Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 6 DECEMBER i WdkeBo De nachtelijke acinvoUen op Engeland Regeering doet alles om er met succes het hoofd aan te bieden aldus Attlee in het Lagerhuis Verklaring van Butler ovet de Britsch Amerikaansche besprekingen de Met nadruk wordt er op gewezen dat het in het voornemen ligt eenige bonnnmmers van de brood vleesch boter en vetkaart niet aaa te wijzen Sommige bonnummers zullen dus niet geldig worden verklaard voor het aanschaffen van de onderscheiden levens 9 middelen Een grootboek voor den wederopbouw In verband met het voorschrift dat vergoedingen uitsluitend voor herbouwworden besteed VI den algeneen gemachtigde voor denwederopbouw overeerkomsti hft besluit no 168 1940 zullen worden toe lgo iUU c r gekend voor oover deze Ithans niet n belefgmg Daarom is bepaald in contanten worden uitg3k erd In het ♦ m rfr Éeland nog over voldoende saldi be geven in het reeds genoemde besluit De Britscjfc totd xegelbcwaarder AtUee keelt In bet L gerhois verkfawrd Mm nehH de Engelsehe ienwsdlenst dat de Brltsehe regecring lies doet om met succes aan de DuHKhe oaehtelltike aanvallen het hoofd te bieden Bet probleoa waar het om gaa is rrhtcr Ingewikkeld dat men in deze kwestie geen snelle vorderingen verwachte kaa Er zijn echter oo selde Attlee in de verdediging ATTLEE 1 Foto archie tegen nachtelijke aantallen reeds vorderingen gemaakt ook wanneer deze niet loo dnidelük in het oog springen De lord zcgelbewairder waarschuwde echter de bevolking te gen al te groot optimisme Optirois tisch geschreeaw verklaarde hij is voor een eigenlijk succes behaald is volkomen nutteloos DE BRITSCH AMERIKA ANSCHE ONDERHANDELINGEN In hei Engflsche Lagerhuis zijn ook die BnlschAmerikaansche besprekingen over de situatie in den Stillen Oceaan te berde gebracht Hel Labourlid Price wilde weten of Londen officieelc inlichtingen heeft over de verplaat sine van Japansche troepen van Centraal China naar Indo China en of nwt het oog op dit Japansche optreden besprekigen gevoerd rijn met de V S over de verded gmgsmaal egelen in dit deel van de wereld Butler bevestigde dat het departement van Buitenlandsche Zaken inlichtingen over genoemde Japansche troepenverplaatsingen heeft Hij deelde ook mede dat de Engelsehe regecring met Washington contact houdt over vraagstukken van gemeenschap pelijk belang ai hei Verre Oosten Toen hierop aan Butler gevraagd werd of dit ook sloeg op vlootkwesties OUITSCHLAND egerle over de positie van Engeland PLANNEN WtAABUIT VERTWIJFELING SPREEKT De eisch van den Britschen Lagerhuisafgevaardigde Stokes die van de regecring de verzekering wrlantiie dat geen nieuwe steunpunten aan de V S zullen worden verpacht en dat geen verdrag over de vereenigmg van Groot Britlannië met de Vereenigde Staten zal worden gesloten zonder dat het Lagerhuis in de gelegenheid gesteld IS zijn standpunt ten aanzien hierv an te bepalen vindt de diplomatieke medewerker van de B ó r s e n2 e i t u n g Karl Megerle e en belangwekkend als opmerkelijk Het is typeerend verklaart de bekende Duitsche publicist dat een Engelsch afgevaardigde zulke vragen stellen en zulke garaiities verlangen moet Hy heeft daarmede zonder twijfel uitgesproken hetgeen iederen Engelschm an die de cataitrophe politiek van Chamberlain en Churchill volgt diep moet schokken Want zoowel het plan betrelfende een unie dat de Bntsche regeering aan den vooravond van dê ineenstorting an Frankrijk aan dit land voorlegde alsook het afstaan van steunpunten m West Indië voor den tiJd van 99 Jaren de verplichting de Bntsche vloot eventueel naér Amerika te brengen zijn daden geweest van vertwijfeling en ïadeloosheid die toonen dal het Britsche wereldrijk in mn fundamenten ijMgeschokt Zu waren door bitteren nood gedicteerd Zij stellen het prysgeven van de Bntsche souvereiniteit voorop Wanneer nu echter de Britsche vertwiifeling zoo zou toenemen dat zelfs een plan voor een unie raet de V S öu worden overwogen dan zqu dit ni t een samensmelting zijn doch een ondergeschikt maken van Engeland aan de Noord AmeriK ansche wereldmacht Het zou het einde zijn van een zelfstandig Engelsch wereldrijk en een blük geven van het besef dat de oorlog voor Engeland verloren is De vraag van den arbeiders afgevaardigde IS de eerste djp in het openbaar deze levtnskwesties aansnijdt Uit diepen na ionalen nood is deze vraag opge vorp i ïoo verklaart dr Megerle ten Ue Het is de vraag naar het verder iaan van de Britsche wereldmachtstie naar de zinneloosheid van ueztn Engelschen oorlog naar de ver N en dergelijke vraagstukken Yan degemeensc appelüke verdediging ant1 woordde hö I U kunt lich er verzekerd van honden dat deze belangrijke overwegingen onze aandacht hebben Hij weigerde evenwel bijzonderheden mede te deelen over de Engelsch Amerikaansehe onderhandelingen over vraagstukken van den Stillen Oceaan 20 VLIEGENDE FORTEN VRIJGEGEVEN Volgens United Press heeft de regeering der Vereenigde Staten gisteren twintig lange afstandsbommenwer pers die onder den naam vliegende forten bekend zijn vo r Engeland vrijgegeven BRITSCHE SCHEEPSVERLIEZEN Volgens bet J ew Yorksehe marineregister zijn de Bntsche stoomschepen Marylyn 4555 brt en het Grieksche vrachtschip San Gabriel op weg naar Zuid Araerika getorpedeerd en in den grond geboord De admiraliteit moet tot haar leedIj ezerii bekend maken dat de volgende schepen den laatsten tijd verloren gegaan zijn als gevolg van beschadigingen d4 £ hun bij het mijnenvegen overkomen zijn Ethel Taylor Amethyst Elk Mverton en Chnstmasrose Er m geen verliezen ontstaan onder de manning van Amethyst en Elit De verwanten van alle slachtoffers onder de bemanningen van de andere schepen zijn verwittigd ARBEIDSDIENSTPLICHT IN ENGELAND Sir John Anderson heeft in een rede in het Lagerhuis betoogd dat de re 5eeriiifi den arbeidsdienstplicht moet invoeren voor den hertxiuw van de zw aar gebombardeerde gebieden 7M BRITSCHE FASCISTEN GEARRESTEERD De onderstaatssecretaris van het ministerie van Binnenlandsche Zaken heeft volgens berichten uit Londen gisteren in het Lagerhuis bekend gemaakt dat destijds zevenhonderd ledraj van de Britsche fascistische partij gearresteerd werden Ook thans lievmden zij zich nog in hechtenis De onderstaatssecretaris deelde voorts mede dat driehonderd personen zieli Tep s meer dan drie maanden in een Kfigelscl e gevangenis bevinden onder herdenk ng de Britsche verdedigingswetten overtreden te hebben Men heeft tot dusverre geen tijd gehad om een ofifcieele procedure tegen dezt driehonderd personen aanhangig te maken het antwoordelijke doodgravers van Britsche wereldrijk 1 Engelands finaAeieele zorgen In het Hamburger remdenblatt schrijft dr HaUelti over de financieele zgrfen van Engkland nu volgens een Mficièel communiqué van den Amerik nschen secretaris van Financiën Mjrgenthau ook de onderstaatjsecrelaJHs van het Britsche departemW van Financiën Sir Frederick Philips in New York is aangekomen Ook deze heeft zoo schrijft Halfeld precies als de Britsche ambassadeur lord Lothian twee weken geleden deed bij gelegenheid van zijn aankomst een versehe dosis Britsche propaganda in de openbare meening van de Vereenigde Staten gespoten maar anders dan zijn voorganger achtte hij het beter te spreken van de solidariteit der Engelsehe financieele situatie en over de dagelijksche oorlogsuitgaven van Grool Brittannië ten bedrage van 45 millioen dollar als bewijs voor den omvang der financieele hulpbronnen van het om zijn leven worstelende eiland Halfeld wijst daarbij op het onderscheid tusschen de donkere prognoses van Lothian eh het klaarblijkelijk met een speciaal doel ten toon gespreide optimisme van Philips Opvallend is daarby ook dat de Engelsehe diplomaten en ambtenaren die met een hoogst vertrouwelijke missie naar de Vereenigde Staten komen zich niet wenden tot de bevoegde mannen in JiVashington maar tot het uitgebreidste publiek Hieruit trjfkt Halfeld de conclusie dat men in Londen het volkome n falen van den opzet van den eersten aanval op den goudbuidel van den Amerikaanschen belastingbetaler heeft ingezien en den slechten indruk zou willen wegnemen Aan den anderen kant echter zoo schrijft Halfeld is de financiering van den Britschen aanvalsoorlog de eenige uitweg om daarmede de ineenstorting van Engeland een tijdlang uit te stellen De Engelsehe strijd om den Amerikaanschen dollar wordt voortgMjjAThans echter op den grcndsl dWgftgeland nog niet aan het einde is 9 BF zijn financieel vermogen en daarom aanspraak mae maken op hst vertrouwen van den Amerikaanschen belastingbetaler In dit verband herinnert dr Halfeld aan de beide standpunten die aan gene tijde van den oceaan worden ingeiomen nl aan den eer n kant dat En Mijnen en onderzeeër als blokkadebrekers strijd tder Water door Schout bij Nacht Friedrich Lütïow Uitgave Seheltcns en Giltay Alnsterdam 1940 Nadat Frankrijk de wapens moest strekken h f t de Duitsche weermacht haar vwlle energie kunnen en moeten concentreeren op het Britsche eiland Merkwaardig is hoe in slechts et kele weken tijd de huidige oorlog volkomen van karakter is veranderd Terwji Ie geduchte Duitsche strijdmiddelen te land tot een zekere passiviteit waren gedwongen werd daarentegen de activiteit van de Duitsrfie marine aanzienlijk verhoogd De aard van deze nieuwe fase irt den oorlog wordt bepaald door Engeland s ligging Uiteraard speelt het gecombineerde mijnenen duikbootwapen een belangrijke rol in dezen strijd Op de Engelsehe blokkade van Europa heeft Duitschland geantwoord met een tegenblokkade Deze bestaat in hoofdzaak uit het afsnijden van den Engelschen import Wel wetend dat hier een van Engeland s zwakke steeën ligt concentreert de Duitsche Admiraliteit al haar krachten op het lam slaan van den Britschen invoer Dat het hierbij niet gaat om incidenteele successen maar veeleer om blijvende nimmer verflauwende activiteit vertelt de bekende Duitsche marinedeskundige Schoutbij Nacht Friedrich Liitzow in zijn geschrift Strijd onder water dat een helder beeld geeft in de kwesties betreffende de voorgeschiedenis heden en naaste toekomst van den oorlog ter zee en dat zeer objectief is niettegenstaande het feit dat de schrijver een Duitscher is Het is uitstekend gedocumenteerd en daardoor t etrouwbaar Rest ons slechts nog te vermelden dat de redacteur van Onze Vloot de heer A M Cagelin er een inleiding voor schreef terwiil de uitgever aan den tekst een interessante keuze foto s toevoegde schikt in Canada en Zuid Amerika die maar eerst moeten worden geliquideerd en aan den anderen kant dat er nog onvereffende Engelsehe schulden uit den wereldoorlog bestaan Tenslotte schrijft Halteld Wij hebben er nooit aan getwufeld dat het Lothians bedoeling was te overdrijven aangezien de Engelsehe financieele bronnen zeker nog niet uitgeput zijn Uit zijn woorden sprak de geest van de rijke leidende lagen van Engeland die thans terugdeinzen voor de onafzienbare gevolgen van hun politieke zonden en die door de mobilisatie van den Amerikaanschen rijkdom het ergste zouden willen voorkomen wat hun kapitalistisch imperialistische denkwijze maar vermag te vreezen nl dat Engeland geheel alleen met zijn volle rijkdom moet instaan voor de orevermijdelijke gevolgen van zijn aanvalsoorlog tegen het groot Duitsche rijk AMERIKA POLITIEKE MOORD TE HAVANNA Trevejo oud commandant der politie te Havanna is eergiste vond bij het verlaten van zijn woning doodgcschote Naast zijn lijk werd een briefje Bevonden waarop werd medegedeeld dat zijn dood de wraak was voor de terechtstelling van twee revoJution4Biren onder het bewind van Machado De oorlogsschade De wederopbouw van hetgeen verloren ging zal zith moeten manifesteeren In den herbouw van huizen fabrieken Werkplaatsen e d Indien nieuwe huizen worden gebouwd wordt ook weer overgegaan tot de aanschaffing van nieuw huisraad De opbouw van fabrieken noopt vanzelf tot den aanschaf van installaties machines en voorraden Ter uitvoering van de grondgedachte van het besluit dat bijdragen worden verleend om tot herboutifcin staat te stellen kon derhalve naastjhet voor de vergoeding van huisraadj in te voeren bonnensysteem worden volstaan met alleen voor onroerend goed en voor schepen te bepalen dat de daarvoor te verleenen vergoedingen slefhts worden uitgekeerd voor zoover zij voor herbouw worden besleed Om de naleving van dit voorschrift in goede banen te leiden zulten de bijdragen die de vergoeding vormpn voor het verlies van gebouwde eigendommen en van schepen in een grootboek voor den wederoE jouw worden ingeschreven In een onderdeel van dat grootboek zullen ook worden ingeschreven de vergoedingen oor cV onteigende gronden die door falgemeen zullen de onteigenirren buiten de verwoeste gebieden tccen vergoeding iA contanten gesc ieaen Onteigening van gronden Daarentegen zullen de vergoedingen wLgtns onteigening van gr i len in de ve woeste gebieden in den regel niet Jad ïi k worden uitbetaald ooch aanvankelijk ingeschreven in net grootb iek voorden wederoplKiiw Nadat de nieuwe beooawngsplannen ri n vaslgc eld zulVn zij dan zoov3el mogelijk worden inpe ost door uitgifte van nieuwe gronden De bevoegdheid hiertoe is den aSgsmeen gemachtigde ge Nieuwe bons voor de komende periode Brood en gebak bon 18 eieren bon 23 suiker bon 30 boter en morgorine bon 20 v etkaart geeft gedurende het tijdvak van Zaterdag 7 December tot en met Vrydag 13 December a s recht op het koopen van 250 gram boter óf margarine De bonnen welke op 13 December nog niet gebruikt zijn blijven voorts nog geldig gedurende de week van 14 tot en met 20 December De met 20 Kenuuuncrdc banacn geven dus geen recht op het koopen van vet AANWIJZING VAN BONNEN De secretaris gieneraal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visicherü maakt het navolgende bekend Brood en gebak bon 18 Elk der met 18 genummerde bonnen van de broodkaart geeft gedurende de week van Maandag 9 December tot en met Zondag 15 December a s recht op het koopen van 125 gram roggebrood óf 100 gram ander brood Voorts geeft elke der met 18 genummerde broodbonnen recht op hetkoopen van een rantsoen gebak Ditomvat voor de hierna genoemde bak kerijproducten telkens ten minste hetdaarfM hter geplaatste aantal grammen Beschuit 75 gram biscuits en wafels 90 gram speculaas 140 gram andere koekjes 200 gram koek 160 gram cakt 300 gram gevuld klein korstgebök b v amandelbroodjes 400 gr gevuld groot korstgebak b v boterletter 500 gram taart en gebakjes 600 gram VORDERING VAN PAARDEN Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten welke hierboven niet genoemd zijn geldt dat een rantsoen een hoeveelheid omvat waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt RÜksbureau belast met voorbereiding Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt mede dat in de komende weken de Duitsche legerautoriteiten hier te lande paarden zullen vorderen Teneinde te bereiken dat de te vorderen paarden zoo juist mogelijk over de provinciën worden verdeeld en om rekening te kunnen houden met de omstandigheden op de verschillende bedrijven is genoemd rijksbureau belast met de voorbereiding van deze vordering Voor de uitvoertng hiervan worden de provinciale voedselcommissarissen ingeschakeld Deze zullen voormonsteringen organiseeren waarop com De op 15 December nog niet gebruikte bonnen blyven voorts nog geldig gedurende de week van 16 Jot en met 22 December a s met dien verstande dat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels restaurants e d Eieren bon 23 Gedurende het tijdvak van Maandag 9 December tot en met Zondag 15 December p s geeft de met Z3 genummerde bon van het algemeen distnbutiebonboekje recht op het kooVen van één ei De bon nen welke op 15 JDecember nog niet gebruikt zijn blijven geldig tot en met Zondag 22 December a s met dien verstande dat ook zij gedurende de week van 16 tot en met 22 December a s niet gebruikt mógen worden m hotels restaurahts e d Suiker bon 30 De met 30 genummerde bon van het algemeen distnbutiebonboekje geïft i missies door hem aangesteld de paar gedurende het tijdvak van Zaterdag 7 December a s dat is dus gedurende een periode van 14 dagen recht op het koopen van één kilogram swker De aandacht wordt er op gevestigd dat werkgevers die personeel iu de kost hebben niet bon 30 van dat personeel mogen inhouden Boter en margarine bon 20 De met 29 genummerde bon van de botetka art zoowel als van de den d c voor monstenng dooi de Duitsche autoriteiten in aanmi rking komen zullen aanwijzen Op deze voormonsterin moeten Ile paarden boven drie jaar met uitzonderihg van de hengsten worden voorgeleid Het zich onttrekken aan vo rmonstering of monstering is strtifbaar terwijl bovendien inbeslagneming van de paarden kan volgen Plaatsen en data voor de vo rmonstering zullen t z t in de proviiKiale bladen of anderszins worden bekend gemaakt m no 168 1940 De uitgifte van deze nieuwe doorgaare opnieuw verkavelde gronden geschiedt door den algemeen gemachtigde tegen door hem vast te stellen prijzen Zoolang nog niet tot den nieuwbouw kan worden overgegaan vinden belanghebbenden derhalve hifn rechten op grond en op vergoedin g wegens vernietigde opstallen omschre en m de desbetreffende inschrijving in het grootboek voor den wederoppouw Binnenkort zal volgen een besl iit gebaseerd op art 7 van het besluit i o 168 1940 waarbu voor onteigeningsvergoedingen welker betaling worflt uitgesteld een regeling betreffende inschrijvir 3 in het grootboek wordt gegeiven welke in hoofdzaken overeenkomt met die van het onderhavige besluit ter zakg van de bijdragen voor schade aan opstallen geleden Over de vergoeding wegens onteigening zal in ieder geval rente vergoed worden Over de inschrijvingen ter zake van schade aan opstallen wordt van rijkswege 4 cente vergoed van d n eersten dag der maand vo gendg op die waarin de schade is ontstaan Geen belegging schade aan onroerende goederen in Rotterdam en Middelburg of in andere gemee iten van het land Is in den tusschentijd niet tot herbouw overgegaan dan resteert een geblokkeerde renlelooze inschrijving die slecjits voor 100 wordt uitbetaald indien vaststaat dat de gelden voor herbouw zijn of worden besteed In het algemeen zullen derhalve de büdrageb voor schade aan onroerend goed niet tot uitkeering komen tenzij aan dèn bouwplicht Is voldaan Met inac ilneming van zekere voorwaarden is het echter niet altijd noodig dat de getroffenen om een uitkeering te verkrijgen zeW moeten bouwen Vooreerst kunnen Jfl met toestemming van den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw hun inschrijvingen uiteraard belast met den bouw plicht en ook met de aangeteekende zakelijke rechten aan derden overdoen Daarnaast opent het besluit echter de mogelijkheid dat de inschrijvingen ook kunnen worden ingelost indien door de ingeschrevenen bouwbcdryven worden overgelegd Dergelijke bewijzen kunnen onder nafier te stellen voorwaarden door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw in bepaalde gemeenten gedacht is in het bijzonder aan Rotterdam worden uitgereikt aan particuliere bouwers en anderen die binnen het kader van het door den algemeen gemachtigde goedgekeurde nieuwbouwplan gebouwen stichten Deze kunnen dan aan hen uitgereikte bewijzen binnen een bepaalden termijn verkoopen aan ingeschrevenen ten einde deze in staat te stellen in contanten te beschikken over het tegoed op het grootboek en zonder dat zij verder door eenigen bouwplicht gebonden zijn Daar zij met deze bewijzen hun inschrijvingen aanstonds voor 100 kunnen inlossen zonder zelf tot nieuwbouw over te gaan zullen in hoewel daarover renten worden ver py hebben De bouwbewijzen begoed ziin echter met te beschouwenJ tekenen derhalve een premie voor geschrevenen voor de verwerving dezer De inschrijvingen in het grootboek bouwhedftjven een zekere geldsom particuliere bouwers welke premie dat de inschrijvingen niet overdraagbaar zijn behalve dan dat zij kunnen WKirden overgedragen aan derden die een door den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw goedgekeurd bouwplan willen uitvoeren In de grootboekinschrijvingcn is niet een nieuwe titel voor de aansoraken der ingeschrevenen te zien Die aóinspraken blijven geheel beheerscht door de bepalingen van het besUiit op de toekenning der vergoeding De inschrijvingen zijn bedoeld zoo spoedig mogelijk te verdwijnen en plaats te maken voor nieuw gebouwden eigendom Derhalve is de rentebetaling beperkt tot respectieveiikl ten heo ste 5 en 3 jaar naar eela i de inscitruvingen betrekking hebböi op wordt betaald door hen die zich van hun bouwplicht willen bevrijjlen Met de afgifte Van deze bouwbedrijven wordt derhalve een tweeledig doel beoogd n L den wederopbouw te bevorderen en daarnaast jan de ingeschreveneij een nvogeliikheid te bieden zich voor zich persoonlijk van den oo hun inschrijvingen rustenden bouw plicht te ontdoen Zö hebben het voordeel boven onderhandsche overdracht van den bounrplicht dat een openbare en te controleeren prijs tot stand komt waarvoor men zich wan zijn bouwplicht kan bevrijden De prijs dezer bouwbewijzen zal direct samenhangen met den stand van den herbouw en met de toekomstvooruitzichten daarvan BROOD GEBAK EN Met 17 genummerde iu T n v hetlebr 5tiJ aw gram r grekZ2 h C pun n erbr4d a Ji 5 bonnen 125 gram lOe gram ander broïï 2 Dec t m g Dw r k De met 16 genummeil i Mn nog geldig I I S EBt der met 2 genunLlS nen van de bloeïES recht op het koop proggebrood of Mi brood of H rantsoea ÏJ Z t m 29 December SUIKER BON No 1 1 geldig van Ï3 Nov t tï BON No 10 l kr Sl lif van 7 t e m ï BOTER EN VET BON No 20 van de b a 250 gram boter of geldig van 7 t e m n BON No 20 van de idem De met Z j srk j e OT De bonnpen welkam ij n ber nog niet gebrtiikt tikTte ven nog geldig t e m IB 2 KAAS BON No 49 50 62 algemeen disti ihutieluBboekï 1 ons kaas per hon GelfcyJ 29 Dec BON No 24 nog t m S Itttmit EIEREN BON No 36 Eén kipfm i eendenei zoowel in ali au 4 schaal geldig van 2 Urn I Dtt Bonnen op 8 Dec nog OBfchnikl blijven geldig t m 15 Dm BON No 37 nog geldig t ID THEE OF KOFFIE BON No 81 i cos Uw U pond koffie geldig tot a m 20 December VLEESCH BON 11 Vleesch 1 ons tIcmA been inbegrepen of een taolMi vleeschwaren Bon 11 W vleeschwaren rahtsoen taMb waren geldig t m IS Dm té extra geldigheidsduur tat It Dm GRUTTERSWAREN BON No 43 250 gram lijrt il rijstemeel of rijstebloem tt prt temeel gemengd meel alitii gries of rijst puddingp eder ddig t m 27 Dec l BON No 88 uittlilliit 250 gr gort of gortmoat al p ten geldig t m 27 Dee BON No 83 250 fttm tal mout of ha vervlokken Wh bloem of aardappelmeclTiaUn of gort of gortmout l pittia geldig t m 27 Dec BON No 93 100 grUB lUiaH of tarwe of griesmeel af d aardappelmeel of puddiao l dat 100 r zetmeel bevat ipl k t m 27 December BON No 98 100 gram mMSM T vermicelli of spzghetti eMÜ t m 27 Dec PEULVRUCHTEN BON No 56 4 k t pedrn ten van 19 Nov t m II Dn LEVERTRAAN Alleen op bon van art 2M cc per hoofd iier we ZEEP BON No 29 150 gram eeolMi toiletzeep óf 120 gram halMleep óf 200 gram izchte ef 250 gram zeeppoeder of Iti p leepvlokken óf 2 50 gn werkende waschmiddelea gram vloeibare zeep ftMil 13 Nov t in 6 Dec Deie bon geldt ook vM WJ waseb per 8 K G dr BON No 116 50 gram öf een tube seheercrème I pot scheerzeep Geldig Augustus t m 31 Oectm vJ Op een bon één l JÏI leep mag verkocht stok toiletzeep van d samenstelling van VASTE BRANDSTOFFEN T m 14 4 ecember voor één eenheid T Bons M S en 07 T bonkaart distributie T brandstoffen haarde bon 7 8 09 l rlZ U van bonkaart A cenrtale verwarmiar JJit bons gemetht ST één eenheid 2e r g cokes één eenheid 2e I TL Bons 08 M 10 en 11 TJ JIa kaart distribntie vaste T fen baarden kac l één eenheid tnrf PETROLEUM u PETROLEUMZEGEL Vn 2 1 petroleum g Nov t m 29 Dec j Periode B voor JT7l l hoisbondUng geelt LZ koopen van 2 2 GeMig t m 15 De VOOR DE HUISDIEREN BON No 11 voedertW banden van 1 t m gro n W K O l 7 Mam cieop groen VI SK O 2 BON No n fi KG kaftenbrood I Ka 31 December J No 11 van bedoeld ireM en msg dei aangenomen Ouder Sed H aar Ds Wijkgebou D D TOOR ONDER Ain den h fn dienst bu pk aDuer he ijCouda na KWUenston Kerk oitgere OEVON Mpronden en bij de ge BURG Over led r gehuwd Oebore n V Boere en Ondertr gstaneveld Iwvel 23 jr lONDRIT Donderda Keten op z usteerd door londrit door lUi verschiU utiereikt Rhooltud gpuit Sint g csige honde fc politie de 1 lukken te vo riEDIKBE Hed Hfrv UO uur ds Geref Ke k 1 W van Dij J allle ken houten k r uur ve Die kiS rte Wou WlUnd ligt de buurt J n Woud S J M e and S e vo 2 hoa TL tellle 25 eke mSL W naar J t k lag m M ere oen