie elftal J v d Wal A Polderman de Jong J vaa Dongen L Mudde A Hoogcndyk Jb Sterrenburg Mar Neven J Pottuit A Hoogenboexem G Oeelen G v d Voet 2e elftal P de Bruin D v d Graat W Pottuit J v d Velden W dan Boer W Berkouwer J H Roenborst Abr van Zoest M Bak P Both a Hoogendük 3e elftal C van Dam H den Boer Pz M Burger D Mudde B de Bruin J Breyer P Pottuit A Burger L Burger M A de Jong Q van Eyk 0 1 y m p 1 a Ie elftal J H de Jager J Jue J Spek D Stuurman H van Zutphen F Ckizak A Gravesteyn M MaarleveM F Hooimeyer L Duys J Breeman 2e elftal P Düksboom C de Knoop Jac de Jong B Hagendük O de Graauw O Vlot A de Jong M Pronk W Mallon T Janmaat F Logjes 3e elftal C van Hofwegen G de Jong M Schrave G Schuttelaar W Bom A de Hoog F Rincheval J Bak E Krom W van Tilburg L Homeman 4e elftal W den Boer J Donker M Verkaik J Endenburg J Kroon M Montagne H Cammeraat C Reebeen W Kwinkelenberg J Oü man C de Groot Ona le ftal B Flier H Kers bergen C Spruit C Brenkman Si Wiltenburg C de Jong B de Kogel M Huisman Th van Willigen L vaa Maaren R Biesheuvel 2e elftal D de Jong J Remeyer B Wiltenburg D Sterk M v d Spelt J de Kogel H v d Broek L Sterft Dick de Jong R v d Berg B Veldhuizen 3e elftal S Hofman J Zoet J Valk L Laken eld D van Leeuwen L Kerkhof W v d Berg J Overeynder Th V d Kist G v d Spelt G Vree wijk 4e elftal H Bouwer J v d Berg B Ernst B Ernst L de Jong H Bron H Bezem P Rietveld F Jongeneel A de Vries F Korevaar S Luitjes Se elftal P de Mik J J Ardenne C Vooys G Langerak A Meerveld L van Bergen F de Jong J Ferwerda J van Hoom M Schoonderwocrd D Prevo OudeWater Ie elftal I van Vliet A de Groot N Verkerk G van El J de Groot K Benschop L van Dam J V 4 Klis J Stalvo Ht J de Bruyn T Oskam Overschotje 2e elftal B van Grie ken en A Hoogeveen vervangen doo P Both en F de Man B V C Ie elftal S van Vliet A Groen J Janmaat Joh Schrüveraho W Moerbeek J v d Maat N Groen Bi Janmaat M Kraan C Janmaat H Verwey Schoonhoven Ie elftal S Kok A Sterrenburg C Mesker A v d Horst A de Lange J Bouter W van Hoof B V d Horst J v Ipenburg G v d Hoek A Oskam 2e elftal L de Lange H Patün A van Putten P de Jong K de Jong H Bouter H van Putten J Boer J Oskam J Looren de Jong C St kelen burg 4J NI O Ie elftal C Staloord A Bode A Stolwük J van Wük A Boumans A Vermey M v d Ij£sel G Streng A Staloord P Snel J v Lun V E P Ie elftal J van Rooyen A Everwun L Jansen J Rünbeck A Peerdeman M Everwün W van Loon Jan Martens G v d Vlist A Vos G Streng Waddinxveen Ie elftal A de Joode H Romein A yan Os A Tol G Bonefaas P Broer C Zwanenburg P Monster L v d Berg N Rupke F v d Berg Nieuwerkerk Ie elftal A W Baas L Baas J Koolmees C van Herk B van Adrichem J van We lde C van Stein P de Burin Wzn A de Bruin Kzn Jac Honkoop F Hazenbroek ADRE8LUST Scheidsrechtere L van Wiiren telefoonnummer veranderen in 359 W Baas bijvoegen teefoonnununer op Zondag 491 Namens het bestuur G VAK TILBURG secr ecmj L FEUILLETON Nadruk verboden NOODLANDING IN DE WOESTIJN aor Loyd stopte weer eens zün JWSlP terwijl Gucker zijn looveel ret opstak jW rooken vereischte bij den raS stormwind die over hun hoof5 isde een zekere behendigheid Ws wanneer zij een trek deden J gen zij hun hoofd onder de l bekleeding als twee ondeugende jT Wngens die voor het eerst het r an het rooken smaken en deze J d door onder hun lessenaar Wen voor de spiedende oogen 2 meester trachten te verber ij ker wierp van tijd tot tijd e 1 joilaag en volgde den weg wel et vhegtuig nam op de kaart kT nu buigt hij scherp naar horden af Wij gaan zoo recht ï G iner meer toe Hm zou er 3 erhaal dan toch Werkelijk ieU jW chafleuT J haalde zijn achoudera op 3 l willen tienf punteo welke aanmnkelijk andschapsbeeM nog hadden be heerscht werden steeds zeldzamer een bewijs dat de menschelijke nederzettingen voortdurend schaarscher werden Na eenigen tijd verdween het laatste zakke lichtschijnsel aan den Zuidelijken horizon De eindelooze verlatenheid van de woestijn omving de reizigers en legde zich als een nachtmerrie op hun gemoed In het vale licht van de opgaande maan openbaarde zich de vage omlijning van een natuur die in zand en steen verstard scheen en waarin alle leven volkomen was uitgewischt Het eene uur na het andere verliep De maan st g hooger en teekende de schaduwen van het vliegtuig het eentonige maar juist in zijn starre verlatenheid zoo fantastische landschap der aarde De beide mannen volgden deze zwarte vlek die hun een levende metgezel op hun eenzame reis toescheen Nu eens gleed zij met dezelfde snelheid mee dan weer verdween zij met een achterwaartschen sprong in de slagschaduw van een bergketen om dan na een poosje weer onverwachts ergens op te duiken Rangen strekte zijn arm naar aefaterot en duwde Gucker een briefje In de hand Naar mijn schatting moeten wij er nu ongeveer binnoa een uur zi 0 icker raadpleegde de kaart en vei geleek dAn tijd met de reeds afgelegde küometers Het schijnt te kloppen schreeuwde hij den professor in het oor Tamelük oosteUjk van het Galnermeer Maar wij weten immers zeker dat daar niet anders te vinden is daneen ontoegankelijk gebergte en metzandmassa s opgevtilde dalen Professor Floyd gaf geen antwoord Hij knikte slechts kort en verdiepte zich weer in zijn kaart Toen de aangegeven tijd verstreken was verliet Hangen de route welke hij tot dusver had gevolgd Hij boog met een scherpe bocht naar lüiks af en vloog daarna zigzag en op geringe hoogte boven de zwijgende vaal schemerende woestijn De beide mannen bogen ondanks de bijtende koude hun hoofd over den rand van de cabine en staarden ingespannen naar omlaag om nieta te missta van hetgeen daar beneden aan büzonders te zien zou kunnen zün Het landschap droeg kennelük een bergachtig karakter Ruwe rotsspitsen en kammen wierpen hun scherp omlijnde schaduwen in de blauwe diepten der dalen Maar nergens was ook maar een teeken van leven te zien nergens ontwaarde men zelfs de geringste aanwijzing dat zich in deze troostelooze woestenij van zand en rotsen am ttienachelijke nederzetting zou bevinden Hangen echter scheen zijn vergissing niet te willen mden of althans voorkiopig nog niet te willen toegeven Hij liet de machin nog lager dalen zoodat zijn beiden passagiers de vrees bekroop dat zij tegen de steile rotswanden van het verraderlijke bergland te pletter zouden slaan Gucker krabbelde haastig een paar regels een blaadje uit zijn notitieboekje en gaf dit door naar den voor hem zittenden bestuurder Stel voor dat wij omkeeren U schijnt u toch te hebben vergist Hindert niet maar wij voelen er weinig voor aan één van deze gezellige steenhoopen te bUjven plakken Een beetje hooger dus alstublieft en dan rechtsomkeert Toen Hangen van deze boodschap kennis had genomen schudde hij gedecideerd zijn hootd Gucker zuchtte en wierp zijn reisgenoot een wanhopigen blik toe Floyd glimlachte Hij mocht dat hardnekkige volhouden van Hangen wel nu alles niet zoo gemakkelijk bleek te verloopen Als die jongeman ervan overtuigd was dat zijn stad werkelijk Plotseling sloeg de motor af De Onverwachte stilte waarin nog slechte het snorrende gehiid van den propeller hoorbaar was iiad een schier verlamnwnde uitwerking op de beide mannen JMtet wijdgeopende oogen van ontsc ting staarden zij naar den breeden rag van den piloot Hangen trok aan de compressorpoBip en toen deze p ing zonder resultaat bleef had hij nog juist tijd het stuur om te werpen Met de draagvlakken bijiw loodrecht omlaag ging het vliegtuig door de bocht om daarna dicht langs den stellen wand welke den Noordelijken uitgang van het dal afsloot omlaag te glijden Wij moeten een noodlanding maIcen schreeuwde Hangen zonder zich om te keeren Ik weet niet wat de motor plotseling mankeert Hans Gucker ontwaarde een zeldzaam onaangenaam gevoel in zijn maagstreek Een fijne verrassing riep hij half angstig half geërgerd U kunthier toch niet landen het is daar beneden stikdonker Professor Floyd bleek de nwn met de sterkste zenuwen Maak Hangen toch niet nerveus Er is rui eenmaal geen andere mogelijkheid dan te probeeren met zoo weinig mogelijk schade aan den grondte komen In een vlotte glijvlucht gleed de machine in de diepe duisternis van het naar drw zijden door rotsen ingesloten dal Hangen was er zich ten volle van bewust wat het beteekende op den zanderigeA grond in het holst van den nacht en in een wildvreemtle omgevmg een landing te riskeeren maar er bleef hem nieta anders over Hij probeerde liet vUegteic zoolang het ging in de lucht te houden maar toen hij on eenige bonderdea aa cra afstanAjeea ro ri atrièi aMHiMte te on sdieiden greep hij onmiddenuk besluitend het hoogteroer en liet de machine dalen De bruine vlaktt onder hem kwam elke seconde dichterbij Onbewust hun zenuwen tot het uiterste gesi annen hielden de beide passagiers hun adem in en toen gebeurde het Eerst een knersend oorverdoovend geluid dan een geweldig gekraak en op hetzelfde oogenblik voelde Hans Gucker zich door een geheimzinnige kracht uit zijn zitplaate getild m een grooten boog door het l4ichtruim geslingerd en met een smak in het mulle zand geworpen Een poosje bleef hij onbewegelijk liggen slechte vervuld van de gedachte dat hU nog leefde en dat alles vrij goed was afgeloopen Dan echter deed zijn ongerustheid over het lot van zijn metgezellen hem overeind krabbelen Dicht bij hem ontwaarde hij een donkere gestalte Hallo Floyd ging rechtop zitten en spuwde een lading zand uit Ah Hans Alle botten nog op hmplaats Ze schudden elkaar de hand haastten zich daarop naar het vlieftuig 4Me arme Hangea seh4nt er leelijfc au toe e liial De machine aland loodrecht overeind en had zk met deo neus vaa den propeller ia den grond geboord IWerdt o rvoig t