Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1940

EERSTE BLAD J VRIJDAG 6 DECEMBER lj 5 De tot nu toe gevolgde pract ken in den veehandel en de vaststelling van den prys hebben er met toe bygedragen de bereidheid van de boeren om te leveren te bevorderen Het 13 m het algemeen met juist de oor zaak voor het onvoldoende aanbod daarin te zoeken dat naast de veehciuderycentrale een re ks handelaren als byzondere vertrouwensmannen kleine hoeveelheden vee rechtstreeks hebben opgekocht tegen van overheidswege goedgekeurde pryzen Nu de directeur generaal vopr de voedselvoorziening t ekend heeft gemaakt hoe hoog de aflevering door de verschillende bedryven in de toekomst moet zyn kan worden verwacht dat door den handel het vo r de voedsel voorziening vereischte slachtvee op de markt zal worden gebracht en nog in den loop van December na gevolgde reorganisatie de voUedige weekrant soenen weer zuUen kunnen worden uitgegeven Ex a kaas rantsoen Met het oog op het aanstaande Kerst feest zal de bevolking een maal jen byzondere toewyzing van kaas ter grootte van een haff pond ontvangen l COMPLETE l MEUBILEERINök Ti imp o 3770fl0 houdzeep met 100 gram zachte verkregen kunnen worden De wasch van kantoren voor zoo het handdoeken poets en stoldoeW betreft kan ter behandehng wor gegeven zonder dat daarby boM behoeven te worden afgegeven Hotel restaurants e d zullen m vervolge uitsluitend toewyzingen v zeep ten behoeve van het reirigeo f beddelakens ea kussenslsopen vangen De aandacht van de wa schert wordt gevestigd op eèn officie L blicatie waarin enk voor te belang zqade byzondcrbeden zu mehL zeep Met betrekkmg tot de wasschcryen is een wyziging m de distributie van zeep gebracht Wasscheryen zyn verplicht voor de behandebng van de gezinswasch gedurende bovengenoemd tijdvak de met 17 genumi erde bon in ontvangst te nemen van hun clientèle voor koopen van zeepproducten evenwel met een bon per acht kilogrun maar per twintig kilopto Waar blijft h t vleesch Voorbijgaande moeilijkheden Productie blijft toereikend f n half pond kaas xfra voor Kerstmis Van bevoegde z de wordt mede edeeid Bd de vleeschvoorzienmg in Nederland zijn voorbijgaande moedykheden gerezen welke voor niet ter zake Mmdigen aanleiding zi n geweest de meest verschillende onjuiste beweringen te uiten voor wat de oorzaak betreft Voorop moet worden vastgesteld dat de vleeschproductie in Nederland voor langen tyd toereikend zal zyn om de voorziening der bevolking van de toe gezegde rantsoenen te kunnen ver zekeren Het zal zelfs mogelUk zijn een hoeveelheid vee aan te houden welke niet m overeenstemming is met den voederbasis Economisch bezien zou het juister zijn als nuttelooze vreters zeer bude en andere voor de melkproductie wemig geschikte dieren m ruimere mate voor de vleesehvoorziening ter beschikking gesteld zouden worden De vrees van de Nederlandsche vee houders dat een ingrypen met betrekking tot den veestapel m het voornemen ligt dat den productiegrondslag hunner bedryven ernstig zou aantasten IS ongegrond Het resultaat van het vrygeven van het fokken van vrouwelijke kalveren zal wat het aantal betreft rijkelijk opwegen tegen het afgeven van andere dieren In verband met twvenstaande wor van deskundige zyde nog het volgende opgemerkt De Engelsche radiopropaganda die er reeds vele malen blyk van heeft ge geven met de waarheid te spelen beweerde onlangs dat van de 28 000 000 kippen die er in Juni jl in Nederland waren er sindsdien 22 000 000 zijn ge slacht en er thans dus nog maar 6 000 OOO over zouderl zyn Deze cijfers zijn met de waarheid in stnjd Volgens officieele gegevens waren er in Juni j 1 20 874 000 kippen in Nederland Op het oogenblik bedraag dit aantal rond 8 OOO 000 De slachting is dus veel ge linger geweest dan de Engelsche pro pDianda beweert Zooals bekend is deze vermindering van den kippenstapel noodzakelijk geworden omdat Enge land den aanvoer van het kippenvoer naar Nederland heeft geblokkeerd Verder wordt aan de overzyde van het Kanaal beweerd dat m Nederland alle arkens geslacht zouden zyn als mede ook het vierde deel van den melkveestapel Ook deze cyfers zyn niet juist Er bevinden zich in ons land thans rond 1 500 000 varkens Het zal Engeland niet gelukken deze varkens door n blokkade te latA verhongeren aangezien uit Duitschland het ontbre kende voer wordt aangevoerd Melk koeien zyn in het geheel nog niet ge klacht Naar Duitschland De bewermg dat van de afgeleverde hoeveelheden vee het grootste deel voor expert naar Duitschland bestemd wordt IS m geen enkel opzicht juist Gedurende vijf maanden werden door de bevoegde instanties voor paardenen veeaankoop te zamen rond 15 000 stuks rund ee dus 0 6 pet van den Nederlandschen veestapel op de vrije markt gekocht m hoofdzaak 13 000 stuks dragende dieren Varkens werden tot nu tpe uitge nderd een enkel fokzwijn m het geheel niet geëxporteerd Integendeel er werd door Duitschland varkensvoer vrijgemaakt om het aanhouden en mesten van de aanwezige hoeveelheid varkens mogelyk te maken De aankoopcommissies hebt en opdracht het uitvoeren daarvan wordt voortdurend gecontroleerd te blijven binnen de prijsigrenzen welke noodzakelijk geacht wordt voor de instandhouding van de teelt Wanneer de vraag naar rundvee in Nederland zeer groot is dan vmdt dat zijn oorzakk in het streven van vele veehouders hun aantal stuks vee te vergrooten lut vrees voor de reeds hierboven bedoelde maatregelen Botsing tusschen trein en autobus weUce In het belang der circa 1200 arbeiders en arbeidsters die hief werken m den loop der jaren zyn geno men TWEE DOODEN Te kwart over vyf vanochtend werdeij omwonenden aan den overweg bu de Kapellerlaan te Roermond uit hun nachtrust opgsschrikt door een geweldigen klap Het hteek dat een autobus tegen een trein was gereden Er reden namelijk eenige autobussen over de Kapellerlaan naar de grens met een aantal meisjes die naar hun werk gingen De eerste bus wilde Juist den overweg passeeren toen de chauffeur m kt dat van links uit de richting van het station Roermond een goederentrein naderde De slag boomen stonden open en een botsing was niet meer te vermuden Ongeveer 25 meter voorbij de wachtpost kwam de trein tot stilstand Bij de botsing werdMi twee van de dertig mzitterajé meines uit de bus geslingerd Zij werden op de rails geworpen Voor den rijdenden trein Zij waren op slag dood In zyn antwoord dankte de Rr ks commissaris voor de vnendelyke ontvangst Voorts stelde hy m het licht dat zyn bezoek aan deze glasfabnek de belangstelling toont welke hy voor de industrie bedryven m Nederland heeft Wanneer een tyd komt dat het mc e lyk zal zyrtï lannen op langen termyn te maken dan zal ook de Nederland sche industrie haar beteekenis en haar plaats m de nieuwe orde kunnen handhaven De Rykscommissaris in wiens ge zelschap zich o m bevond Reichsamtleiter dr Hellwig bezocht vervolgens de arbeidswyken van Leerdam en reed daarna naar het fabrieksgebouw Uitvcterig liet de Rykscommissaris zich over het zeer interessante bedryf voorlichten en hy had de gelegenheid zich ook hier op de hoogte te stellen van ide sociale en mateneele omstan digheden waaronder de arbeidende mensch zyn werk moet verrichten De Rijkscommissaris bü de Leerdamsche jeugci EEN BEZOEK AAN DE GLASFABRIEK 4 EER AM De Leerdamsche jeu vierde gistermiddag feest het atet Nicolaiisfeest Een bfijde onbevangen kinderschaar bevolkte de feestzaal van dit zoo vriendelijke stadje De goede Smt had iée Leerdamsche jeugd vprrast door m hoogst eigen persoon op dit ter eere van zijn verjaardag aangericht festyn ajjnwezig te zyn Temidden van deze opgewekte schare bevond zich aldus het ANP nog een tweede kindervriend Rijkscommissaris Hyks mmister Seyss Inquart Aan hem was dit kmderfeest te danken op zijn mitiatief was deze voor de Leerdamsche jeugd zoo blijde middag gehouden en door zyn zorgen was m den voormiddag een grootc vrachtauto Leerdam binnengereden zwaarbeladen met prachtige kindergeschenken zooals kruiwagens poppenwagens sjoelbakjes enz Voordat de Rijkscommissaris zich naar het kmderfeest begaf bracht hy een bezoek aan de N V Nederlandsche Glasfabriek Leerdam In het ontspanningsgebouw van dit tot ver buiten onze landgrenzen bekende bedryf werd de hooge gast verwelkomd door den president commissaris mr H L Woltersom en verder door den dire teur den heer HAP Pynacker den adjunct dd cteur den heer N G Hoogebrugge en den burgemeester van I CTdam den heer A Hanemaayer De hee r Pynacker heete den Rykseommissaris m een toespraak hartelyk welkom en gaf daarna een uitvoerige ttteenzettmg van de inrichting der bnek haar werkw zen en fabricage tatoKOe van de leoale maatregelen Zooals reeds opgemerkt begaf de Rykscommissaris zich hierna naar het Smt Nicolaasfeest dat op zyn mitia ti ef voor de kinderen der arbeiders van de glasfabnek werd gehouden Ruim 230 jongens en meisjes zongen den goeden Sint die kort na de aan Komst van Rijkscommissaris de feest zaal binnenschree d het welkom toe en terwyl het eindeloos geroezemoes van blyde kinderstemmen zoo nu en dan werd onderbroken door opgewekt gezang werden de hier verzamelde Leerdamsche jeugd aardige geschen ken overhandigd Dat 3e stemming on overtrefbaar was en dat zy nog langen tyd na t vertrek van den hoogen gast voortduurde behoeft wel geen betoog Het was een groot en bly familiefeest van de kmderen der m dit stadje werkende menschen OPGRAVINGEN BIJ ENSCHEDE Het bestuur van de oudheidkamer Twente heeft onlangs opgravingen doen verrichten lA het Susselerveen by Enschede m de omgeving van de plaats waar drite jaar geleden door den heer en mevrouw G M C Ballmtyn belangwekkende vondsten zyn gedaan Biti deze opgravmgen werd op ongeveer een meter diepte een met houtskool gemengde bovenlaag ontdekt waarin een groot aantal vuursteenep werktuigen en voorwerpen werd aangetroffen Vastgesteld is dat men hier te doen heeft met een atelier van steentydmenschen die er htm verschillende werktuigen vervaardigden In totaal zyn ongeveer 1400 bewerkte en onbewerkte voorwerpen gevonden Gebleken dat de voorwerpen van va schillende ouderdom zyn Mr F FloTschutz uit Velp heeft een poUen analystisch onderzoek mgesteld waaruit bleek dat de gevonden houtskoolresten afkomstig waren van een den De vondsten zyn gedateerd op ongeveer 9000 jaar voor Christus m den zg overgangsty tusschen Uagdalien en middea steentud DISTRIBUTIENIEUWS Didltributile van zeep EEN BON PEIt 2 Ka WASCHGOEP De secretans geoeraal waameniend hoofd yan het depanement van Handel Nqverfaeid ea Scheepvaart maakt het navolgeode met betrekkmg tot de distributie van ze bekend Gedurende het tydvak van Zaterdag 7 Deconber a s tot en met Quudag 31 Walen BURGERWEG SCHEPENSTRAAT WINKELSTAD BLIJDORP ROTTERDAM Decemt er a s geeft de met 11 genummerdeAjon van het algemeen distnbu tiebonf iè recht op het koopen van 150 grMi toiletzeep nieuwe samenstelling of 120 gram huuhoudzeep of 200 gram zachte zeep of 250 gram zeeppoeder of oor zoover voorradig 125 gram zeepvlokken of 250 gram zelf werkende waschmiddelen of 200 gr vloedbare zeep dréog waschgoed Voor zoover de verpakking dit laat kan de verbruiker gedeelten van bovenstaande boeveeihedea zeep n iar keuze tezamen L een tion koopen zal dus byv oJ een bon 9 graita hi H ET bes hypot zakel lietrokken ogCDaar g vergoeding meding aan toerend goe de hypothe mk gerecht beichadigde eenvoudigst de ryksbyd jjiidelen of liypotheekh fancier gp Minder j en een lUldrage ev Ijesoodigd b daarvoor h dient de r jn bestaan vu nieuw wel geen g ces rang na nag derha jurtiryving durby met meen gemac bouw met i iteUen richt de rechten v In den rege eersten voor do wa plus voor e goeding VOO rerleencn b de opbrengs lat en de oude ee tlieel een h aditer den nieuwe gel het bedrag hypotheek v andere rech houders zoo erkoop mg den kunnen bH afzondert negeld