Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

OUDSCHE IkWM cot BANT 8nsdag4Decemberl940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN r t No 2 M95 Directeur F TIETER Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 374S De gemachtigde voor de pryzen oeding van oorlogsschade 0 schadebedragen tot f 50 000 wordt 100 pet daarboven 90 pet vergoed tte regeling voor huisraad en lijfgoederen Varardenlngenblad bevat een l rft VU secretaris generaal J i aepartement van Financiën yfiUvii de biidrageii van liet gl li e als gevolg van liet oorl M ld geleden schade I e voor MM I en lU gocd mf tt andere 8 indere gevallen ffoor speciale regelingen zullen mjijm getroffen wordt de schade IHitM door bet verschil tussdieo Mr H C Schokker administrateur bij het departement van Handel Nijverbeid en Scheepvaart die benoemd ia tot geroachtigdie voor de prijzen it Polygoon AMERIKA Uitgaven aan bewapening ALLEEN IN NOVEMBER 36S MILLIOEN DOLLAR De statistieken van het ministerie van Financiën toonen aan dat de uitgaven aan bewapening in de eerste vijf maanden van het begrootingsjaar Juli tot November het in de Amerikaansche begrooting vastgestelde bedrag in de verste verte niet bereikt hebben De uitgaven bedroegen 1 25 milliard dollar terwijl de begrooting 5 5 milliard dollar voor het geheele jaar was vastgesteld Weliswaar bedragen de uitgaven hef dubljele van die in hetzelfde tijdperk van het vorige jaar In November van dit jaar werden 365 millioen dollar aan bewapening uitgegeven tegenover 177 millio n dollar in da maand Juli Het tekort van de schatkist in het tijdvak van Juli tot November 1940 bedraagt 1 8 milliard dollar De openbare schulden bedroegen op 30 November het recordbedrag van 44 27 milliard dollar en zyn bijna drie milliard hooger dan op hetzelfde tijdstip van het vorige jaar De kwestie der steunpunten ZriD AMERIKA VREEST ECONOMISCHE OVEBHEERSCHINO Het streven van de Vereenigde Staten om in Spaansch Amerika steunpunten te verkrygen wordt door het te Valparaiso verschynende blad Opinion gekenmerkt als een middel lot economische beheersching van de Z Amenkaansche landen Door steunpunten zoo schryft het blad wiUen de Vereenigde Staten eeret een controle in Zuid Amerika verkrygen cn vervolgens door dienovereenkomstige aankoopen n materiaal en wapenen de economiiche afhankelijkheid vap de Zuidmerikaansche landen ten aan ien van fle Vereenigde Staten nog vergrooten ndien de Vereerygde Stalen in Zuid merika steunpunten verkrijgen zou aansch Amenka onvennijdelyk stferkcr onder Noord Amerikaaoschen invloed bomen De Chileensche minister van Financien heeft aan journalisten verklaard dat de voorstellen tot het verleenen van credieten aan Chili zooals gedaan door de commissie voor den Buitenlandschen Handel te Washington niet voordeelig zijn Chili zoo betoogiie de minister heeft economische huIJKnoodig en zal erom blijven vragen j ech alleen indien het die hulp op eervolle wijze kan verkrygen Chili zal altijd blijven vermijden om in te gaan op onvoordeehge financieele voor waarden ZoHCnHkuut Zont op 9 32 wder 17 28 Maaa op 13 05 oader 23 26 Mea u TerpUcbt te verdtii tcren van somoader ng tol SOOMqtktMIMt LrfuitMnis v m ToertaUea Bioetca onr aa tm oamrtnt Mttt AcB wordea nMWMMHHMnMRNMMiM Deze kaart geeft het gebied aan van Elzaa Lotharingen hetgeen vóór den oorlog van 1914 Duitach gebied was en door het verdrag van Versailles in 1919 by Frankryk werd gevoegd In bovenstaand kaartje is dit gebied gear erd aangegeven Thans u Lotharingen tot het Duitsche rijk teruggekeerd Hiermede is aklus gouwledier Bürckel een einde gekomen aan den eeuwen langen strijd om den Ryn Nadat een bevolkingauitwisseling in Lotharingen heeft plaats gehad die geheel voltooid i is binnen dit gebied een volledige economische en politieke samensmelting tot stand gekomen Lotharingen en de Saarpalts vormen voortaan tezamen de Westmark Op de kaart vindt men de scheiding tusschen Lotharingeo en den Elzaa Ovtoon aefc bw Mi mm dt MeieH Oh liMfen MMM 0iivan9 n uitic erins n 0t0fn In h t alg ma n f or herbouw resp hcraanschaffing wordsn bastaad Il malde van het goed voor en na Il loehadiging Blijken in geval na kerstel van het goed de herMkwdtosten na aftrek van een aiw bedrag wegens de door het verkregen vernieuwing of Mietering lager te zUn dan dit pwmde verschil dan wordt het lltn bedrag als grondslag voor de lllMMagtelUng genomen art 3 h marde van het goed wordt In Hipl gesteld op de normale verop 9 Met 1940 Voor ongoedcren waarvan deze ver e met kan worden vaslgetimede v or bedrijfstoerustingen da boekwaarde d i kostende BÉaus a liruvingen art 4 idude aan bedruf en handels1 wordt vastgesteld op grond Ml den inkoopsprijs waarbij van 1 groote voonaaden alleen de Iweveelheid in aanmerking s het overige wordt verwaartart 5 illMiia vastgestelde schade wordt m Mrag van ƒ 50 000 voor 100 daarboven voor 90 art 6 Huisraad en lijfsgoederen f f huisraad en lufgoederen zal de SiMtscrt een byzondere regeüng ctoor den secretaris generaal hMBdën bevatten Deze regeling j m de eerste plaats de budragen è geleden schade en ook waar K r een goede besteding daar iMnoover huisraad gebezi werd a bedryl of by de uitoefening van iiiro p valt het onder de hier jeiioemde algemeene regels slotte ia den secretaris generaal ittel B vryheid gelaten om in ue gevallen schade en bijdrage ïkenae wyze vast te stellen a ryksbijdrage worden uit noofde ontvangen schadever a fonds perdu in mindering Voor de molestverzekering Mjaondere regelen zie hier De uitfceering fcn regel gescluedt tie uitkeering b odrage aan den eigenaar van ba tigaie goed Indien deze een heeft v n de Stichting Kot rf van etn provincale stichting a aeze iticliluigen uitbetaald elljlts kan geschieden op aan kJ secretM is generaal t ryk of derden voorschotten hebben art 10 tvangcn uiikccrmgen moeten ilgemeen voor herbouw resp ng worden besteed Het til daarvoor waarborgen By ens schade aan gebouwde goedelen worden niet aan id uitbetaald doch ingcin e i Urootbock voor den W totdat waarborgen voor W besteding ayn gegeven De jf jn onvervreemdbaar W buiten faillissement Zy 4 rente gedurende een be IWode tart 11 khouaers hebben geen verWt £ oo osom gedeeltelyk wel gr Na de rentedragende pe i insctiryvmg door den TOuder worden verworven ffl e chrevene dan nog met oouw is begonnen art 12 van herbouw behoeft de van den algemeen ge voor den wederopbouw C Wkening met de belangen J ekhouders en andere zake iipten Mtt 14 e v Moicstrenekerinc 5r keraar w tot het be iUby kage van r jn ver rJJjryd Hö luin reeds uit T f gen deswege terugvor aoover de uitkeering der wiing de riiksbydrage l t het meerdere den ver Wftiede Mtfc U ea M De verzekerde is van zijn verbintenis uit het verzekeringscontract in zooverre bevryd als deze betrekking heeft op dat deel van de verplichtingen van den verzekeraar waarvan deze door de rijksbijdrage wordt bevryd art 18 Ud 2 Ten slotte bevat het besluit bepalingen over de terugvordering van ten onrechte uitgekeerde i edragen Ook wordt bepaald dat tot 50 van de bijdrage kan worden afgetrokken in geval van onjuiste schade opgave Ter zake van toekenning en uitbetaling der bijdragen worden geen rechtsvorderingen tegen den staat toegelaten De stukken opgemaakt ter uitvoering van het besluit zijn Tij van zegel registratierechten en leges Oorlogsschaderegeling huisraad De Staatscourant van hedenavond bevat de regeling van den secretarisgeneraal van het departement van Financiën betreffende de bijdragen van het ryk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden aan huisraad 1 De schade aan huisraad met inbegrip van lijfgoederen en verbruiksvoorraden wordt in geval van algeheel verlies voor een gezin dat op het tydstip van de toebrenging der schade een volledige huishouding aanhield vastgesteld op het bedirag bepaald volgens de hiei a volgende tal ellen a Voor gezinnen wier goederen zich op het tijdstip van de toebvenging van de schade bevonden in het sledelijk gedeelte van een der gemeenten Amsterdam Rotterdam s Gravenhag en Utrecht Indien de huurwaardevan de woping per wordt de schadejaar bedroeg vastgesteld op ƒ 100 of minder f 550 M 150 700 200 900 250 1 150 300 1 500 350 1 875 400 2 250 450 2 625 500 3 000 600 3 500 700 4 000 800 4 450 900 4 900 1 000 5 350 1 100 5 800 1 200 6 250 1 300 6 700 1 400 7 100 1 50O of meer 7 500 b Voor gezinnen wier goederenzich op het tydstlp van de toebrengingvan de schade bevonden in gemeenten die noch onder a noch onder c valien Indien de huurwaardevan de woning per wordt de schade jaar bodroeg vastgesteld op f 75 5Jf minder ƒ 550 150 850 200 1 150 250 1 500 300 1 950 350 2 400 400 2 850 450 3 300 500 3 700 600 4 250 700 4 800 800 5 350 900 5 900 1 000 6 450 1 100 7 000 1 200 of meer 7 500 c Voor gezinnen wier goederen zich op het tijdstip van de toebrenging van de schade bevonden in gemeenten of in deelen van gemeenten met een plattelandskarakter Indien de huurwaarde van de woning per wordt de schadejaar bedroeg vastgesteld op 75 of minder ƒ 550 150 900 200 1 350 250 1 800 300 2 260 350 2 700 400 3 150 4S 3 800 500 4 000 600 4 600 700 S 200 800 ï 5 800 900 6 400 1 000 6 SS0 1 100 7 500 De secretaris generaal bepaalt nader voor welk gedeelte van de gemeenten Amsterdam Rotterdam s Gravenhage en Utrecht tabel a van toepassing is en welke tabel Ien van toepassing is zyn voor het niet stedelijk gedeelte van deze gemeenten en voor alle andere gemeenten of deelen van gemeenten Indien de huurwaarde ligt tusschen twee van de bedragen genoemd in een van de tabellen wordt de huurwaarde zoo noodig naar boven op een geheelen gulden afgerond en wordt vervolceiu de schade vastgesteld door in terpolatie tusschen de twee schadebedragen welke volgens de tabel behooren bij de naastbij liggende lagere en hoogere huurwaarde De aldus vastgestelde schade wordt voor ieder op het tijdstip van de toebrenging van de schade tot het gezinbehoörend persoon van 6 jaar en jonger verhoogd met ƒ 50 en voor ieder op dat 1 tijdstip tot het gezin bchoorend persbon met uitzondering van personen wiike krachtens arbeidsovereenkomst i4 dienst zijn van een van de andere l den van hetzelfde gezin die ouder is dan 6 jaar doch den leeftyd van 21 jaar nog niet heeft bereikt met ƒ 75 Onder huisraad wordt in deze regelen verstaan al hetgeen tot den inboedel behoort met uitzondering vap paarden en levende have van rijtuigen en vaartuigen met hun toebehooren van rijwielen van siera4en edelge steenten enz en andere kostbaarheden en zeldzaamheden van verzamelingen poStiiegels porcelein munten enz van handschriften teekenmgen prenten schilderyen beelden gedenkpenningen wapens geld en geldswaardige papieren van dranken rookartikelen cn andere genotmiddelen Deze regelen zyn niet toepasselyk op huisraad dienende voor de uitoefening van een bedryf of beroep in uitgebreiden zin zooals in cafe s restaurants hotels pensions kantoren kerken en scholen vereenigingsgcbouwen en in woningen of gedeelten van woningen die gemeubeld werden verhuurd of daarover waren bestemd De biidrage voor huisraad op schepen wordt afzonderlijk geregeld Voor een gezin dat op het tijdstip van de toebrenging der schade èpen volledige huishouding aanhield wdrdt by algeheel verlies van het huisi ad de schade zoo goed mogelijk bcpa iraar evenredigheid van het bedrag dat zou zyn uitgekeerd indien een volledige inboedel zou zijn aangehouden In geval van gedeeltelijk verlies van het huisraad wordt de schade zoo mogelijk Vastgesteld op een bedrag dat zich tot het schadebedrag hetwelk bij algeheel verlies zou zijn vastgesteld verhoudt als de waarde van het verloren gedeelte tot die van het gehcele huisraad Indien de vaststellmg van deze verhouding niet mogelijk is wordt de schade gesteld op het bedrag van den vopr het verlort n gegane huLsraad besteden inkoopsprijs verminderd mei een redelijk bedrag wegens afschrij i ving met dien verstande dat geerf hooger schadebedrag wordt aangenomen dan bij algeheel verlies zou zyn vastgesteld Voor huisraad van meer luxieuzen aard an noodig is voor een doelmatig gebruik wordt de in het vorige lid bedoelde inkoopsprijs niet hooger gesteld dan de inkoopsprijs op 9 Mei 1940 van een deugdehjk doch eenvoudig artikel bruikbaar voor hetzelfde doel als waarvoor het verloren gegane heeft gediend Indien huisraad is verloren gegaan hetwelk niet gerekend kan worden te behooren tot de normale huishouding van het gezin in wiens woning dat huisraad zich bevond zooals huisraad aangekocht als uitzet voor een lid van het gezin en huisraad dat in eeh woning tijdelijk is opgeborgen zoolang de inwonende rechthebbende daarop zelfgeen huishouding aanhoudt alsmedeindien verloren is gegaan niet in eenwoning aanwezige huisraad dat niettot een huishouding behoort bijv ineen bewaarplaats opgestegen meubelenafkomstig van een tijdelijk of definitief opgeheven huishouding wordt deschade zooveel mogelyk naar de maatstaven neergelegd in de voorafgaandeartikelen vastgesteld In geval van herstelbare beschadigingvan huisraad wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten met dien verstande dat geenhooger sfhadebedrag wordt aangenomen dan bij verlifi zou zijn vastgesteld J Voorts wordt boveir de bovenbedoelde schadcuitkeering nog een bijdrage verleend wegens het verloren gaan van motorrijtuigen rijwielen en andere met tot het huisraad behoorende onmisbare voorwerpen voor zoover niet van onbetcekenende waarde Voor motorrijtuigen waarvan de personecle belasting naar de waarde wordt berekend wordt de schade vastgesteld op de laatstelijk aangegeven waarde voor de personeele belasting verminderd met een redelijk bedras wegens afschrijving Overigens wordt de bijdrage bepaald op den voor de zaken besteden inkoopsprijs vemiin derd met een reclelük bedrag voor afschrijving De bijdrage wordt betaalbaar gesteld ten name van het hoofd van het gezin onder verplichting voor dezen om met de leden van het gezin te verrekenen het bedrag dat naar evenredigheid kan worden gerekend te zijn ontvangen voor de zaken aan die leden persoon iik toebehoorende Echter kan degene die de bijdrage vaststelt gedeelten van de voor een gezin vast te stellen bijdragen afzonderlijk betaalbaar stellen ten name van bepaalde leden van het Bezin mits deze de geleden schade zelfstandig bij de Sfthade pnquête commissie hebben aangemeld De op dpTe regflen gegronde bijdragen w opden m iv ye termijnen betaalbaar gesteld elke termiin ten beloope v in lüh helft der bijdrage De uilbet il r van d en tweeden termijn gesciiicit c rst nadat aannemeliik s geworden dflt de eerste termyn doelmatig is besteed Bonnenstelsel Voorzoover de uitbetaling van de bijdrage aan den rechthebbende zelf plaats vindt kan br iaald worden dat dei tot een bedrag van ten hoogste ƒ 2500 in bonnen zal plaats hebben De waarde van otoze bonnen wordt door het ruk ten voBe vergoed aan de handelaren die tegen inlevering daarvan aan de rechtihebbenden op de bonnen artikelen als waarvoor de in dit besluit opgenomen schaderegeling geldt hebben geleverd Indien uitbetaling van de bijdrage in bonnen plaats vindt wordt voor de rechthebbenden op de bonnen de mogelijkheid geopend aan te toonen dat zij zich reeds op andere wijze van voldoende huisraad hebben voorzien in welk geral hun wordt vergund de bonnen om te wis tele tegen contanten Ook overigens zal volgens door den secretarisgeneraal van het departement van Financiën te steüen regelen aan de rechthebbenden op bonnen in byzondere gevallen kunnen worden vergund de bonnen om te wisselen in contacten Regelen betreffende de uitbetaling in afwijking van vorenstaande bepalingen van een deel der rijksbijdrage aan personen die aan den rechthebbende Sp de bijdrage verloren gegane goedenen huurkoop hebben gegeven of aan wie de goederen tot zekerlieid in eigendom waren overgedragen worden door den secretaris generaal van het departement van Financiën gesteld en in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt TREINRAMP IN SPANJE TWEE EXPRES STREINEN OP ELKAAR GELOOPEN 53 dooden ruim 60 gewonden Gisterochtend vroeg zijn bij het station VellUa de Ebro de expresstrein uit Madrid en Barcelona op elkaar gereden De locomotieven schoven in elkander Verscheidene wagons werden vernield Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn er 20 dooden en 40 gewonden Uit Saragossa Madrid en Barcelona vertrokken ambulanceafdeelingen naar de plaats van het ongeluk sunt VIJFTIG DOODEN Later werd gemeld De eerste ambiilancetrein met slachtoffers van de spoorwegramp van VeUla de Ebro is te Saragossa aangekomen met veertig dooden en zestig gewonden Het aantal dooden van het spoorwegongeluk bedraagt volgens de laatste berichten 53 dat der gewonden ligt iMiven de zesHg De oorzaak van het ongeluk is Wellicht gelegen in vertraging van den expres van Barcelona Gewoonlijk passeeren de beide exprestreinen op dit traject elkaar op het station Puebla de Hijar Ten gevolde van de vei ging werd dit punt verplaatst naar VelUla de Ebro Blykbaar w s de wisselstand verkeerd De boteing geschiedde om half vyf s morgens voor zoover men thans heeft kunnen nagaan is voor den express uit Madrid ten onrechte het sein op veilig gezet De stopseinen van den baanwachter van VeliUa konden den trein niet meer tot staan brengen ofschoon de machinist de remmen nog aanzette De trein uit Barcelona teed met groote kracht en volle snelheid om een vertraging van een half uur in te halen Een slïEapwagen schoof over den bagagewagen heen een wagon derde klasse sloeg om en een andere viel de helhng van twee meter af in puin De beide locomotieven en een tender scho ven in elkaar Onder de passagiers bevonden zich ook een priester die den lervcnden de laatste troost van de kerk reikte De botsing geschiedde 51 K M ten Zuidoosten van Saragossa Het station wordt door de Ebro van de plaats Velilla gescheiden Daardoor werden de reddingswerkzaamheden aanvankelyk zeer bemoeilijkt De Cfrste hulp kon slechts door drie spooremployé s verleend worden Van vele gekwetsten is de toestand ernstig daar hun wonden door de vorst erger geworden zijn Men veronderstelt ook dat de doodelyke afloop in een aantal gevallen een gevolg van bevriezing is De eerste hulplreinen kwamen pas enkele uren na het ongeluk aan De koude bedroeg op het tijdstip van het ongeluk tien graden Mider nul Onder de dooden en gewonden bevindt zich ook een groot aantal soldaten die met verlof naar Valladolid gingen Van de 53 dooden heeft men er tot dusver 20 kunnen identificeeren SEINEN STONDEN OP VEILIG De machinisten der beide sneltreinen die gisteren op hetitraj ect Barcelona Madrid met elk r in botsing zyfl gekomeA hebben zich weten te redden door Van de locomotief te springen Beidè verklaarden dat de seinen op veilig tonden De trein uit Madr d kon nog remmen terwijl de trein uit Barcelona met een vaart van 90 kilometer op den anderen inreed AZIË IndoChina Thailand VERBINDINGEN VEBBSOEBN De Nitsji Nitsji meldt uitHanoi dat atle telefoonverbindingenen telegraafverbindingen tusschenFransch IndoCtuaa ea Thailand verbrok i i 4