Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

jEBLAD WQENSDAG 4 DECEMBER 1940 ITESLAND LBGERBERICHT VAN HEDEN elijke koopvaardüjn pen vernietigd uOT BRENGT RUIM 1 55 TOT ZINKEN vel van de weermacht 1 V L INDEXCIJFERS VAN KOERSEN VAN AANDEELEN Het C ïn raa Bureau voor de Slatistick deelt de IM Ic kwar taal April 9 Mei Aug Sept Oct 85 3 83 9 8fi 7 B7 6 64 8 1077 111 1 3 8 34 7 S4 O 77 7 fiO S 5R 8 S 1 5 5 Incer T Woning fLlwand f U ver an Dedenj f Wezen 8 Pen eidene Spr van 10 J JJii Hf PSi oewus E Pn W Mode fSclvldlni tonituulek Nii uwsr pntroep llsch en J BCmiTits Jeiauo e 4j lunek 7 00 J beginnen jlJO Cnd t 1J 15 1 Gra M Orimo Zieken ur8berich IProwgin Tima IM udek 1 M buUen nmujüek Nl uws tn MedlU M Berlch rick 10 15 kick Il M ItoonmuzLek Dultsch Chten ANP Berichten lich J JO pchUui EnK nuzlcic econo M Bericli ng en gr gel9ch t ti PeTBover Ken nieuws len een loer n gaatjes aan ée I geven de Jetjes vorAvuld met ita 4 stokjtokje varf Pc boven nog een oor twee Tiakt voor n rand Is Tvenals de tiet toeren jaatjes gordijn te Ir aan den Kpen zoom Koven met 6 ai en ook ren Uttg A vkboek I een pr cvoor de ziekten eczemen j en darmlad tal de Eet alfc ee len Is e n Ee voeding fsmakelijlte 1 Krenner is uitgc Wnrendort liegflje In wond liuidaris te te handle Inheidsver li werScheEmM AOi roert u Jid vcrzor IhinderlUk liulpmldde lerandertn parlutn K en sport fproblcmeo recepten Jnondwater In zal m l roate dMk lijn 1 Elge onde r j duikboplwapen heeftin Engeland rjieisen behiald Een duik fSbewapende vijandelijke l iiffihepen met een gezamen pS van 31 500 b r l tot zin jÏ Hierdoor heeft de onder Wim kon ettenkapitein Vik l C taande duikboot in totaal fn vijandelijke han deU i le tot zinl en gebracht pfSdj emeld vielen in den r ten 3 December vrü sterke 1 1 BCvechtsvlieEers de haven Ü S van Bri itol met bommen K rten kiiliber aan Bij de al r dcchte weersomstandigheden Tl ïlieelui soms door de laag J derste wn kenlaag tenein J vcn doplen met zicht op Taan te vallen Talrijke waar j estitjden dat de bommen kLi doel geniaalst waren Bo toi rd ie en nacht Southamp E nw met bommen bestookt Rj loop vnn don riai vielen lichte i jevfcht nlicptuigAi vliegvel rjn nkampen verkcersinstalla irtpeiifahri kon a an Zon wcr Il in s 1 P wapenfabriek f ani bomrpi n t r wocpen Op ii neld van Shorchsm gelukte iMrs te treffen en verscheidene L op den grond te vernielen Iffli e afstandsbommenwe Der iOOkilpmeter ten Noordwesten Kr W f S beschermd con Im en braclil daarbij eoB koon fceliip van 4000 b r t door vol lot zirtïcn Iijg nacht van 3 op 4 December L ondanks de slechte weersomiihüen aanvallen Be ian op verfaj voor den oorloj bè anoriike r j MUden en Zuid Enoeland bslerlijke Britsche vliegtuigen Xi in de cn nacht in West en Efitt Duilschland bommen neer Tj slecMs geringe schade aan taen werd aangericht zonden dat ioerFTien Werden gewond pfjimodore van het jarhteskader liifm nuioor Wiek keerde na tf overwirn ng in de lucht van ISchl naar den viiand niet terug liBr heeft het Duitsche luchtwaEtn van zijn daopersle en meest Bo fachtvljegers verloren ffick die voor zijn heldhaftig jjiniien strijd voor de to kcr Rt KiDuitsc ip volk onderri ioi en Rt bet eiken oof belïoorchde bij laiderkniis van het ijzeren kruis pket Buitsehe volk en vooral in hilstto jeugd als voorbeeld blijven plfven m LEGERBBR rfIT VAN HEDEN bwe Grieksche aanivallen bedwoncen iERS EN TORPEO JAGER GETOEPFDFERD 180sle communiqué van liet feïhe hoofdkwartier luidt r het Griekïche front zijn herfr e door belangrijke art llerie Sen voorbereide en gesteunde I vart sterke vijandelijke aften bedwont en door den hardbtn tegenstand van onze troeIb bovendien krachtige tegenPte hebben gedaan Onze luchtftmaties hebben het optraden Pen gesteund en in het bijzonFJebied ten Westen van Erseke Mtboinbardeerd De havens vap en Santa Maura zijn met suc onze iiommenwerpers aange Bijeen gevecht tegen een esca iijandelijke vliegtuigen heeft U t formatie s boveinTirana zes neergeschoten Drie onzer zijn niet teruggekeerd Oke vliogtüi en hebben bom orpen qp Miraka E1 Hassan lU vrtiuwen een kind en lewder om het leven kwamen J werd V u t aangericht Onze 8ti en hebben in de baai l da Kreta twee vüandelijke getorpedeerd I ftt Atnka heeft op 29 Noveml Mnaelijke kruiser het vuur T if de werken van Aloela Er JMge schade toegebracht doch T i slachtoffers Op 1 Decemff teen onzer duikbooten op den J f Oceaan een vijandelij Wlol ootiagêr getorpedeerd JEUNGRIJKE LSONFERENTIE WASHINGTON IWhtiger hulp n Engeland het departement van n enferenüe gehouden r deelgenomen door den kJ inantiën Morgentbao K v n Oorlog SUmson den l ftn j Kno t den miifisl w Jen hef van W i Marshal den vicejj Buitenlandsche Zaken W minister van Oorlog IW onderstaatssecretaris l 2J fstal den voorzitter l C sle voor de nationale i nudsen en den econo f Mlu Mosen en den econoI SèSS het departement ViS ïï e Zaken Fels MiJJ Press vermoedt achter j gehouden vergadering Wijke beraadslagingen iger hulpverleening aan ENGELAND DE VERWOESTINGEN IN BRISTOL Een tweede Coventry Nieuwe uitvoerige schilderingen van Amerikaansche correspondenten in Engeland geven een aanschouwelük beeld van den omvang der verwoestingen in Bristo dat in den loop van den nacht door golven van Duitsche vliegtuigen in afstanden van telkens dne minuten werd aangevallen Talryke vroegere inwoners van Coventry die zich na de verwoesting van deze stad naar Bristol hadden begeven verklaarden aan de Amerikaansche correspondenten dat de schade welke in den nacht van Zondag ofl Maandag is aangericht reeds aanzienlijk belangrijker is dan in de Engrische communiques s ordt toegegeven De indruk van iet bomBardement S wegens de uitgestrektheid van de stad bijna nog verschrikkelijker geweest dan de vernietigende aanvallen op Coventry By de aanvallen in den nacht van Maandag op Dinsdag hebben de Duitsche vliegtuigen weer tallooze brand en brisantbommen op de deels in puin ligende stad voora op de haven voor de uit Canada en de Vereenigde Staten voor Bristol bestemde schepen geworpen NDe eerste bommenwerpers arriveerden reeds kort na zonsondergang Eerst veroorzSakJe een hagel vaq brandbomrncn iri een groot deel van de stad Reusachtige branden waarvan sommige Woensdagochtend nog niet gebluselit waren De branden wezen den weg aan de hierna komende bommenwerpers die met groote snelheid kwarpen aanvliegen en ondanks het zware aiweergeschiiteen enorme hoe V celheicl sterk explosieve bommen lieten vallen Daarbij zijn vele gebouwen welke reeds in den nacht van Zondag op Maandag hevig beschadigd waren opnieuw getroffen en nu volledig in puin gelegd Zeer groot zijn de vcrwoesitingen aan de fabrioks en nav encomplexen Reizigers vertellen zoo melden de AmeriftaaBsche correspondenten dal de straten van Bristol er uitzien als de verwoeste gebieden 1 an Viaandercn irf den Wereldoorlog V erts melden deze berichten dat het Brit che miristei ie van Voorlichting een verontschuldiging heeft geViubliceerd omdat de luchtdoelartillerie er niet in geslaagd is de Duitsche vliegtuigen af te weren aldus het D N B De toestand te Coventry PLUNDERINGEN NA DUITSCHEN LUCHTAANVAL Uit een publjcatie van den gemeenteraad van Coventry blijkt naar re NewYork gemeld wordt dat na den vemietigenden Duitschen aanval op deze stad zware plunderipgen zijn voorgekomen In deze officie ele publicatie beklaagt de gemeenteraad zich over de groote plunderingen en het laffe gedrag van inwoners der naburige plaatsjes die de tijdelijke opheffing van de levensmiddelendistributie in Coventry hebben benut om hun eigen voorraden aan te vullen Na den aanval op Southampton Volgens een bericht van Stockholms Tidningen stellen de bewoners van Southampton na het roote Duitsche bombardement steeds weer de vraag is het ier zooals in Coventry of nog erger Het blad schnift Southampton de stad met haar zakenwiik haar openbare gebouwen met het gehe le gebied waarin do polsslag van het levenklopte en een zakelijken haast geheerscht heeft bestaat niet meer De hoofdstraten bestonden na de zware branden uit een lange rij leege stukken grond In Soutf ampto i zi in thans breede straten vier a vijfhonderd meter lang waarin = cen enkel huis meer staat Het vuur heeft in Southampton steeds nieuw voedsel gevonden De meeste schade op een punt ziet men in de hoofdstraat Daar heeft het vuur op rampzalige wijze toedsel gekregen Steeds opnieuw gedurende den geheelen nacht zijn op meedoogenlooze wijz brandbommen in de puinhoopen geworpen De brandweer w as totaal machteloos Zij moest zich beperken tot de poging om kleine branden te isoleeren Men heeft een eindelooze rij van daklooze menschen die uit de stad vluchtSli kunnen waarnomen S jldai n werken tjjans in de ruïnes en steeds nog ontploffen hier en daar dagen geleden neer cworpen tijdbommen Duizen en dakloozen kunnen niet meer naar Southampton terugkeeren Zij zijn naar het binnenland vertrokken Daar ziin thans de boerde rijen en huizen met gasten overvuld Slaapplaatsen zijn er in hetiépehee niet meer te krijgen De menschen moeten in schuren en garages slapen Ook het Engeland vriendschappelijk gezinde blad Dagens Nyheter moet het succes van het Duitsche luchtwapen in Southampton toegeven Het schijnt aldus is ook Dagens Nyheter van meening dat de zakenwijk het zwaarste getroffen is In straten waar eens groote winkelmaga zijnen winkels theaters en bioscopen stonden zijn thans niets anders dan zwartgeblakerde ruïnes te vinden Op regelmatige afstanden steken in de straten tusschen de puinhoopen d masten van het vroegere lectrische net der tram omhoog Bevoegdheden der emigranten regeeringen OPROEPING VAN HAAR STAATSBURGERS MOGELIJK Volgens te Madrid uit Londen ontvangen berichten heeft minister Attlee in antwoord op een vraag van den liberalen afgevaardigde Mander bevestigd dat binnenkort een wetsontwerp zal verschijnen van de z g n met GrootBrittannië verbonden regee ingen emigrantenregeeringen waarbij deze gemachtigd worden om haar in GrootBrittannnië wonende staatsburgers met behulp van Ensolsche bestuurslichamen en politie op te roepen In Londen verluidt hierover dat d ze otrroepe nen aan fronten buiten Europa gebruikt zouden worden DISTRIBUTIENIEUWS VLEESCHBON WEER 10 DAGEN GELDIG Van 5 tot en met 15 December De secretaris generaal wnd hooM van het departement van Landbouw en VisseheriJ deelt mede Gedurende het tijdvak van Donderdas S December tot en met ZondaC U jpeqember ajL geeft elk der vier met 11 vleesch cemerkte bonnen van de vleescbkaart recht op het koopen van 100 gram vleeach been Inbegrepen óf een rantsoen vléeschwaren De met I1 worst vléeschwaren gonerkte bon geeft uitsluitend recht op bet koopen van een rantsoen vléeschwaren De bonnen welke op 15 December a s nog niet gebruikt xijn blijven nog geldig tot en met Woenjtdag 18 Decern ber a s Het rantsoen vléeschwaren dat per on kan worden gekocht bedraagt 7S gram voor gerookt of gekookt var kens rund of kalfsvleeseh en voor gerookte worstsoorten 100 gram voor gekookte worstsoorten rolpens en knakworst 125 gram voor Icver arti kelen tongenworst fen nierbrood en 150 gram voor bloedworst ENGELSCHE OORLOGSUITGAVEN OP RECORDHOOGTE Volgens een bericht uit Londen bedroegen de Bfitsch oorlogskosten in de vorige weck gemiddeld 12 9 millioen pond sterling per dag tegen 10 3 millioen pond Sterling in de voorafgaande week De oorlogsuitgaven zijn daarmede op een recordhoogte gekomen zoot ls tot dusver in een bepaalde week no £ niet is voorgekomen BALKAN Türkü e daagt niemand uit GEEN POLITIEK VAN AVONTUREN In Turksche politieke kringen wijdt men groote aandacht aan de hoofdanikeièn van twee dagbladen waarin twee vooraanstaande parlementsleden de politieke houding van Turkije beschrijven De afgevaardigde Atay schrijft in het otficieuse blad U 1 u s dat de onlangs genomen maatregelen het behoud der onafhankelijkheid van Turkije gelden Deze maatregelen zullen van nu af aan tot de uiterste grens der noodzakelijkheid worden uitgebreid tereinde het land volkomen paraat te makeg Het roemvolle verleden van Turkije sluit den wènsch naar avonturen uit Turkije eerbiedigt alle buitenlandsche rechten en verlangt eerbiediging van zijn eigen rechten Het erlrer t slechts zijn eigen besluit Turkije daagt niemand uit Het mengt zich niet in vreemde aangelegenheden en duldt ook geen vreemde inmenging De afgevaardigde Sadak schrijft in het blad A k s j a m De grootste zegen voor elk volk is de volkomen onafhankelijkheid en de vrije bepaling van zijn politieke richting overeenkomstig zijn eigan belang Het eenige doel van de Turksïhe pdlitiek is het behoud van het v aderland en de handhaving der onafhankelijkheid Turkije heeft alliant es én veplichtingen maar geen vijanden en geen heimelijke aspiraties Om voor vijand van Turkije door te gaan moet een vijandelijke bedoeling tegen hét Turksche vaderland aanwezig zijn ROEMEENSCHE PETROLEUM LEIDTNGEN WORDEN STAATSBEZIT Het Roemeeneche staatsblad behelst een decreet krachtens hetwelk de stoat gerechtigd is petroleumleidingen aan te leggen en te exploiteeren Tevens gaan alle reeds bestaande pelroleunvleidingen alsmede de daartoe behoorende inrichtingen in staatsbezit over De petroleitfnleidingen die binnen 14 dagen tijds niet zijn aangemeld gaan zonder schadeloosstelling in eigendom van den staat over AZIË Thailalid en Indo China CONW ICT ONGEWENSCHT VOOR JAPAN Volgens de Asahi Sjimboen bestaat nog in weerwil van de sluiting der grenzen tusschen Thailand en Indo Chi ia de mogelijkheid op vreedzame regeling van het conflict Verscherping van het conflict zou voor Japan niet alleen gngewenscht zijn met het oog op het streven n ar pacificatie in het Verre Oosten zii zou ook den Britsch Amerikaanschen Joodschen financieelen kringen mogelijk held geven in troebel water te visschen In het belang van een gezpnden ontwikkeling in Oost Azië moeteil botsingen vermeden worden onverschillig wie gelijk wie ongelijk heeft Japan moet als leider yan dit streven zijn standpunt duidelijk uiteenzetten Te rechter tijd moet een poging tot bemiddeling tusschen Thailand en Fransch Indo China gedaan worden KUNST EN LEHEREN EEN GUIDO GEZELLE PRUS VOOR DICHTKUNST Op de laatste maandelijksche vergadering van de koninklijke Vlaamsche academie voor taal en letterkunde is medegedeeld dat het Gezellecomité der academie een bedrag van 30 000 frank beschikbaar zal stellen waarvam de rente moet worden besteed voor het verleenen van een vijf aarUiksehen prijs voor Nederlandsche dichtkunst BINNENLAND DE OORLOGSSCHADE REGELING De heele gemeenschap moet bijdragen OFFICIEELE TOELICHTING In een persconferentie i ons door mr Ph van Campen deskimdige van het departement van Financiën een toelichting gegeven op het besluit op dp materieèle oorlogsschaden Beginselen Het besluit huldigt het beginsel dat door de geheele gemeenschap in de oorlogslasten dient te worden i ij edragen en dat deze niet mogen blijven drukken alleen op hem dien het ongeluk trof Hiermede is niet gezegd dat de te verjeenen vergoedingen ook zoodanig kunnen zijn dat de getroffenen geheel in den vroegeren toestand worden teruggebracht Voor wie zijn trouwens de omstandigheden van voor en na 15 Mei nog gelyk De massale omvang der ontstane schade noopt ertoe het gemeenschapsbelang bü den wederopbouw op den voorgrond te stellen Eenerzijds moet ervoor worden gezorgd dat de op te leggen lasten de financiering van een op het algemeen belang gerichten wederopbouw een zoo hoog mogelijk nuttig effect ppleveren Anderzijds mag door te hooge opvoering dezer lasten het economisch fundament waarop de wederopbouw van het land uiteraard rpoet steunen niet worden ontwricht jVorenstaande beginselen hebben geleid tot een wekere be grenzing van de uit te keerem ver goedingen en van dan eisch voorts tot het stellen dat de uit te keeren gelden met name voor zoover zü zijn beddtld als vergoeding voor onroerend gijed vooit wederopbouw moeten wordenoesteedL Financiering Op de vraag hoe het Rijk de middelen zal nden voor de aan de oorlogsslachtoffers te verstrekken uitkeeringen geeft het l esluit geen antwoord E n systeem van bijzondere bestemmingsheffingen is daarvoor niet doelmatig gebleken De financiering zal derhalve op den duur uit de algemeene middelen die eene belangrijke versterking behoeven dienen te geschieden Voorbereiding Bij het opstelling van de regeling is door het departement van Financiën een ruim en dankbaar gebruik kunnen worden gemaakt van de adviezen der commissie oorlogsschade Het besluit is in nauwe samenwerking met den algemeen gemachtigde voor den wederoplxiuw tot stand gebracht terwijl voordeel werd getrokken uit de ervaringen van de schadeenquête commissiën dié inmiddels voor een goed deel met de reg stratie der oorlogsschade zijn gereed gekomen Grondslag van het besluit Het besluit vindt ziin grondslag inde paragrafen 2 en 3 van de verordening van den Rijkscommissaris voorhet bezette N erlandsche gebied no 21 1940 betreffende de instelling van een fonds voor den wcJernjibouw Inrfverecnstemmihg van het bepaaldeinparagraaf 3 lid 2 regelt het beslu talleen de door t articul eie personen an réchtsperspnen geleden oorlogsschsde Oveifeenkomstig de paragraven 2 lid 2 en 3 lid 2 zullen bijnader besluit regelen worden gesteldvoor de vergoeding van de door publiekrechtelijke lichamen geledenschade Arnold Meyer o er samenwerking AANGEKONDIGDE BROCHURE VEJtSCHENEN De door Arnold Meyer leider van Nationaajf Front beloofde brochure over sarifienwerking tusschen N S B Nat Front en Nederl Unie is thans verschenen Hij bestrijdt het argument van de N S B dat zij de oudste rechten heeft en betoogt dat de drie of vier auotritaire bew egingen onmogelijk naast elkaar kunnen blijven voortbestaan Wij zijn verplicht te streven naar toenadering en eenheid Hy haalt de woorden van den Rijkscommissaris aan Een binnenlahdsch politieke beweging en wilsvorming kan haar sanctie nooit van mij als vertegenwoordiger der bezettende macht verwachten doch moet deze uitsluitend daardoor verkrijgen dat zij hel Nederlandsche volk van de juistheid van haar richting overtuigt Arnold Meyer neemt aan dat deze woorden eerlijk gemeend zijn Van den anderen kant evenwel heeft het den schijn dat de daden der Duitsche Bezettingsautoriteiten hiermede volkomen in strijd zijn We bedoelen het feit dat de bezettingsautoriteiten hoe langer hoe meer de nclitieke verhoudingen in Nederland in een richting trachten te drijven die geleidelijk dan een monopolie zou gaan verschaffen aan de N S B Schrijver neigt echter tot de veronderstelling dat het de bedoeling der bezettingsautoritciten is om het Nederlandsche volk daardoor uit ziin lethar gie te halen en tot verzet te prikkelen Maar dat kan ook tot minder gewenschte consequenties leiden Door de N S B zoo sterk te bevoordeelen vereenzelvigt het ontwakende volk de Duitsche overheid met die gehate N S B waardoor men het tegenovergestelde bereikt van wat men beoogt en juist afkeer tegen de Duitsche bezettin ïsautorifeit en het Duitsche volk wekt Zoo raakt men van het doel de Duit =ch Nederlandsche samenwerking steeds verder verwijderd Ermoet wil men doorwerken ri kening gehouden worden met de minimum eischen die van Duitsche ijde voor pub iek polflick werk worden gesteld Meyer somt déze elsr ien op de aanvaarding yan het I i r be ginsel behoort er z i toe In N der land moet dit begins ho e gen karakter van ons I volk uitdrukken Ook zal een politieke beweging die verder wil kunnen werken Jodenmacht uit staat en maatschappij moeten bannen en ziJ zal een goede verstandhouding nr et Duitschland moeten nastreven Elk streven om de Nederlandsche cultuur een Duitsch accent te geven is in strijd met de beginselen van het Duitsche nationaal socialisme Schrijver toetst dan aan de hand van de door hem opgesomde minimumeischën de thans op den voorgrond tredende organisaties Over een beweging aU van Van RappariJ wenscht hy niet te spreken Hy acht het merkwaardig dat N F van A R zijde voortdurend is aangevallen terwijl onze denkbeelden op staatkundig en maatschappelijk gebied de A R gedachten zoo dicht naderen De A R en C H groepen kunnen zoolang zij op hun stat d unt blijven staan in den tijd der bezetting geen rol spele i Hij laakt het op ortunisme van de N S B die eerst in 1938 de aanneming van nieuSve Joodsche leden stopzette Na 10 Mei 1940 geëerde de N S B zich nog tal van oude Joodsche leden te hebben Zy preste verscheidene dier Joodsche leden een geantidateerde verklaring te onderteekenen waarbij zij ontslag vroegen als lid van de N S B Toch beantwoordt de N S B gelijk ze zich nu voordoet wel aan de door schrijver opgesomde minimumeischen waaraan een autoritaire beweging in bezet Nederland heeft te voldoen Een andere vraag is óf de N S B beantwoordt aan de minimumeischen welke men aan een Nederlahdsche beweging kan stellen Qit wordt volgens Meyer door zeker mfcer dan 90 pet der Nederlanders betwijfeld De N S B miskent onzen volksaard en wil een praetoriaansche lieei scharpij vestigen Toch acht Meyer het verwijt onnatiopaal niet geaeel gerechtvaardigd en hy houdt de volksvijandige tactieK veeleer vopr een domheid een gebrek aan inzicht Hy acht h t evenwel uitgesloten dat de N S B thans nog in staat zou zijn het Nederl volk in zich te vereenigenr i Wat de Ned Unie betreft deze voldoet aan den eisch dat zij nationaalNederlandsch en sociaal is Tot het leiderbeginsel heeft zij nog niet kunnen besluiltn Ook aan den eisch t a v de Joden beantwoordt de Unie tot heden nogniet En wat de samenwerking met Duitschland betreft meent Meyer dat de leiding die wel zegt na te streven maar dat een zeer groot deel der leden gedreven wordt door een geest die deze samenwerking niet ten goede komt Schrijver concludeert dat op het oogenblik politieke leenheid niet wel mogelijk is De dfw bewegingen zijn nog altijd niet voldoende naar elkaar toegegroeid Dwang helpt niet De N S B zal moeten aanvaarden dat zij niet de e nige beweging is die ons volk binnen een nat sociaUstisch Europa kan binnenleiden Wij verklaren met groeten nadruk aldus Arnold Meyer dat wij omwille van volk en land met den gto otsten ernst tot eenheid willen komen met name met De Nederl Unie en met de N S B Hij heeft vertrouwen dat de Unie zal toegroeien naar zijn beginselprogram Zoodra de leiders der Unie t a v Jiet leidersprincipe en de Jodenkwestie stelling zullen hebben genomen zal de weg tot organisatorische eenheid gevonden kunnen worden Schr hoopt dat de N S B haar hooghartig standpunt zal laten varen Zoolang pohtieke eenheid niet mogelijk is kan er misschien op andere concrete levensgebieden worden samengewerkt Dat zou de onde rlinge toenadering bevorderen Schrijver noemt een aantal van deze gebieden op BEZOLDIGDEN N V V DRAGEN BIJ AAN WINTERHULP Dezer dagen heeft de commissaris van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenjgingen de heer H J Woudenberg zich m een brief gericht tot allen die in bezoldigden dienst van het N V V zijn In zijn brief heeft hy den nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van hetgroote sociale gemeenschapswerk vande s chting Winterhulp Nederland enheeft hij in overweging gegeven aandit werk geregelden materieelen steunte verlefenen Alle betrokkenen hebben zich zonder eenige uilzondering bereid verklaard wekelijks of maandelijk een deel van hun bezoldiging af te staan ten behoeve van de Winterhulp Nederland Het totaal bedrag zal maandelijks aan de winterhulp worden overgemaakt Los var de I 10 000 die de commissaris van het N V V namens het N V V reeds aan de Winterhulp heeft overgemaakt heeft hy ook de bij het N V V aangesloten organisaties het recht gegeven uit de gelden van de organisaties ee i bedrag door tusschenkoitist van het N V V ter beschikking teJteHen Tfevcns heeft de conimissaris van het N fV V een beroep gedaan op de bezolpjgden van de bij het N V V aan gesloten vakorganisaties om het voor beeld te volgen van hen die in bezoldigden dienst van het N V V zyn om ook een deel van hun bezoldiging ten behoeve van de Winterhulp Nederland af te staan ONGELUK MET DOODELIJKEN AFItOOP Al em indexciifer binnen fondsen Nijverheid Bsnk n Sclic pvuart Irt i national ó isen i ti Ind fonc n r trc l u m Amerik fondsen De 24 jarige moVejiaareknecht B J Megelink werkzaam bij de firma Dikkirs 1 Holten kwam bij het aanzetten van den motor hiermede in aanraking waarbij hij zware verwondingen opHep M elink werd naar het ziekenhuis t Deventer gebracht waar hij aan de gevolgen is overleden ONDER AWTOBVS GEKOMEN EN AAN DE GEVOLGEN BEZWEKEN Gisteren trof den Bi jarigen heer 1 KrabbenboB te Hengelo het ongeluk dat hy op de Vischmarkt door een achteruit rydende auta us werd gegrepen waarbij hy onder de wiefcn van het voertuig kwam De oude heer werd zwaar gewond en is aan de gevolgen v4n het ongeval bezweken N G VAN DER MEY BENOEMD TOT RAADADVISBDB Blijkens het Algemeen Verslag der Haagsche gemeentebegrooting is de oud hoofdeommissaris van politie de heer N G v d Mey benoemd tot raad adviseur in buitengewonen dienst bU het Directoriaat Generaal van politie aan het departement van Justitie Faillissementeii Opgegeven door de atdeeüng Handels informaties v d Graat ft Oo N V Amsterdam In de week van 25 t m 30 N vember 1940 werden in Nederland 16 faillissementen uitgesproken Opgeheven wegens gebrek aan actief 22 Nov W P M B Coj gehandeld hebbende onder de naam Vleeschwarenfabriek Cofra te Rotterdam Gedeponeerde uitdeelingslijsten N V Bouwstoffenhandel Habé te Leiden Geëindigd door het verbindend worden der uitdeelingslyst N V Bouw en Handelmaatschappij Blokker Den Haag Geëindigd door het verbindend worden der eenige uitdee lingslijst J A Scheuér Den Haag Idem G H L de Wijs Den Haag Idem Veilingberichten s GRAVENZANDE 2 December Spruiten gewone f2 18 per kist van 15 kg id groote f l OO f 1 74 per ksit van 12 kg id Jossc f 50 f 0 75 per kist van llTMcg boerekool 21 27 et oer kist v h 7 kg breekpeen f 0 70 f 0 82 4 waschpeen 70 et beide per kist van 25 kg andijvie f 2 00 f 4 00 prei f3 00 f6 00 groenekool f3 40 f3 50 witte kool f2 10 sovoyekool f3 00 f3 50 roode kool 13 50 knolselder A en B f9 80 peren f16 00 alles per 100 kg bloemkool 2 10 et per stuk LOOSDUINEN 2 Dec Groene kool f 3 70 per 100 stuks spruitkool f 19 90 f 20 30 prei f 6 70 f 9 30 schorseneren 2e srt f 10 tomaten A f 14 80 f 27 00 id B f 20 60 f 27 00 id C f 11 80 f 18 00 ld CC f9 00 f9 60 id bonken f 17 20 f 23 20 alles j er 100 kg spinazie f 0 25 per 5 kg salade Ie soort f4 id 2e srt 12 20 f2 30 oer 100 krop peen Ie srt f9 90 f 12 50 kervel f 1 00 f 1 80 selderij f 1 00 f 1 80 peterselie f 1 20 f2 30 oer 100 bas andijvie 34 60 et stoof sla 65 et alles per 6 kg boerenkool 23 38 et per 7 kg HONSELERSDIJK 2 Dec Coöp CW S Anjers f 3 20 f 7 90 f 8 10 Qerbera f8 30 Roode Due f 3 0ft f 3 40 Witte Due f 1 90 f2 10 Louis Germ f 6 00 f 13 00 Sax Exoort f9 00 f 14 00 gele Germ f6 40 Red Cavelf 7 00 f 13 00 Woolman f 11 00 f 12 00 Printemps d Amour f 10 00 f 13 00 Calla f24 AmaryUi f lO OO f 14 00 oer 100 stuks Plumosa 8 31 Sprengerie 15 22 Freesia 11 30 Freesiageel 36 50 Hereo 10 2U Wilcose 8 12 Wilcose geel 7 15 Snowqueen 7 9 Bilandel 8 16 Jozef 10 17 Trosgerm 12 18 Press de Lange 18 25 et Pierson f 1 15 f 1 20 allesper bos f MONSTER 2 Deo Peen f 5 70 per loO bos prei f4 20 f5 70 per 100 kg selderij f 1 00 knolselderij f4 00 f 6 20 beide per 100 bos bloemkool 4 7 et per stuk roode kool f 4 Savoye kool f2 70 per 100 kg andijvie 14 32 et boerenkool £ 8 31 et beide per kist tomaten A 7 13 et idefn C 7 et per kg sprniten Ie soort f2 17 idem 2e soort f0 70 f 1 05 per zak SELD EN GOEDEREN DEVIEZENVERGUNNING TER VOLDOENING VAN SCHULDEN AAN BÜLGAARSCHE CBEDfrEÜREN De Staatscourant No 236 van 3 Dec bevat een deviezenbekendmaking No 24 waarby het Deviezeninstituut met machtiging van de secretarissen generaal van de departementen van Handel Nijvekheid en Scheepvaart van Financiën jen van Landbouw en Visschery bepaalt dat stortingen bil het Nederlandsche Clearinginstituut wegens belalingsverplrchtingen als bedoeld in artikel 1 van het besluit betreffende het betalingsverkeer met Bulgarije voor zoover zy voortvloeien uit nieuwe over de NederlandschDuit sche en Duitsch Bulgaarsche clearing te verrekenen transacties slechts onder overlegging van een vergunning van het Deviezeninstituut kimnen geschieden De aanvraag om vergunning kan desgewenscht reeds vóór het afsluiten der transactie worden ingediend Bestaat tegen het verleenen der vergunning in beginsel geen bezwaar dan geeft het Deviezeninstituut m zoodanig geval een z g bindende toezegging af welke nadat is aangetoond dat de bedoelde handeling binnen den in de bindende toezegging vermelden t Tmyn heeft plaats gevonden door het deviezeninstituut op verzoek van belanghebhende door een vergunning wordt vervangen mede Nov 77 7 87 7 943 104 1 UI 84 4 96 8 104 8 115 6 120 7 57 5 62 8 68 4 80 2 84 9 95 7 1Ü2 3 110 8 U7 5 127 8 32 2 446 5fl i 63 1 66 67 8 74 9 79 5 85 8 1024 52 3 55 0 604 63 9 76 7 52 Sn t 5 1 57 S 69 8