Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

00 BLAD WOENSDAG 4 DECEMBER 1940 140 84 13K S 75 H HH 60 61 22H nn 7H 7 ISK IK as i 804 10 48 49 7 7 rm IVS 12 12 4 2H 92 91 87 1 lOOij MX KlOS M 101 s 75 74K 7414 2604 186 186 S7 130 n 118 MH im au 38 CM 1 11 45 11 47 glïlTENLAND EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTSVE FONDSEN StaatalMBtacea Notteringen van 3 December OBLIGATIES StwUIccaliiica V IC L K 10 mi turn mn R EN INDO arootkodk Oert V Jaackr i Grootkoak abl wn timtï li t tOM I VM Ckrtlficatca i t Grootboek obl tVi 1 39 Indii 1 1000 n a 1 37 IndiC t 1000 S 1137 Indl r 1000 A S Duitschl Young OU MM 30 m M lÜ H JS CHINA nósche aanslagen y by k gitcren het volgende mui babericht n m Si 39 9 m m 3S MO 101 1 96S lOU 96 101 33 93 4 79 i 8U J 84 se 4 nfiéürt egtven P h ler ndsche agentichawpen ilVichtin gepubliceerd over Bank ca One Mm KdI Etank Ned bid Hand l b Ned Hind 84 h 83 14714 17 46K 132 V mi 95 Kil 101 v 9 W 8ËS 941 84 7W 87 1 WH 36 1 144 441 MS 88 KS m BEURSOVERZICHT farucker met Wals Pellenaers op de vierde plaats De koppelwedstrijd over 50 K M werd na zeer spannenden slrijd gewonnen door het koppel Naye Van Siiraeys terwyl het kojipel Wals Pelnenaers op de derde plaats beslag legde De totaaluitslag luidt 1 Kaers Dïbruycker 12 p i Clautier Bi uneel 17 p 3 Scherens S Maes 22 p 4 Wals Pellenaers 25 p Koppelwedstrijd over 50 KM 1 Naye Van Simaeys 1 u 1 mm 30 sec 2 Cla sen ie Prud homme 3 Wals Pellmaers 4 Kint Defoort Opeen ronde 5 Kaers Dsbt uyck sr Scherens S Maes Clautiei Bruneel Cools Hiijssen BOKSEN KEVANCHEWEDSTRUD ZIVIC AKMSHtONG Nadat ongeveer een maand geleden Armstrong als wereldkampioen in het weHergewicht door Zivic onttroond werd zijn er thans onderhandelingen gaande voor een revanchewedstrijd Amerika de eene overwinning na de sohijnltik zal deze wed rijd reeds in de tweede helft van deïe maand in Madison Square Garden plaats vinden AUo Spold zet zUn overwinnlngenreeks voort De vroegere Et ropeesche lichtgewichtkampioen Aldo Spoldi behaalt in Amerika de eene oerwinning na de andere Zijn laatste zege was tegen den Amerikaan Elridge die het niet langer dan 1 min 59 sec tfcgen Spoldi uithield Op dat moment kreeg Elridge een dergelijk harden stoot dat by uitgeteld weid De beurs he ft op he oogenbUk kampea met Rebrek aan gegev rvs Maaruit een eevo txtMkmg ten aannen van het ko r vt rhMip loan warden gemaakt Niet ctat men i echaimecrd isop seirsationeele benchtfii iii iar men zoekt toch naar aanknoopin Di n oi rn by gebreke van dicn houcit nw n zich tegenover de fondsenmatkt maar liev r afzitdiff Gtsleren was er weer een groote alweiisheid n c rachien en de baiHiel wav van ge rge aftnetingen In enkele rubncken werd op k nie wijae wel at za¥en gedaan maar de omzetten hadden toch niet veel Ie beleekenen Voor AnveaikaanscJ e torKtit n werd t bescheiden voel eeni belan te ling aan den dag gelegd en de Uwilaandeslen aif mede Anaconda s gaven nu en dan nog handel m een open hoek te zien maar bij nader beschouwing was er toch niet veel te doen De stemming was overigens prtJshouder d n navolging van Wallstreet en onder bemvtijd lellen de koersen veen neiging t tt ojj oopen aan den dag waarbij echte de be lé B n niet gehandhaafd Heven De ïocale markt as bepaald stfl Op de sïheepv aartaf deeling werd echter vrd geï M d raken geóaBn m Ned Scheepvaart n e die Mch voornamelijk op het peil van de vorige topprijEien bewogen De aan erwant aandeelen al me e Jaikanlijnen o M e vfearten en oude booten wai en eveneens goed gedtt poneerd K n orrïetten vielen op te merken in olie Na goed priJ o idende inaet kon een verbetering van eenige proeenten wordrn waargenomen en hel verdere verloop deed uiUcomMi dat de markt over een behoorlijk weerstandivermogen be chakte Ot Amerikaanirfh petroleumaandeelen waren nairwel 3ks Teranderd Voor eul mirfondten m het algemeen bestond een goede tendens De affejre liet echter veel te wrnschen over Wel ging nu en dan iets om in Amsterdam Riibbert die in door nee n et ve erandeTd waren maar oven ens waren de omzetten ir rubberaandeelen klein dit n m ecbter nie wog dat voor diverse iru ourante oarten hooger noteerlngen tot stand k m n en cntoele ïeeiaüteiten zelfs eon behoorlijke koerswinst konden maken De lataaksmarkt wafi fclil en w ge matig De su kerafdeeling was eveneens zeer ru g lï V A v bleven ff makkelMk op pei Voor industrieeSen bc lorid I Vogri D n K nauwelüks beiangwteihng De bekende toon Rliem W El ÏS aangevende aandeden zooa Ph lips Ünilevpr en Aku s waren nauweJtjk veranderd De handei in bciegpingswaarden was ï Ete NederlandBCfae staat Mpi werden oo ge er t en de prijzen van gisteren verhande d G m en prov b i ti n al ned pandbrieven aeer lailm met onbeleekemenöe rou i WS KUNST EN LEHEREN DE TOESTAND DEB A O V Door de tijdsomstandigheden is de financieele toestand der Amhemsche Orkest Vereenigine uiterst precair geworden aldus deelen Ged Staten van Gelderland den Staten mede Het bestuur der AO V heeft derhafve Ged Staten om een extra subsidie verzocht en dit college stelt de Provinciale Staten van Gelderland thans voor de A O V voor een jaar een extra subsidie van ƒ 4000 te verleencn waardoor het normale subsidie wordt verdubbek KOOtSEN NEI eXI AIirDSCa CLeABINGINSTrrUU Koeraen uoar sUirtineen op 3 I ec i 1340 tegen vérpttchtlnccn luidende m Rwchtmarken 7SJSBella s 3t1432 Za tseraclw lunca 43J Urea XI Dc ftehc Itronen 3S40 Maoracbe Mtmtm 2JB Zweedsche kronen 44J TaJectoJeba kronen oude sehiltdenl B42 T eemaclM kronen inieii etiuMaw i M Dinar loude clmderi I Dinar niuwe scKv 1m 4JX Turl sch ponden l 45i a Leva IJS l ten zich zouden hebben verschillende punten r n nd In h j de Th aandagtr op Stóes Thakhet en Savannakhet zijn C S BebonibaTdeerd op 27 en 29 beren c p 1 en 2 December De 5Sche autoriieiten hebben alle nooSTmaatregtlf r genomen om de mShoudmg der orde aan de gren te lachen Indo China en P In hi bijzonder hebben zij 9 HatTtiailandsche strijdkrach S dirtritter in de streek van ïfhebbtr bezet dat Fransche Lm eer Thailandsche stad zou gï bomtardeerd en dat andere Kt door de Thailandïche 2 e zijn mergcschoten Officieel verklaaï fl dst deic beweringen Midenlieuïi herkomst zijn en in met de waarheid Integendeel andt rs sedert 27 Nov In ioChina ten Indo ChineesChe Pe trijd in China lOUAANVALLEN IN KWANTOENG Jipansche vl egluigen hebben in de mvincie Kwcnioeng volgens te Tokio Slvangcn berKhten bomaanvallen wvoerd waarbij tusschen LoengM n en Pienr It Noordoosten van ïjnton een belangrijke spoorbrug raield is Naar eerst thans bekend i zun in ien loop van de vorige Htji uitgebreide hichtaanvallen geJUB op den u voerweg van Hong naar TfiK nking Daarbij wer ruim 25f vrachtwagens en 84 Oiijieesche jonken vernield BALKAN De Turksche defensie lANCDüRir E BESPREKINGEN GEVOERD De roiriJter ot landsverdediging SiHet Anka die zich op het oogcnKik in Istanbi Ci Ijevindt voert met ia opperbcv f 1 hebber over de gebiefai waar de uitzonderingstoestand is ilgekondigd luit generaal Ah Riza la nge besprekingen De spoorwegen De nieuwe minister voor het Verkeeiswezen Df ievdst Kerim Inceday Iwit bij een fntrólc op de spoorn en vastBest ld dat ruim 700 goeteaiwagens ot ziisporen waren geiilgven en daar als woningen dienst a De minister heeft terstond behitl gegeven dat de wagens ontnnad moeten werden en in orde moetn worden gebracht aangezien zij Uigend noodig ziin bij het bestaande lÉKk aan wagen bij de Turksche ojrwegen Verhooging van crediet Dl regeerin c heeft een voorstel rnpdiend betreffende verhooging van m haar voor bijzondere doeleinden tel tane crediet van 25 tot 50 milItm Turksche ponden Hetzelfde ontWf bevat de bepaling dat het buitenindsche schepen veroorloofd is de kustvaart te Inoefenen binnen de futtoche wateren in speciale geval o en met toertemming van den miisten aad Volk wil vrede bewaren De Turkfcbe pers kwam gisteren jw op het dagelijk£c ie thema waar K ijj schrijft dat het Turksche volk vrede wil Inhouden en geen voor JWbs heeft om aan te vallen maar wód is e vechten wanneer het Jjdtt wordfT bedreigd en aangevalBI De bladen hoeden er zich voor detinitK l € geven van deze bergingen dic niet bestaan of alleen Jjaan in de bedoelingen van de lelsche agenten die het Turksriie Wjnolisne aanwakkeren in de hoop Jt er een vonk uit zal ontspringen den brand ven het Europeeeche liet zal vei rooten l CHOKKEN IN BULGABUC termidda v a ook in de Bul P havenstad Silistra aan den r enkele aardschokken waar te J geweest Deze hangen wellicht ïf met dt jm piie aardbeving in fcwenië ÏMEENSrHE KERK ACHTER JEGIONKAIRE BEWEGING litilige s riodc der Roemeensche ïe kerk heeft over de gister2 gehouden bijeenkomst een j wnmimiqué gepubliceerd waarJJI de legionnaire staatsleiding van r nulp verïekert en alle geloovi2 maant oe broederschap discis n orde te bewaren W VERKIEZING VAN EEN HIEUWEN PRESIDENT Ji Sijksdag heeft de wet betreffen v erkiezing an den nieuwen l2f angenomen met 150 tegen £ nen De veiltiezing hee t bei t op de twee laatste jaren van jMsperiode van den afgetreden 5 KalKo zy tal op 19 DecemJ uden worden door de zelfde n aie in lt 7 Kallio koien unon oHfVANOSiw t WMAWttB ij Snner heeft achtePeenvol y iu le StKt deo mititairen g L Japam en den Duitache w van figSiM mtvancoi FRANKRIJK PtTAIN TE MARSEILLE tJit Vichy wordt gemeld Maarschalk Pétain heeft IKnsdagmiddag te Mar olle een parade afgenomen waarbij cavalerie infanterie alpenjagers en koloniale artillerie voor hem defileerden De maarschalk moest verscheidene Boalen op het balkon der prefectuur verschijnen om de huidebetuigingen van de uit duizenden menschen bestaande menigte in ontvangst te nemen Des avonds wa te maarschalk gast aan een maalttjd die de Kamer van Koophandel te zijner eeie had aangericht Te Marseille zag men voor de eerste ma l in het openbaar een formatie die den naam groupe de protection draagt en die onlangs onder de auspiciën van het ministerie van Binnenlandsdie Zaken is opgericht Zij bestaat uit vrijwilligers die een bijzonderen eed afleggen en aan een band om den arm te herkennen zijn Dinsdag deed deze beschermingsgroep naast de politie dienst voor de handhaving van de orde op straat Daarenboven zou zij echter in algemeenen zin in samenwerking met de politie autoriteiten zorgen voor het handhaven van de orde Naar verluidt rijn dergelijke groepen reeds uj een aantal steden in het onbezette bied gevormd BINNENLAND Kolendampvergiftiging TRAGISCH GEBEUREN IN DEN HAAG Moeder en zoon md bet leven gekomen In een woning aan de Jansteenstraat no 53 te s Gravenhage heeft zich een geval van kolendampvergiftiging voorgedaan dat aan een 38 jarige moeder en haar negenjarig zooritje het leven heeft gekost Zaterdagavond was de bewoonster mej K van der V met haar beidë zoontjes van 11 en OJaar die bij haar op de kamer sliepen bijtijds naar bed gegaan Jn het vertrek bran dde een vry primitief kolenkacheltje Toen Zondagochtend de moeder en de elfjarige jongeij even wakker waren heeft deze op verzoek van de moeder de schuif van de kachel dichtgedaan Beiden gingen vervolgens weder slapen Eerst gistermiddag te ongeveer vier uur ontwaakte de oudste jongen Hij bemerkte toen dat zijn moeder en zijn broertje geen ericei teeken van leven meer gaven Buren waarschuwden den geneeskundigen dienst die ten spoedigste in de woning verscheen doch slechts kon constateeren dat moeder en kind den dood door kolendampvergiftiging hadden gevonden In het kacheltje was geen vuur meer aanwezig De lijken van de beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis Zuidwal overgebracht Het elfjarig zoontje dat de kolendampvergiftiging blijkbaar zonder schade voor zijn lichaam heeft doorstaan is bij familie opgenomen DE NEDERL UNIE IN CIJFERS Van de zijde van De Nederlandsche Unie deelt men ons mede Onverzwakt blijft de groei van De Nederlandsche Unie voortduren in aantal en in innerlijke kracht t aar buiten toe treft de groei in cijfers natuurlijk het meest en derhalve laten wij daarvan thans enkele voorbeelden volgen In de maanden October en Nov ember kreeg De Nederlandsche Unie er in totaal 132 000 leden bij zoodat we op het oogenblik dus het half millioen al ver achter ons hebben gelaten en als Nederlands grootste volksbeweging op weg zijn naar een andere mijlpaal Inmiddels is ons ledenaantal op het oogenblik reeds bijna tienm aal zoo groot als dat van de gezamenlijke aanhangers van alle partijen en partijtjes die naar vernieuwing van onze volksgemeenschap streven En wie nu door afgunst of wanbegrip gedreven op het domme aantal wil gaan smalen moge twee dingen bedenken a De kemgreop van de Nederlandsche Unie is nog altijd heel wat grooter dan het talaal aantal leden vanelke der hierbovm bedoelde partijen b Het uvergroote deel van het Nederlandsche volk is voldoende mondig om te weten wat het wiL Dat er zich ook in De Nederlandsche Unie nog tal van zwakke broeders bevinden weten wij beter dan iemand anders Doch niet rij bepalen onzen koers en ons tempo al zullen wij er tegelijk steeds voor zorgen midden in ons volk te blijven staan om ook hèn naar ons einddoel mee te krijgen Het weekblad van De Nederlandsche Unie wordt thans in meer dan 280 000 exemplaren verkocht voor het grootste deel door huis en straatcolportage Het aantal abonnementen neemt per week met ruim tweeduizend toe In totaal zijn er tot nu toe 358 300 Uniespeldjes aan de Gewestelijke Secretariaten verzonden Deze zijn zoo goed als uitverkocht doch zoo juist is een bestelling gedaan voor de aanmaak van honderdduizend nieuwe insignes AANBESTEDINGEN De directeur van het Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening te s Gravenhage heeft namens de genieente Usselmonde te zijnen bureele aanbesteed het leggen van gietijzeren leidingen en het maken van dienstleidingen m de gemeente IJsselmonde Laagste inschrijfsler was de fa Rietveld en Verdoom te Papendrecht voorƒ28840 Het departement van Waterstaatheeft aanbeste de aanleg van deaarttelMan met bijkomende werken van een gedeelte van den weg no 43 a oniAgen Beetsterxwaag Heerenveen Sne Afsluitdijk onder de lymeeh te Haskertand Laagste inschrflfster was de fa van tttim en Blankevooii te Haarlem voor ƒ 387 950 Urr BET RECHTBANKGEBODW GEBROKEN Gisteren moest voor de reditbank te Arnhem de 51 jarige los arbejder A D K terecht staan HÜ was enkele oogenblikken voor den aanvang van de zitting in de wachtzaal gebracht om zijn beurt af te wachten Toen zün zaak werd afgeroepen deed de veldwachter de verrassende ontdekking dat de zaal leeg was De man had een ruit stuk geslagen en was door de tralies naar buiten geklommen Opsporing bleef zonder resultaat De strafzaak is voor onbepaalden tijd aangehouden KERK EN SCHOOL Kerstmis 1940 VOOR INVALLEN VAN DKISTEENIS Paus Pius XII heeft een brief bepaald dat in de gebieden waarin luehtbeschermings en verduisteringsmaatregelen genomen worden dit jaar bij wijze van uitzondering de nachtmis van 24 December verschoven mag worden tot een tijdstip vóór het invallen der duisternis RECHTSZAKEN VERDACHTE BRAND TE BAARN Nader deskundigen rapport verlangd In den nacht van 29 op 30 September 1939 woedde in een villa te Baam een hevige brand waaraan een zware ontploffing vooraf ging De brand was zeer verdacht en enkele dagen later werd de huurder van het perceel de meubelhandelaar A F te Rotterdam gearresteerd De man had de villa drie maanden vóór den brand uitbrak gehuurd als showroom Het heele huis stond volmeube len die nog met waren uitgepakt Zij waren echter verzekerd voor een bedrag van ƒ 20 000 Zeer merkwaardig was ook dat verdachte vroeger tweemaal brand had gehad in woningen die door hem gehuurd waren n l éénmaal te Bennebroek en eenmaal te Rotterdam aan welke branden eveneens ontploffingen gepaard gingen Vooral de brand te Bennebroek vertoonde zeer veel overeenkomst met dien te Baarn Verdachte die des morgens tegen 10 uur als laatste de woning had verlaten ontkende hardnekkig ook maar iets Van de oorzaken van brand en ontploffing af te weVini In weerwil van zijn ontkentenis veroordeelde de rechtbankte Utrecht derf man op 26 Maart tot drie jaar gevangenisstraf Verdachte was op 4 Jan op vriie voeten gesteld en de rechtbank beval zijn onmiddellijke gevangenneming Het bevel is echter niet ten uitvoer gelegd zoodat de meubelhandelaar die gisteren in hooger tie roep voor het gerechtshof te Amsterdam terecht stopd in vrijheid is Ook voor het hof hield verd zijn onschuld vol De procureur generaal mr A A L F van DuUeman had tien getuigen a charge opgeroepen o w de deskundigen mr R Trima en dr W F Hesseling Beide deskundigen waren van oordeel aat een gasontploffing in de viila had plaats gehad Verdachte vertelde dat hij des morgens om tien uur de wonmg had verlaten Hij was per fiets naar Rotterdam gegaan Pres Waarom liet u de meubelen 3 maanden ingepakt staan Verd Ik had vacantie noodig Dt had gewerkt en wilde vrij hebben Pres Zeker om te fietsen Na het zeer uitvoerige getuigenverhoor was het woord aan het O M De orocureur generaal mr A A L F van DuUeman wees er op dat t in brandstichtingsgevallen over het algemeen zeer moeilijk is het wettig bewijs te leveren De deskundige a décharge heeft een lijvig rapport uitgebracht waarin hij er op vele gronden aan twijfelt of er inderdaad een gasexplosie heeft plaats gehad Met het oog op deze kwestie stelde de procureurgeneraal voor de behandeling van deze strafzaak aan te houden om alsnog dr Jorissen en prof Brender a Brandis rapport te doen uitbrengen De verdediger mr J H Fisscher was het met dit requisitoir eens tevens verzocht hü het hof het bevel tot ge vangeneming op te heffen Na raadkamer deelde president mede dat het hof afwijzend beschikte over het verzoek van den verdediger Aan dr Jorissen en prof Brender a Brandis zal opdracht worden gegeven een nader rapport uit te toengen op Dinsdag 7 Januari Verd tegen wien het bevel tot onmiddellijke gevangeneming nog be stond werd gevankelijk weggeleid SPORT WIELRENNEN WALS En FELLENAEBS TE BRUSSEL Bet eerste 4wntaet met de Belgen sinds Mei Voor het eerst na de capitulatie van Nederland en België is er Zondag weer contact geweest tusschen de renners van beide landen Wals en Pellenaers die al zoo veel triomfen in België gevierd hebben Z4jn de eerste Nederlanders geweest die in het BriKselsche sportpaleis htm krachten weer met hun Belgische tegenstanders gemeten hebben Vrüw el alle bekende Belgisclie renners waren aanwezig om den strijd l egen Wals en Pellenaers op te nemen Efen zeer talrijk publiek was getuige van uiterst spannende wedfetruden die den Nederlanders wel is waar geen overwinnigen opleverden maar die toch het aankijken ten vol waard waren Allereerst wetd een nnniiunwedstrüd voor ploegen gereden welke beI stond uit drie manches Deze werd gewonnen door het koppel Ksen De ma 100 S 36fi lOOg W1 V 93K IMO Ic 100 4 1940 Ie SOO 4 1940 Ic I 100 4 1940 bit t 100 4 ISVI te SOS 4 l 4l blf I MO 4 laiS 100 500 3 100 3 gun 86 SS l 82 8S 1937 500 3 IS3 f 1 S 3 3I 1938 ƒ 500 3 13V2 1935 OI 100 3 njS OI 5 0 SVt 1937 O I 100 31937 OI f 900 3 1S37 AO I f 100 3 laa AO I soo 3 ProT 1 Gcm leeBincen 90 A d n 1 30 31 3 Se i 86 Dito Ie 1937 31 2 Apeld Ie 37 3Va Arnhem 1938 3 Deventer 1920 6 Dordr 38 31 3 Eindh 1935 31 3 Do 3e Ig 38 3V Geld 38 3V 1 DolOl lelg 38 2 T s Grhage 1921 6 Diio 1936 31 Dito 1937 I 31 2 91K 82 87K 89 87 91 S6K SOh § 82 94 92 Ji 82K 82 82 88 Ki 9t 4 94 8SK 91 82W 90 S7M 82 Dito as 31 2 3 Groning 1S3S 3 Dito 2e 1938 3 Haailem 1938 3 Dito 38 3V2 3 Helm 19Ï7 3l j Hilvers 1938 3V Dito 10j 38 21 2 Leeuw 1938 3 N Holland 38 3 Do 2e 38 31 2 S Dito 8 J 38 21 2 D o 3e lO j 38 Z B dam 1936 37 4 D o 1 en 3 7 31 2 Dito 1 1938 31 2 Dito 1938 3 3 Schied3e 37 3V2 TUb 1 37 3V Utr Pr 37 31 2 D o gem 37 3 2 Zeeland 1937 3 Z HoU 1937 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNGZel 3731 2 Dito ISJI B V Onr Z 37 4 Gem C red 9801 33000 O 31 2 Dito II V1 1 2000 3 N Bnkinst 5 4 C6 HypoUieekbanken Alg Fr H p b m 2 n verpl uitl Pandbr MV Alg Jlyp bstrXY 4 98 A datn Hyp 1 4 Dito 31 83 lom 4lt 87ii gj i 98V M 84X 91 1 7S i M tan 86H 90 96 1 as Bat Hyp b N N PP 4 Drto CD 31 2 Fr Gion Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 31 2 D o p b 31 1 3 Gr HypBPb 31 2 Hl H P ser A C 4 Dito ser BD 3V2 Holl Hvp B dito 4 Dilo ser K 31 2 mp b V Ned Ser M 31 2 Insul Nyp b ser AB AA BB 4 D o ser T TA 31 2 Mij V H Cred Pandbr 4 D o m Z i verpl uitk 31 2 N Hspb d o 31 2 N H pb Veend serie K 3V 1 D o l3i l dito 3 Noordh Hyo b Faadbr SV Overuïs H b d o 4 Rstt Hyp b d o 4 ld dito 31 2 96K nit 88 89H 98 97 W 87H 88 Sted Hvp b ser K L S1 2 Utr Hyp b 4 Dito I r verpl uitk I 31 Westl Hyp b EE FFI 31 Z w ehe H b Bk 4 Zuider Hypb 12 r uili 4 D o str K L 31 2 ZH Hyp b mei verpl uiU I 31 2 Eerste Ned BS 85 77 Sch verb 4 Ro Sch Hyp b 4 Dito 31 2 Indutr MiacraciniBkea 8W SE mi sij K7M 29M aOM MM H AX U sbL Si i 117 U4 Bergh s en Jurg IF v d Obl ï i Berkei s Pat t 37 Obl 4 Levers Zeep HH ObL 41 1 Umb Stauikjxi M Obl 4 Bat P Ml O 4 i ld ld ObL 31 j Moortnann Cult On ObL S Amst Grb b 5 Nat Gr bel U i Idem 1939 4 Ned Gr b b 4 OJava SL ObLS Semaranx Joaiu 1892 1901 ld 4 A dam 1874100 3 ld A dam Olymp 9 M L 100 3 ld W Kr NHV Het 18 8 AAVDEELEN Bank ea CredlMiastcniafem A d Bank aand IIS 118l 102 109 122 i l x uan VBH mn 122H 91 M7K 109 112 122 Holl BankU dita iZlK Inc Bank dito Kasvereen dito N I Esc m dito Nedert BaakA N B v Z A 50ad N H Mij ƒ Ï50 a Rott B Ver aan TwentscheB A A 96 ladust ondcrnemlBsen Alg Noutgew A 345 350 Bat Marg br V d B P W A 1000 Dilo B 1000 165 626 634 1391 140 144 119S lïU ISfcS iSiü 134 h 135 IS214 liöH 200 204 226 H9S 133 54 80 131 475 238 22U 116 131 aS 79 241 1181 12t 115 1W 181 259 lissen 4 SS 145 176 121 115 114 269 399S 408 146 175 302 162 3U6 119i IISH 130 mn 120 204 100 140 ISSi l H 94 115 141 M 15SS 2ffi 340 2411 217 17SH 161 204 118 114 Z en P F Scliolte jouda stear dilo ïruyter en Zn A pref aand Dito B winstd p Heemaf aand Hemek aand Hero Cons aand Hol St m I a Hollandia aand Holl Bet MU A Holl dr en k A Holl KunsU I A Int Gew B dito Intern Vise A K F Beynes dito K N Hoosov do 129 Kon N Zout I A 472 K Br Siheem do Lev Br en U C 100 c pr aand Dilo lOeOCv pr A Doino 6 CprA Do 1000 t i CprA Lyempf IJ en Mf Meelt d Ned B C V a N G en S F a Ned Kabel dito N Sch b mij dito N St f Keyzer A Phil Gloell 75 algest C V A Rott D Mij dito Schelde K M d N Schotten dito Smits t arsf f d Slokv fSOO lOOOd Slspinn Sp do Stork dito 130 134 116 203 98 l l 188 ISl 180 93 166 IflO KOS 144 123 iit i 284 264 u 242 2421 215 182 Twtjnstra Pref A Utr Asph t G A Ver B tb aand Ver Ch f aand Ver Gif N B v A Vpr Pf v Gelder Dito dito p aand Ver K R fab Ver Tou ifc f dito Vlis ingen KJ d Werkspoor A dito Weetersuiker dito Wilton F gewT A Dito C pr v A Wevers ï en H A N I El Mij A Dito Nat Eva N I Gas Mij A Dvto N Bez v a Tw C St vij V d Bergh en J llaadelsverc lilc sea C en H g A B Born S H M A 1S2 1S3V Deli At H M d lis Gurtz en Sch A I2ti 135 I Cr enHvA A 22 225 Linde en Teve 194 1S2 Ned Wol Mij A 70 MijMbovwpHdernemingcn Bil Mij Ie rub A 618 Dltn ie A 442 446 Boeten M Mij a 17 i 1714 Smgkep TMIj a 175 KS Peti L Mitferacailageii aiH 240H 3 365 Drd Ptr I CvA K N Petr Mti 100 Ond A Motara Enim A Tarakan PM A BakkcmieiMaitagca Hetsa Rnbbcr a Ind Rubb C Prcanger R Mij Rotterd Tap Salatri Plant Wal Sumatra Zuid Preanger SckecpvaartmaatachappIJeii W Zcev aand 104 110 Nlev Goudr A 284 290 M De Maas Cv A 114 i 119 M4 OoUzee A 184 188 ppUen 174 Krlan Suiker A BPagottan A 171 Suiker C t Mij A 214 108 Tjeweng LeatoH Arendsburg Besoeki A Soek Landb A AmsL Tbee C A BanJ Thee Ru A Pangkeotam Tliee Rongga Landb A Sedep Cult A Sindangs CuIL A Telaga Patengan MichielA rn 107 2 80 m IS94 14SH 174 DiverEen Blauwh VrSes A 48 Bijenkorf vat 132 j UB 120 97 38 J2H lOSs A 3êm E W enW Houlh Alberts A Houth Jongen A Houth Pont A Muller W H A Do 5200175000 A N M v Hav w A ZSab 1000 Cv A Spoor en Tramwegen Deli Spoor A 99 9 NI Sp v Mi A Atcli T CvjiA KansCS Cv A Dito Cert VS A Un Pac C vxA Mad Stoomtr A Dito pref A Malang AuvoUingeB fS e Kb 1837 31 2 Lelden 1937 3V2 Nijm ael 3731 2 Zh te 1938 3 Arnh H B Ser E F Pbr 31 2 Dr H B do 31 3 GravHB d o3V2 Werksp NV Ie hvp ObL 4 Wilton 41 2 St Mij Ned 1930 obL 41 2 Milller 3 Ned Ind Sp Mij 1902 obl 31 j Miss K ins en T Railw Ie h obl 4 Jav B 500 v a A d Dr Mij a A d Superf a Aut Screw W a Berk s Pa Afge st c V aand Kon N E m b a Slokv 50 400 a Amer Chryf tal Su Cert V g a Am Tob Cy c V A B RH Colg C V lOA R II Gen El Cy Ct v mi ia 1 5 a H II Huds MCC R n Keesp Mc T PI Corp C V A N St CvGA HU Unit St Rubber C V 10 g a Am TeL Tr K C V A Kon Ked Pelr Cert V A i tmt i S enAM A dam Cu Mij aC Mq ua 2 4V 215 138H 129 104 103 4V r B 37 133 1X K 7 1 H 85 48 451 4t 6 f ndie uit Mij WJavaKinaCMu Gein Emend Mij Gouda Kaash MU Wool worth en CoK CSouth R Co Idem Pi f 43H 137 86 140 Geld Tramw Md Kedirl Sttr Mij Am B c V pref a Amenc Smelting SUndard Brands SUDdOlT NJ I0 4 25C a Javu Caoutch a IMS viL ladostaiecB AU Kunslitld Uala lUV lUM U4K1IKBerkelli Patent ftH Calve Oliet C fm W Centr Suiker 196 196ii Fskker IB 183 Uver Bra b UbI 130 128k 1Sh U M Ned Ford Aut a H SU W Philips a a V A m ai Dito Pre w A MS All LudL St C v M ga R n au Am Beraberg A C M 51i ¥ 291 4 m sjii S3i lo 63 V V 5 10 gM 1S9 Am Car and f C V Aand I 34 3 Am Enka C T uL N Aaac CiHip C v iC 3 M Betlll St C V 10 id SOH Chrysl Corp C v A 1 Curti Wr Corp C V Idem lOit General Motor idem 534 Intern Nitkel Cy C V 10 a 281 Kennec C C v 10 A 7 j 3n IR n $ B Wt Nortti Am 3w C A R n l 4 North Am K A C A 221 341 Cit Serv C C C South C A R U North A Cy C v A Radio Corp C v A Oost Borneo Mij A idem pref Aand Petr Oadci Ind lOl MI 10 Dord Petr G Aand Ktm Petr Mij idem Cont Oih Cy C v 10 Idem 30 Mld Coatmental Pet C V A Phil Pet C V 10 id Shell Un C v 10 Id T Wat Ass Oil C v te idem 341 uj 3Hli 23SW las 36 li 12 13 37 12H 12i lie u 11A 161 Holl Am Li n Aand Java China Japan L in idem Kon Ned St Mij id Kon Paketv My id Ned Sdieepv Un id Rotterd Lloyd idemStooinv Hi Ned id Int Merc Mar Cy C V 10 A 115 nS 148 1441 149 148 2211 171 1 57 iaB 137 1 114 115 M7K 148X 151 153 a 1 0 170 13i M3H 134 SntkcroadenicinlnfeK Handelw Am st A 44 l 435 Javasclie Cut mij A 44 l 05 B 441 id K4 a Ned Ind S Un Id 2 1 Ver Vorst C M 250 500 A ia6 126X 135K 134M Refi Steel C v A f MS ÏM Utt States Stetl id S i 66X Dcli Balav Mt A 190 OeliMij MM C 3S4 286 aon 6 5 V idem X1 3M SenemtMh Mü idem SM Wilson Co C V A 5u 6Jk n ati lOH iftH M l Spoor vecca BaiClm and Oliio C T Idem it m Shesap Ohio C v M $ B a n § lOH 154 25 i 36i J6 2 Illinois Cent C v ij lOi N York Centr Cv ld 1 1 Penn ylv R 1 A $ 50 C V 1 South Pac Cy v u ii t idem 11 UK Id Railway O gew Idem 15 tf Canad Pac C v id 5 fcb ti e u i i i aLmUn a l Amsterdam UB m UK 30 l 7IH 74 MD in R Cult AanC XH TIIH Bandar Rub mij xL 1 HH DeU Bat R Mr id VO i Kcndcng l emtioe ie7 75 Sub idem Majanglanden Vereen id OoslJavo 13S 158 ISO Rubber Hit id Onatk S 500 C V id Serbadjadi Sum R idem K Silau Sum Rubber Mij idem IWH Sum Rubb Cult id t9i Ver Ind Cult Ob4L idem 176 177 A 6li latere Rubber Cert V idem iH V Dnttscbt roadaen Mat lie M H n li n la t Du grootb P ld ld P ld ld P ld ld P ld ld ld ld ld ld id id id id 1 Mt 1 15 m 105 106 M6 73 1040 c r t IMl c 6 r 1 1 U Ctrl 1M3 c e r 2 1M4 6 I a IMS Ctrl 1946 c r 2 1S47 c T i tS4 c 6 r 2 KonverMons kasse obl 4 Dlto Keuc Ain KM t flarbetiind 1 G C T O 71 7D 87 3Hi Kali S nd X 20 100 J DIto C 20 100 t h Wmterahall obl Parbrnind I C C A Vcr Korkind C v A DuitscM Berl RH IM O i Ruhr 37 IVi Vi ▼ O m ♦ a uo Dilo 30 O t M O i D Henlenbank I5 t Ver D Stedenl O Bayr Hvp en W B i JS t O Llnoleumw O J 5 n CM 7 OI l f Obl a Obl 7 Olll Gelsenk Bern Ohl Gutelioffnungshötl Harpener Beribau u FlUMnix Akt Gel Rti Elbe Union Ruhrcbemie A G rax rax Skenacns en Haliflte Obl V a V Stahiwerke tr Obl 7 Dito serle A 28 J Obl l i Vit tor Gew Obt l OtL 1 OW 7 e to 27 Obl tlagener Stra tenbahn Ob F rt enin tus4rie aaotf 217M Siemens en Haiske aand Ver GlaJizslotf Fakr aand Winlershall Akt Gea aand OFnCiKKI B VAU TAJtOESUM D NEOnLANDSC SAia a Dawmber Vatala a hrilteHtfce n ler i i a act ta Mew rork I ♦ Ji ia Berlon 75 JS S 43 Brui l ƒ 3 II ƒ W 1 Helsinki 3S1 r3 2 StaekhalM 4441 44J ZttlWl f 4ie3 7t Baak aplar aarmn Ititt inM Kcw V rk l x f e Broifcl l3 J 3 i ccktioliB 44 IM ZartdifaJ 4Mi