Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

W ED BLAD WOENSPx G 4 DECEMBER i u 5 00 C clus ENTB GEMEENTE VELDWACHTER VIBST ZS JARIG HOWKUIKIWEEST Warme bolde nn raadsleden en jemeente ambtenaren Hoewel hu het voor de buitenwereld geheim had gehouden wa het toch bg bet Gemeentebestuur bekend dat onze achte gemeente veldwachter de heer P Smits op den 3en December zijn J5 jaringe echtvereeniging zou herdenken Op mittatiel van den burgemeester is eveneens m alle stilte bu de raadsleden en gemeente ambtenaren onwel van Haastrecht als van Vlist een Iijst ter teekenmg aangeboden ten emde op den gedenkdag het echlrwar Smit een blijvend aandenken aan te bieden SponUan werd door allen aan dm oproep van den burgemeester vo daan en gistirmiddag virvoegden nrh ten huize van het jubileerende echtpaar de coUcK s van B en W dn Haast iccht en Vlist benevens de secrclarik en dv gemeente ont vanycr terwijl mede in het gezelschap was mevrouw baronesse Van Hemcrt tot Dmgshof de pchtgenoote van den burgimfost r De burgemeester richtte 7ecr v aai deereilde oorden tot den heer Smits wiens werk als pohtieman hu prees en even crr tot jin vrouw diP eer voorbeeldige echtgcnoote is Hjj hoopte dat de schaduw welke over het gczm bangt ilwaar de oudste zoon nog steeds met t den oorlog is teruggekeerd poe rg zal veriviiincn Met groote vreugeie heeft het gezin dezen dag een telegram vat gelukwenschen via hei Roodf Kruis ontv uigcn Dit blyk v in rog in ven zijn is althans een groote gerustste llmg Namers de Raadsleden en alle gemeente ambtenaren bood de burge meester een praehtige cassette tafelzilver Tin Il het op dil oogcnhlil nog in afbeelding aangezien met op tiid geleverd kon worden De heer Smit dankte met eeni hartelijke veoorden allen die hem ditbink van waardeering hadden gischonken Moercapelle POSTAUTO TE WATER GERFDEN Chauffeur door duLstemis misleid Dinsdijgmorgen vroeg reed de post auto van Moercapelle in de richting GK uda Over de kanaalbrug draait de weg mtt een flauwe boent naar rechts De ehauffi ur w is hier nat op bcoacht en door de duisternis misleid reed hi rechtuit ei kwam in de naast den weg liggende sloot terecht v aarin de wa gen zijde mgs kwnm te liggen Met bt hulp van een kraanwagcn is de wagen gelicht De be tuurder hekw Tm eeripe verwondi gen en ontvellingen aan ziin linktraim Hij kon door het bovonlg gende portier de wagen verlaten l3e materieele sti adc was gering LICHTWACHT In de i gtmcen is een Tste ie wacht aangesteld bestaande uil eiï hee ren W Wijma C Verbrugge L Ajroo tcnboer en A Koolmees BURGERLMKE STAND Geboren Johan zn van M de Knegt en J Breedijk Maartje d van J Her tog en P Ardon Trtjntje d van A M Hertog en A Breed k Gehuwd Peter van Eik 28 jaar te Gameren en Elisabeth Jansje Hogebrug 28 jaar B GEZELLIGE OMGEVING Alhier is aanbesteed de verbouwing van het arrestantenlokaal dat tevens gebruikt zal worden voor wachtlokaal voor de luchtwaeht COLLECTE WINTERHULP De collecte voor de Winterhulp Ne derland heeft opgebracht ruim ƒ 27 Ouderkerk a d IJttel TWFC SPUITEN RUKTEN UIT Maar de brand v s niet te vinden Dinsdagmorgen werd het personeel van de motorspuit m wijk A gewaar schuwel dat brand was uitgebroken aan den Groenendijk Onmiddelli k rukte dé spuit uit maar hoe het ook tuuixle het personeel kon aan den ge heclen dijk geen brand ontdekken Intubschen aniveerde ook eJe auto motoispuit van het dorp Nt informatie bU ek dat inderdaad bij den heer J Heuvelman een schoolsteen brand had gewoed die echter nog voor de spuiten ter plaatse waren floor den heer W Krouwel kon worden gcbluscht Zon der dienst gedian te hebben kon daary op het heelo tnateriaal van de gemeen Ie weer inrvrldlifn Ook vele bewoners die de spi H fchtcrna gespoed waran trokken w ttrHuiswaarts MOIFNPLAATS Ï ÉfeoT H EGGEKNEPFN i Veranderingen in lerrelnbeeld De e week heeft een groote kraan met kniiper van de fa A J van Haaf ten een begin gemaakt met het ver wijde en van de kade welke het ter inn van de vroegere sieenfabiiek De M lenplaTls omspant Het terrein zelf IS reeds nagenoeg geheel m workvcr fhaff ng afprgraven Ook de tegen ov r de buui schap De Zi de plaats hebbende opspuititigsw erken vinden nog gestadig doorgang Het gtoote ter rein dat bier iryetfuiekomst zal ont staan begint i m allengs duidelijkei af te teckcnci eRUwijk LOOP IDFR BEVOI KING Il t ek ir er AA de Riddep u t DerHaai in s Giavenbroekscheweg F 2fl ttp CJar uit Hoorn in Plat ewegH217 P V d Meer uit Gouda in D 46 G M MoU u t Vlaaidmgen in WethVinteweg HIV K J Schulz uit De fti Raadhuisweg i 66 t Vertrokken J de Groot naar Niime gen Van Rozendaalstraat 48 p M Me l naar Vlaardingen Aert Nes traat G J emeu en raar Bergam BTcht Bovenberg D 90 N J Verleun naar Boskoop Reijcrskoop 341 G A Kromwijk naar Bodegraven Wvland 21 C F V Zuj en nrar Haas lïeht i B de Vos naar Waddinxveen Bloemendral 58 G J Overbeek naar Boskoop Tuins raat 89 C Schlmg mann naar Twello Kruisdwarsweg K28H BURGERLIJKE STAND Geboren Anthonie zn van C Hoogendoorn en M Havenaar Engbcrt J zn van J de Jong en D v d Star Getrouwd L J Verkaik 23 jr en L Akerboom 19 jr NIET GOED VERDUISTERD Tegen een viertal inwoners dezer ge meente ia proces verbaal opgemaakt terzake overtreding van de verduiste ringsvoorschriften Uit hun woningen of schuren straalde licht uit RHWIELDIEF GEPAKT Een karretje weggenomai en een gehuurd Ten nadecle van den heer J v d St wonende aan de Reede alhier werd een rijwiel dat onbeheerd voor een cafe aan de Reeuwykschebrug stond ontvreemd De verdenking viel op een bezoeker een zekere uit Bejdegra ven die eveneens in het cafe was geweest Aangifte bij de politie volgde hetgeen tot resultaat heeft gehad dat de dief die inderdaad de vermeende H bleek te zijn elders werji gearresteerd Het rijwiel was reeds in Gouda verkocht en kon aldaar worden achter haald Eenige weken geleden had de njwieldief by een rywielhandelaar hier ter plaatse een fiets gehuurd en met teruggebracht Dit rijwiel had hij weer verkocht aan een anderen rij wielhandelaar bier ter plaatse Ook m andere plaatsen had de man zich schul dig gemaakt aan rywieldiefstallen GEEN VOERTUIGEN ONVERLICHT LATEN STAAN Bij de politie hier ter plaatse ijn klachten mgeki fnen over onverhchte voertuigeB of auto s die men des avonds ot des nachts langs den weg laat staan Vooral bu de verduistering beteekenen deze obstakefs een ernstig gev aar Voor hetA erkecr De pohtie zal hierop streng t zien en m voorkomen de gevallen onmiddellyk proces ver baal opmaken Schoonhoven BURGERLIJKE STAND Geboren Pieter Jacobus z van R J J van Kesteren en A H v d Zwarrd TUDELIJK DIkIiCTEUR VLEESCHKEURINGSDIENST De heer J M Scheygrond dieren arts alhier is benoemd tot tijdeli k directeur van efbn Vleeschkeurings ïienst LEERAAR LICHAMFJ IJKE OEFENINGEN B en W hebben verzocht den b er G N Rinkel leeraar M O gymnas tiek alhier te benoemen tot leeraai voor het vak lichamelijke oefenmgen aan de Willem de Zwijgerschool Aan het bestuur dei Chr ULO school is hetzelfde verzocht Het ligt in de b doeling om genoemd vak aan de Ko mngin Emmaschool door eigen peito neel te laten geven ANDERE SCHOOLUREN De schooUuden voor de school voor Christelijk Volksonderwijs zijn met ingang van Maandag j I als volgt vast gesteld Maandag t m Vrijdag elk n dag van 10 uur 12 30 uur en des mid dags van 2 uur tot 4 30 uur met be houd van het speelkwaï tier Stolwük KOSTER NED HPRV KERK BENOEMD Met ingang van 1 Januari a s is tot koster der Ned Herv kerk benoemd de heer C Buitelaar MELK WEER DUURDER Wedejom is de melkpiijs met 1 cent verhoogii en nu gebiacht op 15 cent per iJTer VOOR WINTERHULP ƒ 238 GECOLLECTEERD De opbrengst van de Wmteihulp collecte bedraagt in deze gemeente ƒ 238 72 Waddinxveen UIT DE GESCHIEDENIS AN WADDINXVEEN Belangvt ehkend boekje van den heer P van Balen Bij dp drukkerij Veldwijk alhier la verscieiMi een boekje Uit de ge schicdenis an Waddinxveen van de hand van den heer P van Balen secretaris van den Oudheidkundigen Knng te ouda Het bocKske is iotjls P A TroeJst in een voorwoord z gt Wet resultaat v dn vele uren snutfclm en ordenen ii het oude aichief vafl Wad dinxvecrpdoor den heer Van Baien aan wien de feurgemeestci een warm wsord van dank en waardeenng brengt voeir den belangcloozcn arbeiA wSannecfe hij zeer velen aan zieh hiSt verp ichl Waddinxveen is een oiide gemtenie die in de waaifde eeu haar oorsprong vond en zij heeft een fcelaijsw cKende geschiedenis die de heer Van Balen met djze uitgave voor het nageslacht San de vergetelheid heeft onttrokken i Hij vertelt van oorsprong en land onlgmning van het ontstaan van he eigenlijke dorp na 1340 van de kerk de brug en het verlaat van de veeji plassen en de industrie van eon Fran schen tiid en hij gaat de historie de ontwikkeling en den groei van Wid dinxvecn na tot den huidjgen dag waar bet als een moderne plat tlands plaats een gunstige pasilit inneemt aan het wat en sinds eenige jaren aan geslotetk atf hef spoorweg Hjlwegen De Beer Van Ba en heeft mei ziin drbei fta ldinxveen een goeden o enat bewojfcn ei deze gemeente een interes ante gescTkdenisbe chnjvmg bezorgd die alle belangrijke bijzonderheoen van vroeger en tu verzameld naar autnen tieke gegevens beval Veel daarvan was tot dl sver weinig of bekend en aai om is bet bOLKje waarin aardige uto s van ver eden en heden zijn op y n Ti n als historische bron voor Waidinxveen van belang en waard in ruimen kring gelezen te worden Woerden BEZWAREN TEGEN UITBREIDINGSPLAN Behandeling voor Ged Staten Ged Stalen van Zuid Holland nel3 ben gisteren bezwaren behandeld van esnige ingezetenen van Woerden t gen het besluit van den raad de cr gemeente van 10 November 1939 waarbu een uitbreidingsplan is vastgesteld De heer C J Hendricks directeur der N V steenfabriek Bulwyck zette mtcen dat de gemeente meent dat er geen industrieterrein genoeg ü Maar door spf kers industrieterrein n beslag te nemen komt er geen industrieterrein bij Daarbu komt dat Je grond bestemd was voor arbeiderswoning bouw annex aan het bedryf Ir Verhagen betoogde namens de gemeente dat de woningbouw voor be doelde fabriek door de gemeente niet wordt tegengewerkt Het daarvoor ge projecteerde tciiein was center te uit gebreid De beslissing van Gedeputeerden volgt later Zevenhuizen RUKSPOSTSPAARBANK In iNov ember werd bu de Rijkspost spaarbank inge egd f 635 en terug betaald ƒ 2266 63 HOLI END PAARD GEGREPEN Totn de melkhandelaar de K des avdndb 7ijn klanten aan het bedienen was en oeJdoende zi n paard en wagen alleen moest latT maakte het paard plotseling rechts om keer en rende de Dorpsstraat in Het gehikte den heer M achterop den wagen te springen de teugels te gri pen en zoexloende het paard tot stilstTnd te brTgen GELEIDELAMPEN OP STRAAT Ook m deze gemeente branden des avonds ten behoeve van het verkeer geleidelichttn BI RGERLIJKE STAND Ondertrouwd J van Rooijen 31 j en J Radder 31 j Ov er eden H C van den Dool 62 j VOOR WINTERHULP De oobrengst dêr collect ten be hoeve van de stichting T nterhulp Nederland bedraagt 131 2 4 RECHTSZAKEN TIEN MAANDEN GEËISCKT Verdacht van brandstichting in zijji woning te Lange Ruige Weide stond gisteren een 27 jarige chauffeur voor de Rot rdamsche rechtbank terecht Er was in den nacht van 14 Apr 1 op drie veisel illende plaateen m ning biaed ontdekt Hieidoor levensgevaar ontslaan voor genoote en kinderen alsmede vJ buurtbewoners Bo het ondeunl den politiedeskundige J v T steld bleek dat verdachte kort v ï brand zyn verzekering van Jnnn 3000 gulden had verhoogd De hïi was van meening dat er in de wL brand was gesticht i Verdachte ontkende Wa k gesticht dan iton dit wel naar hh klaarde door zyn broer zijn geda De officier mr Baron van rw achtte het ten laste gelegde bZ De man heeft voor de ver ckeimo ningen het leven van verschST menschen in gevaar gebracht eischte een gevangenisstraf vanT maanden JO Mr R P A Duker achUe het t i isitoir van den officier met sieik tfter concludeerde op de zwakke bf T kracht tot vryspraak yitspraak 12 December a s RADIONIEUWS Donderdac J Dtcmiber HILVfcRSlM I 415 M AVRO 8 00 NleiiwsberichUn ANP ra notoon praatje II 15 Zang m t planob Bf l w IJ 35 Fluit en piano 12 OO Cra Ton nS 1ÏI5 Dï Jon Athl K ll u l nZ 2 tn eCMiomlsclie beiahten ANP l m Omr orkest I ti Cra nottionmuziek 4 u OrSSS en dwian lUe 5 15 Nleuw rt ni Krh beur bcrchlm ANP 5 30 AVRO A u en orlc De Vro Hke Drw en vl olduo Aclucele reportage i f gramot Mn i uziek 527 15 V agtn van tien UJu en n tuw LL en ANP tn iluittng n w ch hilviJbrum II JOI 5 M KRO OO N tuwbberlchten ANP 8 li Wj bcann dtn d K 845 Gmmofoonniuziek 1110 gÏÏS VPRO Lezert in den Btjbe K RO ecejfioniische ei öeurit 5 15 N euw3 ecofioniische ei l5eun berfeli ten ANP 5 30 Voor de Jeugd 5 50 Propajm dat loe preak 6 00 Cabaretprogia i ma 45 Actueele leportage ól giamofooii uziek 1M 7 15 Pericverz clH v oor binnen tn bulten land en nieuv gbenchten ANP en sluitjnf kOOTHUK 1S75 M NCRV 7 O Berichten Doitsch 7 15 Gramofooimnuiek 17 3 45 Berichten Engeltchi 8 Do Nieuws benchlen ANP 8 10 Schrlftleyang c 1 Meditatie S Z5 Oewijdfr muziek gr pi I 9Ufl Bertch ten DuifMTh 9 15 Gramofoonmu ek Itis Spaame sextet en grainofoonmuziek IIJI Benchten Engelsch 11 45 Gramotoonmuiielt 12 00 17 15 BencHcr 12 30 Ber Dmtsclv 21 43 Nieuws en onomasche ber tliten ANP 00 G a nofoonmuziek U0 145 Berichteniinge sch Z 00 2 15 Berichten Dl 1 ctl 2JI 45 Benchten En e sch 3 30 Etnchten Eng 45 Canzornetla se tet tn gra i ofoo rpuzlek 5 00 Bertchter Duitsch 5 Ï5 Nieuws eeono mische n beuFiber chlen ANP 5 30 Berichten 5 35 Zang met pianobfgeleid ng tn gramofoon nuziek 6 30 Benchttn Fncel cli tü Gewijde muaiek grp 1 7 00 7 15 Persoverzicht voor bmnen tn buiten and n nieuwsberichter ANP en slmung en r OP Lenden Craiitham b i egveld V hangars tuifrn op n ii p 40a Kilo I i rlitid een aan en bra rinschiP van Kers tot zmk I den pa n ondan iiii heden illende oor in Mida Jionderlijke nen in deï jWest Du irdoor slee ouwen we fbij i er in Ie cotnmod Hhofen m SCsIe over vlucht naar tdpor h eft I een v an ¥ te voll j oor Wiek d tag in den s I h t Duitsch 1 mH het f i ndderkruis in het Duit Biiilsche je i tl v en GEHAAKTE ENTREDEUX voor gordiinen È am Hdal wcik f t niet alktn siork en duur gt rdijner t nitii hjGi v tieiup bv iitti aam doch als versiering aan gticlijntn uitte crer e of etru lotof perle no 5 en 1 1 j apart Ln een haakna ild no 7 eei lange ri gaatjes I slokje twee lossen N ar verkiezing kan kin men ook dubbele stokjes haken Indien men de en rerfeux breeder wen ïcht te mak tji dTn hf kt men drie mplaaK v n twee loiicen luC schen dé stokjes Mtn begint nfet twee toeren gaatjts waarop 1 totr st9kjes olgt Hierna 3 q atjes toeren 2 lessen 1 stokje e en bovendien bijzonder mooi haa garen is vrij Men bccmf voor het h ikcn ttn dtre tnpre dt ix een aantal lessen op te etten yét overe nkomt met d bre dte d r Kanene el brengt gezell gheid in den huicel jken hing Wnueer wij in stillef urtn onze L i 1 htf n n Idlen g tdii ovtr heldeen reeds voorbij Is dan komen 01 meniemaa ¥ tine voorvslien in de hermnenng A aaraan we met mrer dachten Woorden onlmoeimgen en ee beurtenissen die schijnbdar onbelangrok waren er reeds jiir r gelecfen Rezegd of bele€ fd zitn itiiren ons in derpchiko oogenbUkker weei voqr den ccst Somi kan het gelieurcn dat zij na isrefl nietlc en onbelangrijk ihijnen maar vaak ook al er een diepere heteekem of roo tere waarde aan worden crhe ht d n destijds hef evsl was Me rkwaardiir ii het dal het meental dt sthiinbaar Kleine dingen zijn die wi later we f duidelijk en klaar doorleden Niet htft chHnbaar groote en machtige blijft in hoofdtaak In onze herinnering voortleven niet de dingen die we ver tandelhk beleven doch lethts dat ge ie wat we wellicht onbewust diep heb ben doorvceld en da tot oni hart heef gesproken kteirfe gebevrtenisüen soms die Rh daee lik opnfeuw voordoen en waarvar enkele diep In on nawerken Richtpunten iln het d e on hart ver warmen Maar om derselnke lirhlpun ten in on leven te hebhen moren we met dateenf nanaen wa on niet vrv digt sllern imdat anderen het ok doen Heieeen we bele en moc ep we ook verwerken en dit ts alleen mopc Hik al we onren geest niet overladen naat oni cpen teUen voor beteeen wer ke l1V wna df h eft en tot n preek Een a rit n den famUtekrinc een vrooli kf kinderlach stralende oocen df hennnerma hieraan kan opc later of weldadic aand en Ontvank lük 7iin voor rle kleinr Boeken die vrouwen interesseeren Uit de p actijk We gebruiken minderve en l otèv We ret ruiken minder vr rn boter BH het mn en an een r j ie eeft men joinder vet orf boter nrrfi1i n e i po et i et bindmiddel h v lo m i de parlirhtbru n f uit en pas arna boter ofvet toe regt l Ook h het fruiten va een uitj pa t mery dit loe P nl = ir n dwikt nu knn het wel een 9f n wanbranden doet mer r vet tf boter bu Liesbeth Ie CouUre Mujder ont etmalen kotfte met een hnUen liter Iding gosihreven voor de schoonheidifv gorging van de vrouw welke I nen hij de N V Ultg Mij Kosmos Amal idam Allerlti onderwerpen rocrl i enn aan functies van de huid f gmg van de gezonde liuld hinderlij huidafwijkingen kosmetlsclie h P len mondhygiëne zlekelljlft veranden gen van de gelaafshuld de lijn P rlji operatieve kosmcliek kosmetiek haarverven psychologische P enz tenslotte geaft zIJ oog receptovoor skinton ih sarwaler crème enz Met groot genoegen z dit bvekje van een zoo ulterma e o kundige lezen De raadgevingen zijn en h op een hl ondfr prettige onor houdende manier gesuhreven e 7 ch I kponc riPC Tl 7ilp e kunntr poet ee nrd f rr n 1 1 eer=te IevenshehAof sn wor n er K adeanx i ep or H oipn fl n r meer ovorsthie eer op prijs gesteld VOORWINDE FtalgeB w Un rDlptn S Tel I4I Mm Fscti r H a tyiist en Make up Specialist Nor steeds de grcottte ïort ertne Mïx FictrroreiMr A11c r het se e voet haar en schoonheidsverzors n ï HEREMMEEMGEM die het haj t verwarmen rtn sthat n u ze herinnering bewdr n maak ons ve i gelukkiger pan het lagen van allerlei genocgeiis waarian de herinnering nl oen zeepbel uiteoil Tat Laten we bedenken in dr7en 1 jd dK ftr veler wellicht iiiet de er ironi ng geelt waarvan zi grwend ijn uUen htt wellicht adrdig vinden era Übs ura ttjd etns in dLi i kri ig te doen btrleven tn kandeel te sihenktn om een nd bijind ren luister te geven p oud ader andsche wijze de kom t van een nieuwen wereldburger te Vieren Oorspronkelijk w is dc7 € dran vol zoet aroma immers bestemd loor de jonge moeder en de kr iamvisile JA aarom oo c niet u WIJ alleiwigon onze arme geplda de hersenen pijnigen met de viaag hue wij on7e huisgenofttn vriendtn en kennis sen kunnen er assen in verband met hot a s St Nicolaasfeest heeft het T elluht nut een te wij en op andere mogelijkheden dan de tot nu toe gebruikeijke Cddf nix we hebbc i hier speciaal het oog op demes welkt vroeger regelmatig Bin bod waren kunnen thans iet meer gf geven vvorder daar ztLalleen on brnncn speciale vergunningen punten of wat niet ai worden verstrekt En de meesten moeten zelf at genoeg rekenen om met de eigen puntenkaart oe e komen Mooie lingerie schoenen dt o en toilet ecp speeulads boterletter voor dat alles SL ISicoimrggeHchonkpn vfin de zon lijd moet iets andere in de plaats komen Ook tn buitenlandscije artikelen zoo als sigaretten en pnrfumerieen staat mo menteel niet oo n uitgebreide sorteerinp als vroeger te onzer beschfi ktnif Dan teeenover staat dit maar zelden een eop r f 7n S werd Tm arf erd a s in dezen tiid Onk een boek e over baams of tfhonnb pJr ssA rTrnfTng valt bu de meeste riir if in den cma ik Nieuwe althans tot nw toe weinic t e Wfuikelnke rade ix zim bri oorbeeM een laarabonnement no een fndschrift of boelrpnei kei Onk e n abonnement bi e i f kanper of wthoonh idsiorripi st H ee vr r tp wp deuren cpd u Hoeft een dochter nf kennisje van achttien n f f M n iaar reef haar dfn een p nef aal man U p Tbonn m nt u z vf sf 7 n n er het succes M n kan de h ref ende nrrsoon or i on morkt u thnoren o er haar voorVeu vr nr bei paMe miVp un of = nnt eidc PT r i ton f n m n eod zich d in tot eer Vnr on rf non1 iM cne a lst d A InHi pfW r f fi r ffo crootpMheid nn de bu w H Vn pf d ri eVS onk ooj wdir fi no öpp pft prirl r h f md IS f nnr rii anofinip fffitii iu t pr ducten za aanraden T rvi prvw nrcl maVfn ont rma s ar t o fiets waprtn on aa rel p ike mpp h AnT br pen tvni fb f ns no ftor PD pp ppt re m n vernakt O XTf 1 ü i pcbT d = pin I d m r r ma fTn i o T ft ere k jnnnri ff i Ar r iin V s ift Het frrpn ï no dop vp ze cadf ïuv i dat zil c f n nunter k n II nnccr rn n n n er endo pp ire c be rhib t is bPt t br ver i nrl np te ftr Hpn met d vï n r p be Tffen o Httic H r r Ii nte oldoep e ke t nm ze i on wf t vonf ha r het i sph q Vooral nu er te ep e geld noodie i voor de t Wal IV i i t uitjK k dadet 1 Vüui kandtei l ei taan t re tplen doeh hooid dKtiijk komen Ie dciarop neei dat er eeii meng vtl woidt gemaakt van een zwak alcuhol houdende 1 diank melk suiker eieren en kaneel d il meestal wann doch ook wel koud wordt gedronken Er bestaan zelïs reeeplen die gewagen aXï kaneel f elie notemuskaat nagelen en boter of van de oevocgiHi an ruom Een gt nukfet ijk te bei iüen let ept i het vo gendc hette Litioenmclk Wddiin een kiuidndgeltje is getiokl tn w idt aan gedikt met een opgektopten e e doole Hierdoor gaat eep stheutje gembernat en om geheel m stijl te blijven roeit men vei volgens den drank met een kaneeistok en serveert hem met v en walcltje of een soes Het re ultaat is verrassend zoo ver rissend zelfs dat men zith veiwonderdl mag afvijgen waarom die andere oud Hollandithe drank de ad oe t J de eeuwen zoo glorierijk h eft getrotseerd en nog steeds ln ons and hoogst populair is ter wijl de feandeel met baar geurig zoet en strcojend aroma volkomen op den achtergrond geraak e Stellig gullen met den kandeclgeur ook even de gemoedelijkheid en de rust van den tijd onzer voorouders uw huiskamer binnenkomen hetgeen luist nu dubbel en dwars door alle huisgcnooten zal w orde gewaardeerd Nog een over bet maken van KOFFIEEXTRACr Fen lezfre scnrijff ons Ik hpb geruime tijd koffie e tract ScmaakI volgen een bekend re ept ik nam I oi toflie en I 2 pond suiker en eventu d t en tlink n theelepel ei chorei o k f ies roop Ik brandde eers de suiker lot deze rwaï zag ieed dhar n de a n rn koffie ml t dt mengsel al roerende nep een m tuit of vier bran den D r eine alles in een liter kokend water Di kooKte ik dan n g een mi nuut of tien fittreerde het en d K d het vtrrftf in dr m cod ixv er goed = ho n i m akte f t s hpn Men kriKi oi de mmier wcrkeluk een goeo extrar Maan weet u at me vaak ergtide Dat er op deze man er 700 ee vqn r sMkcr n het koffiedik bliijff hanpei W nnecr k dat ki ff dik iropfde wT bet et Fn d t h e me op het Idcf p rBcht hot ander te doen Ik hranr de suiker ultreer daarna t de gewopf manier twee maat een half Men probeere het eens n V s n 1 ucces J doen Het i i rt iï wadiuin zuu rrien het mei ko tn in iS niiiiu en Dit is een boekie voor menschen die aak haast of weinig ttjd voor het bereiden van hun maaltijd hebben of wel Ifcinig tijd over hebben Het is bestemc voor alkenAforïenflen vooi jonge echt pnien en alle afideren die zonder veel noeite eenvoudige gerechten in één pet soons oorties willen bereiden Het bijzoh dere van dit boekje ia verder dat het is ssmen t steld door een man den Zwil serschen schilder Paul Burckhardt die al veel in zyn eentje heeft gekokkereld en nu anderen zijn ervaringen wilde mede deolen Niemand minder dan J W F We rumeus Bunmg de Nederlnndsche lltera tor kookexpert schreef er een vo jrwoord en een zf er waardeerend voor kokend wa er Daarna d e ik dit sterke e lr t m d Eebiande se iker Langziam wani ani is gddt liet te hardbruisen Dan k ok Ik de vloeistof oopeenipp mmyten door en doe ze in dtfles i hen 7ie iier de eriprme voordeelen het gaat vlugEtr de konfie wordt vee beter af getrokken mitf men er natuurlijk alles op 7Pt om e aile kratht ook wer ke ijk uit te halenVdus fUnk aanstam n n langs snm dQoKieten loreen da het water kokend heeNifli en tenslotte ooals gezegd er blijft geAi suiker chr in het k H tj Fn diKhMft weer het vonrdfpl dat e mind PvStilker bH de k ffie beh le t te di en Het boekje is voor Nederland bewerkt door den jnurmlist Pieter van der Valk tueel dubbele stokjeaj dan weer een toer stokje Na nogmaals vur toeren gaatjw wordt het patroon begonnen dan Hfe Pi tnd n d rkf o De met mg vulde lerkanljtü even d gdatjes aan de kruisjes en balletjes vormen het patroon en worden gevuld met stokjes 1 Kruisje of 1 balletje is 4 stokjes waarvan één boven het stokje vtói den V orr snden teer twtL boven de beide lossen en tenslotte nog W boven het laatstp stokje Voor twee kluisje worden 7 stokje gchnakt voor drie kruisjes 10 st enz Het filet helakweih van de en rand W heel gemakkelijk te volgen evendis de afsUiitmgyiHn den bovenkant met toeren stokiP PI sttkjes en lossen gaatjcst ook Om deze entre deux aan het gordijn tebevestigen kan men de stof lan denonderkant met een breeden open zoomafwerken en pim 10 c m hierboven mrtde haryi een smal zoompje nd i gezoomd het IS uitgegeven door de N V l itg MÜKosmos Amsterdam Praclhek dieelf oakboek ZiJster I H D Bertling heelt e tische Itdndleidmg jj esehrevendicetregeling bij lergische zieX asthma brunt hUiS hooikoorts evzcrnilnetelroos en allergische maag eti JL stoornissen Met dezen leidraad zal patiënt zijn dteetregelmg n et Mi kwelling maar ln veel gevallen V aanwinst v o r z jn agelijksehe v Jondervinden want er 7 in zeer maktlUftetecepten bij aldus di Wil m V in zijn vo rwoOTd Het oeki Ho kena en W irenfinrr gev en bij N V bptf ff ltj buidarts te ndlei ALIË Nieuwe vallen KUISERS E GET Iet 180ste liaansche tio Aan ilwne he Gn door tlmgen mllen van igen bedden tege iie bo eiwllen heb tHtformatie Ifwpen g het gebi i gej 0 esa en lioor onze m Bij een vljande lutr or lllcn ne Sluigci z ijkè V icftorpen door twee arbeider xle werd Jedovliegtui 1 So da Kers geto i Oost Af een vyan wnd op d eeen si en een fwiischen orpedo WÊRIKA BEL CON TEW aa wera Van niirtw f v n k 1