Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1940

£ BLAD VRIJDAG 6 DECEMBER 1940 BUITENLAND EFFECTENBEURS AMSTERDAM HLAND M opbrengen van he Haansche s s Itaya gjAJfl VAN NAUWKEDRIG WAAKNEMEN ani c fficieele zijde te Berlijn geroeid jgsregnTing bevindt zich in een üd van nauwkeurig waarnemen iaie woorden kenmerkt men inL he politieke kringen de Duit boudJ Itn aanzien van het op n van het Braziliaansche s s door dtn Engelschen hulpkruisergjaülaan che kustwateren waara DuitMhfpassagiers ondanks het 1 var dtn gezagvoerder van boord gehaaiO J ri anst ne viif Luigen t heeft een Engelsch kruisen cm een misverstand te voorkomen geel AANBESTEDING Het bureau wederopbouw boerderijen heeft m hej openbaar aanbesteed het opt ouwen onder de architecten ir Daan Jansen en C Bos t Utrecht van zes txierderijen in gemeente Leusden Van de vijftien inschrijvers hadden er acht ingeschreven voor de perceelen afzonderlijk Hiervan was voor perceel A laagste Kuit en V an Zomeren te Barneveld met f 10 220 Voor perceel B G V Zwol te Amersfoort met ƒ 17 376 voor C Van Breukelen en Meuffes te Soestdijk met ƒ 15 540 voor D dezelfde met ƒ 10 540 voor E Kuit en Van Zomeren Barneveld met ƒ 11 83C oor F V an Breukelen en Meutfels te Soestdijk met f 19 445 Van de vijftien totaalbesommingcn w aren laagste gebr Broering te Stads kanaal Apeldoorn met ƒ 101 000 en hoogste C van der Wal te Hilvrsum met ƒ 141 000 Bij de tweede openbare aanbesteding van zes boerderijen door het bureau voor wederopbouw voor Ixierderijen voor de gemeente Hoogland onder architectuur van architect H A Pothoven was laagste inschrijver E de Bruin te Hoogland met ƒ 113 308 tevetis laagste voor de besommmg van de zes perceelen Er w aren 22 inschrijvers slachten koopen en ver koopeK van paarden Het rijksbureau voor de voedselvoorziening m oorlogstijd deelt m aansluiting op het bericht dat een besluit van den secretarisgeneraal van het departement van Landbouw en Vi chenj is verschenen waarbij het slachten en het koopen en verkoopen van paarden zijnder vergimning verboden is nog het volgende mede Slachtvergunningen worden afgegeven door of vanwege de Nederlandsche Veehouderijcentrale te s Gravenhage en vergunningen voor het koopen van paarden door of vanwege de betreffende Landbouwcrisis organisatie behah e indien het betreft het koopen van voor slachting bestemde paarden waarvoor de vergunning door de Nederiandsehe VeetnouderüceMrale zal worden verstrelct De vergunningen voor het kcopcn van paarden worden in tweevoud uitgereikt Het origineel jnoel door den verkooper worden bewaard en het duplioaat door den kooper opgezonden naar de instantie die de vergunning heeft uitgererkt MXit hr e waar du jLinlt aar uu fit als r U optreeren aan de Brazilaanïust teger BraziliaansHie schepen raap i bevoegder in BtT ij 3 Men verklaart datis cpmf rkelijkc Engelsche daad jte s hoogst belangruke kwesties tïk ien a zijn die voor Duitschffvcorecrrt an theoretisch belang h ie Wilhelmstrasse neemt men de die men hier hoofdeen geschil tusEngeland en men Bra ii t m velgen wt Jke grootOv opwinding Sjjt bij d Braziliaanscne openbare l ir g over den Engelschen aanval iikan nier f üreerst ook niet zeggen ée riti rt geenng op dit voorval j rtag erer men wijst er hier toch m hc t nzondcr op ijat DuitschshTtiff den nadruk op legt zich iouiien a ir oe regels dor neutrajateit M dsar ctik eeds naar gehandeld Stft De bonding van Brazilië Bet sviTidbiad A Nóite verklaart jlunnir vcr t kerei dat tusschen alle sleritf vur Buitenlandsche Zaken Noord en Zuid Amerika onderhanjéiigfn paanac zijn over hun houding H M hel mndent Braziliè Engeland Kaar virluidi wil de Lloyd Brasi Kiajn liir op Lissabon althans voorKjngf1i w tlen In ieder geval komen iii dim tregeling in December geen giien naar Europa meer voor Dit tesluit 21 11 fc rieeltelijk een gevoig zijn m het optreden der Engelschen De overeenkomst met Roemenië MEENINC IN BGRLIJNSCHE rOLITIEKE KRINGEN Van semi oflicieele zijde wordt uit Bdlor IcmiW Als bast van de nieuwe veelomvatKode ovcTienkomst tusschen Duitschkid fn Roemenië waarvan de bijBlHierheaeri reeds door het D N B zijn Blienver noemt men in Berlijnsche icliuelie kringen 4p gemeenschappeI behcetti an beide landen aan een pgotcche li veiliging hunner producia die de gevaren van iedere crisis in ta fzet vooT de toekomst moet uitriklkelen Dit i £ een bijdrage zoo zegt men WTder die m de eerste plaats toont lumtensHf dt betrekkingen tusschen ftiitschland en Roemenie zich hebben twiklieln en in de tweede plaats hoewr het Duitsvhe rijk er belang bii tafit den economischen opbouw der fcemende hinden van het Europeeschc iiidootien bevorderen len aanzien van de in Moskou van In kant van het Duitsche rijk onder Wing van gezant Schnurre hangende WUch Rufsische economische onderhidelmgen voelt men in de Wilhelm geen wijfel dat deze zich op Wedigende wijze verder ontwikkelen BlirrsCHE GENERAAL AAN ttWONDINGEN OVERLEDEN n at gevolgen van zijn in den Wwhl legen Frankrijk bekomen Wre vervdndingen is op 2 December Wieden generaalmajoor Wolf von Mterheini Met hem verliest het ditwapeii een officier die in den weldoorivg voor zijn in het oog val w dap erhe d onderscheiden werd t dt hoogste Pruisische orde pour merite en in dezen corlog met het t l nll Hij was commodore van Scevechtseskader fRANKRIJK DE DOOD VAN CHIAPPE Schopnzoon klaagt Engeland aan PPran 1 aanleiding van den dood nsrhen hoogen commissaris m iiMinen noogen commissaris ui 21 thiappe publiceert diens schooniSki t ccia in het Fransche j tilad G r 1 n g o I r e oader het op51 moord de volgende ver ïel en hebben mijn schoon b sten vriend vermoord Ont oor den maarschalk komt Jean Wt u Vichy op 21 November aan tieriti mmg lot hoogen commissaris ii Libanon is slechu i i eH personen bekend en reeds i wil Londensche radio mede W fl zij hiervan zoo snel op de r unn T unnen lyn In het hotel I ChMippe en De Carbuccia 2 trrt namen nadert een voor J o figuur m het diplomatieke g d Engelschen goed kent I tfg femt hem terzijde en krijgt n ol fn len raad Vermijd wannerr u vertrekt Gttt loo vaiache reisrout op anders Btrlligence Service u niel laten Chiappe zoo vervolgt De S krujgt order lich loo tpoe iflk ngr Tliecftuic n r öo z 36cn NovembCT M het vltegtuig van Vlehy r Den vond tevoren doet de faijjo een T heftigen aan geschilderd op hem en drijft de onbeschaamdiieid zoover dat zfl hem beschimpt daar hij er in toestemde den nieuwen Franschen suat te dienen Woensdag komen wij om half tien in de luchthaven Maxingnane aan Het vliegtuig moet om tien uur starten De Carbuccia berkht dan hoe hij d beide beroemde piloten van het vliegtuig Guillaumet en Reine terzijde nam Ik ben bang voor de Engelschen verklaarde hij htm Ik ïov willep dat wij reeds aangekomen waren De piloten deelen zijn vrees Het vliegtuig moet om 14 uur in Tunis zijn en den volgenden dag Jn een vlucht van tien uur gedeeltelijk hj den nacht het traject naar Syr ië afleggen Cwlc uur later zoo vervolgt De Carduccia stortte het vliegtuig van Chiappe njet ver van Iwng Engelschp vliegtuig moederschepen brandend neer op lafhartige wijze door een Engelschen jager neergeschoten Men mag niet van een misveistand sprelien Sedert den wapenstilstand zijn de vleugels en de staart van alle Fransche vliegtuigen Het bombardement Van Marseille NOG NIET DOOR ENGELAND TOEGEffEVEN De Britsche Pegeering heeft overeenkomstig baar gebruikelijke tactiek nog steeds Met toegegeven dat vliegtuigen van de R A F t nlang5 Marseille gebombardeerd hebben aldus het A N P De Engelsche nieuwsdien st heeft evenwel eergisteren een bericht uit welingelichte Londensche kringen gepubliceerd waarin in de eerSte plaats het bericht omtrent overhandiging van een Britsche antwoordnota op het protest van Vichy door bemiddeling van den ambassadeur te Madrid rechtgezet wordt er is nog geen Britsch antwoord gegeven zoo heet het dan in genoemd bericht M sn heeft evenwel Vichy laten weten dat de kwestie van een bombardement van Marseille door de R A F nog voorwerp van onderzoek uit Voor het geval echter zoo vervolgt het voorloopige Fingelsche antwoord mocht blijken dat ons luchtwapen daarvoor verantwoordelijk is zullen de noodige maatregelen genomen worden Amerikaansch diplomaat naar Vichy GEVOLMACHTIGDE VAN ROOSEVELT be Amerikaanschc diplomaat Robert Murphy heeft van Barcelona uit zijn reis naar Vichy voortgezet Murphy is Roosevelts bijzondere gevolmachtigde voor Vichy en zal maarschalk Pétain inlichten omtrent de houding der Vereenigde Staten tegenover de Fransche regeering DR DIETRICH TE PARIJS De Duitsche rijksperschef heeft Woensdag en Donderdag te Parijs de Duitsche oorlogscorrespondenten en journalisten bezocht om zich over hun werk7aam heden op de hoogte te laten brengen en hun de richtlijnen voor hun verdere journalistieke activiteit aan te geven Dr Dietrich sprak bij deze gelegenheid ook de leidende vertegenwoordigers van de Fransche pers te Parijs PÉTAIN TE VICHY TERUGGEKEERD Maarschalk Pétain is gisterochtend uit Marseille te Vichy teruggekeerd Eergisteravond had hij de reis onderbroken te Avignon waar de bevolking heni een geestdriftige ontvangst bereidde AMERIKA NIEUWE ONDERSTAATSSECRETARIS VAN OORLOG IN V S Het congres heeft een wet aangenomen die president Roosevelt machtigt een nieuwen post van onderstaatssecretaris bij het ministerie van Oorlog in te stellen voor den duur van den huldigen crisistijd AMERIKAANSCHE JAGERS NAAR DE PHILIPPIJNEN Het zeventiende jachteskader van de V S is te Manilla aangekomen Hët eskader bestaat uit 25 officieren en 3 50 manschappen met de bijbehoorende vliegtuigen De luchtstrijdkrachten op de Philippijnen waren eind November reeds voor de eerste maal door een nieuw jachteskader versterkt AFRIKA INC KABINETSWUZIGING EGYPTE Volgens een Reuterbericht uit Cairo is Abd el Hamid Badawi Pasje tot minister van Financiën benoemd als opvolger van Hassan Bey Badek die tot minister van Defensie benoemd s JODENSTATUÜT OOK IN TUNIS INGEVOERD Op grond van een verordening van den bey van Tunis is thans het Jodenstatuut ook in Tunis ingevoerd Dit statuut is behoudens enkele wijzigingen vrijwel geiyk aan de Fransche wet LUCHTVAART BET VLBGONCUKLUK VU CHICAGO Omtrent het vliegongeluk dat lich eergisteren bu Chicago heeft voorgedaan wordt gemeld daj het aantal dooden tot acht ts cstegen Acht passafiw zun nog aoder geneeskundige behanWing Omtrent de oorzaak van het nej torten van het vliegtuig is officieel nog niet mcdecedeeÜ BINNENLAND DRAMA OP HET IJSSELMEER De schipper zijn vrouw en twee kinderen omgekomen OOGGETUIGE VERTELT Op het IJsselmeer is Dinsdagmorgen het molorschip Friesland vergaan Naar aanleiding hiervan had het A N P een onderhoud met den schipper die het ongeluk heeft zien gebeuren den heer R Groenhof uit Broekerhaven die zich aan boord van De tijd zal het leeren bevond Dit schip had ligplaats gekozen in de haven van Nykerk Uit den aard der zaak waren de schipper en zijn vrouw nog zeer onder den indruk van het geval dat aan een gezin waarmede zij zeer bevriend waren vier personen door den dood heeft ontnomen De Friesland en De tijÜ zal het leeren zoo vertelde schipper Groenjiof waren gezamenlijk van de Oranjesluizen vertrokken met een lading kunstmest bestemd voor een firma in Nijkerk Mijn schip had een sterkere motor dan dat van den verongelukte schipper Bier van de Friesland en na eenigen tijd was ik de Friesland zoo ver vooruit dat ik Ikesloot vaart te verminderen en het andere vaartuig op sleeptouw te nemen Zoo voeren wij verder maar na eenigen tijd zei iets m mij hoe het kwam weet ik zelf niet precies dat het beter was de verbinding te verbreken Nauwelijks was dit gebeurd of mijn vrouw en ik hoorden een hevige knal en zagen onmiddellijk daarna op de plaats waar de Friesland voer een zwarl ten rookkolom en vervolgens een witten dam opstijgen Toen deze waren weggetrokken bleek de Friesland volkomen uit elkaar geslagen te zijn Over een opper vlakte vpKongeveer 100 vierkante meter zagen isffi tallooze wrakstukken drijven en hier en daar dreven groote olievlekken op de golven Onmiddellijk draaide ik bij om te trachten de opvarenden te redden maar hoe mijn vrouw en ik ook speurden er was geen spoor van hen te ontdekken Helaas konden wij niets anders doen dan onzen tocht voortzetten Schipper Eier was 36 jaar oud Zijn dochtertjes die eveneens het leven hebben verloren waren 3 en 5 jaar oud Een derde dochtertje een meisje van 8 jaar bevindt zich than te Snèek waar zij de schippersschoul bezoekt Petroleuqnprijzen MAXIMUM Ig i CENT PEK LITER I e secretaris generaal wnd hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart deelt mede dat met ingang van 5 Decemt er j l de prijzenbeschikking petroleum no 1 in werking is getreden Volgens deze beschikking ïs het aan verkoopers van petroleum verboden petroleum en detail te koop aan te bieden of te verkoopen tegen hoogere prijzen dan die welke zij sedert 19 Aug 1940 in rekening brengen vermeerderd met iH cent per liter met dien verstande dat de prijs nimmer hooger zun mag dan 18 ï cent per liter I rhalve wordt de prijs in de zone waarin deze 13 4 et per liter bedroeg thans 18 et in de zone waarin de prijs 13 et per liter bedraeg thans ISVi et in de zone waarin de prijs 14 cent per liter bedreog thans 18 cent Slachtoffers van de duisternis TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN Gisterochtend is uit de Kruisvaart voor de M T S te Utrecht het lijk opgehaald van een 50 jarigen man uit Houten die eergisteren in de duisternis te water is geraakt en verdronken Het lijk dat Dinsdag j l uit deCatharijnensingel te Utrecht werd opgehaald is thans doolf de familie vanden drenkeling herkend als te zijn vaneen man die in de Gansstraat heeftgewoond en die waarschijnlijk door deduisternis misleid te water is geraakten verdronken Sinds Maandagavond weixi teRothcmMeerssen vermist de 14jarigezodn van den molenaar E Vermoedwerd dat hij door de duisternis misleid in de Geul is geraakt en verdronken Gisteren is het lijk opgehaald biihet waterrad van de molen vlak bijde ouderlijke woninf BOERDERU AFGEBRAND Woensdagavond is de boerderij van den heer Vreeweg te Nunspeet afgebrand tengevolge van ec n lek in den schoorsteen Door den krachtigen wind sloeg het vuur over op een nabij staande schuur welke eveneens in vlamiAen opging Zes koeien kwamen in de vlammen om De schade wordt slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt DOODELUK ONMpAL Gistirmiddag is het 3 jarig docfttertje Tr e van den gara ehooder H te Nie 1 gemeente Grijpskerk bij het oveisteken van den weg door een vrachtauto gegrei n Het kindje werd op slag gedood Oe politie telt een onderzoek in Noleeringen Tan 5 December OBLIGATIES Staatsleeniiiccii V K 1 194 Ie 100 4 IMD ie SOO 4 0 2e ƒ 100 4 nMO blf 100 11940 2e 500 4 1940 blf t MO 1936 100 3 ƒ 500 3 I 100 3 1S37 500 3 1938 100 3 31 1938 500 3 3 1935 OI 100 31 21935 Ot 500 3 2 1937 O I 100 31937 OI f 500 3 1937 AO I ƒ 100 31937 AOI 500 3 Prov en Gem Iceninsen A dam J936 S z Dito Ie 1937 31 2 Apeld Ie 37 31 3 Arnhem 1938 3 Deventer 1920 6 Dordr 38 S j 3 Emdh 1935 31 2 Do 3e Ig 38 31 4 Geld 38 3i D ülO j Ie lg 3S 2 s Grhaee 1921 6 D1I0 1936 3 Dito 1937 I 3 93 Dilo 38 31 3 61 S4 WK S 874 SS Ki S9 fl i 1 861 Wh SS 84 82 94 K H 1 i 8S Groning 1938 3 Dilo 2e 1938 3 Haailem 1938 3 Dito 38 31 3 Helm 1937 31 2 Hllvers 1938 3V Dito 10 j 38 21 2 l euw 1938 3 N HoUand 38 3 Do 38 31 3 Dito e i 38 21 2 Do 3e lo j 38 21 Rdam 1936 37 4 Do 1 en 3 37 31 2 Dito 1 1938 31 Dito 1938 31 3 Schied 3e i 37 31 2 Tllb 1 37 31 2 Ulr 8r 37 31 3 D o gem 37 31 2 Jl 82i J 9ü Zeeland 1937 3 Z Hol 1937 3 Dito 2e Ig 38 3 Bv N G 2e 1 37 31 2 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 31 j Wit S7i Dito 1 i b 1 2000 3 N Bnkimt 5 4 65 63 Hypotheekbankea Alg Fr Hvp b m 2 vtrpl uitl S8i RH 98 87 93vi lOW 94H 8814 874 96 S7 94S 84 Pandbr 13i Alg H pbserXY4 A dam Hyp 1 4 881 Dito 31 Bat Hyp b NN PP 4 Dito CD 31 Fr Gron Hvp Bank Pd 4 D o Da en Va 31 D o pb 31 3 Gr HvpBPb 31 2 97 Hl H P ser A C 4 Dito ser BD 31 HnllHjpBdlto 4 844 Dito ser K 31 2 H p b V Ned 874 87 914 78 734 SSti 93 Ser M 31 2 Insul Nyp b ser AB AA BB 4 Dfo ser T TA 31 2 Ml V H Cred Pandbr 4 D o m 2 r ver S4 8S4 98 864 90 9r 90 nv n SUM 9M 9 97 tn p uitk l 31 2 N Hyp b d o 31 2 N Hypb Veend s eÓ 04 3i l Do 3i dito 3 N Ofdh HVp b Pandbr 3i 2 Overnss H b d o 4 Rot Hyp b d o 4 81 H ld dito 31 S 4 904 Sled Hypb er K L 31 2 Utr Hyp b 4 Dito 2 verpl uitk 31 2 Westl Hvp b EE FF 31 2 Z rsche H b Bk 4 Zuider Hyp b 974 7 2 uitl 4 D o ser K L 31 2 ZH Hypb met verpi uitl 31 2 Eerste Ned Sch verb 4 Ho Sch Hyp b 4 Dito 31 j 77 ladnti Heisa Rubkwr a Ind Rubb C Preanger R M i Rotlerd Tap Salatrl Pl t Wal Sumatra Zuid Preanger 143 162 78V 7 L i m w AJC IJ obL St i BcAgh s en Jurg F vd Obl ïi i BcrkeI s Pat T 37 Obl 4 N M Levers Zeep Mij H ckMpvaaitauuitHluktMInL uu Zeev aand 111 NIev Gou4 r A IT4 I4 M DcUaacCvA 119 Ut MU Oostzee A 171 176 CultnarmaaUchappiJen ObL 4 s UOS lOOft Limb Steenkjn Obl 4 Bat P Mi O 41 2 ld ld ObL 31 2 Moormanii Cult On Obl 5 Krian Suiker A im PagotUn A 174 Suiker C t MU A 214 TJeweng Lestori 108 106 175 216 m Amst Grb b 5 Nat Gr bez 19 S Idem 1939 4 Ned Gr b b 4 0 lava St ObLS Seniarang Joana K H Arendsbun 3MI Besoclii A 78 80 Soek Landb A 92 B34 Amst Thee CA BW 7uBan T iee Rti A 39 Pangjrtotam TMk 142 Roagga Landb A Sfdep Cult a ndangs Cult A Telaga Patengan 44 Michiels Arn 178 Dl rsea Blauwh Vrtes A 46 Bijenkor A 166 Gem E W enW 132i 133 Houth Alberts A 106 Houth Jongen A iaO Houth Pont A 984 Muller W H A 384 Do 52001 75000 A NM V Hav w A 244 ZSab 1000 Cv A HU 1892 1901 id 4 A dam 1874 100 3 ld A dam Olymp 99X L 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 65 4 3894 A d Bank aand 118 t HoII BankU dito lOlS Inc Bank dito lO t Kabveieen dito 1224 N I Esc m dito 91 NederL BankA 149H H9K N B V Z A 500 d 1074 N H Mij 250 a 112 Rott B Ver aan 122 TnentscheB A A 1274 IMK 1024 4 121 15U4 177 4 165 122 126H 121 AANDEELEN Bank en CredietljistelllncaB Indust ondernemingen Alg Nontgew A 345 361 27 Bat Marg Fabr 96 vdB p wiAlOOO DUO B 1000 Spoor en Tramwegen Deli Spoor A 994 I NI Sp w MiJ A 614 60 i Atch T C v i A KansC S C v g A Dito Cert v g A Un Pac C v g A Mad Stoomlr A Dito pref A Malang St tr A O Java St tr A SeniJoana A Sein Cberibon A So iajoedal St tr Prolongatie C tn P F Scholte 165 168 994 614 224 74 184 85 104 494 Gouda stear dllo 624M 526 Gru ter en Zn A preE aand 140 142ii Dito B winrld p 144 Heeniaf aand 120 120 Heinek aand 197 198 Hero Cons aand 1374 Hull St m f a 1534 156 Hoüardia aand 31X14 203 HoII Btt Ml A 336 35U Holl dr en k A 234 235 17 12 Hol Kim tz I A 118 i 119 13 24 Int aevr B dito l C 1 11 Intern Viic A 54 Ó6 K F Bei neb dito D i 8Ü4 K N Hoogov do 133 134 Aanvullingen 1937 Kon N Zout I A 475 472 sHb 1937 31 2 Leiden 1937 31 2 Nljm 2e 1 37 31 j Zh Ie 1 1938 3 Arnh H B Ser E F br 31 2 Dr hM d o 31 j GravHB d oSi Werksp NV Ie hvp obl 4 Wilton 41 2 St Mij IMed 11 30 obl 41 2 Muller 3 Ned Ind Sp Mij ui 1902 obl 31 2 iiaiss Kans en T Railw leh obl 4 Jav B 500 V a A d Dr Mij a A d Superf a Aut Screw W a Berk s Pa Afge st c V aand KonN E m b a Stokv 50 400 a Amer Chryslal Su Cert v g a Am Tob Cy v A B H n Colg C V lOA R II Gen El C Ct V 1 5 a B n Huds MCC Ril Keesp Mc T PI Corp C v A N St CvG A H II Unit St Rubber Cf v 10 g a Am Tel Tr K Cv A Kon Ned Petr Cert V A Furne s S enA M Handel v A damGoalpara Cu Mi Pa=ir VanskaC Ml W JavaTheeC MijIne Cult Syndic KaliTelloCult Mij W JavaKlnaCMij Gem Eigend MiJGouda Kaa h MijWoolworth en CoK C South R Co idem prtl a Geld Tramw Ml Kediri Sttr MIJ Am B c v pref a Amenc Smelting Standard Brands Stand Oil N J 10 4 26 C V a Java Caoutch a K Bi Sl lfe n do 218 242Lev Bi 11 U C 8 SS 83 91 874 12l i 115 T 114 lOOc pr aand 118X Di o 1000 Cv pr A 12Ü i Do 100 SVC pr A IW Do lOCflO e Cpr A IW i 924 87 874 1004 L ernpf IJ en MI 181 MetU d Ncd B C v a 25flf 2664 loo 1034 N G en S Fa 3964 150 179 101 Ncd Kabe f dito 4 13 399 N Sch b mij dito 1484 N St f Keyzer A 175Phi Gloeil 75 300 Se 1624 2U6 303 75 1 S 25Ï4 186 1X1 47 744 1184 1191 115 132 1294 1021 I864 100 atgest C V A Rot D Ml dito Schelde K M d J Scholten dito Smit5 t an sf f d Stokv 500lOOOd 1191 S sp nn Sp do 113 131 1341 121 Stoik dito Twijrstra Pref A Utr Asph f G A Ver B fb aand aCBt Ver Ch t aand lul Ver Gif N E V A 14IJ Ver Pf V Gelder 139 140 Dito dito p aand 14S4 1494 774 134 Ver N R fab a l i64 158S Ver Touw f dito 97 Vlissingen K f d 175 l7b 384 6V Werk poor A dito 16H4 1S4 We tersuiker dito ltiU4 Wilton F Bew A 1644 166 J04 86 11 654 Dito C pr V A 123 124 Weyers I en H 1 4 160 274 1 4H V d Berfh en J 1784 182 274 366 14Ü 4474 A N I El Mn A 27U Ï73Dito Nat B V a 270 73 N I Gas Mn A 245 Ï47Dito N Bez V a 2 S 247 Tw C St V E s a 214 219 Handelsvereenigingen 212 129 B C en H A 14Born S H M A 185 1864Deli At H M d 118 12I4Guntz en Sch A 125 I264 I Cr en H v R 228 230 Linde en Te es a 194 196Ned Wol Mn A 70 384 38 Mijnkouwondernemlngen Bil Mij Ie rub A 518 530 135 1384 U4 o4 I6 85 454 464 e Jl Dito 2e A 4 0 456 Boeten M Mn a 174 Smckep TMij a 1784 179 Petrol oademcmhifen 2404 3494 Drd Ptr ICvA K N Petr Mij 434 141 262 316 362 100 Ord A 361 Mo ara Erim A 308 Tarakan PM A 383 BEURSOVERZICHT De beian PteUing voor der e ect nb ur5 die de laauie dAgen nog aan h t tanen wa t eia akt was gbteren leU srooter geworden De handel was wei met on va grjjk doch op vei schiliend aïdeeUngen ontu iKttclde lach tcch eenigc affaire en 4é ruarkt bad bu wijle ielfs een viij upgewekt voorkoii en daar voor enkele specLaliteiten nogal wat btwegmg veroorzaakten Daarbij bebtond een va le stemming Goeöe belaiygsteiling werd aan deii dag gelegd oor d cheepvaal1papieien wSarvan vooral Scheepvaart unien nogal Öruk weiden vef lVand d Oude booten hepen na valste opening nog eetnge punten aaar boven Voor Japaivtjnen en oiuie vaatten openbaarde i ch eveneen j eenige laag zoodat ook deze een avanc konden boeken Op de petroleum aföeel ing werd gereg d zaken gedaan m oiieii bij é opemng werd Voor Indische cultuurfondsen bestoml mede een aangenaam sentiment In Amsterdan rubbers ging nogal iets om en daarbij kon dt stijging van een goede viertal punten worden geconstateerd Voor diver e mimier courante oorten kwamen hoogere noteeringen tct stand Voor tabakken werd wat meer belangstelling betoond dan de aatste dagen doorgaans het geval was Vooral aandeeJen DeU Maatschappij en Ser mba Maatschappy lagen van vast m de markt en waren met onbelangriir hooger Hoewel het zakenverkeer in suiker aandeelenV an bepeikte afrneiingen was waL rneJÏ ook hier over het algemeen hoogere no 1 teeringen lot stand rtr A s waren in ïJoor nee met zoo veel veranderd De affaire in mdustrieelen was van genngen omvang Umievers en de Philips aandeelen waie gï ed prijshoudcnd n aar niet veel veranderd A K U veroorzaakten een kleine bewegmn rn dttarbij bepen dt na pnjschoudcncle open ng een Weinigheid op Oo werti aan de Duitsche loncksen weer et iuflP attentie geschonken Nu het de laatste dagen langwimerhand voor clivers dezer tukken tot noteering ia kunnen komen ïChijnt men zjjn terughoutien ih id geleidelijk aan te overwlrwien Voor pandbje ven doliar obWgaiién en grootboekobllpalien werd noga ecnige belangstel mg aan den fiag ge e d e oor zoover het m elijk bleek koopers et verkoopers tót elkander te brengen kwamen de noteeringen hooger te nggfn tenm n ver eken biJ de prijzen welke dexer dager tot siand konden komen Prolongatie 2 4 procent KOEBSEN SKBr mLANDnCU CLEABINOINCmum Kotsrten voor storèncen 0p t 0ecMnb i 1S4S legen verpUchtinken ui4 n lc t RelchsmMrkw T5 38B ln t as 1431 ZWuttncti franc 43JI LirC yjn DMRSche kronen 98 4 N artcli Kronen 43 M Zweetachc kronen 44J8 T eek MM Kronan oatft Mliiild ni 3 4 TiJcdUMlM kronen nieuw rtw i H t en i IM Dinar At id sld n t 3 Dinar aHw erlnUdcBi JOL Turksehe poMlcn IjW t Lew 2JS ACTIEVE FONDSEH StutdMBiiitea NMntaM m m lln 961 101 s Ss n 7S4 33 Sü H i I3 iê t turn t 40 f um 4 40 bil 1000 4 laii looo v l OrootbMk ObL i tHt uas obl C rt T Jnachr S Grootbook obl I ttm HOM lonvioMi 1038 MOOO 3 3Vt CertlttcalMi t i Grootboek obL 1 3 Indl t looe at j 103 Indiè noOO 3 1931 Indié I 1000 A 1 Dultsch Young OW 1000 X SVt A HIJS 88 n sas Iffi K K i i 83l Bank en Cre4 Iiut 1 4 129 Kol Bank 13 Ned Ind H ndclsb Ned Hand Mt lU C T A Indnstrieën U4V I15 f SI LSH UMt a 113 t 16 v M i 9 SI 321 AU Kiuutltjd UdI IM IMW Berkel t Patent Calv olleJ C few 80 Centr Suiker 196 rokker IKS Lever Bro en Uni 128 i 139 Med Ford Aut Sis Philips O B v A ans sno Dito Pref w A 143 All Ludl SI C v lé ga R n 25 Am Bemberg A C v 3 10 ga 10 Am Car and F C V Aand 34 33 Am Enka C v id Anac Copp C v ld 29s 29i Belhl St C V 10 ld Sas Slt m Chrysl Corp C v A S3 Curtiss Wr Corp C v Idem ID General Motor idem 63 Intern Nickel Cy C V 10 a 37 Kenjiec C C v 10 A ïTS V i in R II 3 North Am Av C V A R II North Am R A C V A 22 H Rep Stee C V A 2 i if Un Stalei Steïl id S eï Diverien Cn Serv C C v ld C Soulh C V 10 A R II l8l 6 19R 210 6 4ij North A Cy Cv A Radio Corp C v A Oost Borneo Mij A idem pref Aand Peir OBdernemincen Dord Petr Ind Ml G Aand 213 31 1 11 1 U 124 D lt Kon Petr Mij idem 368 263 Cont Oil Jy C v 10 Idem 20 Mid ContinenUl Pet C V A 131 6 i 12 Phil Pet C V 10 ld Shell Un C v 10 ld T Wal Ass Oil C v 10 idem 11 1 10 ScheepvaartmaatachappUeii Holl Am Lijn Aand lU llJ lil U7 Java China Japan H 1 152 lii li7 JI 173 17 H UI 117 l llj Lijn Idem lWu 148s Kon Ned St Mij id 103 1314 Kon Paketv Mij id 23ti Ned Schecpv Un ld 173 171 Rotlerd L ojd lUern 140 141 Stoomv Mij Ned ld 141 11 Int Mere Mar Cy C V 10 A 14 SalkeroBdememingen 4li 4 + 271 2711 rrat 136 Handelïv Ambt A 446 M3H Java th Cul ml ld 270 Ned Ind S Un ld 26öVer Vorst C M 129 250 500 A 127i 136l TabaksonderaemJngeii 130 l IfHX Deli B tav M A Deli Mi i 1000 C 372s TW 3 JJ7 V Idem 372H 30 Senembah Mij idem 2 Bi aC8H Wilaon Co C V A 5 5 Spoorwegen Baltim and Ohio C 5 43V lOlj lU es IS 364 24 11 15 5 v i idem ShP ïap Ohio C T Uil l li lun 1 1 3 25 a Illinois Cent C v iJ N YoikCentr C vid Pennsylv R 10 è $ 50 C V A South Pac Cy v g Idem I d 1 Railway O gew Idem CaSad Pac C V ld 5 a ï B bb rMidenieBaiac n Amdierdam R Cult Aand 216H 275K 2r7 27 i Bandar Rub mij ld DellBat R Mij ld 106 Kendeng Lemboe Rub id m 1 S Majanglanden Vereen ld 74 74K Oosl Javo Rubber Mij idem Ooetk i 500 C ld Serbadjadi r Sum R idem 129 Sllau Sum Rubber Mij Idem 109H llfl Sum Rubb Cult ld IM Ver Ind Cult Ond Idem 177 Interc Rubber Cert V idem 5 4 5 19 133 16 1 iJ 139 162 ain lOiM 109 110 1 Dultccbe foadien met kettlDgvcrklarlng P 17X 5i 5W Du grootb ld ld 105 lIJS 1116 105 106 106 1 15 72 100 160 70 70 07 308 136 c r 3 c e r 3 ld ld p 1942 c r 3 ld ld p 1M3 c e r a ld ld p 1S44 c e r 3 ld ld p 194S c r 2 ld 1 p 194 c e r a ld ld p 1947 c i r 2 ld ld p 1948 c I r 2 7ini Konveii lona katse obl 4 Dito Neue Aui obl 3 Farbenlnd IG C v O Kali Synd £ 20 100 7 Dito £ 20 100 1 2 Wlnlershall obl B i Farbenind tIG C T A Ver Korkind C v A Duitschl Berl RH 36 IK O Ruhrv 17 l i i V O sm 7 41 4 Dllo 30 1 2 O 7 D Renlenbank 23 7 ll l 110 1 4 4 Ver D Stedc nl O Bayr Hyp en W B Pb 3 7 D Ltnoleumw O 7 mii Gelicnk Bergw Obl 9 R II Gutehoffnurg hütt Obl 7 Harpcner Bergbau Obl O Phoenix Akt Gm Obl Rh be Union Obl 7 Ruhrchemie AG Obl 6 611 n IH sm 60 Tan 277 4 va Siemens en Halske Obl aVi V Slahiwerke Obl 7 Dito aerie A 25 j Obl 61 2 Victor Gew Obl t i Vogel D u K Obl 7 Rlieln w EI IS Obl 7 D lo 27 Obl Hagener Strai enbahn Ob 8 Farbenindustne aand Siemens en HslBke aand Ver Glantstoff Fabr aand Wintershall Akt Ge aand OmctrELK VALUTAKOEBÏE DEB NEOnLANDgCHK BANK 6 ecember 7alntai schriftelijke en Ier tr i i M New Voik r 1 WVie l i Berlijn 7iJ f S 43 Bru itl 3ë U atl Helvnki ƒ 3J1 ï ï SlocUlolm 44 I f44J Zttrtöi nsvy t4t n Berf n f 7 t 7 J4 H w York I t m r1 Biinwl 30 3 l Stcckholm 144 M 4 J frtl 3 5 i 43 7 V