Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 3 DECEMBER ISIO waarbij men in den verderfelijken cirkel van loon en prüsvertioogingen ronddraaide altijd met dien verstande dat de loonen steeds een flink eind bij het tempo der prijsverhoogingen achterbleven Neen controle op prijzen en loonen blijft gebiedende eisch Doch wanneer het duidelijk wordt dat de prijzen tengevolge van verminderde voorraden en vemunderde productie desniettemin stijgen zoodanig dat een groot deel van het volk niet meer alle gedistribueerde artikelen koopen kan dan dienen o i de loonen en steunbedragen te worden verhoogd met een percentage ongeveer geluk aan dat van de stijging der prijzen van de eerste levensbenoodigdheden Handhaving van jiie overheidscontrole op prijzen en loonen wy herhalen het blijft noodzakelijk Doidi deze maatregelen zouden hun doel missen wanneer niet tevens alles wordt gedaan om het ontstaan van wanverhoudingen tussehen loonen en prijzen te voorkomen Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer werkgevers en arbeiders in goede en gezonde samenwerking de loonpositie bekijken en daaromtrent voorstellen doen de alles prr 100 bos andijvi npr 6 kg boerenkool 2 i s 7 kg s GRAVENANDE 27 Nov = seneeren Ie soort 14 0U idem 10 00 roode kool 2 40 2 a 3J5 wttte kool 2 50 ÏL sche kool 2 30 2 40 andnijlfc 3 50 Jcnolselderii 1 50 prei i alles er 100 kg boerenkool mÜ per kist v n 7 kg waschnee T 95 ei breekpeen 45 75 et tl kist van 25 kg spruiten gew per kist van 15 kg idem grooSli 1 71 per kist van 12 ke f 40 +75 et per kist van 10 ke Al fcanten 45 82 et peren Ig ï lof 16 et idem Se soort 10 et £ k bloemkool 2 13 et per NAALDWUK 27 Nov Alicantsi 73 et Frankenthalers 69 75 if tfoonen 19 et talelperen Vul Stoofperen 11 19 et witlof il n ber kg kelen 1 30 1 50 peen VS flM peterselie 0 90 1 40 nré ÏT 5 20 selderü 0 83 150 aUes wtm roode kool 2 12 3 25 SavovT w i 3 00 3 25 groene kool 2 lï 3w JJ neesche kool 1 30 2 70 witto i 1 20 Nero 14 00 idem B 1010 BEZOEK de Filmvoorstellingen in Sociëteit ONS GENOEGEN te GOUDA aaew M BBiBaBiaaB Vrijdag 8 December DE APO KAJANFILN Zaterdag 7 DeeealMr De Diepzee en Amundsen s film naar de Noordpool Dit alles wordt door het fetprokea woerd en muziek begeleid Aaovaag op de volgende uren 10 uur v m 1 30 en 3 30 uor n m en des avonds om 7 0 uur Toegangspr zen Avondvoorstelling Ie rang 60 ctt 2e rang 40 ets Ochtend en middagvoorstellingen Ouderen 40 cent kinderen beneden 14 jaar 10 cent Kaarten voor de avondvoorste Hingen vanaf heden verkr gbaar bi Boekhandel G J van Burk Kleiweg 39 Boekhandel F Bijlsma Lange Tiendeweg 5 Boekhandel E J Nijkamp TurfmarV t 38 KaarUn voor voorsUlUngen overdag alleen verkrijgbaar aan de zaal voor bet begin van elke voorstelling Plaatsbespreking dagelijks 9 12 en 2 4 uur aan de zaal Werzuim niet deze prachtige cnltareele Hlmt te kamen eh G 3744 100 PLMTSELUK IIEUWS BergamlMicht BESGAMBACBT gPAWT DB OOK BU WINTrailDtrCOIXECIE i a MM IücmsmM De liuamelinf ten behoeve van de Winterhulp Nederland heeft m deie emeMite opgebracht ƒ 22 55 4 Blgkens van den burgemeester ontvangen mededeeling zal Bergambacht van dit bedrag minsten zooveel mogen behouden als de opbrengst van de Nieuwjaarscollecte in het vorige Jaar bedroeg De Nieuwjaarsuitdeeling lal dus op de gebruikelijke wijze kunnen plaats vinden VI8CHEXPORT STOPCfZCT De vischexport naar België is weer stilgelegd De vischexporteurs in deze gemeente hebben nl bericht ontvang dat de uitvoer van alle soorten zortwatervisch naar dat land met het oog op de voedaelpösitie in Nederland s verboden VERKIEZING GEREr KERK Als ouderling der Gereformeerde Kerk is gekozen de neer S Kamer aftr C Buising en als diaken W van den Dool Pzn aftr S van den Oever Szn RUKSFOSTSPAARBANK In de maand November is alhier bij de Rijkspostspaarbank mgei ƒ 3311 05 en terugbetaald ƒ 16779 84 BCRGERLUKE STAND Geboren Klazina dr van C T Po fuijt en W Schep Hendrik Dirk in van K Mak en B P de Heer Berkenwoude DE SCHAATSENRUDERS WORDEN VBRWACHT Nienw gebonwtje van tfscinb gereed Nu de winter nadert is hèt nieuwe gebouwtje van de ysclub Ijlooit Gedacht gereed gekomen Het gebouwtje dat van steen is opgetrokken staat in de onmiddellijke nabij ieid van de ijsbaan Het beteckent een groote aanwinst Bij de eerste wedstryden zal het officieel geopend worden BodegTaven PREDIKBEURT VOOR WOENSDAG Evangelisatiekring Beursgebouw n m 7 30 uur pred W Dubbeldam uit Rotterdam GEEN BBOODBEZORGING OP S DECEMBER Bakkers hebben bet te druk met beterletters wiHen deze voer de duisternis besteld sijB De bakkers in onze gemeente hebben besloten op St Nicolaasdag geen brood bij hun klanten te bezorgen In verband met het vroeg intreden van de duisternis is het voor hen Uns onmojjclijk om naast het gewone werk het bakken en beiorgen van boterletters e d tot een goed einde te brengen waarom men kortweg besloot dien dag de klanten zelf hun brood te laten halen Boskoop S 321 VOOR WINTEBHULP De alhier gehouden collecte ten bate van Wintcrhulp Nederland heeft ƒ 321 84 opgebracht COÖP VEREEN DE BOSKOOPSCHp VEILING 2e Dec Rozen per bos Ellen Poulsen 40 62 et Florex 90 170 et Rosalandia 80 100 et Vier landen 110 210 et Butterfly 70 110 et Hadley 54 63 Cf Ingar Olsson 44 et Else Paulsen 26 24 cl Pechlold 46 70 et Gemengde rozen 32 60 et Diversen per bos Chrysanten gr bloemig 80 100 et idem kl bloemig 30 40 et idem tros Chrysanten 15 2B et Clemalis Prins Hendrik 100 130ct idem Mevr Ie Coultre 130 et Hekendorp BENOEMING jC heer M van der Geest w kzaam ten kantore van den plaatselijken bureauhouder van den voedselcommissans te Lange Ruige Weide is benoemd lot controleur bij den Landbouwcrisisdienst Als standplaats is hem aangewezen de gemeente Giessn Nieuwkerk Moordrecht IWIDDENWEG VERLIKST ZIJN BOpSIEN 4U Upen worden gerooid Het bestuur vfin den Kuidplaspolder herft besloten c i over te gaan tot het rooien v n 419 lepenboomen Deze Imomen staan aan den Hoofd Middenweg in deze gemeente en Moercapelle TAPUTFA RIEK BEGINT LATER Met ingang van Maandag zal aan de tapijtfabnek alhier in verband met de verduister ngsvoorschriflen het werk des V oornjiddags te kwart voor Hen uur aanvang VAN OjÖRLOGSLETSEL BETEREND Gewonde aaiütair thuis Zaterdag is de heer Van den Berg die lodens de oorlogsdagen als dienstplichtig soldaat ernstig aanbeids beenen werd gewond met een maand ziehenvcriof thui gekomen Hij is in h t hospitaal te s Gravenhage verpleegd Nieuwerkerk a d IJMel LAAGSTE INSCRRUVER G=d Stalen van Zuid H lland hebben aanbesteed het verbrecden van beslaande opntten en het mak n van e3n nicuw weglictafm het a nbrengen van een rüzenbcd hel aanbrerjen van klmkerbestratingen het aanlegden van een r wi lpad liet maekn van een duikerbrug van gewapend beton benevens htt verricliten van bijbeboorende en bekomende werken van den provincialen weg nieuwe rijksweg Oegstgeest Haarlemmermeerpolder Sassenheim Noordwijkerhout gedeelte nieuwe rijksweg Sassenheim in de gemeente Sassenheim Laagste inschrijver was G v Herk Tzn te Nieuwerkerk ad IJssel met ƒ 98 700 Ouderkerk a d IJatel DANSCLVB L O T O De door de Damvereeniging L U T O gespeelde ronde van den ondefüngen wedstriid had den volgenden uitslag S Neef Joh de Koning 1 1 A Kreuk J Twigt 2 0 G Melgers A Dekker afgebroken A C van Pelt C Hoogendljk O 2 G Spoormaker J D van Leeuwen O 72 A Burger B Bps 0 2 B Bofr 3 Neef 2 0 AMBTSDRAGERS GCREF KERK ZoiSdagmiddag vergaderde de kerkeraa der Geref Kerk met de manlijke lidnraten ter verkiezing van ambtsdragers Periodiek aftredend zijn dit jaar de heeren C Vermeer Sr als ouderling en C Visser als diaken De kerkraad had als dubbeltallengesteld voor ouderling F J vaji Beeck Calkoen en W van Rufiwijk K en voor diaken G de Jong en Jac Twigt Gekozen is als ouderhng de heer W van Rijswijk Kz en als diaken de heer G de Jong EEN ZELDZAAMHEID Week zonder mutaties io Burgerlijken Stand I De ambtenaar van den burgerl jkm stand had in de afgeloopen week geen enkele mutatie in den burgerlijken stand aan te brengen Er wetden geen kinderen geboren geen paren in ondertrouw opgenomen of huwelijken gesloten terwijl ook niemand overleed LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Haarlem B Spruijtenburg naar Kerkweg 5C PREDIKBEURT VOOR DONDERDAG Donderdagavond 7 uur zal in het Wijkgebouw aan den Lageweg voorgaan de heer A de Redelijkheid ge dsQienstonderw ijzer Schoonhoven WERKLOOSHEID GESTEGEN Bij het agentschap der Arbeidsbemiddeling staan thans 69 werkzoekenden ingeschreven tegen 48 aan het begin der vorige maand GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het politiebureau heerenhadschoen dameshandschoen motorhandschoen das identiteitskaart en 2 kinder wanten DEMPEN VAN WATERPUT ACHTER VOORHAVEN BEGONNEN Men is thans begonnen met het dempen van de waterput achter de Vooi haven Deze werkiiaamheden wordengeheel door werkloozen uitgevoerd Tevens is men druk bezig met bet ver breeden van den hoek Havenstraat Voorhaven Het aangekochte stuk tuinvan de erven H A Schreuder 13 reedsopgehoogd en men zal nu spoeoig overgaan tol het verdere bestralen van deHavenstraat BUkGERLtJKE STAND G e b o r e a Theodorus z van G van Asperen en J an de Braak GROENTEBOEREN BEKEURD Wegens appelenvcrvoer op wagen De politie heeft verschillende pro cessenverbaal opgemaakt tegen deehle verduisleraars en personen die op verkeerde wijze gebruik maakten van zaklantaarns op straat Voorts zijn zes groentehandelSren bekeurd wegens het vervoeren van appelen op hun wagen Waddinxve n WINT1 RHULP C0LL CTE BRENGT f 4S8 OP De Winterhulp coUecte heeft in deze gemeente opgebraclit ƒ 450 28 S MAANDAGS WEER SCHOOL De schooltijden zijn opnieuw gewijzigd voortaan wordt op Maandag ook weer les gegeven AUacn de Zaterdag is nu nog uitgeschajteld RUKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor alhier werd gedurende November ingelegd ƒ 409 30 en terugbetaald 9788 17 Het laatste uitgegeven boekje draagt het nummer 4621 UIT DE P RS Loonen n pryzen De Un ie weektiloc van de Nedcr landsche Unie wijdt een beschouw in ian la e loonen en hooge prijzen en somt een aantal voorbeelden op van inderdaad schrikbarend lage salarissen van kantoorbedienden waaruit blijkt dat deze salarissen sedert Mei 1940 nog belangrijk zijn verlaagd De wanverhouding die tussehen loonen en prijzen bezig is te ontstaan raakt vooral de laagstbezoldi den en de 200 000 gerinnen die nog altijd van wcrkloozenstcam moeten leven Van alle kanten ontvangen wij klachten uit die grnote bevolkingsgroepen dat zeer dikwijls bonnen voor allerlei gedistribueerde gceiïren vooral vleesch aan winkeliers of anderen moeten worden weggeven of eenvoudig ongebruikt moeten wor cn gelsten omdat men de priizen niet betaïen kat Ook hieraan is in de vakpers der ï or ani e rde arbeiders reeds de aaiJacht gswijd Zso schreef de Transoortarb i ler org csn vao den Centralcn Bond van Transportarbei ders aangesloten bij het N V V hot volgende JUs het zoo door gaat en voor een deel ii het al hw kan een arbeidersgezin met b v drie kinderen straks niet eens alles waarop he krachtens de distributie recht hfeft koopen Dat wil zeggen het arbeidersloon wordt in een aantal gevallen te laag om alle bonnen te besteden Er komt derhalve tekort aan het hoogst noodige De Transportarbeider aldus De Unie drukt zidi hier in zeer gematigde termen uit Het tekort is er en het is een levensbelang vam het Nederlansdcbe volk dat verdere inzin king wordt voorkomen Men versta ons wel ons bezwaar gaat niet tegen de distributie als zoodanig Het distributiestelsel is is een oorlogs economie onvermijdelijk en goed omdat daartioor ieder arm of rijk zfln deel kan krijgen van den beschikbaren voorraad goederen Ons bezwaar gaat natuurlijk evenmin tegen de door de overheid genomen maatregelen van stabilisatie van loonen en prijzen Wij zouden niet gaarne terugkeeren tot het gedurende jaren in den vorigea oorlog toegqiaste systeem üdyerteert in ill Blad parfums en I au de colognes I Prachtige Kapdoozen L Scheerdoozen en Stcmdaords xljn bi ont niet daur Permanent Wave compleet f 2 50 Jac SCHAAP Goada GKOENXNOAAL li TEL 2S19 O 3747 ai FaTsrWelJl KRUGERLAAN 68 voorheen Kotlerdam Tal 2S07 In keerliike IWARSEPAIN hehhea wi alleraardigste SIARPIIISBS 0 1 if aimaiidjes mei garen eti zHde net echte eieren prachtig breiwerk vama Boler en vooral Marsc paln Letters a 1 INOKkS hebben wij e Mir chorolade fieuren V 1 10 ceni I 1 i meer dan de moeite V jr om de St Nic olaastafel e Cll 14 hezichliKUi nzt V rru kelt ke Bolepletters kosten f 1 50 V i WÊÊf JC ilerdaü uesiulen BB lot hall G 3 7it C Bittcrkoekics per pond celils 3j cenl Zonder iH D N ï voorradig Pel marsepain choioade lellcr s boterleliers van H jQten s bosbons Boaera bontfl at e Si t N C i i nif rser Het Zoete Huis Tclef 33 a C V W 20 niii H DE ALGEMEENE ABONNEMENTSKA A RTEN KRIJGEN EEN NIEUW MODEL Met ingang van 1 Decemoer is een nieuw model voor algemeene abonnementen ingevoerd Het i de bedoeling dat op 1 Januari a s alle abonné s in het bezit vaa zulk een nieuw model zijn In verband hiejmede is het noodig dat houders van een algemeen abonnement waarvan de geldigheid in den loop van de nnaand Decemtier eindigt tijdig een formulier voor verlenging invullen Bij het formulier da kosteloos aan de stations verkrijgbaar 1 moet een nieuw poiirei wil en gevoegd DIRECyiE NED SPOORWEGEN 2 3929 Notaris U v KRANENBURGie Gouda zal op Maandae 1 December 1940 des morgens elfuur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkAjpen de volgende alle te GOUIWigelegen onroerende goederen WOONHl IS Tuinstraat 5 Verhuurd voor ƒ 4 75 p w WOONHUIS L Dwarsstraat 14 Vrij van huur Drie PAKHUIZEN Raam 128 128 130 p w verhuurd MKi voor ƒ 1 35 130 voor ƒ 1 128 is vrij van huur Drie WOONHUIZEN Raam 7 121 250 p wk verhuurd voor ƒ 4 25 S 4 50 en ƒ 5 50 FAKHCIS met afz bovenhuis Vlammgstraat 2 £ Boven vrij van huur en Denecen verhuurd voor ƒ 2 25 p w WOONHUIS Nobelstraat 1 Ve huurd voor ƒ 2 75 c FAND beetaande uu 2 pakhuiztn en 1 bovenhuis Veai 74 76 r3 p w vcrhuurci beneden en ir elk oor ƒ 225 WOCNHUIS H tic straat 14fl Verliuurd voor 3 50 p w Twee F K TBIZEN Nieuwe Haven 111 en 113 P w vernuurd oor ƒ 1 en 1 125 P 4KtiUIS c euzcnstraat 9 Vrij van huur WOONHUIS ged Geuzen straat 13 Verhuurd voor ƒ 0 75 p w Beïichtis ng de laatste 3 werkdagen v6 verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op verkoop ag A an 10 tot 11 uur Be aalda As Ja uan 1941 Bret1 j j 5 riatis bij den r otaris vcrkrijgbaax n 3fi01 47 overheid zeker een aanpassing van de Iconen aan de prijzen zeker niet zal tegenwerken En mochten er werkgevers zijn die niet voor rede vatbaar b Uken dan verwachttwi wij dat tü tijdig door de autoriteiten op de ving3rs zullen worden getikt Er was reeds belangrijke achterstand in vele gevallen vóór Mei Een verdere inzinking van het levenspeil van groote groepen van ons voIkAZou voor de toekomst van onze gepeele volksgemeenschap funest zijn Veilingberichten LOOSDXnNEN 27 Nov Coöp Groentenveiling Bleekselerij 3 00 3 80 knolselderij 2 1 V 2 20 beide per 100 stuks spruitkool vaste 19 60 idem grove 10 40 prei 4 30 6 50 schorseneeren dikke 14 00 idem dunne 10 00 tomaten A 23 50 B 23 50 C 23 50 CC 9 00 9 10 bonken 14 80 19 40 alles per 100 kg spinazie 75 76 et per 4 kg salade Ie soort 3 00 3 50 idem 2e soort 3 00 beide per 100 krop peen Ie soort 8 80 10 50 kervel 70 90 et selderij 0 70 1 20 peterselie 1 00 1 40 TE HUUR tfevraa d in GOUDA f PAKHUIS MET SPO0RAANSLÜITING k geschikt T r opslaj van Kaas Offertes onder opgave van constructtè afmetingen indeeling accomodatie en verdere fiQzoaderheden e richten onder No G 3745 BVDreau van dit blad 20 Tallooze St NicoJaas Cadeaux vindt U nog in KNII GE S RUWIELHUIS L TiendeweS 73 Coudé Steeds scherp concurreerexd G 74 12 1 Officieele publicatie van bet Departement van LandboQw en Visscherij MAXIMUMPRIJZEN BINNENLAND VOOR GROENTEN e4 j FBurr De Secretaris generaal wjarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij maak ui verband met de per 2 December vastgestelde m kimumpruzeh voor groenten en fiti t het volgende bekend J De groothandelaar mag bij levering aan det kleinhandelaar zijn kostprijs bestaande uit den veilingprijs plus werkelyke verpakking en vrachtkqlsten met t n hoogste 12 verhoogen Ah deze verhoogmg minder dan l per 100 kg of ƒ 0 50 per 100 stuks zou bedragen mag ƒ 1 per 100 kg of ƒ 0 50 pt 100 stuks worden berekend i De kleinhandelaar m g zijn kostprijs met ten hoogste 30 c verhoogen Zijn kostprijs wordt by inkoop ter veiluig gtvprrtjddoor den veilingprus p us de werkelijke verpakkings eu vrachtkosten er bi inkoop va n een groothandelaar door den prijs welkehij aan den groothandelaar heeft moeten belalen Als deze verhooging nundey dan ƒ 2 per 100 kg of ƒ 1 per lOfl stuks zoubedragen mag ƒ 2 per 100 kg of ƒ 1 per 100 stuks bertKendworden Voor de hier bedoelde veilingprijzen moge worden verwezennaai de Nederlandsche Staatscourant van 2 December 1940 2747 êk De romen wi rov r men NU spreelit OPKOMST t ten lamüieroman van HELMA WOLF CATZ Dn bock bohoofl 10 één do beste romans van dit vo t Dr RiMcr io t cf ercdel In óm boekhandel verfcrijgbaw J P A W SI THOFPS UITCEVERSMIJ N V LEÉDEN WAT IS HET PRIMAIRE VERKOOPSMIDDEL Primair is Courantenreclame Iedereen leest eenkrant ei bewezen is dat vrijwel iedereen de krantjuist ook leest om de advertenties wat voor geenenkel ander reclamemiddel eidt Vandaar dat courantenreclame de kera moet blijven van iedere reclamecampagne Vraagt inlichtingen voorbeelden etK van courantenreclame bij de rkende advertentiebureaux of het Cebuco Dam 2a Amsterdam ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zö biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binntn rn buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Goed verzorgd nieaws nit Uw eigen mccnte en mge ing De abor rementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f 2 73 per kwartaal f 0 75 per maand of 17 eelitper week buiten Gouda bij onze agenten IS cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Tclef 2745 door onze bezorgers en by de agenlfcn buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOUDERAK A Verboom Sm tsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 180 1 MOORDRECHT VU de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKERK a d USSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OCDEWATEE Firma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWIJK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Kn ter Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320MOERCAPELLE Jac van Marie JuUanastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der tiovenstaande adressen Ondergeteekende bïslelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betaling per kwarUiai per maand per week doorhaisn wat met gewenscht wordt Naam Woonplaats en Datum RUS DE TA A lm e hand voeren laarlRr vertofek Lelfe fattt HONG AUS