Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

iiire£DE BLAD 1 WOEN AG 4 DECEMBER 1940 STADSNIEUWS BLAUW LICHT ypE GANG g we verduitterings in werking OM JI ISTE AF8CHEEMINO i an RUWIELLANTAABNS jb politie vestigt er met nadrul d M rbt op dal met ingang van heden I J wberpte verduisteringsbepalin p rijn getreden waar nlg a el Rd in X Im tiet opent van deuren alleen licht naar buiten mag vallen in binneowerlichtlng van auto blauw m et zijh l de rijwiellainpen zoo lanig i aiA dienen t i zÜn dat sleclv r M Pi aigeschcrmde H 3 C M lang on 0 4 c M bl i bovende helft het licht doorlaat Pi Ijoherming il in orde ook al u de maat van de spleet niet pre L lodten bet materiaal door de gggctie Luchtbeacherming is goedIglMiird in welk geval het aan de ym I L B kenbaar ia 0 poKtie zal op de naleving van nieuwe bepalingen atreng toc t houden Bij overtreding wordt IfMoi verbaal opgemaakt UITBREIDING BEDRIJF VAN DE PRODUCENT Op te richten zuivel hJbriek komt voorloopig Mtn de WachteUtraat TWKE PANDKN AANGEKOCHT Naar w J vernemen heeft de Coöperatieve Prodacentcn Handetovcreenintng te deser stede twee aast haar ttedrUt aan de Wachtel llraat aan den kant van Onder de Beomple i aande panden aangekteht om hierin vnorloopig te vestigen de doer haar op te richten laüperatieve melken xulvelfabriek tat welker stichting thanu definitief li betiloten Voor deze nieuw aan liet t ediijf van 43e Producenl e verbinden atdeeïal uilen de perceelen verbouwd wirdcn De ingebruikstelling van de iul lliibripk wordt in een der eerste auidcii van liol komend jaar verwicbl De ni tigini zal slechts evii tOdelijke lya daar dp perceclcn niet voldoende niiBilr biedcTL om Pr de nieuwe afdccUsi blijvemllln onder te brengen Het is de l docling later èen definite gebouw voor de zuivelfabriek te lUckten doch er ia nog niet tieslist war deze fabriek zal worden gevesti d m üouda dan wel in een der omliïlPndc gemeenten HET WONDER Terwijl een 15 jarige juf gen gister land omstreeks half tien m Het I stWBder verbleef en lijn fiets een half ntje onbeheerd op den Langen Tien fcnweg stond is van dit rywiel de Jlaetrische dynamo ontvreemd Het Mrelje behuoide toe aan den vader wie do moraal van de gcschiede jl is om met Speenhoff te sprbken m de knaap beter in bed dan zoo l in üualons kan vertoeven BttCHT DROEG GELD NIKT AF ba wijnhandelaar heeft bij de politie Hogifte gedaan wegens poging tot juhtal van een flesch wijn en Uit vroeger tüden DB OOCDSCHS COURANT MELODR IS JAAR GELEDEN Dén 30 Nov j l werd het 2 i jari4 bestaan herdacht van het letrgezelfchap van Reeuwijk eo Sluipwijk onder de zinspreuk ter verlichting van t vtrstand en veredelinig van t hart in eene voor die gelegenbeid smaakv il gedecoreerde zaal by den heer J J B Tamse te Reeuwijk Vóór het optreden van den spreker den weleerw heer A H Overman predikant te Sluipwijk en president van dat gezelschap welke eene boeijcnde en sierlijke feestrede hield deed de edelachtbare heer C Brack burgemeester van Reeuwijk den feeslgenuoten eenige mededeelingen van het sedert den jare 1816 destijds bestaande en het daarna in 1840 opgerichte leesgezelschap van welker beide Z E A oprichter en gedurende die jaren lid is geweest De weledele heer doctor P de Wilde met voornoemden heer Ie eenige overgeblevene oprichter van hel thans bestaande leesgezelschap en de later toegetredene heeren J Dz Kruijt J van der Heijden en J J Alblas deden van hunne sympathie voor het leesgezelschap In proza en poëzie onder algemeene toejuiching blijken Tevens werd het groot verlies vermeld dat ons gezelschap trof door hetsterven van den zoo hoog geachtensecretaris den heer H L de Jager die als wferkend lid veel ijver en grootebekwaamheid tijdens de bijeenkomstenaan den dag legde M JAAR GELEDEN In de vergaderingvan den gemeenteraad werd door den voorzitter medegedeeld dat bü Kon besluit goedkeuring is verleend tot heffing van veergeld aan iiet veer op de Kattcnsingelgracht tot 10 September 189 1 en de concessie tot heffing van doorvaartrechten aan het Reeuwijksche Verlaat opnieuw voor 3 jaar verlengd is 15 JAAR GELEDEN Uit Boskoop Hier werd bekend Iioe een wetsvoorstel is ingekomen voor den 17 K M langen spoorweg AlphenBoskoop Waddinxveen Gouda Een aardig gedachte surprise in echten Sinterklaaszin De spoorweg zal er komen mit s de streek 1 000 000 zegge 1 mvllioe p gulden stort De streek nota bene 4 gemeenten Boskoop zegde vroeger 120000 gulden toe doch kan in z n desolaten toestand nu misschien geen cent missen Neen t grootste belang is met voorhet streekje met Boskoop er in dochZuidHolland en Noord Holland inclusief Amstehjam Rotterdam Leiden Gouda Jeder zie de spoorweg aart eivmerke de fout in het Zttidhollandsche net leder regceringslid probeerc eer s per spoor van Gouda naar Leiden of vaa Rotterdam naar Alphen te komen Het Inatsle woord in de7e is nu niet aan eene gemeente met 7000 zielen lii Th aan dé provincie Zuid Holiand Het wetsontwerp is hier heej cynisch nntvangen District inspectie vee artsenü kundige dienst Met ingang van 1 Januari as treedt een besluit van den secretaris generaal van het departenrrent van Landbou v en Visscherij en van den waarnem filcn secretarisgeneraal van het departement van Sociale Zaken betreffende het vaststellen v n de districten ambtsgebieden van de inspecteursHlistrictshoofden vap tien vecartsenijkundigen dienst tevMB in specteuis van de vólksgczondhefd belast met het toezicht op dé handhaving van d l epalingen van de vleeschkeuringswet Gouda en Omgeving l ehoorcii tothet district ZuidHolland WestelijkUtrechtr d tomval de provincie Zuid Holland m uitzondering van heteiland Goeree en Overjlakkee benevens de Utrechtschc gemeentenBfSirachop Harmeien Hoertkoop Jaarsveld Kamerik Linschoten Lgpik Montfoort Polsbroek Snelrewaard Vreeswijk WilligeLangferak Williskop IJaselstein en Zegveld eii deGeWersche gemeenten Herwijnen enVuren w AT AAR ANNEER Schouwburg BioMOOi W aar nooit getrouwd met Kathe yon Nagv Lucie Englisch Pu il Kemp en Georg Alexander Aanvang 7 15 uur 4 D f 7 30 uur Ned Oe f Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Dec 8 nur Daniël Cursus EHBO Dec 4J uur Daniël Siflt Nicolaasfees t voor SSO kinderen uitgaandevan de Vereeniging Arm r zorg S Dec 7 uur Vrije Evangellache Cj meente Bijbellezing en bidstond S Dec 10 l Se 3 38 en 7 3 unr Knnaltnln Filmvoorstellingen De Apo Kajanfilm 7 De Ï SO uur Reunie Tweede voordracht leergang d H Cramer voorVolksuniversiteit i Dee 18 1 M 3 30 en 7 uur KUi min Filmvoorstellingen De diepen Amundsen s film naar de Noopool Dec 3 unr Kunstmin Sint Nicolaasfeest voor ae kindej en der leden vde sociëteit Ons Genoegen S Dec 11 uur Kunslmin Verkool door notaris J van BCranenburg v 18 Dec 7 uur Vredei t Prijsspelen om wild voor leden cr sociëteit 11 Dec 11 uur De Zahn Verkooping door waarnemend notaris i H Krofn te Amsterdam en notaris J van Kranenburg inzet Dce 8 uur Daniël DamescursuaE H B O Dec 3 uur Stadhuis Vergaderingvan den gemeenteraad 12 Dec 7 unr Ons Genoegen Bridgedrive voor leden der sociëteit 14 Dec 2 38 uur Reunie Derde en laat$te voordracht leergang ds H Cramer voor Volksuniversiteit 16 Dee 11 nur De Zalm Verkoopmg door notaris J van Kranenburg iS Dec 11 uur De Zalm Verkooping door waarnemend notaris J H Krom te Amsterdam en rtotaris J van Kranenburg J8 Dec 2 38 uur Blauw Kruis Kerstbueenkomfet Ned Chr Vrouwenbond 18 Dec 7 30 or Nieuwe Schouwburg Concert V A RA Dansorkesl The Ramblers onder leiding va Theo Uden Ma sman 18 Dec 8 uur Daniël Cursus E H BÖ 21 Dec 2 uur Kunstmin Tweede Nutsbijcijlêomat wedstrijd in he s n gymnastiek onder Icidin g v n deniheer P J Köbben te sHertogcn bosch 23 Dec llt uur Stadhuis Vergadering van dep geme nt aad 26 Dec 3 itur Kunstmin Concert Goud iche OrkestVereeniging onder leiding van Gijsii NieiiWlarid Jr j APM HEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten ApothiHk E Grednel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hcndriks tralat 15 Relchtbank te Rotterdam VOORWAARDELIJKE STRAFINZAKE INBRAKEN BU BE I ARBEIDSBEl RS I Rcchshiank ie Rotterdam vcriK rcfeetóe gisteren den 23 jargen vaitn ïjfezel J V B uit Gouda gcdetineeri wcgtns diefstal met br£ ak in het gebouw van de Artwidsbeurs en Maa schappelijk Hulpbetoon alhier twe maal gepleegd tot een jaar gevang ni5sl rat met aftrek van een voorarrei t van 4 maanden voorwaardelijk met ten proeftijd van 1 jaar De varensgezel zal zich moeten laten opnemen in de Landkolonie van het Lige des Heils te Luntercn De eisch bij de behandeling van deze zaak begin October luidde een jaar en drie maanden met aftrek door te brengen in een bijzondere strafgevangenis De verdediger had een voorwaardelijke straf en opneming in een landkolonie gevraagd welke de reditljank die in to er de uitspraak had aangehouden vóór het uitbrengen van een reclaisecringsrapport th n uitgesproken heeft RA N T H NO TE LANGE RIIGEWPIDET TIen maande lageen bewaoct iMhI In hel dorp Lnnge Ruige Weide brak in den nacht van 14 Apnl i onlier verdachte omstandigheden Ijrand uit in de woning an den 37 arigen ehuuffeiir W K aan het Hoógeind aldaar De bewoner stond gistermiddag tiv recht onder verdenking opzettelijk brand te hebtwn gesticht in zOn huis waardoor niet alle n gevaar zou 4 ontstaan voor zijn ytvü$m en drie jonge kinderen doch tevens vour 4 Inwoners van een Ijelendend huiii De hoofdinspecteur van polili J Vs Tas van den Technischen Opsporingsdienst te Rotterdam had den volgenden dag in K s woning drie afzonderlijke vuurhaarden aangetroffen n l in voorkamer in achterkamer en in een zijkamer In eerstgenoemd crtrck waren geheel en deels verbrande kleediniïstukken van verdachte en diens vrouw aangetroffen vohn een geopende kast Waaruit linnengoed was gevallen dal eveneens was verbrand Jn de achterkamer waar e en iMiffet dienst de als linnenkast was eveneens op slordige wijze linnengoed uit de geopende deur op den grond gekomen wair dit had gebrand terwijl in een zijslaapkamereen boÉde dekens gruotëndeeb verbrsM Verd Vertelde dat hö dien avond met iijn vrouw naar de kerk was geweest daarna een familielid had bezocht waar koffie was gedronken waarna l eiden circa 10 uur in de woning waren gekomen In de voorkamer beneden had verd zijn jas en vest over een stoel gehangen n zijn vnuw 4iaar japoni Daarop waren zij naar b iven gegaan om t slapen Daar rustten ook de drie kinderen waaryan het jongste thans cifca 16 maanden telt Tuen om 1 uur ongeveer het jong ste kind begon te huilen werd de vrouw wakker en tegelijk had zij brandlucht geroken Zij wekte hf ar man die naar héneden was gehold waarop zij was gevolgd De voorkamer stond in brand Zij klopten de iHiren Hepen naar verdaclite i luders ii de directe nabijheid en holden daarna terufr om de kinderen in veiligheid te brengen VerS ontkende iets vSn den brand af te weten Hij ziside overtuigd te zijn dat een kwaadwiltiiie die door een raam was binnengekiommen hem dit had geleverd Hij gaf toe zijn brandverzekeringkort geleden van MOO op i 3000 tehebben gebracht en tevens geld verloren te hebben by den k ia handël Hijhad ook de laat te partij kaai met verlies nioe en Verkoflpen zoomede zunauto Niettemin bezat hij nog ruimf 21 0 aldus zijn bewering We had hijschulden doch niemand behoefde teWfïten hoeveel Hij betaalde ie vanrijn vroeger verdiend geld Hoofdinspecteur Ta weersprak dater sprake i s dat iemand door t raamna ir b rr en kon zijn geklommen end n brand e ticht Behalve dat Hetgordijn ViiriTJfiet l ewtt ste raam nietten ve choven was had getu iiie geen nkfl spi or van inklimnung kunnenvaarnem en i Ook ge n petroleum noch benrtne l ad getuige in verdach+e s woning gevonden De brand m oest zijn gesticht met een lucifer De opieti werd duidelijk doordat er drie vuurhaarden waren Verd beklaagde iseii dat de politiehem h ieedigd had door hehi aan te A 1 i ndslichter I Dat zal de officier straks Uit iiet verjfere verljoor st pp n wy aan d t verdl op e n vraag WiC het dan wel Iton hebben gedaaft vroeger aan oen gemeenteveld fe üchtcfr D C Aan Manen had ge ïgd dal h g iMvi broeder K verdacht die hem vr eg r al eens geld zou hebhen ont s Si n Uit het verhoor van den gemetntJveldwachter kwam aan het licht dat deze eerit do r den broeder later doof verdachie i vader wai géru pen De laatste had hem met de auto paar zijn zoon s huis gebracht Toen de politieman de mogelijkheid v n verdacbte a schuld had geopperd had de vader geantwut rd Ik weet niet of hijhet gedMn heeft maar als dat i o ts dan moet h y er maiar an Nog vi rklaarde ho tdinspecteur Ta dat de geheel of ten deele verbi and kleeditng er meer op wees dat het gewone werkplunje van verd waa daneen nel eostuum om ter kerke te gaan De kleédii g der vrouw waa grootendeels vcprkoold Binirman J dè Jong was door verd en zijn vrouw gewekt Verd zou ge Kd hebben toen hy direct met tijuj n liegun dat hQ even mne A ehten omdat dl spuit lou hHirnen Daar verd had beweerd een rjilt t hebben Ingeslaten ont den hevi i rurk af ta v ren werd ook de buijrman daarnaar nd r ra8gd Gft had echter niet gezien dat verd de rvtit stuk sloeg ter vijjl verd beweerde dl t hu er bij had geataaii fMt naar aanleiding omdat hoofdinsped suri Tas hier en daar een bloeiicpiH r bad gevonden lerivijl varaachte s hand bleek gewond Niet uilgcwi n werd of verd de ruil voor of na den brand had verbrii wld Toen de politie kwam werd verclachW vrouw bij haar schoormiidefs aangetroffen waar rmk verjtSchle s geldkistje waarin de brandpoii wai gcborgtn wa ondergetn acht Ook gold tgdens het vertwor als bezwur nde omstandigheid dat het jongste kln4 dat aanvankelijk beneden sliep tijdehs den brand bij de uuders boven ter ruste waa gelegd Zoowel verd ala zün vrouw zeide dat dit niets bijzonden wa Het kind sliep reeiia meer dan acht dagen bciven Het OM was van meaning dat uit hei verhoqr der etui gen de schuld van verdachte gabteken al imtkent deze aÜes Onwaarschijnlgk is dat iemand anders den brand heeft gesticht Er zijn geen sporen van inklimming geconstateerd terwyl de voor an achterdeur gesloten waren Tóen verd zijn buren rtep dat er brand was zou hij gekleed zijn geweaat en alleen zijn vrouw in nachtgewaad Ook dat verd in finanaeele moeilijkheden verkeerde achtte het OM bewezen terwi I het verhoogen der brandassuruitie ernstig te denker geeft Verd had vael geld met zijn kaaslkandcl verloren en op het moment van d n brand waren er hoofHtens 4 kaïen tn huis Gevraagd werden wegens opiettïlijke brandstichting lOi ma iden gewngenisstraf De raadsman mr E P I Dykcr nncende dat h t wettig en overtuigend bewü in deze Absoluut niet is eleverd en concludeerde tot vrijspraak Uitspraak vet 14 dagen COMMISSIE VAN TOEïicirr STEDELIJKE 3 WEMINRI H n NG De omnliüi van toezniit ip d Stïdeliik Zwtminrichting iieeft alshaar v onit r gekoieij mr S H Sintt i als haar ieci tans de heer J DercitiMn Hs n SPORT IJFA IeRPOLO WLVTEKtOMPE nTir WEMKRINa GiS Tav rJ r c i ir r o id voor de w Ri rcun p tiiie van den zwi mkr na Gouda gespeeld ie wed ïtrrl Ur G iuA Bn k iop 1 PUATSELUK NIEUWS Alleen a I gn VERBETrRINC V ARWECi OlDE RUüf BRAASifEMERMEKR Te ntcigcniag pcmelen aangeweien D ecreuns genemal ar het Jepartemcnt van Watorstaai httfl nepaald dat ten behnevo van de verbetenr g van den vaarweg Oude KuneBramssemtr metr met hyltomende werKen onder de gcme nitn Alphen a d Run n Wtmbrugge ten behaevc van de ver Ijctering van den vaarwvï raülèriam RotterUani tgedeeite üiïuda Rmgvaüt van dfj H iir emmenn rpoldeT ten algem enen nlittc en ter name vaft ije provincie Z iiilHoiland zuiifn ordën ontingènd de perce lén aangeduid op de grondtee eriingen welke sngevtiige onikel 12 de ontesgcningsw et er ê retar cn dor gem eRtcn Alphen a d Rijn en Woubrasge ter nzag hebben gelegen Bterifan lMtcht VLBÉSCHVERMIUIKIN NOVEMBIR In November ztjn t r keuring aangeboden 10 koeiei 36 varkens 1 schaap en 163 kg ingevoerd vlee h In dè noodsïacKtptaatsen zijn goedgekeurd I koeien en 1 varken en afg eurd 1 fcne Aan ketirtoon is ontvingen IOT4 Gestorven zun in dif maand 18 varkow 2 kfivcren en I geit laidM M Mi De 0oudsche Courant U dl de tmM vÊMUm irt ving wordt eiken avond bij vele duizenden abmné a bezorgd in ÖOÜDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambachu Berkenwoude Badegraven Boalioop Driebrugge Gouderak Haaatrccht Hakendonx Moemapelle Moordrecht Niojwerkai a d Ussei Ouder kark a d Wtoel Ovdewater PoUbroek Reeuwijk Schoonhoven Slolwfik Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRUS 1 9 gewone regeU l OS Ike reccl meer I 0 10 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekatpagma 1 3 regeU l JS eüie regel me 0 40 Bil ovareenkonut gereduceerde priixen volgend speciaaltarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiënl alléén dea Zaterdags 1 3 regels 0 85 elke regel meer 0 10 maximum grootte S regels Uilaluitend bi vooniitbeulinii Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentién in te enden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2l4S en bit de piaats Uike aiwnleit OL DBRLING IfED RERV KERK Als ouderling der Ned Mefv Kerl alhier n in de plaats van den héér P vari Dam gekozen de heer C van den Oev r SNOEIEN VALT NIET ONDER KArVERB m Nog steeds Kblykt het dat er mwver tanden bestaan over de toepassjng vanhet lg neen ka verbod Men v erkipertinde mejening dat ook voor t snóeiienvan iKjomen veïguünmg rtoodig ia Zuiks niet het gevaJT et kappen vanlakken van boiimtjr n itruikcn i on der vergunning toegestaan DCRTIG SCiEPEN IN BE BAVEN In ye afgelooprn maaiv hebbt Mi jichepen vuorttanielijk geladen met vêevijedf raftikeleti van de gemeentehaven j ei rtjik gcïi aakt Aan haveng id i onivangwn P M Vh ê gb ug op het haver erreifl Oraehi jp 83 6 l WECKLOOSBEID STERK HEDAALD I it venraming met 78 verminderd In de neehtebegtvutipt voorIt48 ijln betoBcrUltc wi i ing 4 mgehraehi V De kosten van erkverMhaffing ca steunvoriccnint ti geliraekl van j 32 888 up 15 888 bet rijkssulKiidie ia deie kosten Van i t4 464U op ƒ 7 45ftllt LOOP DER BEVOLKING Ingekomen F G van der Meulen van AjRsterdam Spaarndammeiriijk 17 in J Vermeulen van Rfeeuwijk SteinK52 A Oom van Woerden HoogeWoerd l Ver okken j EwuWt naar t tredit Mgr v id Wetering ï at 47bi t Gottderak C nXE€tE WINTWMIirLP De ontleetc vóör de Wuxerhulp Nederland tH efl i8 opgebrarhi 44aa trecht DR HAKKENBERG LS PRESIDENT KERKVOOGD GEKOZEN Tot president kerkvoogd der Nei H rv Kerk alhier ts herbenotmd de hi r F J Hakkenberg arts OPBRRNÓ8T WINTRBBt LPCOLLECTR De coUeCte vtiOr 1e Wtnteibiilp heelt te dezer iflaatae f 1 I M m te Vlist ƒ 10 23 ontébracht m t l ep W vooriiy en ons 9 0 t FEUILLETON I Nadruk verlwden NOODLANDING IN Dh WOESTIJN Rangen s lichaam hing half buiten kawd Wd greep den arm var den piloot r voelde lijn pols C lulcliig hij leeft zei M met tucht van verlichting Bet donkere geweU an den heibel de zich t licht De kale rotspuntai maakten zich los uit de duistere nhiflling van den nacht en leken ala f een chijnwerper te worden l e ald o aor Plord opende z jn oocen en htj aijn pijnlijke ledematen o l herinnerde hij lich yn nachtelijk wituur Naast hem als een bal in elkaar old lijn knie n hoog opgetrolücen JNI Hang Gadktt 2ajn mood tand open en een zacht aamirk l e i dat by r voorkMpic tia weinig i8r weidde iiBt de Mreede werkeUik et IraaM dm iwoft yeenige zeil m i hem aiük r aclNKldea Hallo Hans vlug uit de veeren mijn jongen Guckef knipperde slaperig met zijn oogen en bromde als ee hongerige wolf Uit de veeren zeg je Man ikvoel me als geradbraakt Een kopthee op bed kan er vanmorgen zekerniet op overschieten Ee onderdrukt gekreun van de plaats van den piloot deed hen het gcr sprek afbreken Floyd klauterde naar hem toe Morgen Hangenf Nog steeds pijn Ik hoop dat u tenminste hebf kunnenslapen Het ging antwt rdde de pilootmet een flauwlnchie terwijl hij zichoprichtte op zijn eimproviseerde leger ede welke tx beide passagiersmet behulp van eenige wollen dekensin orde hadden genlaakt nadat hethun niet zónder groote moeite was gelukt het vliegtuig weer in een ietwatbehoorlijker stand te brengeq En hoe staat het met de pijn Hangen betastte voorzidttig zijn voorhoofd dat ieta lioven het rechteroog een flinken buil vertoonde Ik heib leen gevoel rf een reuzenvliegmachine in mijn hoofd rondtolten mijn linker arm schijnt wat geImcusd te zijn Ik moet u nog wel bedanken dat u Onzin I Dat waa Immers vanxelfsprekend Laten wij nu liever maareena beranH laaen wal ons te doen tMit Denkt u dat uw aracfaiea reikend zullen zijii om de machine weer vlot te krijgen Qucker die intusschen zijn plaats had verlaten en om het vliegtuig was hoengeloopen stak zijn hoofd over den rand r Dat zal ons weinig baten iie antwdordde hij de vraag van den professof Ik vrees dat we met een gebroken propeller niet heel ver zuUen kcimen Mooi riep Floyd ontsteld watnu Er zijn twee mogelijkheden meende Gucker zakelijk nadat hij debrand in een sigaret had gestoken Of wc binden het noodzakelijkste op onzen rug en probeeren te voethet Gainermeer te bereiken 6f wywachten hier tot ze ons kotnen halen Ik persoonlijk voel meer voor het laatste Hangen was achter Flbjrd x i de machine geklommen Nu liepen zij alle drie er om heen om de schrede in oogenschouw te nemen De piloot brak een stuk van de versplinterde propeller dat er los bij hing af en wierp het met een zucht op den grond Ik heb u in een genóegliike situatie gebracht Hét zou mij een Uefding waard zijn geweeet ala ik dUontdekking maar voor niiizelf had gehoudenl U verlet dat ik Iwt was dia utot deze nachtelijke vlucht overhaalda Het aaotordeteet is Moitotte niet uw schuld Bovendien lijkt het mijevch nuttelooe als ticlachclijk um onshier over de schuldvraag hel hoofd Iebreken Hoe groot is de afstand naar het Gainermeer Gucker hqialde de landkaart welke een paar scheiiren had opgeloopen uit de machine en ilpreidde haar zorgvuldig in het zand uit Met zijn wijsvinger tipte hijdop een bepaalde plaats Dit zal ongeveer het punt zijn waar wij cms op het oogenbUk bevinden En dat hier is het Gainerrneer De afstand l edraagt dus ongeveer honderd mijlen Dat wil dus zegg dat wij ons op een marsch van tenministè vijf dagen zoudenMnoeten voorbereiden Ten eMiefnale onmo Rlijkt constateerde Floyd Wij mogetji nietvergeten dat wij veel te wiynig levensmiddchrn en vó6r alles geen yat r hebben Gucker wierti dè rest van zijn sigaret weg Dan blijven wij hier kunnen er op rekenen dat r reed morgen misschien zeUs al wel vandaag naar ons zal worden gczocl t SteUig verzekerde Hangea Ifaar u vergeet dat niemand hat lal durven riskeeren in dezen saadktiil t landna Dar ia ook niat noodigl Men kanar gevoegeliik mae volstaan ons vanhet nnfwtii water en waf leven le meer een paar mensc en tegemoet te sturen Floyd lachte spottend Niet aiecht Maar hoe wit je del ci ianning van het vliegtuig van Iewenachen in kehnis stellen Wij bezitten helaas geen ri dio Gucker krabde zich verlegen op het hoofd maar Hangen slaagde fr wel dra in zijn Iteide pfissagiera gerust te stéllCn k Hebt u dpir maar geen zdrg over Wij piloten ièioen in dergelijke noodgevallen inet onze armen Daardoor kunnen wij ons beet foed verstaanbaar maken Mooi zoo lei Floyd kennelijkofTgeluchi Dan blijft ons dus voorloopig niet veel anders Ie doen danrustig af te wachten Laten wij tatusschen maar eens zien wat wij aanproviaivl bij ons hebben Hei resulUat van deze inventarisatie wa met bepaald moedgevend maar wtnneér ij zich mMt een paar tabletten chocolade wat biscuits en eenige bananen levreds stelden zouden t ij wél tot den volgenden dag ktmnen rond komen Tot hun groot verrassing vonden zü o nog een flescit wlihdcy en van sigaretten en tabdc wM B zü voorkwiM veldö mai voortien dank tij jttOrouw Harder die haar Vrien4 twee fhwté doozen had toegestopt n ur tien wn de zon boven den rand van het getcrgté gfttcgsa ea zij wierp Kaar verzengende stralen ia het da De drie nrannen legden hun vlieg kleeding af Wij ebb n tenminste een schaduwrijk dak boven ons hoofd troostte OacltKr terwijl hij op de geweldige draagvlakken van het vliegtuig wees Het dunkt mij het verstandigst dal wij ons evenals de kippen in het zand ingraven en den tijd met slapen verdrijWn Floyd wilde juist een toestelnmend antwoord geven toen hij plolïermg ineen dook en opgewonden G jcker s arm gt ei Toevallig wa zijn blik lang den Noordelijken rotrAand gegleden ea daarbij had hij iet s zeldtaam mejrkwaardigs ontdekt Kijk daar eens naar Iwven Hamit Prej ies langs den voorkant van het draagvlak ongeveer vijftig meter onder den k am Zie je daar niets Ijict duurde niet Iniig of ook Gucker l emerkte de witte gedaante die zich daarlKiven tusschen de rotsen bewoog en duidelijk tegen den donkeren rotswand afstak Hangen haaUle een verrekijker uÜ den cockpit en richtte Jiem op de ia deze omgeving wd zeer ongewone versckijniiig Hel is etn man met een toga vionnig wit kleed Hij schijnt ona geen monwM uit hitt aog e verliezen Hier k u maar eenf professor Wordt i eri oi d4