Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

OUDSCHE COIBANT fdag 5 Dec 1940 g No 20 6 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur r TIETBB Poitctro 48400 Bur Uurkt 31 TeL n4S WAT ZEGT U DE KINDERZEGEL Helpt de misdeelde jeugd De Centrale Propaganda Commiiiie voor den verkoop der kinderpoitzegelsschrijft ons Wie de jongste kinderzegel No IT uit een gezond nest ziet kan zich niet onttrekken aan de bekoring die van dit verzonken gezichtje uitgaat Misschien komt dit wel vooral doordat we door den kunst iaar worden binnengeleid in de eigen wereld van het kind in het spelletje dat het geheel alleen voor zichzelf in volle ernst speelt Spel en ernst van het kind staan ont hier in een klein beeld helder voor oogen Dat IS de meest directe opwekking tot hulp Het kindheeft onze hulp noodig voor zijn spel en voor zyn ernstDuizenden kinderen moeten in hun opvoeding wordenvoortgeholpen door verstandige handen die de gebroken verwaarloosde leventjes weer in het gareel moetenbrengen Duizenden kinderen moeten in de zeelucht in de bosschen worden verzorgd onder deskundigeleiding om verloren gezondheid i kracht terug tevinden i Alles wordt gedaan om spel en ernst van het kind zuiver te houden De Kinderzegels die dit jaar voor den zeventienden keer worden verkocht en wel gelyk bekend van 2 December tot en met 6 Januari a s stellen een ieder in de gelegenheid om ten kbste van 2 è 3 centen al deze kinderen de noodige verzorging te geven Door het veelvuldig gebruik het beloopt nog slechts ongeveer zeven millioen zegels kunnen de beproefde Nederlandsche instellingen voor Kinderbescherming méér Icinderen ophemen beter voor de kinderen zorgen kortom onze misdeelde jeugd op groote schaal helpen Dat is hard no ig zeker in ónzen tijd Daarom elke kinderzegel op brief of briefkaart geplakt beteekent geestelijke en hchamelijke gezondheid voor Nederlands misdeelde jeugd Gebruikt dus allen in deze maand voor geheel Uw correspondentie KINDKBZEGELS De oorlogsschade aan onroerend aoed bedrijfstoerusting en bednffsvoorraden Ook plunderschade valt eronder voor zoover aanwezig ttél mogelilk aonaluiting gezocht bif gewone verzekeringsbeginselen onderzoek van geval tot geval tDtRl4 edits de materieele schade aan merende goederen an aan zoo ii e roerende goederen die tot 0i bedrijf of een beroep dienen jjgnede schade aan huisraad door overheidswege te verleenen bijdragen in de schade 200 hoog mogelijk zijn opgevoerd Tot ƒ 50 000 wordt op basis der waarde per 9 Mei 1940 een bijdrage verleend tot het volle bedrag y to het meerdere wordt 90 vergoed eweld toegebracht worifr Ten slotte bepaalt artikel 8 dat in bij zondere eevalien hndrasen kunnen Engelands streven naar Amerikaansche credieten Pogingen zouden voorloopig worden opgegeven Geen Uquidatie der Engelsche investeeringen in Amerika Levering tob Amerikaansche landbouwproducten beginsel voor vergoeding in naeriting gebradit Het begrip Jorlll eweld kan in deze ruim worden Plunderschade voor zoo e aanwezig is valt er onder Ook ui btj de toepassing van het leituit rekening worden gehouden Het het feit dat onj land nog Ujfcs in velerlei vormen aan de tnlgen van den oorlog is bloot fteU De in het besluit vervatte Wifoedingsregeling beperkt zich goederen toebehoorende aan rlander of Nederlandsche nditspersonen Vetwhillende eategorieën nd met de waardeering der wotden verschillende catcgogocderen onderscheiden onroegoederef bedrijfsuitrustingen en handelsvoorraden en kui3Bg de vaststelling der schade ig X mogelyk aansluiting gezocht 4e gewone verzekeringsbegmselen BUtstaven voor de waardeering idiade dienen echter ook in overing te zün met de van over ge gevoerde prijspolitiek In met de groote geldbedragen ttitkeering in omloop zullen worcht dreigt deze politiek te ondermijnd indien het streven inrijsverboogmg in het besluit fien begrenzing zou vinden Mede imjand daarmede is bepaald dat ïMtrdeering der schade aan goedeleleden ook voor zoover de schade fUei is ontstaan op basis van verkoopwaarde dier goeD o p 9 M e i dient te geschieden insel houdt in dat in geval oor herstel in aanmerking ko chaden rekening mag worden en met de kosten die voor het zouden noodig zijn geweest op M met dien verstande dat de lijke kosten van herstel een um vormen Voor de waardeeder schade aan bedrijfstoerustmg de aanschaffingsprijs op 9 Mei ftrek van de afschrijvingsbewelke in verband met den rdom van het goed overeenkom4 oed handelsgebruik moet worden te zi m toegepast De schade aan en handelsvoorraden wordt ld op basis van den inkoopVoor de vaststelling van de aan de hiervoor genoemde eën goederen wordt als uitnt genomen een individueel van geval tot geval naar mvang der werkelijk geleden Hierin vinden de schade commissiën in de eerste plaats taak Zij baseeren zich daarbij Wgaven en inlichtingen van bedie zoo noodig door desen accountantsrapporten op uwbaarheid zullen worden Waandleeriiig der schade w de waardeering van schade aan d goed geldt nog in het bijhet volgende De beschadigde regel den ondergrond hebben De vergoeding zal derhalve Vastgesteld in verband met de Van het geheel en de waarde ondergrond De naarnden r an 9 Mei te waardeeren waarde n ondergrond zal ook de basis van de vergoeding die invan onteigening door den algegemachtigde voor den wederzal worden vastgesteld In ontgevallen zullen een tweetal voor de regeling der scnaingen by onteigening geresp te Rotterdam cg Jiet Van de schadeenquête l8m VDor onteigeningen binnen de e Rotterdam en te Arnhem op lie van s rijks belastingen al van de eventueele bezwaren anghebbenden tegen de waarvan den ondergrond kennis y i de waardeëring zal aan benden mededeeling worden Ten aanzien van overgebleven ten zal met de omstandigheid dan niet bij den herbouw unnen worden benut bij de g der bijdrage in de geleden kening worden gel3 uden 2 V den staat niet gevergd en een volledige vergoeding het oorlogMeweM verowwaterieele schade kan desniet den gaegi dat de va zondere gevallen bijdragen kunnen worden toegekend in afwijking van de voorafgaande regelen Het is de bedoeling dat hierbij zoowel kan worden afgeweken van de begrenzing der voor vergoeding in aanmerking komende schaden van de regelen voor de waardeering daarvan en van de bijdrageregeling Dit voorbehoud is o m gemaakt om te kunnen voorzien in bijzondere omstandigheden waarin hat volgen der regelen in het besluit neergelegd niet tot een resultaat zou vo en dat voor die bijzondere omstandigheden noodig moet worden geoordeeld 0 Een opheldering Het besluit op de materieele oorlogsschaden bepaalt in art 5 1 Voor bedrijfs en handelsvoorraden wordt de waarde voor de beschadiging gesteld op den inkoopsprijs 2 In geval de ten tijde van de beschadiging aangehouden voorraad een grxjoter omvang had dan die welke met in achtneming van goed koopmansgebruik en van de destijds bestaande omstandigheden voor het getroffen bedrijf als redelijk Van worden aangemerkt wordt dat meerdere buiten beschouwing gelaten Naar de beteekenis van het 2e lidvan dit artikel hebben wij bii hetdepartement van Financiën geïnfor meerd Ons werd geantwoord dat Wet2e lid slechts bij hooge uitzonderingzal worden toegepast Men weet te bevoegder plaatse zeer wel dat in het begin van dit jaar de bedriifs en handelsvoorraden in vele gevallen hoog waren mede in verband met de defensiebelangen en met het oog op de voedselvoorziening in oorlogstijd Alleen het feit dat een voorraad veel grooter is dan normaal brengt het 2e lid nog niet in toepassing Slechts indien de voorraad ook voor de destijds bestaande omstandigheden onredelijk groot is geweest zoodat zij duidelijk van speculatieven aard was zal gebruik worden gemaakt van de in het 2e lid gegeven mogelijkheid om een gedeelte buiten be9chou ving te laten International News Service meldt uit gewoonlijk betrouwbare bronnen te Washington vernomen te hebben dat de Engelsche regeering besloten heeft haar pogingen om credieten in de Ver Staten te verkrijgen voorloopig althans op te geven Dit besltiit zou aan twee factoren zijn toe te schrijven 1 de koele ontvangst der voorstellen voor credieten te Washington en 2 de bezorgdheid een slechtensindruk op het Amerikaansche volk te maken Ook andere overwegingen hebben tot het besluit der Engelsche Tegeering bijgedragen n l het onvermogen de regeeringsamtbenaren in Washington van de noodzakelijkheid der credietverleëning te overtuigen zoolang Engeland weigert investeeringen in de Ver Staten en Zuid Amerika te liquideeren De voornaamste oorzaak der Britsche moeilijkheden in Washington is de schuld uit den wereldoorlog en de enorme waarde van het Engelsche bezit in Noord en Zuid Amerika De Ver Staten zoo gaat het bericht van den LN S voort hadden kort na het begin van den oorlog Engeland aangeboden aan de Ver Staten eenige Engelsche bezittingen op het Westelijke halfrond alsmede de in Amerikaansche havens liggende schepen als de Queen Mary af te staan in ruil voor een herziening van de schulden uit den wereldoorlog Dit aanbod hééft Engeland van d hand gewezen een feit dat thans nog bjj verschillende regceringsambtenaren kwaad bloed zet Voorts heeft Engeland tot dusver het denk GEEN STERKE DRANK NA s AVONDS 7 UUR Dansverbod en beperking in gebruik van sterken drank In het Verordenin eBblad fa opgenomen een besluit Tan de Mcre tarissengeneraal van de 4 menten van Sociale Zaken van Justitie en van Bbinenlaa chc Zaken betreffende dansvenaaak en betreffende den verkoop wam sterken drank in het klein Hierin is bepaald dat het bcafarft no 190 1940 van den secretarisgeneraal van de departementen van Justitie van Binnenlandschc Zaken en van Sociale Zaken betreffende dansvermaak buiten werking treedt het bedoelde beakit behelsde het dansverbod Vowts bepaalt dit besluit dat de verkoop de aflevering de verstrekking en het gebruik van sterken drank in het klein in locaHteiten waarvoOT vergunning vow den verkoop van sterken drank ia bet klein is verleend tnssc ien 19 aar en 4 uur verboden is Ten aanzien van de omschrqvteg van sterken drank van verkoop Van sj ken drank ia het klein en ym vergunning is het bepaalde in de drankwet t o ep a s seUjk Hij die in strijd handelt met het bovenl epaalde wordt gestraft met de in artikel 59 lid 1 van de Drankwet genoemde straffen De artikelen 59 lid 2 eny64 toten met 66 van de Drankwet i$b van toepassing t Dit besluit treedt op 5 Deccabcr 1940 in werking S Zmtiop 9 34 onder 17 27 i Maan op 13 33 onder 0 32 Men is verplicht te verdais i teren van zonsondergang tot i zonsopkomsL i Lantaarns van voertaigea p moeten uur na zonson ler f gang ontstoken worden beeld verworpen eener liquidatie van zijn investeeringen in Noord en ZuidAmerika Het standpunt van Washington is dat minstens een jaar noodig is om het JLmerikaansche werkeloozenvraagstuk door het bewapeningspro gram in evenwicht te brengen en dat het thans vo6r de Ver Staten niet raadzaam is Engeland milliardencredieten te verleenen zoolang Engeland niet alle andere middelen heeft uitgeput Amerikaansche landbouwproducten voor Engeland De plaatsvervangende Amerikaansdie commissaris voor den Landbouw Hutson heeft te Chicago verklaard dat het tijdstip komen kan waarop Engeland zich ook tot de Ver Staten zou richten voor de levering van landbouwproducten Wellicht zal de verkoop van Amerikaansche landbouwproducten dan echter alleen door het verleenen van verhoogde credieten aan Engelaffd mogelijk zijn In dat geval zou een herziening der huidige politiek noodig zijn en zouden de farmers voor de vraag gesteld worden of zg bereid zijn het risico van verliezen op dei koop toe te nemen om de Engelsche markten te behouden Senator Holt heeft aan de pen de fotocopie overhandigd van een inriep ENGELAND Nieuwe iïanval op Londen OOK BIBMINGBAM BEZOCHT United Press meldt uit Ixtnden Uat Ouitache bommenwerpers gisteravond Londen en daarna een stad in de Oostelijke Midlands hebben aangevallen Golf na golf Duitsche vliegers is naar deze stad gevlogen International News Service meldt uit Londen dat midden Engeland en het kustgebied nieuwe nachtelijke aanvallen te verduren hebben gehtd Een stad in de Oostelijke Midlands vormde het eerste doel van de talrijke aanvaller Daarna zijn ook meer Zuidelijk gelegen steden gebombardeerd De Londensche correspondent Gaffin van de Daily News meldt dat de Duitschers des nachts Birmingham opnieuw hebben aangevallen Ook op een kleine stad in de Midlands zijn bommen geworpen Verder worden aanvallen gemeld op Zuidwest Engeland Wales en Londen Een stad in Eastanglia is twee maal door laag vliegende Junkervlieg tuigen aangevallen Volgens een radiobericht uit Londen verschenen gisteren reeds in den vroegen avond Duitsche bommenwerpers boven Londen waar zij hun bommenlast lieten vallen in weerwil van de actie van het Engelsche afweergeschut Ook een stad in de Westelijke Midlands is naar uit het bericht blijkt het voorwerp van verscheidene opeenvolgende aanvallen geweest Een hagel van brandbommen viel op deze stad In verscheidene districten hebben voorts zeer explosieve bommen groote schade aangericht Betonnen hutten voor fabrieksarbeiders TEB BESCHERMING TEGEN LUCHTAANVAIXEN Volgens berichten uit Londen is men te Coventry begonnen met het bouwen van eigenaardige betonnen hutten Daar de weinige fabrieken in deze stad die nog niet vernield zyn wegens gebrek an personeel het bedrijf niet kunnen voortzetten heeft men besloten zoo snel mogelijk kleine huisjes van een kamer met betonnen daken te bouwen waarin de fabrieksarbeiders een zekere beveiliging tegen nieuwe luchtaanvallen moeten vinden Men wil dergelijke betonnen hutten bouwen in alle industriesteden die door de Duitsche luchtaanvallen zoo zwaar geteisterd zijn dat het werk gestaakt moest worden omdat de arbeiders geen onderdak meer hadden De hutten zullen zoo dicht mogelijk bij de fabrieken staan De arbeiders zullen daarin een soort soldatenleven moeten leiden Zij kunnen slechts in de hutten slapen Hun maaltijden zullen ze uit de openbare keukens krijgen Hun gezinnen zyn geëvacueerd dien het lid der Engelsche inkoopcommissie Leigh aan een Amerikaanschen uitvinder geschreven heeft met het verzoek zijn plannen ter beschikking van de Amerikaansche regeering te stellen In dezen brief schrijft L igh o a Wij werfien zeer nauw samen met de autorit iten te Washington U kunt er zeker van zijn dat eventueele belangrijke uitvindingen die u doet Engeland ter beschikking gesteld worden Senator Holt verklaart ten aanzien hiervan Dez brief bewijst dat de Amerikaansche regeering geheimen doorgeeft die voor Anxérika s eij én defensie van belang zyn Maken Engelsche oorlogsschepen van Amerikaansche havens gebruik De kapitein van het Braziliaansche SS Taqui dat ter hoogte van kaap Sao Thomas liet Britsche oorloigsschip met gedoofde lichten heeft aangetroffen dat het S S Itape heeft opgebracht heeft by zijn aankomst in RIo verklaard dat deze Engelsche hulpkruiser blijkbaar rechtstreeks van zee naar het punt gekoerst heeft waar hij de Itape opbracht De kapitein van den Britschen oorlogsbodem moet dus nauwkeurig op de hoogte geweest zijn van de bewegingen der Itape Daarom moet aangenomen worden dat een illegaal radiostation in Rioden Engelschen oorlogsschepen bericttren doorstuurt Voorts verklaarde de kapitein van de Taqui dat hij onlangs naby het eilandje Monta do Trigo op enkele mijlen van de Braziliaansche kust ter hoogte van Santos een £ ngelsch oorlogsschip heeft waargenomen dat uit een tankschip brandstof ovenvam Op zyn radiografische vraag heeft hij van geen van beide vaartuigen antwoord gekregen Hy vermoedt daarom dat liet eiland aan Engelsche schepen als basis dient om brandstof in te nemeh HU heeft in zijn waarnemingen daarom medegedeeld aan de havenautoriteiten in Santos De voorzitter Tan de inter Amerikaansche neutraliteitscommisie de Brazili nsche ambassadeur Hello Franco heeft in eea veiUaring kan de pets meegedeeld SHAW OVER DE lERSCHE KWESi Bernard Shaw heeft naar te New York gemeld wordt in een artikel over de lersche kwestie o a geschreven De houding van de Valera inzake het afstaan van Jersche havens aan de Britsche vloot is begrijpelijk De havens zijn nu eenmaal lersch en de Valera wil zijn land niet in een oorlog storten waartoe Engeland besloten heefk zoder Ierland te raadplegen Shaw zegt ten slotte ervan overtuigd te zijn dat de groote Ier de Valera niet v an zijn standpunt zal afwijken AZIË De uiti reiding van het Japansche kabinet DE BENOEMING VAN HIRANOEIIA De versterking van het Japatfsdie kabinet door de benoeming van twee ministers zonder portefeuille heeft in politieke kringen te Tokio zeer de aandacht Vooral de toetreding van den bekenden staatsman Hiranoema heeft groote belangstelling gewekt Men verneemt dat de keizer op voorstel van mmister president Konoje verlof heeft gegeven voor de benoeming vao drie ministers zonder portefeuille De pers wijst er op dat de benoemingen een versterking van het kabmet beteekenen dat de commissie op een officieel bericht over het Itape geval wacht om de zaak te gaan onderzoeken Wellicht zal hij een gemeenschappelyk protest der Amerikaansche landen aanbevelen of wanneer de commissie het geval bijzonder ernstig beoordeelt bovendien sancties voorstellen welke zoudeji bestaan uit een verbod voor Engelsche oorlogsschepen Amerikaansche havens aan te doen met de mogelijkheid dit verbod ook te laten gelden voor Engelsche koopvaardijschepen De Britsche ambassade te Rk heeft het blad N o i t e medegedeeld dat zij ten aanzien van de Itape geen vwklaring had af te leggen Indien men het gedrag van Engeland in deze kwestie toelaat aldus schrijft het blad moet men het ook goedvinden dat een oorlogvoerende in Braziliaansch gebied binnenvalt en onder soortgelijke voorwendsels burgws van een staat waarmede Engeland in oorlog ia uit een trein haalt De financieele toesÊBind van Engeland Klaarblijkelijk met het doel om den in Amerika ontstanen ongunatigen indruk van de verklaring van Totliian met betrekking tot de financieele positie van Engeland te verzwakken heeft de in New Yorle aaf ekomen onderstaatssecretaris van het Britsche minisferie van Financial in een persgesprek verklaart dat de financieele positie van Engeland nog nooit zoo sterk is geweest als thans Hij gelooft dat Washington algemeene feit i wenscht te weten over den financieelen toestand van Engeland welke feiten hij dan ook zal mededeelen Op de vraag of hij gekomen is om te onderhandelen over Amerikaaniebe leeningen aan Engeland antwoordde Phillips Dit is een vraagauk van de toekomst Hij vestigde er echter den aandadit op dat Engeland op het oogenbHk iija aankoopen in de Vereenlgde Staten voor ontvangst betaalt Engeland kaa echter niet eeuwig uit liM blijven patt i Het pact Japan Nanking NIET TEGEN RUSLAND GERICHT Tass meldt met betrekking tot eenbeneht uit Tokio dat de plaatsvervangende Japansche minister van Buiteniandsche Zaken Ohasji op 1 Decemberden ambassadeur der Sovjet Unie inTokio Smetanm naar aanleiding vanhet sluiten van het pact tusschen Japanen de Chineesche nationale regeeringverklaard heeft dat artikel 3 van ditpact ten aanzien van den strijd tegenhet communisme op geen enkele wyzegericht is tegen de Sovjet Unie dat hetbetrekking heeft op zuiver binnenland sche toestanden en dat het op geenerleiwijze invloed uitoefent op den wenschvan Japan ziin betrekkingen met Rus land te regelen f Op 4 December heeft Smetanin Ohasji namens de Rusjjsche regeering verklaard dat de regeering der SovjetUnie deze verklaring van de Japansche regeerin g ter kennis neemt en het van haar kant voor noodzakelijk houdt te verklaren dat de politiek van de Sov jetUnie ten aanzien van China onveranderd blyft AMERIKA De Amerikaansche bases OP ENGELSCHE EIUINDEN Het ministerie van Oorlog der Ver Staten heeft medegedeeld dat de som van 25 millioen dollar die is toegestaan voor het inrichten van luchtbases voor de marine op Engelsche eilanden zal worden gebruikt voor opmetingen en de inrichting van garnizoenen ONGELUK OP NEW TORKSCH TENTOONSTELLINGSTERREIN Bij den afbraak der gebouwen op het terrein der ereIdtentoonstelIing van New York is het dak van een paviljoen iTVggstorf Tientallen arlieiders werden onder het puin bedolven Drie werklieden vonden daarby den dood en verscheidenen werden zwaar gewond De tentoonstelling was zoo als bekend eind October na een duur van twee jaren gesloten ZWITSERLAND VREEMDE VLIEGTUIGEN BOVEN ZWITSERLAND De staf van het Zwitsersche leger deelt mede In den afgeloopen nacht hebben vreemde vliegtuigen van het Noorden naar het Zuiden over Zwitschersch gebied gevlogen Op verrchillende plaatsen kwam de luchtafweer in actie Te Geneve werd alarm gemaakt ETIANKRIJK BET ENGELSCHE BOMBABOEHENT OP MARSEILLE Uit Vichy wordt gemeld dat het Engelsche antwoord op de Fransche protestnota over het bombardement op Marseille nog niet in Vichy is ontvangen Dit antwoord zou aan den Fraa schen ambassadeur in Madrid overhandigd worden Het antwoord zou de verklaring bevatten dat de Engelsche vliegers zich vergist en Marseille voor Genua gehouden hebben aldus het D N B Engeland zou bereid zijn een schadevergoeding te betalen SCANDINAVIË ZWEEDSCBE MIUTAIRE VLIEGTUIGEN VEBMIST Vyf Zweedsche militaire vliegtuigen die in den afgeloopen nacht voor eenoefenvlucht waren opgestegen zijnniet teruggekeerd Vennoedelijk heb ben zij de richting verloren Dtie toesieUen h A moi zwaar b ehadic4 ruggevoodeok