Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1940

COUBANT jOUDSCHE lag 6 December 1940 NIEUWSBLAD VOOR OUDA EN OMSTREKEN iisX M No 20497 jdrgang oorlogsschade e wordt de schade aan huisraad vergoed Uit de tabellen kan men zelf aflezen hoeveel men krijgt Moeding voor plunderingen zullen nader dBij drgPen voor huisraad boven eheel contanten uitgekeerd Én worden uitgezocht Tegeldeg der bonnen bv door verkoop onnen tegen contact geld aan derden zal iet zijn toegestaan Bonnen die in strijd met dit voorschrift worden verhandeld verliezen hun geldigheid Om controle op dit voorschrift mogelijk te maken worden de bonboekjes op naam gesteld en voorzien van een identiteitsbewijs De bonnen zijn derhalve alleen geldig en mogen alleen dan in betaling worden aangenomen indien zij in tegenwoordigheid van den winkelier uit het bonboekje worden gescheurd De winkeliers dienen zich te vergewissen van de indentiteit van de aanbieders der bonnen door overlegging te vragen van de distribu icstamkaart of een ander identiteitspapier Zoo noodig kan tot zekere grenzen niet overschrijdende bedragen gewoon wisselgeld worden teruggpgeve rDe winkeliers echter die door het in betaling aannemen van bonnen van hooge waarde bij aankoop voor luttele bedragen of die door zich niet volcïoende te overtuigen van de identiteit van de aanbieders hun medev crking verleenen tot de ontduiking ar di ie voorschriften worden uitgesloten van het bonnensysteem doordat hun de inwisseling der bonnen in contanten wordt geweigerd Binnenkort zullen meer uitvoerige publicaties over een en ander irt de dagbladen worden gedaan TBANS AAN LEGER DER V S Een eigen bericht uit ew York ifc Aftonbladet meldt dat een deel van de indertijd door Zweden bestelde jachtvliegtuigen en wel 70 toestellen Amerikaansche veiligheidszone door die door de regeering der Vereenigde de Engelschen heeft de Amerikaan Staten in beslag waren genomen thans sche rmnister van Buitenlandsche Za1 zijn overhandigd aan het leger der V S Stemmen over vrede rondom Kerstmis Voorstel tot bijeenroeping van vredesconferentie dpor arbeidersafgevaardigden in Lagerhuis ingediend Berlijn acht een Kerstvrede zinlc os 1940 ADS f je haddS te Ina hS Perw on al je ieu beloonde J was altya Jf te trouw r kwam wig inand tante vreemde T n r bezoeken na was wat eschermd 1 ebrek h pine mensenIn haar hond I kinderen te frusje die zo Iwamen wa og ogHet wa wezens om l esprak Het ► ee alle lekfc Maxi niet fe koekjesl TOvteden ali 1 hij ze zag kwaadaardig W tegen hen wat vooral Maxi had f kapot geJii dan onder pm was een i voor tante f de kamer foor Rin en op dieren inden uit de Iren hadden lie die nooit f r van tante an Rin een j niet helpen I tegen hem I beefde hU Hoe durfllief zusje te pcli haar be iets tegen er t zelfde het steeds rel aan hen Suusje geweg naar Dat was er ander had tante taarten en nichtje en pge hond aan tanïl paardag aan i mooi schilRin had had een I zou er vast jjaardag viel er s Jnorivan vader euk geweest tond De pn had tante ngerik Dat n Hij bang Suusje vond er ogenblik dat afschu te krügen Rin naar kopen Toen V zijn blik fde pistoolfin idee hü aan de fcwoordde Je wil zeggen keweldig De e hem laden al in zü de pistooL zijn schat Stina het fhet lijf toen J maakte een r Rin dacht zal ik dat jig te zijn t Toen volffi rek en wer naar tante naai niet J van de kalde kinderen t Rin eenknald e ko as nog ko ar stak z n in verdween jopen stond ftiü onder de in heel stiL schuilhoek I met al de huis had Bieve wooroIxi bleef on k k waren blee Vren vonden lleetden een Kante H k gehad iRin s nion tijd juichte m dankbaar i woord zo vas dat BW mol niet een tu Maxi Bin W hü we kft maanden fde k s len Suusj koint no iamer durfPat die t e fek niet OOB dé pM$twning van de Khade aaijjtiisraad geledpn is Jet noodzigplyk gebleken van uijer systeem uit te gaan daar Toldoende objectieve gegevens jnden zijn om daarby de in elk Jgelcden schade als uitgangspunt LinieD terwijl voorts het in aanmer brengen van alle goederen b v rmuscumstukken en andere luxe het kader van de doeleinden lit vergoeding van rijkswege der 1 oorlogsgeweldséhade zou heb I overschreden Overeenstemming met de grondichte van het besluit volgens het b i de herstelregeling het maatjelyk belanig dient te praevalee1 18 een regeling ontworpen om de Henen wat betreft hun persoonfiiezit weer in een zoodanigen toeJ Ie brengen die ovefeenkomt met Idtchen die daaraan in het maat ie ijk verkeer naar redelijkheid nai worden gesteld Diensvolgens iin gevallen van algeheel verlies iSraad de hjde voor een gezip deerd aanWIe hand van tabellen rband met de huurwaarde volI de personeele belasting van de ing waarin de verloren gegane ii iich op den datum der ramp md Daar voor huisraad de aldas lilestellen schade voor 100 wordt Ki kan uit de tabellen in 3eval1 tot men zijn huisraad skle dings Aen en werbruiksvoorraden daar begrepen by de ramp geheel zag gaan practiscb worden hoe groot de vergoeding is iiiil s rijks kas zal worden toege i met dien verstande dat de in k labellen vermelde bedragen voor l rlind beneden de 6 worden vermet ƒ 50 en voor de andere 1 beneden de 21 jaar met ƒ 75 ktabellen zijn verschillend al naar Jhct plattelandsgemeenten groo gemeenten of de vier grootste inten des lands betreft Vooijieelden ge voorbeelden mogen dit ver Tlelijken Een Rotterdamsch gezin 6 Itinderen waarvan 2 beneden fileeftijd van 6 jaar en 4 daarboven wonde op den datum van de ramp 5 luis met een huurwaarde van 1 De vergoeding bedraagt f 1500 f e + i 300 in totaal ƒ 190O Een ptedamsch gezin met 4 minder uderen boven 6 jaar bewoonde Im datum van de ramp een huis lwn huurwaarde van 850 De ver JB bedraagt ƒ 4 675 interpolatie 11300 of totaal f 4 975 De geheele t aan wat het gezin aan huisraad f taat wordt met een bedrag van vergoed t e n einde het gezin in l stellep zich daarmede opjiieuw l eeren Voor vergoeding van wtelgk verlies van huisraad waar f Hm gevajifen van plundering in A zuUeh behooren zullen nog regflen yo rden bekend ge Anderzijas dient daarbij reko 1 te Worden gehouden met het be in artikel 1 lid 4 sub c dat mts geringe schaden geen ver i zal worden verleend 3ij de mg dezer bepalingen z o m fa werden gelegd met itfr week van den getroffene Hoe de vergoeding wordt uitgekeerd odige maatregelen zijn ge ifi spoedige uitkeering jJ Sen voor verlies van huis unnen overgaan De betaal g kan hierby ook langs een j ï digen weg geschieden e bijdragen uit de tabellen dft jorden afgelezen Wel zullen te f worden gesteld ter waar itedrl e n doelmatige besteding ls i1f §en Deze regeling zal waar bestaan dat de bij iWaarop volgens de tabellen ifn worden gemaakt tot jj t va ten hoogste ƒ 2500 en Nktjl f derbyslagei niet mede h j bonnen zullen worden 7 A S Jdragen voor huisraad 4 i l =n geheel in contanten ijJj S Kffrd Velen zullen eerst lifc ZIJ hun definitieve nieuwe t 5i behoefte hebben tl huisraad In den vorm IWM et geld gemakke l raen bewaard voor het doel 91 i Mo fl i et niet BT uig door middel van het J Kem den winkelstand uit te tegendeel Indien alle werken zullen de y l eh in alle winkels in Jfc jL worden ingewisseld k 4 waren die naar van de bezitters der bonnen De uitvoering van het beélyit Door de schade erapJête comT issies zijn voor het m hdeel de gegevens voor de toepassing van het besluit reeds bij elkaar gebracht Na onderzoek dér schadegevallen waarbij de schade dient te worden gewaardeerd aan de nand van de voorschriftsn van het besluit en deszelfs uitvoeringsvoorschriften die goedsdeels reeds tevoren in overleg met het departement van Financiën aan ed schade enquêtecommissies zijn bekend gemaakt als aanwijzingen van de commissie oorlogsschade doen de schadeenquéte cohimissies voor ieder schadegeval dat tot haar competentie behoort een voorstel tot vaststellinguier schade aan den secretaris generaal Van het departement van Financiën Na vaststelling der schade kan d an de getroffen uit te keeren bijdrage worden bepaald Dit 7 al met uitzondering voor de vergoedingen voor huisraad centraal geschieden w aarbij de inmiddels door de stfchtingen 1940 verleende bedrijfscredieten en de door den algemeen gemachtigde verstrekte voorschotten en credieten voor herstel vsr woningen en vaartuigen in mindermg der bijdragen worden gebracht Tepslotte zullen de bijdragen vanuit een centraal kantoor betaalbaar worden gestcid De iiitkeering der bi dragen Op de bijdragen voor huisraad e d worden de reeds uit dê ovorhefdskassen verstrekte r lden voor aanschaffing van kleeren un huisraad e d rn tninderinf gebracht Als tegel zal slechts nieuw goed dat werd verstrekt bij deze verrekening in aanmerking worden gebracht tweedehands goed daarentegen niet De uitvoering van deze verrekening zal geschieden onder lei ding van de contactcommissie voor de directe hulpverleening welke haar zetel heeft aan het depytm gnt van Binnenlandsche Zaken DeSt fcmmissie handelt daarbij overeenkomstig de door den secretaris generaal van het departement van Fmanciën te gfeven aanwijzingen De bijdragen voor de andere categorieën goederen evenals tie bijdragen voor huisraad boven ƒ 2500 zullen in contanten worden uitgekeerd met dien verstande dat de bijdragen voor verlies van oproerend goed en schepen tijdelijk zuUen worden geblokkerd totdat besteding voor nieuwbouw verzekerd is De bijdragen worden verleend ten behoeve vande zakelijk rechthebbenden op de verloren gegane goederen M t de rechten van hypotheekhouders e d zal derhalve worden rekening gehouden De uitbetaling zal in den regel geschieden aan de eigenaren der verloren gegane goederen alhoewel flaarbij volgens het beginsel dat de bijdragen ai diegenen die zakelijke rechten op de goederen bezaten moeten ten goede komen met de rechten van panjlhouders e d kan worden rekening gehouden Dit wordt vergemakkelijkt door de instelling van het centrale verrekenkantoor onderdeel van de af deeling oorlogsschade van het departement van Financiën Naar gelang de schadegevallen door de schadeenquête commissiën worden afgewikkeld zullen de bydragen worden betaalbaar gesteld BADOGUO AFGETREDEN ALS CHEF VAN DEN STAF op ziin Terzoek b Mn aiaiu schalk Badoglio ontalatf Terkend als chef Tan den Italiaanaclien generalen staf In zijn plaata k benoemd generaal Ugo Cavallen AMERIKA Een Amerikaansche leening lan Argentinië IN TOTAAL HONDERD MILUOEN DOLLAR Versterking van de onderlinge economische bewapening Volgfens een beri t uit Washington hee ft de Amerikaansche minister van Financiën Morgenthau verklaard dat de regeering aan Argentinië een leening zal verstrekken ten bedrage van vijftig millioen dollar op dezelfde voorwaarden als men China verleend heeft De voorzitter van de bank vopr in en uitvoer Pierson heeft o n tweede crediet voor eenzelfde bedrag aangekondigd De leeningen zuUfn deels voor stabilisatie van de Argcntijnsche valuta deels tot steun aan bedrijfsleven en handel worden gebruikt Tevens bestaat het plan een verdrag aan te gaan tusschen de Ver Staten en Argentinië over een toeneming van den aankoop van Argentijnsche goederen door de Ver Staten In de persconferentie heeft CordeU Huil een verklaring gegeven voor de leening van vijftig millioen dollar welke dè Ver Staten aan Argentinië verleenen Het betreft hier een maatregel zoo zeide hy ter versterking der onderlinge economische bewapening v an de Amerikaansche landen Het is in het belang van de Ver Staten om de valuta s van de ZuidAmerikaan sche staten te steunen Op de vraag of eenzelfde stap overwogen wordt ten gunste van Engeland antwoordde Huil ontkennend Het Argentijnsche ministerie van Financiën heeft het bericht uit Wasbington bevestigd dat de Ver Staten twee leeningen van elk vijttig millioen dollar verleenen tot steuiiverleaiing aan de Argentijnsche valuta en tot tSenéming van het goederenverkeer tusschen Argentinië en de Ver Staten Buil over het Itaye gevaL Inzake het aanhouden van Braziliaansche schepen binnen de paO In het EngelscHe Lagerhuis hebben volgens den Britschen berichtendienst drie onafhankelijke arbei dersafgevaardigden een voorsteltot het bijeenroepen van een Tiedesconferentie ingediend en gemotiveerd De afgevaardigde McGovem betreiy e het dat de troon rede niets heeft gezegd omtrent devoorwaarden waaronder de oorlog die allen met vernietiging en chaosbedreii t lieëindigd zoo kunnen worden Bij eischte geenszins dat Engeland de wapens zou strekli i doch het kan qp den tot dosreigevolgden weg niet blindelingsverder gaan De oude wereld icideMc Govern is dood en de regieeringmoet luuM doelstellingoi toot eennieuwe wereld bekend maken Deze eisch werd door den arbeidersafgevaardigde Griffith bestreden metde bewering dat men no slechts dekeus heeft tusschen capitulaile en verder bestaan Als vertegenwoordigervan de lil ralen ontwikkelde Harris een soortgelijk standpunt terwijl voorde conservatieven Sir Malcolm Robertson er op wees i t men door het teberde brengen van zulke problemen Churchill niet in de wielen ma rijden doch tot het einde vjerder moet strijden i BRETSCH VERLANGEN NAAB SFOEDIGEN VREDE In het reeds gemelde Lagerhuis debat heeft voleenfi den Britseben be ken Huil verklaard dat hij p igin en in liet werk stelt de feiten vast te stellen Naar zyn weten is dit het eerste geval van dezen aard dat zich kortelings heeft voorgedaan Argentinië en llmgMij De reis van den Argentjjnschen minister van Buitenlandsche Zaken Roca naar Uruguay om besprdiingen te voeren met zijn ambtgenoot Guani is uitgesteld tot Maandag daar Roca Zondag aan een groot banket ter eere van Lord Willington wil deelnemen Inmiddels heerscht er in het departement van Buitenlandsche Zaken groote bedrijvigheid om de ontmoeting voor te bereiden waaraan de openbare meening en de pers van Argentinië de grootste beteekenis hechten Officieus verluidt dat de minister ook door twee hooge ambtenaren vergezeld zal worden t w dr Torriani en dr Kier resp chefs van de economische en van de politieke afdeeling van het departement van Buitenlandsche Zaken De bladen zijn van oordeel dat er behalve militaire maatregelen ook een handelsverdrag met Uruguay dat reeds ruim een jaar hangende is ter sprake zal komen Het Argentijnsche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft Donderdagavond voor het eerst een offieieele mededeeling verstrekt over de komende besprekingen tusschen minister Roca en diens ambtgenoot van Uruguay Guani Hierin wordt gezegd dat het bezoek van Roca aan Uruguay dat volgende week Maandag en Dinsdag zal plaats hebben geen speciaal doel nastreeft en veeleer dienen moet tot een persoonlijke en rechtstreeksche gedachteijwisseling over verscheidene politieke en economische vraagstukken De buitenlandsche politiek van Uruguay De honoraire secretaris der ambassade van Uruguay in Buenos Aires Juan Carlos Risso Sienra heeft zijn functie neergelegd Om dezen stap te rechtvaardigel heeft hij aan de pers een verklaring o erhandigd waarin hij betoogt dat hij altijd voorstander van den algemeenen dienstplicht geweest is en ervoor gepleit heeft dat de noodige maatregelen getroffen worden voor de verdediging van h t land Elke inmenging van buiten moet hij echter van de hand wijzen Dientengevolge heeft hij zich genoodzaakt gezien den diplomatieken dienst te verlaten daar de buitenlandsche politiek van Uruguay tegen deze richtsnoeren ingaat De door Zweden bestelde vliegtuigen richtendienst ook de leider van de onafhankelyke arbeiderspartij Maxton het woord I gevoerd Hy eischte een vredesconferentie en wel niet alleen tusschen Duitschland en Engeland doch een van alle groote staten ter wereld Hij en zijn geestverwanten hielden naar hij zaide bij dezen eisch rekening met het verlangen van het Britsche $ k naar een spoedigen vrede Na een verklaring van den lord zegelbewaarder Attleê die zich tegen deze tendenties uitsprak werd het voorstel van de onafhankelijke arbeiderspartij door het Lagerhuis verworpen Het debat over de troonrede was daarmede gesloten BERLIJN OVER EEN KERSTVREDE Wanneer door de officieuze Deutsche Diplomatischpoliti politischeKorrespondenz wordt verklaiux dat de asmogendheden in staat en bereid zijn dank bij haar voorzorgsmaatregelen den oorlog tot het Zegevierende einde door te zetten dan bevat zulk een constateering op zichzelf zeker niets nieuws daar zonder twijfel geen opmerkzame neutrale waarnemer te Berlijn een anderen indruk van de vastberadenheid van Berlijn ten aanzien van den oorlog kan hebben aldus het A N P iïMerkwaardig schijnt hoogsteJjis het tijdstip van deze verklaring daar in de intematibnale pers weer eens combi naties over srredeskansen in omloop gebracht zijn waarvan werkelijk d openbare meening in Duitschland absoluut geen notitie neemt De verklaring ih het publieistischfe orgaan der Dtitsche diplomatie zal echter vermoedelijk er toe kunnen bijdragen AZIË De Amerikaiintche blokkade tegen Japan EEN VERSCHERPING VttlWACBT De Japansche pen maakt melding van uit New York binnenkomende l richten volgens welke na 10 December nieuwe uitvoerbeperkingen voor werktuigmtichines uit de Ver Staten van kracht worden en noemt dit een nieuwe verscherping van dé blokkade der Ver Staten tegen Japan Japan en China IN VÉRGAANDE MOEILIJKHEDEN DE BETREKKINGEN In een radiorede heeft de woordvoerder van het Japansche ministerie van Buitenlandsche Zaken verklaard dat de ChineeschJapansche betrekkingen ondanks de bemoeiingea van den specialen ambassadeur generaal Abe thans gekomen zijn in een phaze die vergaande moeilykheden biedt Achter het regime van Tsjang Kal Sjek staat de invloed van Engeland en Amerika welke er op gericht is het streven van Japan naar het vestigen van n nieuwe orde te belemmeren Het Chineesche vraagstuk kan derhalve niet meer alleen over Tsjoengking worden geregeld doch slechts in het verband van de pogingen tot het scheppen eoner nieuwe wereldorde iWE ARRESTATIES IN BRITSCH ïNDii Reuter meldt uit Bombay dat de zuster van Pandit Nehroe op grond van de wet op de landsverdediging gearresteerd is Te Orissa is verder aldus Reuter in hechtenis genomen de vroegere voorzitter van het nationale congres Basanta Das OPSTANDIGE BEWEGING IN ANNAM Naar Domei uit Hanoi meldt zouden in Annam door opstandige elementen Fransche politiebureaux enbezittingen van Fransche onderdanenin brand zijn gestgken Ook zouden deopstandelingen vele Fransche nolitiemannen en burgers gevangen nebben gezet Eon tegenactie der Franschepolitieautoriteiten met steun vanmilitairen is aan den gang maar heeftnog niet geleid tot onderdrukking vanden opstand TALIE DE SPIL EN DE ARABISCHE LANDEN In aansluiting op de eergisteren door de rijksregeering afgelegde verklaring de vredescombinaties die inderdaad geen basis kunnen hebben doeltreffend te ontzenuwen In dit verband verdient ook opmerking hetgeen in de Wilhelmsstrasse gezegd wordt ten aaniien van het vraagstuk of dit jaar een Kerstwapenstilstan j verwacht kan worden Men verklaart daar namelijk dat in Duitschland niets beicei d is van een initiatief in die richting en dat men zich liieromtrent niet tot Duitschland heeft gewend dat evenwel bovendien deze kwestie te Berlijn als zinloos wordt beschouwd nu de Britsche ministerpresiJent onlangs verklaard heeft dat Groot Brittannië met een Kerst wapenstilstand niet accoord zal gaan Te Berlijn is het niet onopgemerkt gebleven dat de Brit =che propaganda in verband met de Grieksche episode tracht Italië en Duitschland tegen elkaar uit te spelen De volkomen nutteloosheid van zulk een streven wordt door een officieuze persuitl ting voldoende onderstreept Dat evenals de beiderzijdsche wereldbeschouwingen in den strijd tegen de reactie der Westelijke democraten van den aanvang af in goede zoowel als in slechte tijden naast elkaar moeten staan ook de beide naties als zoodanig slechts door de meest eendrachtige samenwerking haar nationale veiligheid kunnen verkrijgen Het zijn daarom slechts illusies waarm Be Engeland zijn kansen in dezen oorlog zou willen doen keeren Wat betreft den toestand in het Verre Oosten na het sluiten van het accoord tusschen Tokio en Nanking deze belangrijke stap van Japan wordt te Berlijn beschouwd als een gel eurtenis in het kader van de GrootAziatische nieuwe orde Tevens wordt er echter op gewezen dat hieruit voorloopig voor de diplomatieke betrekkingen van Duitschland met Tsjoengking geen gevolgen zullen voortvloeien zooals zich ook omgekeerd de betrekkingen van Japan met de gevluchte Nederlandsc he regeering die naar njen weet door Berlijn niet meer erkend wordt 1 voorshands niet gewijzigd Iiebhei 0irei ur F TIBTKR Poetflro 48400 Bur Markt 31 TeL 4S betreffende de sympathie en de belang stelling van Duitschland voor den Arabischen vryheidsstrijd publiceert de Italiaansche regeering een verklaring van denzelfden inhoud 0 Italiaansche verklaring eindigt evenal de Duitsche met de verzekering dat de Arabische landen ook in de toekomst op de sympathie der spilmogendhedca kunnen rekenen BELGIË Historisch kasteel in den asch gelegd MILUOENEN FRANCS SCHADE In den nacht op Donderdag is het historische kasteel in Oostkamp bij Brugge door brand vernield Ondanks de energieke pogingen van de brandweer van Brugge kon het historische gebouw niet S red worden Kostbare oude schilderyen tapijten gobelins rn andere kunstvoorwerpen werden een prooi der vlammen De materiecle schade bedraagt verscheidene mil hoen en francs De oorzaak vnn don brand is nog onbekend Hot ka toel behoorde tot een van de meest bezienswaardige historische gebouwen van Vlaanderen BALKAN De rede van Popof VOLDOENING IN TURKSCUE PERS De redevoering van den Bulgaarschon minister van Buitenlandsche Zaken is het DE JOEGOSLAVISCH HONGAARSCHE BETREKKINGEN In verband met den aanstaanden naanidajê aroflen Hongaar sclien ryksbestut er llokhy alsmede het aangekonc gd bezosk van den Hongaarsclicn njinister van Buitenlandsche Zaken Csaky aai Joegosisvió schrijft de Prawd i dat de HongaarachJoegoslavische samenwerking op da beste grondslagen is gt bouwd Z j hangt geenszins n de lucht en evenmin is zij een kaartenhuis Het is ook van het grootste belang dat deze samenwerking zonder nervositeit en zondeï overhaasting tot stand komt opdat zij de noodige stabiliteit krygt en beide partijen van nut kan zyn Na te hebben gewezen op de vroegere pogingen van Horthy zulk een samenwerking tot stand te brengen wyst het Belgrader blad ook op de economische voordeelen welke Hongarije en Joegoslavië daarvan zouden verwachten DE TURKSCH ENGELSCHE ECONOMISCHE BETREKKINGEN Tusschen Tuikije en Engeland is in Ankara een aanvullende overeenkomst gesloten op het economische on cloaringsaccoord van 3 Februari 1 M0 volgens welke aanvullende overeenkomst voor den dunr van het accoord de wedorzijdsche betalingen geschieden in de thans va stgestelde pariteit van het Turksehe en het Engolsche pond De offieieele koers voor het Kngol sche pond bedraagt in Turkije 5 2 i Turk scho pondon in het vrije verkoer wordt het Engelsche pond op slechts 3 Turksehe ponden gewaardeerd SPANJE BRAND TE BURGOS In het gebouw van de provinciale commissie waarin gedurende deh bur geroorlog het ministerie v Binno landsche Zaken was gevestigd n Woensdagavond brand uitgebroken die snel om zich heen greep De bov ste verdiepinecn en de zoldervert ping van den linkervleugel werden vernield Na een striid van twee uur kon het vuur gebluscht worden De materieele schade is aanzienlijk De belangrijkste documenten en een deelte van het meubilair konden ge red worden lont op 9 3 iider 17 27 Maan op 14 20 onder 1 36 i Men is verplicht te verdaii teren van zoasonderganj tot zonsopkotast Laataarna ras voertuijea moeten nnr na zoosondertfang ontetokea i rorden KWMMM s