Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

E£ STE BLAD WOENSDAG 4 DECEMBER Wejke Bon In NovemberIs millioen bommen op Engeland B 90P GEBAK EN BL Met 17 genummerde ull aen van het Se brooS gram aader brood EÏr S bonnen 185 gram r n i k IN grua ander brijy oen ccbak vimr a ilia oen gebak voor de n i t Dec t m 8 Uec n extra geldigliridsduuri N De met IG Uiterlijk der Duitsche avondbladen beheerscht door de successen van het duiicbootwapen Toenemende ontstemming onder Engelsche bevolking neemt De overheerschende indruk k dat de Engelsche openbare meenmg spoedig eeo nieuwe kabinetswuzigmg zal eischen als aan de misstanden niet energiek een einde gemaakt wordt CHt RCHILL BU KONING GEOROK De premier Cburchill te fisteren ia liet Buckingluun Palaee 4 or den k ning in geliiMr amtvaagtm De met 1 £ genummerfc v Un nog geldie t nT i Elk der met 2 nenu J H aea vaa de bloeürtu recht op het koupen gr roggebrood of M brood of W rantsoe mT35 gr meel of bloem iSÏ 2 t m 29 December BULGARIJE WIL BUITEN DEN OORLOG BUJVEN Rede vdn minister Popof over de buitenlandsche politiek fZ Belangrijkheid van het land is toegenomen Bt PuilitfT IseiibBaeM bsaft aur liet D NJS verneemt in den loep der mund Novemiwr l cl lve Ulr lic afsonderlUk e aanvallen Z3 greelsclieepachc aanvallen endememen waarbij tclliens in één naciit p één deel tnmehcn IM eM en MJM K G hammen werden gewerpca Alleen b dese jrootaehcepMhe aanvallen werden in lalaal t aUllioen brfsantlMmmen itcewerpen Bevcndiea weM bii dcacifde aanvallen een a4iuicnlijkc hoeveelheid brandbommen nitgeworpea AANVALLEN OP LONDEN Ook gidtere iijn de Duitsche bomaanvalliTi naar hpt DNB vempcmt weer op de Britsthe hooldslad gt richt Reeds gisterochtend was Londen tweemaal het doelwit der Duitsche gcveehtivliegtuigcn Met opvallend gemak lukte het den Duitschen formaties de BriUiche erf pei ring van jagers en a we rvuur ajii de Zuidoostkust en bij Londen te verbreken Aan Duitschen kant Ut j een verliezen BRISTOL ERNSTIG GETEISTERD Omtrent de aan allen op Bristol in den naiht op Dinsdag vernetmt het DNB nader dat gedurende vijf uur in aphl reenvolgrnde aanvallen dt Duitsche gevecht vliigluigcn onderweg waren om bonimin an allerlei kaliber uit tt werpm Geheele stadswyken stonden in brand m verlichtten den gehet len authltlijken hemel Een gevechtsmachine die bestuurd werd door een bijzonder fimken eersten luitenant maakte zich los uit haar formatie en diialde laag neer om het effect der treffers waar te nemen Hij kon onilubbeUinnig een reeks branden waarnemen waarv sommige een omvaig hadden van omstreeks een vierkanten kilometer Heele reeksen branden trokken door stad en haven De Duitsche vliegtuigen keerden zonder verhezen terug DE DUITSCHE SUCCESSEN TER ZEE Het uiterlijk der Duitsche avondbladen van gisteren werd beheerscht door het groote Duitsche duikbootsucces tegen de Britschc koopvaardij In reusachtige opschriften wijzen de bladen op het weermachtbericht dat melding maakt van de vernietiging var wyftitn Kteionischepen uit een groot con OOI De Borsenzeitung laat vooral het licht vallen op de krachtige be eiligmg van het convooi en spreekt de meening uit dat deze omstandigheid het succes van den aanval der Du t che duikbooten des te waardevoller m iakt want de Britsche pogingen om een beteer bescherming tot stand te brengen zijn zonder effect gebleven tegenover den offensieven geest van de Duitsche dviikbooten De Lokal Anzeiger sehrijft Niet steeds wordt dit onstuitbare wegsterven van de Engekche en de aan de Engel when diensjbare transportvloot door 7tM schitterende groote daden van het Duitsche duiktwotwapen door Duitsche oppervlakte che en of Duitsche vliegers in het schhlle licht der wereldsei natie jieplaatst zooals door het bericht van het prachtige succes van den tweeden Dece mber Niei steedt worden door zulke vernietigende aanvallen heele convooien gegrepen en vernield Maar dag na dag zinkt leK li ergens een Bntsch schip loopt op een myn ejf wordt gebombardeerd Dag na dag loopt randkorrel na zandkorrel uit i Ee nd levenszandlooper DVITSCH OOKLOGSVAARTVIG AANGEVALLEN Ten Nonrden der Oost Friesche eilanden heeft een Engelsch torpedovlirgtuig een klein Duitsch oorlogsvaartuig met twee torpedo s aangevallen aldus verneemt het DNB De beide torpedo misten echter haar doel Het hymhge manoeuvTeeren en hel goed gcfichlV afweervuur van het Duitsche oorlogsv aartuig deden ook m dit geval ellt succes van den aanvaller Hitblyven TOKNRMENDE ONTEVREDENHEID De Londensche correspondent van de H c 1 o n w ust in een speciaal bericht op een toenemende ontstemming onder de EngFi che bevolking Op ket hulpgeroep der Londenaren loo schrijft de Arfenlunsche journalist hebben instanties stechti aarzelende antwoorden e wel ware stortvloeden van een propaganda die ieder ten zeerste ol tstemmm moet Oe Times heeft erop geweien dat de werkelok ktnderiuke oglngen de namen der gebombardeerde steden vow te bev dkkig te vertakten IftiMtn nMcmmiag wekkes Deai ntelMd moet rioe leiAM AU de AiaidMMi steeds meer de WWi ii i i ii iii it mmém v wl g fcet wantrouwen tegen de H rte Britsche verklaringni le UUITSCHLAND De kwestie van een Kerttvrede IN WILHELMSTRASSE NIETS BEKEND Onze V P B correspondent te Berlyn meldt fci verband met de kwestie van een wapenstilstand met Kerstmis stelt men in de Wilhelmstrasse vast dat in Duitschland van een initiatief in deze richting niets bekend is en dat Duitschland zidi daarmede met beeft bezig gehouden Overigens verklaart men dat de kwestie hier als doelloos wordt beschouwd nadat de Britsche minister president onlangs heeft verklaard dat Groot Brittannië niet m een Kerst wapenstilstand zou toestemmen AMERIKA DE ZÜID AMERIKAANSCHE STEUNPUNTEN De ministers van Buitenlandsche Zaken van Argentinië en Uruguay zullen bondag a s Volgens berichten in de pers vergezeld van een staf deskundige vaklieden op een landgoed m Uruguay byeenkomen voor een conferentie teneinde de kwestie der mrichtmg van militaire steunpunten voor de Ver Staten te bespreken KNOX OVER ENGELAND De Amenkaansche minister van Marine Knpx heeft in een rede toi aandien vart het afstaan van 50 verouderde Amenkaansche torpedojagers aan Engelanrf als zijn meening te kennen gegeven dat de hiervoor bekomen militaire steunpunten als offensief en defensief middel meer waard zijn dan den afgestane schepen Knox wees er verder op dat het veiortdui nd bombardeeren van de Britsche mdustneele centra door de Duitsche luchtmacht aan den strijd van Engeland een zeer duisteren kant hadden gegeven De Balgaarsehe minister van Bnitenlandsehe Zakea Popof heeft in de Sobranje een rcdé uitgesproken over de buitenhmdschc politiek Hij bevestigde de Boodxakelijkheid het land buiten het eonlHct te beaden en gaf opnieaw aildrakking aan de dankbaarheid der Balgaren jegens de spil voor den terugkeer van de Dobroedzja Dcoe iWRiening aoo veegde hij hieraan toe heeft het mogelijk gemaakt te komca tot een heralcl van de vriendschaiebetrckkiagea met Roemenië In een overzioht van den algemeenen toestand constateerde Popof dat de erkenning van de rechten der Bulgaren bijgedragen heeft tot de gunstige ontwiklleHng der tietrekkingen met de URSS Bulgarije doet zijn twct opdat de betrekkingen met ZuidSlavië zich kunnen ontwikkelen in het kader van Ivet verdrag van eeuwigdurend vriendschap De intrekkingen met Turkije passen in het verdrag van vrede vriendschap en nieutraliteit tusschen beide landen Spr betreurde het dat een anti Bulgaarsche campagne IS gevoerd in de Turksche bladen waaraan hij toevoegde dat de regeenng te Ankara verzekenngen heeft gegeven betreffende de kortelings genom n militaire maatregelen VREKDZAMI BVlTENLANDSCn rOUTIEK Ia sijB rede beeft de minisier aa BaHtiilaafctkt Kaken Popof oiÉL over het oaderhoad P brer ca kaalag B a r is vnkiMrd dat dit oade rk aa d bew rt hoe de bclangri heid vaa Balgarije is loerenomen In dH vCTweos spr op de belrckkiacaa TALIE GEEN OPSTAND IN ALBANIË Stellige Itaiiaansche tegenspraak Van Itaiiaansche a de woidt met de grootste stelligheid tegengesproken aldus wosdt uit Rome gemeld dat er fai AlbairiS een o p s t s uiU ge beweging üe tegea Italië gericht is sen s Jn ont laaa Het Alluuuiselie volk neemt volgens eaa Italiaanscke médedeeling met UiOBsiaaBe deel aan den striid tegen itB oodo anderdrnkkers de Grieken De Albanen xoo wordt hier gexegd hebbea reeds vele dapperen ia desen oorlog verlorea De Engebehe radio heeft Bceroepea dat aan de Griekseh Albaimaehe grens 5MW gevangenen waren gemaakt Het Itaiiaansche mi BiKterie vaa Oorlog ontkeat dit Wel wordt geaegd dat er aan de grens in derdaad enkele soldaten ia Britsche gevangentMliap süa Britsch smaldeel aangevallen DOOR ITALIAANSCHE DUIKBOOT Een der speciale verslaggevers van Stefani seint dat de onderzeeër Tembien die in den iacht van 27 op 28 November ten W ten van Malta op den uitkyk lag drie schepen bemerkte een greiot en twee kleinere die met geringe snelheid naar het Noorden voeren De Itaiiaansche duikboot naderde tot op tweehonderd meter en schoot op het grootst schip een krijiser twee torpedo s af aie het doel bereikten enjeen ontploffing veroorzaakten welktrduideluk aan boord van den onderzeeër gehoord werd De Tembien die ondergedoken was werd gedurende korten tijd door bommen achtervolgd Deze zoo zwakke reactie bewijst hoe bezorgd de Britten waren voor de redding van den getroffen kruiser Met de luisterapparaten van den onderzeeër constateerde men dat men naderhand in plaats van het geluid van drie schroeven slechts dat van twee schepen vernam BALKAN Graaf Csaky naar Belgrado BESPREKING VAN ALGEMEENEN TOESTAND OP pALKAN Men gelooft dat de Kongaarsche minister van Buitenlandsche Zaken graaf Csaky reer iMnnenkort een bezoek zal brengen aan Belgrado Hoewel dit be zoek nog niet offiaeel is aangekondigd en de bladen zich er toe hebl en bepaald te spreken over de spoedige aankomct yan een delegatie Hongaarsche parlementsleden hecht men in ZuidSlavische politieke kringen een bijzondere t eteekenie aan de reis van aaf Csaky Bet bezoek zou den nadruk leggen op de betrekkingen van goede nabuur schap tusschen Belgrado en Boedapest en de gelegenheid bieden voor een bespreking van den algemeenen toestand Of den Balkan m verband met de nieuwe Buropeesciie orde Deze bespreking ib1 te belangwekkender zijn aangezien Hongarije is toegetreden tot het tiriemogendh enpaeH vaa vriendschap tusschen de beidevolkeeea buitenlandsdie politiek van Igarije zoo besIexH Popof is vreedzaam maar dat mag niet doen vergeten dat de oorlog voortduurt en ge voelens van onzekerheid en ongerust held wekt De gel eurtenissen zyn niet van ons afhankelijk en ondanks onzen wil om alles te vermijden wat den vrede zou kunnen i edreigen moet men er aan denken dat het beste middel om m vrede te blijven leven a bereid te zun liet gevaar onder oo en te zien De Sobranje heeft de rede van Popof met algemeen applaus begroet Bij de vergadering waren alleen de gezaiv en van Italië Duit ichland en vertegalwoordigers der U R S S aan wezig BUEENKOMST VAN HET PARLEMENT De met spanning verbeide rede van Popoff over de buitenlandsche politiek van zyn land werd door de leden der Sobranje met bqval ontvangen Na den minister van Buitenlandsche Zaken sprak de muustec van Handel Sagoroff over de voedsolyoorziening van Bulgarije die hij vooral met t oog op de jongste maatregelen der regeering verzdierd noemde De minister van Binnenlandsche Slaken Gabrowski die het debat in liet parle ment ovc het antwoord op de troon rede des biningi sMot wees op het streven der regeennc den Bulgaarschen staat o6k op binnenlandschpolitiek gebied aan de nieuwe stroomingen en denklieeiden van dezen tijd aan te passen en in den geest dor nici e orde te volmaken De Kanjonun daarop het antwoord cq de troonrede in den oorsprookeiyken triut BiNNEHUND GEEN POST MEER UIT AMERIKA Gebrek aan scheepsruimte De Arnerikaansche autoriteiten hebben naar uit New York wordt gemeld bepaald dat van nu af aan alleen nog mailverzendingen naar Engeland Ierland Frankryk Spanje Portugal Gibraltar de Azoren IJsland en de Faroereilanden zun toegestaan De verzending van potlstukken naar de overige landen van Europa is vert oden AU reden voor dezen maatregel wordt opgegeven gebrek aan scheepsruimte en transpórtinoeilijkheden De wederopbouw van Rotterdam PLAN BINNENKORT GEREED ANNEXATIE VAN RANDGEMEENTEN De ontwerper van plannen voor den wederopbouw van Rotterdam ir Witteve i zal weldra met zyn enormen arbeid gereed zijn Nadat de ontwerper een korte rust heeft genoten legt hij Üians de laatste hand aan het gereedmaken van zijn projecten zpodat over enkele weken de pubhcatie verwacht kan worden Het ligt voor de hand dat deze plannen ver uitgaan boven heistel van het verloren gegane zoodat verwacht kan worden dat de gemeenten Schieelam Overschie Schiebroek en Hillegersberg welker annexatie in een verge vorderd stadium verkeert er mede in begrepen zyn Room v r zieken UITSLUITEND OP BEWIJS VAN DISTRIBUTIEDIENST Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt mede dat de viKirloopige regeling voor de verstrekking van room aan iekeii waarpmtrent I Juli j 1 een mededeeling m de pers is gedaan mmiddels is vervallen Voortaan zal room aan zieker uitsluitend tegen een door het d tributiekantoor afgegeven bewys worden verstrekt een soortgelijke regeling dei halve als reeds voor e xtrarantsoe neh van pc str bueerde levensmiddelen voor en bestaat De geneesheren zrn van deze regelirg op de hoogte Zij die meenen voor de verstrekking van room in aanmerking te kewnen dienen zich tof hun geneesheer te wenden door wiens bem ddelirg een bewijs kan woj den verkregen dat dewr de plaat seliike distributiediensten wordt afgegeven Indien een dergeliik bewMi i afge geven kan tegen inl vering daaavan aan den normalen room leverancier de op het bewys vermelde hoeveelheid rootn worden verkregen Het i ereiden van room en het afleveren daarvan aan rieken hctge cn dus slecht tegen overlegging van bedoeld bewys kan geschieden mag uitsluitend geschieden door houders van een zgn kamvergunning die tevens in het bezrt znr van een vergunning tot het Ibereiden en afleveren van room vtvor zieker afeeeeven door de afd zuivelcontróle der Nederlandiche Zuivelcentrale m de betreffende provincie Room voor andere doeleinden kan niet beschikbaar worden gesteld De motorbrandstof WEINIG GASOUE BESCHIKBAAR De secretarissen generaal wa memende hoofden van de departementen van Handel Nyverheid en Scheepvaart ei van Waterstaat deelen het volgende mede Zy die gebruik maken van dieselautomobielen zullen er rekening mede te houden hebben dat slechts by hoog uitzondering gasolie zal kunnen worden toegewezen als motorbrandstof De huidige ga solie situatie maakt het zelfs nöodig er op te rekenen dat binnen afzienbaren tyd slechts zeer wemig gasolie voor het motorwegverkeer verlfnjgbaar zal zyn Belanghebbenden wordt derhalve aangeraden motorrytuigen waarvoor gasolie als motorbrandstof moet worden gebruikt zoo spoedig mogelijk te vervangen door materiaal waarvoor een andere motorbrandstof geschikt is of hun materiaal tot dit doel om te bouwen De benzine situatie maakt het ongewenscht de vervanging te doen geschieden door motorrytuigen waarvoor benzine als motorbrandstof moet worden gebruikt In dit verband wordt de aandacht gevestigd op de mogehjkheid tot het geschikt maken van de betrokken motorrytuigen voor het gebruik en de montage van gasgeneratoren hout kolen en turf generatoren alsmede lichtgasmstallaties De ryksmspecteurS van het verkeer staan ten dienste van belanghebbend t voor het verstrekken van inlichtingen PAKETTEN MET AANGEGEVEN WAARDE NAAK DUITSCHLAND Van 5 December af worden in het verkeer tusschen Nederland en Duitschland paketten met aangegeven waarde toegelaten Het maximum van de aan te even waarde is 1600 mark H TH WIJDE ELD fti verband met mededeelingen in de pers deelt architect H Th Wydeveld mede dat hy niet tot de N S B is toe tiaden Ruwe HM PUROL Ruwe Handen Doo cent Ruwe Lippen Bit Apoih niDroaiai 683 e B en W van Den Kaag vragen crediet TEN HOOGSTE EEN MUXIOEN GULOEN IN VERBAND MET TUOSOMSTANDIGHEDEN B en W van s Gravenhage schryven aan den raad Na het intreden van den oorlog in September 1939 en vooral sinds de oorlogsdagen van Mei 11 beeft de raad herhaaldelyk groote bedragen moeten beschikbaar stellen voor allerlei doeleinden waarop by het vaststellen der gemeentebegrexilingen met was gerekend Men denke aan de enerme scmimen welke achtereenvolgens moesten wolfden gevoteerd vi or de luchtbeschermipg met haar verschillende aspecten V oor de aanschaffing van luchtafweergeschut voor het instellem van een crisisen distributiedienst en yn verspreide kantoren voor uitbreiding van het politiecorps voor hulp aan Rotterdam en Rotterdamsche dakloozen voor wVrkverschsffingen op gr H te schaal en steun aan noodlydende kunstenaars en nog zooveel meer B en W voorzien de mogelijkheid dat ook in de naaste toekomst tal van onveiwaihte uitgaven noodzakelyk zullen blijken en achten het raadza im dan over een ruim crediet te kunnen beschikken zonder eerst een raadsvergadering welke tegenwoordig meestal om de drie weken wordt gehoueien te moeten afwachten In overeenstemming met de by deze aangelegenheid betrokken commissies van bystand meenen zij derhalve in deze buitengewone tydsomstanetigheden viyheid te kunnen vinden om deïi raad een voor zoover ncodig nader te regelen crediet te vragen van ten hoogste een millie en gulden Voorzichtig bü luchtafweer Het komt ste eds opnieuw voor dat dooden en gewonden onder de burgerbevolking te betreuren zyn omdat het voorschrift dat by het schieten van het luchtafweergeschut dekking moet worden gezocht niet wordt opgevolgd De txïvoikmg woidt daarom nogmaals dringend aangemaand ook dan wanneer geen luchtalarrfi gegeven wordt en alleen het afweergeschut schiet tydig dekking te 7n ken en m geen ge ai uit nieuw igiengheid op straat te bujven GARANTIES iS VERBAND MET DEDISTRIBITIEWET De secretaris generaa van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart heeft een commissie ingesteld weike hem van advies dient nzake het vervallen verklaren van garanues geste d m verband met de jitvoering van de Distnbutiewet 1939 Tot voorzitter en leden dezer comïiiss e zijn benoemd dr D L Uvttenboogairt te Heemstede Ud tevensvoorzitter W G aadt van Roggen teDe B t tevens p adt siervangend oor itter Chr Reub JGzn te WassenaarIKJ mrj B W I ickc t le sGraven hage piaatsve angena lid tevenssecretaris LUK OPGEHAALD G stenniddag is uit het Winschoterdiep te Groningen het lyk van den 25 jangen K varnjen B opgehaald De ongelukkige is éenige dagen geleden vermoedel k tengevolge van de duis temis te water geraakt en verdronken Het lyk is naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht SLACHTOFFERS VAN DE DUISTERNIS De duisternis is oor7aak geweest dat ook gisteravond een aantal personen te water geraakte Om 20 minuten over acht geraakte een 68 jarige dame in de Regulier gracht naby de Falck straat te Amsterdam Toen zy op het droge was gebracht waren de levensgeesten geweken Een heer die in den Singel tegenover perceel 18 liep moet in het Binnengasthuis worden opgenomen Een drenkeling d m de Gtldersehe Kade en twee die in de Ouderzyds Achterburgwal waren geraakt werden door voorbygangers ger ei evenals iemand die m den Kloveniersburgwal was terecht gekomen MENGVOEDERBESCHIKKINQ 1939 By beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visschery van 3 December zyn de bevoegdheden welke krachtens de mengvoederbeschikking 1939 door de provinciale voedselcommi ssanssen worden uitgeoefend overgediagen op de landbouwcrisisorganisaties RUIM 2 MILLIOEN AAN CREDIETEN VAN STICHTING ROTTERDAM In de gistermiddag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam heeft de voorzttter mr K P van der Mandtle medegedeeld dat de werkzaamheden welke door de Kamer en met haar samenwerkende instellingen in het belang van de oorlogsslachtoffers worden vemcht in de afgeloopen maand goeden voortgang hebben gemaakt De credieten van de stichting Rotterdam 1940 beloopen thans rond ƒ 20 250 000 verdeeld over 4374 bedryfscredietenen 18 bouwcredieten afgezien van dekosten voor het twuwen van noodwmkels waarvoor rond ƒ 500 000 beschikbaar IS gesteld Spr zeide thans goede hoop te hebben dat de verordening met Intrekking tot de regeling van de oorlogsschade op zeer korten termijn tecemoet kan worden gezien Reeds wordt hard ïewcrkt aan de v io bcreiding van de practische uitvoering SUIKER K C n BON No 16 geldig van 23 ov t ÏTi BOTER EN VET BON No 19 van de hXM 259 gram boter of kJ margarine of 2M gram e S aa 39 Nov t m b ON No 19 van de vetbt gram margarine of IMi boter of 29 gram vet iSü van 39 Nov i m 6 D De bonnen welkr op w nog niet gebruikt zim k nog geldig t m 1 f D ra Sv Bon No 18 van boter en rëSu is nog geldig t m Dee KAAS BON No 49 82 B algemeen disInbutiebsihaJ 1 ons kaas per bon OeièTtS 29 Dec I BON No 24 nog t m I DeccM geldig EIEREN BON No 36 len UpM i eendenel zoo el in 1 m scliaal geldig v dn 2 t m w Bonnen op 8 Dec nog antebniki blqven geldig t m 15 lü BON No 37 nog geldig l B a THEE OF KOmE BON No 1 ons thttiv poBd koffie geldig tst a 29 December VLEESCH BON 19 leeseh 1 eu rltoA been inbegrepen of een rutan vleesehwaren Kon II Wmt viecschwaren rantsoen rlcaiè waren geldig t m 4 Dec wt extra geldigheidsduur tstllht GRUTTERSWAREN BON No 43 238 graai lüd i rijslemeel of rystr bloem 1 M lemeel gemengd meell sfiijri gries of riist pyddingpeedv d dig t m 27 Dec i BON Ne 88 uitslaiteii 259 gr gort of gortmoat si p ten geldig t m 17 Dec BON No 83 IS gnuB kif mout of havervlokken si kiT bio B of aardappelmeelvMtai f gort of gortmout of gnttn geldig t m 27 Dec i BON No 93 IM gram maiM of tarwe of gnesmeel of sit il aardappelmeel of puddingfNëR dat 199 zetmeel beval l Mi t m 27 December BON No 98 100 gram mactiW of vermicelli of spaghetti eUI t m 27 Dec PEULVRUCHTEN BON No 56 j k g pealwi tea vaa 19 Nov t m Vtt LEVERTRAAN Alleen op bon vaa aitc Bil 299 cc per hoofd per weA 2EEP BON No 29 15 gram eenkcilitoiletzec p of 120 gram bai Mi zeep of 209 gram zachte ncf 259 gram leeppoeder of 123 ma ecpvlokken of 2J werkende waschmiddelen i gram vloeibare zeep gcMif 13 Nov t m Dee Deie bon geldt ook voor gwjwasch per 8 K droog w goed BON No 116 30 grim eh n J of een tube scheercrêa pot scheerzeep it eldig Augustus t m 31 D i Op een bon een r xecp mag verkocht r tak tsiietseep van d f amenstelling van J grisi VASTE BRANDSTOFFEN T m 14 December tg voor één eenheid Bons m 95 0 en benkalrt distributie brandstoffen haarden V fJ bons 91 98 1 16 11 12 14 van bonkaart distnN cenrtale verwarming ST boas gemerkt hra een eenheid 2e P T 4 kes één eenheid e 1 Boas 9S 9 19 en U g kaart distributie vaste bfj fea haaiden ksehelr éea eeaheid turf PETROLEUM PETBOLElMZrOFL f VII 2 r petroleum IgelW Nov t m 2 Dec Periode B voor verU halsbondlng geeft rw T koopen van 2 L p T Geldig t m 15 Decem VOOR DE HUISDIEREN BON No 11 voederkajn jhonden van 1 t m r groep I 19 KG i3greep U 19 K G id T A KG idem gn P J idem groep V 4 giwep VI 3 KG ON No 11 voerdei katten van 1 t m K O kattenbr d tK Na 31 December ti Ne II van bedoelde M p geldig en mag d M vordea aanrenomen