Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1940

FCC BLAD 1 VRIJDAG 6 DECEMDER 1940 i f lil II f Gevraagd voor groot werk in BGlC ië 3 10 platte wagens kippers en troiter Hoog toon goedkoope benzine Tevens gevraagd voor groot werk in NGOGrlQIlCl trailers en 3 zijdige kippers Aanmelden Zondagmorgen van 10 12 uur I Matttn na unmiltUiig diract i ataat z a ta vsrtrakkaa J VERKADE Bagijnesteeg 28 DELFT Telefoon 974 en 915 gOKSPOSTSPAAKBANK j RjiksposUpaarbank werd n her ingelegd ƒ 4 780 50 en t M ƒ 9 2 44 CLUB MOOBDBSCHT it competitie van de damverjUoordrecht werden de ft edstiTjden gespeeld F Twigt 2 O C Terlouw 1 0 2 F de Brum J v 2 0 G van Jeveren B 1 1 J Verhoef J van Jevei4 B Boon G de Brum 2 0 werkeric d IJssel BEl RIEN VOOB ZONDAG Herv Kerk v m 9 30 en n m jl H G Vollen weider Kerk v m 9 30 en n m 2 uur Gem v m en n m Lees rkerk a d IJssel EIRTEN VOOB ZONDAG Herv Kerk m 10 30 en nm n J G Woeldennk ouw V m 10 en n m 7 uur 1 A de Redelijkheid gods enj Ijzer Keik vm 10 en nm 2 30 D A Vogel Oudewater EXAMEN GODSDIENSTgVV IJZER GESLAAGD 4 8 heer C Hegeman loorhcen by den broodbakker V Mauheeft het classicaal bestuur na afgelegd examen de akte onderwijs m de Ntd Herv Blgereikt SIVONDtN VOORWERPEN jïden een heerensjaal Inhchtin i j it gemeentepolitie IKr ERLUKE STAND den E J den Hartog 20 wd met A de Korte C Ber jr weduwe an W Vermeu iKirer Lambertus Maria d v iKTt en A M van Rossum liertiuwd Willem Adrianus ld 26 jr en Kundertje Bloem 23 Ji glT VAN ST NICOLAAS rdagn iddag heeft St Nicolaas op ijn witte paaixl en geas door iwee zwarte knechts een door de gemeente gemaakt en nnchillende woningen eadeaux it Daar de rit juist na den gehouden werd werd de Smt gevolgd en omgeven door konderden kinderen waardoor foblie d I dl c en ol had om onge te o rkomen BEI RTEN VOOR ZONDAG Herv Kerk voorm 10 en nam mr ds P J Steenbeek f Ke 1 Recuwük EEN FRISCB BAD Toen het zoontje van den heer S Slappende alhier des morgens vroeg per fiets naar zijn werk ging werd hq op de Not d Aumerielaan aangevallen door een hemd De jongen verloor de macht over het stuur en reed in de diepe wetermg Omstanders schoten te hulp en wi ten hem behouden op het droge te brengen zoodat het met een nat pak afliep PREDIKBEURTEN VOOR ZONDtAG Ned Herv Kerk Reeuwuk v m 10 en n m 3 uur D W Vroegmdcwey Ned Herv Kerk Sluipwok v m 10 en n m 3 30 uur Ds £ R Damste Geref Kerk v m 10 en njn 3J0 uur Ös P Warmenhoven Stolwük DE SINT BU DE SCHOOLJEUGD Barmenie wachtte Item aan station op Donderdag was het voor de kinderen der openbare lagere school een prettige dag De vereenigmg Volksonderwijs had voor alle klassen een St Nicolaas fetst georganiseerd Om 2 uur begaven allen zich naar het station om den stoet af te halen Onder luid gejuich werd hij begroet en vooraf gegaan door de Harmonie werd een rondgang om het dorp gemaakt waarna alle zich naar de school begaven St Nicolaas sprak verschillende kinderen toe en in formeerde naar hun gedrag en vorde nngen Dat hij tevreden was bleek hieruit dat allen flink werden ont haald op versnaperingen en nog een cadeiutje mee kregen Zeer voldaan gingen alle huiswaarts PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds B J Kanis Evange ted tie v m 10 30 en n m 7 30 lur de Weer A van Barneveld var Delft Grref Gemeente leesdiensten Zevenhuizen PREDIKBElRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk des voorin 10 uurDs Tj Tak Lokaal a d Rott des nam 3 uur Ds Tj Tak G rtf Kerk des oorm 10 uur en des nam 3 uui Ds W G Bovendori Rem Kerk 10 30 u v m Ds Meer de voorl van Noordivijk bij Groningen ÉOLECTE WINTEI HULP De collecte voor de Winterhulp heeft in deze gemeente f i 07 2 op gebracht en niet 131 J2 4 MARKTBERICHTEN DFLFTSCBE GBOEVTEW EIUNG 6 DfC Salade Ie t 2 80 4 00 idem 2e rl 1 80 I 90 per 100 stuks stoofsla 3 50 8 20 iM i 106 kg p er tto per IflO bo andijv c 2 0O 3 p ei 4 ao 5 60 per ICO kg se dei u 140 2 JO per 100 bos C Advertentiën PROVINCIALE PÜBUCA TIE VAN HET DEPARfE MENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ rOOTGOED AANKOOP VOOB EXPORT De Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid Holland wyst erop dat met het oog op den aankoop van pootgoed voor exportvoor de bekand gemaakte pnjzen de door de telers nè 26 October gesloten verkoopovereenkomsten door hen kunnen worden geannuleerd indien de be dongen prijs daartoe aanleidinggeeft Zij kunnen dan opnieuwaanbieden tegen de offieieelepryzen 5237 21 By den wederopbouw van het normale zakenleven isadverteeren een der machtigstehulpmiddelen Officieele publicatie van het Departement van Landbbuw en visscberij DISTRIBUTIE VAN KOFFlb EN THEE De Sec tetans Generaal waarnemend Hoofd van het Departement an Landbouw en Visscherij maakt bekend dat op desbetreffend verzcels de opplakvellen met de met 81 genummerde bonnen voor koffie en thee niet looals dezer dagen if gepubliceerd gedurende het tijdvak van 9 lot en met 13 Decembelr a s maar van Maanda 16 tct en met Vrijdag 20 December as pij de plaatselijke distri butiediensten ingeleverd dienen te worden De bomen 81 welke de detaillisten na l5 December as van hun klanten m octvangbt nemen moeten tezamen met de bonnen vlor de volgende dislribulieperiode van koffie en thee worden ingeleverd O ABSALOM door HOWARD SPRING Vertaling van Dr J N C VAN DFETSCHIngenaaid f 3 90 Gebonden f 4 90 VIO pagina s Een machtig met groot talent gesch ejven epos dat mAmenka en Engeland het letterkjnoia succes van dezentijdIS De lezer kan iri dit compacte levende verhaal in schoone taal gegeven zooveel diepte en zin ontdekken als hij in staat is in het leven zelf te zien In een uitvoerig artikel overldt boek m DeTelegraar werd het geroemd als een belangwekkende familieroman Een boek van beteekems dat genot zal ichenken door zi ndiepe ontroering en de pakkende schildering v an menschenen toestanden 1 Prov Overijs en Zwolsche Courant Verkrggbaar m den Boekhandel Uitgave van i 7 A W SIJTHOFFS UITGEVEKSMAAT HAPPIJ N LEIDEN O HET EXCELSIOR STOFZUIGERHUIS nn ook Laéipen I Ongeëvenaarde modellen I Ooic onze Stofzuiger zijn nog in alle prijzen verkrijgbaar Yerkpopbureau der EXCELSIOR Stofzuigers L TIENDEWEG 7 Tel 3 M GOUDA O J7t 8 40 Officieele publicatie van het Departement van Handel Nijv4rheid en Scheepvaart DISTRIBITU VAN ZEEP De Secretans Generaal waari emend Hoofd van het Departement an Hande Nijverheiti en Scheepvaart vestigt de aandacht van de wasscherijen op het voigende De wasscherijen zullen per bon bv 600 g am waschpoeder kunnen betrekken Wasscherijen welke nog over voorraden zeepproduc en beschikken dienen de in ontvangst genomen distnbutiebosiheiden n te zenden bij het Rijksbureau voor Chemische Producten soetie Zeep Vanzeif orekend mogen deze wasscherijen van hun voorraad niet m eer zeep gebruiken dan de lota e hoeveelheid waarop de bij het bovengenoemde Rijkbureau ingeleverde distnbutiebeschetden lecm gever Eer zeer strenge controle zal hierop worden uitgsoefend Wasscherijen welke zelf zeep bereiden en vooraden oleme en e zuren hebben mogen maximaa zooveel verwerken als overeenkomt met de on vangen toewiizingen met dien verstande dat voorelk ontvangen rantsoen 60 gram oieine of vetzuur uit voorraad magworden gebruikt 5268 48 liet resu taat m een Xleintje is terrassend MET GETALLEN TEKENEN r I Met een boekje I in een hoekje j o DE KpEKOEKSKlOK Hoe een houtenijder uit het Zwarte Woud op de gedachte kwam een koekoeksklok te maken co e kennen ie we hè die leuke Bten klokjes waarin een koekoek die zich ieder half uur en w vertoont en vrolük koekoek Die klokjes komen ineestall uit h t Woud dat in het Zuiden van igt fc buuri van een klein dorpje in ddt A woud woonde eens een houtsnij nui je hing vol met klokken De werkte h zodnt zi oorraBd i Wer werd al verkocht hi er ook aene 1 klokken tegelijk sioegeri begon M andere kant an de kamer een T en geljilp dat het leek alsof je w bo verzeild was geraakt Daar oe voqelkooitjea met de vogeltjes iw J houtsnijder Die vogeltjes wa T wat de houtsnöder had begonnen te zingen klaarde zijn TOcht op Elke dag deed hij een T ronde dan sprak hu tegen jW e alsof het een mens was ep de keken hem zo verstandig aan zeggen wilden WÖ luisteren iMr je m = oen elk vnpettje ahoj het en men ttas brfk een moeilijke tijd voor den r aan Hij verkocht steeidi minP jn klokken en z n gezicht werd T 8 magerder van de zorgen Tt dag ging hij naar zijn vogel kooien deed an allemaal het deurtje open en zei Vriendjes vliegt naar buiten naarhet bos Ik karr niet meer xoor julliezorgen want ik heb geen kruimeltjebrood meer m huis en ik heb geen geidom iets te kopen De tranen liepen den ouden man ovtr de wangen terwijl hjj dit zei Voorzichtig huppelden de vezeltjes hun Kooi uit ze gingen op de vensterbank ziten keken nieuwsgierig naar buiten en vlogen toen weg de vrijheid tegemoet e vmkenpaarije Alleen een vmkenpaaitje kon met aan de vrijheid wennen Die arme man moet geholpen worden zei het mannetje Wffft ik mar b Maar ik ben bangdat we niet knap Afenoeg zijn om ictjte verzinnen W moeten een knappt riemand om raad vragen Maar wie Een poosje was het stil Man en vrouw vink dachten na Eindlijk zei het vrouwtje De koekoek Is zó bereisd Die komtoveral en ziet zo veel misschien weetdie wel raad Laten we maar eens naaihem toegaan Haar man knikte instemmend en even later belandden ze bij de koekoek Zonder moeite gmg dat niet want de koekoek vliegt van de ie plaats naar de andere hl udt t nergens lang uit Maar ze vonden hem eindelijk in een denneboom Man en vrouw vmk vertelden iem van den armen man en vroegen of hij geen raad wist AU ik dien man eens zag zou ik weop een idee komen zei de koekoekwam ik ben erg knap Maar ik heb opt f enblik geen tijd wam ik wil een f ileggen en dat kan tk toi h niet zomaar iftde steek laten Als het anders niet is zei vrouwvink dan kunnen we je wel eveti helpen Ovet d t ei mad aan mi3 ik broed 1 weiuit en zal wel voor je kind zorgen cot je weer lerug komt Dat vond de koekoek een uitatekende oplossing 1 dus vloog hij direvt naar het huis van den houtsnijder Het raam stond wijd jpen zodat hij in ck kamer kon ke ken Et was jutst een iijkt meneer bij den houtsnijder die een klok wilde kopen Heftfl u met een b zondere klok dieniemand aadera heeff boorde de ka koekhem ragen Zoiets lou ik djre t kopen enik zou u er goed voor bei a en Komr o morgen nog een terug 7cide hniitiniidtr mistchf n kan tb u ianleii r z nrtïi la en rifim Goed zei de heer enjhij feiiig weg Dp hul i vtin de hoi koek Toen hij de deui uit was ging de hout snijder in een stoel zitten en zuchtt moedeloos Hu had al zo veel vi i billende klokken gemaakt dat hij nu heus mets nieuws meer wist Zuchtend keek hy op en zag tot zijn grote verbazing een koekoek in de vensterbank zitten Dat was heel merkwaardig want de koekoek u anders zo schuw dat hij zich nooit m oe buurt van mensen waagt Ik wou dat je me helpen kon zei dthouthakker En tol zijn grote vei wondering antwoordde de koekoek Daarom ben ik hier Wal zuhen we nu hebben vroeg dehoutsnijder Op dit ogenblik begonnen deklokken te slaan en de koekoek vloognaar binnen ging m een lege klok dwnog geen raderwerk had zitten stak zynkop uit het gat waar de wqzerplaal innwest en nep zijn naam koekoek zodikwuls als de klokken sloegen To nhuppelde hij weer de klok uit vloog betraam uit en riep Dag houtüujder Ga nu je gan maar Toep ging de houtsnijder met een opge wekt gezitht aan t werk Hij ttouwue eer klok met een houten deurtje en siupte er een houten koekoek in Elk half en elk heel uur ging dat deurtje open en de koekoek kwam te voorschijn eA nep zmi naam zoveel keer als bet aantal uu en dat de wijzer aanwees De houtsnijder werd hoe langer hoe vrolijker want hij voelde dïil wat hij nu maakte iet bijziuiderh as en aX de rgke beer wel tevreden zou zijn Hij werkte ijverig door en toen de zon onderging was de klok klaar Toen de r e heer de volgende dag terug kwam kon hij zijn oren en oganmet geloven Eerlijk gezegd bad bij aietgedacht dal de houtsnijder in zo n kortettjd iets b zonders zou maken Zfjn verwachtingen werden overtroffen Hu was meer dao tevteden en be a ide niet aUtcrt een hoge prija maar oestetde nog een groot aantal oeJtoeki kloiiken De arme houtsnijder wércTnu een beioemd man en verdiende veel geld Maar hij bleef bescheiden en dankt aar rfls hij was vergat hij nooit brood te stiooieti vooi de vogeltjes die m de vensterbank kwamen Maar de koekoek zelf wa niet ro bcschc den Hy ua i i trui t w j d hr 2 b t noo fc i m r n t r Hf Tf I e tfi rft asr ano i iels uveriiet Ln o w bet ai ijd gebit ven Karel ït 1 pT ierypd te te m Weggedoken ia een Hoek Met zyn fcnieen opoetrokiceii Tn tjn neus Kast op het boek 4 Het 1 erhaal sch nt u el zeer boeiend Moeder nep hem al een keer Maar hy is er heel i erdiept in Kn htf hoort of ziet mets meer Moeder komt een $ eten k iken Ziet hem zitten en 2e lacht t Is met erg ttanneer de boodschap Die hij doen moet eten wacht Karel iceet van uur noch tijd meer Hg ztt middeif tn f erhaal t Is geen uondcr trant zo zv e Als v e lezen allemaal Emdeltj klapt hy het boek dirht En hv zucht eens rekt z n rug Kerel keert na t sponnend le en Tot de werkclijkhetd terug Een kunstje mei een ring papier Op papier tekenen we een ring die een middehijn heeft van ongeveer 25 i m en die 5 c m breed ïs Die ring knippen we lut Op éen plaats knippen we hem door en p aknen Jftem nadat we met bet ene eind een t tve draai hebben gemaakt weer aan e kaar fig 1 Als we dere ring nu in tweeen knippen lang een lijn die op éen p aats van fig 1 19 ie zien zal rderecn deaken dat er nu twee rmgen ontstaan Maar dat is niet het geval we krijgen één grote nng f 2 Nu vrasen we hoeveel ringen er ootsta n aïs e hem nog een keer door midden delen Dan zullen de mensen doorervaring slim gcfworden antwoorden éen nog grotere rtng Weer mfe want w e h Hiden nu twee donf pkar geshn gerde ringen m de hand fig Z Hrobeer het maar eens je zult zien dathet uitkpmt Kijk eens nu ir dore ge7el igp beesten I uk om na te tekenen he En het Ie kste IS dal je niets anders htbl te doen dan getal cn te ttkfnen Want dt De kadi en de kamelen Er was eens een Arabier die drie zoonf had Toen hij stierf het hij zijn kinderen negentien kamelen na Op zijn sterfbed zei hij tot ztjn zoons dal zij de dieren na zijn dood als volgt moesten verdelen de oudste zou de helft krijgen de middelste het vierde deel en de jongste het vufde deel Toen hun vader gestorven was pro beerden de drie jongens van alles maar e zagen geen kani om de kamelen te verdelen zoals hun vader had gezegd Da trom nepen ze een kadi te hulp Een kadi een rechter Jullie zijn met r n drieën ei de kadien er zijn negentien kamelen Een j vanlu iie moet de helft hebben de ander het lerde d il en de derde het vijfde deel Konit morgen terug als jullie dail nog geen mLddoi htbt gevonden zal ik jullie hekpen k i De volgende dag verschenen de drie broers weer voor den rechter j X ze hadden er nog steeds niets op gevonden Nu sprak de rechter Om jullie te helpen heb ik een kaneel van mezelf meegetracht Het ts een r id beest waar ik niet veel meer aan ieb maar dat ik heb gehouden omdat ik er vroeger veel aan heb gehad Dtze kameel zal ik nu bij die van juUie doen Nu zijn er twintjg kamelen die gemakkelijk t vtrdelen zijn jc goed kijkt zul je zien dat ieder dii uit louter get Hen bestaat Ten leuk w erkje voor de lange avonden die vi nu hebben De oudste moet de helft hebben dat is dus tien De middelste krijgt het vierde d el dat ts dus vijf De jongste moet het vijfde deel hebben dat is dus vier En nu ging de wijze kadi voort neemik mijn kameel terug daar hebben jullienu to h niets meer aan Vinden jullie h tzo goed ♦ Prachtig antwoordden de dri broers tegelijk en ze gingen verheugd heen RAADSEtS Wal itaat hier AND UVA RKO OH 0 INGEN van de raadsels uil hel vonge nummer Dons spons ons Berk Fsdoorn Wilg 1 Si hai nipr Sptnnen die vogels eten zijn veel menaen die b ot iro rtpinneo ujn maar aai pu n il Ue dieren vergelelien bij d vogdipin je fevaarlijk en griereHg lleerïch dal MM een mem kao do len emdat iW been er iftlg 1 j j Aan bun voeua Ulam vA tt dat zi gemakkeHik Uoo en loodreelit glaiwn muur kunnen lopen Ze i ZuldAmerlka en hel tfopteclie faaeeiM van AlTlka in bomen en boonwpleten in oude buiun en butte en e leo w mot a Tln ln n en rel vorell