Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 6 DECEMBER i STADSNIEUWS St Nicolaa vei a ing voor de Rotterdamsche vluchtelingen EEN VERHUISWAGEN EN TWEE ANOWAGENS VOL GESCHENKEN Na het feest dat Zondag jl door de dames van de Goudsche Vrouwelijke VrywiUige Hulp aan de kinderen van de gevluchte Rotterdamsche tamiUes die hier thans verblijven is bereid zijn thans de vaders en moeders aan de beurt gekomen om te ervaren dat mder de omstandigheden waaronder m hier leven vele Goudsche ingezetenen er behoefte aan hebben gevoeld ben den St Nicolaasavond tot een bUJden avond te maken door hun een verrassing te bereiden De goede gedachte door de dames an de G V V H geuit om de van huis n haard verdreven gezinnen op den St Nicolaasavond te verblijden heeft alterwege groote weerklank gevonden waardoor een groot aantal geichénken van allerlei aard geschikt ter aankleeding en versiering van de woningen der Vluchtelingen te hunner beschikking is gesteld Naast de talrijke zendingen van particulieren zorgden ook de directies van Goedewaagen s Pijpenen Aardewerkfabrieken de Plateelbakkerij Zuid Holland en Corns Jonker Zonen voor vele zeer gewaardeerde geschenken Gisteren in den namiddag zijn aan meer dan 7 0 Rotterdamsche gezinnen die in staat zijn gesteld om op bescheiden wijze op zich zelf te wonen en ook aan eenige van elders naar hier ge evacueerde families St Nicolaaspakketten thuis bezorgd alle keurig verpakt en geadresseerd De padvindsters van verschillertde groepen hebben daarbü hun medewerking verleend Met een grooten verhuiswagen en twee handwagens trokken zij vanaf t Centraal Tehuis de stad in en zij hebben er voor gezorgd dat alle pakketten aan 4e goede adressen zijn gekomen Zy die deze St Nicolaas verrassing hebben mogelijk gemaakt hebben daarmede een goed werk verricht Zij hebben in deze donkere dagen een glimp van reugde gebracht bij hen die door het noodlot van dezen tijd zwaar zijn getroffen Sint Nicolaas bü 360 jubelende kinderen EEN SCHOON FEEST VAN DE VEREENIGING ARMENZORG Voor ruim 360 kinderen heeft de Vweeniging Armenzorg gistermiddag in Daniël een prachtig Sint Kicolaasteest georganiseerd Een groot aantal dames en heeien onder de bezielende leiding van den heer Th Dykxhoom hebben zich beijverd om van dit feest een beleveni s te maken voor deze kinderen waarbij er velen zijn die thuis hun schoentje leeg of slechts met weinig er in vinden En dat zij in dezen opzet geslaagd zijn dat vertelden wel de stralende kindergezichtjes Er werd niet alleen genoten an het gebrachte programma maar allen werden ook verblijd met een prachtig stuk speelgoed Van hun belangstelling deden ca blüken de loco burgemeester mr H P C M de Witt Wijnen mevr dr M M C de Witt Wijnen Koumans en mevr M SteinbaehTuyn Allereerst heeft de heer Dijkxhoorn te voorzitter van Armenzorg de kindaren toegesproken Hij heeft hen Verbalen verteld over Spanje en de in dezen tijd zoo groote reismoeilijkheden Toch is Sinterklaas weer naar Geuda gekomen Toen werden 360 paar verlangende kinderoogen op de deur gericht en weerklonken weer die oude bekende Sint Nicolaasliederen Daar kwam Sint Innnen Dat was een zingen en juichen Sint Nicolaas had de kinderen natuurlijk ook heel wat te vertellen Erwerd nog eens gezongen en toen volgde de vertooning van de poppenkast Een amateur die zich behalve achterzün poppenkast verschuilt achter hetpseudoniem Nicola Turner heeft opbuitengewoon verdienstelijke wijze deotMle Jan Klaassen en Katrüntje en aldie andere bijfiguren weer voor dekinderen doen leven in een paar stukjes die verband hielden met het SintNicolaasfeest Wat hadden de kindereneen pret toen de echte Zwarte Piet bijde poppenkast moest komen en JanKlaassen er met de gard van langskreeg Nu eens heerschte er doodsche stilte Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANTMELDDE 75 JAAR GELEDEN Bij de beraadslagingen in de Utrechtsche statenvergadering gevoerd over het reglement tot beteugeling van dè runderpest werd met betrekking tot de vraag in hotverre onteigening en afmaking van het aangetaste vee raadzaam was te achten door den commissaris des konings aangevoerd dat daardoor de ziel te Maarseveen en te Maarssen was gestuit en uitgedoofd terwijl in Snelre waard LinschotjO en Kanierik waar men wars van doortastende maatregelen zich bepaalde totrtie afzondering en het beproeven vsn genezing de plaag zich al meer en meer uitbreidt en een kwaardaardig beloop aanneemt Men kan uit deze gegevens dus duidelijk ontwaren dat het systeem van afmaken bij het ontstaan der ziekte op eenig erf zeer aanbeveling verdient sa JAAR GU EDEN De raad der gemeente 2 evenhuizen heeft besloten de kermis met één dag te verkorten zoodat die in het vervolg twee dagen zal duren n l Woensdag en Donderdag van de eerste volle week in September De raad besloot echter tevens uit de gemeentekas een bedrag van f 100 beschikbaar te stellen voor het houden van volksvermakelijkheden op den tweeden kermisdag 25 JAAR GELEDEN Uit een adverentie Mond en Klauwzeer Protestvergadering tegen het afmaaksysteem op Donderdag 9 Decern ber a £ s morgens 11 uur in Ons Genoegen Boelekade Gouda Deze vergadering wil zijn een waardige m ifestatie tegen het afmaak systeem Een massa beweging door opkomst bij honderden zal getuigen van wat leeft onder de belanghebbenden zelven waarvan kracht kan uitgaan Bond van Kaasproducenlen in de zaal dan weer daverde het van bijvalsbetuigingen De heer Turner verstond bovendien Öe kunst om de kinderen actief in t spel te betrekken In de pauze en na het tweede bedrijf werden de kinderen getracteerd op chocolademelk on speculaas Aan het slot van de bijeenkomst ontvingen allen nog meei versnaperingen en elk een prachtig geschenk Het was al een heel tijdje na verduisteringstijd toen dit prachtig geslaagde feest een einde nam Gelukkig voor de huiswaartskeerende kinderen stond aan den hemel de maan Die completeerde het feest Menig blij kinderhart zal bij het naar huis gaan wel even naar haar opgekeken hebben en geneuried hebben van Zie dfe maan schijnt door de Ixjomen De wetenschap hiervan zij den heer Dijkxhoorn en zijn helpers tot beloonmg vóór hun mooi werk Examens Stenografenbond Bij het te Dordrecht gehouden examen van den Kon Erk Alg Stenografenbond zijn voor de volgende diploma s geslaagd steno t vpiste e mej Tr de Jong en de heer B van Noort kantoorstenograat de heer H de Jong typist e A de dames Th Franken A de Koster M Tamse en 1 Vis en de heeren R Biesheuvel J Goedhart en B van Schalk EXAMEN APOTHEKERS ASSISTENTE Te Amsterdam is geslaagd voor het examen apothekersassistente mej J H Jansonius alhier TWEE GEVALLEN VAN ROODVONK In de afgeloopen week is ten stadhuize aangifte gedaan van twee gevallen der besmettelijke ziekte roodvonk WINTERHULP NEDERLAND Bij den penningmeester van Winterhulp te dezer stede is deze week aangiften binnengekomen een bedrag van ƒ 186 waardoor het totaal aan aftenis gestegen tot ƒ 386 KONIJN ONTVREEMD Bij een bewoner van de Vest is uit een hok achter de woning een konijn ontvreemd ff ANNEER Schouwburg Bioscooit Drie vrouwen en Verdi met Benjamino Gigli Maria Cebotari en Gaby Morley Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Zondag 10 30 uur De zigeunerbaron met Adolf Wohlbruck en Frits Kampers Dec 7 30 Kunstmin Filmvoorstellingen De Apo Kajanfilm Dec 2 30 uur Reunie Tweede voordracht leergang ds H Cramer voorVolksuniversiteit Dec 10 1 30 3 30 en 7 30 uur Kunstmin FilrAWorstellingen De diepzeeen Amundseh s film naar de Noordpool Dec 3 uur Kunstmin Sint Nicolaasfeest voor de kinderen der leden vande sociëteit Ons Genoegen Dec 11 uur Kunstmin Verkoopingdoor notaris J van Kranenburg Dec 7 uur Vredebest Prijsspelenom wild voor leden der lociëteit Dec 11 uur De Zalm Verkoopingdoor waarnemend notaris J HKrom te Amsterdam en notaris Jvan Kranenburg inzet Dec 8 uur Daniël DamescursusE H B O Dec 3 nur Stadhuis Vergaderingvan den gemeenteraad 12 Dec 7 unr Ons Genoegen Bridgedrive voor leden der sociëteit 14 Dec 2 30 uur Reunie Derde en laatste voordracht leergang ds H Cramer voor Volksuniversiteit 16 Dec 11 uur De Zalm Verkooping door notaris J van Kranenburg 18 Dec 11 nar De Zalm Verkooping door waarnemend notaris J H Krom te Amsterdam en notaris J van Kranenburg 18 Dec 2 30 uur Blauw Kruis Kerstbijeenkomst Ned Chr Vrouwenbond 18 Dec 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Concert V A PA Dansofkest The Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman 18 Dec 8 uur Daniël Cursus E H B O 21 Dec 2 uur Kunstmin Tweede Nutsbijeenkomst wedstrijd in hersengymnastlek onder leiding van den heer F J Kiibben te sHertogen bosch 23 Dec 10 uur Stadhuis Vergadering an den gemeenteraad 26 Dec 3 uur Kunstmin Concert Goudsche OrkestVereeniging onder leiding van Sysb Nieuwland Jr APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voorrecepten Apotheek E Grendel Lange Tiende weg 9 en Prins Hendrikstraat 15 RECHTBANK IN ROTTERDAM Uitspraak in appèlzaak In de zaak van A H K te Gouda appellant van een vonnis van dep kanitonrechter alhier waarbij hij wegens een overtreding van de Motor en Rijwielwet was veroordeeld tot 1 maand hechtenis met ontzegging van de bev ocgdheid om iiiotorrijtuigen te besturen voor den tijd van 1 jaar heeft de rechtbank te Rotterdam het vonnis bevestigd doch de hechtenisstraf voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van 2 jaar benevens een onvoorwaardelijke boete van ƒ 25 subs 10 dagen hechtenis Ife intrekking van het rijbewijs bleef gehandhaafd SPORT Nederlandsche Voetbalbond PROGRAMMA VOOR ZONDAG Afdeellng H 2e klasse K Vr endetischaar O D S Overmaas U V S 3e klasse C D C V Woerden Steeds Volharden Olympia Fortuna D H S Het Noorden VFC ONA De Pechvogels 4e klasse A Texas VOGEL V V L T OJ A Teijiingen Rouwkoop Wilhelmus Lisse L D WS G S V 4e klasse C D O N K Bosk Boys Gouderak Oudcwater Waddinxvet n Haastrecht Ammerstoische SV Bodegraven 4e klasse D Zwart Blauw Kranenburg Wassenaar V D S B T C Rijswijk Ursus Spoorwijk OB Schoonhoven Delfia D V K Quick Steps 4e klasse H Lekkerkerk Zwervers N H S St Hüoger DINDUA DRL C K C Diletant Res 2e klasse A Gouda II A D O IV H V V II B E C II Scheveningen II H B S III 11 uur D H C III V U C III 11 uur Reserve 3e klasse B V U C IV ONA n half elf Celeritas II Laakkwartier III 12 uur RVC n Quick UI 12 uur Res 3e klasse C Sparta V G SC V II 12 uur Olympia II Gouda III ONA III Martinit II half twaalf DAJN JODMS BOYS W LA Voor de Jnderafdeeling Rotterdam van den Nederlandschen Voetbalbond is voor as Zaterdag vastgesteld Jodan Boys W I A Rotterdam PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Ryn WEGAANLEG OP VOORMALIGE SPOORBAAN NAAR UITHOORN Laatste twee gemeenten zeggen medewerking toe Reeds jarenlang bestaan er plannen voof het aanleggen van een provincialen weg op de voormalige spoorbaan tusschen Alphen a d Rijn en Uithoorn Onmiddellijk na de opheffing van deze spoorlijn hebben Ged Staten van ZuidHolland getracht de betrokken gemeente teen polderbesturen te bewegen tot het toekennen van een jaarlijksche bijdrage in de onderhoudskosten Onlangs hebben Ged Staten die despoorbaan direct na de opheffing vanhet Haarlemmermeerlijntje van de Nederlandsche Spoorwegen hadden overgenomen zich evenwei nogmaals metde weigerachtige gemeentebesturen inverbinding gesteld en dit heeft thanstot gevolg gehad dat zoowel de raadvan Zevenhoven als die van Nieuwveen als laatsten hebben besloten hunaanvankelijk genomen i besluit te herzien en de door de provincie verlangdejaarlijksche bijdrage alsnog te verieenen Bergambacht WACHTGELDREGELING FA SMTT Bij het gemeentebestuur is een verzoek ingekomen van J en K Smit s Scheepswerven N V te Kinderdijk om bij te dragen in de kosten van een wachtgeldregeling voorwerklooze arbeiders dier on derneming woonachttig in Bergambacht KERKDIENST BEGINT LATER De ochtendgodsdienstoefeningen in de Ned Herv Kerk zullen voor het vervolg niet meer aanvangen om 10 uur maar om 10 30 uur Voor de boeren was het b waarlijk om om 10 uur dat is volgens hen 9 uur in de k rk e zijn IEDER OP ELECTRA AANGEWEZEN Verbruik met 50 gestegen Het stroomverbruik voor huishoudelijke doeleintet blijft stijgen In Aug werd ddor het gem elec bedrijf afgeleverd 6629 kwh in September 8618 kwh en in October 13 380 kwh In het vorige jaar werd over Augustus en September verbruikt 10 017 kwh over October 9902 kwh Er is dus een stijging van circa 50 procent WERKVERSCHAFFINGSOBJECT GOEDGEKEURD De Rijksdienst voor de werkverruiming heeft goedgekeurd dat als werkverschaffing wordt uitgevoerd het dempen van eenige slooten en putten in de landerijen van P Tceuwen alhier PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur en 2 30 uur Ds Ewoldt Geref Kerk 10 uur en 2 30 uur Ds Terhaak Uitgetredenen uit Ned Herv Kerk 10 uur en 2 30 uur Ds Grisnigt van Gouda Boskoop PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kgrk voorm 10 uur doopsbediening en n m 3 u Ds Jacobs Geref Kerk voorm 10 en nam 3 u ds Petersen Chr Geref kerk voorm 10 uur en nam half 4 ds Kleisen Rem Cieref Oem voorm 10 uur ds Zuurdeeg Geref Gem voorm 10 uur en nam half 3 leesdienst ZONDAGDIENST DOKTOREN Voor a s Zondag zal de Zondagsdienst vorden waargenomett door dr J Hamburger Telef 136 SPECIALE BESHULSTVEILINGEN Het bestuuï van de Boskoopsche bloemenveiling heeft besloten om op 9 11 13 16 18 20 en 23 December telkens aanvangende voorm 11 uur beshulstveiling te houden LEDENVERGADERING BOSKOOPSCHE VEILING Teelbeperking bloemisterij besproken Woensdag hield de Boskoopsche veiling een buitengewone ledenverga dering ter bespreking van het eenige agendapunt Uitvoering en bedoeling van de teeltbeperking voor de bloemisterij De voorzitter knoopte er aan vast dat een en ander moet geschieden zooals momenteel wordt voorgeschreven Voorts zeide hij dat wegens de bijzondere tijdsomstandigheden welke zich dagelijks wijzigen het bestuur in overweging gaf om de formulieren zoodanig in te vullen in verband met de teeltvergunning Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur Cand Den Boer Ned Herv Kerk v m 10 uur De heer Deker n m 4 uur Ds Klüser er Ev Luth Kerk Ds Visser uit Rotterdam Evang Kring Beursgebouw n m 3 30 uur De heer Sevensma uit Amsterdam KOSTELOOZE INEN HNG Maandag 16 December des voormiddag 10 uur zal de gelegenheid zijn openge teld tot kostelooze inenting of berinenting van hen die zich daartoe ten gemeentehyize aanmelden GEVONDEN VOORWERPEN Een grijze handschoen een groene dameshandschoen 2 vleeschkaarten een bijl een gouden damesring een rijwielbelastingmerk een kinderportemonnaie een rood regenkapje een kettinktje met 3 Lipssleutels een knipschaar een grijze dameshandschoen GROOTE OPBRE NGST VOOR WINTERHULP Ruim ƒ 1100 gecollecteerd De in onze gemeente grfiouden collecte voor de Stichting Winterhulp Nederland heeft opgebracht ƒ 1113 65 Gouderak BURGERLIJKE STAND Geboren Jan z van S de Bruin en G A Evegroen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG 1 Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds De Graaf uit Schoonhoven n m 2 45 uur De heer Mouw Haastrecht o ¥ VIER PLAATSEN INGEBROKEN Buit was echter niet Er6ot Gisternacht hebben inbrekers huisgehouden in het Westeinde van het dorp Aan de beurt zijn geweest de villa van den heer W Heusd ns waar de heeren niet binnengegaan zijn aangezien de hond heftig aansloeg waatxioor de bewoners gewekt werden Waar De Goudsche CouraatI biedt de grootste publiclt B i Gouda en omcevlng wordt iaZavond bU vele duizenden abi I bezorgd in l GOUDA Alphen a d RUn Ammem Bergamba it Berkenwoude degraven Boskoop Driebni Gouderak Haastrecht Hek dorp Moercapelle Moordiwv Nieuwerkerk a d Ussel Oa kerk a d Ussel Oude wi PoUbroek ReeuwUk SchooZ ven Stolwijk WaddiniJZ Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPRIJS lJ wone regels ƒ 1 05 elke nZmeer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEHju GEN op een gewone tekstpu 1 regeU t 1 25 eUe regel ƒ 0 40 BU overeenkomst gered ceerde prijzen volgens soed tariel KWARTJESRUBRIEK klei advertentiën alleen des Zila dags 1 3 regeU ƒ BJS dk regel meer OIO maximuif grootte 6 regels Uitshmenii bn vooniitbeultng fozendinj t i Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van en advertentiën in i zenden aan het Bureau Marti jiGouda Tel 2745 en bij de pW selijke aeenten i schijnlijk hebben de dieven dit on merkt De volgende poging werd geda in de villa bewoond door den bc de Pater waar een bedrag in geld bs nevens distri butiehonnen raedetè nomen zijn Een emdj verder op heeft men ui het huis van den heer L Boere en bezoek gebracht waar eveneens eenii geld gestolen is Tenslotte landde men bij den buur man den heer Kool aan waar de buil echter ook niet zoo heel groot u geweest St NICOLAAS OP SCHOOL In de Oporfcaro school is heden is tegenstelling met voriee jaren slccha een bescheiden St Nicolaa ifecst ft vierd De leerlingen kregen versnape ringen en brachten eenige vroobjli uurtjes door MoercapelLp PREDIKBEURTEN VOOB ZONDMl Ned Herv Kerk v m lOVi uut Ds Verkerk Doopsbediening n m 3 uur Ds Veh kerk Geref Kerk v m 104 uur en n m 3 uur Ds Hofman Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDA Ned Herv Kerk vm 10 30 uur dl H J Makkink Leidon Geref Kerk v m 10 uur n 1 uur ds D P Kalkman Herv Geref Ev angelisatie v 9 30 uur en n m 2 uur de heef Okkerse BOND VAN PI ELANDSVROUWEN Mei ▼ d Heijden over Levensmoed Mej H V d Heiden uit Blancun heeft in het J osthuis voor de ildeeling Moordrecht van den pond va boerinnen en andere platttlandsvrofc wen een interessante lezing gehoudea Voor de patize behandelde zij het J derwerp Levensmoed waarb fl tot de kern kwam met de woonM Ben mensch moet onder alle oj standigheden leeren zichzelf te m ven Na de pauze weijd dit onderwerf met verschillende voorbeelden toe licht BURGEKLUKE STAND GEBOREN Antje M uia da fan t Fluit en K M Oosterom Adrun van H Vink en J C van Beflja Bravenboer FEUILLETON tNsdruk verboden NOODLANDING IN DE OESTIji Inderdaad maar ik moet l eltennen dat ik eenigszins teleurgesteld ben Wij in Europa zijn nu eenmaal gewend ons dit land als een sprookje uit duizend en een nacht voor te stellen En hebt u niets van uw verwachtingen bevestigd gevonden Neen met uitzondering van een paar tempels en minarets en ettelijkebruine kerels met vrij onzindelijke tulbanden dib ik bü myn nkomst in de haven tegai het lyf liep Maar misschien blüven de wonderen van den Orient Voor d oogen van cn ongeloovige verbdrgen U zult er nog genoeg van te ziep krijgen voorspelde de kokmel die tich tegen zijn wil tot den Hollander aangetrokken voelde Dr BMider knOcte toeatmumnd Deze stad is vereuropelseerd ofwrcüropeaanst hoe moet ik hat n Net a s Shanghai ea Tokk U moet naar de b nneiftanden reizen In Delhi of i Benares zult u het echte onvervalschte Indië ontdekken Anny was het opgevallen dat de vreemde g haar gadesloeg allerminsfSpdringerig of nieuwsgierig maar toch zóó dat het de conclusie wettigde dat zij hem beviel En zü was vrouw genoeg om deze belangstelling voor haar persoon naar wtfarde te scfiatten Zij leimde behaaglijk achterover in haar stoel en voelde zich gevleid dat zij zijn bewondering had weten op te wekken De kolonel had zich intusschen met zgn gastheer geocclipeerd hy prees diens cocktail en vroeg beleefdheidshalve om het recept Hü bleef nog een poosje maar toen het hem meer oi meer duidelijk werd dat juffrouw Harder zich bij voorkeur met jJen vreemdeling onderhield achtte hij den tijd gekomen om afscheid te nemen Spoedig nadat hy vertrokken was stond ook dr Harder op Ik moet nög myn referaat voorvanavpnd voorbereiden Als u er iets voor voelt dr Been kunt u mij naarde vergadering vergezellen Het is een byeenkomst van den medischen kring en het dunkt my voor u een bü uitstek gunstige gelegenheid om met verschillende heeren persoonlijk kennis te maken Heel graag giag Been op hetvoorstel iti Ik ben u zeer dankbaar Dt zal dlfect den viwrzlttrfr vanuw komst op de hoogte stellen Tot wy weggaan zal mgn dochter u wel gezelschap willen houden Hy wendde zich tot Anny Heb ik je al verteld dat Been onze gast zal zyn tot hy zyn voorbereidingen voor de expeditie heeft beëindigd jy wilt er zeker wel voor zorgen dat het hem aan niets ontbreekt Daarmee werden de beide jonge menschen alleen gelaten Beiden dedoi zy hun best het gesprek een geanimeerd karakter te geven maar het was alsof er een zekere spanning tusschen de woorden heerschte veroorzaakt door onuitgesproken bekentenisseiu Woont u al lang in Indië vroeg Ik ben hier geboren Dus dan kent u Europa heelemaal niet Alleen van hooren zeggen Het moet een koud nuchter en onvriendelyk land zyn Been keek haar verwcmderd aan Het geboorteland van uw ouders Verlangt u er niet naar het eens tezien Anny Harder schudde het tiot terwyi zü haar handen om haar knie vouwde Kan een méisch die in het paradijs leeft naar de Woestijn verlangen Waarom niet Zelfs een paradQs kan ¥ den duur vervelend worden Vervelend Ja maar dan heeftmen dat aan nchzeU te wijten Menmag de verveUag niet over zich laten leven genieten komen Men moet hét tot den laatsten teug Zg boog zich wat voorover en legde haar handen op tafel terwijl zij hem merkwaardig doordringend aanke Dr Been lachte wat gedwongen alsof hij zifh trachtte Io s te scheuren van een kracht welke bezit van hem dreigde te zullen nemen Een standptmt waar iets voor te zeggen is HU wierp een blik op haar handen welke voor hem op de tafel rustten Haar vingers waren smal en lang de nagels uitstekend verzorgd Öy kon de verleiding nauwelUks weerstaan zün hand op de hare te leggen De mysterieuze bekoring Van het land waar hij dezen dag voor het eerst voet aan wal had gezet deed haar invloed gelden HU voelde dat het leven bier door ongebreidelder krachten werd voorjtgedreveD en dat de Europeesche wetten in dit land haar doel 1 haar beteekenis verloren nny Harder stond op en streek met een gracieuse beweging een lók van haar voorhoofd Zij had de laatste minuten baua eeq vergelijking te maken tusschen den dikken kleinen Gucker en dezen blonden vreemdeling Kom ik zal u den uin eens laten zien noodigde zij m uit En om haar lippen lag een JadaargroDdeli lach Het bleek dat Gucker zyn weinig sportieve figuur ten spqt een uitstekende bergbekbmraer was Hq over won de moeiiykste hindernissen en beklom de steilste rotswanden met een vaardigheid welke zün zooveel slan kere metgezel nauweiyks vermocht te evenaren Floyd klom over de laatate uitstekende rotsi unt heen trok den achter hem komenden Gucker omhoog en liet zUn blik met welgevallen over het breede dal beneden hem dwalen Dat hebben we al weer netjesklaar gespeeld vond Hans Gucker terwyl hy zich het voorhoofd afwischte Diep onder hen op den bodem van den ruimen slechts aan één zyde open dalketel stond het vliegtuig en de nietige zwarte punt die zich daarvoor bewoog was Karl Hangen Floyd wijdde zyn aandacht aan het smalle rotspad waarop zy beiden stonden en dat in een wirwar van kloven en spleten verloren ging Hier moet die kerel ergens hebben gestaan zei hy nadenkend Ikben er van overtuigd dat het demoeite waard is dit pad eens af te loopen Misschien vinden wy aan den anderen kant van dei berg dan welde sporen van die geheimzinnige stadof althans van een nederzetting Ikzou tenminste geen andere verklaringvoor de aanwezigheid van mensdicBin deze streek weten te geven Gucker knikte en onderzocht z n revolver weBce hQ uK dw achterzak van zijn pantalon trok My hnikt d t het alleen én van die wilde bergstammen ka zyn ver raoedelyk Dauris Zeldzaam oiof pathieke menschen die ons wel n met open armen zullen ontyani Voor alle zekerheid zullen e de proppenschieter tenminste maar W dè hand houden De beide mannen bugonnm wandeling over het nauweliju meter breede pad dal tusschea f gere en lagere rotsblokken langs den rand van den atgro een onbekende bestemming 7jjj Een grenzenlooze eenzaamheid W het tweetal omvangen Geen dier geen plant scheen hier te kunne ven Kaal en dor geblakerd aP gloeiende zon lagen hier de y zi zorgvuldig gemeden zelfs JZm gieren welker hol gekrijsch 2 meest ve tn wildernis nog schijn vajpivcn pleegt te l OngeveJF een uur konden mannen in de verzengende de roestynzon hebben i zü by een bocht plotseling eeo to ver voor hen verborgen gebleveB 0 vlakte ontdekten welke andere zyde van den bergwa strekte Zy bleven staan w T blik over het landschap bene dwalen u Het was PItqrd die l zwygen verbrak Irt zijn tem W miskari are teleurstelling Nieta Geen fkele geea tent afitW iWtr NT r